i 'M DE SCHIEDAMMER BIJ KÜRT^JOOSS Sjahrir is tevreden over onderhandelingen De taak van de jeugd Franco weert zich Twee kolenbonnen in zicht Nieuwe bonnen Toch pakjes zonder vergunning Australië wijst Nederlanders uit Oorzaak: geld Reserve-officieren duiken onder Bonnenzwendefaar s I *5 7 j "J TELEFOON NHS. 25420 Elf G93D0 POSTGIRO No. 39BS44 Bankiert AMSTERD. BANK TE'"RQTT3 WOENSDAG 17 APRIL 1946 RED. EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER; WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 14-— LOSSE NUMMERS f 0.09 ZESDE JAARGANG No. 91 Aanloop tot voorloopig accoord Jn een speciaal voor „Het Parool" toegestaan vraaggesprek heeft Soetan Sjahrir van z(jn opvattingen ten aanzien van de toekomst van Indonesië het een en ander meegedeeld. Gevraagd naar zijn indruk van de onder handelingen, verklaarde hU over het -verloop hiervan tevreden te zl|n. Van een accoord kan nü nog niet gesproken worden. De besprekingen vormen eigenlijk den aanloop tot een voorloopig accoord, waar een -definitieve, overeenkomst op kan volgen- Als bemiddelaar had' men geen beter; man kunnen sturen dan sir;Archibald Clark Kerr, aldus Sjahrir. «Jön neutrale en afzijdige houding heeft er veel- toe bijgedragen een goede-sfeer te Kwee- ken tüdens de besprekingen, tenvül zjjn groote ervaring; vooral" op 't ge bied van nationalistische problemen, zeëï van pas ïs gekomen,. Meent u, dat na het bereiken van' een accoord Europeanen weer veilig .in het - binnenland, dus op onderne mingen e.d., zullen kunnen werken? -. Wel degelijk, als eenmaal de sfeer van wantrouwen ver d wen en is, zal dit zeer meevallen, IK geloof niet, dat: de'- blanken-haat zoo diep zit. Men zaunièt-direct zich' overal, kuri- nen vestigen en ;er kunnen nog wel - eens onaangename dingen gebeuren, terwijl, wij na deze situatie ook' niet ovecal onmiddellijk: het gezag in. han den hèbbem Maar na korten tijd zal dit geen moeilijkheden meer opleve ren..; /'V, v. -•'•■7 -Vi'H 7 r? v\: „Vj - .Flanoutigbeid Wat denkt u van de economische aangelegenheden? -■' r Eerst.moet aan Indonesische zijde de opgewekte energie .worden omge zet.' De menschen moeten weer aan, het werk." ik geloof in de planmatig heid. Als we deze-zaak systematisch aanpakken, heb lk veel vertrouwen in de toekomst. Maar met velen-in dé wereld geloof ik,, dat dit een zaak van de jeugd moet'zijn en gèen aan gelegenheid van ambtenaren. De oude ambtenaren zijn in dit opzicht .on-- bruikbaar. Jonge menschen met een. nieuwe instelling moeten dit aan pakken.--. -v. Wilt u de opleiding van Indonesi sche jongelui in Nederland bevor deren? Natuurlijk, en het is. onvermij delijk. De basistaal is bij ons toch het Nederlandsen. Het onderwijs aan technische, middelbare scholen e:d. is Om de ongerijmdheid van dé aanklacht, die Polen tegen Spanje heeft gericht, te bewijzen, heeft Artajo, de Spaansche minister van. buitenlandsche zaken. Mallet, den Engelschen ambassadeur in Span je, meegedeeld, dathy „de door ÏÏhi ^,^?lst?rraacl geformuleerde •.vUihiAOdiging''aan -w*1 bevriende mogendheden om eentechnische commissie naar Spanje te zenden officieel aan aan de Engelsche re- geering kan overbrengen". Eenzelfde officieel e ui tnoodiging zou aan de diplomatieke vertegen woordigers van de V. s., Egypte, Brazilië en Nederland gezonden worden. Volgens het blad France Sóir. neemt Frankrijk militaire maatre gelen aan de Spaansche grens, „aangezien het Spanje van Fran co deze week zijn grensgamlzoe- nen aanzienlijk heeft versterkt en vele spionnen van Franco er in geslaagd zijn op Franyh grondge bied door te dringen" Het Wad voegt hieraan toe, dat Fransche troepen, gewapend op oorlogssterkte, en afdeelingen van dc Garde Mobile" in den afgelou- pen nacht hun stellingen aan de Zuidelijke grens hebben .betrokken. „Nederland, herrijs!" Wat het herrijzon be,treft: wij zijn nu bezig met dc h. Nog een beetje wankel op de bcenen zijn wij, het lioofd duizelt ons, onze body kan nog niet waartoe de wekroep ons opriep. Maar wij staan op. Net zoo min als het Rotterdam van vóór den oorlog terugkeert," net zoo min zal het oude Nederland van.o Mei 181IK, terugkeeren. En evengoed als wij. een nieuw Rotterdam blij be groeten, zullen wij een nieuw Neder land het leven mogelijk moeten ma ken. Wie liet niet doet, blijft achter en zal eenzaam sterven, omkomend in eigen gram. Herrijzenis is resurrectie. Onwillekeurig tienken we aan het woord RES Uit GAM dat voor Enge land van evenveel beteekenis werd als voor de Zeeuwen het oude devies Luctor et Emergo. De Zeeuwen 2ijn voor de zooveelsie maal met een emcrslc bezig en toch (misschien zelfs daardoor) blijven zij echte Zeeuwen. Zoo kun nen. wij allen Ne-, derlanders worden, en misschien zelfs echte Nederlanders blijven als wij, leder voor zich, een echt .op recht Resurgam belijden. Aan dat woord Resurgam is het volgende ver bonden? De Londensche Pauius-kathedraal brandde in 1666 tot den grond toe af en viel in puin. Ulf* dat puin werd een gave steen gered, welke naar een bouwmeester werd gebracht van wlen' men gehoord had dat hij een nieuwe. St. Paul zou kunnen bouwen. Wren hij was het onderzocht den steen en vond er een Ietterbijteling in wel ker samenvoeging het woord „resur gam" (ik zal herrijzen) opleverde. Dat vuurde Wren zoo oan dat hij do nieuwe St. Paul schiep die wij allen nog kennen, „hoog van de leien op- v/aarts boven geheel Londen uit". Het werd een totaal andere st. Paul. dan men „gewend was", maar het werd er een die niet minder tot den roem van Londen zou bijdragen dan dc vorige. Onder een der fenlxen fn het zuidelijk front staat de oude steen ingemetseld als eeuwige aansporing Ook tot ons Nederlanders ls ln de oorlogsjaren menigmaal de konink lijke vermaning doorgedrongen van „Nederland, herrijs!" Wc zijn met die herrijzenisbe- gonnen. En we zullen een nieuw,; een ■ndcr, Nederland maken en niet het minst door de wijze waarop wij het Indische vraagstuk oplossen. Cultu reel moeten wij 7.00 hoog staan dat vrtj het zonder kleerscheuren klaar spelen,'. opdat toekomstige geslachten ons nlot verwijten, dat'wij uit den. H-flcn Wereldoorlog niets hadden ge leerd r voorloopig ook op" Nederlanders, aan gewezen. Het is mijn meening, dat yan Nederlandschc zijde deze zaïifc ernstig verwaarloosd is. Nederland voerde hier geep propaganda voor zijn cultuur en het stimuleerde nau welijks; dat .wij. aan' de HoUandache onclenvjj5ln3tellLngen gingen studeé- ren. Hoeveel chineezen studeerden niet in Amerika!'Ze komen terug en bezetten .dikwijls belangrijke posten. Zc hebben een Amerikaanscben kijk op de dingen en vergeten zeker Ame rika niét. Natuurlijk levert dit ook directe ..voordeden op. In Nederland ziet men Tilt; niet in.. Maar wij Zien,, deze kwestie ook al onder oogeh.' Er moeten veel jonge menschen'naar het buitenland.^ Ik hoop, dat dè mogelijk heid er binnenkort Is, aldus besloot Sjah ril- dit openhartig gevoerde ge sprek. Tusschen 10 cn 16 Mei wor den (wee kolenbonnen aange wezen, elk voor drie eenheden. Uierop zün brandstoffen te verkrijgen voor de periode tot ^eind October. Wat men dronken doet Maandag is tc Lista in het Zui den van Noorwegen een vechtpar tij geleverd tusschen Noorsche mi litaire bewakers en de bemanning van een Duitschen mijnenveger. Deze was juist teruggekeerd van mijnópruimlngs werkzaamheden, toen de Noorsche bewakers be speurden, dat-er aan boord "iets gaande was. In roeibooten gingen ,2y op den oorlogsbodem af, maar werden door de Duitschers ge weerd. Terugkeerend met verster king werden ;de Noren, doqr de Duitschers beschoten, Eerstge- noemdenbeantwoordden het vuur en wisten-aan boord te komen. Het bleek, dat het „Herrenvolk" een bacchanaal bad aangericht; 14 opvarenden waren stomdronken en vyr waren volkomen buiten be wustzijn. Aan boord bevond zich nog vijftig liter jenever en een volledige distllleerinstallatie. De. Duitschers werden allen in arrest gesteld en de mijnenveger werd door de Noorsche marine overgenomen. - Gedeeltelijke stopzetting D.U.W.-werken Onmiddellijk na Paschen zal een deel van de werkèn, die worden uitgevoerd door den D.TJ.W. (dienst uitvoering werken) worden stopgezet; In verband met detoenemende vraag naar arbeidskrachten in het vrije bedrijf en de omstandigheid, dat binnenkort zeer veel ar beiders voor den landbouw en voor de daarmede verband - houdende werkzaamheden noodig zullen zijn, is deze beslissing door den minis ter van Openbare Werken en We deropbouw in j overleg met den mi- tH1, Tan Sociale Zaken genomen. Bij de werken, welke' stopgezet zullen worden, zijn ruim 12.000 ar beiders betrokken. _De arbeldersbezettina van den D.u.W. zal na Paschen nog 36.000 arbeiders omvatten. Bonkaarten KA, KB, KC 604 186 ajg, 100 gram cacao 100 a!g' 250 gr, jam, sir. enz. Jort doosjes lucifers 189 alg. 250 gr. zachte zeep Bonkaarten LA, LB, LC 604 A 26 melk 2 1, melk B 26, C 26 m. 3Vs 1. melk 104 aardapp, 2 'kg.- oardapp. Bonkaarten KD, KE 604 682 alg. 100. gram cacao i; .J 683 alg. 250 gr: jam, str. enz. 684 aig, 3 doosjes lucifers 685 alg. 250 gr. zachte zeep Bonkaarten LD, LE 604 D 26, E 26 m, 6 liter melk 6Q4aardapp. 1 kg. aardappelen Tabakskoarten. enz. T 24 2 rants, tabaksart. (geen import cigarette V 24 100 gr, cl;0colade of suikerwerken X 24 100 gr. chocolade of suikerwerken Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Donderdag 18 April wor den gebruikt mei uitzondering van de bonnen, voor melk cnaardappe- len, waarop eerst met ingang van 22 April mag worden afgeleverd. Bij deelneming aan maaltijden van dc C. K. moeten aldaar dc bonnen „108 of 608 vlcesch" voor vleescb en „104 aardappelen" voo* aardappelen worden afgeleverd. Door het prachtige voorjaarsweer heeft dc Nedcrlandsah-IndoncsiscTic conferentie op dc llóógc Vcluw&tvoor ccn goed deel in dc open lucht plaats. Dc ministers van-buitenïdndscJiczalcen mr. J. Jl, va» Hoijcn (gezeten op .de ballustraöc) cn\ta% sociale caken, TT. Drccs in gcani- mcerd ffcspreJs met: den htitcndM-gouvernciir dr. E. J. van 'Mooi', op het terras aan den vijver i.an het St. Euhcrtus jachtslot. 1VEERBERICHT. Vannacht nogzwaar bewolkt, morgen overdag tijdelijk opklarend, aanvankelijk plaatselijk lichteneer slag. iets kouder, matige en aan de kust' tijdelijk krachtigeweste lijke wind. Zij, die tien jaar geleden en vroc- ger het dansgebeuren op den- voet volgden, verbinden aan den naam van.; Kurt Jo0ss een daüskunst, dié Uit munt door een harmonisch opge-;. bouwd geheel van bewegingenop een thema, waaraan vaak een Ke-i paalde levensbeschouwing "ten grond--, slag ligt. En altijd weer komt daar bij in herinnering! één' der, groote balletten, de Groene Tafel, een uitd acht scènes samengesteld tafereel,., dat een afspiegeling geeft van "de:: machinaties der over ons heerschen-, de machten. De voorstelling, c|ie- Jooss hier geeft van de confereeïeii- de machthebbers en de fatale,' niet af te wenden gevolgen, is nog even- actueel als vóór het uitbreken, van den tweeden wereldoorlog. Aan de koffietafel, waar Jooss met' de leden van zijn ballet vóór zjjn" eerste optreden in ons land een hap je eet artlsten gebruiken h'uh' maaltijd in den regel pas' na den arbeid verhaalt hij van zijn om-: zwervingen en wedervaren - ln de af- geloopen Jaren. De Ensd-unlform, die deze balletmenschen 'dragen; wijst' reeds op hun militair dienst verband. Langs een korten omweg zijn ze uit Duitschiand hierheen gé^ komen. Jooss heeft een deel van. zijn geboorteland"'en^xle steekvwaar"'hij' werkte hij was leider van de Folkwangschule In Essen terugge zien. „De verwoesting is grooter ge weest, dan zich. laat denken. De in nerlijke verwoesting bij de menschen ls niet geringer. De hoop blüft bü den wederopbouw gevestigd op een elite, die haar anti-nationalistische gezindheid weer openlijk- kan toa- nen en oprecht streeft naar een herstel van een democratisch be stuurd Europa". „ik hoop, voegt hij er aan toe, dat ik aan den culturèelen opbouw mag deelnemen. Engeland heeft mij na de komst van Hitler een onderdak verleend; hetheeft me bovendien hartelijk ontvangen. Van mijn school uit Cambridge moet een brug over het Kanaal te slaan zijn". Het gezelschap aan de koffietafel haast zich om tijdig in den schouw burg; te zijn. Wie geregeld aan deze Strenger douanecontrole op geschenkzendingen Ecods sedert ccni^cu tgd maakt "mett: zicli id, ofrCieieelö' ww,v*"ri "rtir- jeu zor gen ovor do onttrekking vnn dericzen door middel van een onwettig ge bruik van gcschenkzendingen, in liet bijzonder uit Amerika. Vooral1 siga retten schijnen in groot en go talc in do Y. S. to worden aangekocht, om vervolgensvin „giftparcels" in den zwarten handel to worden, gebracht. Overwogen is daarom "om een aan tal beperkende bepalingen tc treffen op den invoer van gcsckcnkzendin- gen, om aan dit misbruik een oïnd to maken. Met'ingang van '1 Mei zoo werd aanvankelijk besloten, zal voor den invoer van geschenkzen din gen boven de f25 eenvergunning noodig zqu van den Centralen Dicnst voor den in- en uitvoer. Naar wij nader vernemon7 gaat dit echter voorloopig, niet dooi', .waar schijnlijk, omdat veel Nederlanders, dio zonder daarom, gevraagd to heb ben, een relief pak je ontvangen, door dezen - maatregel gedupeerd zouden- worden. Bovendien is liet niet mak kelek om do waardo te bepalen van elk pakje. Wol zal elke ontvanger van een geschenkzending met ingang van 1 Mei een verklaring moeten teekenon, dat voor da toegezonden artikelen niets betaald behoeft to worden. In tegenstelling tot andersluiöendo berichten, zullen goropatrieerde Ne derlanders, ook in do toekomst, geen douanerechten verschuldigd zijn. AFLEVERING AAN DETAIL- - LISTEN - Het Centraal Distributiekantoor deelt aan de detaillisten mede, dat het, in verhand met de omstandig heid, dat de week van 21" 'tfm 27 April slechts vijf werkdagen belt, mogelijk zal zijn, op de toewijzin gen, welke in de week van 14 t/m 20 April worden uitgereikt, reeds op Zaterdag 20 April af te leveren. Van 20 tot 29 April organiseert de Maastrichtschc schaakvereeniging ia haar stad een internationaal schaakt urnooi. Voor de meestergreep zullen hieraan deelnemen: Alexander, De Vos, dr. -Euwe, O'Kelly,"Prins, Soultau Beieff, Wood, Wolthuis, nagsma en dc thans nog onbekende Limburgsehe kampioen 1916. aan de koffietafel tafel kan zitten, zou in korten tijd zijn talenkennis kunnen verrijken. Negen nationaliteiten zijn hier ver tegenwoordigd. waarbij ook Neder land met de eerste danseres van het ensemble Nocile de Mo sa, oorspron kelijk een leerlLnge van Darja Col- lin, vertegenwoordigd is. En de invloed van de af geloop en jaren op uw dansen 7 Joóss is in het dagelijksche loven eeri man van weinig gebaren. HIJ glimlacht even. Wij hadden van den vorlgen oorlog al veel geleerd. Het klassieke ballet zal een realistischer inhoud krijgen. Die ontwikkelingsgang heb ben-wij al doorgemaakt, onze inner lijke 'overtuiging1, dié ln „Groene Tafel" ls vastgelegd. 19 niet veran derd. Al 13 er natuurlijk een nor male ontwikkeling, waaraan geen levend mensch ontkomt. Bij het zien vsn ons nieuwste ballet, Pandora, zal dat duidelijk worden". De koffietafel is geëindigd. Aan den overkant, in den schouwburg, wor den weldra de vale khakl-kleurlge pakjes verwisseld voor de kleu rige danscostumes. De dans ln een wereld, zooals zij is en.1 worden moet, zal dadelijk beginnen. Die dans kan voor leder verstaanbaar zijn :«n Joos hoopt, dat hij ook "ln». ternatioaaal verstaan zal worden. Uit tfPandora" Cêii der nfeuwo hal-. Uttcri van Kart Jooss, daF Titer nat vertoond worden. Het bericht, - dat .den Nederland-; sch'en staatsburgers in Australië zou '2ijn aangezegd, spoedig naar Nederland of Indlë te vertrekken, is ln zijn algemeenheid niet, juist. Ten onrechte is de indruk gewekt, dat het hier om alle Nederlanders in Australië zou gaan. In verband met de NederJandsche deviezenmoeiüjkheden zullen echter alleen die Nederlandsche onderda nen, wier verblijf |n Australië een niet noodzakelijke deviezemiitg^ve beteekent, dat land dienen tc ver- verlaten. Bi de toekomst zullen ook gepen- slonneerden de hun toekomende pensioenen niet meer in deviezen ontvangen, docli in Nederlandsch of Ned.-Indisch geld; voor de meësten zal dit eveneens tot vertrek uit Australië leiden. Voor hen, die uit hoofde van hun beroep e.d. over eigen middelen in Australië beschikken, geldt de be doelde aanzegging niet. De beschik baarstelling van deviezen vormt het e enige criterium in deze kwestie. - Deviezen! DeviezenI Twee of drie Nederlandsche pas sagiersschepen, die uit „pool" zijn vrijgegeven, zullen in Sydney en Melbourne 5000 Nederlanders op nemen, die op het oogenblik voor herstel van gezondheid in Australië vertoeven. De geldelijke ondersteu ning aan deze geëvacuecrden in Australië kost Nederland maande lijks een bedrag van 2.500.000 Aus tralische ponden. De gcëvacueerden gaan naar Ned.-Indië of Nederland, waardoor men een einde denkt te maken aan het afvloeien van bui tenlandsche valuta. De mannen moeten, voor zoover zij althans me disch geschikt zyn bevonden voor den militairen dienst eh burgerlijke betrekkingen, naar Indlc terugkee ren, terwijl hun vrouwen de keuze hebben hen te begeleiden of naar Nederland te gaan. Anderen, op wie deze maatregel betrekking heeft, zijn de Nederland sche eepensionneerdon, die in Aus tralië- wonen en ongeveer IOOO Aus tralische vrouwen, die gehuwd zijn met Nederlandsche militairen. De officieeie Nederlandsche uitleg is deze: „Nederland is niet geruï neerd, maar wij willen onze nog ■steeds ruime buitenlandsche fond sen bewaren om goederen te koopen .voor befe herstel, yan- Ihdië".7, Olie op de golven Do Melbourne Herald zegt in een hoofdartikel, dat de' Nederlanders op Java alsmede do Indonesiërs veel Maar de jacht is ihans geopend (Van onzen parlementairen redacteur) Op het ministerie van Oorlog ls toen ernstig ontstemd over de hou ding' van een aantal reserve-offi cieren en onderofficieren, die zich aan den militairen dienst trachten te onttrekken. Van de circa dui zend reserve-officieren, die de laatste weken zijn opgeroepen ter eneadreering van de Tweede Divi sie, is. meer dan een. kwart onvind baar. "Weliswaar mag van een klein gedeelte worden aangenomen, dat zij zich ln een bewaringskamp bevinden of wei tijdens de bezet ting in Duitschiand om het leven zijn gekomen, doch de stellige in druk bestaat, dat het grootste per centage der wegblijvers is onder gedoken. Onder dit onderduiken moet men in de eerste plaats verstaan het zich niet laten registreeren of het bij de registratie opgeven var een gefingeerd adres. Ook is er dienst plichtig kader, dat eenvoudig net doet of geen oproeping is.ontvan gen, terwijl er tenslotte nog een groep bestaat, die tracht zich te laten „.uitkooten", d.w.z. voor wendt, tijdens de bezetting politiek niet geheel en al zuiver te zijn geweest. De jacht op de onderduikers ls thans geopend. Wanneer geen ge volg wordt gegeven aan een laat- sten, in krasse termen gestelden oproep die door een politieagent wordt overhandigd, volgt onver biddelijk arrestatie en vervolging wegens desertie. De mogelijkheid van een krljgstuchteUlke afdoening Is aanwezig, doch daarmee zijn de onaangename gevolgen voor de weigerachtige militairen niet com pleet. Overwogen wordt, dergelijke officieren en- onderofficieren in te deelen bij een depot lnIndlë, waardoor zü automatisch later" in do burgermaatschappij terugkeeren.' dan anderen. Ook de „uitgekooten" zijn er zoo maar niet af. Zij moeten rekening houden met de mogelijkheid, dat zij den dag volgend op hun ont slag opnieuw onder de wapenen, worden geroepen, maar dan als dienstplichtig soldaat. Waarom mevr. de Ruytér in vrijheid is gesteld dc vragen van liet Tweede Kamerlij Wandelaar naar do invrij- keidatellmg van mevrouw Dó Ruy tér, de vroegere leidster van dc vrou wenorganisatie dor N.S.B., heeft do minister van Juatitio geantwoord, dat deze geïnterneerde door den be trokken officier-fiscaal in. vrijheid is gesteld, omdat haar schoonmoeder, dio liaar vijf kinderen tijdens haar bewaring verzorgde, is overleden. Do invrijheidsteUing houdt echter niet in, dat van verdcro vervolging wordt afgezien. Spoedige behande ling van do zaak tegen dc betrokkene door het tribunaal Is to verwachten. Aljechin gisteren begraven Dr. Alexander Aljechin, die drie weken geleden in een hotel te Lis sabon dood over zijn schaakstukken werd gevonden, is daar gisteren be graven. De begrafenis werd uitge steld op verzoek van den Frans chen consul, die pogingen in het werk stelde om de echtgènoote van Alje chin te doen opspor-m. Vermoedelijk verblijft zij-in Parijs. De armoede van den overleden wereldkampioen wordt wel sterk getypeerd door. het feit, dat hij op kosten van den Por- tugeeschèn schaakbond is ter aarde besteld. hebben geleden van het feit, dat de Australische regeering niet in staat ;is geweest om aan te dringen op.het .7 laden van de schepen metrelief- goederen, terwijl de /havenarbeiders alle beroep op hun rede en mede lijden in den wind hebben geslagen. Het zou niet meer dan een kleine compensatie zijn, indien de regee ring thans op zich nam, om welke tijdelijke credieten de Nederlandsche regeering ook mocht vragen, ten einde haar onderdanen izi staat te stellen hier-te blijven, totdat hun vaderland voor hun terugkeer ge reed-is,- toe te staan. De margannemisdaad Drie vertegenwoordigers van de Unilever-Verkoop-Centrale en een zwarte handelaar moesten zich gisteren voor den economtschen politierechter alhier verantwoor- ia den wegens bonnenzwendel op groote schaal. De hoofddaders in deze affaire zullen binnenkort te recht staan,. Die nu voor het hek je verschenen zijn bijhen vergele ken maar kleine mannetjes, maar niettemin staat men versteld bij hc'; hooren van de enorme hoe veelheden, die deze lieden aan de distributie hebben onttrokken en de groote bedragen, die zij daarmee in den zak staken. Zoo had de hoofdvei-eg. nwoor- diger van den U.V.C., -de 46-jarige H. a V. voor ongeveer 80.900 aan bonnen- verhandeld, niet alleen tijdens de oorlogsjaren, maar - -)k nog na de bevrijding. Hij wist met zijn geld geen raad, kocht tal v'au dure luxe dingen en deende zcjis aan. een willekeurigeu belten- 10.000. Met J. B, M., een afdeelingscuo: Vél- het hoofdkanto sloot ht d:- voornaamste transacties. Met ern zekere B. ruilde hij voor 30.iiüj textiel. Tienduizenden. bonuer (margarine en vet) werden - kwansel d. Onbegrijpelijk noemde üe cier het, hoe keurige meiisc:;;n voor deze verleiding bezweken ,;i zich als hyena's ontpopten. De po litierechter veroordeelde V. tot 6 maanden gevangenisstraf met af trek van voorarrest en verbeurd verklaring der in beslag genomen gelden en goederen. De 46-jarige vertegenwoordiger der U.V.C., P. V. had in opdracht van zijn dlrecten chef; inspecteur H. margarinebonnen geruild voor bo- terbonnen. Voor -V3' margarinebon- - nen kreeg hij 8 boterbonnen, le verde er 6 af aan zijn chef-en stak er 2 in zijn zak. De economische rechter, mr. Ter HaarRoir.eny veroordeel-, de hem tot 4 maagden gevangenis straf met aftrek <ss verbeurdver klaring der in besl&g genomen goederen. De 41-jarige F. J. J. cle H., even eens vertegenwoordiger der D.V.C., die zich vervolgens verantwoorden moest, had in opdracht van het hoofdkantoor en den afd. chef J. B. M, partijen margarine en vet vervoerd van het depot Nassauha- .ven naar het Museumpark. Dit had hem ongeveer 200 k.g. voor eigen gebruik opgeleverd. Zes kg. had hij geruild voor een modem radio-toestel met pic-up. Hij werd veroordeeld tot 4 maanden, met aftrek en verbeurdverklaring van het muziek-apparaat. Ten slotte werd de 31-jarige koopman M. S. v, w. veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf en verbeurdverklaring van een auto.. Deze verdachte had van den kan toorbediende der Unilever, K., re gelmatig rantsoenborinen gekocht voor, 50—75 cent per stuk, die hij verhandelde voor 3 per stuk Ongeveer 40.000 bonnen.verdwenen hierdoor uit de beruchte bon- nenpot. Alleen rubber voor schoenreparatie Oiu misverstand te' voorkomen wyst de Vakgroep Schoenherstellers net publiek er op, dat de schoen- herstellere in hoofdzaak rubber (van goede kwaliteit) op de door hen in genomen sckoenreparatiebonnen ont vangen, en derhalve bijna alle schoe nen, d.w.z. practisch alle straat- en b eroepsschoenen met rubber ver zoold moeten worden. Van het wei nige leer, dat voorhanden -is, kun nen slechts orthopaedische: schoe nen gerepareerd worden en verder dat schoeisel, dat - door - raaakwijze en bestemming niet met rubber ge repareerd kan worden. Rubbervormhakken zijn wel vry, doch het komt voor, dat de schoen- hersteller niet in de gelegenheid is deze bij zUn leverancier te betrek ken, zoodat hij wel verplicht ls deze bakken te snijden uit de aan- hem op de bonnen toegewezen plaatrub ber. De plaatrubber die momenteel vrij verkocht wordt-is z.g. technische rubber, die door haar samenstelling te eenen male ongeschikt moet worden geacht voor het herstellen van schoeisel. STUDIELUST IN BELGIë Het aantal studenten die voor het loopende academische jaar aan de Leuvensche universiteit zjjn In geschreven bedraagtongeveer 7.300; dit is het hoogste cijfer, dat deze universiteit ooit heeft gekend. Dinsdagmiddag is in. hot Brabant- sche dorpje Heescp bij Oss op ofli- cleele \vij7.c een aanvang gemaakt met den bouw van du 10.000 wonin gen, welke volgens het bouv.-plan-'4S In ons land zullen wórden gebouwd- Heesch viel namelijk do primeur tc beurt na goedkeuring var. het bouw plan 1B1G,. den bouw te kunnen aan besteden van de eerste tien .wo ningen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1