Dr. van Mook c.s. in ons land gearriveerd DE SCHIEDAMMER Soewardi1: „Onze verwachtingen zijn hoog gespannen" Delegatie heelt geen volmachten J. J. Boelstra voor het Hof Eisch: 5 Hooge Veiuwe: hooge verwachtingen Navy-elftal redde zijn eer RED. EN ADM. LANGE HAVEN *11 SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS £0.08 ZESDE JAARGANG No. 84 •A ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCR3EDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 6S30O y,. v POSTGIRO NO. 39T644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM diNSDAG 9 APRIL 1946 Maandagmiddag om 3 uur landde It .-gouverneur-generaal (Van Mook op Schiphol; h\) had bij zich lord Inverchapel (sir Archibald Clark Kerr) en een aantal medewerkers van Sjahrlr. Het gezelschap reisde door naar de Hooge Veiuwe, waar om 10 minuten over zessen arri veerden; It. Tanya, It.-kol. Santoco met mevrouw, mr. Soewardi, ar. Soedarsono, mr.Abdoel Karim, Pringodigdo c.a., onder meer de heerea Verboeket en Sanders. De belangstelling op Schiphol was enorm; er was gejuich en er werden bloemen aangeboden. Men zag mevrouw SjahrlrDuchateau, wier man in de Oost is gebleven, omdat hij reizen moet ondernemen èn door Java èn naar Sumatra, om de stemming te peilen van de be volking ta.v. de conferentie op de Hooge Veiuwe. De Indonesiër Soewardi verklaar de: „Onze verwachtingen zijn hoog espannen. Volmachten heeft onze _clega<ic echter niet. Of wtf nog met lord Inverchepel naar Londen zullen gaan, weten wU niet". Incidenten Voor de aankomst van het vlieg tuig van dr Van Mook op Schip hol deden zich moeilijkheden voor tusschen een aantal wachtende journalisten en vertegenwoordigers van Indonesische groepen eener- V uc De koningskansen in Griekenland Aartsbisschop Damaskinos, de Grieksche regent, heeft zijn ontslag ingediend, welk ontslag aanvaard la. Hij zal evenwel nog eenige dagen in functie blijven. Vermoedelijk zal de koningsgezinde partij per populisten den Jongeren; broer van ex-koning George n can didal. stellen voor het vacant ge worden regentschap, ml. prins PauL De invloed der populisten isin- alles .merkbaar;: hun leider -Tsatüno ris gaat als'hoofd vanv'de vredes- delegaties naar Parijs. Hoover: van 10 tot 5 Oud-president van de U.S.A., Herbert Hoover, is heden om 10 uur uit Brussel op Schiphol aangeko men. Hij werd vergezeld door dr. FItz-Gerald van het Amerikaansche departement van landbouw, Mau rice Pate en Frank Mason die het contact met de pers verzorgde. Dt oud-president werd op het vliegveld .verwelkomd door den Amerikaanschen ambassadeur in Nederland, dr. Stanley K. Hombeck Webb Benton, raadsman aan -de ambassade en den Nederlandschcn minister van voedselvoorziening. Na de ontvangst heeft het gezel ambassade te 's Gravenhage bege ven voor een bijeenkomst met de ambassade-staf. Dr. Hombeck bood een lunch aan, waaraan ook een aantal Nederlandsche autori teiten deelnam. Hoover zou met zijn gezelschap om 5.30 .'run. van.Schiphol w-w 'naar Brussel vertrekken. Kiezerslijst ligt nu ter inzage Op 5 April Is" in iedere gemeente de kiezerslijst vastgesteld. Ieder, die op dien datum in het bevolkings register eener gemeente was inge schreven— -alle verhuizingen zijn "tót"3 dien datum bijgewerkt —"komt •.in» die' gemeente op de kiezerslijst vvoor en kan er verzekerd van zijn, -datbö op >17 Mei. ós. zijn., stem- plicht zal kunnen vervullen. Voor de Jantjes-secuur,- die er ;«lcb nochtans persoonlijk van mochten willen overtuigen Df'zij op de.lüst staan, ligt zij op het stadhuis ter visie en tot 20 April is de gelegen heid open verbeteringen te vragen. Wie na 5 April verhuisd is of ver- huizen zal naar een andere ge meente, .behoeft niet bevreesd te' zijn. dat hij zijn stem niet 2al kun nen uitbrengen of zich daarvoor naar zijn vroegere woonplaats za! moeien begeven. Als men bij aan gifte van zijn verhuizing In zijn oude gemeente of by aanmelding in de nieuwe woonplaats te kennen geeft, dat men in laatstbedoelde ge meente wil stemmen, maakt de ad ministratie dit keurig voor u -to orde, althans tot 14 dagen vóór de stemming.' Wie daarna nog zijn. stem niet verloren wil laten gaan, zal zich een reis naar de oude. woonplaats moeten getroosten. AMERIKAANSCHE ONDER SCHEIDING VOOR LTV. GEN. DYXHOORN. Te zijnen huize aan de Tobias Asserlaan In Den Haag, heert de militaire attaché der Vereenigde Staten, colonel Johnson, gistermid dag aan den oud-mlnlster van oorlog. luitenant-generaal A. Q. H. Dijxhoom de versierselen van het commandeurskruis van dc „Legion of merit" overhandigd. zijds en de marechaussee ander zijds. Verschillende journalisten en ook de genoemde vertegenwoordi gers konden geen toegang tot het vliegtuig krijgen. Ook mevr. Sjah rlr. kreeg een weigerend antwoord. Zij' wist ten slotte een autoriteit voor zich te winnen die haar met een klein gezelschap van partfjge- nóbten naar het vliegveld, bracht. Daarop verzochtook de heer Pa- Lar, Indonesiër en lid van de Tweede Kamer nogmaals te wor den toegelaten. Dit gaf aanleiding -tot een Incident. Twee leden van de marechaussee pakten den heer. Pal ar In zijn kraag en niet zacht- handig duwden zU hem naar de wachtende menigte terug. Weinig zieken aan boord van de Nieuw Amsterdam De Nieuw Amsterdam- is Maan dagmorgen te Southampton biri- nengeloopen, waar de ruim 700 Engelsche militairenaan land 'zijn gaan. Het schip wordt' Woensdag morgen te 7 uurvoor. denNieuwen Waterweg en tusschen 9 en 10 uur voor de kade te Rotterdam ver wacht. Met het ontschepen van de evacué's zal Woensdagmiddag een aanvang worden gemaakt. Zij, die in het bezit zijn van de door de Havenvereenlging „Rotter dam" afggegeven kaarten voor de door de Nederlandsche Stoomboot- reederij ter beschikking gestelde booten, moeten zich dus 's morgens te half acht inschepen aan de Wil- lemskaöe. Naar uit Southampton Is verno men bevinden zich onder de bijna 4000 repatrieerenden weinig zieken. In totaal zijn 75 patiënten bedle gerig, waarbij 19 ziekenhuisgeval- len. De laatsten zullen na aan komst naar verschillende zieken huizen In het land worden ver voerd. Tabaksbon naar keuze -Op de-11. Aprilaan te wijzen- tabaksbonnen-zullen wederom ta- baksarlikelennaarkeiize kanden worden gekocht. Het directoraat-generaal van do prijzen vestigt de aandacht van belanghebbenden er op, dat de max {mum-prijsregeling voor - fruit in het komende seizoen gehand haafd zal blijven. Gisteren arriveerden op Schiphol dr. van Mook, sir Archibald Claris Ken cn dc officicclo vertegenwoordigers van het Ixüjinct Sjahrir. 7. I. r. minister Soewardi, dr.. Van Mooie, minister Pringgodigao c:t minister dr. - Sqtddrsono. Mr. J. C. Donker: „Hij was absoluut fout, maar hij deed heel oeel goeds" jaar Rotterdam, Dinsdag Op de feestelijke viering van zijn Juböeum heeft menigeen minder lof toegezwaaid gekregen dan -den gewezen Rotterdamschen poiitle- presfdent. J. J. Boelstra ten deel viel bü de behandeling van Tzyó- proces gisteren voor het Byzon-1 der Gerechtshof alhier. Eenige- malen moest de. president, Mr. Van; Meeuwen, de enthousiast orerende getuigen a décharge onderbreken en hun de keerzijde van de medail le toonen. Het Jaar gevangenschap was den beklaagde nauwelijks .aan te zien. Hijwas Iets magerder" gewor den,- maar- - deze - 6G-jar!ge -man maakte nog een zeer vitale5 èri<: on- gebroken Indruk. - - In verband met de tenlasteleg ging," dat verdachte x tusschen 11- Juni 1942 en 5 Mei 1945 'opzettelijk vijandelijke propaganda hééft'.- be vorderd cn verspreid, wordt het eerst als getuige gehoord Hoofdin specteur A. J Harp. Boelstra had het, politiepersoneel gelast filmvoorstellingen; ,-en ten toonstellingen te' bezoeken. Pres. Wat waren dar voor voor stellingen Hadden zij een .Natlo- naet-Soclalistische strekking .'.ft,. Getuige; Ja, min of;meer: v Pres.; Zijn er „velenf'geweesC .die ."geen a gevolg gaven aan-'Béel- stra's bevel -tot bijwoning. Get.: Ja, er waren wel spijbe laars. Pres. Zijn die óp het., matje geroepen? Get. ZU zlffi niet gestraft. Boels tra was verder ten! as te ge legd, dat hij als verantwoordetijk chef van Groep 10 geen doeltref fende maatregelen had genomen om te verhinderen, dat leden van die groep, die werkte voor en met den S.D., personen arresteerden en mishandelden en goederen, die van de politieke arrestanten in beslag genomen waren, te eigen bate aanwenden. Getuige verklaart dat Boelstra heeft getracht de misdaden, van Groep 10 te bestrijden, maar dat het hem met is „gelukt. Ten opzich te van het geheelepolitiepersoneel heeft verdachte zich als een goed Nederlander dragen. Velen heeft hij geholpen, ookmet onderduiken. Pres. tot verdediger: Hebt u be zwaar teg -a de voorlezing van eenige stukken, na het opmaken Paro/oscoob» Dc. Brltsch-Indlschc regccring heeft het voornemen In zoo kort mo- gelijkcn tijd een nationaal leger op te richten. Nog enkele uren en de faoogst- belangrijke conferentie op de Hooge Veiuwe .is volop aan het. werk. De voorteekenen zijn gunstig. Wie nu wanhoopt aan de toekomst van de tweeling Holland— Indië, ls een zwartkijker die noodeloos- tegen- hangt, Het Weer la mooi, de om geving van de Hooge Veiuwe waar borgt rust en bezonnenheid, en men -z-it aan tafel om elkaar ,te begriJr. pen. Zoo ooit, dan zijnthans de omstandigheden gunstig om "de Oost en ons hier in het Westen aan een. nieuw fundament voor samenleving en samenwerking - te helpen. De kalmste; Indonesiërs beseffen allen, r-: en zij erkennen het dat onze Oost zoo met ons samengegroeid is, dat het dwaasheid zou zijn om zich volkomen los te maken, zy besef fen, dat 'zfj een prooi aouden wor den van belangengroepen die min der pieus zouden omspringen met de Javaansch-Sumatraansche ge moederen dan wij het doen; Waar om? Omdat die belangengroepen landen vertegenwoordigen waar men-er een kouder en. harder poli tiek voert dan wij, en waar men er een gewetenloozer diplomatie op nahoudt dan t. bij ons. Wie zijn die „wij"- en die „ons"? In de eerste plaats zUn dat onze radicale, progressieve regeerings- tnannen, vertegenwoordigd In de onbesproken en idealistische figu ren van Schermérhom en Loge- mann. De Indische kwesties 1.ebben hen. verrast, zy hebben ln den be ginne onhandige en zelfs domme- en-tegenstrljdlge dingen gezégd, maar zij hebbende daardoor ver oorzaakte schade met reuzenschre den Ingehaald; thans,, eindelijk, voelt men dat zij rege er en. De: regeeringsbedoelingen sluiten ten nauwste aan by de, wat wij zouden willen noemen: Leidsche opvattingen, dus bij de modern humanistische opvattingen welke geteeld en getogen zijn ln de school- van wijlen den wereldberoemden- islamicus Bnouck Hurgronje, zijn Leerlingen en zijn omgeving. Enkele namen mogen genoemd worden, namen van oriëntalisten die- niet alleen hersens, doch ook een hart hadden (hebben); Vogel, Krom, Stutterheim. Kollewijn, Boeke, Jos- selin de Jongh, Drewes en vooral. Kraemer. Van ieder van hen kon de, bijzondere kwaliteiten uit te meten zou ons te ver voeren, maar I zij zijn allen min of meer de ethi sche opvoeders en beïnvloeders ge-..' wéest van mannen als Van Mook, Sjahrir en zelfs van een Soekamo en een" Mohammed Hétta, al heeft. Soekamo's naam later de bijsmaak van collaboratie met de Japanners, en de; naam van Hatta'de xlank van „communist" gekregen, hetgeen' In de Oost nog heel iets anders be duidt dan hier. - Op de Hooge Veiuwe ontvangen wij ook sir Archibald Clark' Kerr, dien de Britten aan de Oost en aan oons hebben; toegeschoven als ge-; moedelijken. toezienderi voogd, die ervoor te waken iieelt, dat by ons of ln. de Oost géén al te radicale1 dingen besloten worden, welke 'wel- i eens :slapendé^ honden' zouden' kun nen wakker maken in Brltsch-Iadië en andere Brltsch-Oostersche ge bieden. Londen 'vindt dat sir Archi bald zich tot dusverre goed geweerd heeft en dat hij Bataviaansche suc cessen mee naar huis brengt, en daarom heeft Londen hem'beloond met een nieuwen adelsrang en roet den titel van lord Inverchapel. Toch hopen wij spoedig van zijn toeziend voogdijschap bevrijd te zijn en weer op eigen beenen te staan, hoewel er vriendschap tusschen lord Inver chapel en ons moet btyven, want hy was, als ambassadeur, een ge-, ,zien man te Moskou, en hij vertrekt eerlang naar de hoogst-belangrijke. post van Britsch' ambassadeur te Washington.-Tusschen de moscovi-; sche en washlngtonsche bedrijven door heeft hy zich. ontpopt als een niet onverdienstelijk amateur- orientalist. die „de groote Ujn" be greep. Details, geiyk het tot rust brengen van de extremisten, de rondzwervende terroristen, de struikgewas-Japanners, en de losge- slagenen onder de permoeda's, moet hy ons overlaten, d.wz. aan Scher merhom, Logemann, Van Mook, Sjahrir, Sjarifoeddin c.s. dus aan hen die beseffen 'dat onwilligheid en ondermijning een eigen behan deling verdienen, omdat zij den vooruitgang van onze gezamenlijke vooruitgangswereld in een hinder laag. trachten te lokken. Er zyn nog veel meer problemen; daarover ln een volgend artikel. de B. VERBODEN VEREENIGING VOOR MILITAIREN. De minister van Oorlog heeft don bond van Ned- Militairen aan gemerkt als een voor militairen verboden vereeniging. De vereenl- glng, die van communistisch origine is, voldoet niet aan de richtlijnen, gesteld in de reglementen van 1933 .'■en *34. -:'Q v.. WEERBERICHT Heldere "nacht met flinke nacht vorst, overdag wisselend bewolkt, droog, aan de kust matige, overi gens meest zwakke wind tusschen Noord-West en Noord. '"Rotterdam, 19 April: le lij U.3V, 2c tij Bondsploeg B met 3-2 geslagen De voetbalploeg van de noyal Navy heeft zich van haar knock-ouf neder laag in Amsterdam hersteld. Ret Ned.. B-elftal verloor Maandag in het niet geheel bezette. Fcgenoord-stadlon met 3r-2 van hetzelfde elftal, waarop het A-t,eam een overdonderende 10—1 overwlnnl hg behaalde. De Brltsche marinemaniJtn '1oruoeven dus toch niet mét voetbalBCbadé en -schande beladen naar Engeland terug te fceereo. De Navy-ploég speelde ditmaal veel beter dan ln Amsterdam, waarschijn lijk omdat het zich nu tegenover een minder sterken tegenstander geplaatst zag De voorhoede van het B-elItal vooral was stukken minder dan die 'van het A-elftal.Bouwmeester en Bakker op de beide vleugels lieten den besten Indruk achter. In de mld- denlinle zag men uitstekend werk van den halfspeler Van derHoeven (DWS) en zijn hard zwoegenden col lega Sttjger. SpU Langelaan zal wel niet de plaatsvervanger worden van Van der Veen, die Zaterdag op het laatste oogenblik een knietje opliep Wllders en De Jong als achterspelers waren lang niet slecht te noemen. Van Raai te was iets minder klemvast dan; anders. BETER 3PLOECVERBAND Wat dén Engelschen tn de hoofdstad niet mogelijk was, gelukte hun: ln Rotterdam. .Door de zwakkere tegen stand kregen zij gelegenheid hun spel te ontplooien en er was nu veel meer dan in den vorlgen wedstrijd sprake vac een ploegverband Zater dag waren het de Nederlandera ge weest, die zich al spoedig een voor sprong verschaften. Maar dezen keer waren, het de Tommies die na twin tig minuten de score openden Tot dit oogenblik hadden de onzen een pover partijtje "'gespeeld Maar nadat de linksbinnen Taylor zijn elftal met een hard, maar onzes inziens voor Van Raalte houdbaar schot de leiding had gegeven, kwam ook het enthousiasme in de Holïandsche gelederr-1 los. Nog geen minuut na het eerste Engelsche doelpunt won rechtsbuiten Bakker 'n duel met den linksachter CheanaL en zond den bal met een hoog schot over den uitloopenden Saphin' heen ln de touwen (1—l)- Met dit gelijk maken van den stand kwam ook de spanning er meer in en deze ts er tot het eind toe bijna voortdurend in 'gebleven; AanvankelUk .wlst doelman Saphin eenige „venijnige schoten, van Bakker en RljshDuwer te keeren. maar vijl minuten voor het Ingaan van de rust. moest hij vlsschen, toen Rljshouwer, die den bal keurig van De cz-hoofdcommissaris 'van5politic Boolstra in dc beklaagdenbank. der-dagvaarding ontvangen, en met voor verdaclite bezwarende verkla ring en VerdedigerJa. Dan volgt het verhoor der zes getuige décharge, de inspecteurs kwast, Ardon, Swart, den brigadier Ydema. majoor Blokland en recher cheur Donker. Allen zyn vol lof over hun gewezén chef. KwastHij was een eerlijk man die opkwam voor zijn perso neel. De; verhouding tusschen Boel stra en Groep I0 is altijd slecht geweest. HU beschouwde groep 10, evenals de Duitschtrs, als vijanden. Pres. Niet lh verband met het wisselen der krijgskansen?' Get.. Neen. Ardoh Boelstra nam geen' maatregelen tegen ondergronds'ch werkende politie. Bijde razzia's op 10 en 11: November heeft hy prach tig werk voor de Rotterdammers gedaan. J, J. Swart: Boelstra heeft alles toegelaten wat in het belang der politieke arrestanten kon zijn; In, den hongerwinter heeft hij duizen den - politieken ._orrestanten r extra voedseL verstrekte Wy hadden geen beteren chef kunnen hebben. ■'-.r Hoofdagent Blokland' legt even eens de gunstigste verklaringen, af. Oranje kolonel". -M. Ydema; Groep 10 kon hem niet uitstaan. - - zy noemden hem, de Oranje- kolonel". Wij dachten vaakzou hen eigenlijk niet aan onzen kant staan Op 10 en 11 November ver borg hy in het Hoofdbureau zeer veel onderduikers. Ook rechercheur Donker getuigt - gunstig. „Verdachte sta eens op" Dan richt mr,Van Meeuwen zich 'tot-,verdachte. 'v.-. -Boelstra betoogt dat hy zijn man nen naar die voorstellingen stuur-- de om zich te handhaven. De Duit- schers verweten hem dat hij nooit eens iets deed. Pres.U hebt wel personeel bij U geroepen dat gespijbeld had. Verd.Ja, voor den vorm. Ik zelf ging vaak ook niet. Pres.Toen U in dienst trad hebt D 'n redevoering gehouden en o.m. gezegd r natuurlijk zal mijn beleid zooveel, mogeiyk Nationaal-Soclalis- tisch zyn. Hieruit blijkt dat U van. het begin af van plan bent geweest N.S. propaganda te voeren. Aan het slot van Uw brieven schreef Heü Hitier. 1- hebt opdracht gegeven tot Joden-razzia's. U - was verantwoordelijk voor de daden van Groep 10. Toen U de fouten niet kon verhinderen bent U toch aangebleven. Verdachte: Als ik ontslag had Zendtijdmisbrtnk Van de tien minuten reportage, gewijd aan de eerste vredesjaar- beurs te utrecht, heeft de verslag gever van Avro's reportagedienst, er Zondagavond vijf besteed aan reclame voor een weekblad.Dr' verslaggever, was de heer G. 'H.' Waiiagh het weekblad het op portunistische Ons Vrije. Neder-, land. waarvan de heer Waiiagh .re dacteur Is. De verslaggever maakte hier kennelijk misbruik van zijn functie om zijn hoofdredacteur broodheer en vriend, dien hy voor deze gelegenheid met ..mlini-oi* Schiferli" aansprak, een dienst te bewyzen. De heer Waiiagh had stellig op de Jaarbeurs wel andere even belangwekkende stands kun nen vinden om over te vertellen Zulke dingen doét men niet en Avro zou verstandig doen om ook 'in dit opzicht beter op baar. mede-', werkers te letten; genomen zou het nog veel erger geworden zijn. Pres.: Om u te handhaven bent u zoover gegaan om lid van de S.S. te worden. U hebt den eed op Hitler afgelegd. ,Verd.: Ja. om bét corps te.red- ••deitv.:..-'" •••--. -;;Tx Pres.: Uw corpus? Vèrd.: Neen, het corps. - Pres.: Waarom bent u'Ild van de n;s.B; geworden? J -Verd.: Door de 'lezing 'van dr Colijns brochure. Ik wilde; de strooming in de N.S.B., "die tegèn Duitsche annexatLe was, versterken. Pres.: Het is de vraag of het doel de middelen heiligt. Mr. J. C. Donker wees er Ln zl requisitoir op, dat verdachte veel gedaan en veel verduurd heeft om aan te blijven. Hij is een volbloei N.S.B.-er geweest en heeft zich als zoodanig laten geiden. De eed van trouw aan de Konlnéln heeft hy geschonden. Wel heeft verdachte getracht in te grijpen toen groep 10 zich meer én meer misdroeg, maar hy heeft gefaaid. Degetuigen hebben veel goeds van hem gezegd. Verdachte heeft inderdaad veel goeds gedaan. Ea is mij, aldus mr bonkers, geen enkel feit bekend dat positief slecht is. Verraad heeft verd. niet gepleegd. Resumeerende zou spr. willen zeggen: Hy was ab soluut- fout. maar hij deed heel veel goeds. Meer-dan ooit een N.S B -er gedaan heeft. Na lang overwegen had spr. ge meend een gevangenisstraf van 5 jaar te moeten vragen. De verdediger mr. vf. S. Hoek vond de tenlastelegging onjuist. Deze man is met een jaar arrest al meer dan genoeg gestraft. Hij heeft maar één fout hij is kin derlijk en primitief. Maar zu'ver was zyn houding en kloek de ver vulling van zijn taak, met belang rijke goede gevolgen voor de Rot- terdamsche bevolking. Na opsom ming der goede getuigenissen con cludeerde pleiter tot vrijspraak. Uitspraken Het bijzonder gerechtshof tc Rotterdam veroordeelde gisteren de leden van Groep 10: H. Erwlch, H. Bulten, C. C. de Geus en F. Given tot resp. B jaar, 15 jaar,' 4 jaar en 3 jaar gevangenisstraf. Bouwmeester kreeg aangespeeld, een oerhorden kogel afvuurde (2—1). Het steeds meer oplaaiende enthousiasme,, dat van dit doelpunt het gevolg was, bezielde d». Nederlandsche ploeg ook nog na do hervatting. Maar ln een onbewaakt oogenblik kon de Engel sche rechtsbuiten. Hirst, een solo-ren op het Nederlandsche doel onderne men; Van der Vliet., dié In de tweede helft Van Raalte ^verving, liep uit. stopte den bal, doch had hém niet vast. Hirst kreeg opnieuw den; bal te pakken, omspeelde den inmiddels toe- gesnelden Wllders en schoot tn (2—2). In de periode hierna gingen aan weerszijden enkele schlterendt.;vkon--, sen verloren, hetgeen de;': spanning nog deed toenemen. Tien -minuten voor het einde maakte Taylor zijn tweede voor de Navy het derde doelpunt, na een goed doorgezetten aanval (2—3). ENGELSCHE BEWONDERING wij hebben na afloop van Óen wed. - strijd nog het genoegen gehad, met enkelen van de Engelsche marine voetballers te spreken. Natuurlijk wa ren zij erg blij met hun overwinning, na de smadelijke nederlaag ln Am sterdam De verzorger Chapman ver telde, zonder dit als excuus, voor de nederlaag aan te voeren, dat het Navy-team in Amsterdam wel tn bij zonder slechte conditie was geweest. Het elftal had den voorafgaandeu Woensdag ln. Engeland een zwnrea wedstrijd gespeeld tegen een RlA.F.- ploeg, waarin zeven internationals waren opgenomen. Deze wedstrijd werd met 3—0 verloren. Vrijdag had den de spelers zich Ingescheept naar Nederland, waar zij Zaterdagmorgen vermoeid aankwamen. De Internationale spil en aanvoerder van het elftal, Flewln, die bij de ma rine korporaal ts, erkende volmondig dat Nederland Zaterdag een prachtige overwinning had behaald. Hij en ook de andere spelers van de Navy waren, vol lof over het Nederlandsche A- tcam, dat zij heel sterk noemden Op getogen waren zij verder over doel man Kraak en den „little swerver" Rijvers, dien zij een grooten toekomst .voorspellen.?' DRIEMANSCHAP DER NED. Professor Schermerhom zal naar wij vernemen heden de eerste ge- tuigenvexhooren afnemen ln het onderzoek, dat onder zijn ieidLng wordt Ingesteld naar de gedrag n- gen van het driemanschap der Ned. Unie. De Roode onttroont Nicolaas Als ooit een publiek met spanning een. Jury-bealtssing heeft afgewacht, dan was dit wel gisteravond tn den Haagschen Dierentuin, na. een ge vecht van 12 ronden over 3 minuten om den Nederiandschen weltertltel tusschen den 34-jarigen titelhouder JanNlcolaas en zijn uitdager den 9 jaar Jongeren Giel de Roocfe.' Hoewel aantrekkelijk, stond de ont moeting niet op een bijzonder hoog peil Steeds herhaalde stormloopen van de Roode op een zeei hechte ver dediging van Nicolaas, namen na de zesde Tonde een keer. In de zevende •ronde nam Nlcolaas het initiatief en bewees dat zijn boksteehrtlek zeker iets hooger stond dan die van zijn tegenstander. In de tiende ronde kwam de Roode over zijn Inzinking heen en, wist vooral ln de laatste ronden enkele harde treffers te plaat sen die zijn puntenoverwlnnlng- een feil maak'en; waarmede hij ln het bezu van den weltertltel kws>rn .Nieo- .r 'probteen .Van wet ■"minder dan fónderzw en* del word ilc verdacht, He ecriaam vader van vier bloedjes, arvan do jongste ai bijna drie jaar, rondloopt. Een kennelijls met argwaan herteld belastingambtenaar kwam mijn /IOOJ7SÏ verbaasde vrouw vithooren over ons kindertal; twee stuks staan genoteerd in de boeken en vier had ik cr indertijd opgegeven aan mö» nieuwen werkgever. -Sier klopt iets niet mevrouw, seide hij, op eijn boek tikkend, mag ik uw trouwboekje eens eien/ Na moét weten, dat ook «10 om in den stijl van dezen tijd te blijven binnenkort een baby verwachten. Ik had het 'trouwboekje alvast bij me gestoken om, ie voorkomen, dat ik het eooals ne een keer is gebeurd op liet kritieke moment uit pure geagiteerdheid col*., verdelen. Mijn echtgenootc kon dus het bewuste do* cument niet toonen, hetgeen den arg waan des ambtenaars aanmerkelijk deed sty gen. Toch mogen wy' het den man niet euvel duiden, nu in dezen van zwendel zwangeren tijd ven alles wordt verzonnen om iets extra's binnen tc halen, waaronder ook het aangeven van een nooit ge boren kindje. Ondertiisschen moot-ik maar be wijzen, dat. ïli vier kinderen heb. Trouwboekje? Dat ts twijfelachtig geworden vanwege die gefingeerde Idndf.ytjes. Stamkaarten /runnen dus evenmin dieren. Verzamelen blazen en do vier spruitet» op een rijtje zet ten! Dat gaat evenmin dp, wattÉ ik kan immers voor deze gelegenheid cctv paar buurjongetjes hebben ge leend. Karakteristieke familietrekken couden ccn oplossing kunnen geven, een uitgesproken, apengezicht bijvoor- beid, dat zich ster?; bi) inijn directe nakimcUngen manifesteert. Edoch, mijn onbestemde uiterlijk leent zich niet voor een dergelijke bcwysvoe- Hug/ Vi weet cr werkelijk geen raad op. De ambtenaar mort maar in m 'n trouwboekje gclool-ru

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1