Pavol&st&bp DE SCHIEDAMMER Wil oppositie conflict met de regeering bezittingen terug Vermogen van het N.A.F. bedraagt 26 millioen PMUiececktec ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: RED EN ADM. LANGE HAVEN lil SCHIEDAM ROTTERDAM TELEFOON 69300' ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK- 31 CENT POSTGIRO No. 393641 PEK KWARTAAL «4.— LOSSE NUMMERS f 0.W Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM VRIJDAG 12 APRIL 1946 ZESDE JAARGANG No. 87 Titicede Kamer naaste toekomstkan uopen .tot een" grondwetswijziging,.doch slechts spreekt van algemeenë gronden, '.die de beoogdewijziging - totbasisdié- j nen. Nog steeds acht de regeering het oogenolik* niet'aangebroken, om" te komen tot genieën overleg met' dé Staten-Generaal over den gang! van zaken in Indië. Staten-Generaal; en Grondwet worden" volledig- tmjjde gesteld, 'zoo rlép:deheer?Schouten met stemverheffing-uit: De voorzitter der Kamer, .de heer VanSchaik, wierp Jilerregen in; dat dé betreffende "ontwerpen 'naar huil materieeleu inhoud eenvoudig van r>ard zijn en geen inspannende stu die van de leden vereischen, Waar de mogelijkheid- van een of meer grondwetsherzieningen in dë. naaste, toekomst -niet uitgesloten .is, is -het gewenschf en verklaarbaar, datde regeering-, er. naar streeft om,met inachtneming van de. noodige waar- borgen, te bereiken, .,dat de bijart.,- 203 'bepaalde; Kamerontbinding eh daaraan verbonden-: nieuwe verkie- i zingen niet meer nóodig 'zullen zijn.; -De., bezwaren ..tegèn'frdlt - voorstel - op zichzelf kunnen dan' ïh de afdeelin- gen onder, de oogen* worden-gezien, Geen staatsgreep De. heer Van der Goes .van Naters zeide, dat van een "overrompeling of staatsgreep geen sprake is. De nieu we Kamer zal tenslotte beslissen, doch deze Kamer zou op dit histo risch tijdstip In ernst te kort schie ten door haar medewerking te. wei geren. Formeel heeft het noodpar- lement hetvolste recht, zich over 1 de wenschelijkheld van eeii grond- wetsherziening uit te spreken. Hij verweet den heer Schouten „opposi tion quand même" en de heer-Toe- kes waarschuwde zelfs,- dat er: zich .later wel- eens omstandigheden zou den kunnen voordoen, waarin het regeering en volk niet mogelijk zou zijn,, om zichover een zoogewich- .tigezaak op constitutioneele wijze te uiten. Deze laatste opmerking ontlokte den. heer Duymaer van Twist' (a.r.) deintérruptie: j^Dat Is revolutionnalre taali", v De. heeren Tilarius. (c.h.) en Bie- rema (Ub.) bleken het met den heer Schouten eens, doch de r.k. afge vaardigde Van Maarseveen was van oorded. dat t behoorlijk fr iction-; .neerer. van parlementaire machi ne ernstig zou worden belemmerd, w.r 'r<»er er inl verkiezingen 'na elkaar ^zouden.' "worden gehouden. Onder die omstandigheden had het a.r.'vocrstcl, om de betreffende wets ontwerpen nos niet te doeii onder zoeken. ;geen kans. Minister;;Vv?.ar's eenig be-dsman achter' de rëgèc- ringstafel gezet— kannuzymmede- V*1-:;--'eden verslag uitbrengen van den tweeden indirecten- aanval {op: het. regeeringsbeleidi 'die iets verder .werd. doorgezet dan de eersté;- door den hpor endelaar ^ondf romen poging van enkele weken., geleden. Zou het in de h^neiin"-H<*re:n van de opDos'^p^riuen. opdezen weg voort te gaan om tenslotte te trach- ten, aan het eind vande zittlngs- perV*'J""ién conflict uit prestlge-over-' wegingen uit*te lokken? Schepel I ngen onderschei dén Op112 November kwam de Neder-; landsche tankboot Qndina in. den: In dischen Oceaan in gevecht met twee Japansche „raiders", waarvan - er één metkanonvuur tot zinken werd gebracht: .Hoewel zwaai- be schadigd. kon de Ondina behouden blijven. .Kapitein W,„ Horsman ech-.: ter kwam om bet*leven.' Dè'Neder- iandsche regeeringheeft, dé'" ver diensten van de bemanning erkend; door1 - posthuum de militaire Wil lemsorde vierde; klasse 'toe te ken- nen aan kapitein'W. Horsman, ter- wijl 13 leden van dé bemanning het bronzen, kruis, waaronder vier met gesp, kregen, Ook de' Brltsche regeering heeft de bemanning on derscheidingen toegekend. - - ÏN het Amsterdamsche Parool schrijft Pieter 't Hoen een hoofd artikel over de politie. Deze, zoo schrijft hij, verkeerde gedurende de oorlogsjaren in een uiterst moeilijke positie. Zij stond steeds onder den druk van den bezetter. Sommige po- Utiemannen namen ontslag, andere; speelden een dubbel spel, maar een';.'' groot aantal werkte actief mee met den vijand. Na de bevrijding begon- het M.G. terstond met de zuivering en zette 5005 dubieuze XJgureh aan; den. kant, In afwachting'van een be slissing. De beslissingen, komen nu af, doch züj blijken In den lande, groote on- rust te wekken. Lieden die jarenlang lid van het „Rechtsfront" waren en die hun corps onveilig hebben ge maakt, worden In hun ambt hersteld. Politiebeambten, die hun omgeving terroriseerden zün: In genade aange nomen Agenten en rechercheurs die deelnamen aan klopjachten tegen Joodsche medeburgers, keeren op hun plaats terug. Pleter 't Hoen noemt een aantal voorbeelden uit Arnhem, Ridderkerk, en Amsterdam. Men legt op hel departement van Justitie de adviezen van de zuiveringscommissies naast, zich neer en verhindert niet,, dateen hoofdstedelijke vrijwilliger bij den 5.D., die door Lages tot hoófdrechercheut werd aangesteld, Lix dEenzelfden rang terugkeert. Het de partement van den heer Kolfschoten, concludeert. Pleter 't Hoen. toont niet het minste begrip. Dit lijkt meer- óp; vergiftiging dan op znivering van: de politie. -. Hierbij aansluitend, herinneren wij aan het proces tegen den Rotterdamschen politie-president Boelstra. waarvan onze verslaggever zeide, dat het de feestelijke viering van een dlenstjublleumgeleek. - En Inderdaad, daarop geleek het. Zes ge tuigen. d decharge verklaarden als om strijd, dat Boelstra zoo'n, nobele chef was geweest. Een van die getuigen S decharge een inspecteur van politie, kreeg enkele maanden geleden een bur- ger op bezoek. Dezeburger ver klaarde, datzijn beide Joodsche ouders door een der ondergeschikten van genoemden Inspecteur uit. hun huis .waren gesleept. De beide ouders zijn'omgekomen,-vermoedelijk in een „VemLchtungsiager". De burger vroeg wat er met den agent, die den dood - .'.yan zijn beide ouders had veroor zaakt, zou geschieden en of het Juist was; dat genoemde agent, Inplaais van ontslagen,' bevorderd was, De In specteur (die verklaarde dat Boelstra op -10 en U November, prachtig werk: heeft gedaan voor de Rotterdammers) antwoordde den burger van Rotter dam. dat hij het, weghalen van dat ouderpaar als een minder ernstig ge- 'val'beschouwde. Deze inspecteur is dus bereid'een moordenaar te sauveeren en den chef die dit organiseerde de hand -boven-het hoofd te hJUdfin. Want al 'mag Boelstra dan allerhande eerlijke bedoelingen gehad hebben, hij, de N.S.B.-er, lid van de S.S.. gepromo- veerd door de Duitscliers, hij was de verantwoordelijke man voor de mensehonteerende wandaden die de: Duitscliers deden aanrichten. De ver ontschuldiging: „als ik niet 'gebleven - was zou het. nog erger: geworden zijn", is een uitvlucht.: Het is er ons niet om të doen; Boelstra, vóór het vonnis, valt, -op nieuw aan te klagen; het gaat ons om de mentaliteit die dreigt door te breken. Eer en fatsoen moeten voor Nederlanders die de wet handhaven, heilige goederen zijn. Deze begrippen zijn door velen - niet verstaan en Boelstra c.s. hebben ze met voeten getreden. Aan - de polltie-mlsère moet een eind komen; zonder opalle slak ken5 zout te- leggen, moet tioch- tans de zuivering, volgehouden' wór- den. Vakbonden krijgen Er Komt orde ln den door Wouden berg c.s. in, desolatcn toestand achter gelaten boedel van het Nederiandsch Arbeidsfront. De regeeriEgscommissa- ris, ir. A. II. W. Hacke, heeft thans medegedeeld, dat de vakbonden een ultkeerlng van zeker meer dan 10 van hun claims zullen ontvangen. Het vermogen van het. N.A.F. be draagt nominaal 29 mlUioen gulden, doch hierin zijn speciaal de onroe rende goederen tegen boekwaarde op- «genomen, zoödat.-hët_;.reëelebed rag aanzlënïijk h"óo"gèr-'ltgt; Dè fotale claim op-dente verdeelen boedel bedraagt. nominaal 2G millioen. De llquidateur streeft er nu naar. alle aanwijsbare activa; voor zóóver mogelijk, aan de oorspronkelijke eigenaren In aftrek vanhun aandeel In den boedel tei-ug te geven. Doch alle vakbonden zullen gelijk in het nog aanwezige1 actief deeien en ook het verlies ponds-pondsgewljs dragen. Het reëele bedrag van het vermo gen dat aan de oorspronkelijke eige naren zal terugkeeren, wordt op. f 25 millioen geschat.' Daarbij komen nog de buitenlandsche beleggingen .ten bedrage van t 6 mill, die rechtstreeks :aan de eigënaars kunnen worden uit gekeerd, aangezien de leiding van hét N.A'-F. hierover nimmer de beschik king had. De restant-boedel, waaron der: zich een teekenlng van Han van Meegeren bevindt, zal te gelde wor den gemaakt cn daarna worden ver deeld Onze min.-presldcnt Scherrcerhom vertrok hedenmorgen vergezeld van. de ministers Van Roycn en Logcmann cn it.-gouvemcur-gcneraai Var. Mook - naar Londen. ,-Vcrmoedelijk,keeren zij .iatexda^-injden vooravond terug. Dat wijst erop, dat zij omtrehrhctgcen cr op dc Hoogc veluwo-wordt bespro ken ccn belangrijke mededeellng kun nen doen of een belangrijke inlich ting gaan halen. De eerste opvatting ia waarschijnlijk de juiste. Nog voor de verkiezingen zal ons volk gewend worden gemaakt met de gedachte, dat ons rijk ln de verre toekomst en mis schien wel zelfs in de heel nabtje toe komst een ander Internationaal 'ka rakter zal moeten vertoonen, dan het vóór Mei 1940 bood. Wil worden'waar schijnlijk een gemeenebest, bestaande uit het Koninkrijk der Nederlanden, een in 'de Kroon met ons vereenlgde rspubllek Indonesië (waarin Java weer een aparte rol zal vervullen, waarschijnlijk als vrijstaat) cn als de voorteekenen niet bedriegen ook ccn zelfstandiger'West-Indië dan wij tot nu toe kenden. West-Indie is tot dus ver nog niet vaak ter sprake geko men in verband met Indonesische verlangens, maar ook ten aanzien van de West kan men Ingrijpende veranderingen verwachten. Als men zich diep in de voormalige koloniale problemen Ingraaft, moet men wel tot de conclusie komen, dat wat voor do Oost gaat gelden, ook eenmaal voor onze West werkelijkheid zal worden. De West is niet „groot", .de West heeft altijd „geld gekost", de West heeft „ntct opgeleverd wat - de Dost op bracht", de West is een beetje een ongelukkig kind geweest, maar de West is, door zijn' ligging, tegenwoor- 'dig belangrijker dan ooit.. Laten er uu duizend Surlnamers in ons land vertoeven nnar. cchattlng in Rot terdam niet meer dan,.160 dat is getalswöze verbazend weinig. Als echter die duizend Surlnamers. d'.e zich zeer nauw verbonden voelen met de Indonesiërs bij alles wat zij doen,, denken: „Amerika, liever. Ameri ka, of Amerika voor alles", dan ont glijdt aan or.s gemeenebest een deel, dat "tientallen van jaren beroemd was om zijn warmen zin voor het waar achtige vaderlandsehe. Dat men in de West Amcrikaanscbcr is gaan voelen dan ons op 't oogenblik welgevallig is. is de schuld var veel regecringcn, d'.c er een achttiende eeuwsche poli tiek op nahielden, de schuld van een Den Haag, dat er ten opzichte van' de West ccn socdah-taat-ma3r-waalen politiek op na hield. Ir. den oorlog hebben de Surlnamers en de Indo nesiërs hier te lande zich ktoekmoe- dlg geweerd ln het „verzet". - Onder hen zijn moedige slachtoffers gevallen voor de Nederlandsche zaak. Toen waren zij onze gelijken. Nu het echter \*rede i3, zouden zij dan niet r.u ook onze gelijken mogen en moe ten zijn? Weet men wel, cm Iets te noemen, dat het kranige ver2ct der artsen mede onder leiding stond van een der voornaamste Sui inamers hier te lande? Vangen wij de problemen van de Oost goed en eerlijk op, dan onder vangen vrij de sluimerende teleurstel lingen, die Sn Paramaribo, op Cura sao enz. wassende zJjn, dan onder vangen wij nog veel meer. Op de Kongo Veluwo kan dc verhouding Nederland—Indie worden gered, maar de verhouding Nederland—wcst-lr.dlé kan mede worden gered, mits zy ver standig wordt voorbereid. Dit zijn de dagen, waarin de hoogc zedelijkheid op ethisch, progressief, politiek gebied het moet winnen van at het andere, vooral van het plat- matcrl3listlsche, of van het quasi militair-strategische. Onze gedachten en onze beste wen- schen gaan dus met den minister mee r.aar Londen en van daar uit veel verder, gaan zij niet alleen naar z.z. O, maar ook naar Z.Z.VJ. In hfct te recht bekende mooie boek „Zuid- 2uid-West" ven den Surinamer Albert Helman staat op blz. 100 dc aanklacht: ..Maar Europa is mcedoogenloos". Deze waarheid van voor £0 jaren moet een leugen worden. De reddings pogingen van de Hoogo vcluwc, voorgestaan door de integere figuren, die zich thar.s te Londen bevinden, mogen ren verwezenlijking brengen voor ons allen In Oost. West cn hier. de B. Speciate textielpunten ■X'bi ij ven get dig De speciale textielpunten zullen na 1 Mei voor een nog niet bepaal den tya him geldigheid behouden. De schaarschte aan textieigoede- ren in verhouding tot de. uitgereikte puntenis oorzaak, 'dat velen zich: tevergeefs in rijen" scharen om deze puntennog; tijdig gehonoreerd te .krijgen. Een gevolg hiervan ts weer, dat vele menscüen geen tijd heb ben om hun punten in te wisselen, omdat 'elke aankoop onevenredig veel tijd vordert. Hoewel het onge-. wenscht is een nieuwdistributie systeem door een" óud stelstel te laten overlappen, hebben de door het publiek naar voren gebrachte ■bezwaren echter "den doorslag ge geven. Zondag na Paschen 'oollendag? De narcissen staan in vollen bloei, zoowel de ge'.e als de witte. Hier en daar is. reeds een enkele, vroegetulp .uit. Door het koude weer 2&1 de bolr lenzondag waarschijnlijk pas de Zon-,: dag na.Paschen zijn. In dè omgeving van. Noord wijk zullen komenden Zondag waarschijn.; ■]jjk naast .dë'narcissen ook de hya-; cinthen in 'vollen'bloei staan, terwijl "er ook hier en daar; een. vroege: tulp te zien zal zijn. - i' Nieuwe, bepaling tegen prijsopdrijving Op.het gebied van de tuchtrecht:- spraak voor de.prijzen is een be paling in "'voorbereiding, waardoor de rechter den overtreder:zal kun-- nen- veroor de el en ,tot terugbetaling van het te. veel betaalde aan den kooper. Mén hoopt hierdoor, van het publiek meer medewerking bjj het vervolgen van overtreders te onder vinden. - Mirakel üan Lekker kerk Bur/fcmccstci van LcJekcrkcrl:, in het belong van Uw gemeente zeg ik neem terstond dc'dringendste maatregelen op verkeersgebied: Jici zal 'dnik 'Borden op diirp. Een onaf zienbare stroom vanJiotterdamsche mevrouwen- is van morgen af tc verwachten. En dat kan jaren sóo' dóórgaan .':.v;;;.r. Om de spanning niet ondraglijk te maken: dit ts de kwestie, Er- woont daar op dat dorp aan dc Zeis een vrouw, die het geheim, ontdekt heeft om dienstboden tc honden wacht even een vrouw,wier meid per sé. wil "blijven, ook als me neer geen goed woord voor haar "heeft, ze niet «it kan staan, ja, haar Jiet deksel 4tan dc mcücbns (meneer is landb uwer} naar het: hoofd gooit (cn raak ook) omiat-ie zijn werlsklecren niet netjes opgevoii- wen vond. Die cr niet aan denlst op te zeggen, ook niet, -Is ze meneer voor die daad naar don politierech ter heeft gesleept, waar hy haar zoo zivart- mogelijk maakt. Bet je blijft. De vrouw van Jan, Adrianvs (meneer).is goed voor d'r. Ze dènlct er niet aan we-, Ie gaan. Pol.r'Jiter: Ech je zoo'n bes te vrouw, dat Tietje rht teeg wil? Jan Adriamis: Ja, Een goeie, prettige vrouwmaar die meid, daar deugt niks van, da 's ccn mooie, hoor. '- Eol.rechter: Is cc coo mooi? Dat willen we dan veel es zien. Deurwaarder, Jent -se eens binnen komen. Be*je verschijnt voor liet hekje. Inderdaad zo mag cr wezen. Ja, zegt se, met da vrouw kan tic Jiet best vindcnK maar de loer is driftig. Dij was in c*n besta pak uitgeweest cn toen mocst-ic e'n werkgoed weer aandoen. Eet lag on der het bed cn toen werü-io zóó drif tig, dat-ic het deksel van dc mcT!:bus naar in'n hoofd gooide. "Pól.rechterGaan jullie jus straks samen weer met dc bits naar huis? Betjc: Mis* i :en wel. Jan:Adrianus: Ik denk cr niet' aan. Eet werd Hen gulden of vijf da gen. Maar daarmee ishet psgchólo- ■gischc raadsel niet opgelost. Waar 'om blijft Befje, die dekselscho Bot je? Hoe flikt Jan Aürtanits a'n iiToim.dat? OfIs. t'er misschien een fhnkê boérensam in huis? Nieuwe brandsloffenkaart üi' hét' tijdvak' van iï April tot en met- XIMei zullen brandstoffen- kaarten T.606 voor 'hetstooksei- - zoen 1946/47 worden uitgereikten wel voor gezinnen en alleenstsan- .de hoofdpersonen Ook groepen van personen,die een" gemeenschappe- lijke hulshouding voeren, krijgen -deze kolenkaart. Bij het afhalen "móet de oude kolenkaart met de bon '49 er aan ingeleverd worden. Duindigt opent Zaterdag De renbaan DulndiEt-te Wassenaar, opant Zaterdag en Zondag het66ste seizoen met tweedaagsche courses, waarvoor van dë zijde der,deelnemers groote belangstelling bestaat. Dit Komt tot uiting in de vele Inschrij vingen op alle nummers van het ge varieerde programma. De bekendste paarden zullen.; zoowel In. de drave rijen als de rennen aan den start ver schijnen Als dat niet helpt, f De burgemeester van Hilversum heeft als novum in den lande een groot Aantal leerkrachten bU het lager, middelbaar en nijverheids onderwijs beëedigd als onbezoldigd rijksveldwachter,: opdat zfj daad- werkelijk tegen baidadlgen onder de jeugd kuiiuen optreden. Prof. Dr. J. Oranje ter: aarde besteld Donderdagmiddag, werd op „Zorg- vlied" - te Amsterdam het stolfelijk overschot van prof. dr. J. Oranje onder groote belangstelling ter aar de besteld. Prof,-Oranje was sedert 9 Febr. 1940 hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, tijdens de bezetting'was-hij één van de., meest prominente figuren 'van het verzet en. na de bevrij'ding was hij een van de gezaghebbenste leden van het college van vertrouwens mannen der reseering, Minister-president Schermerhora sprak als eerste namens de regee-: ring een herdenkingsrede uit, waar-"' in hij den overledene schilderde als een Nederlander van- sterke overtuiging, een figuur die voorbe-' stemd was in'het openbare leven en belangrijke rol te spelen. Graag; had de regeering nog blijk gegeven van haar waardèering, voor wat Oranje voor haar gedaan heeft, al dus de minister. Alleen de groote schok, die hem dat op het ziekbed zou hebben gegeven, heeft haar daarvanweerhouden, V:-': V' PROJECTIEL DOODT JONGETJE Ondanks vele waarschuwingen komt het nog herhaaldelijk voor, dat kinderen met gevonden pro Jee- tlelen spelen. De 8-jarlge L. S. Uit Fernis heeft dit gevaarlijk spel niet den dood moeten bekoopen. In de huiskamer, onder het oog van. zijn moeder, speelde het. kind met een gasmasker en een projectiel, waar van. de moeder niet op .de hoogte was. Eensklaps explodeerdehet gevaarlijke ding. en verwondde den. jongen zoo hevig aan hoofd en borst, dat hij op slag werd gedood. HOCKEY VAN ZONDAG Het wedstrijdprogramma dor K.N.H.B. voor Zondag- 14 April luidt: Heeren. ie kl. A. Delft. Stud.— BMHC; HOC—HDM;. Leiden—TOGO. Promotieklasse A. HDM n—SOS; MRHC-HHYC Ir; Zantvoort—Rijstv. 2e KI. A. RAPID—HOC H;.MRHC II —HDM IH; RBC—TOGO U\ HLC— HHYC III. 3e Kl. C. Leonldas—As-, vion; .Bully—Aeolus. 4e Kl. B. Gr. Geel III—Victoria IH. 4e Kl. C.Aeo lus n—Tempo; MRHC V—Dordt n; NO AD—MRHCIV. Dames, Promotieklasse A. MRHC HHYC U; Lelden—RBC. 2e Kl. A. row H—HHYC IH; Dordrecht—Tc Werve. 3e Kl. A. MRHC U—Rijswijk; victoria lI~Vlctorla III; KudUo-As- vion.4ë Kl. A. Excelsior—Leonldai li; mrhc iv—mrhc m; Leonldas m—Bully. VOOR SNOEKVISSCHERS, De Hoogc Raad heeft in een arrest bepaald, dat üe. zoogenaamde; snoekdreg, een dregvormige vlsch- liaak, niet" tot de verboden vlsch- tuigen behoort en dus door den 5noekvisscber als onderdeel van zijn vischtuig gebezigd mag worden lYaar zttn dc Indic-vliestuigen? Klch-ting Schiphol:. NI 305 gezagv. Brinkhuis 9-4 verm. aank. Napels. NI 301 gezagv. Steinbeck 8-4 vertr. Almaza. Richting Batavia: m 303 gezagv. Hakkenberg 8-4 aank,Karachi; Na. een bezoek van den Grlek- schen eersten -minister Poelltzas heeft aartsbisschop Damaskinos be sloten niet af te treden. President Truman heeft inver- - band met dc oogstvoorultzichten ver klaard, dat de wereldvoedselsituatie beslist verbetert en dat de crisis bln- - nen 99 dagen voorbij zal zijn. WEERBERICHT Wind tusschen W. en Z.-W. aan vankelijk matig, later toenemend tot krachtig. Overdag meest zwaar bewolkt. Weinig verandering ~ln temperatuur. Plaatselijk eenlge lichteregen. v Koning Gnstaaf tan Zweden geleidt Prinses Juliana naar haar zetel aan het galadiner, dat ten hovc gegeven werdi Prins Bernhard volgt hen gezelschap van de koningin. Prinses J?*Aand- draagt de coojJst ontvangen ordeJ Meer dan l millioen van Fin-, lands '4 millioen inwoners wenscht tc emigreeren, aldusbleek uit bij een „gaUup onderzoek", dat eenlgcn tijd geleden is ingesteld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1