Sr Onze lezers naar „Oranje el" PUBLIEKE VERKOOPiNG Kaartven.iiop begint morgen De tiurde en vierde klassers „HET PAR@@LM ^Ün¥L*lNfr£ xMAtelt xxtt xV ^ca^d." u!f™HLiv;v 2 kamers m. keuken RADIOMONTEUR VRUGHÏEN OP SAP Koninklijke Vereeniging: Oost en West VELLENBEREroiNG Gjk.lQukd De Naamloozen van 1942 De Vrouwenstaking Twaalfduizend - VEILINGGEBOUW VLETSïRAAf 8 Adu&iUehen doet u&ïkwjjen KOERIERSTERS „HET PAROOL" UW VRIEND ÏN NOOD UW VRIEND IN VRljHElD" Drie speciale pooTStellingen in Luxor URtnje K ter, JierucMtj Scheveuing- sche S-S-^vangenis óndér dc Ihiit- scie bczftüug. Jn t] martelden d gevangenis Diiii-dt* i'Cti'«u tailooxea van onze beste jongens et» meisjes, uiaiiuea en vrouwen, trouwe vader landers, die alles, tot hun leven toe, - veil -hadden voor ous land. In een ruimte van meestal hoogstens S hij 3 meier, war n vijt, zes meoschen van geheel: verschi'tthiden' aard en outwifc- weke:.-, maanden als wilde die-' rou samen d. g-sloten. 2i.K. mo - K157, acidr welk pseudo niem sïIcIi.. e -ii. bekend auteur verbergt, bedt 2iju herinneringen aan den. tijd, doorgebrachtin het „Oranje. Hotel", gedramatiseerd. liet "Znid-Nederiaudsoh toimeel, ónder leiding van Pierre Bal ledux, heel.' dit succesvolle stuk, dat vier bedrijven telt, nu al bijna H)0 maal opgevoerd. Iedere voorstelling we<T >vcni me' een stormachtig applaus beloond. Oranje Hotel is. oen sj>elr dat diejr ontroert, terwijl de gulle lach eveumin onlbreekt. Mooie figuren, mooie roLeu ziet men, vooral van Nico de Jong en Pierre Baliedux, terwijl ook de jongeren stak voor stuk uitstekende prestaties leveren.. Nïek EngeJsclwum typeerc dan procuratiehouder. De on sympathieke Duitsche wachtmeester (Bernard Droog) en de Sachbearbeiter (Kolf Botter) worden eveneens knap ge speeld. Ook Jan Ko re vaar, Frans Koks- hoorn, Jan Post en Han Sorink mogen, worden genoemd. Wij raden ieder aan, als het BUREAU BIJZ. JEUGDZORG. De ScbicdauiÊeJ» dêpentiance van het. Bu reau' Bijzondere Jeajdzorg in bet district Rotterdam, die o.a. belast is mei bet toe zicht ep en de zoc? voor do kinderen'', en die; bovendien dc werkzaam heden waarneemt voor do Sliehliag Toezicht Politieke Deiinqncnlen, heeft haar werk thans ook uitgestrekt tot Goerce-Overnaöcee. ,Voertann zal een ambtenaar van 't bureau ja hotel Spee.to Sommelsdiik op eiken 3en Don derdag van de maand spreekuur lioatt-eu, 'e middags van X tot 2 uur. De bewoners van Cocree-Overflakkee kunnen zich dan tot het bureau wenden ter bespreking van alle kwes ties, die met de werkzaamheden van dit bureau verband honden. AGENDA voor Rotterdam WOENSDAG. T oonceL Pa]ace S uur: Suikerfrcule. Film; Arena 2 6.45 SJ5 nor: De man van Morocco; Capitol 2 5,4.5 3.15 uor: Spijkers met koppen; Cineac 9.3»—5.30 aar: Nieuws enz.; 6 S 10 uur: De twee zuster Kielt; Colosseatn 2 7 9.15 nar: Het Es-ma niet Eva; Flarmooie ,:S'. 7 9 uur: Zn trouwde baar haas; Prinses 2 7 3.15 our: Het geheim van Stamboel; Hes 1.15 3.13. 7. 9.13 nur: De kuischo Snzanna; Victoria 2 7 3.15 uur: Dó zwarte spion. TentoonstelÜn gen: Museum Boymons 30—4 uur: Fraasche Prentkunst, J. Thorn Prikker; Rolt. Kunst- kring 10—17 uur: Hendrik Cfaabot; Bgy- mana 10—uur: Geza Szobel. zins mogelijk is Bit s tuk tv g.rtti zien. Het .is alleszins de moeite waanl. Hét is ous gflukt de orwuicro voür Rotterdam ca Schiedam p* tLten plaats vinden. voor de Paroollezers o;t vve.' opr Maandag- 22 Apri5 (-ei Paisc alng): 'smidtlags om 2 uur an S uur. Dinsdag 23 April om 8 uur. Alle voorstellingen, worden ge-eren m .het I-uxor Theater, Kruiskade. De entreeprijs is zeer laag gesteld, n.L f 2-plaatslKfSprekïng en programma inbegrepen. De kaartverkoop begint "VVtK-nsilagiaiddag a.sr. om precies 12. uur aan ons gebouw Sdnedamsche- slugel 42. EEN ZELDZAAM JUBILEUM. Dc heer B. Meyer hoopt op 22 April (2en Paaschdng), dm< dag te herdenken, dat hg voor 40 jaax in dienst irail bij Henri Re hers' Boek- en Kantoor boekhandel. Gedurende dién tijd heeft: hij zich steeds als een accuraat, werkzaam, ijverig- en vooruitstrevend bediende leu ren kennen, waardoor Inj tenslotte als chef is aangesteld. Het zal hem, op dezen dag zeer zeker met aan belangstelling ontbreken. VIJFSTEDEN TOUENOOI IN DEN R. H, B. S. Op Initiatief van de Schiedamsche H.B.S.-vereenigiug „Onder Ons", vo'-d Zaterdagmiddag en -avond een vijf steden wedstrijd plaats. Leerlingen van de H.B.S- ou uit Den Haag, Rotterdam, Utrecht eu Delfl, waren naar Schiedam gekomen eu er werden pittige partijen tafeltennis ge speeld, gebridged en geschaald. Het doet van deze wedstrijden, liet contact tussclien de scholen te ver stevigen werd volledig bereikt. De uitslagen warend Tafeltennis: 1. Schiedam, 26 put: Delft en 3 Rotterdam. Bridge: 1 Rotterdam; 2 Delft en 3 Schiedam. Schaken: 1 Delft; 2 Rotterdam en 3 Schiedam. titlKGERUJKE SI AND- tit'UUilE.N K.tlu-p, A J 1- riicpucui oo K. A. v. d. Koog,- ItiK .i ive» loan i, .\;,.<>laas J. J. .-aaa y..n N. J. J. v. d. Wal*-" M. Corv. "rija l>r. «raat L - i'orndis J. zuon van I. .\t Zi vcnbei-. n ,-n X 1». v. j. xj^r. \li ia- sfaal tO. Ja a D /una ran B. Wilton G. 31. Ki-ij. Juli inulaan öO. OoraelLi M. I- do.-hrer vtin II. Th. A. FI-i;(»-ing en I- .V. >1. d. .\voi:J. Dr. Xotciftrtat 1. Cc.-oi'Iii zo-u val. A en M- l|. .riyuio.-id, l>»yr.iu.L> .v iu L A!ar;ir.a.= J- Al. 1 zoon run ,\L J. .ftebér-f en lï. G. !l. Meijev. Dr Xotcisinuu t. .Marinu*. zo-in van JL Jüö^vlimir ru AL. Xtimljt,, Zvi-ario- iraaisdic.paii! ;;s). Franc's i do kter van AL At. Oranje en A. J«v ..Wlf. Xjeune IliVfn. 15. Maria T'i lt. doditrr im li; At.' tie Ginnl" en. J,. Mi :L irchipper, Ftoer- hav tlitin 1. l't-liviiieüai B. dochter vau. L. iïtliarl i'.n M Koulvrijh. Voe^aatstcaaL 25. AilrSi-ta dethter van H. v. Waisuui en. 'A. IV;!i, Pf, PV, Ilfiiulrik-traat. .20..- Uero.anus 11, A zoon van t K. Atulder en Mi W, Miénleniaktsr,. Xa:La«taan 75.. A'btM- iwni zucn van XV. C. t. iL Schalk cn-i K. Bijl, Pret Kil ra: Ou nes tam 1«521 Joltaimes C." 200:» van lf. Krabbendam en fl, IL Sdiu- pers, Hijr.straat 35. Johrm- 11. W. zoon v-p 7. 17- W. Mn:<b-r cr. Ti A. Schiller. Xewiboplein 4. Jacob zo>» vaa J. Vwjt' en D. Meuteu-C, Nieuwe \Lta-straat 39i Magguti? zoon van. M. J. do Hanij. eu B. •J- Gcnrtseri, Jan Sieen-traa: 27..— ComeSis JL zoon vun G. J. Ko-p-n ii>n; rn Th, AI. Veriloes, Schie iiÖ. Maria, dochter ran Wi. D. SJeo en E. AL Kalis, Dr. Xolefcstraat. L Jenny dochter van K-. Verwer en J. Ber gers, Boeriiavetaan 1 Heiulrikus- J. IL zoon van H. G. A. Lan-dJergen- ni, C. M. Lonroiis. Snelliu«!iiigv! 2. Cutliorina XV. dochter van J. Arrikh nu tWeritiiv ring, Boerhave'.aan1. - Jotcranes J- zoon. van J. Gairiëlse en D. Lagendijk, Bocrhavclaan 1.Jób A. zoou vau A. F; L. YcrhoijJim en lï; Dobraszycki. JutianB- lonti 116. Roy E. zoon vauE, lï. den Ilo«l en C. G. Visser, S(adhon«lere!asm 23. Fredcrjka P. L. docluor <ra« AL Stoutliandol en T. P. L. v. d. Broek, Boeriiavel.aan l, ElisaheU» AI. L doehlcr van J. A- Jacobs en E van XXTjk, PuUersbocksche^nial 52. Peterke dochter van XV. Engelman en P J- de Rujjtcr. Buys Ballotsingc! 17. levenl. ïinJ van XXr. v» üL Hoeven en C. Sdi een loop, Pérnisschestraal C. levenl. kind van J. Verveen cu C. XV. v. TrichL v. Aliisschenbroeksimal 13. Van d< vier voor deze klassen.d«x>r Schic- damschc dubs gtspeddc wedstrijden wist alleen Manlnit hei tor een ovrrwinnlng te "brengen. Met 39 «onna- tic rotnl-witten 'tc Kottmlua van K.D.AL FavcWot. *30 Keil tegen V.C.S. in Den Haag een. wet verwachte nedcrluag (74) D.I1.S. verloor in het Spierir.gvhoek met 03 van EiDIS. Schiedam stelde haar supporters tdcar door met 11 v«n liillcslais tc verlicrcn. wojttdoor 2i> weer een plaats op de ranjlijst gedaald' is. De standen aijn: Derde? klasse Ci HADSO Musscben" 14 13 1 0 .27 vos r... 15 11 0 4 22 Spariaat» "28 14 8 4 2 20 Hollandiaan 14 7 6 15 Fustduiwn 15 6 1 8 13 Concordia 11 6 0 5 12 Excelsior '26 IJ 5 1 11 HEG 13 5 I 9 11 Hock van MoU. 10 2 1 7 5 TcrLak ...-A...--., 15 0 0 15 0 Dorde «Imsc D: Vt)C L2 9 1 20 I'oonugaül IJ 9 0 4 18 Slikkerveer 13 7 3 3 17 ÜUL 10 6 2 2 14 '.MartinSt 11 5 1 '.5' 11 DUS 12 '.4. 2 6 10 EDS 13 4 2 7 10 KDM 14 ■4.. S 10 Leonidas- L 14-:" 2 "4 8 8" Pechvogels 12 2 2 8 6' Vierde klasse G; Oud Bcijcrland 13 9 2 2 20 DRL 12 9 3 18 Steeds Hooger 11 7 0 4 24 Satunius ■7; 5 0 2 30 DZQ 10 4 2 - 4 10 Bloemhof- 12 3 -3 6 9 Flakkcc 7 3 1'.' 3 ■7. St. Lodcwijk 12 2 "3: 7 SFC 10 •2-' 3. 7 5 Jiion 10 2 0 S 4 Vierde klust I: PFC 8 6 2" 0 14 HiUesIuis 9 5 2 2 12 Schiedam 9 5 1 3 31 XVRW 7 4 0 3 8 Ursus 7 3 1 3 7 S4. Volharden 7 3 0 4"'- -6 Aeolus 7 ,1 2 ■i' 4 Hermandad 5 1 l 3 3 Dindua 9 -1 3 7 3 LEEST HOCKEY, LEONIDAS—ASVION 0-t, Met eenigén angst werd door onze stadgcnoolen den twlstrijd tcgeu Leo- nidas tegcoioet gezien. Hierbij komt nog. dat Asvion. .vier .invallers telde, torwiji de Kol terdammers vc 1 ledig ver schcn en. Er is echter een. wedstrijd gespeeld alsof er geen invallers warea én reeds licn minuten na den aanvang zag dé rechtsbianen van Meurs, kans om mei voor Schiedam Passage' 2 4.30 7 9.15 nur: Engel;. lIonup(4e heimen van Diamanteiland-, Duisternis. I wilde De ge- Demonen der 95. De tornado naderde met reusachtige snelheid, bomen een minuut zou hg de plaats bereikt hebben, waar wij ons bevonden. Er was geen tijd te verliezen, we moesten, ons haasten. Habbe Kras begor ach en wco te loepen, want hij dacht dat er niets meer aan te doen was. .,"VVH omkomenriep hij. „Wjj weg- geblaasd worden!-** Zdó somber was ik niet) ik zag op de vlakte een eenzamen palmboom staan en voerde do kameel erheen. Het beest, dat zeker ook het aevan* voelde, srina direct D^gen en Habbo ."Kras en Alcayda snoerde ik acfiter hem met'touwen en zcü vast. Toen greep ik het touw en ging staan wachten op de naderende tornado. „Nu.ga ik met mijn kracht tegen die storm veehtcn", dacht ik: „Hij zdl me niet meesleuren, ik zet me schrap..?n JXet bndlcnd gchtid kwam da storm, hemclhooge" zandmassa's iuet zich m't .voerend, op ons aan. De lucht werd donker, da aarde trilde. Het was een nwclitig schouwspel. Ik klomdQ mijn tanden op elkaar voor den schok. Nog een paar seconden.... \Yor..\'kOA<;. >tj \rrsrim; 1 <V.A.Jl.A.J. 'Nicott» i> 19 G'r.jii. sil.' Jolia i J»n-. •L50 Vuur-de muu. a 'tirpl. 9.T-' 1'a.i-jcn •ier ma<jelc. 10 Jloracawgiiiaj;. :0.2> Voor ile vraovr. iu.05 Coattnoböiirijvcn. JL45 Krijergor. 12 Jaap Urill- 12.30 ll.-.mhler». 13 Xieoice- H15 K«i-ly XVaJii ei» Two Kappy Jay» 14 Voor do vrouw. 1130 Zang en pUii'o. 15 Voor de jeugd. 17 .'an VogolV :.o.-/rdL-oiiH.rkoa I7.:«i X.Xr.H. 17.» Noreftv ^orena dei-g. 18 N ieu «vg. 18 15 Toespraak. 18.3Ü lï.V.U. lü Twee vleugels. 19.15' Regcerings- 'intzeuding. ID.30 Suijdkr.. 50 Re-iJonLio-oikosL 20.45 Verkseróigstocspraafc 21.05 Iloorsfe!. 22 Klankeuvveulde 22.45 Koos.Vorrjuk. 2"Nieuws- 23.15 Dansmuziek,. 23.45 Gr.pL 24. Sluiting. ilitrersnm 31 (N.C.B.V.). - 8 Xieuwg. 8.15 Gr.pt. 930 XVatcrilauden. 9,45 Zang en pianci.. 10.15 Gr.pl. JG.30 Mor genilieast. li Orgfrhpei- 11.15 Zang. (|uit; «n* liiauo-.* 12.' A'Uam p oh tie tnUziekkerpa. 12,16 Zangplaten 12^5 A'dam politie muziekkorps. 13 Nieuws. 13.15 Guus- Vaiters- 14 Philb. Orkest 14.16 Muwndi ecplet 14.45 Zang en piano. 15,15 Kamermuziek. 16 Paasdidieust- voor raüilairen. 17 Voor jongens cn meiseis. 17.45 Kïndmnng. 18 Vodelaws. 18.30 Rijk over zee. 18.4ö Vedelaars. 19 Nicufl's. 19.20 Orgelspel. 19-30 Xvrkieziogstoespraok, 19.5U Gr.pl. 20 Departementen spreken. 20h.i Zang en claveeimbei. 20J« Secspraak. "21.15 M'ume- sireelen. 22 Nieuws. 22.15 Na liet meuwa 22.30 Hüdio Piiillo. Orkest. 23.30 Zang. 2J.0Ü SclirifUezing, 24 Slniüug. ven. mooi doelpunt de score ie openen. Bij dit eeue doelpunt is hei gehleren. Db verhouding tussche» de partijen was uitstekend. Door deze. overwinning is de kans op het kampioenschap behouden bleven. Hel ^eerste dames-elftal speelde" ge lijk tegen den Delftschen tegenstander Hudito, maar wat kampioenskansen be lieft, slaan de dames er nog goed voor. Het derde clftaL iieeren wist met moeite ecu 1—0 resultaat le boeken, maar ook zij staanbovenaan de com- pctitieladder; HANDBAL UIT HET D.W.S.-KAMP. Du Scliicii- ifamiiialverwnigi ng D.XV.S. or ganiseert óp de beid c Faasehdueg» een hand- lial tournooi op het sportpark Botcliliook. I lie rami wordt dculgenomrn Joor de Klerk sic dubs lilt Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Het programma luidt: lea Paaschdag, 21 April, hoeren: A. 10 uur: Aalrao-Spoit X'ereeut; B.: 1L15 uur: APGS D\V3; C.; 13.30 uur: Verliezer A—Ver liezer B; D.: 14.45 our: Wiunaor A—"XVia- nar B. 2en Ihiasebdag -- April, «lamos: A.10.30 uur-- DX\rS—Turniust; U 11^0 uur. AUieae— Sport Vereant; C.: 13.15 uur: Verliezer A— Verliezer B;. D.: 14.45 uur: Winnaar A— Winnaar B. GEVONDEN VOORWERPEN. Aangifte in de week van 814 April 1946. Gedeponeerd op het Hoofdbureau: cein tuur. versnapcringskaart, kinderachoentje, bus -vasetlnc. Imitatie Lipssleutel, «iaraes- handscbocn, portemonnaic met inh., Lips sleutel. kluwen katoen, rinc met sleutels, stccksleutel Lipssleutel, dameshandschoen. ng met sleutels, btil, parapluift-etuitje. Te bevragen hij de vinders: I paar handschoenen Politic Vteord In gen; bruine hond. Schwagermann. Zw-artewaal- schestraat 43; zinken vuilnisemmer, Hó ven- kamp, 'Oostsingel 15; foto's, van Drlcl. Fr. Halsplcin 25a; kinderschocntjc, Rcclofs, VUardingerdijk 89a;' schoolétui. Jaconlmus, Sehle 28a; damesschoen, Schïed. lederwaren*, fabriek, Hoogstraat 196; zw. damesportcmon- naie met lnfi., von Hagen. XV. Brouwerstr. 15b; actetasch. Ontvanger Belastingen, Lan ge Haven 67: naaigarnituur, Vlek, Aleidostr.' 3t)b: zwarte hond, Janssen, RhooiTschcstr.- 24; dumesvulpen, ÓlocmcrulaaJ. Villastr, 10; bruine hond. dc Jong. Kott.dljk 238b; passer. Goenradie, Rott.dijk 235b; dameshandschoen, Grocncweg, Singel 109/4; wollen das, Ver- mnnea, Rott.dijk 190b; kindcrtaschje. Reinc- vcen, Broersveld 86; 1 paar handschoenen. Windhorst. Èmmastraat 25. Bij afhalen der goederen wordt beleefd verzocht het Hoofdbureau voO Politie daar- :an in kennis te stellen (Tel. 69353). CHËEPV A ART itOTfldill.Uil, aai);e.umni 15 Aj*»:": iXlunJe, Londen. olie. Scheep «n.i. ll>o- dry/, Ihvrkkadc. cement; Slensby. Dahia Blancc. FumtJs. .Xbia^havcn, graan; Jiucklow (•miigeniouth, Lurgor, IJ^cJhavcM. slg.; Ba tavier IX'. Glas?ow, Navy, Waalhaven; !Jai I.1-0, Londen, Meyor. Sclijcdon». Wilton; Tyne, IJmujdeD, L. Smit cn Co., Maashaven; Era, Curasao, van Omatcrcn, oüc, I*cmis; AcÜnin, Liverpool, suiker, Jamcj ca Co,, Jobehaven. Atngckomcn 16 Apiil; Jupiter, XViiheloisliAvcu. -tf.. XVambersie, Duisburg; Bmndaris, Liverpool, euiker, J3. roes en Co, Jobshaven; Empire Wandibeek, Harwich, Hoek vaa Holland; Sb Andrew, Harwich, llt^k van Holland; ITague, Har wich, Hoek van Holland. ROTTERDAM, vertrokken 15 April: Tjciinp, Emdea: Ability, Snndorland; Hos- kerhiud, Gravo-aiid; Varegg, Oslo; Duke ol RotbaAy, Ha-wich; Antwerp, Hanvich; Sho- ringham, llair.ich; Rapid, Gi ave-a ui v.O- Vcrlrokkon JC Aptjl: Trtnipvr.burgli, Lond«m. Do vvi.id i-s Nooid. (lauwe koelte, holder, kulnie zoo. SCHREPSBEWEGINGEN. Algurvc 13 van Lissabon naar R'J.iui; Aiustvlkerk 14 te Ajilwcrpeo; Adm. dc lluy- iw 13 vai; l'cnryn naar Telcamouth; Hart 15 v in t.othenhurg to A"dam: Beugkalis, 14 te CcyrontJiHorkcl 13 van Ncwporl yuaar Cafablaoca; C«iy;U> 13 van Ca-i!Ja uaat Ncvlcriand; Don IVioe 15 van G«U «c- burg to A'duiii: Bordrochl li te Aülwc:;n»n; Eirooia 13 10 IJmuideti per sl htcn ItuJvon en Tyue: Fort Na-u.au 16 van Bombay n.iar Baliiinore; Freau 12 vail Dae naar Uun- con»; HoMcr, 1.3 van St. VincentC.V; nair R'daju; Uercule? - 14 to Alexandra*; hiira- poora ,14 van' Suez naar Sinjapore;- Iris 14 van Bordeaux naar La Paliice; Kof» Oudé 13 van Port Said naar JavaKola. Agoeng p. 13 Gibraltar, 17in de Deins rorwacjit; Kcrkploiri -16 te Norfolk verwacht niet schade; Lopcprsum .13van A'dam - naar Cardiff; Limburg 8 te New \\'e.-tniins2o-; Sieuw'r al 13 vnn A'dain mar Huil; Soo ilwijk 12 v n Greeiinck naar A'ikim; Nigerstroom .13 Ie Monrovia; N ij kerk 12 van Lo enzo Macpiw naar Beick; Oreilos 14 lo A'J:un; Odysseus 10 van Oporto naar Tonder; Ou-eI13 v.m Liverpool naar HMnnOrpheus 13 tc Lis- salion: PcesLo 13 te Preston: itusenjorie 13 van Lissabon' naar Antwerpeo; Stuyvcssmt, 13 van Dover naar Lissabon; Tei^lherg 14 vnn A'dam tu Suuthauipton; The'cus p. 11 Gibraltar naar Palermo; Tiha p. 13 Fernnndo Noronha naar Buenos. Ayres; Xvcnus 13 van Lissabon naar Algiers;., Van" de.- Capellc 9 to Liberia. Het nieuwe Noorschc passagiersschip. Het duhbelschroctpassngicrsschip, dat de Norske Axncriknlinje bij de Ncdcrlaudsche Dok- cn hch«psbouw_ Mij. te Amsterdam heeft besteld, wordt 570 voet JaQg. 72 voet breed en 33 voet diep gemeten Van het hoofddek af. Hei zal worden uitgerust mot twee Storfc-Dieselmotoren, die met hun 29.000 pk. het schïp een diepstsnclheid van 20 knoopen zullen geven:., Dc laadruimten krijgen een totale capaciteit v«n 250.0€0 ku bieke voet.- waarin 23.000 kubieke voet 'vrics- ruimte is begrepen. Er zal piaats zijn voor 5/0 passagiers. De eetzalen komen op het hoofddek, terwijl een permanent zwembad zoowel als een opcnluchtbad aan dek zullen worden gebouwd. Het schip, dat in Septem ber 1943 moet worden opgeleverd, zal een zeer modern uiterlijk krijgen met zijn gc- stroomlijndcn bovenbouw, hebenden steven, twee masten en een hellenden lagen schoor steen. Opgelegde schepen in de V. S. Dr. Maritime Commission meldl. dal in -lo X'crccoigdo Suien op 15 Maarl 4W schrpcn. melende 4.484.350 tonw«rou upgeiesd. In êé:i maand tijd werden 74 sclirpeu ua" J** opgelegde vloot toegevoegd. Onder de nieu we opt eggen bevinden zicb om- 34 I.iheriy- EcliCpen cn 15 Vicloryechepca. Afvaart uifgesteld. JIet vcflrek van hot s.v. Moerkerk naar Briiseh ImiiO en Auslrali5 moet door een onvoorzieno repuroliw nan het schip worden uitgesteld. Do Meerkerk zal nu 1 Ju ui van Rotterdam en 4 Juni van 'Antwerpen af varen, Zalmmprkt, KralingEclie Veer, 15 April. Aangevoerd werden 2 zalmen, die f23.— per pond op- brachten. De Heer en Mevrouw E. H. DEN HOED—VISSER geven met groots vreugde keunis van de geboorte van hun soon ROY EDWARD. Schiedam. 15 April 1946. Sladhoudcrslaan 23. Volgend stookseixoen een hleuwe Haard 7 Het zou kunnen zijn, maar..» naeon geen mica laat Uw oude haard, kachel of fomv!* in de komende maanden «choonmaken of repareeren. Uw haard kaï weer enzf- brandbaar worden gelakt. U krijgt hem als nieuw terug. Meent 104 - Rotterdam RóUerdamschedijk 247 fc. koop ingoeden staat v«- :ïftmie schrijfiriEchïne. Br. ao. i"7. bureau ran'dit blad. GEVRAAGD; NET MEISJE voor den dag of dag en cacht Mevr. ARZBACH, Rotterd. dijk 199b. V" Mej. K» y. d. LEE Gedipl. Costmnière kan nog cenig xverk als Japonnen en KInderfcleeding aannemen. Groen cl aan 59b, Schiedam, Tel. 67222. Wie heeft voor jongelui, die willen trouwen of gebruik van keuken. Br. no. SHL bureau van dit blad. GEVRAAGD: gedipL Hoog loon, prettige werkkring. Technisch Bedrijf, Rubens plein 24. Witten,. Cebr, Kleijheeg's Wit- lersbedrijf. Hoofdstraat 2J9. Laat nu. uw woning witten. Zend briefkaart of boodschap. WonïngntiL Bewoner van vrij geheel huis (XVestcn) wïJ ruilen voor kleinere woning, belde Schiedam. Br. no. S 195 bureau van dit blad. Ruilen 4—6 pers. Araer. kam- peerlent voor fototoestel,geen Box. Br, no. 194 bureau van bJad.' .Feestdagen hebben wij voor iedere klam. zoolang de ckt. ,,'T BOERINNEKE". HOOGSTRAAT 11. AFDEELING SCHIEDAM. Op i)ON O ER DAGAVOND, 18 APRIL a.s. spreekt in het GEREF. JEUGDHUIS. LANGE HAVEN 97, alhier, de bekende missionaris H GEURTJENS MJS.C. over" OOST IS OOST EN WEST IS WEST; psyvh aiogfsehe en andere tegenstellingen, toegelicht ract voorbeelden uil eigen, ervaring. Aanvang 8 unr. Inrroductje tocgesraan. SPAN G EN SC li ERADE 43 aOTTEKOAK STICHTING AMSTERDAMSCH- - HBS R'DAMSCH TOONEELGEZELSCHAP BES Artisteke leiding A van Dalsum en A.Deiresne Donderdag IS April S uur precies, A. Delresne's Zaterdag 20 ApriJ 8 uur precies# Ed. Vetormao's (Lysistraca 1946 (FIEN DE LA MAR als Lysistrata) Zondag 21 April 8 unr precies Regie Louis Saai bom PRIJZEN DER PLAATSEN VAN F lr F 4*- a.r.1 Plaatsbespreken 2 dagen voor den aanvang van de voorstelling van 10-3 uur aan de kassa L U X O R THEATER BB Op kantoor te Schiedam wordt gevraagd: EEN WERKSTER voor halve dagen. Zaterdags vrij. Goed loon. Prettige werkkring. Aanmelden; N.V. Industr. Meubelbedrijf „Schiedam". Nóordvest 117 van 95 uur. Hotel-Calé-fiestaurant „Atlanta" CooIslngel Rotterdam vraagt voor spoedige Indiensttreding CHEF DE PARTIE PATISSIER KNECHT ALGEMEENE DIENST If c lachten om deze discipline en bet wd3 ook belachelijk. Maar bö het in stappen Jn trams heerscht heelemaal geen discipline. En dat kan toch anderal Waarom dat duwen en dringen, waar bit ouderen en kinderen vaak gekwct3t worden Bewaar uw xeJt-diseipHoe, Wie het eerst komt, heeft het recht eerat in te stappen. In do rij voor een winket zult U het wel laten, voor uw beurt te gaan. Wees nu geen „held" aJa op dc tram wacht - stap dus niet voor uw beurt Jn. Het verkeer gaat dan Bneller en vlotter en buitenstaanders zullen dan zeggen; In Rotterdam daar gaat het goed! Showroom Zaagmolenstraat 45 Rotterdam-Noord ten overstaan van Deurwaarder a J. K1E N E, op DINSDAG 23 APRIL 1946 van bulsnoadeiyte goederen, icboetsel. fcleedlng, vloerfcleeden. antiek, schilderijen, goud- en ril-, verwerken, enz. Dinsdags alle soorten meubelen- baarden, kachels, lampen, etc- GRATIS UITVOEREN VAN KOOPORDERS. Elke Zaterdag kfjkdag van 10 aar vjd. (ot 4 uni nan. Brengt allen lete tni Goederen worden kosteloos af gehaald Direct daags na verkoop altbetaling lz> contanten. Bovendien'wordt voorschot verstrekt of goederen direct door ons gekocht Telefoon 49353. na 6 nor n.m 23905 'n Warm hart hebben wc hem toegedragen. Oipdat we beo misten, dij goeie Robinson. Eo omdat wc zoo verbazend lang met dat ééae, oude paar dedeo~. Wit 'o kwaliteit! De ói éawéRrjbiasoai (2 e zi j Q «r weerQ zija weer even degelijk, even „aT* alt vroegerl Ook voor onze voeten is nu de nare tijd voorbij l voor Vader en Zoon. It KUUi* H Te koop mooie vos flames- schoenen m. 36-37, klokstel, nieuwe lederen damestasch. - Zwartjaoslraat 30b. Philips radio cangeb. type 530 A In prima conditie ƒ,223. Sarls, Bèrgschelaao "330a,. tel.' no. 46126. Gram. platen, nieuwe plo ten aangeb- Se symphonle v. Beethoven, plano concerten TO7. sarls' Hadlo, Bergspael. no 38fla, teL 46120. Te koop aangeb. tw. eiken slaapk, amenbl., 2- lederen tafel fauteuils en een eetk. buffetje. Hoogenbeekstr. lc. Ter avem. aangeb. mod. bttlsk,. amenbL, nieuw, Flnsch berken. Nieuwveid, stadhou- dersweg 120c.; Draadnagels te koop, BO pak, 2 en ff» duims. TeL 42BB3 Te koop z.g.a.n. 3 groot en konUnenhokken te zien aa 6 u. J. Spruit, Battekede 113. Bergschenhock. B Te koop net schrijfbureau en spiegel In UJst 90 x 186 cm. Heemraadssingel 91. H Gevr. groentezaak op drukken stand, bet contant Br. no. 4315 bur. Het Parool. H Te koop hoogtezon Philips, tafelmodel, prijs -,4Q0. Br. no. 42U bur. Het Parool. Te koop radio, goed spe lend 1Z5, luidspreker, prima ƒ12.50, Am. gitaar, pracht klank ƒ83. G. J. de Heus, Plelnweg 34a. Te koop coropl. huiskamer, schrijfbureau, stofzuiger. v: d. Dussenstr. 2. Te koop 4 Old-fln. haard- fauteuiltjes ook afz. J. ft. Bremer, Hoogv Boezem iSa. ben-huis. BI Te koop aangeb. 1 klnder- luuteuU, l poppenwagen, op- vouwb., tevens klokstel en naaitafel. Te bez. na 7 uur bij p. Deutekom, Walenbur- gervveg los. Zeer goede Duitsche kTuts- plano te koop. Tevens Z,g:a.n. baard, groote cap. Br no. 4303 bur. Het Parool en tel. 367B2. Te koop 1 dressoir, 1 theemeubel, 1 tafel. I ameu- blem,, 1 stofzuiger, 2 kinder ledikant j es. Lange - Hüleweg no 94a. Te koop Sparta motor car rier I9J6. compl:, prima invo- lidewagen zonder banden, Tweedebands-liets z. banden. Mlentjes. Pr., H. kade 43-44, lel 2S92X U Te koop 1 massief eiken winkelkast. Bezichtigen na 6 uur. Chr. de Wetstr. 127b. Te koop winterjas of da mesmantel V. O. z- g- St.. Adres Schieksde 33. E Te koop zeer mooie lu,xe waschtafel, warm en koud water, nikkelen syphon f WO. Vervaecb, Navandcrstr. 8. Dubbele led. schooltasch te koop- Haak, Frans vao PuttcsLraat 9. 9 Prima gr. ero. fornuis te koop of te ruil. H. v. Weert, Kleidijk. R'üam v.m. Rhoon. H Te koop Duitsche krulssn. piano, merk „Richard Lipp"« In prima conditie. - L. de Jong. Lange HUleweg l07* tel 70373. ,B Te koop; prima divan bi. Zaagmolenstr. 124a, ben- Te koop aangeb. buik v- kl B.AL cn nieuwe podgeyew evem. rullen voor tuig woor groote S.M. v. d. Hoek. Rust- hoflaan ,23. (DR SCHIEDAMMER! Abonneert U nog beden Prijs 4.— per kw. 31 cL p. week Gelieve mij tc ncteeren als week/kwart abonné. Doorhalen wat niet verlangd wordt Naam: Adres: Plaats: Ingevpld formulier le. zenden aan: Adm. HET PAROOL, Uoge Haven 141, Schiedam,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2