is m ill sr." SS DE SCHIEDAMMER Kopenhagen bereidt prinselijk paar grootsche ontvangst Kinderen l!zingen welkomstliederen Hoover komt Dinsdag in ons land Lichte S.S-gevallen naar Abbessinië Begroótingstekon: vt/n -twee milliard 7 Polen tegen Franco WEERBERICHT „Oog en Oor" gaat verdwijnen R.F C. had kunnen .winnen, maar..;.. Bondseltal A verplettert Royal-Navy-ploeg Een 10-1 zege op zwakke tegenstanders Onvolledig programma met verrassende resultaten Gevoelige nederlaag voor Sparta Feijenoord opnieuw geslagen - 'M RED EN ADM. LANOE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS t 0.03 ZESDE JAARGANG No. 83 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO NO. 398614 Bankier? AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG 8 APRIL 1946 (Van onzen specialen verslaggever) liet ts feest in Kopenliagen. Overal wordt er gevlagd. Het heeft ons prinselijk paar even feestelijk als hcrtelijk ontvangen. De Denen omringen prinses Jnliann en prins, Bemhard met waarlijk ontroeren de genegenheid en dat blijkt al": om, van het eerste oogenblik, waarop de prinselijke gasten voet op Deenschcn grond zetten. Het was op het kapitale vlieg veld van Kastrup een indrukwek kende ontvangst. De prinses was in eenvoudig zwart tollet gekleed, de prins droeg de generaalsuni form. Zij werden begroet door konin gin Alexandrine, kroonprins Fre- derik. kroonprinses Ingrid, prins Knud, en den Deenschen minister van Buitenlandsche Zaken, Gustav Rasmussen. De Deensche koning is nl gerui- men tfjd ziek, zoodat hij niet bij de. ontvangst tegenwoordig kon zijn. Het werd eenfeestelijke tocht door de stad naar het majesteite lijk plein Amaliënborg. waaraan de vorstelijke verblijven gelegen zijn en waar ook ons prinselijk paar gedurende het bezoek aan Denemarken zal toeven. - Feestelijk inderdaad. Hel is al vreugde en gezelligheid in deze mooie stad. Men vraagt zich af, waarde winkels ai dio portretten van het; prinselijk paar vandaan hebben getooverd- Het doet er ook eigen lijk niet toe. Ze zijn er. Het ls goed zoo en de Kopenhagenaars loopen schielijk door hun straten om waar het kan een glimp op Jte vangen van de Nederlandsche gasten. Kinderaubade Dat. lukte het beste op Amaliën borg. waar een paar honderd Ne- Hoorei-, do oud-president van "do' U. S. A. en 'thans voedeclvoogd voor do talloozejnoodlHdcndegebieden 'in-, Euroba,/. bekend door -ziin >evoeligo woorden op-_dö; -jongBto ••bljeénkom- ötcn van do vuedselconferentio te Londen, vertoeft thans in België, komt Dinsdag 0 April naar ons land. en gaat Woensdag door naar Kopen hagen. Plannen voor ccn bezoek aan Berlijn cn Weencn staan op liet pro: gramma. Hij verwacht uitkomst van de Noord-Atrikaansclie en Ameri- kaanscho oogsten. Do Londensche conferentie ver zocht, in haar slotzitting vun Zater dag, allo aanwezige landen de nor male lovonsmiddelendistributie tot een draaglyk minimum terug te bren-' gen. Do voorzitter bracht huldo aan Nederland voor wat het reeda gepres teerd heeft aan wederopbouw cn her stel. Hij zeide dat het aan liet onge looflijke gronsdobetondergeloopen gobiod is weer droog en men ver wacht weer een oogst, z\j het een kleinen. Zwitserland ziet van verde ren invoer af, zoodat er 500.000 ton graan voor andoren vrij komt. Door ratten gaat jaarlijks 23 xnillioen kilo graan verloren:.- rattenbestrijding staat'dua mede boven aan het werk program. (Van onzen parlementairen redacteur).- In goed 'ingelichte kringen .ver-, luidt, dat de regcering het deportee- ren, c.q. gedwongen kolohiseeren, van politieke deliquentcn opnieuw érnstig in overweging neemt. Met iiame wordt hier gedacht aan het zenden van lichte S.S. gevallen e.cL met him gezinnen naarAbesdnië- De Negus heeft verzocht om blan ke kolonisatie en het plan schijnt nu te bestaan; nederzettingen te ves tigen, waarvan de zendingsposten het centrum zouden zjjn. De missionarissen en zendelingen zouden dan worden aangesteld tot reclasseeringsambtenaren, die toe zicht zouden moeten uitoefenen op het naleven van dc bepalingen, die een voorwaardelijke veroordeelhig met een gelijktijdige verbanning voor een al dan niet beperkte tijds duur meebrengt. dêrlandsche kit imteps'in- anver- valscht schlenniet maar- toch' aanoi?-.-lii-k.J< Irisch hun gen: een har'-fiSiVsiiAmC r» Boven" en een wmituuüa "oih stiL van te worden. Deze kleuters bevinden zich hier sinds Novem ber. Zij zijn uit alle contreien van Nederland en ze zien er patent u fc. Zij voelen zich den koning te rijk' en er valt maar één schaduw op hun geluk, n.l. dat ze de - volgende week naar huis moeten. Ook nadat prinses Juliana en prins Bernhard zich hadden teruggetrokken, bleef een dichte menigte hefc enorme plein bevolken. Op den eersten dag kregen de Deënsehe journalisten gelegenheid tot een vraaggesprek met de prin ses en den prins. Daarna had op het gezantschap een. receptie plaats voor de leden der" Ned - landsche kolonie. Prinselijk paar onder scheiden De Koning -van Denemarken heeft Prinses Juliana en Prins Bernhard de hoogste Deensche on derscheiding, de Orde van de Oli fant, verleend. Te Amaliënborg ls Zaterdag avond een diner gehouden,aange boden door den Deenschen Koning en Koningin ter eere van. deNe- clerlandsche Prinses en Prins. Prins Bernhard en1 de Deensche Kroonprins Frederlk bezochten Za terdagmorgen de Carlsberg brou werijen. De Koninklijke gasten be zochten de geheele inrichting, waarvoor zjj groote belangstelling toonden. Daarnabrachten zij een kort bezoek aan het Carlsbergs "museum. V. Prinses; Juliana bezocht den zelfden ochtend Ungtonisgaarden. Hngtomsgaarden in Hüsum, een voorstadvan Kopenhagen,; iseen jeugdhuis, ..dat in.'de. jaren 1943 en 1944 gebouwd werd. 1 Daarna bezochtde - prinses het gestichtvoor ouden van dagen Utterlevgaard en sprak metvelen van de,„daar aanwezige bewoners. De Deensche Kroonprins^.Frede- rik heeft Zaterdag,als-,voorzitter van het Deensche Roóde Kruis aan Prinses Juliana In.haar hoedanig heid van presidente van het Ne- derlandsche "RoodeKruisde c re- - medaille van.het Deensche >de .Kruis-overhandigd."-"^*- f Uitgave vijf a zes milliard (Yen ons? parlement^ redacteur) Naar wij van doorgaansgoedin- golichte zij do vernemen, zou do be- f rooting con, tekort annwyzen van 2 milliard: Vefgelüktmen haar met die van .1938,dan komt men zelfa tot een" cijfer van f 3 milliard. Het verschil .wordt veroorzaaktdoor dowijzeWaarop tal van uitgaven op V-, den. gewonen -dienstthans "'zijn ondergebracht in den buitengowonen dienst. ^Het totaal der staatsuitgaven- zal S .6 milliard bekopen,- waar- 'rvan rond 1; milliard voor subsidies op 'hetlevensmiddelenpakket (de spaarregeling inbegrepen)£1 mil liard voor den wederopbouw on f 1 milliard .voor 't leger. Het nationale inkomen over 1940 wordt geschat op fS miUKrtL WAAR ZIJN DE INDIE- VLIEGTUIGEN? Richting' Schiphol: NI 30J, gezagv. Mooreheatl, 30-3 vertr. Batavia.- Richting Batavia: NI 305, gezagv. Brinkhula 3-4. vertrek Cairo; NI 301, gezagv. Frljs, 3-4 vertr. Cairo. NI JI1. gezagv. Wttkampf. 4-4 vertr. Schiphol. iVocnsdaff 10 April viert dc Eotte^damschc voetbalvercenioir/j H. 0. F,, ongeslagen in de vierde klasse, ha'ar -28-jarig bestaan. In verband met de oorlogsomstandigheden is hct £5-janjj jubileum in stilte voorbijgegaan. Do 1 .oUclia regcering heeft kaar vertegenwoordigers by don Veilig heidsraad to Londen instructie £0- goven do kwestie van do betrekkin gen tusachen do Vcrcenigdo Naties cn het regiem vaa Franco op do agenda van den Veiligheidsraad to pmtscn. De mededccling, 'uitgegeven door do Poolscho ambassade te Londen, voegt hieraan too„Polen is van meening dat de Voroenigdo Naties do diplomatieke betrekkingen met het regiem van Franco moeten ver breken. Dczo beslissing van de Pool scho Tegccring is genomen met het oog op het feit, dat het huidige re giem in Spanje den internationalen vrede in' gevaar brengt en dat do vrede ondeelbaar moot zijn". Het Poolselto voorstel is to Lon den met zeer gemengde gevoelens ontvangen; men is het er niet erg meo eens. Franco zelf Partygcnootca-oudstrijders uit don burgeroorlog hebben Franco 50. al bums mét,7001.000 handteekeningen cadeau ge daan,.'als teeken van lmn. aonhnnkclijkheid. Franco heeft hen bedankt -met do woorden, dat zijn taak nog lang niet afgoloopen is. „Onze vlag wappert fier, in weer wil van hot gedoe der buitenlandsche communisten cn vrijmetselaars". pc echtg&nootc van minister-president 'Sctermcrhom sal gedurende do con 'fcrcnUs met de Indonesische verte ffonmprdigcrs op de ,JIoogo Vc- tincc" als gastvrouw fun fmgecren. KORFBALpITSLAGEN uDé uitslagen van de voor den K. NJï.B. gespeelde wedstrijden waren: le. klasse;Ons Eibemest-Deetos 3—2; Het Zuiden—HKV 9—1Gy- maniasten—Achilles - 3—4; VIcus Orienfcis—HSV 3^-1. 2e klasse A: VIcus Orientis 2— Gymnasiasten 2 41; - Hou Stand— AchiUes 2 8—2; Ready—ALO61 Ons Eibernest 2—Fluks 5—2: v 2e-klasse B: Rozenburg—Deetos 2 4—2; Het Zuiden 2Quick 2—2; TOV—Schiedam 02; Zwervers— OSCR 3—0. - 3e klasse AEmma—Vicus Orien tis 3 6—2. 3e klasse B: Velox—HKV 2 2—2; Rood-Wit—Phoenix 9—2; Gymna siasten-3—Achillea 3.40.;: 3e klasse C: Regenboog-^-Succes 0—1; Trekvogels—Het Zuiden 3 2— 3; ODOBarendrecht 3—3Rozen burg. 2—Zwervers 2 1—1. 3e klasse D:Spartaan—Deetos 3 3—0Quick- 2—Sperwers 4—1Wion —Actief -3—2. ■>r'v;.-r Rotterdamsche Korfbalbond le kL; DSKV—Hefc Zuiden 4 5—2: Barendrecht 2—Trekvogels 2 - 3—1: Wion 2-OKC 4—3. 2e kb*.: DSKV 2—OSCR 2 13—7: Rozenburg - 3—Het Zuiden .5 3—0 Actief 2—Sperwers 2 1—0; Succes 3 —Velox 3 2—4; Trekvogels 3—Wion 5 3—0; HiUesluis—Actief 3 2—0: Bolnes 2—Het Zuiden 8 1—3, De Zondag In Parijs gespeelde internationale voetbalwedstrijd Frank rijk—Tsjecbo-Slowakije ls door Frank- Wisselende'bewolking met plaat selijk enkele buien. Matige, vooral langs de Waddenzee tijdelijk: krachtige wind tusschen "W. en N.-W. .Daling van temperatuur. Waterstanden: Rotterdam ie t!J 10.06; 2ö Rj 22.36. Naar. wy vernemen zal de regco-. ringsdicnat „Oog en Oor" met in gang van' 1 September worden gcli-, quidcord. .j Do regtering hoDpt, dat do nefcivirj toït van „Oo - en Oor" zal worden/ overgenomen duor provincialo atich-/ tingen, waarvan hier te lande reeds.' cttelijko beslaan. Op dezo godecen-' traliseerde vrijzo zal het contact, dat' „Oog en Oor" mot de buitenprovin< cios^hceft gelogd, zij het in nieuwen' vorm, gehandhaafd kunnen worden. Zeelieden hébben nog'; niet gemonsterd Dc moeilijkheden b(j de aanmon- storing van zeelieden, voortkomend uit het van kracht "worden van de nieuwe C. A O. voor de zeevaart,; zijn nog steeds niet opgelost. Ver scheidene opvarenden, o.a. van de schepen Oranjepolder,' Oranje Nas sau, Prins Maurits en Mecklenburg, volharden in hun weigering de nieuwe loonsvoorwaarden te aan vaarden, met als gevolg, dat dëze: schepen ook vandaag nog in de Rotterdamsche haven worden opge houden. Het s.s. Waterland evenwel kon Zaterdagmiddag van" Rotterdam naar New York vertrekken. Een matroos ter koopvaardij maakt ons er op attent, dat de vermelding van .het loon van 245 per maand voor een matroos, voorkomende., in ons bericht over de nieuwe G. A.-O. van verleden week Vrijdag in zoo verre aanvulling behoeft, dat in dit bedrag een z.g.- gevarentoelage van- •A- 50 - is -begrepen,die; met een - tus-^ -schentijdseh'ê verlagingvan', 25 in September" a^. niet >mcer. toegestaan zal worden. Koningin '-'op bezoek De Koningin zal morgenmiddag In Rotterdam- komen om een be zoek te brengen aan den torpedo- bootjager Tjerk Hiddes en de duik boot O 24, die aan de Parkkade ge meerd liggen. Dr. Hoitrop president van deNedër.andsche Bank Bij Kon. Bcsl. is aan mr^ L. j/ A. Trip met ini^ng van l Meiop zijn verzoek eervol ontslaé .verleend als president van. de Nederlandschc Bank N.V. ondcr: dankbetuiging voor de vele en gewichtige dienstenin deze .functie door hem ook onder de moeilyksto omstandigheden .'aaji den lande bewezen: "i: .s.\ .g i. Van dienzcif dei datum - af is in deze functie benoemd dr.". M. W. Holtron, directeur van dö-Koninkly- ko Nederlandscho óógdvéna-- eui; Staalfabriek te IJmuiden: f- - r."" Het- lag-' ln de dat-1' RFC' een harde dobber tegen ADO zou krij gen: maar dat degroerJ:-Wltten -; ten- slotte metlléfst 5—o op^ihup, baadje kregen, daarop hééft''fiet;:tbch.;:.tan-; gen tüd niet; geleken. Het 'begin was a] direct,-, opwindend, -; waat^ènkëlè minuten na de aftrap had/ hét"'' met -een beetje goeden wil 1—1 kunnen zijn. Deze: .twee ;op hetT nippertje achterhaalde doelpunten, toonden evenwel zonneklaar degebreken, waaraanbelde ploegen dén.-geheelen wedstrijd door mank gingen! een .onmachtige voorhoede en .een wei- trapvaste verdediging.. De eerste >.3ft was nog het beste deel, van den wedstrijd. v De rust ging echter" ln zonder,"-°r; de. kegelman erbij te'pas' had moe-; .tenkomen Het begin Van dé tweede.1' helft, kenmerkte' zich wederom'' door een, zij. het bescheiden, overwicht van de .thuisclub.. Dit mocht dan al de hoop ln des supportera harte brandende houden, het bleektpch niet voldoen de' de i groenwltten een - vnorsprong te bezorgen. Hier faalde --de voor hoede én scheen de mlddenllnle ver geten,' dat zij niet slechts, een 'ver dedigende, maar ook een "aanvallen- de, .taak .heeft. Een kwartier1.; ln dé - tweede beht voltrok zich het drama, dat een totale ommekeer tewe'eg, bracht. Een snelle aanval vaD de Hagenaarsliep vast ln een doel- worsteling, waaruit de bal onver-, wacht over keeperVerbrughe "heen ln het net wipte. Kort daarop volgde; een tweede doelpunt van den voet. van den rechtsbuiten .Neüteboom, die zwaar buitenspel stond. En de vlak daarop volgende derde goal deed voor R F.C. de deur dicht. Het moreel der groenwit ten bleek tegen een dergelijke tegenslag niet opge wassen en bun tegenstand zakte als plumpudding ln elkaar. De Jloge- naars hadden- weinig moeite meer hun voorsprong tenslotte nog tot s—o op te voeren. SPORTSHOW 1946 Maandag 15 April wordt ln dc groote zaai van gebouw Odcoo een Sportshow 1910 gehouden, waaraan medewerken de sportschool „Char- lols". met boksdemonstratles, de kraeUtsportvereenlRing D.O.V: (ge wichtheffen en Grleksch-Ronroinsch worstelen) en de sportschool Huls- ker met Jiu-Jltsudemonstratles'.' Moskou en Teheran De Russische afgevaardigde bij den Veiligheidsraad, Gromyko. heeft na mens de Sovjetregeerlng aan dén .raad verzocht de Perzische kwestie na den zesden Mei a.s. niet meer -Aanhangig; te maken," rioch:defini tief van de agenda te schrappen. Hij acht behandeling in strijd met de, bepalingen vanhet handvest van den Veiligheidsraad. Uit New..York weet men te mei den, dat de overeenkomst tusschen Moskou en Teheran inzake de Per zische olie "vfjftig Jaar van kractit zal zijn. Voor de eerste.25 Jaar tn een verhouding van 51—49 ten gun ste van Moskou en voor de volgende 25 jaar in een verhouding van 50 —50. (Van onzen specialen verslaggever) ET is, weer vreugde .en er leeft weer hoop in de harten der voèt- balminnende Nederlanders. De ploeg van de Engelsche marine, waarvan vrijwel iedereen een over winning had verwacht, is in Am sterdam door het A-Bondselftal met 10—1 verpletterd. En er waren maar weinige onder de ruim 50.000 toeschouwers in hefc Olympisch stadion, die de zege geflatteerd vonden. Want het Nederlandsche spel was ln alle opzichten beter dan dat der Britsche marine-mannen, Enkelen onder hen vooral de in- temationale spil Flewln en de bin- nenspelers Taylor en Iggledon bezitten heel goede kwaliteiten, maar het verband tusschen de spe lers onderling ontbreekt volkomen in deze ploeg. Er is in de laatste weken heel veel gesproken en geschreven over de tekortkomingen van de Neder- landsche voetballers, in het bijzon der wat de voorhoede-spelers be treft. Ditmaal heeft men overde aanvalspelers weinig te. klagen ge had. Dat zij hun kansen wisten te benutten bewijsthet keurige ver- deelen van de tien gemaakte doel punten over alle vijf de voorhoede spelers. Aanvalsleider Roozen, die een bijzonder goeden dag had, doel puntte vier maal (waaronder twee prachtige kopballen), rechtsbinnen. Wilkes scoorde drie maal en Rij vers, Bergman en Drkger namen ieder één doelpunt voor hun reke ning. Het is vooral dit binnentrio met Roozen ln een vorm als Zaterdag dat wü tn den strijd tegen België noodig hébben. Gok nu EIJVEBS Door de wedstrijden van de bonds elftallen tegen de Royal Navy kon den In elk der beide eerste distric ten slechts drie .witmoetingen voor' de; competitie doorgang vinden; Er' zijn op dezenlaatsten Zondagweer eens eenige.v;verrassingen '.bereid, zooals: die alleen. bU voetbal moge lijk zjjn- Het bijna altijd verliezende V.S.V. versloeg in I Emma op eigen veld met ;2-r0 ;.enhét anders vaak •zoo zwakke" H-B-8. lietin -11 den, •kampioenscandldaat Blauw-Wit," eveneens op eigen, bodem, struikelen (0-2).-• - v;;~ In^district"^leed^R.F.C/een wel heel zware;, nederlaag tegen A.D.O. CO—5)'tGool -wist in Amsterdam tegen Dé'Volewijckers zoowaar- een técendóelpunt' te maken (3—1). Aj ax1'" 12 11 1 0 23 49—18 Volewijckers 14 11 1 2 23 "54—30 A;D.0. ■15 8 1 -;6 17 :43—34 D.O.S. 13 8 0 5:16 30—27 H.D.V5. 12 '7. 1 4; is: 40—29 Emma' 14 5 3 6 13 31—30 EJD.O. 14 4 1-9 9 29-35 Xerxes U 4 0 7,8 40—36 V.S.V. 14 4. 0 10 8 32—59 RJP.C. 11 3 ^08.6. 15—39 'fc Gooi .12 2 0 10 ;4 2(F—37 Uitslagen .- In .het ■•Westen DISTRICTj B.F.C.—A.D.01 De Volewijckers—1't Gooi Emma—V.S.V.-:;; /-;'i.\ DISTRICT U Blauw-WitQ3.S. DJH.C.Sparta V.U.C.—Fcijenoord 0—5 3—1 0—2 ,0—2 3—1 ,4—2 Sparta verloor;:.van D.H.C. én het speelde lang niet zooals een kam- pioensploeg dit behoort te doen. Maar ondanks deze nederlaag is de. situatie In de kopgroep van district n voor Rotterdam' nog. niet hope loos, want Blauw-Wit verspeelde haar voorsprong door van H.B.S. te verliezen. De zebra's staan nu gelijk met .D.H.C: (18 punten). Sparta staat drie punten op de leiders ach ter, maar het. speelde een .wedstrijd nu'nder. De rood-witten geven den moed nog steeds niet op. De neder laag van Feijenoord tegen V.U.C. was weinig eervol Het is te .wen-, schen, dat de ploeg van Paauwe er straks op. Curasao meer van terecht brengtLV;- Blauw-Wit D.H.C, Feijenoord Sparta Haarlem D.W.S. H.B.S. D.F.O. Neptunus V.U.C. 14 8 2 14 7 4 15 6 3 13 7 1 11 6 1 13 4 5 14 6 1 13 5 2 3 4 5 0 Stormvogel? 12 3 1 11 14 4 18 32—14 3 18 26-24 6 15 34—25 5 15 22-21 4 13 42—23 4 13 21-19 7 13 33—34 G 12 29—38 4*10 17-21 9 10 22-38 8 7 14-35 Overige uitslagen DISTRICT III: Ensch. Boys-PEC i—5; Quick-NEC V 1? AGOW-En- schcde S—2; Go Ahead—Heracles 3-3:. Tubantia—Wagenlngen 2—0. DISTRICT rv; BWRBC G—0; VUs- slngen—LONGA 1—2; Baranie-DNL— WUlem n 5; NOAD—BKTVV (Zat. 0April).v-: DISTRICT V: GVAV—FrJsJa 3—0; Be Quick—Leeuwarden 0—1; Heeren veen—Achillea 7—0; HSC—LSC 1-rO: "Veendam—Velocltaa 2—0-. DISTRICT VI: Juliana—PSV 3—2; MW—SportclubEmma 3—4; Roer mond—Llmburgla 1—0; Brabantla— VVV 3—2 (onder protest van VVV); Spechten—Bleijerheide 0—2. DISTRICT II. 2 A: CVV—ODS 0^2;' Coal—VFC 2—0; HVV—SVV 2—3; For- tuna—BM.T- 2—fl; Excelsior—VDL:7—0- 2 B:Hilversum—UW 3—4;.:.Herculea'i Unitas 0-4:. SVW—Gouda- 1-2; 'Slie- drecht—HVC 1—2. 3 A: Wassenaar— Roodenburg .4—0; ASC—SJC 7.—0; ,LFC, Lugdunum S—0; Alphen—VVSB .1—1; HilUnen—Blauw Zwart o—l. 3 Cr De. Musschen—Hoek van Holland 4—0; Tcrlaak—vcs 2—S; Excelsior *20— Concordia 3—1; postduiven—BEC 40; Spartaan '20—Ce Hollandlaan 1—1. 3 D: RDM—VOC 1—1; Pechvogels— Portugaal 0—2: DCL— DHS 3—1; Leo- nidas—EDS 20; Slikkerveer—Martl- nlt 3—1. 3 E: DCV-DDC 5—0; Zwijn- drecht—The Rising. Hope 1—2; Alblas- serüam—DHZ 1—1; Fluks—CKC 2—1.- 4 E: Zuideinde—USC 2—7; Rijswük- DDVK 2—0; Lenig en Snel—DVC 4—1; DJS—DHL 2—1: Wippolder—Voorburg 3—1. 4 G: Flakkee—Oud Béljerland 0—0; DRL— DZB 1—3; St. Lodewijk— Bloemhof 1—2; Hlon—SFG 1—0; Sa- turnus—Steeds Hooger 5—1. 4 H: DEH HUlegersherg 0—0; SIOD—NHS 2—2; VND—GVR-Ajo 3—1; Hellevoetsluïs— Florissant 2—3; DONK—OVV 2—0. 4i: ffc—Hermandad 3—0; Ursus— Hillesiuis 0—0. 4 J: Sunrise—Belvédère 1—7; Bolnes—SMV 2—2; Het Noorden —Dilettant 0—3: FSV-pretorla—Pro gress 3—2; HOV—Zwervers 3—0. 4 K: SSW—'s Gravendeel 1—1; 1FC—OSS 1—2; Mcrwesteijn—Papendrecht 1—0; RCD—Dubbeldam 0—0; Merwede— Merweboys 1—2. RUGBY 1SELGXE— NEDERLAND Zondag werd in Brussel de interna tionale rugbywedstrijd België—Neder land gespeeld De Belgen wonnen met 133. Bij de Nederlanders scoorde Dijkman na 10 minuten. was het weer Rijvers,- die door zijn handig spel en zijn afgeraéten aan geven een belangrijk aandeel in de doelpunten had. -Bergman op de linksbuitenplaats bleef in stoot kracht iets bij de anderen achter. Dc middcnlinic. Do middenlinie gaf minder réden tot tevredenheid. De Vroedt als linkshalf werd nog te zeer belem- rnerd door zijn GUde blessures aan belde knieën; rechtshalf Van Bui tenen scheen zich nog steeds niet ten volle te willen geven en Van der Veen viel als spil bepaald tegen. In de achterhoedenam Calden- hove de plaats ln van Wilders, die Zondag voor Blauw-Wit moest uit komen. Dc. gladde DWS-cr .was menig EngeLschman te vlug af. Ook. links-achter Van der Linden stond zijn mannetje. Kraak verdedigde zijn heiligdom weer op uitstekende wijze. De eenige bal, dien hij door liet Nederland stond - toen met 7—0 voor, en er werd geen „tlen- tlen" geroepen kwam van den voet van linksbinnen Taylor. Kraak viel uit en stompte den bal tegen de bovenlat. Op het oogenblik,. dat Kraak zelf op den grond te recht kwam, viel de bal achter hem ln hefc doel. Van de tien Nederlandsche doel punten ontstonden er twee uit - hoekschoppen, die door Drager wer den genomen. De Ajaxman, die rechtsbuiten stond, nam de .comers steeds met zijn linkervoet na een aanloop van achter de out-line. De eerste maal wist Roozen den schit terend voor hefc doel geplaatsten bal even fraai in te koppen. De tweede maal greep de Engelsche doelman Sapbtn dezen, maar op het oogenblik, dat hij weer grond onder rijn voeten voelde, liep Berg- man hem met bal en al in het doel. Bfjzonder mooi was ook het laat ste doelpunt van Rfjvers. De kleine NAC-er passeerde eersthandig de Engelsche achterhoede en wipte daarna den bal met een boogje over den uitloopenden Saphin heen, zoodat de bal in heb geheel verla ten doel rolde. Enkele minuten voor het einde werd Van der Veen bij een botsing naar het scheen vrij ernstig gebles seerd. Hij moest den strijd staken. Deze groote overwinning op de zwakke Royal-Navy-ploeg, heeft /nog niet het bewijs>~ geleverd, dat;; >wij de Belgen ""kuniién„hebben". Maar reden tot gematigd optimisme geeft zij zeker.: Het heeft Sparta niet mee gezeten in Delft DHC behaalde een duidelijke 3—1 overwinning. Ook dit keer had den de" Spartanen weinig geluk .bij hun aanvallen; vooral ln de tweede helft van den wedstrijd.Verscheidene geraffineerd* opgezette «ttaque'a van Sonneveld en Weber bleven onbenut voornamelijk .door het falen van den speciaal uit Groningen over gekomen, doch ongetrainden middenvoor Mos terd. De middenlinie Lening-v. d.; Water-v. d. Berg vormde het beste gedeelte van de ploeg.'In de achter- hoede had noch Veerman, noch v. <1.1; Lely zijn dag en doelman Landegem ;heeft zich sinds de vorige week wel- nig verbeterd.. Ka een kwartier spelen maakte de naar btnnengeloopen rechtsbuLten Van Geest "het eerste doelpunt vódr D.H C. Het tweede, doelpunt maakte Dijkman, die den weer .eens te ver uitloopenden Landegem listig om speelde. Dè" Délftenaren voetbalden technisch beter en met.meer enthau- siasme dan de Rotterdammers.', oé rust ging in mét een ruim verdiende voorsprong .voor D.H.C - Sanne-'" velds poging om-tot. een tegenpunt te geraken, werd -beloónd;" zijhet, dat op 'rijn' traalen voorzet van rechts- de D.H. c.-back; a: Dit mars. den> bal ln" eigen doel kopte (2^1). Hoewel het veldspel van Spartb 'L langzamerhand aanmerkelijk beter; werd, konden de'rood-witten het tot geen enkel doeirunt.brengén. De te genpartij daarentegen gelukte het nog eenmaal den stand op te .voeren. Het was na een zachten schuiver van Vollebregt, dat de bal voorrie derdo maal in het Spartadoel belandde. (3—1). De 4—2 nederlaag van Feijenoord tegen VUC was niet te 'danken aan het uitstekende spel der Haagschc voorhoede; Eerder was zij het gevolg van het wel heel onfortuinlijk optre den van doelman Visser, die er Zon dag volkomen uit was. De vroedt stond dit keer op de linksbinnen- plaats. HIJ maakte daar geen "grooten indruk. Alleen Bas Paauwe speelde een solide partij, Al was da Feijenoord voorhoede dan - tamelijk schotloos, de achterhoede matig ;en al had de doel- man een slechten dag. het is toch een aarülgen wedstrijd geworden met-tal rijke spannende 'oogenblikkem; .De rust was met, l—0 ln het voordeel van VUC ln gegaan door een doelpunt van linksbuiten staallekker. Kort na. de hervatting maakte Burg gelijk. V d. Dool voerde de score' op tot- 21 en. Van Munster maakte voor de": tweede maal gelijk (2—2) .Hoewel Feijenoord proüeerde- het tempo, öp te voeren, kwamen., er, nog twee doel punten voor- de thuisclub, béide van middenvoor v.d: Horst. '■."-.'V'l-'f.v ;;V V"^-/'//."BILJARTEN C BILJARTKARIJP: 2c klAsse DR IE; B A ND EN Donderdag .11 April beginnen in' Den Haag de natfonalé bnjartkampl- oenschappen 2e klasse tdrle banden, die tot 14 April zullen duren. Aan deze wedstrijden zullen de. volgende spelers deelnemen: H. vansGils, Bre da; g. Bekers. Breda; L. Geltrels, Rotterdam;.. F ter. Kofstede. Rotter- dam; W-Mora, Utrecht: W Roos, Rotterdam; P: Kruithof, Baren-, drecht en A van,:Akr«r, Rotterdam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1