1:1 S§! 1 H mw DE SCHIEDAMMER J Broodrantsoen zal hopelijk niet lager worden S.D.-helpers tegen wil en dank Hulprechercheurs ontslagen Zij hadden geen regeeringsopdrachi voor hun optreden Ajax-Volewijckers in de hoofdstad 'A SU ~j. RED. EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 633th, - ABONNEMENTSPRIJS PER WEEKSI CENT PER KWARTAAL 14.- LOSSE NUMMERS f0.8! HÉT PA RGD I ADVERTENTIES EN IN LTC UTINGEND IKNSTl SCHI£DAMSCHE31NGELT« - ROTTERDAM TELEFOON NHS. 9.143ft EN GnSOO POSTGIR9 N3. 388644 - Bankier:AMSTERD, BANK; TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 88 ZATERDAG 13 APRH 1846 Minister Mansholt Vleeschrantsoen zal niet in die mate stijgen als kort geledén nog werd gehoopttegenwoordig v - melkrantsóen wordt dézen zomer niet hoog er eieren voorloopig nog alleen voor zieken De wereldvöedselnood én de Nederlandsche maag (Van. onzen •.parlementairen redacteur). - - Welke zijn dé consequenties van den wereldvoedselnood voor de Nederlandsche maag; Minister Mansholt, juist terug van de inter nationale voedselconferentie te Londen, zei ons gisterenmorgen - Het broodrantsoen zal' hopeUJk niet verder verlaagd behoevente worden. Het vleeschrantsoen zal niet in die mate kunnen stijgen als wu kort geleden nog hadden gehoopt. Het melkrantsóen van twee liter per volwassene per. week zal dezen zomer.niet verhoogd wor den. Als er landen zjjn die het vet- rantsoen moeten verlagen v komt Nederland daarvoor zeker niet in de eerste plaats in aanmerking. Op eieren kunnen vooralsnog alleen' de ziekenhuizen en 2Ïek'— nen. - Om ons tekort aan broodgraan van 300.000 ton, benoodigd voor October 1946, te- kunnen dekken, zijn wij aangewezen op import,die voor ongeveer 2/3 afkomstig aai kunnen zijn uit den Amerikaan- schen oogst 1946, maar voor 't res tant uit de nog zichtbare voorra den van den oogsfc-1945. Het is mo gelijk, dat de West-Europeesche importlanden zich zullen aaneen sluiten om gezamenlijk in Argen tinië in te koopen, terwijl V. S. het achterhouden van graan door de boeren trachten te voorkómen door de maximumprijzen nu reeds te verboogen. De algemeene ten dens te Londen was, zooveel moge lijk graan .voormenscheltflce con sumptie beschikbaar te krijgen door het onttrekken aan den veevoer- sector. Voorts werden de volgende maatregelen aanbevolen De werkvoorraden om den over gang van ouden in nieuwen oogst zonder stoornis te doem verloopen zullen zoo klein mogelijk worden gehouden; tn ons land wordt ge rekend met acht weken, consurop- tiéyvan 21.000' ton. Het uitm'alings- percentage, ,dat in Nederland- reeds- 8a. bedraagt, zal overal tot ccn ge lijk niveau worden, verhoogd, en zoo mogelijk zelfs-tot 90; Er zal worden bijgemengd met andere voedingsstoffen. - Nederland ver- werkt reedseenige procenten soja meel in het brood en voorts - wordt nog gedacht aan- aardappelmeel. Peulvruchten zullen pas in geval van uiterste noodzaak door het brood worden gemengd. Ons brood zal dus donkerder .van kleur* wor den, al zal het kwalitatief nog 2eer gunstig afsteken bjj het brood, dat wij in den oorlog hebben gekend Tenslotte rullen naast maatregelen ter stimuleering van de productie acties worden ondernomen tegen Zeeliedenstaking is weinig merkbaar Rotterdam-Zaterdag Do Btakicgsleiding, die thans is samengesteld door het bestuur van de plaatselijke bedrijfsgroep .Trans port. van dp E.V.C. deelt', mede, dat net conflict in zooverre ,is ver scherpt, dat. ook. do brjwcrkers op HoUandscho. schepen-by het conflict worden betrokken. Het fcèvaar "is niet meer denkbéoldigy- dat in do ko mende dagen, de havenarbeiders werkzaamheden zullen verrichten, die door de atakdnwsleiding als besmet moeten worden beschouw tl. Van de schepen. Snndenburgk, .Tromp, Java, Hast ÏY, Batavier ET; Mecldenburg, Zaan, Leerdam, Geraru. .Hou, Oranje- fontein, Oosterbeek, "June, Vader land, Lias en, Linge, Kossem, Hercu les, "Willem van Oranje cn Oranje Nassau zijn de bemanningen gere gistreerd, aldus do etakingsleidlng. He Koomseh-Katholieko Bond St. Bonifncius heeft haar leden aange raden niet te monsteren, wanneer dit op abnormale wijze moot geschieden. - In verband met deze mededeelïng zegt dcv Centrale- Bond- - van Trans- hjiprtarbeidérs "dat ér onder dè zeelier den - in de Kotterdamsche haren ab- g'pluat - 'geen.., .stakingsstenmiing" heerrseht. Men heeft ervaren; dat het" mecrendeel der zeelieden bereid is te monsteren, maar liet feit, dat werk willigen worden gemolesteerd,heeft enkelen er van weerhouden aan boord to gaan. Het gaat hier, zoo men meent, niet om arbeidsvoorwaarden; - de kwestie met betrekking tot. het al of niet erkennen der; B.Y.C. ligt het conflict ten. Slechts enkele van; dc door de- E.VJ genoemdo schepen zijn bij het' con-; fliet betrokken. De Oranjefontcin, tlic gisteren zee had moeten kiezen is mot uitgeva ren. Overigens is er weinig, van de zecliedenstaking in de haven van Rotterdam tc bespeuren. Er hecrscht. volmaakte rust en het scheepvaart verkeer is, zoowel inkomend als .int- gaaiidl voor denna-oor! ogseh en tijd zeer homaal te noemen. He Mecklenburg vaa dc Maatscluip- pjj Zeeland ligt nog sieeils :u»i de Iiude, doch de Batavier It onder- lioudt ccn regel mal igcu dienst op Harwich. Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een billijke pa pierver deeling, verschijnt ons blad, uit hoofde van zijn for maat, heden in een omvang van vier pagina's. verspilling, zoowel door de consu menten rechtstreeks als door ach teloosheid by do verschillende be werkingen.- - i ','i He,t resultaat van dc 'Londensche besluiten,- aldus minister Mansholt, is afhankelijk van de activiteit der verschillende betrokken regeerin- gen. In ons land zal de boerderij- contröle weer worden ingevoerd ca gedacht, wordt' aan één verplichte centrale Inlevering van granen. De pluimvee- -en varkensstapel zal binnen de perken gehouden moeten worden en het aantal van 10 mll- lioen kippen ivoor den. oorlog wa- ren het er 30. millioen) waarop, voor dit jaar gerekend was, 2al wat lager moeten worden gesteld. ,De vraag rijst, hoe in dit licht onze graanleening aan bh ankrijk kan worden verklaard. Om te voor zien in een acuut, tarwetekort; ont staan door e eh kortzichtige vrij - gevigheid van de: Fransche regee ring, die. het brood van den bon afhaalde, heeft de Combined Food Board in overleg met ons land rond 80.000 ton graan, dat onder weg, was mar ons land, op Fran sche havens gedirigeerd. De Neder landsche. regeering, die over groo- ter voorraden beschikte, om het even te kunnen uitzingen, heeft hiertoe uiteraard haar. medewer king verleend. De. minister van landbouw ver-: klaarde tenslotte, dat, een .vermin-' dering der subsidies op. het levens-" middelenpakket in het voornemen ligt. Het streven is er op gericht; de kostenverhoogende' factoren in de prijzen te calculeeren, hetgeen, dus verschillende prijsstijgingen tengevolge zal hebben. Dit jaar be- loopen de regeeringstoeslagen om- streeks 450 millioen gulden. Weer vischconserven zonder bon A-peéer dagen' zal een gróotè par-; tij.buitenlandschevischconserven, welke dé regéeringindertij d heeft' aangekochty.iiQï^en'-liandelwórclen gebracht-; -<•••• - /Deze; partij bestaat.;uit .vijf mil- lioen blikken, sardines in olie of - tomatensaus, vijf millioen blikken pilchards, .makreel -en haring; Zy." zal via de normaleimporteurs en grossiers van deze producten aan de detaillisten worden geleverd.' evenals voor den oorlog zal men; deze conserven, afkomstig uit Amerika, Canada en Portugal, bi} zijn visch winkelier of comestibles- zaak vrij kunnen koopen. Voor een spreiding over het. geheele land wordt gezorgd. De handel zal alles in het werk stellen de conserven in elk geval .yoor Paschen in de winkels ten verkoop .aanwezig te doen zijn. REÜMER'S ONTVOERDERS GEARRESTEERD Twee. leden van het complot, dat den tenor Chr. Reumer heeft ont voerd, zijn thans gearresteerd; het bleken twee chauffeurs te zijn, die bij den. transportdienst van Volks herstel op de Raamgracht werken. Vanmorgen zyn zij met den heer Reumer geconfronteerd; deze her kende de twee onmiddellijk als "de genen, "die .de beide auto's, die hem diep in de Haarlemmermeer-brach ten, hebben bestuurd. -Beiden zijn opgesloten in - het politiebureau Leidschepleïn 'en; zullen worden vervolgd wegéns overtreding van art. 282 van; het Wetboek -van Strafrecht (vrijheidsberooving) PETROLEÜMPEIJS AANMERKELIJK VERLAAGD De petraleumprfjs wordt met in gang van 15 April van 18 cent op r 12 cent per liter gebracht. Het prijspeil van 1940 is daarmede weer bijna bereikt. ZETEL DER -N O: OP LONG "island;;-v William O., Durger, de biirgemees- ter van New York, heeft meege deeld, dat het terrein, op' Long" Is land, waar voor den oorlog; de wereldtentoonstelling is gehouden, tot tydelijken zetel voor de bijeen komsten van de Vereenigde Naties is gekozen. De afstand fcusscheh het centrum van. New York .en de.' niéuwe vergaderplaats wordtdoor', dén on dergrem dschen spoorweg in 40 minuten afgelegd. Volgens O'Durger is de fabriek van de Sperry Gyroscopan, eveneens op Long Island, tot hoofdbureau van de Ver. Naties gekozen. SCHEPEN IN RUIL VOOR 1VIJN. Op 8 April is te Parijs een Neder- iaudschFransen 'handelsverdrag gesloten dat voorziet in den ruil van verschillende artikelen. -. Van Fransche rijde zullen worden geleverd phosphaten, gips, staalpro- ducten, machines, textiel, chemische producten, potasch, hout, cacao, wij nen en likeuren. Van Nederlandsche zijde zullen worden geleverd landbouwproducten, benzol, cokes en onderdeden voor het vervaardigen van baggermate- riaal, haveninstallaties,: aken en zee schepen. O A kb 2 U LP Etf IN NE If-YORK. IToiïÈrden Mtpcii vit Nederland voor het eerst sinüs 1940 in AmeriJca ingevoerd hebben een plaats gevonden Mi de bloementuinen vanr het ltpahQfeller Centre in New YorL. Natuurlijk bezochten dr. Van Kleffene, en^fiens cclttgenootc dit „stukje VadérlcauL'L Op .de-toorstb.-ry,-:vm~lonk^jamr-rechts: Nelson A. Hoc- kcfeller, vievroim Van Klef fens etodr. TS.^N^wn KJcffcns. Tweede rij van links naar rechts: 'de Nederlahdsah'è.rdohsul-genemal dr. G. B. G. van Stoindercn, 'ücdirecteur Informatiebureau, dr, N.A. C. -'Slotemaker ,dc', Hri{ïiié,; weiT'<mW^- Nelson A. "Rockefeller Tim Sipin$ercn: em ftewoy&jffiotcmahïr dc RnCine. Zij zochten tè goed In December - '4-1 was do S.D, tc woteu' gekomen, dat er op do 'boer derij vau Bak aan den Boven&ijk te Oversckic een.clandestiene radio-, zender verborgen was. Toen do beo- ren ziek opmaakten, om bet apparaat op to sporen, troffen, zy in do buurt van do boerderij een aantal Rdtter- damscho arbeiders aan, dio bezig" waren dijkjes to leggen in bet inun- datiegebied. Met do revolver op .do bozst werden dö mannen gedwongen te gaan zoeken naar bet zendappa raat, dat ricli in een boffer moest bevinden.; Hadden zij nu alleen maar ijverig gezocht, don zouden zo thans, niet voor bet Bijzonder Gerechtshof alJiicr tereebt hebben gestaan. Dit was nu eens een mooie golegenlieid geweest om ,tc saboteeren, zooals mr. JV G. Doalïcr, dc advocaat-fiscaal zei-: de^ Men ban zoeken in alle boeken entoeb niets Tinden, als dat nooöi g; is: Eu dat was.in dit geval zeer noo- dig^. want men kon op z 'n vingers1 natellen, dat net den baas z'n'kop zon kosten als er wat gevonden:werd. Domannen waren echter zöó door •dc.' Daitscbexs .geïmponeerd,, dat-zy. - Serieua. zaeh hen :^-err.: niepenr töeb Öe tko'ffeT met dén zën- dergevonden werd. - Als bel ooningaccepteerden zü- van de moffen .bovendien nog geld cn versclullenda andere zaken, als ,bIee-; Schermerhorn contra De Vries" Politiek debat vastgesteld >>:'op- 24 April Rotterdam-Zaterdag WIJ vernemen, dat het reeo. aan gekondigde politieke debat tus- schen den minister-president prof. ir. Schermerhom en prof. mr. C. \V.- de Vries thans definitief Is vastgesteld op 24 April. Beide i- baters hebben den wénsch te ken nen gegeven rechtstreeks tot hun toehoorders te spreken en daarbij dus geen gebruik te willen maken van een microfooninstallatie. In verband hiermede moest worden omgezien, naar een zaal van ge schikte afmetingen, welke de N.V. B. die dezen avond organiseert, heeft gevonden in het gebouw van „Ons Huis". Zij biedt plaats aan 450 personen. Vroegere directie van het Nieuwsblad in arrest Bij de perszuivering zijn, zooals het AfNJ?. destijds meldde maatre- - gelen genomen o.a, tegen, het Kotter- damsch Nieuwsblad, dat gedurende de oorlogsjaren verscheen. He beide directcuren.de heeren Kara en Evers, werden voor tien jaar uitgesloten van., persïnroengïng. Tlians vernemen wij, dat do P. B. A, (de vroegere P-OH) aanleiding beeft gevonden over_ te gaan tot do arrestatie en insluiting van genoemde heeren op grond van bedrjjfscoIlaboraLic. Difc is een pnnlijk' samengaan van do aangek'óndigaó herversclifliiing van heh'Nieuwsblad cn de' arrestatievan, voornoemde' beexén, wier 'verdediger, mr. Fopma, naar wij vememen, juist tot 'president van de nieuwe combi natie vau het Nieuwsblad werd be noemd. De diepere oorzaak van deze ge schiedenis is de aterk-onvoldoénde pers-ordening, die zulke onverkwik kelijke gebeurtenissen onvermijdelijk maakt. - VERSTREKKING VAN KARNEMELK Met ingang van 14 April zullen zoo nu en dan beperkte hoeveel heden karnemelk tn consumptie worden gebracht. Naar gelang van productie enaanvoer zullen kleine hoeveelheden bij de detaillisten zonder bon verkrijgbaar zijn. De detaillisten dienen te zorgen voor een billijke verdeeling onder hun klanten. Inplaats van karnemelk mogen ook uit karnemelk bereide producten (b.v. karnemelkspap) en uit taptemelk bereide producten^ zooals taptemelk-yoghurt afgele verd. worden. -.. Het. inconsumptie brengen vaxi taptemelk is niet. ge oorloofd. AUGUST BORMS DOODGE- SCHOTEN Vrijdagmorgen is, de bekende Belgische flamingant,' activist en Duitschlandvereerder August Bprnis te Brussel doodgeschoten dingaiixkken en. gobruiksvoorwei"PCii. De Stco zou toch in brand gestoken woxdén k zeidendo Duitschcrs cn. ieder kon uitzo ekenwat van zijn gading was. 'Do raad van den onderwijzer, Dc Graaf, om dc geschenken bij hem tq depëöceren, - zoodat boeT Bak ze later-ténig zou krijgen, word in den windgeslagen; Dit nam mr. Donker den mannen in zyn requisitoir zeer kwal ijki Om do Judaspennmgen. te kunnentoneUocven, aldus do aövo- caabfiseaal, hebben z:i dezo .nitei-st minne streek uitgehaald. Hij eisehte tegen: J. Li P. V. tb. Willi. 1 jaar ge-, vangeniksti-af, J. Verhoeven, lö m.,' Li'N. J. Erwieh 10. maanden, J. W. de Biddcr 4 '.maanden, A. v. Loon S maan een, II. Nieuwold 1 jaar eu L. J» Gi Horsman 1 jaar, W. A. Ver-- libren, Abc mee gezocht bad, maar geen bedoening ontvangen, werd ont slagen Van rcchtsvervolgi-g. i'AIs Verdecllger van allo behlaag- d^ii' trim. o'p mr.' S. Ivéns, die zciae dat dezb straataiuno ndèzerige 'xaan- netjes ïricb volkomen hadden laten overdph^èren door - do moffen cn uit angsfe-boter gezocht hadden dan ver- standïgr was. Dc belooning hadden .zn-'- :.ha4 als Judaspenningen bc- ;''schonwa;';In.' den- hongerwinter "keek men niet zou nauw en - pakte alles beet wat do treurige toestanden^ in de gezinnen maar eeaigszins yexlieb- ten kon. V- Pleiter vroegaan. ook vryspraatr. De speurtocht na ;r Meyer De zaak nog niet opgelost De speurtuebt, welke naar het verblijr van Arnold Meyer in het Zuiden van het land werd onder nomen door twee hulprecherebeurs van de Politieke Recherche-afdeeling in samenwerking met eën journa list - beeft tot gevolg gehad, dat déze - beide inlpreeïiercheurs zyn ontslagen. Ge -vraagd- naar de reden van ont slag, deelt het hoefd der P.RA te Amsterdam, de heer mr. J. P. En gels, hst volgende mede; De beide hulprechercheurs, die bij de afdee- ling Oost van de P.RA, te Amsfcer-.. dam gedetacheerd waren, hebben anderhalve week geleden hun chef medegedeeld, dat zü een tip hadden geki-egen betreffende Arnold Meijer, en van den chef de toestemming- ontvangen hem op te. sporen. Dat zij daartoe echter buiten- hun rayon zouden moeten gaan, hebben zy niet gemeld. Het zou ;in datgeval, aldus, mr. Engels, voor de hand gelegen hebben, dat de rechercheurs zich' met de P.RA-afdeelingen in het Zuiden in verbinding hadder moe ten stellen. Woensdag J.l. kwamen de heeren terug in Amsterdam en mr. Engels vroeg, hun naar hun bevin dingen. De belde- heeren weigerden toen hun oppersten chef eenige in lichtingen te verstrekken. Zij 'be weerden tot geheirbhouding ver- plicht te zijn en beriepen zich vóórts op een regeeringsopdracht. Mr. En gels heeft hen daarna gelast al-hun; bevindingen in een proces-verbaal neer te leggen, omdat hij.'als chef niet kan toelaten, dab hulprecher cheurs zonder eenig medeweten.-van de leiding op eigen houtje opcreeren. Aan de hand van üe-processen-ver baal, zoo voegde mr. Engels daaraan toeval ik beslissen, wie het verdere- onderzoek van deze zaak op zich zul len nemen in overleg met de P.R.A.- te Tilburg. Een der beide huïpre- chercheurs vroeg daarop, wat er met hem - zou gebeuren, indien hij we gerde-zijn bevindingen op papier te zetten. „Dat beteekent onmiddellijk ontslag",- antwoordde mr. Engels, .Dan weiger ik", antwoorddevs. hulprechercheur," waarop hijmetzyn collega- inderdaad 'is ontslagen. Konden beiden zich werkelyk op een regeeringsopdracht beroepen? DdtjsS een werkelijke regeeringsop dracht zonden hebben en hun ge- Neptunus-Sparta in Rotterdam -Het voetbalgevecht van'den dag wordt Zondag in Amsterdam uit gevochten tusschen het nog steeds ongeslagen Ajax en het aan pun ten even. rijke De Volewijckers. Voor de gasten die 14 wedstrijden hebben gespeeld (Ajax heeft er pas een dozijn, opzitten) hangt van den uitslag nog meer af dan voor de thuisclub. XerxesADO en RFC'6 Gooi zyn de Kotterdamsche kijkspelen. Xerxes krijgthet waarschijnlijk moeilijker dan RFC, dat deze "keer de onderste plaats'wel zal ontloo- pen. Emma gaat zich in Utrecht op het glibberige DOS-terrein be wegen. Of het zal uitglijden? VSV Hermes-DVS is' voor de Schie dammers. lm district II ontvangt Neptunus op haar eigen terrein de Sparta- vrienden. Het belooft een aardig treffen te worden, waarin alle mo gelijkheden van een plaatselijken wedstrijd opgesloten liggen. DFC krijgt; Kraak met rijn wispelturige Stormvogels op bezoek. De Vogels zullen wel weer een veer n-.eten laten. In de Spaamestad zullen de brokken er af vliegen by Haarlem —Blauw Wit. Ook ditmaal zullen de Amsterdammers uit wel meer succes hebben dan thuis. Bij HBS DHC is een uitslag, moeilijk voorspellen. De Kraaien laten zich nu eenmaal niet gemakkelijk on der een hoedje vangen. Opstelling Roode Duivels Het elftal der Roode Duivels, dat op II April in het Feijenoord-sta- dion tegen de Zwaluwen zal uitko men. is als volgt samengesteld; Doel: F. Boogaert (White Star) achter: Aemoudts (Berchem Sport) en R. Gillard (Standard Luik)midden: Van Vaerp^ Tgh (Anderlecht), J. F-nrieb (Sporting Charleroi) en Debuck (Eendracht Aalst); voor: 'Van den Bergh (Lyra), Govard (Lui Vaillant (White Star), Van'den Audenaer- de ^Antwerp) en Thriiayt (Spor ting Charleroi). Niet naar Antwerpen De Belgische voetbalbond had voor den interlandwedstrijd België —Nederland, die op Donderdag 39 Mei (Hemelvaartsdag) in Antwer pen wordt gespeeld, voor een be drag van 72000 aan toegangsbe wijzen aan den K.N.VJ5. tóegewe zen. Het bondsbestuur van den, K.N.V.E. kan van deze ongeveer 20.000 plaatskaarten geen gebruik maken, omdat voor het bezoeken van dezen voetbalwedstrijd door de regeering geen deviezen worden Versteekt. Op 30 Mei zullen alleen die elf tallen uitstel verkrijgen voor. het spelen van competitie-wedstrijden, die spelers aan het Nederlandsche elftal hebben moeten afstaan; verder zal er een volledig compe titieprogramma worden "/gewerkt. Voetbalprogramma District L Xerxes—ADO; Ajax— De Volewijckers; RFC't Gooi; DOS—Emma; VSV—Hennes DVS. District EL DFC—Stormvogels; Haarlem—Blauw Wit; HBSDHC; NeptunusSparta. District HI. NEC—Ensch. Boys; EnschedeQuick; Heracles—AGO W; TubantiaGo Ahead; KEO- Be Quick. District IV. BW—Baronle- DNL; NAC—Helmond; Vlissingen RBO. District V. GVAV—Heerenveen Leeuwarden—Velocitas; SneekBe Quick; Achilles—LSC; Veendam— Frisia. District VT. Maurits—Roermond BleijerheideJuliana; MW—De Spechten; Sportclub Emma-Bra- banfcia; PSV—Limburgia. District II. A. ODSGoal; VFO— Overmaas; SW—Fortuna; BMT Excelsior; VDL—CW. 3; Hoek v. Holland—TeriaakVCS—Excelsior '20;— Concordia—Postduiven; BEC Spartaan '20; De Musschen—De Hollandiaan. 3 D: VOC—Pechvo gels; PöortugaalDCL; DHS EDS; Leonida5—Slikkerveer; RDM Martinit. 3 Er. The Rising Hope Alblasserdam; DHZQEB OH; DCV—CKC; DDC—Zwijndrecht. 4 E: USC—Rijswijk; Delf ia—DVK- L. en S.; DVC—Maasstraat; DHL— Wippolder; Voorburg—Zuideinde. 4 G: Oud Beierland—DRL; DZB St. Lodewijk; Steeds Hooger—Flak- kee. 4 H: NHSVND; GVRAJO; Florissant—OW, 4 I: Hermandad Ursus; Schiedam—Hillesluls; Wit Rood WitDindua; PFCAeolus. 4 J: Belvedere—Bolnes; SMV—Het Noorden; Dilettant—FSV; Pro gress—HOV; Zwervers—Transvaha. ermes-Mzv eK WANNEER ZOMERTIJD Het wachten is op berichten uit Brussel en België Hoewel de invoering van den zo mertijd voor ons land door den minister van Binneniandsche Za ken voorloopig bepaald was op 24 April, kan aan dit voornemen geen uitvoering worden gegeven.De re den hiervan is, dat het verwachte bericht uit België, vermoedelijk als gevolg van de recente kabinetswis seling is uitgebleven Ook uit Ber lijn is nog geen definitief bericht binnengekomen, dat in de Britsche bezettingszone dezelfde maatregel zal gelden als in Engeland, waar, zooals wij vorige week hebben be richt, de zomertijd wel op 14 April ingaat. heimhouding was opgelegd zclLs tegenóver de hoogste leiding van de P.R.A. lijkt mr, Engels, ondanks de relaties van één hunner, uitgesloten. Opjöe vraag, of hU het onderzoek naar;/den .ondergedoken Arnold MégeiL thans nog voortzet, ant- woprdde mr. EngeL ontkennend. Meijer houdt rich in het Zuiden vön héb land of zelfs in België schui|i; de politieke recherche-afdee- lingen^in Noord-Brabant zullen z-eh met. Öeopsporing van den „leider" van'; Nationaal Front moeten bezig houdên. Overige:» heeft iedere re- chercheur in ons land den plicht Ar nold .(Meijer te arresteeren wanneer hij h?m ophet spoor komt. Met nadruk wijst mr. Engels er voorts op, dat'hem uooit een verzopk van'hooger h'ahd is gedaan, de kwqs6ie-Me;5er te bagatelliseeren of zelfs té negeeren.. Dat het. ontslag van dé -beide hulprechercheurs, -die -rij het volgens, de meening van mr)'Engels op onvakkundige en on oordeelkundige wijze hebben 'ge- tracht Meijer op te sporen, bevoiher- lijk ifi voor de gelnofwi0""' -Nd van heb;, gerucht, als zou de regeering- Méyer opzettelijkop vrije voeten laten) betreurt hij ten zeerste. 'Tenslotte merkt hij op, dat on danks 'den wat romantisch klinken den-speurtocht, die.niet zai; nalaten ir.üruk' te -wekken op niet-polifcioneele kringen», de .zaak-Meiier niet nacter tot haar oplossing is gebracht. Pers en Vrijheid /Het regeéringsbeleld ten. aanzien van de-pers. Is sinds de bevrijding ge kenmerkt geweest door halfslachtig- .heidZ" Het? Miiitalv Gezag droeg tn AttgtBtiK1 VS21 het vorige jaai: een ch?fjs ö'p pqrsgebfed over aan Binnen iandsche Zaken en minister Beel kon er filet in slagen daarin veel orde te scheppên... ofschoon, bij - zichuitrustte met-een Bureau Perszuivering "en een nieuw Persbesluit. Een onverkwikke lijke competentiestrijd tusschen zijn departement cn dat van Onderwijs,. Kunsten. en Wetenschappen, compli ceerde aanvankelijk de zaken nog> '■\vat."jr;: Het Persbesluit 1945, dat minister Beel ,in de.plaats liet -treden van het :iiondénsclie Persbesluit bevatte tal van. tekortkomingen.waardoor, het nietvoldoende hanteerbaar bleek "hef perswezen.' Het-'dezer dogen1 bij deTweede Kanier' Ingediende wets- ontwerp tot wijziging van. het Pers- •besluit--'.1M5 bevat: eenige aanvullin gen, die In de praptijk' oiimlsböiar'zijn geNekén om de zuivering tot een goed einde te voeren. Rond dit wets ontwerp tracht men in tusschen van eenige zijden gerucht te verw-kken. en het te bestempelen tot een pro duct van lage 'machinaties. De aan gevoerde argumenten zijn evenwel te zwak om de redelijkheid van het voorstel, van. minister Beel twijfel achtig te maken.' - De grondwettelijke persvrijheid waarborgde sinds 1813 In ons land aan ieder burger het recht om, zon- der voorafgaand verlof, door middel van de drukpers ziju'meening te zeg-- gen. Dit grondrecht stamt-uit *n tijd. waarin er van dagbladen nog nauwe lijks sprake was en men de ontzag lijke macht over de openbare mee ding,/dei de technieklater het pers- wezen zou verschaffen, niet kon voor zien. De ontaarding vaa die. vrijheid' van drukpers-is niet uitgebleven, m de jaren vcor LWO werd dcre vrijheid in ons'land gedeeltelijk gebruikt door fatsoenlijke menschen, die aicli bij hun voorlichting bewust waren van hun verantwoordelijkheid tegenover* het volk, gedeeltelijk door lieden, die slechts propaganda wilden maken vdor een staatsvorm» watt in elke vrijheid, ook die van de pers, ver- uietlgd- zou worden en ten slotte ge- dèeltelijk door "lieden, die "de open bare voorlichting uitsluitend uit:par ticulier winstbejag exploiteerden. Dat zulk een perswezen na 1940 maar zeer gedeeltelijk bestand bleek tegen de pogingen tot inschakeling van den Duitschen bezetter is de tragische herinnering van ieder krantenlezer. Verantwoordelijkheidsgevoel tegen over ons volk en tnoreeie weerstand blekenzwakker van de zucht tot eiken prijs het lucratieve bedrijf te redden. "Wie nu nog eens de leggers van de oorlogsjaren van sommige dagbladen doorbladert, ziel hoe hoog die prijs is geweest. De exploitanten der genazific eerde voorlichting en met hen een aantal Journalisten (lang niet alle;' - evenmin al degenen, die, om welk motief ook tot het eind toe bij een krant werkzaam bleven) die 2iet gif redigeerden en voor hun ver- antwoordtng .namen, hebben den weerstand van ons volk onmetelijke schade berokkend. Zij bespotten de Koningin en de Nederlandsche re geering, hitsten tegen onze bondge- nooicn, vielen de landgenooten, die aan geallieerde zijde als soldaat, pi loot of zeemanvoor onze bevrijding vochten, in den rug aan, ondermijn den het hinnenlandsch verzet en rie pen op tot dienstneming in het Duit- sche leger. VoOr het lot van vele duizenden misleiden, die nu te recht in Interneeriïigsfcampen zit ten, zijn zij verantwoordelijk. DocC het bedrijf moest gered worden» het geld moest worden verdiend en wan neer de Inhoud van hun kranten daartoe nog niet voldoende waarborJ gen bood, schonken zij groote bedra gen aan N.S.B.-functionarissen of na men zitting In een N-S.B.-commissie die fatsoenlijker dagbladen kon ver bieden. Dat zulke lieden, zooals de Nationale Sottedamsche Courant-dat wenscht. zouden moeten worden be schouwd als personen, die wel is waar fouten maakten, maar „wier nationale gezindheid niet aan twijfel onderhevig is" Is een zienswijze, dte, op Mussert toegepast, hem vrijuit zou doen gaan, hoogstens met ont zegging van het recht om gedurende een jaar als Leider van het Neder landsche Volk op te treden. De voorloopige uitslag van de Japanschs verkiezingen is: liberalen 135, socialisten 93. progressieven 91, onafhankelijken 64, kleinere patijen 38 zetels. Er werden maar. S commu nisten gekozen. In het nieuwe parle ment zullen 38 vrouwen zit tine ne men. I ■IJl»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1