Totale staatsschuld van 23 milliard k - DE* SCHIEDAMMER Russische penetratie van Weenen tot Sofia Nationaal - niet federatief ins mmm iül Ir. Müller voor zijn réchters A'Jitec het nieuws De toekomst van de Oost mmsgssmmÊm „HoogeVeJu^e'' conferentie-oord Voor 1945 een tekort van 3'*2 milliard; liquidatie van sommige overheidsdiensten noodzaketijk Mil. Gezag kostte 100 millioen Ook gisteren enorme drukte op Jaarbeurs r RED." en ADM.; LAN GEHAVEN; 141: SCHIEI>AM v TELEFOON 69300 7 - M ABONNEMENTSPRIJS. PER WEEK 31 CENT i ~:y PER KWARTAAL if 4.— LOSSE NUMMERS f 0.09 ZESDE JAARGANG No. 31 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: S CHLEDAMSCHESINGEL wROTTERDAM TELEFOON NRS. 25330 EN 419300 POSTGIRO.: No. .398644 Bankier: AldSTEKD. - BANK ~TE ROTTERDAM VRIJDAG 5 APRIL 1946 Rotterdams nazi-burgemeester ter verantwoording De aflvocaal-fiscaal, mr. Don ker, heef fh cd en tegen den ex- "burgemeester van Rotterdam, Müller, tien jaar gevangenisstraf geëischl. „Steeds moet men zich er reken schap van geven, dat, als de Duit- schers niet gekomen waren, ik thans op deze plaats niet zou hebben ge- Staan". Aldus sprak de N.S.B.-burgemees- ter, ir. Frederik Ernst Müller op 1 November '1941, by zijn 'installatie als districtsleider en gemachtigde van ir. MusserL Dat was.in de -Rl- vièrahal. Thans, in de zelfde stad, maar voor het hekjevan het Byr zonder Gerechtshof aan den Noord-, singel, zou hy deze, meer logische,' dan diepzinnige uitspraak letterlijk kunnen herhalen. Ja, de Duitschers hebben dezen ijverigen propagandist voor de „nieuwe orde" in het zadel gezet en dank zij hun „komst" staat hun dankbare, tra want. nu „op deze. plaats", nJ.voor zijn rechters, ber schuldigd van het bevorderen en verspreiden van vijandige propagan da en van verraad, zooals wij gis teren reeds uitvoerig hebben gemeld. Begrijpelijk is de groote belang-, stelling die er voor deze zaak be staat. Tegen tienen is dc zittingszaal dn het Paleis van Justitie aan den Noordsingel druk bezet met genoo- dlgden en nieuwsgierigen. Precies twaalf minuten voor 10 neemt Müller in de beklaagdenbank plaats. Hfj lijkt nerveus en is be langrijk magerder geworden. Nu en dan spreekt hij een paar woorden met den parketwachter.. Om 10.12 u.- komt het Hof binnen. De president is mr, J. v. Vollenhoven, terwijl mr. J. C. Donker als advocaat-fiscaal optreedt. Vrsv5 De dagvaarding is niet groot. Het voorlezen door mr. Donker neemt nauwelijks vijf minuten in beslag. Dan wordt als eerste 'getuige ge hoord mr. H. A M. Roelants uit Schiedam. Deze was voor 1940 com mandant van de burgerwacht al daar. In dc bezettingsjaren Is hti ondergedoken, Verdachte Müller heeft in Augustus'; 1942 per brief" aan den Beauftragte.van den Rijks commissaris in- Zuid-Holland mee gedeeld, dat Roelants een heftig te-, genstander van het -nationaaksoefc- alismeltvasrTiy noemde Kern ver-' antwoordelijk vobr de slechte be handeling der nationaal-socialisten- in de oorlogsdagen van Mei 1940. Daardoor heeft hij Roelants bloot gesteld aan vijandelijke vervolging. President: „U voelt toch, dat V op deze wijze met menschenlevens hebt gespeeld?" Müller: „Ik herinner mij niet, dat Ik dergelijke brieven onderteekend heb." Tweede getuige is C. Küpers, ge meenteambtenaar te Rotterdam. Op 2 Mei 1944 ls getuige op het Raad huis door den 3D. gearresteerd. Müller heeft den S.D. later meege deeld, dat Küpers een hoogst onbe- Be'gische noodoplossing Nadat Spaak had gefaald, ls Van Acker geslaagd. Het prestige der so cialisten bleek niet groot genoeg om het parlement ccn socialistisch min derheidskabinet op te leggen: dus moest er een coalitiekabinet komen, maar het prestige van. Spaak die' in zijn eigen partij altijd een vreemd element ls gebleven was waar schijnlijk niét groot genoeg,om „de. socialistische fractie met deze drie- partycnregeerlng'te verzoenen. Het is dan ook een wonderlijke combinatie. De liberalen, hoewel een dor kleinste partijen, krijgen even veel portefeuilles als de socialisten on daaronder ls de portefeuille van economische zaken. Ze hebben hun positie wel uitgebuit. Het is duide lijk, dat de socialisten hierdoor in een uiterst aanvechtbare situatie komen, maar-ze hebben getracht zich daar tegen te wapenen door ook commu nisten in hun regeering op. te nemen. En dit ls tegelijk de wonderlijkste figuur In deze combinatie. De cocn- munlsten hebben Immers hun zctel- wlnst te danken aan de felle critlek (en de nog fellere actie), die ze tegen dc - regeering-van Acker gevoerd hebben; zo kunnen echter kwalijk verwachten, dat de nieuwe regeering- Van Acker een progressiever politiek zal voeren dan de vorige. Dit ls geen positieve combinatie, samen gekomen op een progressief program, dit ls een antikatholieke combinatie, bijeengebracht, om den terugkeer van Leopold te verhinde ren. De katholieken hadden een coa litie met de socialisten wel gewild en ze 2ouden vermoedelijk tot 'con cessies in zake .de koningskwestie be- reid zün geweest, maar het was te laat. Do verkiezingsstrijd heeft de kloof tusschen de beide partijen zoo groot gemaakt, dat een samenwer king vandaag onmogelijkis, te meer daar de katholieken uit den strijd als overwinnaars te voorschijn kwamen fn dus in die coalitie de overhand hoesten hebben. .Het.blijft lntussehen een ongezon- Sni.»;S5?t5ndï de koningskwestie ver- 5° Politieke verhoudingen en van ?ki socialisten tot ccn politiek ^rjktand hetgeen de werfkracht rtr. ti«pr?Êrom an>reuk moet doen dvtift ,,l„urlCOze cnassa in de richting IS w ,rcaclle cn de Le°P01* n frln'kan „deze situatie niet lot onn£!L de koralen niet snel coalitieS ^?n dwingen, moet de zouden uiteen vailen. Misschien socialisten zich neerleggen bij een coalitie waar- Si" genomen, misschien gaat Van Acker 2? ï.K.a™r tmtblndeal^e hoop 5® de communisten in de regee- gemaakt, hun. socialisten weer' dplfA r de h0°P verder, dat tuaHw» v i60po 'ets van haar ac- UMA ^ye^°.ren zal hebben, ls di eerst murw zijn? Dat ranpp» mi' aJ3e betrokkenen zich mogen stellen. trouwbaar persoon oppolitiek'ge bied was en hem zoo aan.straf door den vijand blootgesteld. Verdachte ontkent corresponden tie te hebben gevoerd met den SD, Wel met - Völckers heeft hfj brief wisseling over deze zaak gehad: Hij beweert later nog moeite te hebben gedaan om Küpers vrj) te'krijgen. Later is Küpers weer in gemeente dienst teruggekomen. Mr. M. Smeding, de gemeentese cretaris van Rotterdam, verschijnt vervolgens als getuige voor: het'hek je. Den beelen bezettingstijd is "hij in die functie werkzaam geweest. De circulaire van 6 Oct. 1942 van het Departement van Blnnenland- sche Zaken waarin stond, dat be paalde gemeenteambtenaren niet- voor uitzending naar Duitschland in aanmerking kwamen, komt het eerste ter sprake. Müller heeft zich niet aan deze circulaire gehouden. Naar het oordeel der Duitschers 'stond Rotterdam wat de uitzending van gemeentelijk personeel betreft op de „goldene Liste". Getuige had - het departement opgebeld om .te zeggen, dat er in strijd 'met ge noemde t circulaire in Rotterdam toch bepaald gemeehtepersoneel werduitgezonden. Getuige is toen veertien dagen geschorscht. President:..„U. hebt kunnen con- stateeren, dat er 1361 ambtenaren in. Rotterdam waren uitgezonden.' Dat is 8.2 pet;.In Amsterdam 6 pet en in Den Haag - 3.4 pet. Getuige: „Ja". Rechter: „Hoe was de reactie van den burgemeester toen U na die veertien dagen weer tenig kwam?" Getuige: „Geschikt". - Getuige verklaarde,, dat Müller vaak het belang van Rotterdam stelde' boven het partybelang. Ook: de vernieling der havens en bedrij ven heeft hij getracht te voor komen. 'Inderdaad heeft hij doori besprekingen met de Dultsche auto- riteiten bereikt, dat de vernielingen werden stopgezet. De stemming op het stadhuis was: Als de man geen. N.S.B.-er was; zou er best met hem te werken zijn. Er valt met hem te praten en de belangen van den staat gaan hem zeer te harte. Dan komt ter bespreking de be schuldiging. dat Müller het ge meenteambtenarencorps heeft ge- nazificeerd. Hij heeft zich om geven door natlonaal-socialistische wethouders -envertrouwensmannen. De "directeur van de R.E.T., die" af- wijzend stond tegenoverde nieuwe. ^orde^erirbnföiagéhTIn 4fn plaats, kwam de NjSJB.-er Bosman. ;V- Pres.:. „Ik moet XJ toch even zeggen;- dat ik- het uiterst' onvoor- zich tig vind,, dat een man .als 'Bosman, tegen wien zoo gewaar schuwd was,- hebt -aangesteld. Ros- man stuurde als vertrouwensman arbeiders, die hem niet goed ge zind waren, eenvoudig naar Duitschland. v.:?x Verdachte "Müller ts volgens een rapport van den P.O.D.met Mus- sert b{jHitler geweest. Hij vond het een- vrij onbelangrijk onder houd en Hitler een pathologische figuur (althans in het P.O.D.-ver- haat). Van hetzelfde bezoek heeft hij echter aan partij genooten hoog opgegeven en in gezwollen taal getuigd. President: „U zult moeten toege- s ven, dat deze uitlatingen in flag- ranten strijd zyn. met elkoar en dat -.V'-f».4'fv-i tt - - - - Vandaag'verscheen de cx-burgemccs- ter tan Botterdam, MilUcr, voor cijn rechters wjj hier moeten spreken van dema gogie". Müller: Ja, meneer de president. De pres. doet vervolgensvoorle zing van diverse, brieven, waaruit: blijkt, dat Müller het ambtenaren- corps nazificeerde. '-•••-• Voor bijna alle gemeentebaantjes was het lidmaatschap der N.SJ3. vereischfc. Onder deze brieven Is ook het laatste schrijven van Musserfc,. gedateerd 4 Mei 1945. Müller doet daarin Mussert het voorstel, de be weging maar te ontbinden, voordat zy verboden wordt. pres.: Staat U nog' op het stand punt, dat het de schuld der vorige regeering is, dat wij- in den oorlog betrokken werden, Verd.: Nu niet meer. Vervolgens worden: de beschuldi- dingen in de dagvaarding behan deld. De president las gedeelten van redevoeringen .voor,:. door Müller in bezettingstijd f.cbouden, bij gele genheid o.a. \tói ^jn installatie als burgemeester en als districtsleider, die wy ta' ons blad van;, gisteren hebben vermeld. Pres.: U zult thans wel willen er kennen, dat het verkeerd geweest is,- destijds Jonge menschen tc ani- Op het landgoed De Hoogér Ve- luwe zal de Nederlandsche; rcgce- ring verder praten met dc lndone- sische afgevaardigden en dr. Van Mook. Dit prachtige buiten -was i-roeger een particulier bezit, ge bouwd In 1914 door den ?ouden Bertage, die toen op het toppunt van zün roem stond; hü heelt er van onder tot boven een Ilubertus- slot van gemaakt, d.wjE. - een lu xueus jagersverblijf. Een der vleu gels is schilderüen-inuseum 'ge worden met modem werk, o.m. van Signac, Verster, Gauguin, Picasso en Van Gogh; het monument voor wijlen Chrlstiaan de Wet: door Men des da Costa is bekend gewor den door zijn basement dat aan alle zijden harde, vastberaden Boe renkoppen toont. Mevrouw Schermerhorn zal op. treden als gastvrouw van de ver schillende delegaties. I Reeds nu vermoedt men, dat, na de conferentie op De Hooge Vel uwe, de Britsche regeering gaarne en kele Nedcrlandsche ministers en dr. Van Mook bij zich zal ontvan gen. Keuze voor' 1G.0Ü0 Over de havens Tcgal en Probo- linggo zullenzoowel de blanke-ge-.; interneerden op Java als de-duizen den Japanners worden geëvacueerd naar Batavia,-S oer aba ja en. Sema-: rang. Daarna gaan de Japanners op; 23 in beslag genomen Japansche schepen haar Riouw.1 De geallieerde, autoriteiten zullen alle. benoodigde hulpmiddelen voor dit vervoer ver strekken, dus vrachtauto's, kolen, technici, medicamenten, en zelfs vliegtuigen en oorlogsuitrusting Van Acker redt het Do regcerlngsverklarlng van het nieuwe kabinet-Van Ackcr ls door de Belgische kamer met 107 tegen 91 «•smmen aangenomen. Pétiot ter dood veroordeeld Dr. Marcel Petlot, beschuldigd van den moord op zeven en twintig per sonen. la echuldig bevonden aan 24 moorden en ter dood veroordeeld. Toen het vonnis werd uitgesproken schreeuwde Petlot plotseling tot.zijn verdediger: „u zult mij moeten wre ken". Het vonnis zal door de guillo tine worden uitgevoerd. Vloedgolf bij Hawaï Eenzeebeving en een daarop, volgende vloedgolf, hebben HUo (Hawaë-groep), midden in den Stille Oceaan, geteisterd. De ge leerden omschrijven de. ramp als '„een hittegolf in. een merkwaardig diepzeeeebied" en zij noemen de snelheia waarmee de waterultbar- sting zich voortbewoog, een van 600 -kilometer per urn*. Het epicen trum-lag bij de Aleoeten in-het ge bied waar de oceaandiepte 5,000 en meer meter bedraagt, Op Hilo vielen 300 slachtoffers en in het oosten van de Stille Zuidzee ongeveer 100. Legervlieg tuigen vervoeren levensmiddelen, - eik. naar HUo en Honoloeloe maakt zich gereed duizenden dak-; loozen te herbergen. In Iqulque (Cfofll) ontstond een-paniek, toen de vloedgolf kwam, maar het. liep daar met een sisser, i.e. met veel materleele schade, af. De aanvan kelijke berichten t.a.v, de vloed golf en haar gevolgen waren sen sationeel; men kan. thans gerust aannemen, dat de omvang van wat een onherstelbare ramp had kunnen worden, niet groóter s dan de hierboven geschetste. Dé zeebeving werd veroorzaakt dour 40 (geregistreerde) onderzeesche aardschokken. De Amerikaaasche vertegenwoor diger bij. den geallieerden bestuurs raad voor HongarUe heeft een protest gezonden naar maarschalk Worosjt- Iof. den Russlschen opperbevelhebber ln Hongarije, met het verzoek 'alle Sovjet-personeel terug te trekken uit de Hongaarsch-Amerlkaansche olie velden ln Zuid-West Hongarije. UET: JACMXUUIS ST. HÜ BEU* j-US^Hoofdgebouw' op het natio nale Parte„doHooge Veluwe" - dat aopr dc regecring ts uitgelcoscn om 'cr. vxet de Indonesischifgevaardtg- deiK over dé toekomstige verhouding ■tusschen Nederland cnIndonesië, tc -onderhandelen. Het jachthuis, door Ncrlagc in opdracht van den heer A. G. Eröllcr gebouwd, heeft den vorm van het gewei ran: een'hert. voor 2 bataljons, dit laatste slechts ta leen. Volgens Sjarifoedin, die deze bij zonderheden op een persconferentie te Batavia meedeelde, zijn er nog ruim 36.000 Japanners op Java en 14.000 geïnterneerde blanken. Aan de 16.000 overige Europeanen zal de keuze worden gelaten naar him plaats van bestemming terug te keeren of. zich onder Javaansche bescherming te stellen. De 14.000 die' geëvacueerd worden waren reeds door de Japanners geïnter neerd; j v Sjarifoedin acht den invloed en het gevaar der niet talrijke com munisten op Java beide gering. MaarschalkTUo heeft ln een rede, welke hij aan het Joego-Slavl-, sche parlement heeft gehouden,- de voornaamste grondstellingen van de ttek uiteengezet;, de belangrijkste, joego-Slavlsche- buitenlandsche poll-' punten daarvan zijn: De verwerkelij king .van de Jocgo-Slavische elschen ln Venezfa Julia en Karfnthld en het versterken van politieke en cultu- reele tietrekkln,-:»!. met 'de Slavische landen, met .BttJand als leider. De vooruitzichtenvoor:;eenstèm-. migheid onder- de geallieerden over Bulgarije zijn door het bericht over de vorming van 'een nieuwe Biil- gaarsche regeering, uitsluitend ge baseerd op het - onder communisti sche leiding staande „Vaderlandsche Pront",' niet beter geworden,-: aldus de. diplomatieke", correspondent- van de Manchester Guardian. Zoowel Londen als Washington zijn teleur-, gesteld: over 'deze mededeeling, die in strijd is met de berichten, dat in Sofia goede vorderingen werden, gemaakt met de verbreedihg van het rmnisterle-Georgieff. Ter conferentie ,van Moskou ln December 1945 was-overeengekomen,r dat Engeland en'de Ver. Staten de Bulgaarsche regeering zouden er kennen, zoodra vertegenwoordigers van andere, waarlijk democratische groepen in het kabinet zouden zijn opgenomen. ,De laatste weken he^ft Moskou evenwelkennelijk het Va- derl an dsche Front aangemoedigd een onverzoenlijke houding aan 'ts, nenten en. de. leiding op te elschen, zoodat van een verbreeding. der re-" geeringsbasis niets - is terecht- geko- men. Ruslands strakker houding in Bulgarije weerspiegelt de algemeene strekking der Sovjetpolitiek op 'den Balkan ,ën in: de bevrijde landen van Midden-Europa. In 'Roemenië wordt de Sqvjetrussische bezetting sterk -gevoeld en In Hongarije neemt de communistische Invloed toe, wordt land gevorderd en vestigen .zich Russische en Oekralnsche boe- ;rén..:!'-': .V. Eenzelfde neiging valt in de Rus-, slsche bezettingszone van Oostenrijk waar te nemen. Groote huizenblok ken in Weenen zijn gevorderdvoor de gezinnen van Russische officie ren en soldaten, die aldaar de ko mende weken worden verwacht en waarschijnlijk gerulmen tijd. zullen blijven; Moskouschijnt voornemens te zijn,"aldus -besluit de correspon dent, om de toekomst van dén Bal kan en - Midden-Europa via' mario- netenregeerlngen en door het ves tigen-van Russische nederzettingen „eenzijdig te regelen". Kaasrantsoen wordt ver dubbeld Wy vernemen, dat het kaasrant- soen binnen cén, uiterlijk twee maanden zal worden verdubbeld, liet rantsoen zou dan 100 gram per week per; persoon .bedragen. De .eerste groep van. 50 Belgische arbeiders zal Belglö op 6 Mei verla ten om medewerking te' vcrleenen »an den wederopbouw van Grooi- BrlttannliJ. meeren, dienst tt nemen in het Dultsche leger. Verd.. Ja. v AIS laatste punt der-dagvaarding wordt behandeld het rondschrij ven aan de N.S.B.-burgemeesters, waarin Müller adviseert, kamera den als vertrouwensmannen in Duitschland bij de aldaar te werk gestelde-Nedertandsche arbeiders te benoemen, uit eenoogpunt van belangrijke propaganda-mogeHjk- heid. t (De zitting duurt voort.) BEGROOTING 1946 OP KOMST In de memorie van antwoord inzake de nota betref lende aen toestand van 's lands financiën wordt mede gedeeld, dat de begrooting voor 1946 dezer dagen aan de Kamer zal worden Cvorgelegd. Eveneens zal dezer dagen uitkomen een witboek betreffende de rijksfinan ciën gedurende de jaren 1940--44. In de dekking van tekorten op gemeentebegrotingen zal, worden* voorzien door rijksbijdragen. Volgens den minister ter beschik king staande gegevens moet de totale staatsschuld per 31 Dec. '45 op rond 23 milliard.worden becijferd. De schatting van een tekert van 3]/$ milliard voor 1945 acht de minister nog aan den lagen bant. Ook voor 1946 is^ te vreezéri, dat^ de; begroótli^g één5 tëkörtyan buiten- gewoon ernsfigen omvang zal aanwijzen. Sr moet worden gestreefd naar een ;lagen rentestand der overheids schuld,-die met name van de verze keringsmaatschappijen; een, belang rijke aanpassing .zal- vereischen. Daarom zal slechts geleidelijk tot conversie worden overgegaan. Dc groote armoede waarin wij verkeeren maakt, dat alle Inkomen, dat uitgaat boven hetgeen noodig is voor de bevrediging van de drin gendste behoeften voor den weder opbouw moet worden aangewend. De minister zal alJes doen om dez* middelen voor dit doel te moblli- sceren. By de heffing ineens op het vermogen zal een progressief tarief worden voorgesteld. Verlaging van dc op het bedrijfslevendrukkende belastingen is volstrekt geboden. Een verzwaring tot op zekere hoog te van de indirecte belastingen, met uitzondering van die op de noodza kelijke levensbehoeften is daarte genover het kleinste kwaad. Het iiquiditeitstekort van de Ned. Spoorwegen is in de kasbegrooting 2e halfjaar '45 begroot op 70 niil- lioen. Het verlies op de exploitatie bedraagt rond 35 millioer.. Het primaire doel van hette- geerbeleld is niet verlaging van de staatsschuld, maar het leggen van een nieuwen grondslag voor den wederopbouw van een zelfstandig en welvarend volksbestaan. Dank zij de geldsaneerlng is het monetai re evenwicht -hersteld.. Het gaat: hierbij echter slechts om een eerste, zij het zeer belangrijke schrede. Inzake de reorganisatie van de overheidsdiensten deelt de minister o.m. mee, dat voor geheele of ge deeltelijke liquidatie in aanmerking komen het Bureau Nat. Veiligheid, Oog en Oor, de politieke opspo ringsdiensten. de kampen, de tehui zen voor N:S.B.-kinderen, de dis tributieorganen, het Directoraat- Generaal voor de prijzen, verschil lende rijksbureaux enz. - Eerst." over enkele maanden kan een overzicht worden verstrekt van dc totale kosten van bet M.G. Een schatting van deze kosten luidt: eerste halfjaar '45, inclusief enkele maanden '44 f 30 miUïoen, 2e lialf- jaar '45 f 67,2 millioen. De kosten met de liquidatie gemoeid worden geschat op D/s millioen. De duur der liquidatie kan gesteld worden op 4—t6 maanden. ;-v; -;. De regeering ïs voornemens de inkrimping van het distributie-ap paraat gelijken tred te doen houden met de; afneming van de schaarseh- te. Het aantal ambtenaren behoo- rende tot bet ministerie \-an H.' en N. en de daaronder ressortccrende diensten bedroeg op 1-Jan. 11772, tegen 1963 op 1 Mei 1940. De -Amerikaansche regeering heeft aan de Joegoslavische regeering verzocht leden van het Axn.erlkaan- sche leger toe te staan te getuigen.ih het proces tegen Mikhailowitch- Mlkhallowitch ,die de leider was x-an' dc rcchtsche chetnlk-guerlllastrljders ;en minister van oorlog-tUdcns de be ginperiode van de Joe&oslavlscho rè- gcerlng in ballingschap, werd op 13 Maart J.l. gevangen genomen. Een stemming onder de ^erlïjn- sche sociaal-democratenoyer., fusie met de communlsilsche party, waar aan 71.4 pet van het eantal kiezers deelnam, deed uitkomen dat f&5 pet tegen een fusie was. Het zou naar alle waarschijnlijkheid- ëen vrome wensch blijven, dat het „nationale'; tot - uitdrukking zou komen in het programma van een federatie van de omroep ver eenlgm- gen. De practijk ls dienaangaande in structief. Men wil ons by voorbaat doen gelooven,. dat. de federatie óp programma-gebied alles gemeen- schappehjk doën zou, watgemeen schappelijk gedaan .kon worden, om zoodoende-alles,-wat--ons: alSTNeder- landersbindt, góed te onderstrepen.'. Dezelfde "gedachte lag. echter, blijk- baar ook reeds ten grondslag aan een perscommuniqué van 17 Novem ber J.1; over'het optreden van de; Stichting, dat - In- zijnook door de omo ep veree al gingen goedgekeurden tekst o.m. de volgende passage be vatte: „Verwacht wordt, dat bij het coördineeren van de programmastof zal bUjken, dat een aantal program- madeelen, die vroeger gescheiden,, werden voorbereid en uitgezonden, thans door de Stichting, als orgaan waarin de verschillende stroomingen samenvloeien, zal kunnen worden verzorgd". "Welnu; men .behoeft een der programmabladen van thans maar op te slaan, om te constat eer en hoeveel programmadeelen naar het oordeel der omroëpvexeenlgingen voor gezameniykeuitzending in aan merking komen. Behalve de nieuws berichten, -waterstanden en enkele lessen en lezingen, beslaan de geza meniyke muziekuitzendingen zegge. en schryve B uur van den totalen 250. uur zendtyd per weck. En dat, terwijl ;-, de omroepvereeniglngen nu een kans hadden te latenaden." hoe ver haar samenwerking in de practijk. wel ging, meer nog, iiu zij zich bedreigd ■weten en het bev"ijs hadden kunnen - leveren; dat hetgevaar over haar particularisme hokjesgeest maar „geklets" i5. Aan de vruchten kent men den boomt Leten wU eeriyic. zUn: deze situatie was onvermydelljIe. zoolang.de hier boven weergegevenopvattingen van prof-Kors en de N. C. R. V. het om roepbestel volkomen beheersen en ia nog-wel een oplossing ln waarlijk na- tlonalen zin van het omroepvraagstute mogelijk, maar ln geen geval de .fe deratie", die deze heeren Juist., zeg-, genvoor te slaan. Wont men moet kiezen tusschen deze beide mogelijk- 11 adeeên „teüeratie", die den totalen zendtijd onder haar leden zou verdoe- len én dan onvermljdeiyk een pro- gramma producoeren, dat al dan niet gecamoufleerd bestaan zou uit los- samenhangende dcclen, afkomstig van elk der leden, óf b. een waarlijk „nationale" omroep, met een centraal opgesteld, behoorlijk gecoördineerd en harmonieus gramma, waarin echter voor bepaalde principieels onderdeden zekere met name aan te wijzen Instanties de ver- antwoordeUJkhcJcridragen. Dc' keuze 'lijkt niet moeliljK. Volgt men" den tweeden weg niet, dan ver valt m'en. mét of zonder federaue, met -of zonder Stichting ln een be stendiging van'den huldigen toestaud, die programmatisch onverdedigbaar is. Zonder aan lndivlduecle prestaties den lof te onthouden, dlc haar wer kelijk to*;kot:i(. moet gezegd woraen, dat de programma's In bouw en ln ^pzet den toets van een zelfs zeer milde critlek niet. doorstaan kunnen. Een niet meer d3n vluchtig lezen der programmagidsen bewhst dit zonnck2aar. Iedere lijn, iedere grond gedachte ontbreekt; zy móeten ook ontbreken, omdat de programma's een losse samenvoeging zijn van stukjes, kennelijk zonder het minste overleg opgesteld. Doublures 2ljn aan de orde-van den dag; zelfs een ele mentaire clsch als het.vcrrrüjden van het gesproken woord'over belde zen ders tegelijk, of van identieke mu ziekprogramma's op denzelfden tijd, wordt herhaaldeiyk met voeten Be treden. Toch zou, volgens de bewoor-; dingen van het reeds vermelde com- muniqué. van 17 November31.,een „coördinatie-commissie" worden in- gesteld, welker taak het zijn zou „de ingezonden programma's te beooraec- len, zoodat geen doublures ontstaan, de programma's op hoog peil biyven en deze denoodlge harmonie en het gewen5Chte evenwicht vertoon en". Is deze commissie inderdaad aan het ■werk? V Tn'. leder geval demonstreert de hul- - dlge gang vanzaken, dat wy -er .zoo; niet komend en dat een., „federatie" als nationale omroep eigenlijk erger nog ls dan de kwaal, omdat de fouten dezelfde zouden biyven, maar achter een masker worden "verborgen. -Het moet het'„Comité voor den Nations-/ len Omroep" niet moeiiyk vallen met een plan té komen dat, anders dan de federatieve gedachte, aan het om- - rocpvraagstuk een oplossing geeft ln waarlijk nütlonalen zin.: - Het bezoek aan de Jaarbeurs heeft Donderdag alle records geslagen. Reeds op den tweeden dag was het zoo, dat velen het terrein niet konden bereiken en onverrichter- zake huiswaarts 'keerden- Toch za- gen er veertig duizend personen kans een bezoek aan de beurs te brengen, waar zij voetje voor voet- je voortschuifelden. De Spoorwe gen alleen brachten al tusschen de dertig- en veertigduizend reizigers naar Utrecht, terwijl ruim twee- entwintig honderd auto's in de stad stonden geparkeerd. Gisteren was het nog erger.. Om elf uur stond over de volle breedte van de bijna vierhonderd meter lange Rijnkade, een enorme menschenmassa opge- steLd en naar schatting zou het tot drie. of vier uur ln den middag duren voordat allen de toegangs hekken'zou den hebben bereikt. Dat door een dergelijke drukte van zaken doen by na geen sprake is, spreekt. Dit ls dan ook de klacht van de standhouders zoowel als van de zakenlieden. Clandestiene eitjes Rotter cl ranVrijdag Dezer dagen arresteerde dc politic nan het'Haringvliet den scliipper V. uit Wijk, die 8000 eieren met zyu scliip veivoerdo cn den cliauffeur L., die dezo eieren met zyu carrier verder wilde tj-ansporteeren. Dc eieren waren uit Brabant afkomstig en bestand om to Rotterdam in den zwarten handel to verdwijnen. G. v. A. on P. E. die do eieren bij dc boeren afhaalden, konder. evcneeu? worden aangehouden. r 1-7.' V*-V> 'ru;'-"V-k;";

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1