s Romantiek en tragiek in de rechtszaal DE SCHIEDAMMER Nederlands zakenleven richt zich op Utrecht Mr. óchrieke ter dood veroordeeld li Bevrijding in Duitschland „Die amerikanischen Panzer h. mmen! 5 concessies?- All Liebe" van Westrik in arrest REDDEN ADM. LANGE HAVEJN 141 SCHIEDAM TELEFOON 63300 ABONNEMENTSPRIJS FER -, WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS f Q.OS - ZESPErJAARqANG No.;78. - i advertenties en inlichtingendienst: SCHIEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM ;,lV TELEFOON NItS. 25430 EN 89300 - POSTGIRO NO. SSa«« /v<-ó' Bankier: "aMSTERD. DANK TB ROTTERDAM DINSDAG 2 APRIL 1946, Voorjaarsbeurs geopend (Van onzen specialeïi verslag6ever) 1TRNDAAG, 8 April, Is bet,era ,y greote dag voor Ctrecbt F." niet alleen voor de Boosted, maar voor ons geheide Is de tot vrt over onze grenzen, t»e kende. Utxecbtsche vóorjaa^T^urs, officieel door den minister-president prof. Ir. VV. Scherroerhorn, geopend. De's zakenman, die zich naar utrecht spoedt-, vindt er een over bezette jaarbeurs, waar elke ruimte benut is en waar eendeel dér-stands is ondergebracht .niet alleen in hou-- ten paviljoens, maar zelfs In gróote. tenten.. - Wat' de deelneming betreft, wórdt deze Jaarbeurs de: belangrijkste, die;: het Nederlandsche Jaarbeursinsti- tuut tot nu.i toeheeft"; gekend- en de zakenman, die zij n tij d' pëgril P v; zal iii'.'niet verzuinjett^ 'öezoA:i.b,elangrijke ^Jaarbeurs r tea bezoeken.Aan den daadwerkelijkenopbouw van - het zakenleven' kan - thans wprdm-'be- goiihen en daartoe biedt -het:- Jaar beursinstituut de beste kansen.' v gWat op de voorjaarsbeurs opvalt, is V de sterk internationale: Inslag,, zoodat men op driedeelnemers één buitenlandsche firma aantreft.' .Ty- peerend is, ldat de beurs een: verslag geeft van de Nederlandsche behoef-, .ten. DuideUjkV blijkt, datvóór alles ons productieapparaat-.weer behoor lijk moet zijn georganiseerd, voor wij aan andere zaken kunnen, gaan. denken. .Vandaar dat de afdeeling machinerieën, en industrlebenoodigd- heden zoo sterk bezet is.. Eenzelfde oorzaak, nl de behoeften voor dén wederopbouw,- vindt men voor de ..Uitgebreidheid van de groep bouw materialen. y De indeeling Hetterrein' ;.Vredenburg, begane gronds in de vaste gebouwen en de eerste verdieping bergen de .bouw materialen en machines, en' daar naast de electrotechniek, radio, mu ziekinstrumenten,fotoarfcikelen, vér- lichtings- en verwarmingsapparaten., De tweede verdieping .bevat dehuis- houcielijke- en* luxe 'artikelen, en, o.m. de toilet-; en sportartikelen,de derde een nieuw, ..gevormde groep ."drukwerk, kantoorbehoeften y&-%; en -machines,- kasregisters enz. Daarin - zijn.,ook de stands van;deri:i Diens t t der ^PostèrijenAenTelegrafieV opge-' ncrnen.; Op dezelfde verdieping ^jn. Het- BijzondérGerechtshof te 's Gravenhage heeft prof. mr. J. J. Schrieke, in bezettingstijd secre- tabs-generaal a van het departe- yan Justitie, tot de dood- irdeeld. - ■- til&UWS Het doel in zicht Zoo is dun .eindelijk dc overcen- stemming in zicht. De rnaanden van o k.c-1 Handelingen, het geduld, ze zul len toer»nog beloond worden. In noófdirekken ls men het eens. het gaat nog om enkele —..belangrijke bijzaken- l)u. verwijzing naar Annara wettigt het vermoeden, dat de onafhankelijk heid op zijn minst de facto zal wor- i den erkend Want de Fransche re- gcerlng heeft Vlët Nam .erkend als een vrijen staat, met eigen leger en parlement, die door een federatie met Frankrijk. Is verbonden. Een dergelijke erkenning,. „Het Parool" heeft daar van den aanvang op gewezen, kan aUcen maar in ons belang zijn. Alles wat Indonesië ons nog aan voordcelen kan bieden, gaat te loor indien wil er een gedwongen samenzijn .van maken. Om de samen werking vruchtbaar te maken- moes ten wij den Indonesiërs vooraf het gevoel geven dat de band vrijwillig was en dat hield de erkenning der zelfstandigheid in. Er moeten nog bijzaken geregeld worden en dat zullen wel vooral kwesties van formuleering zijn. Het. Is nu eenmaal zoo dat volkeren moei lijk afstand doen van hun wensch- droomen en het nieuwe dat de ge schiedenis hun opdringt slikken ze het liefst verpakt in het kleed van het oude.Lpat ons'echter .bedenken dat "nietde" bewoording het -belang rijkst is, maar de goede wil waarvan Iedere regeiing ten slotte afhankelijk is. Óns vertrouwen ln dc toekomst be rust niet op eerbied voor de Juris ten die straks - het wettelijk gebouw voor de samenwerking gaan op trekken, maar op onzo overtuiging dat Sjahrlr en Van Mook beide belang hebben zoowel bij dc samenwerking als bij een overgangstermijn. De Indonesiërs" hebben We3tersche Ju achten-noodJg om hun land te ont wikkelen en geen land 'ls beter op het hunne, ingeschoten dan het onze. Maar er ls meer. wij moeten, garanties heb ben dat de overeenkomst loyaal uit gevoerd wordt; wij moeten er dus z^cr van zijn dat er een regeering blij" die van den geest van samen- werking is doordrongen. Maar Sjah- rir heeft evenveel belang bij een der gelijke garantie.Het Indonesische - partijieven moet nog geconsolideerd worden. De Indonesische massa, voor het grootste deer analfabetisch, moet in het gareel gespannen worden van een democratisch regime. Dat ls niet in een dag gebeurd en daarom Is het goed dat er een overgangsperiode komt, waarin de demagogische krach-- ten aan banden gelegd worden en Sjahrlr de gelegenheid krijgt zijn par ty, de socialistische partij, eenIn donesische Partij van den Arbeid,to construeeren en tc bevestigen. Laat ons hopen dat tegen dien tijd twee'-' Partijen.van den Arbeid ln zusterlijke samenwerking op de basis van ldeëeie en practische verwantschap, de over- - eenstemming voltooien die thans staat te beginnen. de voedings- en* genotmiddelenon dergebracht. De groep schoenen :met- de lederwaren - daaraan aansluitend,, -vindt men op '.'dévierde Verdieping, 'evenals- detextiel..- mode-artikelen env confedfie; - als voorloopster van een', belangrijke groep,- welkeop de najaarabeurs aanwezigzal zyn. Voorts- vond op deze verdieping een nieuwe en belangrijke groep een plaats,iuLV. die i}der speelgoederen, welke tot nu toe slechts'verspreid en in kleingetal, aanwezigwaren. Tenslotte zijn hier ook; de. bankin stellingen geplaatst.-■ Op de vijfdeverdieping" zijn de meubelen, en aanverwante vakken ondergebracht en bovendien vindt men idaar de1 voorlichtingsdiensten, transport- en verkeersmiddelen, waaronder de rjjksvoorlichtirigsdien- sten ende Nederlandsche Spoor wegen. Uit het buitenland ;*k"De*t.>':buitenlandsche inzendingen: zün. eveneens voor. een groot. deel. op de techniek gebaseerd- Zij vormen geen gesloten, groep. In de tusschen- hal vanhet derdegebouw naar/, de Beatrixhal kregen Zwitserland _eh: België éen plaats; Frankrijk - heeft; :een-.éigen" paviljoen op het -Vreden- burg, - evenals Tsjecho-Slowakije en bovendien vindtmen "daar een Zwéedsch huis. Er komen veel, buitenlandsche be zoekers, onder wie Engelschen en Belgen en ook Tsjechen Ven Zwit sers komen. De opening In. den Stadsschouwburg' heeft be- deumorgen. do plechtige .opening oju. jrins oIhèid hot bed houden), de ministers Scher- merhorn, Van Royc-n, Van Boel, Me^-; non, Rin.gers, Yan Sclmick en. Vos, Va;'" Do heer JT. H. Fentener .van Vlis- singen, .voorzitter van den raad van beheer, van do Jaarbeurs, sprak het openingswoord. Hg wees er op, dat ditmaal afgewekenwas van do ge woonte geen. jeningspZëchtigheid te doen plaate \inden, omdat men ver- hougd is over" het 'feit Vbinnen' een jaar na de bevrijding een beurs te kunnen, houden. Hetkorte tijdsbestek, waarin dezo beurs, mjest ..worden voorbereid, ala- mede de "gróoteinoeilgkheden, welke, zichdaarbij V;voordeden,, waren oor- zaak dat 'het uiterste van de krach-" tén Van de?"^raetie en haArstaf ge-. ;:vergd V moest ;worden,: Met grpotV en-: thansiakme én onverf lauwaënijver; hëbbenjzg./^ Ttén>en een resültaatbereikt,' .waarop' zij 'en fook wij .trotsth. -kunnen .zgiL :;<:>7:ïïierna sp;rakénde 'xnidisférsSchei-- mcrliora en Vos. 1 -~'v 1 Consumenlen- crediet Ingediend ls het wetsontwerp be treffende het consumentericrediet, dat beoogt door de verleening van voorschotten het aankoopen van onontbeerlijke duurzame gebruiks goederen voor degenen, die deze aanschaffingen niet uit hun loo- pende inkomens kunnen bekostigen, te vergemakkelijken.-^V- De bedragen, die zullen worden verstrekt, zijn ten hoogste f 100.— per persoon. Een gezin kan f 100.— .extra krijgen.-De voorschotten zul len alleen worden verstrekt' in', zoor verre 'daaraan' geacht mag worden behoefte te bestaan. De credleten zullen móeten wordenterugbetaald bp basis van f i;-— per week voor iedere 100 gulden, die. mengekregen heeft. In gevallen, waarin -daartoe aanleiding bestaat, kan echter ver laging: van de afbetalingsbedragen wordentoegestaan. Bijwerknemers zal de afbetaling geschieden tn den vorm van inhouding, op het loon, waarvoor de werkgever zegels" zal moeten plakken op een spaarkaart. De credieten-zullén; worden ver» strekt in den vorm van waarde- bonnen. v J ,-v Met.ingang vari 1 April J.L Is be noemd tot; lid van - den' Raad van State:, mr. dr-.N- L.-'Deckers, .lid, van de^ Tweede Kam or.- 'f Gdurende den stoomciirsiis van zes weieen, wclke.de. offieierën van ons „oude" leper op „Wildhoef~ïn Bloemcndaal moeten volgen om de behandeling van do nieuwste vwpens tc leeren, wordt'er_geen verlof ge geven voor- bezoeken ami huis. Om den moed er in te houden, is b\j den ingang een bord. opgehan gen, w dar op levensgroot ifceu. songedavie staat' afgebeeldeen .elke weck wisele'nd schild geeft het aantal weken aan, xc'elkc moeten verstrijken alvorens onze krijgsman- nc» nun cchtgcnootc, verloofde - of meisje, weer zullen kannen begroeten:-. amUr-, jDË-iEEBSXE^ADGidS^I^SPtpK^m'ÏÏOT^J^D-^ rcdelijk veilig", zegt:öc moet do badgast - harinfr. of* tout vaft*hebp6ri.j}Ep t&i-ni6t:in do?Iuc7tt gevlogenl y t:> ÉÉN JAAR GELEDEN 'j-- rj OO stonden we dan ^op dien stralenden voorjaarsdag' nu alweer een jaar geleden -tc- midden van deschoone natuür- yuof. hetgol vende Duitsche i land ;en'- ,za-:> gen uit naar:' het - Westen".twee* Rotterdammers :d3e- de;';;ra^a^dans i niet konden ontspringen.' %-t „Die amerikanischen Panzer kpm-r men!" was de tijding; die zlch;.bUk^:- seinsnel voortplantte door', de j'streefe; verwarring en angstscheppend; oa^f der de Duitsche inwoners. Ook ons^ klopte het hart.ln de keel,.doch; alsf gevolg van geheel -andere- gevoelens^ Voor ons was niet de bezetter,;, maar de bevrijder in aantochtAl eeni^, dagen kondigden een dof- gerommel* en hooge rookkolommen - aanden; Westelijken..horizon de. nadering; van- 't front aan: Vrijdicht-in" de burtscheen er nog een weerstands-; nest te zijn.. Onophoudelijk;doken de Thunderbolts en. Lightnings- néér, met bommen en granaten dood en verderf zaaiend onder-hén,:, die meenden, dat verdedigen: nog eenlgen zin had.' Als een zwerm'in-*, secten drevén deniet";, meer tételrr len bommenwerpers en jagers; yoor; de oprukkende Amerikaansche, le-: gers uit, alles vernietigend-:wat ;maar tegenstand'bood. Deden nationalisten - ^r--, In een' artikel .in „Het Dagblad" te Batavia wordt verklaard. ;dat „het vertrek van dr. VanMook naar Nederland, om de Nederland-; sche :fregeerlng j;\te raadplegen, -, in - Nederlandsche kringen - met be- zorgheid ls vernomen". - JDit is vanzelfsprekend", aid us het blad. „Ten eerste, omdat de lf.-g.g. niet naar Den Haag be hoeft te gaan, wanneer hij een overeenkomst (had kunnensluiten binnen het kader - van zijn f be voegdheid. Ten tweede,- omdat sinds kort het -gerucht gaat, dat hetdoor. de Indonesische delegatie - Ingenomen standpunt nog steeds is „de er kenning -vande republiek met Ne derlandsche adviseurs", waarbij het geheele gebied van Nederlandsch- Indië onder de republiek zou ko-r men. "Wie echter de verklaringen van Sir Archibald Clark Kerr en -dr. Van Mook heeft gelezen, zal aan dit gerucht niet de minste waarde meer toekennen Ofschoon dr.- Van Mook bij een persconferentie niet het' vkarakter van de „kleine .verschilpunten", waarvoor" nu een. óp lossing "gevon den moet worden^-wilde aangeven, zjjn er voldoende aanduidingen,1 welke de conclusie, dat de Indone siërs niet meer aan hun „eerste meening" vasthouden, rechtvaar digen. Uit den' geest, waarin de verklad- ringen van Zaterdag en Zondag züu gegeven, blijkt,dat door de Indonesiërs aanzienlijke conces sies moeten zfjn gedaan, terwijl aan den anderen kant de Neder landsche regeering moet beslksen, of de verschilpunten zoo,.klein zijn, dat er een oplossing voor gevonden ten,worden". -s Generaal Stopford krijgt v .andere functie. - rJiDö* geweerde "'"bevelhebber In-1 "Nédérlandsch-Xndië -- luik-gen. Sir Montague Stopford - Is benoemd tot opperbevelhebbér -. der geallieerde strijdkrachtenin Zuid-Oost Azië als op volgervan lult.-gen. Sir- -Miles Dempsey. Schermerhom gaat debatteeren De "lainisterrpresident, prof. Ir. W. Schërmerhorn, heeft in. princi pe-toegestemd in een teRotter dam te houden openbaar debat over de beginselen van regeeringsbeleld met prof.-mr. C. W. de Vries, die den minister-president daartoe heeft uitgenoodigd naar óauieiding van een door prof. Schermerhom ln de rivièrahal gehouden voor dracht. V- „Man, man kijk toch/eens, daar. -komt -een. tankaan en daar nog een!"''Motorgeronk werd al sterker en; daar kwamen ze,traag' schom melend met de lange kanonloopen schuin,omhoog gericht, nauwelijks zichtbaar lü - het groene land, de heuvels afgerold in de richting van hét schilderachtige dorpje, dat* zich ,zoo.. .vreedzaam ln de warme voor jaarszon te koesteren lag. - Te ontroerd om nog een woord rte künheh uitbrengen, liepen we zoo snelonze ongelukkige klomp- •schoenen ons dragen konden naar ■f het. dorp,;, onze bevrijders .tegemoet. Eindelijk dan toch de bevrijding, eindelijk zou voor ons, razzia-men- schen uit Rotterdam,' een einde ko men aan het hatelijk bewind <dér .goudvinken" van deReichsbahn, de slavendrijvers bij uitnemendheid. In .het dorp waren eenige Duit- sche militairen bij bet waarschu wingsschot van eender Tanks a!s hazen uaar het postkantoorgerend, waar ze, alvast/met do handen om hoog, de komst' dér Amerikanen af- wachtten. Van de roeitiruehté Voiks- sturm, die des Zondags - metgeweer en„Panzerfaust" óp het dorpsplein- placht te oefenen,1 viel niets te be speuren. Wel hing uit vrijwel ieder huis de witte vlag; Het "ging precies zooals Goebbels 'het niet gewild had. De drié," grijsgroene gevaarten,het waren Shermans, met aan. de voor- zij de beschermende zandzakken, waarop hier en daar als;ongewilde versieringafgerukte bloesem takjes,1 Stopten in het: dorp Ivooreen -korte rustpauze. Eeh:-„tankdriver" met^een grijs -b epoederd :.gelaat;:. van.;. de lstoÊ: begroette' onsSmet k-èen lakoniek „Hello"boys,'-glad :,to see.yoü";- De - Yankees - vertelden,terwijl wé half 'bedwelmd zuigend .aan "een "Chester-: rield v toelui'sterdenV van den fantas- tisch; snéllen opmarsch door' het Derde.Rijk. „Two or; three .weeks' boysand thewar: is over- klonk het bfj het afscheid en voort ging het; weer, 2waar dreunend "door de smalle dorpsstraat; in Oostelijko richting. '- Nog dtenzelfden avond volgde het eigenlijke Amerikaansche; leger. ,,Twee etmalen,: acht en veertig uren onafgebroken door.daverde de mil-' :'dé .voorjaarslucht van het 'gedreun der motoren,: rolden onafzienbare; 'rijen "zwaretanks, kanonnen, auto's en jeeps langs de wegen: Pattersons derde Amerikaansche tankleger trok op naar de Elbe. Wij konden ons vergapen' aan deze ontzaggelijke oorlogsmachine, die nog maar eeii '•onderdeel', was van den moker, die 'Hitiers. rijk met niet meer af te we- "ren slagen zou verbrijzelen. '"En fier wapperde déNederland sche driekleur. Inderhaast samenge steld'uit "een stuk nazivlag. een reep linnen en een lap. uit een .blauwe overall;boven - de kleine gemeen schap van gelukkige Rotterdammers, het bevrijde, Hollandscbe kamp, Eén T.jaar gëlèden! WEERBERICHT Aanvankelijk nog zwakke en ver-: anderlijke wind en vrijwel onbe wolkt weer met in den nacht, plaat selijk mlstvormlng. Later wind: tusschen1 West en Zuid met vooral in het Noorden eenigo toeneming van bewolking. Weinig verandering van temperatuur, Rotterdam, - waterstanden 3 April: le tij 5.13,. 2ei tij 17.46. Handel in groenten weer vrij Veitph ckt voor. tuinders blijft bestaan •;;;Mefc Ingang van! gisteren ls de. handel in-stapelgroenten enwit lof vrijgekomen. Dit -besluit werd Zaterdag - door het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit genomen. Wél blijft de veilplicht voor tuin- .ders bestaan,- maar de- wijzers;van' de: klok ,'geveh voortaan weer 'den ;prijs aan. Kleinhandel -engrossiers i 2ullerL- evehals ;bij; .de jonge voor- jaarsgroenten, dien - prijs weer kunnen bepalen. Met ingang van denzelfden üa- turh. zijn alle plaatselijke verdee- lingkantoren van het - Bedrijfschap voor, Groente en Fruit -opgeheven; - terwijl de 9 pet." heffing ten be- .hoeveGï'vanhet binnenlandsche. Vrachtenfonds en de 6 pet. heffing van den kleinhandel zijn komen te -vervallen. Hulde aan Gerard Rutgers Op de r Oosfcefbegraafplaats in Enschedé .heeft de-overdracht plaatsgehad - van een monument aan ."dé weduwe van Gerard Rut gers,, die een dag vóór de bevrij ding-door de Duitschers werd: ver- moord. Dit gedenkteeken werd aangeboden door de Rotterdamsche en Schïedamsche slachtoffers bö de razzia's in November. 1944, als. hulde] aan de nagedachtenis van den man, die hen in dien moeilij ken tijd veel. hulp heeft geboden. Aan het graf heeft dr. F. M. G. van Walsem, directeur van Sociale Zaken te Rotterdam, het woord gevoerd. Onder de aanwezigen be vonden zich oud-leden van de I.W.B. - n es aus Vergeef do vreemde taal, maar liet is een, Duitsche geschiedenis, of lie ver hot verhaal van een Hollaudsch öngetjojdat ging zwemmen in do ïuitscho romantiek. 'icterM.een; ze.or anti-Duitsche 120-jarigè jonge- mah,v hioe'st "in 19 inHitlerlaitd"' gaan werken als. kantoorbediende. Al. spoedig kreeg doliefde, die'.al- menig man ;.vreemde sprongen deed maken,, hem. to' pakken in-, do per-. Na soon van Ilse, een beeldschoon Nazi: k:,ij. Hso had al v.te Duitsche kna pen botooverd, maar'iio wareu nu onder do wapenen oh dat gaf. Pie ter zijn kahs. Het romantise.Q.Hollanl- schó jongetid werd doorde zeer "knappe en schmeiehelehde Hsc in den zevenden; hemel geheven'en al dwe pend vei gat lig do woedende wérold onder liem. >Manr Use's. ouders zei den: dat is allemaal heel lief en mooi; Pete re hen, man-, fairtegen óver "do Duitschë jongelui ir het niet.' Jij snoept nude zoentjes, 'die. eigenlekvoor hen bestemd warén. Ais 30 'werkelijk van' Ilse houdt, moet jo dat toon en en voorhaar gj'-a vechton. Als je; dan als over winnaar. -terugkeert,.'hob jo r pas 'recht op luiar. En zoo liet dio domme verliefde jongen zich bepraten om dienstte, gaan nemen bij do Wnffen S.S. I'öt bekwam hera sleelit. IniRuslnc vroren zijn 'handen en voeten. Zeven feenen moesten worden geamputeerd en- daar kwam kïj nu gisteren, strom- prv -d en leunend op een stokje, naar tha heeren van 5ict Blizonder Gerechtshof, in Rotterdam. Een stille; blonde knaap met een sensitief pro* fielhöt type om domme dingen te doen „uit, hef do.'?. 'V Presider.t: Besef jo wol, dat het heel. ernstig is," wat je gedaan hebt"?V... Verdachte: Ja, Edelachtbare. Pres. Waarom deed je het dant - 1 Verdachte: Uit diefde vcor j; hmmsjei •,v:' Hij zei liét oprecht en vol over gave. Een jeune premier] zou het hem niet verbeterd hebben, v Ja, zei z'n advocaat later: Hu is nog heelemaal. in dc romantiek gevangen.; Het is zijn vaste-overtui ging dat Ilse nog steeds smachtend; •op hem waeht. ;Mt. Donker,; dc advocaat-fiscaal, noem,1e het dïenstnemen bij do Waf-: fen rS.SJ wel; d^i.ergrtmva vora yan: lah iverraad, - waofvoo r -alaT a-'eWl - de doodstraf moet wórden gevraagd.- Dézé iongemnn is echter;reeds zwaar gestraft: hij levcnslanf invalde ;blijveii en gezien do bijzondereom- stainiiglieden waarin": np tot zifn daad was- gekomen,wille;spr.' voor ditmaal een zeergeringo v straf eischen. n.l. 1 jaar. - Noodlottig briefje - Daarna verscheen voor het 'hekje do H'J-jari-e mevr. H. S.—F. In haar huis op het NooTdplein. verborg zij ia'142 drie Joodscho .''ondorduikeya. Dezen verfoonden zicli echter wel op straat en traden verder zeor onvoor-' ziehtig opi'zoodot- verdachte steeds norvcusei- werd uit angst voor; ont-. l a dekking. Toen cpn;;dcronderduikersa;: in een winkel gewoon rijnonderduik- adres had öpgegeycu, raakte zij zóo overstuur 'l'aai: zócht tovertrekken, waarop -'deze rinefc V verraad dreigden. Wetende"; dat èzij het vreekend bjj een familio. iu'-.do Hondiusstran zouden doorbrengen, schreef verdachte toen in. een briefje aan do politic, dat op genoemd adres Jaodsclio onderduikers woonden: Dit brief jo kwam i handen van" Groop k 10 en het noodlottigo gevolg waa dat 1 een inval achtk oden gearresteerd werden. Van .zeven' heeft men méts eer vêrnomen, •zoodat;, dan genomen moet worden, dat zg zij atom gekomen/ Eén slachtoffer is uit een concentra tiekamp teruggekeerd. Ook dc cclvt- geiioót van verdachte werd gepakt r; verbleef twee en een:;.half jaar in'een kamp. -Verscheidene getuigeri kwamen ver- klaren; dat verdachto altijd zeer goed gewetwt waa v o or hnargasteumaar dat dezo onverantwoordelijk onvoor- ziehtig; waxen ogetreden. Verdachte, dio zeer ónder den indruk was,, zeïdo i overspannen toestand, het-briefje geschreven te hebben. Do. verzachten- do omstandigheden ih aanmerking nemende, eischte mr. Donker; 4 jaar gevaiw SnisstrafMr. Do Bakker pleitte- ontslag van rechtsvervolging. Uitspraken Het Bijzonder Gerechtshof veroor deelde H. H. Barkemeijer, die als lid van groep .10was werkzaam ge- weest,tot 3 "Aar: gevangehisatraft waarvan 2 jaaT door tc brengen in en rijkswerkinrichting. Gemakkelijke zege Luc van Dam Dé Perzische kwestie Britsch-Amerihaansche -overeenstemming inzake algemeene lijnen De Amerikaansche minister] van buitenlandsche zaken, Byrnes en de Briteche vertegenwoordiger bij 'den „Veiligheidsraad, Cadogan. hebben overeenstemming bereikt ten aanzien van de algemeene.lijnen,welke zullen worden] gevolgd,', wanneer de .raad Woensdag zijnzittingen her- ,vat voor het bespreken., der Perzi sche kwestie. Men meent te wéten,dat ^slechts Indien voleldig: bevredigende ant woorden van.de Russische en Per zische, regecrlngen ontvangen wor-, den de Britsche delegatie een actie tot het laten vallen van de kwestie zal steunen. Britsche officieele personen ver klaarden op een desbetreffende vraag, dat deze antwoorden zouden moeten bevatten:. 1. Verzekeringen, dat alle Russi sche troepen zich van Perzisch grondgebied terug zullen trekken en in het bijzonder uit Azerbeidzjan. 2. Het terugvoeren van alle Rus sische ui trust hie-en materiaal, wel ke zou kunnen worden -gebruikt door deautonomïstenvan Azerbeid zjan. i i 3^ Verzekeringen, .dat .het tenig- trekken onvóorwaardelJjk^rls.-f-iMepl meent -te. wëten. dat.'ditfaatste p.un't bcteekent..'dat dit terugtrekken; on- afhankelijk moet zijn yahandere, zaken, waarover Is onderhandeld. Royalisten winnen in Griekenland Regeering-Sofoelis heeft ontslag ingediend Volgens tot dusverre binnenge komen berichtc-i t.. Ij de .ver kiezingen üi Griekenland de io.w listischc party „Populist" de mees te stemmen op zich vereenigd. Dc Grieksche eer 'e minister, So- phoelLs, heeft zijn ontslag bij den Griekschen regent ingediend. Men verwacht, dat regent Damaskinos vandaag de besprekingen met bet bestuur van de populistparty, *an- gaand^ de samenstelling wo een nieuw kabinet, zal openen. In welingelichte kringen is men van meenLng, dat egent Damaski nos, die verleden nvand verklaar de, dat luj direct na de verkiezin gen 2ou aftreden, waarschyniyk in functie zal blijven/ totdat de kwes tie van dc nieuwe regeering is-ge regeld. Lucvan Dam heeft Maandagavond in dé Rivièrahal dc paxtij tegen Geo - Schiltzj deu Luxemb uxgsehen kam.- pïóea, op punten gewonnen. De wed- striicl moest lu .de vierde ronde op. medisch- advies wórden gestaakt, .waardoor Schiltz aan een. vtgwel zekcie k.o.-nedcrlaag ontkwam, -v Het was bijna 'direct teziendat Schiltz - bet1:niet lang- zou volhouden tegenLuc yan Dam. Dc kletnoro Luxcmbuxgor kwam'-: in --den: ringxnet.: •i do^wetén^ap,-i Adat.'-hgtegenover een 'zeer sterken tegenstander stond cm zijn. boksen was dan ook zuiver defensief. Sckiltz. magdan' in zijn vaderland kampioen zjjn, een- waar dig tegenstander voor Van Dam was; kifzeker' niët.i In de. eersterondo. Icwam Seüiltz, die aanvankelijk' aar dig in zijn dekking"; zat,er - met én- kcTe stopstooten óp1 den kaak af maar in ac tweede ronde zag het er. al werkelijkslecht voor. hem -uit. Nadat hijVan Dam een enkelen maagsfoot had kunnen* toebrengen kwam de vechtlust van onzen kam pioen eerst los. Na eenigö fellé aan-,: vallen van Van Dam geraakte Schiltz na een harden hoek; aangeslagen en het, was do -gong,diehem uitkomst bracht. Ook. in de derde ronde was practiseh alleen Van .Dam in den aanval geweest". In de vierde ronde liep Schiltz een verwonding aan het; linkeroog - op, waardoor, de wed strijd- op ad\de3 van den ringarts werd gestaakt. Afwisseling in do vrij eentomgo bijpnrtijen bxacht de knock-out-over- winiiing van den ia Van Dam stijl boksenden Brommer op den Breda- muir H. Rcmie. De verdere uitslagen waren: D. Keller YRcL) w.o.p. -van Sehooremaii Breda)Lemput (Rd.) wint -door opgeven van Vlimmen f Breda); Dekker YRd.) w.o.p. van. Gabel fDea H.)Beekwelder (Bre da) w.op. van Do Haas (Den H.ï Blonk fDcn H.) wio.p. van A. do Wolf "YRd.)» Jansen (Rd.) w.o.p. van Van Dalen ("Den H.lF.. Remio f Breda) wint door opbaren vanA. Nieuwland (Rd.)Do Dengd (Rxc- da) w.o.p. van F. Nieuwland (Rd.) En weer vrijgelaten In den nacht van Vrijdag op Za-, terdag is 'burgemeester Westrik van Bameveld, die zooals men ■weet beschuldigd wordt de de portatie en den dood van ettelijke joodschc onderduikers op zijn.-ge-, weten te hebben, op last van den procureur-fiscaal by het Bijzonder Gerechtshof te Arnhem, mr. Reu- mer, gearresteerd. Eveneens werd gearresteerd de vroegere chef- veldwachter Uit Barneveld. Penne-, kamp; die thans werkzaam ls bij de politie te Gorkum. Belden wer den naar de strafgevangenis te Arnhem gebracht en daar opge- sloten. Burgemeester Westrtks verblijf in de cel heeft echter niet lang ge duurd. want reeds des Zaterdag namiddags werd hyuit de hech tenis ontslagen en naar huls ge zonden, blijkbaar op last van een hoogere macht dan de procureur- fiscaal. DRIJVENDE BOK GELICHT De in dienst van de Nederlandsche Rijnvaarmilssie staande bergings- pJoee Zuid-Holland heeft de in de industriehaven van Keulen door de Duitschers tot' zinken gebrachte drljveude bok „Atlas" met een hef vermogen van 250 ton in 14 dagen tijds weer boven water gebracht. De - .Atlas", die eigendom is van de K.V. Holland te H.I. Ambacht, zal bin nenkort naar Nederland worden ge- sleept om te worden gerepareerd. - :Het prlnsetijk paar Js Zaterdag uit Zwitserland op palels-Socstdljk. teruggekeerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1