v meedingen fif DE SCHIEDAMMER J Weet Nationaal Front-leider te veel? Volkstelling op 31 December Monumentontworpen Sparta blijft nog Biauw-Wit verloor van Haarlem —Uitslagen in het Westen Sparta kreeg een kegeltje meer aan den balk Maar Neptunus was in toe meerderheid Voetbaluitslagen Pers en Vrijheid ïC-Q-Ofl. Nog erger dan de GESTAPO 81 RFC in productieve bui Xerxes leed zware nederlaag «1 a RED- EN A DM. LA NGE HAVEN- HI SCHIEDAM TELEFOON G9300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS £0.09 APVERTESTTIËS EN INLICHTIN GBND JENST SCKIEDAMSCHESINGEL "42//'"to" ROTTERDAM - "TELEFOON NRS. 25330 EN G3D00 POSTCmo No- 388C14 Banldcr;AMSTEED. bank te Rotterdam ZESDE JAARGANG Nt89 MAANDAG 15 APRIL 1946 Noemaals Arnold Meijer Meijer zon' in het bezit zijn. van onaantastbare documenten, compromitteerend voor personen die een politieke rol vervullen Wij laten een aantal punten: vto-. gen, die evenveel vragen to.de zaax- Arnold Meyér vormen.; Het ,zdjn^in lichtingen, waarvan wij heid mogen aannemen, toat zyJ» zijn. Wat hebben ^e:*ter van. Justitie en de ctantics hierop te antwoorden? 1 Am^ Meyer Is to Mei 1945. tot v'uglto ontvlucht met medeweten.yan autoriteiten. Na zijn „ontvluchting" is Me ver zelf nog tweemaal in het- kampVught geweest voor een be zoek aan de kampcommandant. Een; getuige van deze ontvluchtingsaffaire kan worden geleverd! De kampcom mandant van destijds was in elk geval op 16 Maart jJ. nog in functie. 2. In de zaak Arnold Meyer heb-, hen twee. ons bekende rechercheurs op 16 Maart J.L huiszoeking verricht in het klooster Koningshoeve te Til burg, daarbij vergezeld van 11 rtoli- tairen. Meyer, was daar toet: De rechercheurs verklaren, dat .bij hun huiszoekinggeen journalist of eetog burger aanwezig was. 3. Wel werd in den* nacht van 19 op 20 Maart te Breda gearresteerd zekere P. Denis, Meyers comman dant. Deze werd naar Den Haag overgebracht. Na verhoor in tegen-, woordigheid van de belde betxokl cn rechercheurs moest Denis op last van een hoogere autoriteit worden vrijgelaten. Deze vrijlating geschied de ondanks, het feit, dat Denis to het opsporingsregister vermeld staat." 4. Tijdens het aanvankelijk ver hoor van Dehis door de rechercheurs werd door een chef vanbeiden in gegrepen. Denis had op dat moment reeds bepaalde dingen onthuld. Deze zouden volgens de rechercheurs hier op neerkomen: .5Arnold Meyer is in het. bezit van onaantastbare documenten, fo-;- to-copieëu, verslagen c.tL, die com promitteerend zouden zijn voor vele personen, die op het oogenblik een politieke rol vervullen. Deze z(jn door Meyer bijeengebracht in een boek, dat reeds in 2000 exemplaren gedrukt is. Meyers bedoeling was geweest, met een vrijgeleide voor het bijzonder; gerechtshof te komenen dan' ter zitting deze gegevens als imupiwlftö "hef hoenderhok te wer- pen. Nu dit niet gelukt is, ..wü hij m-, elk' geval het boek vóór. de ver kiezingen publicceren, de Koningin en.de ministers "krijgen een exem plaar toegestuurd, het publiek kan het koopen voor f6.90. Meyer is er van overtuigd, dat zijn publicaties den weg zullen effenen voor een door hem op te richten politieke partij. Nationaal Blok geheet en. De rechercheurs verklaren te we ten, waar drukkerij, zetsel en boek te vinden zijn. 6. Zij verklaren- verder, dat hun verhoor van Meyers verbindings man Denis werd onderbroken door hun superieur op het oogenblik, dat namen van eventueel door Arnold Meyer te compromitteeren personen ter sprake kwamen. 7. Mits voorzien van enkele blanco huiszoekingsbevelen zijn de betrok ken rechercheurs bereid en naar zij verklaren in staat, om binnen een week Meyer op te sporen en aan te houden.' X 8. Vrijdagmorgen, dus ten minste 12 uur, nadat de directeur-generaal - voor: de Bijzondere Rechtspleging zijn officieele verklaring aan het A.N.P. had doorgegeven een ver klaring, waarvan de regeeringsvoor lichtingsdienst overigens volkomen onkundig was ontving een: der rechercheurs bezoek van een zékeren kapitein Nahuys. Deze verklaarde namens kolonel Ter Veer (direc teur-generaal voor de Bijzondere Rechtspleging) nadere inlichtingen te komen vragen over de Juiste toe dracht van de zaak. 9. Arnold Meyer zou zich niet1 in het klooster Koningshoeve gemeld hebben omdat hjj ook op het par ket van dcn~ procureur-fiscaal in Den Bosch, tnr. Deelen, een spion heeft zitten. Op die wijze zou hij hebben vrrnomen, dat het de be- do*'"pr Ter Veer was, zich niet te - houden aan de door Deelen te verstrekken garantie en Meyer dus tochte doen,; arrestee ren, nadat hü eenmaal veilig eh wel in het klooster dacht te .zit ten. X- De mededeelihgéii, dat de direc teur-generaal voor' de' Bijzondere /Rechtspleging ér bij 'dén minister van Justitie op heeftaangedron gen, aan één der procureurs-fiscaal op te dragen een arrestatie-bevel tot te vaardigen en,dat minister Kolfschoten verklaarde, dat dit een zaak voor den ministerraad was welke mededeelingen in het com muniqué van het directoraat-gene raal worden tegengesproken zijn- onzea Haagschen redacteur in een persoonlijk onderhoud verstrekt door den heer Siegman, perschef svan het directoraat-generaal; na dat deze ruggespraak had gehouden met iemand, uit de naaste omgeving van den heer Ter Veer, Hij heeft een brief gezien van den heer Ter Veer aan minister Kolfschoten, ge dateerd op 5 April jl„ waarin de directeur-generaal den minister een expose geeft van de klooster- affaire. Waarom wordt 'dit dan thans ontkend? Het ligt in de bedoeling van de regeering om te bevorderen, dat per 31 December van dit jaar een volkstelling zal worden gehouden. Hieraan zal men dan beroeps- en een woningtel ling verbinden. Volgende week 50 gram shagtabak Naar. wij vernemen, zal met in gang van 26 April het tabaksrant soen van 40'op 50 gram shag; of .rooktabak worden gebracht. Het rantsoen sigaretten „blijft,- op. 40 shiks.,.per.week7J.gehaudbaafd..vBo-- vendien zullen hoogstwaarschijnlijk in Mei verschillende merken sigaret ten In omloop worden gebracht, die over drie prijsklassen verdeeld zul len, worden., Voor Jutianapark Schiedam Het ontwerp voor het oorlogsmo nument, dat vóór de. vijver "in liet JuliauapaTk. in Schiedam. zal worden geplaatst en waarvan do uitvoering tuin don beeldhouwer Pietcr. Starre- veld is opgedragen, nadert zijn vol tooiing. Zoowel het drie' meter lioogo voetstuk als Het beeld, d een hoogte vuu acht meter krngt, zal uit zand steen vervaardigd worden. Tegen het voetstuk worden reliefsaangebrncktj Die aan do voorzijde zal de' geval lene, do beldo reliefs aan weerszijden zullen het verzet en de gevangene symboliseren. Gepoogd is een archi tectonisch geheel op to bouweu. Uit het zich naar boveu vernauwend voetstuk rijst dan ook het beeld om hoog. Do rustige, in zich zelf beslo- toa gestalte van de vrouw, dio een duif tegen zich aan klemt, verzinne beeldt den vrede. ENGELS CUE ZOMERTIJD De Britschc zomertijd is Zaterdag nacht ingegaan. De klokken in En geland zUn op dat tijdstip 1 uur vooruitgezet. (De Engelsche tijd komt nu dus overeen met den Ne der landscben). Het Palais du Luxembourg tó Parijs wordt in gereedheid gebracht voor de komende vredesconferentie, die daar waarschijnlipi begin Mei cal '/'tcoracn gehouden. Sparta is ccn bijzondere club. En dat Is bet. Dc elf rood-wittcn, die Zondag in bet veld zekér dc min- >deren waren van Neptunus; wonnen /desondanks met 3—2. Zoo- staan ze dan nog steeds op dc derde plaats en het schijnt ze niet te dee pen, dat iedereen zegh dat. Sparta geen kampioenspioeg is. Zc heb ben toch zeker maar een enkel puntje minder dan het machtige Blauw Wit dat zelf door Haar lem weed geslagen en/ze staan maar twee punten achter bij;X>,H.C.f dat het op Houtrust tegen H.B.S. niet verder kon brengen dan 1—1. Bovendien speelden de Spartanen een wedstrijd minder. Intusschen doet ook Haarlem, dat Kick. Smit weer in haar midden bcéft, een goede gooi naar het kampioenschap en waarschijnlijk een betere dan Sparta. D,F,C. en Stormvogels brachten elkaar geen letsel toe (0—0) en zoo bleef de staart in district II ongewijzigd. ;':;V D.H.C. 15 BI. Wit 15 Sparta 14 Haarlem 12 Feijenoortf 15 H.B.S. 15 D.W.S. 13 "Nëptunus 12 V.U.C. 14 Stormvog. 13 5" 3 19. 27—25 2 5 ia' 32—16 1 5 17 25—23 14 1$ 44—23 3 6: 15/34—25 7 14 34—35 4 13/21—19 6 ;l3t 29—38 5: 10 .'19—24 9 10 22—38 8 8 14—35 Bij de Rotterdamsche wedstrij den in district I hebben veertien schoten doel getroffen. Daar was Xerxes, dat met 50 door A.D.O. werd suf gekogeld, alsof er geen eigen „club-kanon" bestond. Maar cr was ook R.F.C., dat 't Gooi met een kous met zeven gaten op het hoofd naar Hilversum terug stuurde terwijl bei zelf maar twee' „knol len" opliep. In Amsterdam kwam het zware geschut maar tweemaal in actie Ajax en De' Volewijckers plaatsten ieder één voltreffer. Beide clubs hadden dus weinig schade en staan nog onbedreigd door de anderen bovenaan. A.D.O. won van Xerxes, maar het is vijf punten op de Am sterdammers ten achter. Emma hield; zich in Urccbt staande en klopte D.O.S. met 2—1.; Hermes is wel een beelje bedrogen uitge komen. Het "erspcelde tegen V.S.V, een heel waardevol puntje. O 24 50-19 2 24 55-31 6 19 48-34 6 16 31-29 4 16 42-31 6 15 33-31 9 9 20-35 B 8 40-41 Ajax 13 11 2 Volew. 15 11 2 A.D.O. 16 D.O.S, 14 H.-D.V.S. 13 Emma 15 E.D.O. 14 Xerxes 12 r DISTRICT I. Xerxes—A.D.O. 0-—5 Ajax—De Volewijckers.» 1—1 R.F.C.—'t Gooi 7—2 D.O.S.—Emma 1—2 V.S.V.—Hermes-D.Y.S. 2—2 DISTRICT II. D.F.C.Stormvogels 00 Haarlem—Blauw Wit 20 H.B.S.—D.H.C, 1-1 Neptun us—Sparta 2—3 is weer eens; een fortuinlijke overwinning geweest, die Sparta Zondag, aan den Van Stoikweg .op Neptnhus "behaalde. Want de uitstag 2—3 in het voordeel van de rood-witten had even goed andersom Hunnen zijn.. Op zijn minst had Neptunus een gelijk spel verdiend. Maar de clocL punten geven den uitslag aan en Sparta heeft nu eenmaal wear fcans gezien een kegeltje meer aan den balk'te krijgen'. R.F.C. 12 4 0 8 8 22-41 V.S.V. 15 4 1 10 9 34-61 •t Gooi 13 2 0 11 4 22-44 EERSTE KLASSE District III. NEC—Enscb. Boys 3—4; Enschede—Quick 4—2; He racles—AGO VV 1—1; Tubantia— Go Ahead 2—4; PEC—Be Quick 1—2. District IV. BVV-Baronie-DNL 31; EindhovenMAC 12 (OPV Eindh.)Vlisstogen—RBC 3—0. District V. GVAV—Heerenveen 21; Leeuwarden—Velocitas 1—1', Sneek—Be Quick l—l; Achilles— LSC 0—1; Veendam—Frisia 4—1. District VI. Maurits—Roermond 3—1; BleijerheideJuliana 01; "MW—De' Spechten 4—rr'-Sporfc- club Emma— Brabautia 0—S; PSV Ltmburgia O—O. District SI. A. ODSGoal 0—2;- VFOOvermaas l—l; SVV—For tune 1—2; BMT—Excelsior 01; VDL— CVV 2—4. 3 C; Hoek van Holland—Terlaak 5—1; VCS—Ex celsior '20 7—4; Concordia—Post duiven 4—1; BECSpartaan '20 3—3De Musschen—De Holian- diaan 6—2. 3 D: VOO—Pechvogels 5—1; PoortugaalDCL 0—2; DHS —EDS 0—3Leonidas—Slikkerveer 2—2; RDM—Martinlt 0—3. 3 E: The Rising Hope— Alblasserdam 0—0; DHZQ— EBOH 0—5; DCV— CKC 30; DDCZwijndrecht 3—1. 4 E: USC—Rijswijk 0—5; Delfia- DVK-L. en S. 1—5; DVC—Maas straat 1—2; DHL—Wippalder 2—3; Voorburg—Zuideinde 51. 4 G: Oud BeierlandDRL 4—0; DZB—Sint Lodewijk 7—2; Steeds Hoogcr Flakkee 0—3; Saturnus—Bloemhof 3—0. 4 H: NHS—VND 1—4; GVR AJO 1—3; Florissant—OW 2—1. 4 I; Schiedam—Hillesluis 1—4; Wit Rood Wit— Dlndua 4—3; PFC— Aeolus 0—0. 4 JBelvedereBolnes 1—2; SMV—Het Noorden 3—3; Di lettant— FSV 1—7; Progress—HOV 2—2; Zwervers—1Transvalia 2—4. 9 1 8 0 7 2 6 3 4 1 4 0 ftv. Stijgende spanning Schermerhorn, Van Mnok en de anderen kwamen Zaterdag om 6 uur terug uit Londen, reden ineens door naar; de Hooge Vel uwe en; hébben daar den avond en den Zondag ver-' der vergaderd. Meer dan wat nu volgt weet de weveld nog niet, In Ba tavia verwierp men eikaars ..voorstel len. Toen zei lord Inverchapel: Ac eoord, dan zoeken Jullie'in-Holland naar een vreedzaam voorloopig com promis om een langdurlgen-strijd te verhoeden", en men vloog naar Holland.. - - Dat gezoek ia nu op de Hooge Ve- luwe en je Londen bezig .(geweest); Schermerhom is niet ontevréden, en ook Van Mook ltet-zoolet3 doorsche meren, er aan toevoegend: „Iridiü moet een eenheid blijven;Holland indtö15i?ulIfn,.aIa Êeiijko,partners' een huwelijk sluiten dat later zoowel gescheiden als bestendigd kah wor den. Aan de.orde zijn:, ie. een nleu- yve conferentie na het voörloöplg compromis, ze. een. leening van 100 C00 mlllioen dollar voor ïrvdiö's eco- nomlschen wederopbouw, -3e. bekoe ling der hartstochten." ,ï^eraan moet hij morgen op zijn persconferentie te 's Hagc nog het een en ander toevoegen, zoodat wij Cen duidelijker begrip krijgen. Ko ninkrijk èn republiek één in de Kroon?; republiek Indonesië met verval van een vrijen staat Java? of hlets-vnn dit alles? Het zal ons be- hieuwen, v» de B. (I1-) Herstel en vernieuwing van bet volksleven houdt in zuivering en ordening van het perswezen. Or» dpning' van de pers is .een zaak, die straks - de gekozen volksverte genwoordiging door een nieuw kabinet zal worden voorgelegd. Dan zal worden uitgemaakt, of de vrijheid vaa drukpers betcekcnt, dat het ieder vrij staat propaganda,, tc voeren voor de vernietiging van die vrijheid en dat de publie ke'voorHchüng uit winstbejag vrije lijk mag worden geëxploiteerd! De Frans'che Commissie tol .herziening van do Grondwet heeft al vast voorgesteld dc persvrijheid^ lc waarborgen „voor zoover, men geen misbruik van dit recht maakt om de beginselen van de grondwet t« schenden of ongegrond de reputatie van een ander aan te tasten". Zuivering vau de pers is de 'ge zondmaking, - die aan de ordening vooraf dient te gaan. Door deze zuivering dienen de collaborateurs in dc "perswereld uitgesloten en hun kranten geliquideerd te wor-' •den. Dat .de zuivering zoolang duurt Is,'zooals ook op ander gebied, be treurenswaardig en schept onher stelbaar onrecht tegenover dege nen, die haar achteraf ongedeerd bleken tc kitoncndoorstaan, De Commissie voor dc Perszuivering zal met de grqotste voortvarend heid haar werk moeten afmaken? voor: een behoorlijk resultaat ia haar samenstelling uit "een achttien tal personen yan onomstreden in tegriteit waarborg. De. grondslag tc maken. Slechts personen uit te sluiten leidt, zooals gebleken is, tot allcrhand fa<;adestructuren en strooraannen-werk, terwijl in ande re gevallen de uitgesloten collabo rateurs voor verschillende honderd duizenden guldens dén naam van hun krant aan nieuwe avonturiers op voorlichtingsgebied verkoopen. Voornamelijk op grond van hel feit, dat aan dien naam toewijzingen vast zitten Van vele tientallen ton nen papier per maand, die voor een nieuwe krant niet fe krijgen zijn. Hét wetsontwerp tracht deze praktijken tc ondervangen door mogelijk tc maken, dat in bepaalde gevallen de naam van een krant voor eenigen tijd wordtverboden, voor dat werk, het Persbesluit 1945, is evenwel onvoldoende. Daarin tracht het wijzigingsontwerp van minister Beel te voorzien. In de practïjk xs nh. gebleken, dat vai! een - gezondmaking van het perswezen geen sprake kan- zijn, zoolang niet wettelijk de mogelijk- hcid ris vastgesteld om in gevallen van zware coflahoratie een onder neming te liquide eren en daarmee de cventucele. herverschijning van het betreffende dagblad onmogelijk Het „Handelsblad" herleidt de voorgestelde wijziging tot minder waardige overwegingen van de le den der Perszu'.veringscommissie, die dc hun in het algemeen belang opgedragen taak voor persoonlijke beJangen zouden willen, misbruiken.- CIÏURCHÏULS MEI-BEZOEK Churchills bezoek aan Neder land, waarb« de Britsche oud-pre mier te Leiden het eeredoctoraa der universiteit in ontvangst zal nemen is bepaaJd op de dazen 8 tot 13 Mei a.s. Het in twijfel trekken van dc zui verheid van iemands motieven is een onzakelijke en daarom afkeu renswaardige vorm van polemiek, daarenboven is dc verdachtmaking niet pj> haar plaats, want niet de Perszuiveringscommissie, maar de Persraad, een aLmnderlxjk college, dal niets met zuivering uitstaande heeft,adviseert' dë regeering over maatregelen/op persgebiecL-Dat de Persraad, die is samengesteld op breede basis en die nagenoeg alle stroomingen en opvallingen uit het Nederlandsche perswezen in zich vindt vertegenwoordigd, in zijn 'grootst mogelijke meerderheid zich achter het wetsontwerp heeft ge steld, is voorminister Bëel een ruimschoots voldoende verant woording. Van de gelegenheid, waarbij bet Persbesluit toch gewijzigd moest worden, is meteen, gebruik gemaakt om een aantal andere lacunes te vullen. Zoo zal aan uitgevers van verboden dagbladen voortaan een bewindvoerder over hun drukkerij kunnen worden toegevoegd. Dit zal in.die gevallen gebeuren,, waarin zij bezig^ blijken te zijn den geest en den inhoud van bet persbesluit te negeeren door op hun drukkerij vervaardigde nieuwe kranten tot schade van de openbare voorlich ting te hinderen of te plagen, of er do tijdige verschijning van tc be moeilijken. De wijzigingsvoorstel len; van. minister Beel zijn even zoovele verbeteringen Van bet Persbesluit 1945 en verdienen daarom dpoT het parlement te wor den aangenomen, Toch was de ploeg der gasten In geen enkel' opzicht beter dan die der blauw-wltten. "Want vooral de Sparta- voorhoedo bracht er dikwijls maar weinig van terecht. De tnlddenlinie, waarin Lening In de tweede hellt vervangen werd door Schcnir, maaKte een hed wat beteren indruk Links achter v. d. Lely was cen der testen van de Sparta-eLLHoewel er geen klasse-voetbal gespeeld werd, Is de wedstrijd toch onderhoudend en zelis heel spannend geworden. Want de thuisclub zat voortdurend fel op den bal. En het duurde dan ook niet lang, of Ravcnschot ging er op den linker vleugel alleen van door," zwenkte naar binnen en tipte den lecren ballon In de richting van Batsleer, die vrij' stond en direct in kopte On middellijk hierna opende Neptunus wederom felle aanvallen, maar ook sparta liet zich nietonbetuigd. En met een ver schot joeg Sonneveld tenslotte den bal in het Neptunusnet, zonder dat de voorheen zoo actieve doelwachter Landman probeerde In te grijpen Een oogenblik later Imiteerde De Kok fraai het verre schot van Sonneveld en toen ging de bal voor de tweede keer aan v. d. Draay voorbij (2—1). stijgende spanning - Met dezen stand kwam de rust, die direct gevolgd werd door een serie In een officieele mecledeeltog van het tweede Amerikaansche bureau te Frankfort wordt het bestaan ont huld van een spedalen inlichtingen dienst Reichssicherheitsiiaupt- amt in het Derde Rijk, welke al leen aan Goertog en enkele nazi- leiders bekend was en tot. slechts 800 employe's bestond.De voor naamste taak van dezen dienst, was het c- roleeren van .de telefoon- en telegraafverbindingen; de bewijzen, welke aldus w°rden verkregen, wer den nooit aan de militaire recht banken voorgelegd, om toet het risi- -oo -te loopen, -dat de organisatie zou worden ontmaskerd!"/"De organlsa tie was verdeeld in verschillende afdee- Iingen, die alle.hun speciale taak hadden. Een der afdcelingen moest toe zien op bewegingen, zooals het na tionale verzet In Duitschland, de be wegingen der Oostenrijksche legiti misten en Beierschc monarchisten. Een andere af deeling dwong met folteringen in Duitschland gevangen genomen vijandelijke agenten voort te gaan met het geven van inlich tingen, die hun door de Duitschers weiden verstrekt. De organisatie legde, zich ook „toe op het bestrijden van bevoorrech- - ttog en Intriges, die in de partij zelf steeds talrijker Werden. Zelfs be stond er een afdeeling, die belast was niet het toezien op de Gestapo. Een groep agenten was werkzaam in de bezette landen, zooals in Po len en Tsjecho-Slowakije, en ande ren werden naar de neutrale lan den gezonden. Volgens het Ameri- kaansche bureau was een van. de voornaamste leiders, van dezen dienst Hans Wolff, chef van de af deeling, die zich met de Sovjet- Unie bezig hield. Hij wordt er van verdaehtr een van de voornaamste aanstichters te zijn van de verzets bewegingen, die na de capitulatie in Duitschland voortleven. Benzine spoedig Yrij? De regeering is voornemens, de rantsoeneertog van benzine af te schaffen, heeft de minister van Verkeer en Energie, Ir. Th, S. G. J. M. van Schaik, in een rede voor den zender P.C.J. verklaard. Dit is echter alleen mogelfjk doordat de regeering de controle over het rijden nog stevig in han den houdt. Indien de bezwaren, verbonden aan de afschaffing der distributie-bepalingen, kunnen worden Overwonnen, heeft dat een besparing van bijna 1.600.000.— en de overheveling van een leger van werkkrachten naar nuttiger bezigheden ten gevolge. ziedende Neptunus-aauvalLeu. Deze waren talrijker en in veel grootere mate gevaarlijk dan de attaque's van Sparta. Maar Sparta had ditmaal een besten doelverdediger en 't krachtige stuwen der. Neptunus-mlddenllme, die haar hard werkende voorhoede vele kansen schiep, bleef onbeloond. Van Loon aan de andere zijde wist echter een foutjqvan den Neptunus-doelman snel te benutten en bewerkte den.ge lijkmaker. Van dit oogenblik af ont wikkelde zich tusschen belde ploegen een nog Telleren strijd om de over winning. Hoewel ook nu Nepunus hei meest in den aanval bleef, was het toch Vermeer van Sparta, die vijf minuten voor bet einde den grondslag legde voor. het winnende doelpunt, dat door van Loon met een onhoud baar schot werd gemaakt (2—3). Ver meer, die overigens maar zwak spel' te zien had. gegeven, heeft dU3 te elf der ure zijn club de overwinning be zorgd. Ooli in diverse Hederlandschc r(?toiel- fabiiclcen ie men weer aan het werlc. Van oude onderdeden, gecombineerd met nieuwe, wcïko geïmporteerd cijn, worden cce? behoorlijke stalen gefabriceerd. Al is het aanial nict cqq groot als wel wcnschelijk is V het begin is er toch! Het opstellen van cen half dozijn nieuws spelers In het R.F.C.-elftal, dat vorige week tegen A.D.O. een ernstige nederlaag leed, heeft men blijkbaar een al te radicale verjon gingskuur gevonden. Gisteren tenmin ste, tegen 't Gooi, zagen we weer eén paar „ouwetjes" Ln de groen-wltte gelederen, die met hun geroutineerde spel niet weinig tot de 7—2 zege op de Hilversummers hebben bijgedra gen. Overigens waren de groen-wltten weer eens bezield met een ontembare „fighting spirit" en lieten zij zien, wat met frisen open spel te bereiken valt i Lange trappen naar voren, beweeg lijkheid ook van vleugel tot vleugel, zij brachten in het spel van R.F.C. een groote mate van \rerrassingv ja soms overrompeling, waartegen de Hüversumsche verdediging met Mos- tert als doelman niet opgewassen bleek. Dat was andere koek dan ver leden week! Het duurde lang een half uur eer het eerste doelpunt viel, maar toen het er eenmaal was kreeg R.F.C. al etende honger en werd de voor sprong snel opgevoerd tot 5—0. Voor al middenvoor Van Olffen onderschel- dc zich met drie fraaie doelpunten, evcnzooveie producten van snel en doortastend optreden. Linksbuiten Kouwenberg kwam ook al veel beter voor 'den dag en "hij was de maker van'de resteerende twee. Het trof „on gelukkig, dat Apon, die tezamen met de gebroeders Van Vliet" een midden linie vormde, die van stuwen en spelverdeelen wist, wegens een enkel blessure moest uitvallen. Y. van Vliet trad toen als spil op, terwijl SieJJacus linkshalf ging staan. Ook Schellen berg raakte gewond en Verbrughe nam zijn plaats onder de lat in. In de tweede helft die door rom melig spel beduidend minder van kwaliteit was, kregen de Hilversum mers eindelijk de kans een tegenpunt te maken, als was het dar. een straf schop, die spil Wiggeman langsVer brughe schoot. Echter werd hun zwoegen toch nog op normale wijze beloond met een fraai doelpunt van linksbuiten Kok. Aan de andere kant evenwel scheen Van Olffen het doel punten maken zoo goed te bevallen, dat hij aan zijn drie stuks van voor de- rast er nog twee toevoegde zoo dat het einde kwam met een. geen twijfel latende zege van de thuis club (7—2). Xerxes had voor den wedstrijd te gen A.D.O. twee debutanten opge steld, die geen vondst bleken te zijn. Het geheele elftal was trouwens op geen stukken na opgewassen tegen het geraffineerde spel der Hagenaars, die een veel hooger tempo onderhiel den, in alle onderdeden de meerde ren waren en herhaaldelijk herinne ringen opwekten aan hun glorie jaren. Dadelijk nam A.D.O. het heft in handen, en het duurde niet lang, of een vliegend schot van Cl a van, die een langen voorzet van v. d. Leeuw- ineens opving, brak de score-spiegel (0—1). Voorloopig voorkwam de dek- Iat tot driemaal toe een hoogeren stand, .terwijl aan dc overzijde de uit stekende A.D.o.-keeper Niezen niet thuis gaf. Een solo-ren van v. d. Leeuw, die moedig door zette, bracht den stand op 0—2. Van goede kwali teit was het derde doelpunt van den snellen Appel, die ook het vierde op zijn naam bracht. Na rust had spi] v. d. Valk van plaats verwisseld met linksback Vcr- ploegen, hetgeen een lichte verbete ring was, zonder dat het groote A.D.O.-overwieht er door verminderd werd. De Haagsche doelpunten-ma- chine draaide nu echter minder ge smeerd en werkte de aanvallen wat slordig af. totdat Appel met een har den kopbal de hattrick verrichtte (0—S). Wilkes was nog: al zelfzuchtig en kreeg tegen het duo v. Kampen- Loof geen schijn van - kans; Enkele energieke pogingen van zijn clubge- nooten om tot een tegenpunt te ge raken (Xerxes had tot dusverre nog in lederen wedstrijd gescoord) bleven zonder succes. Een zesde A.D.O.-doel- punt werd geannuleerd. Blauw Wil-spelers niet in 5 het Zwaluwen-elftal Het Blauw Wit bestuur Leeft aan Van Raalte, Wilders en Stij- ger verboden, Woensdag in het Zwaluwen-elftal tegen de Roode Duivels uit te komen wegens de kans op blessures". Voor dit drietal zullen vervangers worden aange wezen, De wedstrijd, die in het Feyenoord-stadion wordt gespeeld, zal niet om vijf uur, maar om half zes aanvangen. WEERBERICHT Zonnig^_weer met wind tusschén oost en zuid.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1