i II'- ff 1 M I f if: ff:: Bananen op komst Is 't echt waar? Vacalbs-iM-p Sjarifoedin op Sumatra Hij droech j J onse smerten j if: ■M- vi ;1 'If >1 - DE SCHIEDAMMER Half Mei in Rotterdam Schip met repatrieerenden uit Polen gearriveerd N.S.B.ers onder hen werd passende ontvangst bereid f 'M A RED. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON D9300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 1 4.— LOSSE NUMMERS 10.03 ZESDE JAARGANG No. 93 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: S CUT F DAMS CUE 3 ING EL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN G930O POSTGIRO NO. 392G44 Bankier: AilSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZATERDAG 20 APRIL 19.4(> Bananen! Dit teoverwoord Lebben we sinds jaren alleen maar in abstracto hooien gebruiken. Thans vernamen wü ervan In concreto en subiet snelden wü naar den Rotterdammer die geacht moet worden op dit terrein uitsluitsel te ktmnen geven, den heer Th. van Slooten, direc teur van Müller Co. Het was juist. Er komen bananen! Halverwege de volgende maand wordt het eerste schip met dit kostelijke fruit in Rotterdam verwacht, een 10.000 tonner!. Het is echt waar, bevestigde ons de heer Van Slooten en' dat is niet alleen voor de voedselvoorziening van Nederland zeer belangrijk, docE boven als ook voor het welzijn van onze haven. Het is aV zoo lang ge-, leden, dat - wij voor het laatste de banenenbootén in -Rotterdam za gen, vrij begonnen te vreezen,'dat zü voorgoed zouden wegblijven. Hoelang is het al niet geleden, dat de witte booten, prompt, eiken Maandag, gereed" lagen om hun la ding van 10.000 bossen te -.lossen! Niet minder.dan.100mannen von den .daarbij werk. Natuurlijk niet alleen op de Oceaanboot, doch ook voor-hebrbeladen der. langszijr.lig gende Scandinavische booten en Hollaridsche kustvaarders,' voor de transito-lading "naar Stockholm, Oslo, en Gdynia. Verder ..voor de treïnzendingen naar België, «Frank- rijk, Duitschland, Zwitserland, Tsjecho-siowaküe - en Roemenië. Dan de verzending per lichter en per motortruck voor het binnen- landsch gebruik. Het was een zeer. gespecialiseerd bedrijf. De heelemanipulatie ge schiedde in één dag, zoodat èn schip èn lading in één dag uit Rot terdam verdwenen! waren, ln .de goede dagen, toen het pond ster ling den gouden - standaard nog niet verlaten had, werden daaren boven in dienzelfden tijd nog 2000 ton bunkerkolen voor de volgende rondreis ingeladen. Na den yorigen oorlog duurde het V/2 jaar voor de eerste bana nen weer kwamen. Nu is er onge veer een jaar. na de bevrijding ver streken voor deze.uitheemsche vruchten weer aan Nederlamdschen wal komen. Nog; schaarsch Hoe zijn nu de vooruitzichten? Niet él te rooskleurig. De ba-, nanen zijn. nog schaarsch. Gedu rende den oorlog .konden <de plan- tages van - de 'United Fruit Com pany in .Centraal Amerika (Colom bia, Honduras,--etc:> niet doorgaan als vroeger! Er is een achterstand. Eenander- probleem is dat1 der scheepsruimte.: De zeer bederfelijke lading kan alleen vervoerd worden met koelschepen. Gedurende den oorlog zijn vele schepen van de ,,witte; vloot" gebleven en de-res-: teerende zijn ten deele nog iri dienst der Amerikaansche en Brlt- sche regeérmgen voor vleeschver voer. Men mag dus niet verwach ten dat alles direct op oudén voetP hervat kan worden. Volgende maand al, is dat waar? - r Tabak genoeg, geen olie Ieder land heelt zoo z'n eigen Fa- schen, maar als de Grleksche tijdre kening meedoet met de west-Euro- peesche, dan beleeft men thans daar ginds,-met west-Europa mee, een wonderlijke Paschen- 1846. (Men zal begrepen hebben, dat waar in :de voorlaatste Paroioscoop stond „een groep, zich op de borst mag slaan" ^geschreven vwas: „geen. groepl') j De Grleksche- linkerzijde met haar taUoozeverkiezirlgsonwilligen zoolang de geallieerden toezicht houden op i de rumoerige huishouding dernaza-' ten-.van Homerus, m'eerit dat zij een kans. behoudt op revolutie, een kans en zelfs een recht. Voor haar is het van belang dat de kerkvoogd Da^ maskinos regent blijft,, want dan kan- men zich achter zijngewaad ver-" schuilen en den koning weren. De koningsgezind en willen den .regent weg-hebben en de terugkomst des konlngs forceeren, zoolang hun par lementaire schbn-meerderheld van kracht blijft. Dat. blijft een wringen tegen elkaar in. In een aeonomlsch-sterk land zou men zoo'n strijd kunnen venverken, maarde historie leert dat econo- mlsch-sterke landen te geboeid zijn bij hun welvaart dan dat zij zich dik willen maken over dergelijke pro blemen. In noodlijdende landen eeh- ,ter grijpt men maar nl te graag haar politiek-verscheurende bij-dingen.' - '..Griekenland nu verkeert-. In nood. Nog niet lang geleden leverde de Grleksche Bank bankbiljetten af- per dekameter, en de kooplieden accep- teexden ze per kilo. voor 100 mlllioen drachmen was;,.niets te koop. De meeste uitbetalingen geschieddenIn natura.... (De roof der Duitschers was de schuld). De voedseltoestand was, en is, eveneens slecht. Thans nog ontvangen veel dorpen hun>levensonderhoud uit: de lucht, door middel van droppings en per parachute-zendingen: (ook dit is te wijten nan do plunderingen door de Duitschers). In Griekenland, het Dorado der olie (niet dè olie, maar de olijfolie die voor hen net zooveel beteekent als voor ons de margarine) ls geen drup pel olie te vinden. Alleen tabak ls er genoeg, maar dat ls geen troost, want kinderen cn de meeste vrouwen ron ken niet. Diezelfde Grieken, die thans door 240 geallieerde vaarnemingsteams worden bestudeerd;en van wlo nog meer narigheid :te vertellen zou zijn vergelijkingmet andere landen kan r.ODlt kwaad voor Nederlandsche gemoederen hopen nu op uitkomst. En die uitkomst moet gebracht wor den door de Groote Vier die na Pa- schen te Parijs beginnen aan een wagonlading Europcesche, na-oorlog- sche problemen. Vanmorgen kwam er spelbreker- ochtlg bericht door: geen vredescon ferenties met 1 Mol a.s. Hoe Jammer, vooral voor de Grieken dat Parijs nu lncen3 een mogelijk uitstel aan kondigt. Menigeen zal zich afvragen: „Vanwaar dat gedraal?" ja, ik-ben ervan overtuigd, 'dat over. een maand de'eerste, boot weer te Rotterdam^ zal arriyeeren. Deze bananen zijn echter niet al leen'voor Nederland bestemd, doch. bovenal ook voor andere Europee- sche landen. Daarmede staat dan vast, dat het zoogenaamde transito bananenverkeer wëaërom te Rot terdam- wordt geconcentreerd- Dit is geheel in overeenstemming met den wensch en het doel der Neder landsche regeering. In di t verband, aldus de heer Van Slooten, wil lk er gaarne op .wijzen, dat de régee- ring een warm gevoel heeft/ voor dë belangen van onze haven en lk wil mijn* groote waardeering uiten voor /de. medewerking: die" ik yan haar. '.en van; de departementen mocht .ondervinden. Binnenkort - zullen, we dus de goudgele banaan weer in de eta lages zien prijken,; een: stap verder van de vele tekortkomingen in-onze voedselvoorziening, een. stap nader bij den toestand die wij vroeger als normaal beschouwden. Pressie op Franco Londen zou aan generaal Franco, officieus het denkbeeld aan de hand hebben gedaan om onverwijld af te treden. De Britsche ambassadeur te Madrid .zon een desbetreffende» stap hebben ondernomen. Ih rechtsche Spaansche kringen verklaard men, datEngeland, air. vorens dezen stap te ondernemen, aan Salazar, den minister-presi dent .van Portugal, zou hebben ver zocht soortgelijke stappen bij ge neraal Franco te doen. Burgeroorlog in Mandsjoerije Het"'centrale-Chineesche- pers-. bureau beschlildigt-' -in- een - uit; Moekden-"Stammend 'bericht' de" Sovjct-Unic ervan, dat zij niet al leen het. materiaal, maar ook -de strijders aan de communisten, die Tsjangtejoen- aanvallen, levert. De regeeringstróepen hebben zware verliezen geleden en hebben zich teruggetrokken. In "de' gebouwen van de bank en/het politiebureau. De regeeringstróepen'kunnen waar schijnlijk niet lang meer stand houdenAan den anderen kant hebben de centrale regeeringstróe pen, die langs dë spoorlijn van Moekden naderen, een punt bereikt dat op 120 k.m. afstand van. Tsjangtsjoen ligt. Er bevinden zich 350.000 man geregelde en /150.000 man ongere gelde communistische troepen in Mandsjoerije. Hulde aan Nederland De Belgische: politicus Spaak heeft het Internationale Hof .te 'sHage met de volgende woorden geopend: Het is 'mij een groote eer m(jn eerste - woorden van dankbaarheid te wlfdcn aan het land,-dat gast vrijheid7 biedt aan: hetinternatio nale gerechtshof, en uiting; te ge ven aan de groote vreugde en de ontroering, die lk ervaar by mijn terugkeer op bevrijd Nederlandscb grondgebied. Nu ik den prachtigen werkijver van dit volk geconsta teerd heb en met eigen oogen de inspanningen, die dit geheclc volk zich getroost, dat zoo wreed gele den heeft, gezien heb, heb ik de volle overtuiging dat het spoedig, met zijn evenwicht, al zijn voor- ooriogschen rijkdom zal terugkrij gen en dat het .weer de haard van vrijheid en van beschaving, die het voor den oorlog was, zal worden. Door een plechtigheid als de$e zien-wij, zonder- twijfel, de groot heid' van de gevaren,die wij ge-- loop'enhebben en de belooning: voor ons lijden en' dé overwinning,- die wij hebben bevochten. Indien, wij bij ongeluk dén oorlog verlo- ren hadden, zou er dan nog ooit een internationaal gerechtshof ge weest zijn? - He eren van het Hof, ik zou niet durven verzekeren dat het interna tionale gerechtshof het belangrijk ste organisme van de Vereenlgde •Naties ls, maar ik geloof wei., te mogen verzekeren, dat er in ieder geval geen belangrijker zijn. NIEUWE FRANSCHE GROND WET Na lallboze debatten in da Fnui- sebo Apsemblee tussehen de Mooce ment Republicain Populaire, do Ka tholieke reebtsclic en radicale party ccnerzijd.s cn öc Communisten en: Socialisten anderzb'ds, lieeft do As-, scmblee gisteravond do nieuwo grond-: wet met 309 tcgcu 243 etemmen.; aangenomeu. BELGISCHE. MIEISTEBSIN (r.j tn fjesprcli met den LttzcmMrgschen-.mliiister 'van MitcnlaMscJie sal-en. Ecch. Op den achtergrond do minister luitcnUndschc eal-cn Spaalc (l.) van.Eoi/cn (r,) Lot der Chineezen Te Fort dè Koek op Sumatra's .'westkust is.- een nationaal, comité voor; Sumatraopgericht tijdens een; bijeenkomst,welke /door Sjarifoedin en honderd Indonesische afgevaar digden uit' geheel Sumatra werd blj- Sjarifoedin gaf aanwijzingen om het republikeinsche bestuur van Su-: matraop denzelfden grondslag te organiseeren als dat op Java is. ge schied.' C-' Op een waag, wat er zou gebeu- 'ren, indien Nederlandsche troepen de Britsche garnizoenen op Suma tra zouden vervangen, zeïde Sjarifoe din: „Ik denk niet, dat kleine bot singen voorkomen kunnen worden, wanneer op groote schaal Neder landsche landingen geschieden". Verder verklaarde hij, dat ten aanzien van de huidige :.onderhan-. delingen de voornaamste vrees van de nationalisten op Sumatra is, dat - alleen de onafhankelijkheid van. Java de facto erkend zal worden; zij willen een niet-verdeelde repu bliek. Oj> Tweeden Taaschdag zullen dc dagbladen niet verschijnen. Hierdoor zijn wjj in de gclfgcn- heid onzen lezers heden een dubbel blad aan te bieden. Spoorbrug bij Zwolle 2 Mei geopend Op Donderdag 2 Mei zal de spoor brug-'over den IJssel-bfj.Zwolle fees- teiyk wordengeopend. De presl- dent-directeur /jran de Nederland- sche Spoonvegen. Ir. W. Hupkem. zal een toesprank.-houden, t#?rwyi een optocht van de Nederlandsche Spoorwegen dien dag door Zwolle zal trekken. Slaking bij Vredestei n Donderdagmorgen is bjj do. N.V, Vredestehi Rubberfabrieken to Loosduïncn. eon doof de E.V.C. 'aan gekondigde' staking uitgebroken. Van de ongeveer G00 man personeel sta ken 100 afbeidexs. Het werk in de fabrieken ligt volkomen stil, aan gezien de overige werklieden niet nau liet werk durven; gaan, daar zij bevreesd zü'n voor represaille-maat regelen van do zij do der «stakers, Actie tegen Spaanderman Donderdagavond heeft "enkele seconden na; den aanvaüg van 'het concert te 'Arnhem, onder - lei ding van Jaap Spaanderman; in' de zaal. onder het tooneel.een explosie plaats gehad, die onmiddellijk ge-. volgd werd door - een rookgordijn, dat het' orkest aan." hst gezicht.: ont trok.: ,De politie, cr/..waren.twintig i-echercheurs -aanwezig,--steldedirect een, onderzoek in. -■ '.Het concert werd eenlgen. tijd later, na - een programmau-ijzlglng, .voortgezet.' .1' Ditls de derde maal,- dat tegen Jaap Spaanderman, bij wlën kort geleden een tijdbom in de brieven bus gedeponeerd 'werd, gedemon streerd- wordt, als reactie .op de wijze waarop hij wérd, gezuiverd. Wat - de Chineezen op Sumatra betreft, is het de vaste overtuiging van den Chlneeschen redacteur Ang Jan Goan van de Sin Po, dab zij in een even hachelijken toestand ver- kéeren als de Chineezen op Java. Ofschoon de meeste Indonesische ambtenaren zich in konden denkeD, dat de Chineezen zich afzijdig hiel- •dén van de Indonesische beweging, washet voor henvry moeiUjk om •de terroristen' en de uiterst-linkschè -extremisten er van te weerhouden', /Chineezen te ontvoeren of hun goe- deren/te rooven en in brand te steken'. Intern, gerechtshof geopend HANDELSVEKUES In; jo week van 21 t/m. 27 AprÜ wordt ban dels verlies gegevou voor koffio en huisboudzecp, Bij 20 boa- neu. wolko normaal zou de» moeten wordezi geplakt dioiiea nu slechts 19, bonnen to wordéu ingeleverd.. Do' vakjos'^SO; 40, "60,.'80- en TOO van; do opplak vellen blijven' *-7us onbeplakt. Regen o d Paschen Vancacht cn morgenochtend zwaar bewolkt of «geheel - be dekt met eenl gen. lichten re gen. Morgen.-, middag-/;, weer. brekende be-, wolklng, kon der dan van daag, matige wind tussehen Zuid-West7en-;.'Noord-West.t' v Voorultziehtèu voor den sen Paasch- dag: Wisselend bewolkt, trisch weer. Het mooie weer van vandaag zal voor de. Paaschdagen helaas niet ge handhaafd blUvcn. Van 'dé. Zuidpunt van Noorwegen strekt: zich vla de Noordzee een storingsfrontnaar de lerschc Zee uit. Dit front dringt ge leidelijk naar onze omgeving door en zal ons a.s. nacht en eersten Paasch- dag eenlge lichte regen bréngen. Nadat het front ons land, is gepas seerd, zalfde '.lucht weer breken, doch wij komen onder Invloed van een maritiem polaire luchtstroomlng «He ons-weer wat lagere temperatuur zal brengen. Uet Is daarom c te ver wachten, dat dc 2e Paascüdag friseh zal zUn met goed helder zicht. Zon op 5.32;- onder 19.46. Maan op 0.12; onder.8J)L Z011 op 1 5.39, onder 1952 uur. - Maan op 2.0S,-onder uur. - Het internationale gerechiïhof heeft Donderdagmiddag in hét Vredespaleis plechtige openings- zitüng:'gehouden. De beteekenls van deze gebeurte nis werd geaccentueerd door de aanwezigheid van H.K.H. Prinses Juliana en Z.K.H. Prins Bemhard. Onmiddelhjlc nadat de prinses en de prins hun plaatsen hadden in genomen, traden de leden van het Internationale gerechtshof binnen. De president van het Internatio nale gerechtshof, de heer Guerrero, Verwelkomde allereerst het prinselijk paar in een korte, toespraak. Ver bolgens legden d3 leden van het hof TïJe' -plechUge'•variriaring^ofr^-welke' vereischt wordt,/, alvorens zU -hun werkzaamheden - Hanvangen. n<??.a verklaring luidt'; aldus: „Ik verklaar plechtig, dat ik eerlijk en met toe wijding, onpartijdig en naar eer en geweten al mijn plichten als rechter zal verrichten en mijn bevoegd heden als zoodanig zal uitoefenen". De middag werd verder gevuld met. begroetingstoespraken van den heer Spaak, president van de alge- meene vergadering :der Vereenlgde Naties, den heer Kerno. adjunct secretaris-generaal, der Vereenlgde Naties, minister Van Roijen, die he Internationale gerechtshof na mens de regeering welkom heette, den heer De Monchy, die zijn vreugde betoonde over het feit, dat het Vredespaleis thans weer aan zijn eigenlijke doel beantwoordt, en tenslotte van' den heer Guerrero, dié besloot met de woorden; „Het Is raet;een diep begrip van de verant woordelijkheid, die. wjj op ons ge nomen hebben, en van het belang van onze opdracht, dat wij ons werk- beginnen als leden van het Inter nationaalgerechtshof'. De zitting werd daarna gesloten. Zij keken in de foopen van geweren Rotterdam-Zaterdag Hoving zwom al iegen Jany Zv Vrijdagmiddag om kwart over vijf is de Fransche zwemploeg, die he denavond in het Oostelijk - zwembad agn de Internationale wedstrijden van de H.Z.C. zal deelnemen, te Rot terdam gearriveerd. De Fransche rugslagkomploene, Monique Berliou, was reeds Donderdagsmorgens aan gekomen. Kees Hoving heeft de Fran sche zwomploeg van Gent af bege leid, alwaar hij Donderdagavond een feilen strijd leverde met Alex Jany.- Tot 89 meter had Hoving de leiding, maar de laatste tien meter zette Jany een formidabele eindspurt In, zoodat hij de 109 meter won ln-59.ui. Hoving maakte preclea 1 minuut. Een teleur stelling ls, dat de echoolslagzweramer Nakacho wegens ziekte, de reis van Toulouse,;naar Rotterdam niet heeft kunnen mee' maken. In zijn plaats zal echter de Fanschman Lacroix deel-: nemen. - Voor <len verslaggever, die nog zoo kort geleden ce glorieuze ont vangst van de ruim 3030 repatriee renden aan boord van de Nieuw Amsterdam van nabij heeft meege maakt, was de aankomst van het Zweedsche schip Kastel holm uit Gdynia met Nederlandsche repa trieerenden uit Polen aan boord, wel 'n tikje teleurstellend. Op de kade aan de Merwehaven was van groenversiering of vlagver toon niets te bespeuren; geen jui chende menschenmenigte begroette de opvarenden, geen muziekkorps was aanwezig, doch wel een peloton soldaten van de grensbewaking, die met geladen geweren de aankomst van het schip afwachtte. Er zouden zich namelijk onder de 97. passagiers verscheidene politiek verdachte per sonen bevinden. Te omstreeks 1 uur meerde het fraaie, witgeschilderde scheepje aan de kade. De opvarenden hingen over de verschansing en trachtten vergeefs een „hartelijk welkom" te lezen in'de loopen der geweren, die dreigend op 't schip gericht waren. Niemand van boord af! De passagiers mochten niet aan den wal, voordat het voorloopig on derzoek naar hun politieke antece denten beëindigd was. Slechts de eenlgc zieke aan boord werd per ambulance naar een ziekenhuis ver voerd. Onder de opvarenden bevon den "Zich Poolsclie en Russische vrouwen, die met Nederlanders wa rén getrouwd, en Hollandsche meis- die met in den oorlog gesneuvelde of gevangen genomen Duitschers wa ren gehuwd. Over het algemeen waren de repatrieerenden goed ge kleed cn maakten'niet den indruk, dat zij het in Polen, Rusland of Zweden zoo slecht gehad hebben. De drie ton bagage, die zU mee brachten, wees ook niet iti die rich ting. Ongeveer 6000 Nederlanders be vinden zich nog in Rusland of in de Russisch-Poolsche zone van Duitschland. Aanvankelijk geschied de hun transport per vliegtuig van de K.L.M., doch thans zal het ver- toer uitsluitend per boot plaats, vin den. Kapitein Doorenbosch, hoofd van de rej5Htrieeringsmissie in Stock holm, die de reis als transportbe- seleider heeft meegemaakt, moest tijdens den overtocht verscheidene passagiers, waarvan lxy zeker wst, dat het politieke delinquenten wa ren, scherp in het oog houden. On der hen bevindt zich o.a. de ex-bur gemeester van Gcndringcn, een N. S.B.-er, die indertijd de wijk heeft genomen naar Polen, doch daar werd gearresteerd. Hij werd na aankomst in verze kerde bewaring gesteld. Verder wer den negen zware gevallen, waaron der twee SS-ers, enkele N.6.K h ers en twee agenten van de Gestapo ende Gepoe in het-Meskamp aan de Wilhelminakade aan het eerste verhoor onderworpen door kapitein Mulder van de Grenswacht, Gerard Knijnenburg verongelukt Do bekendo motorrenner Gerard Knijneuburg uit ^Vasscnaar jg in Zoc* lerwoudc met zrju motor tegen een 9-jarig meisje opgebotst, met het noodlottige 'gevolgdat boiden wer den gcaoöd. Knijnenburg bekwam een gchedclbasigffactuur cn over leed '2 uur later. Do motorrijderswcrcld verliest net Genird Knyucnbuxg een van haar beste renners, die ondanks zjjn jeugd rëods een uitstekendon. naam in bin nen- cn buitenland bezat. Vooral vierdo hij den laatstee trid triomphea in Bel me. Do begrafenis zal Maandag a.s. op "Wassenaar geschieden. Do K.N.A.C. heeft zich In sa menwerking met den AJS.W.B., de K.N.M.V., de vakgroep Goederen vervoer langs den weg en de E.V.O. andermaal gewend tot den Raad van Ministers met een verzoek het daarheen te leiden, dot de benzine prijs zoo spoedig mogelijk tot een redelyk bedrag wordt terugge bracht. «iiiiiiiiuiiiiiiiiruuiiiiiiFiiiiiiiHiiiiiiinïiiiiitiiMiniiiiitiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiHUiiiiiiiiiiuiiiiiiiiDiiuniimiiiiitimi T'cn zijn dc Joden niet, Heer Jesxi, die u cruystcng 1 Noch die 1 erraddijcJc togen voort gericht, g I Noch dio versmadclijck u spogen int gesicht f jVccJi dio u lelievelden, cn stieten u vol pvgsten, T'cn s\jn dc cr\jchs-hy i\iet die wet hacr felle vuystox g g Ben rietstock hebben, of den hamer opgelicht, g Of het vcrvloccto hout op Goigotha gesticht, 1 1 Of over - rock Uacr.i dobbelden cn tuyschtcn: Iel: bent, Heer, id; lent dio 11 dit hek gcdacn, f I lek ben den smeren boom dio u had 0veriaën, lek ben de tacge streng dacmco ghg ginct gebonden, g Z-' 'tiogcl, oh do speer, de gecssel die u slocch, g j§ Do bloct-brdropcn croon die «teen schedel droech: 1 J TFqne dit is. al geschiet,'eylaes! om mijne sonden. g Jacobus Jlcvivs 16S0. g i Puysten: builen, tuyscLtendobbelden; den swae- g ren boom: 1 kinia. - - .1 'RifïiniHiijBiiïiiimiiiiiiiiinimiiiiiiHt den heer Mes, commandant van het repatrieeringscentrum en den heer Bos van den douanedienst. De ne gen verdachten werden na afloop gevankelijk naar het intemeerings- canip SpUkerbos onder Purmerend gebracht. Met ce Kas teil/olm waren voorts 12 ongewenschte weemdelin- gen meegekomen. Hieronder waren menschen, die reeds 20 jaar in Po len hadden gewoond en het nu weer eens in Nederland wilden probeer en Zoo vertelde een jongedame, dat zij in Meppel thuishoorde. Bij nader onderzoek bleek zij echter niet eens te weten waar Meppel lag. Haar werkeiyke domlcili was Innsbrück, Wij kunnen ons voorstellen, dat Nederland op soortgelijke menschen niet gesteld is en wij vragen ons 1 slechts af, waarom zooveel moeite en kosten aan dergelijke dubieuze Nederlanders worden besteed. Keurige menschen Wij 2ijn zonder twijfel niet de ccnigou geweest, die het hoofd hebben geschud bij het verne men van de straffen, uitgedeald onder de bonnenzwcndelaars der Unilever Verkoop Centrale. Daar was dc -46-jarige H. C. V., die zooveel bonnen verhandelde, tij dens cn na den oorlog, dut hij met zijn geld geen raad meer wist. Hij leende zoomaar eens f 10.000.— aan iemand cn ver kwanselde tienduizenden vet- cn boterbonnen. Dat gebeurde in de dagen toen in een portiekje aan den Bin nenweg twee broertjes van vier en zes jaar, twee geraamtctjcs, mot diepe lijnen om den vreug delozen mond cn polsjes die men met do vingers Uon breken, gulzig aan een koolstronk ston den to kluiven. Dat gebeurde in de dagen dat rijen vrouwen en kinderen urenlang wachtten op een kop watersoep cn de kin deren ijsjes kochten om den honger tc vergeten. Dat gebeur de in de dagen dat jonge kerels met dikke voeten en opgezwol len handen op den hongerdood zaten "tewachten.' -r. Toen verhandelden de 40-jar. II. C. V. cn P. V. boterbonnen en dus boter. Toen vervoerde de 41- jorige F. J. J. de ET. zooveel kilo's margarine en vet, dat hij 200 kg. daarvan voor eigen ge bruik kon aanwenden cn ruilde vooi* een moderne radio met pi-ei-up. Toon hielden deze Iceu- rlse moDschcn en hun keurig» vrienden gelagen. Toen kreeg do huismoooer die met haar bonne tje bij den winkelier kwam nut op liet request Uitverkocht Onbegrijpelijk, verzuchtte de officier van justitie, hoo keurige mcnschcn zoo voor dc verleiding 'konden Bezwijken. Inderdaad, onbegrijpelijk. Even onbegrijpe lijk als de straffen die op dezo doo^eonoen volgden. Er kwa- n-«n achtereenvolgens vier van zulke keurige menschen voor het liekjo van den Economi- schen politierechter; -3e straffen varieerden tussehen de 4 en d« G maanden...', mot aftrek van voorarrest. Wel verklaarde do justitie de ,.in beslag, genomen goederen'verbeurd. Zou men hét hoofd niet schudden bij zooveel begrip voor de keurigheid .der.: doliuquenten 1 En dan te weten dat een oude havenarbeider, die <én' blikje vlcescli meo naar huis had genomen,tót D maanden werd veroordeeld DE OOST FN WIJ De „Spectator" schrijft over Ne- deriAad cn Indonesië: „De karnen op succes van de be- sprt-kingen tussehen de Indonesi sche en de Nederlandsche vertegen woordigers nemen gestadig toe. Het zou nutteloos 2ijn te beweren, dat de extremistische nationalisten op Java zich thans hebben leeren ont houden van de nieuwe en spannen de sport van brandstichting en moord en er van zijn teruggekomen om machinegeweren en mortieren te hanteeren zonder deze wapenen eens een enkele maal te laten af gaan, zelfs tegen elkaar. Doch met deze dingen komt men niets verder. Het eigeniyke werk wordt gedaan op de conferenties, die nu van Batavia naar Nederland verplaatst zijn. Momenteel ls 't kernprobleem: het met elkaar verzoenen van twee standpunten, nl. de wensch van Nederland, dat tot een gemeenebest Indonesië wil komen, vertenlgd onder koninglng Wilhelmina en rechtsgelijk met Nederland, met het standpunt van Sjahrir, die er op aandringt, dat Indonesië als vrije republiek erkend moet worden. In dien er een formule wordt gevon den, zal de groepecring van Sjanrir den steun moeten winnen van de minder gematigde elementen. Wandelen. Dc jublieummnrsch Van de R.P.S.V. „Hermandad" op 2d en Paaschdag belooft een succes te worden. Er hebben ruim 590 deelne mers ingeschreven. Tafeltennis. De wereldkampioen schappen tafeltennis zullen tn Maart 3947, waarschijnlijk te Parijs, werden gehouden. Er zal ook een Nederland sche ploeg deelnemen. \#|j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1