Begrootingstekort van ruim 2.2 milliard Belasting eischt 21 pet. van het nationale inkomen op Geld uitgeven I DE SCHIEDAMMER MILLIOENENNOTA 1946 Salarisverbeteringen bij het onderwijs Arnold Meyer meldt zich Hij is in Tilburg in bewaring gesteld Tien jaar voor Roszbach, den man zonder vrienden Stichting 1940-1945 gaat herdenken Kent uw plicht - i 'ia - v. - - J- - RED. EN ADM.. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM telefoon 69300 ABONNEMSNTSEniJS PER-/ WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 1 Ir— LOSSE NUMMERS 10.06 HET ADVERTENTIES EN INLICHTING EN DIENST SCHIED AMSCHESINGEL «2. ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2543D EN 63300 POSTGIRO. Ho'. 338644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG No. 90 DINSDAG 16 APML 1946 Dc begroot in ff over 1946, die de minister van Financiën bij de Tweede Kamer heeft Ingediend, eindigt met 'n nadcelig saldo van 2.228.134-267 gulden, hetgeen belangrijk minder is.dan liet tekort over 1943, dat" tlunsTpp circa'3i/z mfllferd wordt geraamdDe gewone dienst sluit met een-liaiig saldo vanlö3 millioen, -welk bedrag als bijdrage v aan de middelen van den buitenge wonen dienst !s overgeboekt. De uitgaven van afloopend karakter, voortvloeiend uit de bijzondere tijdsomstandigheden, beloopen 2-4 milliard, waartegenover als midde len staan 666 rail Hoert. De kapitaalsuitgaven bedragen 752 millioen, waartegenover 83 «tiillioen kapttaaLsontvangsten staan, zoodat bet nadeelig saldo dér kapitaalsuitgaven en ontvangsten G68 millioen bedraagt. De mlHloenenuota is, wat den vorm betreft/ geheel nieuw, daar voor het eerst een nationaal budget Is opgenomen, waarin onder scheid gemaakt wordt tussclieh. vier groepen van huishoudingen, n.1. de gezinshuishoudingen, do bedrijfshuishoudingen, de overbeids- huishoudingen ert het ,'bültépïan'Daarnaast wordt'nog afzohderlijfc de kapitaalnmrkt behandeld, die de credietbehoeften van het; be drijfsleven en van de overheid tot een totaal van 3 milliard zal moeten bevredigen. V;""; nen dienst en buitengewonen dienst moeten worden gezocht in op te nemen leeningen en in het liqui deeren van buitenlandsch vermo gen. De deviezenopbrengst dient in handen van de overheid te worden gesteldvter distributie voor alge- meene welvaartsdoeleinden. Een belangrijk deel van de deviezen- opbrengst zal zijn bestemming vinden in de oplossing van opge nomen kor tloop ende credieten Buitenlandsche leeningen en bui- tenlandsche activa kunnen 1.8 mil liard opbrengen. De résteérende 1.2milliard zullen moeten worden verkregen uit besparingen, daar een inflationistische geldcreatie anders- niet te Vermijden zou 2ijn. De credietbehoefte van het be drijfsleven en van de overheid zal voor zoover daarin- niet ls voor zien door' buitenlandsche credieten en mobilisatie van het buiten landsch vermogen, door besparing .moeten- worden opgebrachteDéze inkomen 8.4 milliard Uit de ramingen van de ontvang- sten cn uitgaven der vier hierbo ven genoemde huishoudingen is het nationale inkomen geschat op totaal 8.4 milliard gulden. De totale belastingdruk op inkomens en/win sten blfilct 2.3 milliard te bedragen, d.w.z, ruim 27 pet. van het natio nale inkomen. De belastingen leveren voldoende op om den gewonen dienst met een overschot te doen sluiten. De buitengewone dienst, waarop belangrijke posten zooals het con- sumentencrediet nog pro memorie voorkomen, heeft echter een dus danig groot deficit, dat de over schotten van den gewonen dienst het bij lange na niet kunnen goed maken. Het streven ls er 'n.L op gericht, overschotten op den ge wonen. dienst te kweeken en deze aan te wenden ten. bate-van den -- bultengewonen-.-dienst.~-Zeker-zotr- een bedrag van 20 pet. der buiten gewone uitgaven aldus ten laste van den gewonen dienst moeten zijn gebracht. Onvoldoende midde len en inefficiency van het over heidsapparaat aldus lezen wjj in de nota maken dit onmoge lijk, doch de toeneming van1 het nationale inkomen en het effect der organisatorische maatregelen, zullen op dit gebied op korten ter mijn verbetering moeten brengen. Daar de buitengewone uitgaven o.m. ten doel hebben het econo misch leven in Nederland weer op gang te brengen, waardoor de arbeidsproductiviteit weer zal stij gen (en dus ODk bet nationale in komen) lijkt het verantwoord een aanmerkelijk deel der buitenge wone, uitgaven niet met gewone middelen te dekken. Financieringsmogeljjklieden voor de enorme uitgaven op den gewo- Ofvr/icdcn mogen altijd-meer dan -.1 enschen dat zie je niet alleen in do politiek, maar ook t\jbcgroo- Ungcn. jDat men een paar milliard rneer teil-' uitgeven dan er blijkbaar is, verwondert mo niets. Ik voor mij, u'il dat al- jaren, maar loop bij dit verdionstolylJ streven telkens vast. Vat komt, omdat ikmjjjnbankliljot' ten niet telf mag drukken ctt da overheid wel. Onrecht lipet sne een zwak woord voor deze situatie te i-ccr, daar ik die müllardvn op veel davlclcr wijze sou uitgeven dan onze Tcgcervng van plan is te doen. Vat men geld uittrekt voor muziek, ioomcI cn letterenvindik wol aar- dig cn die hoogcro salarissen voor onderwijzers wil ff: ook nog wel aan vaarden cl maakt een onstilbare jeugdfanemie mtf dit besluit moei lijk. Maar waarom moeten wc 175 millioen uitgeven om die gevangen jV.SJB.cjw te financieren? Toen zó> vrijliepen waren tre al zoo duur. Geef dc helft van het gold aan een vit- indcr en, laat hem een pil con- .ritcercn, na het innemen waarvan nicii miU cn democratisch gaat den ken, dan kunnen we den heden troep naar huis sturen, Het sou dan aan beveling verdienen ook den anderen mcnschcn uit dc straal iets bedwel mt nd$, voor tb zetten, want dc folklore im'Ï: tegenwoordig, dat eoo'n thuisvarende JF^d.-man door zijn ouurtgenooten wordt afgetuigd, ten bewijze, dat cr over bestraffing van landverraders «i dit land geen een- stemmigheid bestaat- Zoo komt men van'Jict een in het ander cn waar houdt men op? In het belastingkantoor,, uiteraard, want dtidr ligt de laatste wijsheid van allo regeerders. Ome overheid heeft weer een paar flinlco, nieuwe bureaux in haar gedachten. Yoofloopig is dc voorgenomen uitbreiding van den be lastingdienst nog een der suilen van het. gigantisch tekort, maar hcuseh: it pays. Ais ai die nieuwe hccrcn maar eenmaalf achter hun vette schrijftafels zitten, komen Co ge maakte kosten er mimschoots Uit. Ï7 cn ik mogen dan ons satans bij die wakkere mannen gaan inleveren. En op den duur, lievo .vrienden, is dc overheid het tekort tc boven. - En wij... Ach, hcf is ten minste mooi weer. Blijkens de MUlioenennota is de regeering van plan door een combinatie .van een zestal mid-"! delen het monetaire evenwicht te handhaven, n.1.: 1. Opvoering van de arbeids productiviteit. 2. Handhaving der consump tie op - het bestaande -niveau,: met een minimaal noodzakelijke aanvulling van de voorraden; duurzame consumptiegoederen.. 3. Zoo groot mogelijke bespa ring als uitvloeisel van beide voorgaande middelen. 4. Concentratie van den In voer op die goederen, diede arbeidsproductiviteit kunnen verhoogen. 5. Opvoering van den uitvoer van goederen en diensten- met opoffering van een .verhooging der binnenlandsche consumptie, om een zoo groot mogelijk deel van den invoer te kunnen be talen. -/•./■- >- 6. Intering van vermogen in het buitenland om het tekort op de betalingsbalans aan te vul len, dat niet door buitenland sche leeningen kan worden ge dekt. vrijwillige óf gedwongen besparing wordt op ongeveer 15 pet. van het nationaal inkomen geraamd. Aan gezien in de normale jaren kon - worden - gerekend op een. vrijwillige - besparing van 10 pet. van het nationale inkomen, beteekeht dit- een hernieuwde en verhoogde spaoractiviteit. Deregeerbig zal van haar kant allemiddelen aan.-' wenden om dezen spaarzin te be vorderen en wel het meest in. de^ eigen staatshuishouding. Het stre ven naar efficiency in den staats-'-, dienst is hiervan een bewüs. Regeering en volk moeten teza men streven naar het bereiken'"van liet doel: veel sparen en zuinig le ven, Hiermede kan worden bereikt, dat Nederland uit de zware bezet- tingslasten naar nieuwe welvaart; wordt gebracht. T 'J Uitgebreidere jeugdzorg en rijksbemoeiïng met de kunst Belastingdienst wordt grooter De belangrijkste verschillen tus- schen de cijfers van 1945 en 1948 worden als volgt verklaardt Twee nieuwe diensten nJ. de Cen trale Veiligheidsdienst en de Buiten landsche Inlichtingendienst zijn on der het ministerie voor Algemeene Oorlogvoering van het koninkrijk gebracht. De kosten der politiekorpsen der grootste acht gemeenten zijn weder ten laste van deze gemeenten geko men; mede hierdoor is voor Politie op de begrooting van Justitie onge veer de-helft geraamd ,van het verdubbelde bedrag van het tweede halljaar van 1945. De verwachte stijging der gemeen telijke tekorten alsmede de hulp- verlcening aan oorlogsslachtoffers, verklaren de verhoogde raming van de begrooting over 1946 vain Binnen landsche Zaken. Bovendien zijn hoogere bedragen geraamd voor de salarisverbeteringen bij 't on de» wtfs, voor sociale jeugdzorg en voor de bemoeiing van het Rijk op het ge bied van muziek, foonecl en lette ren. Naast steun aan jeugd-organisa- ties zal ten behoeve van de nlet-ge- organiseerde jeugd een rijksbijdrage worden verleend in de kosten van een centraal apDaraat, dat de zede lijke verheffing van de jeugd beoogt. In verband met de uitvoering van de nieuwe fiscale en financieel© maatregelen en reorganisatie der registratie is uitbreiding van dén belastingdienst noodzakelijk gewor den. Verkeer en wegen Indien de benoocUgde materialen la ruimere mate beschikbaar komen, zal In 19lö worden overgegaan, tot uit voering van rijkswerken, v/elko des tijds ter bevordering van de werk verruiming zijn goedgekeurd (Werk fonds), Hiermede is rekening gehou den bij den opzet van de begrooting van Financiën. Wat den steun bij den herbouw van onroerenao goederen en schepen be treft, verwacht het ministerie van Openbare Werken en Wederopbouw, dat in 1916 ruim 435 millioen zal wor den verwerkt Als rijksbijdrage hierin zal naar raming een totaal van 223 millioen uit hoofde van het „Besluit Matericele Oorlogsschade 1945" op- elschbaar worden. Het verschil tus- schen deze twee bedragen zal over brugd dienen te worden door middel van de door de Herstelbank ter hand te nemen aanvullende herstelfinan ciering. Tot het tijdstip, waarop de Herstelbank in staat zal zijn deza aanvullende financiering te verzor gen, zal het Rijk haar daartoe in 1946 voorschotten tot een 'bedrag van - - vfl VuiêGilCS, yytlAU uiteraard te zijner tijd zullen worden terugbetaald. Onder het hoofd Bijzondere Rechts pleging enz. zijn o-m. samengebracht do uitgaven voor bijzondere rechts pleging: de bijzondere Jeugdzorg, het herstel rechtsverkeer en de zuive- rtngsmaatregeien. Ten behoeve van de om politieke redenen gedetineerden zal in 1946 In het totaal 'een bedrag van 175 millioen noodig zijn, daar naast de uitgaven voor Bijzondere Rechtspleging ad. 63.582.310 gulden cn Bijzondere Jeugdzorg ad 15.230.DOO gulden, o.a. nog ongeveer 50.000.009 is -geraamd voor de kosten der' bewa king. Deze aangelegenheid heeft de bijzondere aandacht der regeering, te meer, omdat, als gevolg van .-.de de tentie, rond loo.OOo personen aan den. arbeid zijn onttrokken en het hier door gederfde volkslnkome'n op rond, 130.000.000 gulden per jaar kan worden geschat. Op vrije voelen gestald De gewezen directeuren van het Rotterdamsch Nieuwsblad mr. Kars en Evers, die sinds 12 April ingesloten waren aan de Crispyn- laan, zijn gisteren op last van den procureur7fiscaal mr. J, Zaayer uit de voorloopige bewaring ontslagen. De" bestaande verdenkingen In- 1 zake collaboratie worden door de P.R-A. nader onder het oog gezien. VIJFTIG GRAM SHAG De pakjes shag van 50 gram mo gen reeds met ingang van heden' worden afgeleverd. Vanwege den minister van justi tie wordt het volgende bekend ge maakt: De minister van justitie heeft -den .procureur-fiscaal bij het bij zonder gerechtshof te 's Hertogen bosch opgedragen om, ongeacht de in de afgeloopen weken kunst matig ontwikkelde agitatie rond dit geval, voort te gaan met het treffen van die maatregelen, welke tot een regelmatig 'verhoor van Arnold Meyer, voormalig leider van de door den bezetter ontbonden organisatie Nationaal Front, en tot 'een onderzoek naar diens houding en gedragingen tijdens de bezetting zouden kunnen leiden. Deze maatregelen hebben er toe geleid, dat Arnold Meyer zich gis teravond bij voornoemden procu reur-fiscaal heeft gemeld. Deze heeft hem ter begunstiging van het onderzoek in het internee- ringskamp te Tilburg in bewaring doen stellen en hem, hangende het onderzoek, dit kamp tot verblijf plaats aangewezen, Arnold Meyer heeft zich aan deze maatregelen onderworpen. De uitslag van een onbevangen onderzoek door de bevoegde justi- l tieele autoriteit kan thans zonder verdere politieke opwinding worden afgewacht. Veiligheidsraad weer bijeen Per zié wil van agenda af Onmiddellijk na de opening der vergadering van den Veiligheids raad werd gisteren door den voor- zitter medegedeeld, dat de Perzi sche vertegenwoordiger van zijn regeering opdracht ontvangen had de Perzische kwestie van de agenda te laten afvoeren. De Russische vertegenwoordiger, Gromyko, be tuigde met dit besluit zijn instem ming, doch de Amerikaansche af gevaardigde, Stettinius, was niet bereid dit besluit der Perzische re geering te aanvaarden. Hij vond. steun bij zijn Engelschen collega en bij den Nederlandschen .gedele geerde Van Kleffens. Slechts de Poolsche afgevaardigde schaarde zich achter Gromyko ter ondersteu ning van het Perzische verzoek. Gromyko zeide tenslotte, dat de discussie zijn twijfel bevestigd had, of de Amerikaansche en Engelsche gedelegeerden een echt en werke lijk verlangen koesteren om een vredelievende oplossing vein het ge schil tusschen Rusland en Perzlë te zien. Daarna werd de vergadering tot vanmiddag verdaagd. Nederlanders moeien Ausiralië uit Vele groots orders geannuleerd De Nederlandschc legerautori- teiten le Melbourne hebben den Nederlandschen staatsburgers in Australië per circulaire aangezegd, dat zij spoedig naar Nederland of Netlerlandsch-Indië moeten ver trekken, aldus de correspondent te Canberra van de „Sydney Herald". De correspondent voegt er aan toe, dat de uitkeeringen aan Nederlan ders om redenen van financïeelen aard wbrden stopgezet en dat, of schoon officieel nog geen datum voor de evacuatie der Nederlanders Is vastgesteld, de 31ste Mei als Uiterste datum wordt genoemd. Nu er geen verandering blijkt te komen, in de onvriendelijke hou ding van. Australië tegenover Ne derland en het ophouden van onze schepen den handel tusschen Ne derland en Australië onmogelijk maakt, heeft de Import- en Ex portorganisatie der Nederlandsch- Indische regeering vele groote or ders bij ongeveer 250 Australische firma's ingetrokken. WEERBERICHT Geleidelijk toenemende bewolking met, lagere temperaturen. Aan vankelijk veranderlijke wind, later uit richtingen tusschen West en. Zuid. Twee foute Hoofdcommis sarissen van Politie In zijn requisitoir tegea den: ex- m hoofdcommissaris van politie van Rotterdam, J, P. Roszbach, be gon .de. advocaat-fiscaal van het Bij zonder Gerechtshof, mr. J. C. Don ker, gisteren met een vergelijking tusschen dit proces en <Le zbak-Boel- stra van verleden weck. „Toen", aldus mr. Donker, „een forsche, fiere man. die ronduit sprak, thans een nietig mannetje, dat cr onderuit tracht te glippen. Belden volkomen fout, maar Boel stra met vele goede daden; Rosz bach met geen enkele". Inderdaad t het contrast tusschen deze twee verdachten viel wet bij zonder in hét oog.- Boelstra, de op timist, dc primitieve rondborstige krachtfiguur, Roszbach, de pessi mist, ziekelijk, tenger en chagrijnig, onbemind bi) zijn personeel, niets ondernemend tégen den Duits chen druk, bU voorbaat al zeggend; Het helpt toch niet of Je Je verzet. Zeer bleek verschijnt hJj in de hgMiiatfrfflnhawlf. De president, mr. Bink, begint met hoofd-commissarls staal ala ge tuige te hooien naar aanleiding van - üe eerste tenlasteleggingen, n.1, het verbod aan Inspecteur K. F. vim der Wilt, cm proces-verbaal op te ma ken vflh een door twea leden der W. A. gepleegde mishandeling" en het verbod aan den zelfden inspec teur om de negatieven in besiag te nemen van de -foto. file ..Van EOSZBACH Burink c.s. liet maken van den cp zijn stoel gebonden en overmeester den burgemeester Oud. Getuige, staal vertelt ultvoerig hoo mr. Oud In deze pijnlijke situaUe sêraakte: en dat Roszbach zyn medewerking niet wilde verleenen aan het InbCslag" nemen der foto negatieven, Majoor Werner, tot wicn get. zich had gewend, wilde er niels aan doen, Hofmaira van den S. D., had' hem uitgelachen en ook Van Genechten zegde geen hulp toe. Roszbach -was van de mishandeling door de W, A.-leden op da hoogte, maar ondernam er niets tegen. Get. hafli-echter met 2iJn klacht bij Wl,7 TEItGETEN snel cn wij vergeten graag. Het is ongelooflijk tvat de wcfeld vergeet ~en wat s\j niet vergeet. En toch vioctrn w\j erkennen, dat sommige dingen nt'rt vergeten kun nen worden. TT at wij niet kunnen cn ook niet mógen vergeten is, dat dc beste der vaderlanders, die in do bezettingsjaren snctterfden, geen onverzorgde nogclatcn betrekkingen mogen hebben. P..'/' - J?: Dat is staatszorg? Inderdaad. Het ligt ook in de bedoeling een buiten gewoon staatspensioen in te voeren. Zoover is het echter nog niet en als het zoover zal zijn, dan nog zal de Stichting 40-43 bet uitvoerend ap paraat blijven en aanvullend werk moeten doen, "Wie en wat is de Stichting 1940- 1945? Wij willen eerst een opmerking van den minister-president releveeren. Schermerhom zeide laatst: „Ik wü uitdrukkelijk vaststellen, dat het de bedoeling van de regeering is, dat de weduwe van een gevallen verzets man niet -langs; allerlei. wegen,vzal worden benaderd en evenmin, dat zij zich tot allerlei instanties zal hebben te wenden. Haar adres' is uitsluitend: Stichting 1940-1945, die voor haar de zaken volledig behan delt, De Stichting ontvangt te haren behoei'e de rijksbijdrage, waarvan de normen vooruit door de regeering worden vastgesteld. Daarnaast en daarboven kan de Stichting zelf aan haar toekennen, hetgeen, de Stichting noodig oordeelt om haar doelstellingen in vervulling te doen gaari'. Aldus sprak Schermerhom en voor den aanvang van de herüenkings- week van 28 April tot 4 Mei willen ook wij een enkel woord wijden Tiet affiche voor dc inzamelingsactie van dc Stichting 19401911, die van X8 April tot 5 Mei gehouden wordt. aan dit apparaat, dat niet vergeten kan en wil. Wat de overlevende slachtoffers verloren hebben, kan niemand hun weergeven, maar zij moeten toch tenminste geen armoede lij den en kunnen blijven voortbe staan, alsof vader of zoon nog leefden. Ook de opleiding van de kinderen mag niet door finan-' ciccle moeilijkbeden belemmerd worden. Dat is het streven van de Stich ting: 40-45. -'1'.,17- Voor dit alles is geld noodig, elk jaar opnieuw. En het is uw plicht daarbij tc helpen. Als 'dus in do Herdenkingsweek, 28 April—4 Mei, iemand by u aan de deur komt namens de Stichting 1940-1945, dan behoeft deze, bezoeker geen lange redevoeringen te houden; dan weet u, waarom liet gaat. Dan geeft u een bijdrage zoo groot als maar eenigszlns mogelijk is; dan over weegt u, of u zich niet kunt ver-, plichten tot een vaste jaarlijksché bijdrage. Dan bedrijft u geen wel- of lief dadigheid; dan doet ge slechts wat van een mensch verwacht moet kunnen worden. den S. D. succes, dus als verdachte gewild had, zou hij wel degelijk in vloed ten gunste hebben kunnen aanwenden. BU afzettingen had; Roszbach ge bruik gemaakt van de w. A. Getui ge bad alles gedaan oxn dit te ver hinderen, maar verdachte deed al 't mogel"ke om met de Dultsehers op goeden voet te komen. Hoofdinspecteur II. J. Harp, daar na als getuige gehoord, verklaarde, dat verdachte inderdaad in toespra- ken Dultscbe propaganda maakte en laatdunkende uitdrukkingen bezigde aan het adres der geallieer den. Ook erkende get. dat Roszbach "het corps nazlflceerde doer N. S. B. personeel aan te stellen en de W. A. in te sehakeien. Onder Roszbach is de Inlichtingen dienst overgegaan in Groep 10, het verlengstuk van den S. D- Getuige K. F. v, d. Wilt vertelt vervolgens, hoe verd. hem had ver boden proces-verbaal op te maken van de mishandeling1 door leden van de VV. A. cn hem had tegengewerkt bij het inbeslagnemen der foto negatieven. Nadat 'getuige J. H. Koeiingh nog over deze zaken was gehoord, gaf verdachte toe, dat li3j verboden had het bedoelde proces-verhaal, op te maken. Hij ontkende echter verbo den te hebben de foto-negatieven in beslag" te nemen. Collega De Jong had hij verzocht deze kwestie te behandelen. PresidentHet was toch heel belangrijk, het betrof den burge meester- VerdachteIk weet zeker dat In de zaak expres heb overgelaten aan den juslltleelen dienst. Het moet een misverstand van Inspecteur Van der Wilt zijn. Dr. Helding, de getuige 5 déchar ge, zegt dat verdachte destijds door hem is behandeld. Hij was zeer overspannen, kreeg huilbuien en raakte soms bewusteloos. Schriftelijke verklaringen worden dan voorgelezen o.a. van Inspecteur De Jong, die wees op de volkomen pro-Duitsche houding van verdach te en Burgemeester oud verklaarde schriftelijk veel moeilijkheden met Roszbach te hebben gehad. Verdachte daarna aan den tand. gevoeld, be kende het hem ten lasie gelegde be treffende de mishandeling door IV. A.-leden. Dat hij het corps genazificeerü zou hebben, gaf hij niet toe. Er was door hem zot goed als geen nieuw personeel aangesteld. Van mishandelingen -door leden van Groep 10 zeide hij nooit iets geweten te hebben, Veei te druk had lüj het met andere zaken. Hij had wel aangedrongen op een dag rapport, maar Van Breugem had hem daarbij tegengewerkt. Men zei eenvoudig, dat dagrapporten overbo dig waren, daar er niets te rappor toeren viel. Tegen van Breugem kon hij nooit op. Prés. i Erkent U van de dien sten der W. A. gebruik te hebben gemaakt? Verd. Ja, <Je w, a. was in dien tijd gezuiverd (groote hilari teit). Ik gebruikte de w. A. alleen bij bewaking van door bominslag beschadigde hulzen. Toen ik over hulp-agenten kon beschikken was .het niet meer noodig. Ook erkent verdachte Nationaal- Soclalistische boeken en kranten aan de politle-bureaux uitgereikt te heb ben. Verdachte was N. s. B.'er ge worden omdat hij wel eens wilde ervaren of er wat goeds In zat. Vóór Aug. 191." had hij het lidmaatschap opgezegd. In het requisitoir van mr. J. c. Donker, waarvan wij het begin reeds aanhaalden, werd geen enkele verzachtende omstandigheid naar voren gebracht. Verd. heeft de ge hate W. a gebruikt. Van Groningen benoemd tot hoofd van Groep 10, de poiitie-bibliotheek van „pornografi sche" werken voorzien. Tegenover al deze daden staat geen enkele goede, Ke straf, die spr. eischte,. n.1. 10 jaar, staat voor verdachte wel ge lijk met levenslang. Hij behoorde dan ook in de maatschappij niet meer terug te komen. De verdediger, mr. H. J. F. Heij- man. Jr. onthulde, dat verdachte zwaar erfelijk belast was. Zijn fami lie, zoowel van moeders als vaders zijde, is zenuwziek af krankzinnig. Daarom drong pleiter aan op een volwaardige, maar menschelijke straf. -• Müller tot 10 jaar veroordeeld De Rotterdamsche kamer van het Bijzonder Gerechtshof veroordeelde gisteren, den ex-burgemeester van Rotterdam, ir. F. E. Müller," cumorm den eisch tot 10 jaar gevangenisslraf met ontzetting voor het leven uit de beide kiesrechten cn het recht om openbare ambten te bekleeden. Het Hof heeft de zaak tegen den ex-hoofdcommissaris :J. J. Boelstra, tegen wien 5 jaar was gcëischt, teruggewezer naar den raadsheer- commissaris voor een nader onder zoek. Zooals wij reeds meldden, zijn er na het opmaken van de dagvaar ding nog e.v. bezwarende stukken van het geding gebracht. Andere uitspraken. De Rotterdamsche arbeiders, die in Dec. 1B41 op last van den S. D. bij boer Bak te Oversehie naar een radio-zender hadden gezocht en voor het vindëri van üe uuiischers belooningen hadden aangenomen,, werden voorwaardelijk veroordeeld töt straffen varleerend van l jaer tot 4 maanden.met een proeftijd van 3 jaar. Tenslotte veroordeelde het Hof Pie ter Molenkamp, die in Duitsch- Iand, uit liefde voor zijn Dultscbe verloofde, bij den Waken S.S. haö dienst, genomen, tot 2 jaar (eisch 1 Jaar.)' - - -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1