sa sswa» Beslissend thans stadium is bereikt (éwü- DE SGHIEDAMMER I' Nu Van Mook naar Nederland komt Plebisciet over koningskwestie Paaschei voor iedereen De voetbalvrede is geteekend Klaarheid ADVERTENTIES EN 7 mLICHTlNGENDIENST: SCHIEDAMSCHESmCEI.' 42 ROTTERDAM TELEFO ON NRS. 23430 EN POSTGIRO No. 30861! Bankiert AMSTERD.i BANK TE ROTTERDAM RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHEDAM TELEFOON ABONNEMENTSPRIJS PSR WEEK J1CENT PER KWARTAAL H.— LOSSE NUMMERS 10.09 WOENSDAG3 APRIL 1946 ZESDE JAARGANG No: 79 ■M Overeenstemming tusschen Neder- land en Indonesië is nog niet bereikt én er zullen véle moeilijkheden ov."Z wonnen moeten worden," voor we zoover rijn. Maarjovereenstemmlnff is na zoo zeer rooRfiJUk- dat het de lout van »«'<ïe zou zijn wanneer ze_tiitbleef. DC lo ten, die de 'Indonesia* be gaan, zouden van hun - ex&emisten moeten komen. Sjah rlr zal tot lede ren prils nu het hert Indian den moe- ten hondenom-te beletten» dat de lieden van het volksfront, door lncl- denton,de - atmosfeer vertroebelen, wij van onzen kant hebben onze eigen verantwoordelijkheid. Het is verstandig-er aan te denken, dat, terwijl Van Mook samen met ósjahrlr en - Clark-Kerr zijn uiterste best doet om <üt zoo moeilijke, en In-,: gewikkelde probleem tot een oplos- sing te brengen, een kleine .groep Ne-, derlanders op Invloedrijke, posities, voor een situatie Is geplaatst, die een- einde-zal maken, aan.-al haar machta- posities;. Het is.; roenscbeUJk, dat .een dergelijke groep er/diep van over-, tulgd is, dat een overeenstemming een ramp zou zijn; en zoowel uit ideëeJe als uit persoonlijke motieven zal ze pogen iats te doengebeuren, waardoor-uiteindelijk: toch nog. de. overeenstemming^ die-voor het grijpen ligt, wordt weggevaagd. Er; is üus hier dé. uiterste waakzaamheid noocug. Dat-is de eene kant van de-kwestie. De andere is deze. Men zal hier Ia Nederland moeten wennen, aan. de nieuwe verhouding- We mogen niet vergeten, dat tDen'het eerste1 contact tusschen-Nederland en Indonesië weer 'tot stand lcwam,.de opvattingen m Nederland van een zoodanlgen aard waren,- dat de oplossing, die thans waarschünlijK zal komen,- voor de overgroots massa van' ons volks. Iets volkomen', vreemds en nagenoegon aanvaardbaars was. We hebben In- tusschen geleerd, veel van dat vreem- de te begrijpen éllr veel dat onaan vaardbaar was als 'onvermJjdellJk te; zien, maar we moeten nu In een stemming komen, waarin we het gp^trtriftïg» .aanvaarden en waarin Ketel zal Duitsche schuld erkennen Oor ogsrrvsdaden te groot om met menscheiijke maat* sta oen gemeten te worden '.vilhelm Keitel, de voormalige chef van' OKW en Hitlers nauwste militaire medewerker gedurende den geh.ee ten oorlog zal naar wfj verne men, zt-n verdediging beginnen met de rcedcdcellng aan het gerecht, dat hij geen poging zal doen om het naar zijn overtuiging overtuigende bewijsmateriaal voor de Duitsche oorlogsmisdaden te weerleggen. Kei tel acht zich verplicht aan zijn eer van Duitsch officier zich verant woordelijk te stellen voor deze da- den, d:e hü daarom niet zal trach ten te verdedigen met behulp van juridische redeneeringen, die zijns inziens niet kunnen opwegen tegen, den moreelen ,eti feifcelljken .naruk van de gepleegde misdaden. Kelte. erkent, dat hetgeen naar zijn over tuiging bewezen is door Duitscae documenten, die door de prosecu tic zijn overlegd,' zijn eigen ..voorstel lingsvermogen overtreft. Daarom lijkt het hem onmogelijk dit bewijs materiaal met behulp van juridische argumenten aan te vechten. Keitel is van meening dat hij de onrecht- vaardigheid' van enkele beschuldi gingen. de historische gronden voor Dultschiands streven en de onge- oorloofüheid van sommige strijd: methoden der tegenstanders zou /kunnen bewijzen, doch. hü erkent' dat wat aan Duitsche zijde aan oorlogsmisdaad -begaan Is te groot is om met menschelljke maatstaven gemeten te.'worden. Tegelijk zal hij erkennen dat de schuld - voor deze gruwelen niét altijd aan een nood lottige samenloop van gebeurtenis sen kon worden geweten. Keitel Is voorts van meening dat het on- •rechtvaardig en onjuist zou zijn de schuld voor dc gruwelen af te wen telen op frontstrijders en lagere; commandanten. Hij wil trachten te bewijzen dat de groote massa der Duitsche soldaten behoorlijke men- schen zijn,-die de grenzen van het toelaatbare slechts overschreden on der dwang en op bevel van superi euren die zelf de draagwijdte niet ten volle konden overzien. Keitel is daarom voornemens zijn verdedi ging te beperken tot deze punten en tot de beschuldigingen die door de aanklagers aan hem persoonlijk zijn ten laste gelegd. Keltels verde diging begint morgen, nadat de ver dediger van Ribbentrop de aanbie ding zijner documenten zai hebben beëindigd. Indien Keijels verdediger gacn gelegenheid zou krijgen om vóór de aanbieding van zijn mate riaal een verklaring nopens Keltels verdediging af te leggen, dan 2al de' Duitsche veldmaarschalk z^n stand punt preciseeren wanneer hij als getuige bet woord zal voeren. EEN DUUR GRAPJE Een Dorrirechtenaar Kwam on langs niet f 4000 op zak naar de Residentie om ér de bloemetjes bulten te zetten.- Van dit feit scheen hü mededeeliiig gedaan te hebben in een café, zoodat hij al spoedig eenlge „vrienden" kreeg met wie het feest werd doorgevierd. De geschiedenis Itep af met 'smans ontwaken uit een flinke roes, ergens in een luin in de Van der Duynstraat. Van de „vrienden", de f4000 en 2Ü" schoenen ontbrak elk spoor. De Dordrcchtcnaar was zelfs nietin staat mededeeling te doen omtrent het bezochte we er - tenl volle van. doordrongenzijn, dat ölt-niet een- nederlaag voor. het Nederlandsche volk zou' zijn, of. een verliesvan- prestige, maar een over winning, zoowel moreel als materieel. Een openen vangeweldige toekomst mogelijkheden. Ert In" dien geest moe ten wU iefler verzet tegen de regeling. - die "thans aan het Nederlandsche volk zal:: worden voorgelegd, met kracht, doen- verdwijnen en .we moeten er voor-zorgen, dat de oppositie hier in Nederland geen tijd krijgt, om- .deze; overeenkomst te vertragen of te doen mislukken. Wij moeten in het offen sief gaan, wij moeten' niet den aanval van'de reactie afwachten, maar we moeten met een campagne, die het -Nederlandsche volk -laat - zien -. hoe: "groot de ramp zou zijn als- er geen 'overstemming kwam en welke ^heer-. lljke perspectieven zich openen als deze overeenstemming tot stand komt, het Nederlandsche volk tot een geest driftige aanvaarding van de overeen stemming brengen. In dit. beslissende stadium, .waarin .we de details nog niet weten, moe- ten we deze 'hoofdzaak7 beseffen cn doorvoelen; en- we moeten ér'; naar handelen. 1 3. EE KADT. Weest voorzichtig op straat! fn Februan 57 dooden y door verkeersongevallen Volgens de verkeersongevallen- statistiek -vielen er tengevolge van verkeersongevallen in de maand Februari 1946 in om land 67 doo den te betreuren, terwijl 365 per sonen ernstig gewond werden.- Het totaal aantal ernstige verkeeffi- ongevallen bedroeg in die maand 361, waarvan 149 in de gemeenten met meer dan .100.000 inwoners (Amsterdam 44, Rotterdam 25, 's Gravenhage 33, Utrecht 8,. Haar lem 6, Eindhoven 8, Groningen 5, Tilburg 12 en Nijmegen 8). In de maanden Januari; en Fe bruari 1946 hadden in totaal" 757 ernstige verkeersongevallen plaats, met 133 dooden en 765 ernstig..ge wonden. Ter vergelijking diene, dat In de overeenkomstigeperiode .van 1938 het aantal ernstige verkeers ongevallen 656 bedroeg met 91 doo den en 593; ernstig gewonden. Ontsnapte politieke gevangenen - Sleckts 0.06 pet van het toiaal Op" dé vragen van dénheer Van der Goes van Naters betreffende uit gevangenissen, kampen en an dere bewaarplaatsen ontsnaptB po litieke gevangenen; heeft de, minis ter van Justitie geantwoord, dat van de meer dan höhderduizend politieke gedetineerden,1 die,sinds' de bevrijding In. bewaring zijn ge- steld, voornamelijk: In de eerste maandenna de rbevrijding, O.OC pet. is ontvlubht.' Uithet bewa- rlngskamp Vüght is';ongeveer een vierde gedeelte van dit aantal ont vlucht" en nietteruggevoerd. De oorzaak hiervan is, dat dit kamp tot voor eenlge maanden mede ln gebruik was bij geallieerde leger- onderdeelen,zoódatcontröle óp het verlaten van het kamp minder gemakkelijk was. De andere., kam pen leveren geen in het oog.sprin gend getal ontvluchtingen op.De ontvluchtingen moeten geweten worden "aan de vaak - geïmprovi seerde en voor detentie ongeschik te inrltfhting der - kampen-en aan het 7gebrek aan scholing: van be-- warings-en bewakingspersoneel in de -eerste, maanden-na - de. bevrij-. ding. Door verbetering der lnrich- ting. en het,"ter hand nemen van de opleiding en selectie van het bewaringspersoneel -wordt er. naar- gestreefd ;het aantal ontvluchtin gen tot "een minimum te beperken. Het; Amerikaansche huls van af gevaardigden heefteen verzoek tot den minister van .oorlogstransport ge richt. om van een der slagvelden van overzee het lichaam van een onbe kenden Amerikaanschen soldaat naar het vaderland-té brengen. Deze>„on bekende Amerikaan" zal óp het na-, tlonale kerkhol 'Arlington dicht bij het graf van den onbekenden A'mërl- kaanschen soldaat- uitden oorlog. 1914-IB worden, bijgezet. Hat bekende Nederlmdscho schilders- paar Brnst en Sarin Ley den werkt sinds- cnl:do jaren in Areu>-.F©rfc, w-oar hun groote muurschilderingen m licé Holland House van hel Itoo- l:efeller Center ccor do aandacht tTcJcKcn. Hier leggen zij dc laatste nana aan een fresco in dc gumnas- tiekzaal van- het-Lid-g Art Center. ?/- - tlt» J J)e Koningin en - Prinses ;'JiiUana: o'p. Jwt ba<con:. fan den Stadsschouw burg te Xftrecht tijdesie de ópeningapjechtigjieid van ftc Jaarbeurs. GRIEKENLAND Tsaldaris formateur van nieuw kabinet Tsaldaris heeft gisteren verklaard, dat zoo spoedig mogelijk een plebis ciet over den terugkeer van 'Koning George zal worden gehouden. Aartsbisschop Damaskinos,dere gent van Griekenland, heeft.- vier leiders van de partij der. populisten (royalisten! die de leiding hebben bü de Grieksche verkiezingen, bU zich ont\rangen en.hun de vorming van een kabinet opgedragen, De voornaamste van hen is Tsaldaris. Ondanks het mislukken van de eerste pogingen der populisten toe-.- nadering te vinden met Fapandréoe en Venizelos, twee van de drie.--lei ders van het centrale blok, zullen de populisten toch, naar men 'ver neemt, opnieuw pogingen doen 'in't nieuwe kabinet medewerking; te ver krijgen van de leidersdezernatlo- naie unie... Sofoelisheeft het aanbod tot deelneming aan hét kabinet;, af- gewezen",; daar hij de oppositie wil leiden. De populisten waren gisteren van1 meening, dat zij, gezien de tot nu toe binnengekomen ultslagen.s; van minstens - 200 der 357 2etels. ih ide :,nteu we,, kamer;. zuUenv.verzekerd'^ijn, v^arrriee .rij" de;::Misolutemeeröer-:; held "over:; alle andere partijen1*sa- - men zouden bezitten." Haringvloot vaart 7 Mei uit Omé haringvloot zeilt op 7 Mei uit de havens - van Schéveningen, Vlaardingen en IJmuiden. Naar alle waarschijnlijkheid zullen, dus tegen eind Mei de eersteniéhwe maatjes verkocht worden - vrij, want de haring komt niet .op den bon. Er wordt gerekend óp 'n groolc vangst. In,totaal èullën op 7;Mei tachtig schepen vertrekken, ongeveer twin tig meer. dan in;1945. Dit aantal zal, naar verwacht,wordt, gedurende het seizoen stijgen tot 140. ïn 1940 be schikten wij over een haringvloot van 265 schepen. Na de bevrijding waren er nog slechts44 vaartuigen over,'de rest was door de Duitschers gevorderd en omgebouwd tot/gelei- deschepen. V anwege de af deeling Visscherij van het ministerie van Landbouw, Visscherij en-Voedselvoorziening zijn er onmiddellijk; pogingen onderno men om de vaartuigen op. tespo ren. Er'-Is-zelfs éen sleepdienst ge organiseerd. .De-tot dusver terugge vonden schepen werden aangetrof fen in Fransche en-Duitsche havens,, meestal vrijwel onherkenbaar rier-' bouwd. -;•* He1 is. lang niet uitgesloten, dat1 zelfs met de kleine vloot, 'die thans beschikbaar is, een - vooroorlogsche vangst binnengehaald wordt. In 1938 werd met een vloot van 245 schepen BI mililoen kg binnengebracht. In 1939, toen de vangst opzettelijk be perkt werd en men onder oorlogs dreiging werkte, was' de opbrengst met -232 vaartuigen 31 mililoen kg. In 1945 met slechts 62 schepen toen nog 25 millioen kg. Dit jaar zal het waarschijnlijk dus mogelijk zijn een grootere vangst binnen te - halen dan in 1939. Regeling- bouwkassen BIJ do desbetreffende departe menten is een wetsontwerp in ver- pevorderden staat van voorberei ding, houdende voorloopigo1 voor zieningen met betrekking tot de bouwkassen. De bedoeling is, dat voor het sluiten van bouwkas overeenkomsten en het verhoogen van bet bouwka- pitaal van.reeds gesloten bouwkas overeenkomsten aan bepaalde voor waarden moet worden voldaan. Als toezichthoudend orgaan is gedacht de verzekeringsraad. AANSTELLING BOUWVAKAR BEIDERS ALLEEN MET VER- GUNNING Het is gebleken, dat in'de kJ'in- gen van de bouwnijverheid nog niet voldoende algemeen bekend is, dat voor de aanstelling van personeel een vergunning verelschfc is. De aandacht van werkgevers in die bedrijfstak wordt daarom ge vestigd op de! beschikking van den minister, van sociale, zaken, waarin bepaald wordt, dat voor de aanstel ling van personeel in de bouwnij verheid een vergunning is vereischt van den directeur van het gewes telijk arbeidsbureau waaronder dc werkgemeente ressorteert. 'j De Nederlandsche pluimveestapel, die nog slechts een kleinen omvang heeft volgens de telling van-De cember ruim 3 mililoen hoenders tegen 30 mililoen in 1938 —- geeft dan ook een geringe eierproductie. De voorziening van zieken en zie kenhuizen vraagt ongeveer een mil iloen eieren per week, terwijl1 het de bedoeling is in de "naaste, toe- komst dit aanta' noir op te voeren. Voor een regelmatige, algemeen© distributie zijn er derhalve nog niet -voldoende eieren. - Niettemin zal van 8 April af -vóór .Paschen een boa voor een ei (alle leef tijdsgroepen aangewezen wor den, -welke bon drié weken geldig zal blijven. :^1V- - Of de eieren óveral in bet land .tijdig verkrijgbaar zullen zijn,- hangt .af van het weer, dat de legcapad- .teiten der kippen beïnvloedt en van de medewerking der plulmveehou- ders hij de Inlevering; Men dient er daarom rekening mede te houden, dat de verstrekking slechts geleide lijk zal kunnen geschieden. Redacteur „Storm" in arrest Beïangrijfe illegaal werker ".Bij dé -contrdlé"Taan hèilBévalkihgs- TeglsEer te Amsterdam heeft de PJt.A.' öezer dagen den. 2E-jarIgen H.' W.' t. Etten, van 1942 tot 1944 hoofdredac teur van het weekblad „Storm" en UntersturmfQhrer der S.S. gearres teerd. 1 Toén ln 1942 flè S.S.p.K.-KiIegsbe- rlchter Van E tien eedesUlasloiineerd van het Oostfront was teruggekomen zocht hö contact" met de Haagsche lllejallleit. HIJ kreeg echter opdracht de hem aangeboden functie; van' hoofdredacteur ran „Storm." te aan- vaarden.' Óp dezen;post heeft hö de, Duitschers zoo goéd mogelijk tegen gewerkt en door zyn inlichtingen de Nederlandsche zaak uitstékende dién sten bewezen. - in Augustus '1944 werd Vair Etten opnieuw onder de jvapeucn geroepen. EUj dook onder ln Den Haag,doch werd op is October door de S.S, op gespoord en Korten, tiid later veroor deeld tot den gummiboom, een van" de afschuwelijkste vormen van dood straf. die' bij üe nazi's Ih zwang wa ren. .Van-Ettcn. zag echter kans ge bruik te maken, van hem bekende compromlttecrende bijzonderheden omtrent Rauter, Feldmeyer, Rost van Tonnlngen en anderen, met het ge volg, dat het doodvonnis niet werd voltrokken. Hij - werd naar een ver- nlchtungslager gestuurd, waar hij eenlge maanden vóór de Duitsche ca pitulatie door do Engelschen werd bevrijd. Een Britsche officier bracht hem via Venlo naar ons land, waar hij zich ter beschikking- stelde van de Nederlandsche autoriteiten. In het bevrijde Zutden. is een dankbaar ge bruik gemaakt van de gedetailleerde en zeer waardevolle rapporten, clle deze voormalige S.S.-man voor Uet ministerie vanJustitie heeft samen gesteld rapporten, die thana nog groote diensten bewijzen bij de op sporing en berechting van .oorlogs misdadigers.; Tengevolge van de tegenwoordi ge voorschriften rrioet er mede gere kend worden, dat tusschen den dag van aanvrage van een bultenlandsch paspoort en dien .van uitreiking daar van In den regel een tijdruimte blijft van ten minste 8 dagen.-Van uitrei king;. binnen dien termijn kan geen sprake zijn.•- -• JSOTTESDAM, WOENSDAG Bas Paauwo van Peyenoord cu Jak; RavenEchot van Neptunus, dia elkaar Zondag i gedurende den wedstrijd ïn hot. ÓStaaiok nogal ie *üke woorden. ,nanr;,lieÈ.:kóofd geslingérd. hebbon ek zelfs elkaar, in plaats van den bal, schopten^ liobben den strgdbül be- g-mven..Zjj zijn op ouzo nitnoodig-ing naar do;tedactio van „Het Parool'7 pekomeü en hebben olkacr daar als verstandige kerels en gocdo aport- broedors da/hand gereikt.;Z^j hadden beiden veel'; spjjfc van: hun onbesutsd optreden ..en zjl hebbeu elkaar Ktrn eerlijk gemeeneo verontgcbuldigingen Vaangébodën; Dak selioidsrecliter Van der","Meerhen van het 'veld zond; kunnen aüacht eraf heel goed. begrij pen, Ook Item bieden zij hun excuses aan. I „13: geef tóe, dat. ik-r con -grove fout. Iiéb gemaakt'zei Bas Paauwe. Jk heb. niet alleen mo zelf, maar IlavcnscJiot (links) cn Bas Pactum (rechts), op het oogcnbltk, dat ev op üc redactie van „Het Parool", vrede sluiten. ookhet - Nederlandsche voetbalge schaad en dat- spijt, mijheel erg. Ik had mij moeten beheerechen„Mijn scliuld waa -minstenseven groot V, vergoelijkte Euvénschot. „Ondanks onze overwinning ben ik Zondag, toen ik thuis kwam, direct naar bed gegaan". Een kwartier na hun samenkomst op on zo rod actio wandelden Paauwo cn Havecschot. als gnedo vrienden ov< den Scbicdamsehesingel naar huis, Persoonlijk zijn bei do voctliollera tot een sportieve oplossing van dit"' incident gekomen. Of do atroicom- missto van den fv.N.V.R. liiermodo rekeuing zal houden! Liberalen steunen Partij! van de Vrijheid De algemeens vergadering van de liberale .staatspartij beeft op voorstel van'het hoofdbestuurmet slechts een stem tegen (afd,-Breda) besloten om bU de aanstaande ver kiezingen voor de Tweede Kamer, dei Provinciale Sta ten Ven de ge meenteraden 'geen candidatente, stellen, tnaar samen te werken met de „Partij van de Vrijheid" en de candidaten van deze partü te steunen. Volkstelling wordt voor bereid Het ligt voor de hand, dat na de belangrijke mutaties in onze bevol king sedert 1940 een volkstelling dringend noodig is. 'Zooals men weet, lag het In.de bedoeling om. juist .in 1940 weer een volkstelling te hou den,, omdat de gegevens van 1930 toen reeds als sterk-verouderd wer den beschouwd. Het "Centraal Bu reau van Statistiek werkt dan omt reeds aan de voorbereiding, doch hieraan zyn zooveel - moeilijkheden verbonden, .dat nog met geen moge lijkheid gezegd kan. worden wanneer7 men hiermee" gereed, zal zijn. De. achtentwintigste lijst van Diiitsche oorlogsmisdadigers is heden door de commissievoor oorlogsmis daden van de vereerdgde naties uil-, gegeven. Zij bevat de ramen van S03 Duitschers. Op het oogcnbllk staan op de lijsten der commissie 13582 na men. Comm. candidaienlijst V".- samengesteld' "y ■Do communistischs party Neder land „Do Waarheid" zal voor dé Twcodo Kamer-verkiezingen de vol gen do candidate» stellen: 1," GeibenWagenaar, Amsterdam; 2. Paul do Groot, Amsterdam3, O. Bórst; Amsterdam; 4. A,:C. Koe nen, Amsterdam;' 5. mr. dr. B. Ji Stolsvis, Amsterdam0. J. Hode- carspel, Botterdam'; 7; Brécht v, a. Muijzenberg: geb. "Willemsa, Amster dam; 8. Jef Spykere, Tilburg: 9. Jau Haken, Groningen; 10. Fred Schoonenborg, Amsterdam11. Hub Hermans, Vaals: r 12. 'Jan Hofstra, TKujo (Ér.)'v 13. H, B. Otto, En schede 14. CC. dra.J. v. Santen, Amsterdam;. - 15. Theun do Vries, .Amsterdam;; 16. Nel Postma geb. Wessels,.Amsterdam: 17. M. Harm- sen, AjnstèTdam;''IS. Nico, Mourer,. Groningen j 19.M. J; le Maliica, Amhem; 20.dr.W. Groenewcg, 'Utrecht; In .enkele kieskringen- zullen! can didaten nit Cdcn,kieskring gesteld; worden. WEERBEfilCHT Heldere nacht mét weinig wind Hier en öaar lichte ochtend-, nevel. Overdag tot matig toe- nemende wind tusschen Zuid- t? Oost en Zuid- u VVest. In ;den middag, vooral in bet Westen van het land, eenlge lichte bewolking. Zacht weer. voor de Waarheid Woar wéinig - dingen, waardeerlljker "zijn dan collegialebezorgdheid .in .de jQumallstlek stellen ^rtj het natuur- liJK op zeer hoogen prijs dal „De Waarheid" het: zich zoo, aantrekt, dat de heer S. Tas ln „Het Parool" schrijft'over nangelegenhedeo van buitenlandsche politiek. De heer Tas: doet dat namelijk volgens „De Waarheid" welte' verstaan niet! goed: hij heeft, om het maar rechtuit te zeggen, weieens bedenkingen tegen de politiek van Sovjet-Rusland.- Dat nu Is der Waarheid,een.doorn tn het: vieesch. Stalin is. Stailn en Koeje- mans ls zljr. proieet. Loopt Cromyko uit den Veiligheidsraad weghet: is wèlgedaan. Houdt Rusland zich niet aan een internationale afspraak in zake Iran het is wèlgédaan. Doet Rusland de democratische vrijheid ln Polen teniet het is wèlgeüaaru Maakt Rusland een eind aan aile vrij- heidslllusies in deBaltische staten i het ls wèlgedaan. wèlgedaan, niet omdatde Waarheid, al deze dingen zélf goed of nuttig oordeelt, .maar alleen omdat Stalfn dat doet. Stalin is onfeilbaar. Stalin '„can. -do no,; wiongv. Op zlchzeïf is deze roerende aanhankelijkheid wei; verteeflerend. Gezond daarentegen ls zij niet. En nu zij zich reeds zoover uitstrekt, dat; de waarheid per hoofdartikel -het ontslag van den heer Tas bij Het parool elscht —'alleen maar omdat stalin venheven moet zijn boven atle erltiek nu maken wij een enkele kantteekening op de wonderlijke vrij- hcldsopvattlng, die in Waarheldskrin- gen blijkbaar wordt aanvaard. Het Parool ia ln tegensteillng tot De Waarheid een onafhankelijk blad. Het wil zich niet op teven en dood verbinden met een party. en ook niet met Stailn. Zich stellend op radicaal-democratisch standpunt be oordeelt het vandaar de dingen die da wereld te zien geeft- Daarbijconsta teert het,- wat Rusland aangaat, zeer veel dat waardeering verdient- Wie anders dan dé Waarheid de kunst van het lezen niet heeft verleerd en dus werkelijk in zich opneemt wat bijvoorbeeld de heer Tas over Rus land schrijft, die moet vaststellen, dat doorbij wordt getracht .goed en ver keerd zoo rechtvaardig mogelijk te meten. Do narigheid komt "dan ook uitsluitend hieruit voort, dat cr ia Rusland volgens de Waarheid kort en goed geen verkeerd is: daar is üllca goed, want het geldt Rusland. De .re- dactle van dc waarheid heeft van een eigen oordeel eenvoudig afstand ge daan. Kakkeloos verwerkt en beklapt zij alles wat ..uit Rusland komt... Het 1 is een verdrietige vertooning. En het doet. veel schade aan het vertrouwen, dat dezelfde redactie ven ons vergt terzake van de communistische be reidheid tot oprechte samenwerking met nlet-communlslen. De DuitscherS' kennen dat veelzeggende rijmpje: ,',l7nd willst du nicht meln Bru der sein so schlag' Ich dir. den SchUdel ein". Op de schrijftafel van dcn. heer Koeje- mans zou dat rijmpje niet misstaan. ."Wlelttetb estaat,; stalini tecr itl secren, ook maar de kleinste kleinigheid In Rusland hiel met huid en haar ..te accepteeren, die is .•.kapitalist",„fas cist", „renegaat", - gelijk -hij vroeger „.coritrarevoluttonnair", „koelak" - of '„Trotskist"; Jieetfc. Dé scheldwoorden veranderen, dé zaak:'blijft dezelfde: een zaak van menschen, die op eigen oordeel geen prijs stellen, die in Sta- llns handen willen zijn „perindo ac cadaver", en die een vijand zien ook ln den „vriend,-die my .-.mijn feilen- toont". Wij hebben niet het'vöorne- men, nogmaals op dé fanfaronnades van de Waarheid in to gaan. Wij blij ven op het standpunt staan, dat wij samenwerking willen bevorderen met. allen, die zich stellen willen achter een radlcaal-democratlsch pro gram. Ven. zulk een program maakt vrijheid van .crltfek ook op stailn een onmisbaar onderdeel uit. Die; waarheid niet aan tc" kunnen ls de' tragedie vari de Waarheid. Tragedie, want ons volk ls gelukkig te nuchter om in de onfeilbaarheid van menseheh te gelooven. onverschillig of zij Hitier of Stailn heeten. Het be houdt zich voor erltiek te oefenen en 't wit dat kunnen doen zonder bloot te staan aan een campagne von ver dachtmaking. Een blad en een party, die er stelsel van maken eiken criti cus van eenlg onderdeel der Sovjet- Russische politiek cis politiek onbe trouwbaar de woestijn in te sturen", mogen "zich cr niet over verwonde ren. dat zij zich weldra in een'vol ledig Isolement bevinden. Het welkom aart hen die terugkeeren ROTTERDAM, irOESSDAO Niet 8, maar 9 of 10.April 2al het worden eer de „Nieuw Amsterdam" aan de Wilhelmlnakade arriveert. Het schip 2al namelijl: no® South ampton aandoen, waar 700rnau Enpelsche troepen van boord zullen gaan. Dan komt het schip naar Rotte-dqm om de 3593 repatrleeren- den, het grootste aantal, dat tot dusverre in eens werd vervoerd, veilig aan wal to brengen. Men krijgt den Indruk, dat de ontvangst van dit ,;dorp" uitstekend wordt voorbereid. De groote vertrek- loods van de H.AX. zal als ont vangstzaal dienst doen en alles wordt gedaan om liet interieur zoo gezellig mogelijk te maken. Men treft maatregelen, dat de vervulling der verschillende formaliteiten zoo snel mogelijk kan geschieden. De Aalsmcersche b'.oemkweekers zullen, ter opluistering van het geheel, zorg dragen, dat 2000 bouquetjes kunnen worden uitgereikt. Aan ververschin- gen zal het evenmin ontbreken. Aan -boord bevinden zich 718 le den van het K.N.I.L., die d:rect naar Austerlltz zullen gaan ter re gistratie. Van de Marine bevinden zich, gezinsleden inbegrepen, 425 personen op het scliip. die allen naar huize ..Le Forët" ln Doom- 2ullen worden gebracht. Het ligt in 1 de bedoeling op den eersten dag bo vengenoemde groepen, alsmede de 2ieken en de oorlogspleegkinderen, die door de Marva zullen worden verzorgd, en verder de familieleden van de zieken en de Rotterdammers te dcbarircercn. De overigen volgen den dag daarop.. Het geheeie vervoer naar de plaats van bestemming, dat via clen Maastunnel wordt geleid, komt voor rekening van den repatrleerings- dienst. Verwacht wordt, dat de Nieuw Amsterdam in leder geval In de avonduren zal binrenloopen. De ontscheping begint dan den volgen- den morgen om acht uur. A* r.- r •- - s iiJiui - S £lLz' .v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1