De zeeliedenstaking en „De Waarheid" De „lichte gevallen" en de stembus DE SCHIEDAMMER v -■ ■- - - J Tyrannieke gevangenen Pacr>fosc(Kty Vergiftigingspoging 15.000 S.S.-ers IS mm Gesol met-(Mussolini's lijk van Nog vier maanden pralen Fascistische actie? Spanje-strijders nog niet stemgerechtigd Anderhalf millioen ton aan schepen Nederland zegt het met bloemen Geen verhooging van jeneverrantsoen De Aprilbeweging van 1853 f "RED. EN ADIL LANGE HAVEN 111 SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAALT LOSSE NUMMERS 10.09 ZESDE JAARGANG No. 95 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25130 EN 6930O POSTGIRO.No. SS86M Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 24 APRIL 1946 ROTTERDAM, TTOEXSDAG_ la „De Waarheid" van gister avond stond een arükel over de zeelicdens taking. Dit artikel is met den naam van het blad „De Waar heid" in Ilagrante tegenstelling. Men leest, dat de„Oranjefontein" Zaterdag voor Paschen van de 140 man bemanning er slechts 80 aan boord had en dat, om. in dit tekort te voorzien, 50 man naar Antwer pen. waar dit schip na vertrek uit Rotterdam zou aanloopen, zou zijn gebracht. „De Waarheid" spreekt verder over ronselaars, die zich hiermede belast zouden hebben. Van', ronselen is, naar ons blijkt. Paaschmaandag hadden 2500 ge vangenen, die Zondag, gewapend met lichte machinegeweren en handgranaten een opstand begon nen In de San Vittore-gevangenis te Milaan, deze volledig onder con trole. .Tien' bewakers worden als gijzelaars vastgehouden voor de vrijheid van de gevangenen. Op kardinaal Schuster, den leider van de.Milaansehe katholieken, hebben de gevangenen een beroep gedaan om als bemiddelaar op te treden. Maandagmorgen waren de - gevan genen, die wachtten op het ant woord van den kardinaal, rustig. (Kardinaal Schuster fungeerde ook ais onderhandelaar tusschen Mus solini en het nationale Italiaanschc bevrijdingscomité toen de geallieer de legers in April 1945 doorbraken naar de Poviakte). De gevangenis wordt geheel omringd door de po litie, carabinierien eenheden van het leger, die gewapend zijn met machinegeweren en lichte tanks. De opstand brak vit nadat enkele gevangenen Uen bewakers hadden aange vallen od twapend en verspreid de zich snel dew de gcheele gevan genis. Geen enkele van de gevange nen, waarvan er 500 worden vast gehouden wegens politieke difleten, is ontsnapt. Men meldt ons nader: De gevechten om de gevangeniB San Vittorc te Milaan zijn ge staakt/. hangende deonderhande lingen tusschen de autoriteiten en een delegatie .van' de gevangenen.' De gevangenen etschen ontslag'van den gevang eniscommandant,_ een- betere behan deling en' 'een' "shèll er berechting. De gegijzelde politie mannen zijn allen in leven. De po litie had 1 doode en 6 zwaar ge wonden, de gevangenen 2 dooden en 19 zwaargewonden te betreuren. Weensche mozaïek ii Al ls Wee oen ondervoed, van epidemieën ls het tot nu toe ver schoond gebleven; uitputting en hongeroedeem staan ver bovenaan bU de doodsoorzaken. Er ls, zelfs Voor de' sterken, maar een zware.' verkoudheid noodig of «en 'griep met 3B graden koorts, om voorgoed het vaantje te strijken: zoozeer ls de weerstand der Weeners achteruit gegaan. Vroeger betrok Weenen z'n een voudigste levensmiddelen uit Neder- Oostenrijk en-het Burgenland, maar In die gebieden, heerscht op het oogenbUk zelf groote nood; import uit Hongarije, Roemenië en Joego- Slavië is vooralsndg onmogelijk; ZwLtserl&ild U de eenige buur die dagelijks en goed probeert te hel pen. - De Weeoer UJdt geduldig én haat niet, en hij verdraagt do internatio nale spanningen die zich kenbaar maken lènga de dcmarcatlegronzcn die zijnlandje verdeelen; in de hoofdstad zUn liefst vjjf zones. De" Russische maarschalk Kociew resi deert La Baden, de geallieerde raad In het voormalge palels van Justi tie; boven den Hofüurg wapperen vier geallieerde vlaggen en een vijf de, grooer dan de andere, vertegen woordigt den Staat wiens generaal «Ilea te zeggen heeft ln de interge- alUeerde óf Internationale zone. In het Grand Hotel en ln het Imperial tronen de Sussen: In Bristol: de Amerikanen; ln Sacher: de Britten; ln Kummor: de Franschen. Russisch plaatselijk commandant i3 generaal Lebcdenko: zijn verblijf torst een groote ster, welker neon-licht des nachts wijd en zijd te zten te. Overal borden ln vele talen, om te waarschuwen (en om te lokken dat men van de eene zone in dc andere verzeilt. Overal „cyrillische lettmeekens". dus overal meer Rus sische bolden dan strikt noodig is, overal reclame voor Moskou.... Weenen te een stad waar als het .ware ze6 burgemeesters tegen el kaar in decreteercn en regeeren, waarbij komt dat de geallieerde raad en de eigen bomlsregeerlng ln alle normale eten hun eigen roet werpen; geen wonder, dat deze acht „competenties" dag-in dag-uit met elkaar overhop liggen. Bij het invallen der schemering rept ieder zfcli naar huls en werpt z'n deur op slot; 's nachts lijkt Wee nen wel uitgestorven: do militaire politie der geallieerden en de bonds- polltle loert overal op dieven, moor- denaars. plunderbenden cn verdach te auto's. Van de bondskansclarij op den Balliiausplatz ls- de vleugel waar Dollfuss in Juli. 1924 door de'nazi's werd vermoord, verdwenen. Alge meen geldt hij nog bis de martelaar voor Oostenrijks laatste vrijheid. Van de üe-naziflcatie komt niets terecht. Heel Weenen" kwijnt dus, alleen do kunst bloeit ais een verrassend- moolo pulnblocm, vooral in de krln- gen van hen dlo 5, 0 of 7 Jaar door brachten ln gevangenissen en con centratiekampen. Zii trachten Wee nen weer to doen leven! zonder den onVenvoestbaren levensdrang dor Weensche Vrouw zou het beelemaal onmogelijk- zijn. Hoed af dus voor de Weensche vrouw. "geen sprake. .Tusscbèri .werkgevers-' en werknemers, is een overeenkomst tot stand gekomen, wijilaten „De .Waarheid" het recht, tegen .deze overeenkomst bezwaar te maken, doch het is een staal van ergerlijke demagogie indien een voorstelling van zaken wordtgegeven,alsof bij het aangaan van een overeenkomst tusschen werkgevers /en .werkne mers, georganiseerd in de contact-, commissievoor officieren - en zee- lieden, van ronselen: sprake zou" kunnen zijn. De mededeeling over de - bemanning van de „Oranjefan- teln", die niet volledig zou zijn, zijn positief onjuist.- „De 'Waarheid" deelt nog mede, dat 50 man civiel personeel met jenever werd gelokt, naar Antwerpen- gebracht en op het station de boel op stelten zette. Wij constateeren dat de bemanning van de Oranjefontein in Rotterdam op 5 na volledig1 was. De 5 man die ontbraken waren een volkskok, een bediende, een bootsman, een bank- werker en een matroos. Deze vijf zeelieden zijn ln ahe rust naar Ant werpen gereisd om aan boord van het schip te gaan. Het zal „De Waarheid" interesseeren, dat behal ve deze vijf,- voor speciale werk zaamheden verelschte leden van de ■bemanning, zeer velen graag aan boord van de „Oranjefontein" had den willen monsteren, waarvoor echter geen plaats was. Het bericht houdt verder in, dat voor de „Westplein" getracht wordt politieke delinquenten, bejaarde matrozen en matrozen met' dubbele breuken (waarom gaat de fantasie .van-<„De Waarheid" niet yerder en laat de redactie deze zeelieden niet lijden aan builenpest?) te monste- ren.:--;-.'v. ;:'v Het Ministerie ,van Scheepvaart (de „Westplein" gaat uit voor een regeeringstading) neemt alleen vol waardige bevaren zeelieden/met op hun papieren een stempel var. het bureau nationale veiligheid aan boord. ,43e Waarheid!" Opbouwen, pro- duceeren en organiseeren! Alle schepen, die in Rotterdam liggen kosten de Nederlandsche gemeen schap geld. De export stopt en het benoodlgde graan en allerlei andere artikelen komen niet of te laat aan. Het artikel in „De Waarheid" is - onjiiist-en de .-tactiek van deze on verantwoorde HJ ke, onorganisatori sche staking, treft de meestwezen- Ujke -belangen *varf de-Nederland-' sche volksgemeenschap. De administratie heeft zich te houden aan de wettelijke bepalingen DE GROOTSTE EEKENUAGniN E TEE WERELD, negentien meter lang cn drie meter hoog, is 06» de Amcrikaausche Harvard "University aangeboden. Zij maakt het mogelijk tot heden toe volkomen onontgon- ncn gebieden der tvislxtnde Toonderzooken. Iedereen kan do machina bedienen doch da problemen, cLic zij krijgt op tc lossen, moeten door e en bekwaam deskundigo-worden, voorbereid. Binnen enkele tellen lost de machine wiskundige vraagstukken op, nadat ze, in codevorm tn ceu strook papier geponst, in', do machine z\}n geplaatst. ken op het graf was geplaatst om het tegen ontdekking te beschermen. Het graf bevindt zich op een een zame plek, waar ook Duitscbe sol daten begraven liggen. Men is daar om van meening, dat degenen, die voor deze lijkroof verantwoordelijk zijn,-.'waarschijnlijk heel goed wisten, waar het graf was.gelegen. Aan de Milaneesche bladen zijn anoniemebrieven gezonden door de „fascistisch democratische partij". Deze deelt mede, dat zij het lijk van -.Mussolini" weggehaald heeft en dat het thans in haar handen, berust totdat het stoffelijk overschot van den vroegeren duce „naar de glorie van Rome kan worden terugge bracht",-/;:. Ook met strooibiljetten is deze me dedeeling te Milaan verspreid. Nog 300 Duitscho krijgsgevange nen bij. Nourcnberg zyn vergiftigd geraakt door arsenicum bij een mys terieuze poging om 15.000 nazi SS- liodcn to dooden. Do nicuwo govallcn licbbeu liet totaio aantal zieko slacht offers in Stalag,13, op 10 k.m. van Ncurcnbrg, op 22S3 gebracht- Qeen doodcu' zyn uit het k volgens do Amorikaansche leger- autoriteitou 'worden er ook geen vorwacht.Vier volle flcsschen arse nicum en twco lccgo flcsschên zijn onder den vloer van eon plaatselijke bakkory gevonden, welko een week geleden .met arsenicum vergiftigd brood aan een regiment krijgsgevan genen geleverd heeft. Tot nu too zyn geen arrestaties vorricUt,-De slachtoffers bovindon zich in. verscliillcndo stadia van oa- trol-zy'a. Tweehonderd cn zeven bo- vindon zich in -ernatigen .toestand in -hot hospitaal. Do Amerikaanscho ko lonel WilHama. heeft verteld, dat het arsenicum wanrschijnlijk met een horstel onder aan do brooden ge smeerd-is, .wolk© aan het betrokken regiment getoverd zyn. Het schuieren van do brooden vcrcischt aparte be handeling van elk brood. Na do be- working met arsenicum zyn do broo den weer op dc Tckkon in de bak- kery gozot. Dit bewijst, aldus Wil liams, dat or oen. opzettelyko poging gedaan is om minstens con deel van liet'gevungeaenkamp to vermoorden. Na deHooge Veluwe De onderhandelingen tusschen de Nederlandsche en Indonesische vertegenwoordigers zullen op 4 Mei op Java hervat worden. De heer Van Mook verklaarde, dat als re sultaat van de in Nederland ge voerde besprekingen de vertegen woordigers van de Nederlandsche regeering tot een beslist nauwer contact met de republikeinen z\ju gekomen. Een definitieve beslissing zal echter niet vallen voor de ronde tafelconferentie, welke in Augus tus gehouden wordt. De vertegenwoordigers van den. Indonesischen premier SJahrir zul len bs. Donderdag uit Nederland naar Java vertrekken, blijkbaar om geen andere reden, dan dat zij met Sjahrir waren overeengekomen reeds 20 April op Java terug te zullen.' zijn. Van Mook en zijn drie adviseurs zullen 30 AprlS volgen. WEERBERICHT Heldere nacht met plaatselijk mist en Uier. en daar lichte' nachtvorst. Morgen overdag wisselende bewol king met plaatselijk enkele buien. Weinig verandering ln. temperatuur. Meest zwakke wind. Waterstanden 25 April Rotterdam ie ty 1MB uur; 2e tU 22.33 uur. Het lijk van BenitoMussolini"fa in den nacht van 22 op 23 April van het kerkhof te Milaan wegge haald. Men weetniet doorwie cn met welk doel. Men is te Milaan van oordeel, dat; Italiaanschc fascisten' zoowel water: den geheimen roof van het stoffelijk overschot van Mussolini als achter den nog niet bedwongen opstand in de gevangenis San*' Vittore sta&m- Men vermoedt, dat deze incidenten een onderdeel vormen' van een' plan der fascisten dat ln verband met de herdenking van Mussolini's dood en de bevrijding van Noord-Italië, deze week een Jaar geleden, ten uitvoer wordt gebracht. Gistermorgen vroeg, toen doodgra vers hun werk ln een stuk grond dicht bij de plek waar Mussolini en zijn geliefde Clara Petacciliggen be graven, wildenhervatten, vonden zij het graf geopend en dekist ledig. D e kist van ClaraPetacci was QD- aangeroerd.;: Niet het gcheele stoffe^ lijk overschot van Mussoliniwas ver wijderd. De doodgravers -vonden no^ een been in de rijlaars, die de dlc- :tator. droeg, .toen - hij 28-April ver* leden Jaar bij Como werd gearres teerd en doodgeschoten. De autorl-; teiten te Milaan leggen er den na druk op, dat geen bijzonderken tee- 'Onwillekeurig rijst de vraag na. wij straks weer ter: stembus gaan hoe heb staat mét het kiesrecht der /lichte gevallen", die op vrije voeten zijn gesteld. Met de „zware gevallen" ligt het vanzelfsprekend heel een voudig; zy zitten in kampen, zijn dus rechtens van hun vrijheid beroofd en niet in de gelegenheid te stem men. Voor zoover zij bij de S.S., de N.S.K.K. en dergelijke Duitsche in stanties dienden, hebben zij boven dien het Nederlanderschap en dus ook het kiesrecht verloren. Geen twijfel bestaat over de groep reeds veroordeelden, wien bij gerechtelijk vonnis het .kiesrecht is - ontnomen. Ook zij worden van de kiezerslijst afgevoerd en als zij dus hun vrij heidsstraf reeds mochten hebben uitgezeten, dan nog zal voor hen.de stembus gesloten zijn, indien Justi tie althans tijdig aan het bevolkings register van deze gerechtelijke uit spraak heeft kennis gegeven. Want op haar eigen houtje doet de „ad ministratie". niets, mag zij niets doen. Zij heeft zich te houden aan de wettelijke bepalingen en mag geen rechtertje gaan spelen. De „lichte gevallen" zullen zoo hier en daar nog wel eens tot ver ontwaardiging aanleiding geven. Niet in de groote steden, waar zij in de massa opgaan. Maar in de dorpen en stadjes, waar ieders handel en wandel in de .afgeioopen vijf oor logsjaren een open boek was, zal op menig gemeentehuis verontwaar- In Mei en Juni inlijving dienstplichtigen In een brief von den minister van Oorlog aan de burgemeesters geeft do minister aanwijzingen om trent de inlijving van. de tot ge woon dienstplichtige bestemde per sonen van de" lichting 1945. Deze Inlijving ls thans voor de landmacht vastgesteld op 2, 7, 8 en 15 Mel an. cn voor de «ccmacht op 7, 14, 21 en 28 Mei en 4 Juni. De minister merkt in zfjn brief op, dat 6lechts uit een zeer klein getal gemeenten, dienstplichtigen van do lichting 1945 worden be stemd voor de zeemacht. Toewijzing aan Nederland als schadevergoeding, Nederland krifet 553.006 ton aan handelsschepen of wel 6.59 procent van dc totale hoeveel heid te verdeden scheepsruimte toegewezen als vergoeding voor de schade, opgdoopen geduren de den oorlog. Dit werd vastgesteld op een te Brussel gehouden vergadering van het geallieerd© agentschap der-her stelbetalingen, waar goedkeuring ge hecht werd nan de door het comité .der koopvaardijvloot voorgelegde cij fers betreffende de verdeeling van- 23.608.000 ton scheepsruimte. Engeland krijgt het grootst© deel toegewezen, t.w. 10.870.000 ton (46.04 dan volgt Amerika met 4.209.000 ton (17.82 derde is Noorwegen met 2.393.000 ton (10.14 V»), vierde Frankrijk met 1.614.000 ton (7.68 en op do-vijfde plaats komt Nederland met ruim ander half millioen ton. De Londouarcn kunnen bihucn. enkele tuclecn genieten -.van dc kleurenprachtacr üollandsche tulpen, waarvan cr meer dan tioce honderd duizend naar Engeland zijn gezonden als geschenk van het nationalecomité, dat kort tia de bevrijding tn ons land tua3 ge vormd om den Vereenigden Vol ken een bloemenhulde te brengen als dank voor hun oorlogsinspan ning. De fulpen zijn verdeeld over de mooisteLondcnscJtc parken. Ook werden zij geplant in dü* fuin van Evckinghampalacc. Alle va riëteiten -zyn vertegenwoordigd, zoodat eer» wonderlijk kleurenspel cal ontstaan. Dank sjj het conmpe weer van de laatste weken begin nen de tulpen thans uit to komen, doch verwacht wordt, dat efj liet begin van Mei op hun «toofet zyn; - Handel in gebruikte motorfietsen vrij De handel in gebruikte motorrij wielen is thans-'vrij,-terwijl .het niet uitgesloten ls, dat binnenkort ook, voor nieuwe, motorrijwielen geen aankoopvergunningmeer noodig zal zijn. Dit wil evenwel nog niet zeg gen. dat d£r eigenaar, van: 'n- tweede- hahdsch motorrijwiel zijn- machine ,ook: mag berijden. Een rijvergun ning blijft noodzakelijk. Ook is het voorgeschreven, voor elke transactie een taxatieprijs bU de rijksverkeers inspectie aan te vragen. Tachtig vroegere Duitscbe offi cieren zijn, verdacht van samenzwe ring tegen het leven van den Beier- schen minis ter-president- dr. Hoeg- ner, gearresteerd. Hiller was jarig Zaterdag lag er, zooals wel meer gebeurt, een oude Duitscho niyncn- veeger in do ïiotterdamscho haven, bemand met krijgsgevangen Duitscho marinemannen, dio bader toezicht van do geallieerden nog. altijd regel matig de zee van mijnen zuiveren. Onder voorwendsel, dat do - vlaggen „gowasschen'? waren', on in den wind moesten drogen, hebben;de Duit- ;schem^dieni.ZatcTdag'.hGt.-sclnp"-'ge-; -pavoisèerd. De - Nedcrlandscho mari ne-autoriteiten begrepen echter, dat hier: racer achter moest schuilen. Zy keken eens op "den kalender, confron- teerden den datum mot hun geheu gen en toen ging hun och licht op, het was de i verjaardag van Hitier. Onmiddellyk werd do rngewenschto demonstratie do kop ingedrukt, ter wijl do Duitscho commandant in ar rest werd. gesteld. Hij zal zich. voor den krijgsraad to verantw* orden heb- bcu.; ■Vv.,:-I digd de vraag gesteld' worden:' Moeten we dien vent nu ook een oproep sturen?", als het gaat 'om iemand, die zich onder de Duitsche bezetting een minder goed vader- ,t lander heeft getoond. Men zal het een. vreemd gezicht vinden,: dezen man, die nog. niet zoo lang geleden aan de democratie een broertje dood had, ter stembus te zien gaan, om van het recht, zelf zijn regeering te kiezen,-gebruik te maken. Maar de verontwaardiging zal moeten wijken voor het nuchtere feit, dat de ad- - ministratle deze menschen niet ..kent" en zij zich alleen heeft te richten naar de gerechtelijke beslis singen, waarbij het kiesrecht is .ont- aaMa/y Als tegenhanger van. deze „lichte gevallen" staat de kwestie van de Spanje-strijders. Ook zy zullen dit jaar nog niet ter stembus gaan. ZSj zijn destijds .van het Nederlander- schap vervallen verklaard en al is er de toezegging, dat hierin zal wor den voorzien. Justitie schynt geen gelegenheid te hebben gevonden, een eenvoudig wetsontwerpje bitmen een dusdanig tijdsbestek bij de Kamer aanhangig te maken, dat de.oud- Spanjestrijders met het terugkrijgen hunner burgerrechten op 17 Mei hun kiesrecht zouden kunnen uitoefenen. De wereldgraanpositie Iaat uiter aard niet na, baar invloed 4e doen gevoelen op de productie van ster ken drank. De optimistische ver wachtingen, welke hieromtrent ecnl- gen tyd geleden werden gekoesterd, kunnen op dit moment dan ook niet in vervulling gaan. Eenerzüds kunnen uïj als graan-importcerenfl land moeilijk al te groote hoeveel heden gedistilleerd op dc export-, markt brengen; aan den anderen kant zou hel al evenzeer de aan dacht trekken,'indien Nederland zhn export verminderde, maar rdet zijn productie, waardoor duseen san- zienlijke stijging van het binnen- landsch gebruik mogelijk zou yrot-.., den. Voor.' de raritaoeneeringsperiode 1 Mei—30 Juni zal de in uitzicht gestelde quota verhooging met 10 van hetbasisverbrulk in 1939 dan ook uitblijven. TKAMVERBINDING NUMANSDORF. Do tram verbinding Rotterdam— •Numansdorp cn do bootverbindingca NnmansdoTp-liavcn—Willemstad ea Zijpo zijn dezer dagen hersteld. TOT de goede' zeden van een zedelijke volkspolltiek die ons zeer ter harte gaat be hoort zeker," dat men oude koeien m de sloot moet laten liggen. Een uit- zondering mag" gemaakt worden voor een tamelijk oud beestje, in den vorm van een artikel, dat prof. mr. C: W. de Vries op 24-l-'46 schreef ln do Nationale Rotterdamsche Cou rant iri 'den tijd, dat het Rotter dams ch Nieuwsblad, waarin hij, zoo-: als hl) in zijn woord van intreda aankondigde, thans het .landsbelang :wilrdieneivnog een'verboden krant was. In dat artikel deed hij name lijk een vöorspéUing. waarvan pas over.-enkele weken zal blijken, of zij 'juist is.' Prof. De Vries voorspelde Scher- merhom-Drees een erasüg conflict met. het kiezersvolk, omdat zij geen begrip hebben^ getoond voor het al gemeen verlangen van het volk naar een snelle verkiezing. ZIJ zouden' zich even sterk-vergist hebben in de pu blieke'opinie als Thorbecke in 1853, teen de z.gm. April-beweglng hem als een storm overviel. „Omnia com- paratio claudlat". E!ke vergelijking gaat mank en een historische verge lijkingmeestal erger dan een ge wone. Een Franschrnati noemt „Ma- dame I'Histolre" een publieke vrouw; prof. De Vries heeft met rijn ge wrongen analogie de reclassecring van de arme vrouw niet nagestreefd. Eerst een woord uit de praktijk: er is allesbehalve een gedrang naar de stembus. De meeste politieke par tijen zouden graag nog wat meer tijd hebben gehad en het groote publiek is allang tevreden met de gestelde data. Het is onwezenlijk en „welt- fremd", om op dit punt-van eenlge ontstemming te spreken, laat staan van een algemeer.e ontevredenheid, heelemaal gezwegen van een storm van verontwaardiging, zooals er in 1853 was. Het is met de data der verkiezingen vreemd gegaan. De communisten hielden een referen dum over verkiezingen zonder uit stel, enkele maanden na de bevrij ding. De NederlandscheVolkspartij wilde een ruime periode van poli tieke rust voor het „gesprek". BU de eerste publieke behandeling van de zaak in de Nationale Advies Commissie hadden de communis ten eenige moeite, om hun na het referendum gebleken voorkeur voor uitstel tot 1946 dachten zij, dat de winter 1945-1946 met zijn vele moeilijkheden ontevredenheid over de regeering zou opwekken?!? te motiveeren, terwijl dr. Banning met een verkiezing, zelfs vroeger dan rij nu zal plaats vinden, accoord ging. Dat-wijst toch ook niet op de harts tochtelijke spanningen, die prof. De Vries z|Jn artikel in de -pen gaven met-een verwijzing naar...1853. Wat is er toen gebeurd? De Grondwet van 1648 garandeer de. de godsdienstvrijheid. Hieraan ontleende de Roomsch-Katholieke Kerk het recht, haar'interne orga nisatie, zonder verdere koninklijke goedkeuring of erkenning,, naar. goed dunken fn. te richten. De Paus be sloot in Nederland één aartsbisschop en vier •- bisschoppen te vestigen. Toen was het vuur in het vet. Pro- testantsch Nederland sprong te wa pen en - met de gezwollenheid vjui dien tfjd werd van 'a paar dufcend kansels en in vele-.honderden pam fletten en brochures/geweldig to keer- gegaan. De lieve coalltiebroeders van „eenige tientallen Jaren late? zaten elkaar Jn het haar! De katholieken noemden Nederland dén beminden wijngaard des Heeren, dién echter de vijandige mensch (dat is de pro testant), na allerlei onkruid op" 's Heeren akker te hebben gezaaid, door allerlei middelen poogde te verwoesten, ten gronde te richten en de misvormen. Het NederJandsch is wat wonderlijk (onkruid zaaien', een akker ten gronde richten 1), maar de bedoeling is duidelijk. De protestan ten rijn ketters. De dwaalleer van Calvijn heeft groote nadeelen en on heilen berokkend aan de zoozeer bloeiende kerken. De protestanten van hun kant noemen Thorbecke een godlooche naar, een Jezuïet, „door den Paus gekroond", die het land aan Rome verried. Als men hem het voorbeeld van Van Oldenbamevéldt en Jan de Witt voorhoudt, maakt men zich aan niets minder dan ophitsing schuldig. Er verschJJnen zooveel schrifturen, dat een apart boekje met een naamlijst verschijnt! „De Roomsch en zullen eerst metbis schoppen, dau met het foltertuig en het martelvuur der inquisitie ko men". Wie tot kalmte maant (o.a Groen van Prinsterer) heeft een monsterverbond met de Jezuïeten gesloten en kerk cn.vaderland ver raden. De protestantsche hartstocht kent geen grenzen meer. Wdlcm Hl wordt bezworen zich als een Geu zen-koning te gedragen. De domi nee-dichter Bernard ter Haar doet den koning in Amsterdam namens protesteerende protestanten het ver zoek in te grijpen. De koning ne geert Thorbecke's raad, de heeren eenvoudig naar de Grondwet van 1848 te verwijzen; hij zegt geen Ja, hij .zegt'geen neen, maar noemt den dag van Ter Haars bezoek zoo on geveer den aangenaamsten da? ~ljns levens en Thorbecke vraagt ontslag. Deze waarlijk geweldige deining nu vergelijkt prof. De Vries met de ontzaglijke ontevredenheid in het land tegen Bchennerhorn en -Drecs, omdat die de verkiezingen hebben uitgesteld. Tot 17 Mei heeft prof. De Vries gelegenheid te zeggen, dat hij rich vergist heeft, daarna zullen de fei ten het. wel bewijzen. Mr. H. -WTLLEMSE. DUITSCH HOUT VOOR - ENGELAND. ;,/;v :.v; Naar wijvernémen zullen, binnen kort groote transporten - hout/van Duitechland naar Engeland worden verscheept. Met betrekking totA de slechte toestanden in de havens ls het verheugend te kunnen melden, dat deze transporten, circa 20 a 30,000 ton per maand,ln geallieer de Rijnschepen van Duitschland naar Rotterdam zullen worden vervoerd, waar het hout in zeeschepen zal- worden overgeladen. Zooals men weet is de grens voor Duitsche Rijn- schepen gesloten, zoodat'deze niet aan het vervoer zullen- deelnemen, De transporten .zullen zeervermoe- tielfjk duren tot het eind van dit jaar. Het hout.Is afkomstig uit het Zwarte Woud en omgeving, en is be- stemd voor den wèderopbouw in En geland. Een bekend bedrijf te Rot terdam heeft de regeling - van dit vervoer ln handen. Hoving neemt revanche op Jany Gisteravond heeft de Franscho ploeg voor het laatst deelgepumca aan intoruatiimalo zwemwedstrijden, welko to Amsterdam door de zwem- club „Het IJ" werden georganiseerd: Aan deze wedstrijden nam. tevens oen Amorikaansche ploeg deel. Het hoog tepunt waa echter wederom' do strijd tusschen do beSdo rivalen Kees Ho ving en Alex Jany. Hoving heeft veel lcoring getrok- ken uit do vorige wedstrijden en lie! het nu niet aankomen op d© laatsto 15 meter, doch hij verdeeld© zya krachten zoo, dat liy voor do laatsto halve baan voldoende energio over lrd om do eindspurt van Jany af to witzen en aangemoedigd door ao ruim 2700 toeschouwers tikte hy als ccrsto aan in 59.9.3 Jany liad precies 1 mi nuut. Een waardige revanche voor do geleden nederlagen. ZWALUWEN—BASEL Het zwaluwen-elftal, dat op 12 Mol te Basel tegen een Baselsch elftal zal uitkomen, is als volgt samenge steld Doel: Van Kaalte (Blauw Wit); achter: De Jong (A.D.O.) en WJlders (Blauw Wit); midden: Van der Hoe ven (D.W.S.), Hol (Ellnckwijk) en Stijger (Blauw Wit); voor: Bakker (Volewijckers), Van der Vegt (H.B. S.). Engelsman (Quick, N.), Van der Gijp (Emma) en Bergman (BL Wit). Reserves: Brits (H.V.C.), Van der Helde (Fcijenoord) en La.igelaan (H. B.S.). Generaal MlhaelowitsJ, de roya- Ustische - Servische paitlsanenleider zal begin Mei ln het openbaar te recht staan. De Amcnikaansche minister van landbouw deelde mede. dat Amerika en Canada in Augustus en septem ber 200.000 ton graan zullen aanvoe- ren indien Engeland op he-t oogen-' blik. eenzelfde hoeveelheid' van zijn voorraad en janvocr afstaat.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1