DE SCHIEDAMMER Nieuwe bonnen Onderhoud met Soedarsono; Pacotasco#f* Debarkeering verliep vlot overheid Voortreffelijk werk van den G.G.D. WEERBERICHT RED-EN ADM. LANGE HAVEN 141?SCHIEDAM ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL M.— LOSSE NUMMERS f 0.09 Banider: AMSTERD. BAT IK - TE BOTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 86; DONDERDAG .1.1 APRIL 1946 Bonkaarten KA, KB, KC 604. v 173 (/is, 178 algemeen- 800. gr. brood 179 alg. - 200 gr;, bloem lfiCTalg. 100 gt. gedr.' zuidvr, 181 ^alg," - 400-gr. suiker 182 alg. 250 gr. margarine 183 alg. 125 gr, margarine 184 alg, 100 gr. vet .185 alg:150 gr. kaas B 38 res. 1600 gr. brood C 38 res.. S00 gr. brood B 39 res. - 2 kg. aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 604. 107, 108, 109 vleesch 100 gr. vlcesch 110 vlcesch 200 gr. vlcescb 103 aardap. 2 kg. aardappelen A 25 melk 2 liter melk B 25, C 25 melk 3x/t liter melk Bonkaarten KD, KE 604. G79, 680 alg. 800 gr. brood 678 alg. 200 gr. bloem 677 alg. 500 gr. suiker 676 alg. 100 gr. gedr. zuidvr 675 alg. 250 gr. boter 674 alg. 125 gr. margarine 673 alg. 100 gr, kaas D 37, D 38 rcs. 400 gr. brood E 37 res.. 500 gr. rijst of kin dermeel Bonkaarten LD, LE 604. 607, 608, 609 vleescb 100 gr. vleesch 603 aardap. 1 kg.aardappelen D 25, E 25 melk 6 liter melk Tabakskaartcn enz, T 23 2 rants, labaksart, (geen import sigaretten) V 23 100 gr. chocolade ol suikerwerken X 23 2 rants, tabaksart. (geen import sigaretten) Do bonnen voor melk en aard» appelen zijn geldig t/m. Zaterdag 20 April. Voor de week van 21 t/m. 27 April .zullen nog bonnen worden aangewezen voor melk, aardappelen, jam, cacao, tabak, versnaperingen, lucifers en zachte zeep. Bovenstaande exclusieve opname, maajrtc ome fotograaf Woensdag op het landgoed „Be Rooge Vchacc waar do bcsprcföngcif'over'&c:4óe Kpmtigc verhoudingen NederlandIndia plaats vinden. Van linies naar rccltts ziet men B. .S,o<nran<k'l->mini.9 ter van justitie m de Indon esisch e re gee ring, dc cchtgcnootc fan onzen minister-président, mevrouw Ifchei merhoni, Nederlands gastvrouw, Abdocl Karin Tringgodigdo, algemeen secretaris van dc yIndoncs*sche republiek, cv, onzen ministcr-presldcnt.prof. ir. TV. Schcrmcrhorn. E.V.C. proclameert zeeliedenstaking De E.V.C. afd. transport heeft gistermiddag de staking geprocla meerd van alle bU haar aangesloten zeelieden, die zouden moeten mon steren tegen de nieuwe loon- en arbeidsvoorden, die door de erkende organisaties werden aanvaard. Op 20 schepen in de Amsterdamschc haven is de staking een feit gewor den. Ook in Rotterdam vertraagt det zeeliedenstaking nog steeds het uitvaren van een aantal booten. Japan moderniseert In Jnpan zijn gisteren algerr.eene verkiezingen gen ouden. Naar ra ming heeft GS procent van het kie zerscorps zijn stem uitgebracht. Vooral de vrouwen hebben hierin een groot aandeel gehad. De einduit slag zal .vermoedelijk pas over eenigc dagen bekend zijn. Het .aantal, stem gerechtigde k(ezer3 bedroeg 38 'mll- ItDcn," die de 4GG leden van den nleu- wen Japanschec -'BUksdag moesten Idezen.--'— - 'i Het' bureel voor de ïofhoüdrüg"van~ "denJapanschen keizer heeft een order uitgevaardigd, waArbU"dc"ver plichte buiging voor afbeeldingen van den Japanschen-keizer wordt afgeschaft. Dit is èen belangrijke stap op den weg naar de democratiseering van den Japanschen troon." Voor het eerst mogen portretten van" den kei zer openbaar worden verkocht, en „op elke ..daarvoor in aanmerking komende plaats" worden uitgestald. Tot nog toe werden deze in speciale gebouwen achter gordijnen verbor gen <«»houden. Zestien gewonden bij auto-ongeluk Rotterdam, Donderdag Vunraorgenomstreeks a lujl fzeven is een autobus met arbeiders, bc- atuuxd. dour;jarige^, .chauf ituï. T. ;-S.'0p~de Burg-';SlypcrlcAÜ' onder v.m. IJaseluiojida door liettc kort nemen vau een bocht 'epen een lan- taurupaai gebotst. Dc gcliecle boven-" bouw-van do autobus werd door "dc' horige botsing van liet onderstel af-, gerukt. Dit do wrakstukken'van dcu wagen werden IC gewonden' gebor gen, die naar liofc Zuiderrickenbuis on liet ziokonhuis aan den OoöMngcJ worden overgebracht. Van viervan hen waren de verwondingen zoo ern stig, dat zij ter verpleging moesten worden opgenomen. Van Dam knock-out De Nederlandsche bokskampioen Lua van Dam Is in Parijs ge«1rand b(j z(ju plannen voor een Europee- schen titel: de 22-jarige Fransch- man DauthuiUe de „Tarzan van Buzenval",-die sinds kort prof:- is; - na "van"1 zfju 100"amatcurswedsirij-' den er 95 te Jhebben gewonnen bracht hem in de derde ronde de knock-oüt toe en'daarmee is Van Dam voorloopig j uitgeschakeld van hoogere aspiraties. Tot halverwege do. iweedo zonde Iiad Lue van Dam, verdedigend to gen den op afstand bokssn'den Dranschmam, een - klein voordeel,- docli toen Dauthuillo van tactiek veranilerdo en dichterbij kwam. ging _Vtm Dam door eön lmrdo recutsche op de kaak, onmiddell ,k gevolgd door 'ii treffer in do maag, down es wcril slechts door den gong gered bij don negendon toLIn do derde rondo werd-.Van Dam weer voor negen tel len gevloerd, stond moedig op, maar 'n zuivero recktsche; op de kin bracht do knock-out. Een overtuigende ne derlaag 1 Deze maand meer kaas -• jHalf^Aprll "zal"" heV Saairaiusceh verhoogd worden tot 150 gram per ..veertien dagen. Het ligt ln het voornemen dit rantsoen einde April voorloopig tot 200 gram te verhoo- gen. Daarmee is het kaasrantsoen dan woer gelfjk aan dat van najaar 1945. Voor kinderen van 04 jaar blijft hetrantsoen van 100 gram per twee weken nog gehandhaafd. NIEUWE RANTSOENBONNEN Met ingang van 13 April zullen nieuwe rantsoenbonnen voor voe- clings- en genotmiddelen in gebruik worden genomen. De nieuwe bonnen zijn rose ran kleur; de tekst ia in roode, zwarte of blauwe Jetter uitge voerd on bestaat uit een aanduiding van het artikel, de hoeveelheid en het artikelnummer, voorafgegaan door de letter D. Op denzelfden datum zullen ook nieuwe toes legkaarten voor- bijzon deren arbeid en voor aanstaande en Jonge moeders ln omloop komen.' De thans in omloop z(Jde rant soenbonnen en bonnen van de oude toeslagkaarten blijven tot en met 11 Mei geldig; de wisselbonnen blijven ook na dien datum geldig. Even eens blijven geldig: de rantsoenbon nen artikel K (schoenen voor ge- repatrieerden uit Ned.-Indië)de rantsoenbonnen artikel A rant soen huishoudzeep); de rantsoen bonnen artikel AA (schoenreparnhë bijzondere gevallen)de rantsoen- bonnen voor petroleum (groen met geel schild en blauwen opdruk)do rantsoenbonnen voor lijnolie (violet met rood middenvak en zwarten opdruk)de rantsoenbonnen voor terpentijn (groen met blauw mid denvak en roodeu opdruk). CANDIDATKNLIJSTEN De voorzitter van, de hoofdstem- bureauic voor de verkiezing resp. van dé leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in Kieskring V (Rotterdam) en van de leden van de Provinciale staten van Zuid-Holland In Kieskring I (Rotterdam) brengt ter openbare kennis, dat op Dinsdag, IB April 1948, des morgens 8.45 uur in het stadhuis een openbare zitting zal worden gehouden, waarin zal worden beslist over de geldigheid der op 9 April JJ. voor die-verkiezingen Inge leverde -candldatenlijstcn en over de handhaving van de daarop voorko mende candidnten. Vrijstaatgeruchten Vcor wie een machts3tandpunt In neemt is de oplossing van dc tégen- woordigc Nederlandsch-Indische pro blemen met een mond zeer gemakke lijk, maar. ln de praktijk onuitvoer baar: vandaar het geknarsetand bij hen dle zweren blj.mcaht en zwelgen In machtsuitoefening. -; Voor ,:vfle„ echter de redelijkheid vertegenwoordigenJ en - meteen •.voof- uitziendeh blik doorgronden1 hoe--.In) de toekomst de eenheid van. hêt .rük door de verschillende rijks'deelen tot uiting moet 'worden gebracht, -.voor dezen ls het minder moeilijk om het Roede-en-Juisto te vinden èrv voor Indonesië èn voor- ons vaderland, voor; de redelijken beginnen de" pro blemen in eerste, instantie niet bij „dc Olie", „de rubber",. ,;dc thee", „de koffie"; -y.de suiker" of de „on gerijmdheid der Indonesische ver langens en het analfabetisme" (slechts' 7 K* der inhecmschen op Java kan lezen, schrijven en rekenen volgens, onze opvattingen),maar wel bij-'de drie vraagstukken die In een en het zelfde vlak Uggen, n.l.' hoe behouden Wij de tevens van de duizenden Ne derlanders. die zich nog ln Indonesi sche kampen bevinden, hoe behouden we ïndli' voor Indiö, en, hoe maken wij elkaar niet kapot en ongelukkig. Alle andere problemen zijn van den tweeden en derden rang; al lijken rij 2onder tal, men wanhope niet. Kr wordt hier en daar gefluisterd cn geschreven, dat de Hoogc Vcluwo een vrijstaat Java zal opleveren. Die vrijstaatsgedachte komt uit den ko ker van de Observer; de Observer is een verlengstuk van de Times en de Times iaat vaak doorschemeren - wat er in Ehgelsehe regceringskringen omgaat en daartoe behoort ook lord Inverchalpal, in de eerste plaats. De Observer schreef dezer dagen, dat de verhouding Nederland—Java er wel eens een kon worden als van Enge-, land met Ierland. Ierland nu, Ls een volledige vrijstaat, alleen nog maar aardrijkskundig in de buurt van En geland te vinden en verder econo misch zeer afhankelijk. Vermoedelijk haken.de Indonesiërs naar een vorm van republikelnsche onafhankelijkheid, '.t- naar een vrij- Btaatsmogelljkheld voor Java, zij het ook onder suzerelnltelt van de Kroon. Dat 2eJ de Observer en dus mag men gissen, dat liet ook de mee ning is van lord inverchapel, al had ..m J'olsens bescheiden uitlating,, „niets anders gedaan dan rijn tnfel cn zijn whiskey ter beschlk- 'klng gesteld van vriend Van Mook en vriend sjabrir". Terwijl wij dit schrhven stroomt dc Nieuw-Amsterdam lyyj. Een paar duizend repatrlecrcnden, die pas de laatsto vijf weken hebben kunnen herariemen. - ook aan hen denken wy. sis wil wenschen dat dc Hollandsch—Indo nesische toekomst zich vernieuwt, y.'py."- -De, B, Nieuw Amsterdam" thuis DE INDIE-VLIEGTUIGEN. Richting Schiphol. NI.214. gezafiv. Viruly. -4 verm. r.ank. Schiphol. NI 302, -gezagv- Koopcr, 4—4 vertr. -Batavia. NI 304. gezagv. -Steinbeck, toverm. aank -Schiphol. Rlchtfng Batavia: NI 301, gezagv. Frijns, 5—4 vertr. Rangoon NI 311, gezagv. Wlttkampf, 5—4 vertr. AlmB- za NI 308. gezagv. Molouin. 5—4 verm. annk. Almaza NI 303, gezagv. Hakken berg, 0—4 vertr. Schiphol. Nl 312. ge zagv. v. Vcenendaal. 8—4 - vertr Schiphol Handhaving van gezaq door de Eigen rechier sbeten moet uit ziiri Var, officieele zijde in Den Haag wordt medegedeeld: In het Noorden des lands ageeren sedert eenlge maanden lieden, die zich vaak door het mlsbTUiken van de goodwill van de verzetsbeweging allerlei bevoegd heden aanmatigen, waarover zij niet beschikken. Soms bevinden zij zich onbevoegd in het bezit van wapens en ver schillende gevallen van terreur on-' ■der de bevolking zijn voorgekomen. De bevoegde politleorganen hebben een aantal arrestaties verricht om aldus krachtdadig een einde te hir- ken aan deze practijken. De terugkeer van Nederland tot den toestand van rechtsstaat vér- elscht ook,:dat de polltioneele taak en de gezagshanöhaving uïtsluïter.d worden toevertrouwd aan de daar voor door de overheid meesteldc organen. Elk particulier initiatief''' op dit terrein schaadt het gezag en zal door de regeering krachtig wor den bestreden. Rotterdam, Donderdag De Rotterdamscha G.G.D. heeft gisteren bU de debarkeering van de repatrleerenden aan boord van de Nieuw-Amsterdam voortreffelijk werk gedaan. Het aantal zieken' viel gelukkig erg mee, er waren ex Iets meer dan 100, van wie slechts enkele tientallen naar een zieken huis moesten worden gebracht. Na de zieken kwamen de z.g. „gezonde Rotterdammers" aan de beurt, d.w.z. repatrleerenden, die in Rot terdam ondergebracht zouden wor den, en ook dLt medisch onderzoek ging aan den loopenden band. De gezondheidstoestand van deze groep viel eveneens erg mee. Het onder-^ zoek was heel nauwkeurig en in dien het noodig bleek, werd den gerepatrieerden tot ln details mee gedeeld, welke gedragslijn zy ln de naaste toekomst dienen te volgen om zoo spoedig mogelijk weer ge heel op krachten te komen. Ook werd hun zoo noodig verteld, tot wie zij zich hebben té wenden om. het algeheele herstel zooveel moge lijk te bevorderen. Veelei werd een gerepatrieerde een voor vier weken geldende bon voor versch fruit en versche groente meegegeven. Om 8_uur was de adj. directeur van den Ba'Cf* O. D. aan- hetwerk bij dc debarfceertas). - - G.G.D., dr. P. C. J. v- d. Bllkke, met zijn staf van medewerkers weer binnen. Het was een drukke en goed besteede ö&g geweest. Vanmiddag Teeg 'Een familie, man, vrouw en vier kinderen, die wij bij wijze van steekproef van boord van-de Nieuw Amsterdam, naar huiten volgden, stond ln vijf minuten beneden in de hal gereed om met omvangrijke bagage per autobus naar de plaats van haar bestemming te kunnen worden vervoerd- Dit voorbeeld de monstreert duidelijk hoe vlot he denmorgen de debarkeering van de Nieuw-Amsterdam geschiedde. ^Gis teren, toen 1600 personen het -schip heben verlaten en de ontscheping eerst om half twaalf kon beginnen, heeft bet soms wel gespannen, doch ■van stagnatie is geen sprake ge weest. Vandaag begon de uitsche ping reeds om acht uur. Zonder eenlge hapering, rustig, alsof het heelemaal niet iets bijzonders geolcl gingen de passagiers van boord, werdengeregistreerd, van kaarten; en geschenken voorzien'en naar de autobussen gébracht. Deskundigen waren van. oordeel, dat vanmiddag tusschen hair twee en drie uur de laatste passagier het schip zou hebben verlaten. Tot Donderdagavond: Overdag meest zwaar bewolkt met later kans op regen of motregen. Wind tus schen Noord en Noordwest, aan vankelijk aan. de kust nog vrij krachtig, later tijdelijk afnemend. Zon op 5.50, onder 1931. Maan op 14.57, onder 05.06.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1