Rotterdam gaat herrijzen v_ Groote veranderingen DE SCHIEDAMMER Basisplan komt op 22 en 23 Mei in den gemeenteraad Tenor gekidnapt „Nieuw Amsterdam" terug in het moederland ■EED. EN ADM. LANDE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 65300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PEK KWARTAAL f4.— LOSSE NUMMERS f 0.08 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1ÉDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN G9300 POSTGIRO No. 390644 - Bankier: amsterd. bank TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 85 j WOENSDAG 10 APRIL 1946 Grootsch werk voor uitvoering gereed Rotterdam, Woensdag. X ;vDe dag van heden is voor Rot* terdam van geweldige, bëteekenis. Vandaag wordt namelijk het basis-; plan voor den herbouw van de stad bekend gemaakt* Vandaag verschijnt de kaart, waarop vrijwel tot in détails kan worden nage gaan hoe Rotterdam er over 50' jaar zal uitzien. "otterdam zal'" rijn hart terug- krijgen, doch dc bouwkundigen dié hierop zes Jaren hebbengewerkt, hebben het hier nietbij gelaten, maar over de hcelc linie verande ringen aaagebra^ Reed» pp 22 en 23 Mei zat dê Rotterdamsche gemeenteraad.' bijeenkomen, ten-, einde- het plande behandelen; Er zal nog.heel wat moeten gebèüren, - voorda tide lherbouwcén aanvang gaat nemen,doch wethouder Kraayvanger verklaarde met na druk, dat bet in de bedoeling ligt den opbouw1 in snel tempo aan te vatten. De herrijzenis van Rotter dam is niet, alleen' Voor Rotterdam zelf van belang, doch voor heel Nederland, omdat ook het buiten land moet zien hoe. ons land zich op'richl, aa de slagen van den oorlog.- r 'X/XX:X.X.-: X-V 'V-'X.Xv Het basisplan van. Rotterdam is het cerste stadsplan, dat,in Neder land openhaar, aan de orde wordt Aan het uitvoerige voorstel van den gemeenteraad kunnen we slechts enkele opmerkingen ont- lecnen. Zooals bekend werd bij het bombardement van 14 Mei 1940 de binnenstad over cén op pervlakte van 258 H.A. verwoest. Er gingen ongeveer 11.000 panden verloren, bevattende. 24.978 wo ningen, 13 bankgebouw^, .12 bio scopen, twee schouwburgen, 19 consulaten/ 4 dagbladbedrijven, 31 fabriek en, 1319' w'crkpl aatsen,: 22 feestgebouwen, 21 gemeentelijke, - gebouwen, 24 kérken,527~cal é's én--'1 logementen,.;26.J.hotels,. 231(J._ win— kets. 62 schoolgebouwen, 13 zie- keninricMingen, 1437 kantoren en 4- stationsgebouwen. De eigenlijke binnenstad was prectisch verwoest' en van normaal herstel kon geen sprake meer zijn. Teneinde de Duitsche in vloedente weren,'is reeds zeer spoedig een plan van herbouw ontworpen, waaraan Wit- tcveens naam verbonden is. KostbaarVrfetk. In zes jaar tijde is, door samen werking van verscheidene "archi- tcctéh. een; nieuw basisplantot stand gekomen, waarbij ook on derscheidene particulieren mede werkten. Helaas kon hieromtrent in de jaren der bezetting geen openbaarheid worden gegeven. Wel is de puinopruiming achter den rug? hiervoor was in Decem ber j.l, een bedrag, van 46l/s mil- lioen gulden; uitgegeven. Men be denke wel, dat 5 mitlioen m3 puin geruimd moést worden, dal 1700 km. heipalen" uitgetrokken' moestén worden en - 50,000 tón ijzer ópgérüimdr'lcfwijr bovendien een vrij groot aantal noodgebou? wen, semi-permanente gebouwen- en normale huizen, werd gebouwd, bouwd. Het nieuwe-. stadsplan, bevat tal rijke .verrassende veranderingen. Bij de Leuvehayen zal dc rivier 'haar de stad worden getrokken. Over de-Maas wordt een nieuwe brug gelegd, waardoor het" verkeer regelrecht', doör* de stad kan wor den gevoerd. Het indrukwekkend ste verkeersknooppunt wordt we! gemaakt bij het Beursplein, waar dc Hooge ligging van de Maasbrug noopte tot een rolaliepleïn op twee niveau's, Het brugverkeer- kan hierdoor gescheiden wórden van het sta'dsyekeer. De twee an dere -groote knooppunten -worden het Hofplein en het Van Hogen- dorpsplein bij den Coolsingeli waar het tegenwoordige gebouw van de Bijenkorf zou moeten sneuvelen. De oplossing voor de moeilijk- Nog eoen Rhodesia! Zooa!s gemeld, zal deze week weer een tabaksbon naar keuze worden aangewezen, Het wordt niet waar schijnlijk geacht, (Jat het aanwijzen van een bon voor uitsluitend kerf tabak nog eens noodig zal zijn. Het Rijksbureau voor Tabak neemt aan, dat de thans nog aanwezige 40- gramsverpakktng met twee a drie weken geruimd zal zijn; wellicht zullen de allerlaatste restantvoorra- den bij de winkeliers worden terug- - genomen.Eerst dan zal een aan vang worden gemaakt met de be voorrading van den handel met pak jes van 5D gram. Deze shag en pijp tabak, die onder eigen merk der fa brikanten ln den handel worden get bracht, sullen van uitstekende-kwa- liteit ziju, Merksigaretten worden reeds ge fabriceerd, maar door gebrek aan verpakking zullen z|j niet eerder dan over een maand worden gedis tribueerd. Tot zoolang zullen vrij nog Rhodesia rooken. heden van de hooge vloeden yan de Maas kunnen opgelost worden door de nieuwe walerkeerïng vlak; langs de rivier ie projecteeen, hét geen inhoudt,'dat het oude station Maas komt te vervallen. Deze'nieu we. waterkeering zou tegelijk cén clement van schoonheid kunnen worden in de stad. - De Rotterdam mers spraken reeds lang over den komenden Maasboulevard, waar over zij nu nader worden ingelicht. Van de Maas af krijgt men bet ge- zicht op: een ^aantal „wolkenkrab- - bers" die zoodanig geplaatst zou den .worden," "dat men het oog op de rivier;, kan houden. Het «ligt vérder in de bedoeling de industrieën zooveel mogelijk naar- den buitenkant van de stad te verplaatsen; Er .is in ruime mate aa n p arkee rgelegenheden gedacht, .waar in totaal 9350 auto's kunnen worden geplaatst./-v/:/: X ;,Hct zou-ons te ver. voeren, wan neer we alle onderdeden van dit, reusachtige en reusachtig/.kostbare' plan weergaven. Zonder t wij Iel zal zich echter nog volop* de gelegen--' heid voordóen hierover nader te berichten;-X.X/'IX'-/'''X' Eerst witte muizen, nu ontvoering per auto De strijd tegen de Amsterdatnsche Opera wordt voortgezet. Niet met openlijke demonstraties, maar met tot nu toe in ons laad niet toege paste middelen. Het loslaten van .een aantal witte muizen tijdens een onlangs gegeven voorstelling van „Butterfly" had geen resultaat. Gisteravond echter werd een strijdmiddel gebruikt, dat, wanneer daarmee bedoeld werd de voorstel ling van Beethovéns „Pidelip" te doen mislukken, inderdaad aan dat doel heeft beantwoord.1 'X. Voor Jan Voogd, die wegens ziek- -<«• niet kon optreden, zon Chris Reumw de tweede tenorpartij zin gen.' "Reumer, die op zeer korten afstand van dep. Stadsschouwburg woont/; ging éven voor; zeven uur van huk, maar, werd nog voor den schouwburg; ontvoerd. Het publiek in den schouwburg, dat slechts te hooren kreeg, dat ook Re tuner wegens ongesteldheid ver hinderd was, zou genoegen genomen hebben met een figurant, doch de spelers waren dermate ontdaan, dat van de opvoering /niets Is kun nen komen. Reumer keerde pas omstreeks half twaalf in zijn woning - terug. In een telefonisch onderhoud, dat wU met hem hadden, deelde hij mede, dat hij op zijn weg naar den schouwburg was aangehouden door eenige mannen met een auto.die zich voorstelden' als politiemannen, die de-opdracht hadden hem-te be waken en door een zij Ingang den schouwburg binnen- te brengen, om dat men moeilijkheden bij den schouwburg vreesde. De tenor werd ln de auto geduwd en verder volkomen córréct behan deld. In snelle'vaart ging het ln de richting van de Haarlemmermeer 'en toen men de hoofdstad een goé de twintig kilometer achter zich had, liggen, stopte de auto en her kreeg- de. heer Renin er z ün ..vrijheid. Het .werd ..een lange wandeling: naar huis terug; - temeer daar er geen gedienstige auto's waren, die een „lift" wilden geven. De politie steit thans'alles ln het werk om te weten te komen, wie zich aan deze vrijheidsberooving hebben schuldig gemaakt.-/ - Cand idaatstelling Tweede Kamér X De candidaatstelling voor de ver kiezing van leden der Tweede Kamer vond Dinsdag 9 April in de achttien kieskringen - plaats.Bij de candidaatstelling is, gebleken, dat de volgende partijen aan de verkie zingen zullen deelnemen:. Anti Revolutionaire Partij, Party van den Arbeid, Protest&ntsche Ünie, Katholieke Volksparty, Staat kundig Gereformeerde Partij, Chris telijk Historische ünie, Communis tische Party Nederland (De Waar heid), Partij van de Vrijheid, Her derlandsche Bellamypartij, Onaf hankelijke Party (groep Lopez) en de Christelijk Democratische Volks partij. In totaal nemen dus elf partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen deel. Ter vergelijking dlene,datbij de laatst gehouden Kamerverkiezin gen (1937) twintig staatskundige partijen c.q. .groepen candldaten- Iljsten hadden ingediend. De Nederlandsche., BeHamypartlj heeft candidaten gesteld in de kieskringen V Rotterdam. VI 's- Gravenhage, X Den Helder, XI Haarlem en XVI Groningen; de Onafhankelijke Party (groep Lopez) in de kieskringen V Rotterdam en XX Amsterdam en de Christelijk Democratische Volkspartij in de «kieskringen IX Amsterdam en XVI Assen. De andere Staatkundige Partyen hebben ln alle achttien kieskringen candidaten gesteld met uitzondering van de Protestontsche Unie, welke party geen.lyst heeft ingediend in de kieskringen XX Nijmegen en XVIII Maastricht. 7 te Indrukwekkende ontvangst tuin Neerlands viaggeschip Hoek van. Holland, half zeven 'fi mórgens. Een koude voorjaarswind waait over de deerlik, getroffen voorhaven van Rotterdam cn grijs ligt de Noordzee voor ons, .de zee, waaraan wij onze opkomst te dan ken hebben,- onze vriend; en vijand tegelijk/ In de verte wordt de grijze romp van de „Nieuw Amsterdam'X zichtbaar. Tergend la ngzaam nadert hët schip de pieren. Welk een grootsch; oogenblik.; voorons land;/het. is alsof twee deelcn van het kontnKrijk, Indië en Nederland, na jaren van scbeidïns; worden hereenigd. Een .aantal gëpayoiseerde schepen Is- de ^ieuw AmstérdMn*' tegemoetgevaren en ook de Hoek heeft haar beste beentje voorgezet,-want op vele plaatsen wappert de nationale driekleur in den frlsschen zeewind; X '- -7*-; 'de de „Nieuw Amsterdam" voor de WUhelminakade. Een oorver doo- vend; lawaai brak los van stoom- - fluiten^ en sirenes. Aan beide oevers verdrongen zich duizenden Rotter dammers' op de kaden om het unieke schouwspel- gade te slaan. -Van-achter zwarte wolken kwam 'telkens de zon te voorschijn, die magnifieke lichteffecten toóverde op het water eh de gepavoiseerde schepen..^Welkom in Holland 1" Van1 transparanten op de gebou wen-én dp sommige schepen werd het 'den'/opvarenden als het ware toegeroepen. V;Langzaam draaide het machtige schip op de rivier en werd het naar den wal getrokken. /'XDe „Nieuw Amsterdam", de trots 'van onze vloot, ma ar niet minder 'van' de Rotterdammers is, hoewel ■gehavend en verveloos, weer ln onze haven teruggekeerd. Aah 7c7-?:/kade' 7 GeiDimèn iyd r vöör dé. aankomst ,van het schip heerschte op de kade en in de enorme loexis, waar de ontvangst en de registratie zuJien plaats vinden, groot" bedrijvigheid Groepen militairen en marineper soneel, Marva's, die de.zorg voor de oorlogspleegkinderen op zich hebben genomen, personeel van het Roode Kruis en menscben van het comité „Nederland helpt In dië", waren ln afwachting vande hun toegewezen taak, druk" doende met het treffen van de la.tste toe bereidselen. 'De :ontvangtoods,. fleu rig met groen-versierd.-had men doelmatig ingericht om den stroom van Indië-menschén vlot en snel te kunnen verkerken.-Op-lange tafels, - voorzien; van 'opschriften, lagen de. diverse versnaperingen op getast en een ervantorste - een enor me hoeveelheid bloemen, een' ge schenk van de: NederlZ bloemkwee- kers. - :v'■'.-vXX'-7 Op; het'terrein voor*de loods stond pen -uitgebreid wagenpark opgestdd. 80 Autobussen, 50 'ambulancewagens, 30 taxis'en 20 tniCsl zouden er voor zorgen, dat de repatrieërenden snél - naar hun onderscheiden^plaatsen van bestemming worden:' gebracht. De allereerste indtuk;/was, .dat Rot- terdam alles ln het werk had gesteid de krachtproef- zoo mogen wij de ontvangst van. het recordaantal1 van byna 4000 repatrieerenden genist □oernen -r-dn-. alle opzichten goed zou doorstaan. - Om half-tien was de „Niéuw Am-~ sterdam" zoo ver, dat' zij met dé kop om de Zuid voor'de Rijnhaven kon zwaaien1, om'daarna-uiterst langzaam achteruit komend, de Wilbelminaka- de té kunnen naderen, waar zij lig plaats zóu nenien. juist op de piek, •waar nu bijna'zes 'jaar geleden: het'. andere drijvende «zeepaleis van de- H. A L.,Jde „Statendam" roemloos ten onder ging/ En terwijl de Koninklijke Marinekapel, opgesteld op het dak van de loods. 'vróolljké marschmuziek -Uet hooren/werd de af stand, tusschen schip/en kade steeds minder., -.: De duizenden opvarenden ston den dicht opeengepakt op. de dek- ken, zwaaiend en.juichend hun vreugde uitend éindelijk weer-in 't vertrouwde vaderlandteruggekeerd te zijn. Om kwart voor' tien waren de trossen uitgebracht, was de „Nieuw Amsterdam" al byna tot stilstand gekomen en had zij haar laatste oorlogsopdracht, ditmaal gelukkig een van menschlievenden aard, volbracht. Een ontroerend moment volgde toén de Marinekapel het volkslied speelde, dat in alle stilte werd aangehoord .en dat gevolgd weTd door een liiid hoerageroep. De eerste spreker uit het vader land, die zich met een hartelijk welkomstwoord tot de menschen van overzee in de groote luidspreker installatie richtte, was de vertegen woordiger van minister Logemann. de heer R. K, A. Bertsch, Burgem, P. J. Oud sprak eveneens, een be groetingswoord, gevolgd door een korte toespraak van den directeur van de H.A.L., den heer de Monchy Alle sprekers getuigden van hun .dankbaarheid, dat het groote schip voor de Nederlandsche koopvaardij vloot behouden is mogen blijven en de laatste thuisvaart onder com mando van gezagvoerder Dekema veilig heeft volbracht. Toen het schip om klokslag tien uur werd gemeerd,, brak de vreugde - eerst recht los/ Voor elke patrijs poort of raRm zag men lachende Enthousiaste menigte juichte schip en opvarenden toe ■Wat de Normandië be toekende voor Frankrijk en de Queen Elisa beth thans voor Engeland, dat be- toekent de Nieuw Amsterdam voor ons land Vandaag beteekent dit schip 2elfs nog meer voor ons.-. Onze 36.000-tonner is :ang van huis ge weest, zes jaren; en in die zes jaar heeft het ;we - vernamen er ..van bij onze verboden radio's prach tige diensten bewezen aan de Ver- eenigde. Naties. Dê Nieuw. Amster dam bewaarde' onzen trots in- de, we reld. Nu bewijst het'/schip een h;«i- wen dienst aan het vaderland.;Meei dan 3500 passagiers brengt het mee: 'Talrijkeslachtoffers "y an-d e_ JapaA-_ schë" terreur voert hét behoedzaam in het levert^terug..en nu w|j juich-, ten, onze gevels versierden en de onverraljde/ü'ke plechtige redevoe ringen hielden. nu Is er ook vib'^gde oyer 'het schip zelf, dat althans be houden en onze trots bleef. X De „Nieuw Amsterdamheeft, de thuiskomst in het vaderland als een feestelijk oogenblik gevoeld: van haar masten wapperen series kleu rige seinvlaggen en: duidelijk boort men de uitroepen van vreugde aan boord. Deze vreugde wordt echter getemperd door de omstandigheid; dat al deze duizenden repatrieeren den oorlogsslachtoffers zijn. De héreenlging moge vreugdevol zijn, - zy- heeft echter een ernstigen achtergrond- Aan- boord zet-- een muziekcorps het „WUhdmus" in,- dat door. duizenden keien wordt meegezongen. wy hebben de „Nieuw Amster dam" op haar rets door den Nieuwe Waterweg een elndweegs- gevolgd.' Bij de Maasslulsche versperring: konden wij waarnemen met welk een gemak het schip langs, do^-.ge zonken schepen voer. Rotterdam toonde :"daa.rmee,dat het. weer ln" staat is de grootste schepen -te: ontvangen;:X. - Op de..rivier, Koude noch angstvoor re-- /'X hebben duizenden kunnen; weer-- houden aan boord van-groote sa-' lonbooten en -tal van -kleinere vaartuigen, tot zelfs roeibootjes en kano's toe, de „Nieuw Amsterdam"' tegemoet te varen. Lang is het ge leden, dat de „oevers van de Maas van Rotterdam tot aan den Hoek zulk een feesteiijkezi aanblik boden als hedenmorgen. Van allo openbare gebouwen,, zelfs van-hooge kranen, wapperde de driekleur ln rlcn stevlgen bries. Tab van -schepen waren gepayoi- seerd, zelfs Engelsche en Noorsche schepen namen deel aan onze; vreugde en hadden al hunvlaggen, geheschen.Langs - de-kaden^zaghet hier en daar zwart' van de men schen.- Schiedam en Vlaafdingen waren ultgeloopen om het schip te kunnen zien. -Zelfs ln den nok hooge kranen, boven op de schoor- steenen van schepen, 'op de daken van silo's en op stapel staan de schepen trotseerden «talloozen de felle koude en wachtten: op het voorby varen .van het schip. Aan boord, van een salonboot,- ln gezelschap van tientallen andere vaartuigjes, voeren wij de „Nieuw Amsterdam" tegemoet. Een gejuich steeg op uit duizen den kelen, toén het schip eindelijk zichtbaar werd. Hoog stak '•.el grijze gevaarte boven het landschap uit. Op de dekken hingen de pas sagiers over de reeling. Het mo ment van de ontmoeting was ont roerend. Als uitgelaten bruinvis schen buitelden de gepavoiseerde bootjes om de „Nieuw Amster dam". Over en weer werd gezwaaid en geroepen, terwijl op.- enkele schepen spontaan het volkslied werd aangeheven. Een vliegtuig cirkelde laag over het schip, dat met zijn zware stoomfluit bet sa" liiut beantwoordde. Te omstreeks half tien arriveer-* WEERBERICHT Matige, aan de. kust tijdêlijb krachtige wind tusschen Noord en .Noord-West, koude'nacht, overdag meest zwaar 'bewolkt met later kans op regen. SCHERMERHORN VOORSPELTi Min. Schermerhom heeft Dins dagmiddag lord Ihverchapei een diner aangeboden. Sprekende over de verhouding tus- *s"chen Europa en Azië, merkte de minister op, dat de betrekkingen tusschen Europa en Azië anders zullen worden dan zij zyn geweest in de jaren voor den eersten en zelfs voor den tweeden wereldoor log. Vele Europeanen, die al hun kennis en energie hebben gegeven aan de ontwikkeling van: het eco nomische eh sociale leven van Z.Ö, .Azië,-kunnen nauwelijks begrijpen, wat er aan den overkant bezig is te gebeuren, maar wij hopen allen, dat dB'Eufopeesche naties, die zoo veel gedaan hebben voor de ontwik keling van de gebieden van overzee, een weg zullen vinden, die naar een nieuwe toekomst leidt, een toe komst waarin vrije samenwerking tusschen Europa en Azië de beste waarborg zal vormen voor het be lang beider volkeren.. Op bet oogenblik staan w|j mid den ln de worsteling om te komen tot nieuwe betrekkingen met de we reld van het Verre Oosten, wij in ons koninkrijk en Groot-Britannië In het Britschc keizerrijk. Lord Inverchapel is Dinsdagavond naar Engeland doorgereisd. Op een persconferentie had Wj nog ver klaard: „Engeland interesseert zich alleen voor. het feit, dat er een overeenkomst tot stand komt, doch niet welke overeenkomst men op de Hooge Veluwe bereikt". Van Sjaluir had lord Inverchapel een buitengewoon gunstiger» indruk. „Hü Is een redelijk man en ik heb genegenheid voor hem opgevat". Gevecht b|j Klendcr Er zijn vuurgevechten geleverd bij het station Klender op Java. Eenl- Bezetiingskosten 14 milliard Daar het Inzicht in de 'ryksfinan- cLeu. moeilijk te verkrijgen is uit de zeer gedetailleerde begrootlngsoijfers, 'hacit minister Lieftinck reeds in.De- cemljer van het vorige jaar aange kondigd, dat het tn de bedoeling van de regeering lag, ln de toekomst ln een witboek een samenhangend over zicht samen te stellen' uit de beschik bare cijfers. Dergelijke' witboeken- hebben ;in 1de '.Uatsfe^jaron'JdhXEnge-- rkmd 'hun' dbelmatfgbeldi bewezen. Het/ eerste hiervan ls: onder dén titel: „De Rijksfinanciën gedurende de oorlogs jaren 1940-d944" verschenen. Hieruit blijkt; .dat, terwijl het. na deel Jg tekort op de begrooting ln'1939 ƒ183 mlliioen bedroeg, de jaren 1940 tot 1944 .gezamenlijk een tekort' van 9215 miuioen vertoonden. Hoewel de belastingen onder invloed van de be-" zétting bijna verdubbelden de op brengst der Rijksbelastingen bedroeg in 1935—1959 gemiddeld 560 millloen, tegen U23 millloen gemiddeld over 1940—1944 konden hierdoor de te korten bij tange na niet gedekt wor den:,. de gevestigde en de vlottende schuld te zamen -stegen van 4058 millloen ln. 1938 tot ïs eia -mmtoen In 1945. Terwijl de renten en.aflossin gen otL-de staatsschuld ln 1938 IB5 millloen m beslag namen, elschten 'zij in 1944 350 millloen pp. Verreweg het/grootste' deel der te korten' ts -veroorzaakt door maatrege len, welke het rechtstreeksche gevolg ilja van de bezetting, la totaal ls we gens credleten voor dc Duitsche weer macht over de jaren 1910-1945 het enorme bedrag van 8449 aan de Ne derlandsche schatkist onttrokken, - Telt men hier nog'bij-de uitgaven 'den arbeidsdienst, .de arbeidsbureau* e.d., dan komt raen tot het-totaal vin 9573 mUUoen- Houdt men bovendlen- nogrekening1 met de vordering van* de Nederlandsche, Bank op Oultsch- land (circa "4.5 milliard), dan bedra gen dus de totale bezettlngakosten circa 14 milliard. gebruinde gezichten en de begroe tingen vlogen over 'en weer. Nu kon het groote moment, de ontscheping beginnen! De luid spreker. riep alle medewerkenden op hun plaats en de loopbruggen werden uitgebracht. Het eerst wer den de zieken en oorlogspleegkin deren aan land gebracht. Hier saj een woord van lof toegezwaaid tot de /mannen van den Rotterdam- schen geneeskundigen dienst, die onder leiding van dr. Spyer zich uitstekend van hun verantwoorde lijke taak hebben gekweten; Roodc Kruis-soldaten belastten zich met het vervoer van boord. Daarna wa ren de militairen aan de beurt om, het schip te verlaten, ruim 700 le den van het K.N.I.L., die direct naar Austerlltz, de plaats waar zi3 zullen worden geregistreerd, werden gebracht.. Een contingent marinepersoneel met Inbegrip van hun familieleden was de volgende groep, die het schip verliet. Ook zij werden, na afhandeling van eenige formalitei ten en uitdeeling van versnaperin gen, sigaretten en kaarten, linea recta naar hun bestemming, huize „Le Forêt" ln Doorn vervoerd. Verder zullen ook de.burger-pas saglers, die verafwonen worden ontscheept, hetgeen tot hedenmid dag 5 uur zou duren. Morgen zou de rest, ongeveer do helft, volgen. De Rotterdammers Kaan het laatst van boord. De ingewikkelde organisatie van deze glorieuze ontvang is uitste kend geslaagd. Een eeresaluut ver dienen majoor Rikkelman, de „op perbevelhebber" en -yn menschen, doch ook de kapiteins Meppeürg en Voute, onder wier directe - lei ding de debarcatïc geschiedde. „Edelachtbare Piet" Toen gezagvoerder Dekema van boord stapte, zag hij zijn öud- schoolkameraad, thans burgemees ter, Oud staan, die hij met uitge stoken handen bei/roette, onder den uitroep: „Ha, die Edelachtbare Piet!" - ge honderden extremisten .werden verrast, toen- zy bezig waren met het aanleggen van een hinderlaag langs de spoorbaan. Vijf tig Indone siërs en een Nederlandsch onderof ficier werden hierbij gedood. Een zwaar Japansch machinegeweer werd buitgemaakt. Het schijnt, dat de extremisten met'/den trein ge komen waren, zy waren te Bekassf (ten Oosten van Klender op cto lUn Batavia—Krawang), waai- zij alle passagiers met geweld haddei verdreven, op den trein gestapt. Do Indonesiërs; die by deze actie .wer den gedood, droegen grijs-groene uniformen, sommigen Amerikaan- sche schoenen en broeken, anderen Australische veld-shirts of shirts van het oude Nederlandsche leger. Vrije verkoop van- importcigaretien Het denkbeeld, om importsigaret ten door de overheid tegen betrek kelijk hoogen prijs te doen. verkoo- pen, teneinde den zwarten markt den wind uit de zeilen té nemen, ls nog steeds niet van de baan. Een derge lijk voornemen. zou slechts uitvoer-, baar.zijn, indien: het aanbod geheel aan "de vraag voldoet en elke 'run, door gifhandelaren op de winkel- voorraden ondernomen, kan worden beantwoord met een nieuwe bevoor rading. Men dient, daarbij in het oog te houden, dat een gemiddelde .van twee pakjes per week voor de drie millioen mannelijke rookers den Staat wekelijks 2yz jnlliloett gutoen aan deviezen zou kosten. Welke voordeelen zouden hiertegenover staan? - In de eerste plaats mag verwacht worden, dat de sigarettenbandel, die de ruggegraat vormt van den gehee- len z»arten handel, in elkaar ploft. Een groot aantal ledigoaheers wordt zoodoende verplicht, werk te aan vaarden, dat van belang is voor de nationale hulshouding. Bij een vr- koopprijs van f 2.40 per pakje wordt wekelijks f 15 millioen aan overtol lige koopkracht: van de consumen ten weggezogen en in de schatkist geblazen een aangename wijze van superbelasting betalen, die een vergelijking wettigt met de Engel sche belasting op weelde-artikeleu. Doorslageevend,zal/zijn of'de hler^ -genoemde voord eelen opwegen .-tegen de uitgaaf van ^kostbare: deviezen. Men vraagt zich in dit verb and af of het dan niet' op hetzelfde neer komt, wanneer, men -de tabak zonder meer bonvrij beschikbaar -stelt. On getwijfeld is. dit het géval, wanneer men uitsluitend 't oog gericht houdt op den deviezenkant, doch de bate voor de schatkist van rond 3A mlto liard gulden per Jaar wordt.daarbij dan verwaarloosd, om nóg van an dere economische en moreele baten te zwijgen. eere-doctoraat PRINS BERNBARD. De senaat der Rijksuniversiteit te Utrecht heeft besloten aan -Prins' Berhhard het doctoraat" hoaons causa in de rechtsgeleerdheid ;toe te kennen óp grond van het feit, dat hij door -zijn houding- het symbool is geweest van het verzet in Ncder- lSf; K. H. heeft .dit eere-doctoraat aanvaard. De promotie zal,, plaats hebben tydens de viering van. het twee en zestigste lustrum der Universiteit,- dat-gevierd zal worden in de week van 15 tot 20: Juli van dit jaar. Ook prinses Juliana zal deze eere-promotie by wonen.. Gerehabiliteerd - Een onderzoek heeft uitgewezen, dat de beschuldigingen, om. .lid maatschap van N.S.K.K. en S.D., ingebracht tegen den commandant van de cellenbarakken ,te Sriieve- ahigen, A. M. Koopman, volkomen - ongegrond zijn. De heer Koopman, die hangende het onderzoek,, met bijzonder verlof gezonden was, is Dinsdagmiddag ia zijn functie her steld,/' X Optouwen. "v. afbraak De aannemer Kraal uit Dtröcht had .in St. Maartensdijk een kan- toórgeboüw- doen' bouwen, zonder - daarvoor de vèreischte goedkeuringi van de diverse instanties 'te heb ben verkregen. In overleg met den Dienst van Wederopbouw-; heeft de burgemeester thans den heer Kraal last gegeven het gebouw binnen veertien dagen af te breken, terwijl tegen hem proces-verbaal is opge maakt. X' '- S.S.-l?eden ylücMten, iwee doodgeschoten In het kamp Westcrbork heetl een vijftal S.S.-lieden in een onbe waakt oogenblik kans gezien met een vrachtauto er vandoor te gaan. Met een andere auto werd terstond een vervolging ingezet en 8 k.rn. ten. Noorden van het kamp werden de,, vluchtelingen ingehaaid._ De S.S.-ers renden een nabijgelegeii bosch in/. achtervolgd door de bewaarders, die spoedig een der vluchtelingen op de hielen zaten. Ondanks, aanmaning tot halt houden liep deze vérder, zoodat cp hem geschoten werd met doodeiyk'gevolg. Een tweede vluch teling werd in een boerderij gear- - resteerd. Het bosch werd daarop in gesloten en doorzocht,* waarbij 'op nieuw' van de wapens moest worden gebruik gemaakt'.- Een tweede S.S.- nian werd daarbij- doodelljk getrof fen en een derde zwaar.gewond. De vyfde, dielicht .gekwetst werd, 'is-' met den andere gearresteerde naar het kamp teruggevoerd. Vijf

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1