iSSsSS/lfs/jll///;: iS r 0 .//./'.;:,/.:.:;'7 DE SCHIEDAMMER Vorrink antwoordt: Samenwerking met Meyer werd principieel afgewezen Bespreking had ten doel, op de hoogte te komen van wat er in ons land gaande was Laster inzake verraad volledig weerlegd T-" I»» Verdiende zege van Xerxes Geen verschil in krachten bij Sparta-Fëijenoord Zware nederlaag van R.V.C. R.F.C. gekraakt prinses verjaart Enthousiasme woog op tegen techniek Indisch allerlei If" 7^/|i RED. EN ADM. LANGE HAVEN141 SCHIEDAM TELEFOON G930Ö ABONNEMENTSPRIJS' PER WEEK .81 CENT PER KWART AAL2 EO S SÉ N UM1LERS t 0 - 09 ZESDE JAARGANG No. 99 ADVERTENTIES EnVTNLICHTINGENDEENSTj SCHIEDAL1SCHESINGEL 42' ROTTERDAM - - TELEFOON WES. 25430 EN S930Ö - POSTGIRO No. -Ü3S44 B.inTcler: AMSTERD. BANK V TE ROTTERDAM MAANDAG 29 APRIL 1946 -■ •.•••.••- "V. Y. Men versta het doel van den schandelijk"! laster, welke over de hoofden van Vorrlnk en my is uit gestort niet mis, waarschuwde Frans Goedhart (Pieter 't Hoen) Zaterdagavond tydens een rede in de ApoUohal.te Amsterdam. -Men tracht hier indezen verkiezingstijd verwarring to stichten op een wijze, zooals in de zwaarste voorioogsche verkiezingscampagne nauweiyks is voorgekomen. 'In Vorrink en my tracht men de Party van den Ar beid te treffen, eropspeculeerend, dat van dit vuil by de kiezers wel licht nog zooveel zal biyven han- gen, dat zü i» twijfel zullen ge raken. V - Vorrink zeide met van veront- waardiging trillende stem, dat men hem in verband met zijn actie om den ontsnapten fascist Arnold Meyer achter het prikkelddraad terug te brengen, van .een anti katholieke actie had beschuldigd. Ik' deed niet meer of minder dan mfjn plicht, toen ik erop aandrong een": ontsnapten gevangene weer vast te laten zetten, "Wie heeft er minder belang bij dan ik als voor- 7 zitter van de Partij; van den Ar beid om de katholieke vrienden van ons af te stooten juist in dezen verkiezingstijd? En wie, zoo vraag ik, heeft er wel belang bij, dat de katholieke leden van de Party van den Arbeid, die zich. politiek by ons thuis ge voelen, uit ons midden worden .weggehaald met andere dan poli tieke middelen? Frans Goedhart .begon allereerst te vertellen hoe het hem gelukt was, door vermindering van toere- keningsvatbaarheidj.te< simuleeren, .de uitvoering van het tegen hem uitgesproken "doodvonnis te i ver hinderen en hoe hy. op. 2, Augustus, .1943 uit Vught wist - te ontkomen, daarin bijgestaan door talrijke. goede AJSTedcrlanders, die daarbij veel moed" toonden; „Ik wil hier^ r; echteriidet^over myzen^maar"x»veri den strijd- van. de-Partij van Iden Arbeid -spreken", aldus Goedhart.' „De moffen -hebben my niet op mysterieuze wijze vrijgelaten, zoo- alsmen mij .voor de voeten heeft gegooid, want dat zou'de belooning zijn geweest voor hét verraad, dat lk zou hebben gepleegd. Reeds ln heeft Vorrinkmij en. anderen verteld, hoe hij aan alle kanten contacten zöchfc om den sluier te doorbreken, die de Duitschers over ons land hadden gelegd", aldus - Goedhart. „In dit kader zocht Vorrink ook contact met Meijer met de bedoeling te weten te ko- men hoe de verhoudingen lagen". De aanval van uiterst links en rechts op ons gedaan, ls een aan val op onze politiek. Dat mogen wij niet vergeten. Men wil voorko men, dat wij een overwinning be halen om daardoor te kunnen ko rnet tot een nationaal kabinet, dat het roer ln reactionnairerichting kan duwen. De heer Vorrink, hierna het woord voerend, besprak in het bij zonder de zaak Meijer, ln welk ver band hij meedeelde een aanklacht wegens smaad te hebben ingediend tegen den hoofdredacteur van de „Gelderlander", die aldus zeide van een ieder, die eerlijk en op recht -wil medewerken. Ik heb geen "enkel aandeel gehad in het opj- sporingswerk. Er is Iets niet zuiver in deze zaak, maar wat kan lk u helaas niet zeggen. Het onderhoud met Mcb'er En nu wil ik spreken over mijn relaties met Meijer tydens de be zetting. Ik ben er trotsch op te mogen zeggen dat ik reeds op 16 Mei 1940 begon met illegaal te werken. Ik was mij bewust dat wy alleen maar neen konden zeggen tegen de Duitschers. Er was in bet begin der bezetting een tijd van terreinverkennen. In dien tijd dreigde' er een regeèring-Mussert. Als-tegenpool werd Meijer gesteld. Doch. die party was een generale staf zonder. Jeger. Arnold Meijer liet mij daarom vragen of ik bereid was by hem te komen en een ge sprek met hem te voeren, aldus Vorrink. In Juni of Juli 1940 heeft dit gesprek plaats gehad en wel maar één maal en niet driemaal en niet om en nabij de jaarwisse ling zooals is gepubliceerd. Dit eene gesprek ls uitsluitend gegaan over het gevaar van een Mussert- regeering en do rol welke het N.V.V. cn „Het Volk" bij de af wending van dit gevaar konden spelen, „Ik heb Meyer gezegd" aldus Vorrink „dat 'lk om prin- cipieele redenen nooit met „natio naal' front" kon samenwerken, ten eerste niet omdatik democraat ben en ten tweede omdat lk: nim mer anti-semiet zou kunnen wor- den'L En .daarmede wasde zaak afgedaan. Veertien dagen later is drs. Van Wessem,een der voor mannen van „nationaal front", nog bfjmygeweest om nay met drei gementen tot medewerking- te brengen. Maar ook hiervoor ben ik niet geweken. Al myn politieke vrienden, ook leden' van de andere party en, waren., van dezeonder handelingen door mij op, de hoogte gesteld. 'Ik bén trouwens niet .dé eenige /dieeen onderhoud: hééft gehad met Arnold Meijer;v öm de juistheidvan -zijn verklaringen té onderstrepen,las - Vorrink een- stuk Scheps,/: die een"- onderhoud - met Arnold "Meijer - op 26 April '1946 heeft: gehad, waarin Meyer - volle--, dig de-lezing van Vorrink van de onderhandelingen-^ onderschrijft en met zUn handteekening- heeft be krachtigd. Verrraad van a tot .7. verzonnen Vernietigend sprak Vonink over de insinuaties, als zou hij verraad hebben gepleegd. -Stuk voor stuk weerlegde Vorrink 'de gedane -. be schuldigingen. Hij noemde de ge publiceerde feiten van a tot z-ge- logen. Met 4 name: „ik ben maar éénmaal gearresteerd - geweest", al dus Vorrink. Men heeft verhfn- derd, dat ik' in eenopenbaar pro - ces voor het Kriegsgericht zou ver schijnen. r - Wel heb ik gelegenheid gehad myn meening op papier tc' zetten. Naar aanleiding daarvan heeft Seyss Inquart m|j verzocht een rapport te schrijven over Mussert, Ik heb dat gedaan en kan 12 ver zekeren, dat het nïetfraai was, maar ik kan u ook verzekeren dat "dat rapport niet aanleiding is ge weest voor de arrestatie van Schout en, Joekes, prof. Kranen- Vorrink zoozeer tegen mij gekant burg, minister Ringers en den ban- is. maar die zelf een vooraanstaand 'j kier Menlen. Ud van „Nationaal Front'.' is ge- w Al deze- menschen zijn gearres teerd voor dat ik een rapport had geschreven- „Met uitzondering van Meuten,; die twee maanden .eerder was- gearresteerd, /zijn zij n.I. op üenzeifdendag gearresteerd als -ik zélf" - aldus; Verrink. - - Tenslotte deelde hy mede, - dat. hy, toen hij later een verzoek kreeg om naar Londen, over. té' steken, verzocht heeft dit verzoek 'niet te hoeven Inwilligen, omdat hy een plaats had gevonden ln de-illegali teit en die plaats niet wilde op geven. Ik ben verantwoordelijk tegenover de 55 dooden uit mijn verzetsgroep aldus besloot spr. en tegenover alle anderen die. voor een-betervaderland gestorven zUri, te stryden voor een zuiveren poli- tieken strijd,' voor eerlijkheid en. oprechtheid. liet hoof dbestuur v dorÉolgisciie posterijen deelt mede, dat van I Mei af een .postwisseldienst met Neder-' landhervat ral 1 wordenV". Dat Arnold Meyer een fascist is, toonde spr. aan met voorbeelden, o.m. aan de hand van zijn boek „Vier weken Spanje". De zaak Ar nold Meijer aldusvervolgde Vorrink tracht men op te bla zen tot een anti-katholieke rel. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik acht de integriteit van minister Kolfschoten boven elke verdenking verheven. Evenzoo geldt dit voor zijn katholieke ambtenaren. Wie •wil een kloof maken tusschen de Party van den Arbeid en de katho lieken? Niet Koos Vorrink, want die zou zijn eigen glazen Ingooien. ..Maar, aldus Vorrink, Arnold /Meijer.'was een fascist en 'als re- .geeringsgevolmachtigde .in alge- mecnen dienst heb ik o.a.'ook de taak ontsnapte gevangenen te hel pen doen opsporen. Toen ik in die functie hoorde, dat de directeur- generaal van de bijzondere rechts pleging contact had opgenomen met den raadsman van Arnold Meyer en hy my zeide, dat de ar restatie van Arnold Meyerbloed vergieten zou kosten,heb lk hem gevraagd: „sinds wanneer is de Ne- derlandsche politie bang?" Uitvoerig, besprak Vorrink hoe de directeur-generaalvan de byzon- dere rechtspleging gefaald heeft by zijn pogingen om Meyer te snappen. Ik wendde my toen tot het bureau nationale veiligheid, aldus Vorrink doch daar was, zoo- als byvrywel 'alle' officieele "bu reaux ln ons' land, een lek en Ar nold Meijer wist zich te dekken. Toen kwam de publicatie van den brief met den abt van het kloos ter Koningshoeve by Tilburg in het Vrije volk. Dat was een even groote verrassing voor. mij als voor U. Ik heb niets té maken gehad met het optreden van den leerlingver- slaggever van het Vrije Volk en de twee hulprechërcheurs van de P.RA. Fas later zijn zij bij my ge komen en. toen heb ik hun een pluim gegeven en gezégd: „verder gaan". Het betrof hier opsporings ambtenaren die hun plicht deden en bovendien: Iedere officieele In- 'e zon - gaarne iü •"!>- -vs p* Een vau do gevaarlijke ..FcöcnoordaonvaUcï\ op het Sparta-Socl wordt door dcii hard werkenden Van dcn Serg fraai onderbroken. U j topt den. hal v:cg, nag voor Van. Munster eraan te pasr. kan l-omcn. Links kijkt Linscn tóerechts De Troct:on dc Sparta-hacl: Veerman. Het' is in hoofdzaak;weer de blauvs^ witte, voorhoedegeweest, die- Xerxca; een 5-7-3: overwinning op -EDO. Ueeftï bezórg'd. Zii.. wassnel, doortastend en^ schotvaardig.--De EDO-ploeg maakte- een matten indruki' tDé "aanval was, ,z%vak,- de lialf-llnïe matig. - DgtlverTv;; - dediglng. met doelman VerhagaB- aan: het hoofd; vormde het beste deel-van hetbezoekendé elftal. - 2 - :.rv i v Na:een vrij eentonig .beginkwam er leven in de; brouwerij. nadat, Xerxes eeoige comers had geforceerd; en'- doelman Verhagen op de proef- gesteLd. Rijshouwer had toen al spoe^ digsucces (1—0)E.D.O.. miste de,- kans van den dag om gelijk te maken; maar even Tater benutte nootselaar toch een fout in dé Xerxes-achtér- hoede (L—1). Westerink voerde alleern den ruststand op tot 3—1. 1 In de tweede helft speelde E.D.O.,; wat energieker doch de rood-witte- voorhoede bleek te zwak om; den.,; achterstand te kunnen i nlo op enNa-, dat Wilkes het vierde doelpunt had;, gefabriceerd, maakte de E.D.o.-llnks-; bulten; Steendam, het tweede tegénr: punt Ook- na de onderbreking "Van-;: wege den. stortregen werd van belde zijden nog een maal gedoelpunt (5-3). Coal werkt zich omhoog Voor' de vierde maal ln successie heeft Coal gewonnen, ditmaal met .2-T: van Overmaas. Dit resultaat was een^ buitenkansje voor Excelsior, dat Tself^ vrij was en nu .vier verliespuntenf minder, heeft dan haar naaste con currenten, van wié: S.V.V. een géwel-> dlge 12—0 zege behaalde op V.D.LT.: C.V.V. ltwam door een kostbare 1—0 zege op B.M.T. verder von.de laatste plaats af en is vrijwel veilig. - CoaLnam tegen Overmaas de Icidlna door --haar-g e vaa rlljke - m 1 d-voo r Thape, die een misverstand in de vijandelijke achterhoede uitbuitte. Na rust was het wederom Thape, die succes had(2—0)1 De eenige.:fout,;,van keeper Hulsman veroorzaakte het eerste tegénpunt van Coalin de laatste vijf wedstrijden.waarbij "het in de spannende slot-fase -gebleven is. De stand bovenaan is nu: - Tv'-,- gesp.;' pnt. v:: - -5.V.V.l« -..- St.-'-'-7; Excelsior1 ""'L" ;i'rr li 25"'. Overmaas. 15 21 -•coal,.-;: in - de 3e .klasse behaalde- VOC de gebruikelijke 10 overwinning, nu op. Mnrtlnlt. VOC is thans bijna kam-, 'pioen. Het zag er.; In 'het- beginhèelcmaai niet naar uit; dat de RFC'ers, die met enkele,invallérs in. het veld móesten komen,: zoo'n zware nederlaag zou- den Tijden. Ze zaten dadelijk voor het Volewijckers-doel én de eerste maal, dat de Jonge linksbuiten, Dubois den bal te pokken kreeg, was het meteen raak. Met een harde schuiver joeg hij den bal onder den vallenden' Bruist ln het net (1—0). Bij de AmsterdamBche tegenaanvallen kwam al spoedigde.zwakte der .RFC- achterhoede tot .uiting..Het doel- der. thuisclub beleefde benauwde oogen- blikken en - na enkele leelijké fopten in de grben-witte' vèrdédiging 'kreeg de Jongh een-vrije schietkans,die hij prompt gebruikte(1—1)RFC was;, echter niet" uit'het véld geslagen en. vlak. vóór; rust moest een prachtig VIER MINISTERS SPREKEN OP 1 MEI Naar minister-president. Scliermer- liorn op ccn vcrkiczuigsverffa^ering vau - do - Partij van donArbei <1 teGro - ningen mededeelde,, zulleh: de pre miers vau vier landen, n.I. Attlcc, Hansen,Vfin Aeker cn hijzelf; op 1 Mei via do radio liet wóórd tot 'do bevolking van hun landen 'richten. HERDENKINGS VLÜ CIIT GAAT NIET DOOR. 'In verband met deongunstige weersomstandigheden - gaat-, deher-' denkingsvlucht van.- hét uitwerpen der voedselpakketteil vandaag niet door. Menzou evenwel V- probeeren vandaag een vliegtuig naar Neder land te zenden. Het vertrek'van dit vliegtuig zou plaats vinden om 11.30 uur, zoodathet om ,1 uur boven Soestdyk verwacht werd. - bul- d^elpunt van v. Olffen wegens tenspel geannuleerd worden. In de tweede helft hebben de 'Vole- Wijckers hun slag geslagen.1Weldra kopte de Busscrma- een langen vootT zet. van- Bakkeronberispelijk ..in (1—2). Het hek \vas nu van den dam. Bakker (2 x), Dc Jongh en De Busser -voerden: in "korten tijd dc/ -score tot THl.op, Tilburg zorgde onverwachts voor eentweede tegen punt en Smit "bracht den eindstand op 2-7.- 1 DE STAND IN I EN1T~ DISTRICT ij I;;:};?? -/ 15 'Ajax .Volew. HDVS ADO DOS Emma Xerxes VSV EDO RFC t Gooi BL Wit Haarlem Sparta DHC DWS Feljen, DFC HBS - Nept. VTJC Stormv. 2T 55-23 26 ,63-36 I 19 48-34 19 48-34 17 32-32 15 35-37 12 48-45 11 37-64 10 26-43 8 26-53 8 29-4G DISTRICT II 17 10 2 5 38-18 46-23 27-25 28-29 23-19 35-28 33-43 14 35-38 12 22-26 11: 23-39 8 15-37 Morgen viertvPrinses' Jv.Hana haar verjaardag, een gebeurtenis, die door cecr velen in ons land'cal worden herdacht cn gevierd,.ook al zal dan mi dezen tijd hek productic-prcccs 51 iet onderbroken mogen worden. Ooi; deze recente foto geeft weer ccii bexoijs van d& grooto activiteit, die ome pnnscsdag indag uitontwikkelt. Zij is hier aaiuoccig bij.de opening van dc eerste iTcamvroitwcnlJinieh van het- Jtoodc Eutis 1c Hilversum, waar ccn der #onge 'moeders nog'gelvkldgcr gemaakt wordt 'door een Mmvrnqnt. 1. Voetbaluitslagen >DiatfkH Ii-Screes—EDO w—3 -Ajaj- Emnm 21. 't Gooi— VSV 3—1. DOS—H.-DVS 1—1. BPO—de. vo- Téwtlckers 27. District II. Stormvogels—Blauw wit 1—2. DFC—DHC 3—1. Haar lem—Neptunus, .1—0. Sparta— Feijenoord 1—1. District III. Heracles—Ease Boys 3—2.- Tubantia—Quick 3—3. Go TUiead—AGOVV l—l. Ensche de—Be Quick. 3—1. Wageningen— 'PEG 1—0.,' - District IV. Longa—Willem II 2—1. RKTVV—NOAD 3^4. NAC— Vlissingen 7—1. RBC—Eindhoven 0-2. Helmond—BW 0-2. District V. Veendam—Leeuwar den 1—O. Achilles—GVAV Ö-^. Be Quick—Sneek 2—2. LSC—Frisia 0—20.' Heerenveen—Velocitas 7—1.' ^District VI. Maurits—Sportclub Emma 3—2. PSV—De Spechten 1—2. RIW—Brabantia 0—l; Roer mond—BleUerhelde 2—3, Juliana— "WV 3—2: - District n. A. Coat—Overmaas (Zaterdag).. 2—1. ODS—HW 1—5. Fortuna—VFC :r 0—1 (gestaakt), SVV—VDL 12—0. BMT-CW 0-1. .3 :C. Concordia—De Hollandlaan 8—2.- VCS—Spartaan7 1920 Or-1. Hoek v. Holland—Postduiven 1—5. Térlaak—Excelsior 1920 1—3. 3 'D. Lednidas—Portngaal 0—2. VCG— Martinlt 1—0. Pechvogels—Slikker veer 0—4. DES-DO, 5—4. 3E. Zwyndrechb—Fluks 2—O."-Alblas- serüam—EBOH 1—5. 4 E.: Rijswijk —Lenig en Snel -3—1. Delfia-DVK DJS 0—4. DVC—wippolder 4—1. Zuidelnde—DHL-0—4. 4 F. Schoon hoven—Lekkerkerk '4—4. Moor drecht—Oudewater'3—1. Haastrecht —Bergambacht- 8—0. 'Ammerst. SV Waddinxveen 1—0. Stolwijk— Gouderak1—3. 4 G. Oud Beijer- land—Hlon 0—1.SFC-tDZB. 0—2 (gestaakt). Steeds Hooger— DRL 2—2. St. LodewJjk—Saturnus 2—5. 4 H. I7HS—Florissant 3—3. VND— SIOD 40. 4 T. Aeolus—Hillcsluls 1—1. Dindua—Hermandad 3—4. St. Volharden—ürsus 2—2. Schiedam PFCV1—2..4 J. Bolnes—Het Noor den -2—1. Belvedere—FSV-Pretoria 1—3. SMV-HOV 0-0. Dilettant— Sunrise -.7—2. - - KORFBAL - Do uitslagen luiden: Antwerpen—Botterdam 4—1. T,,lo klasse: GymnasiastenHSY 6—3Dpetos—Vieus Orientis S2 y Ons Eibernest—HKV S—2. T 2o/klasseAehilles 2—Fluks: 3—1 Die Haghe—Gj-mnasjastcii 2 G—3 Hau Stand—Ready 28. 3o ldasso A: VTcus Orientis 3Dio Hagho 2 -19;-j EmmaOljmipiaou 1—SRoady 3^-Dó Algemonc 0—9: B: Acliüles 3—Phoenix. 11; Gym- nasi asten :-3^4TXv.y^2ilr-r4;'/Bood Wit^Aiffémimo^Sé^. :C Hét; ZiüfT! deaF3—Regenb.oag;. 3—1: Rozenburg 2—rODO-Zivéryérsi2—Ous Huis :T—-4. D:- Dëetos 3T.O.V, 2 G—1. v Rotterd. Korfbalbond Di dejongste tradltioheele ontmóe- tingi Sparta—Feijenoord hebben de bel- de Rotterdamscha ploegen' elkaar in een uitverkocht kasteel" met grooten ijver en taaie verbetenheid.bestreden. Het-is een wedstrijd geworden met' gelijken uitslag. (1—1). een wedstrijd die .vooral aantrekkelijk was ln de eerste speelhelit, die een tamelijk lauw karakter droeg in het eerste halve uur na de rust. maar die'Tn. de laatste minuten, toen het plotseling begon te storten van den regen; weer een overgroote spanning beeft ge bracht. Daar wa3 Feijenoord met een," wat techniek betreft, iets betere ploeg cn Sparta met elf knapen, die in verband, met hun kampioenskansen nog een tikje enthousiaster waren dan hun gasten van over de Maas. Die grooterc geestdrift nivelleerde hot tekort aan techniek en deed Sparta juist opwegen tegen Feijenoord, dat geen kans kreeg revanche Te.'nemen op de 4—3 nederlaag» in het vorige7 'Jaar, Het gelijke spel kostte "Sparta wediswÊar een. waardevol winstpunt, maar het gaf deverhouding goed weer. Met oen beetje geluk had zoo-- wel Sparta als Feijenoord kunnen winnen. Ma ardit zougeen enkelen objectieven toeschouwer bevrediging hebben geschonken. Want. als was Sparta dan meer in deri aanval, dan Feijenoord, van een'groot krachtsver schil tusschen belde ploegen was geen sprake. ,V Middenvoors de besten. De voorhoeden waren actief genoeg. 'Middenvoor Munster was de motor bij Feijenoord en Den.Boer was da'groo- te.stuwkracht bij Sparta./Zij waren de makers van de beidedoelpunten. Sonne veld en De Bakker (voorname- lijk in de eerste-helft) aan de eene en Vrauwdeunt. en Barcndrecht aan den andere zijde warén'zeer ver- diensteJjke binnenspelen;. Een opval lend verschil was er echter, bij de vleugels. Sparta's linksbuiten,. Ver meer, was weer tot het matige terug gevallen en Van er Kloet, die voor den geblesseerden Weber was ingeval len, scheen in deze omgeving volko men de kluts kwijt. Liassen daaren tegen speeldebij Feijenoord een heel lo klasse Trekvogels'Sr-DSXV; 43Sueccë2—OnsHuis 2 2—2 Barendrcclit 2—OKC 3—2. - i 2o - klasse ARozenburg 3—OEC 2 .0X;: OSCR': 2—Sperwers 2', G-—3 DSKV 2~Spaiigen 30—5. B: Tiefc Zmöcn 0—Spangen 4 1—2. - 3o klasse A Ons Huis 4—Baxen- drcckfc-3 Bar." n. o,Wiou 5—Ons Huis /'3' 2—2 Ons Huis 5—Succes4 1—1; -HillesluisSpartaan 3;- 2—1;; AcfcioF;3—Trokvogcls 31—3. Bi Brines—^pangca4r-l) Bo Quick '2 CSP. 222 Schaaktournooi Maasjrickt De uitslagen, van de zevende:ron de van het internationaleschaak tournooi te Maastrichk waren;, n^es Stergroep tz/VflnifSchéltmgEv^Prin&w^ —0; vinken—Docmer 4—ri-MAlexan der—Euwe 0Ij De VosWolthuis afgebr.Soultanbeieff-Vlagsma 1-0 hoofdgroep Wanten—Kroes 0—1 HenneberkeThomas 0—1:BIngen Lemmens 0I;:De afgebroken party Van Wageningen—Hennéberke in de zesde ronde werd remise. In de achtste' ronde werden de volgende, resultaten bereiktmees ter groep: Prins—Vinken afgebr.; Woltliuis—Soultanbeieff 0—1; -Vlags ma—'Van Scheltlnga 0—1Doemer— Alexander Euwe—De Vos 10. Afgebroken party uit de zevende ronde: De Vos—Wolthuis 1—0. De resultaten vande 9e ronde in de hoofdgroep zijn: Lemmens-Wan ten 1—0; Marwitz—Blngen I—0; HoeneberkeVan Wageningen Thomas—Ehlen 10; Croes—Van Oosterwijck de Bruijn afgebr. Vleesch duurder, visch goedkooper Met ingang van vandaag zqn de vlcescliprrjzen. Verhoog'* met onge veer 25%, Do prijzen van zeeviscli zqndaaf- cnlco'en opnieuw met 20% verlangd. De prijzen blijven -zoowel in het binnenland van Java als in het on-, der geallieerde controle staande ge bied angstwekkend toenemen. Reuter seint: Indonesische leger autoriteiten wenschen te verhinde ren, dat berichten over de' botsing tusschen; Nederlanders en Indone siërs van eenige dagén geleden in de buitenwijken, van Batavia worden - verspreid, daar zy yreezen, dat de weerslag hiervan een voorspoedig verloop van de evacuatie van vroe gere geallieerde .geïnterneerden en - Japansche krijgsgevangenen uit het binnenland van Java in gevaar zal brengen. Dr. Amir. de* republikelnsche. vice-gouvemeur van Sumatra, de „brains" van de republikeinsche be weging op Sumatra, heeft -toevlucht gezocht ln 't Nedcrlandsche Rapwi- kamp Polonia te Medan. zyn vlucht is het bewijs, dat de republikeinsche leiders niet langer in staat zyn, de situatie in het gebied van Sumatra's Oostkust te beheerschen. Luitcnant-gouverneur-generaal van Ncd.-Indië, dr. II. van Mook, is voornemens morgen naar Batavia terug" te gaan. Benzineprijs lager Het ingang yah 1 Mei zullen do benzineprijzen Aorlaagd wórden tot 20. ccaits - por liter. 'Houders van voon-ftden, dio dezo logon hoogcrc 'pryzon hebben ingekocht, .zullcu van do zijdeder regeering lucrvoo'r - res titutio ontvangen. Een en nndor zul ongetwijfeld.'zijn invloed doen gelden 'op dÓ tarieven ;Vando.aut'obussen7die; '.waarschynlijk 7ccn*:; Verlaging;"--"zullea kunnen.ondergaan van wu .5 procent.i goedé" parüj.r ook/yan.; Kilsdonk 'was over het geheel genomen voldoende. .Wat de mlddenlitile/affiDgaat, waren Sparta's kanthalfs productiever. Le-, ning en Vah der Berg doen het steeds beter.. De yfoedt bij FeJjenoorüTs nog steeds niét dé oude, al onderscheidde" zich. ook hu weer door knap technisch spel. Spil Van de. "Water viel niet. op - -wat zijn collega/ Kroon- berhaalde- :iljk''wèL<ieed doch/speelde eén kun- dlge party. Van. beide elftallen.maak- 'fcen dé^"verdedigingen het sterkste deel van:de plóeg uit. "Veerman—Van der Leljr brachten uitkomst bijde be- nauwdste doebvorsteUiigen en ook Van der Helden—Oldenburg stonden hun' mannetje/ als"hét er'op aankwam een aanvallenden tegenstander den bal - af te nemen- zoowel v.d.Draay, als,. Visser hebben enkele gevnarlljke scho- ten meesterlijk gekeerd. FeUenoortl neemt de leiding. Nadat direct in den aanvang twee goede kansen tot doelpunten voor Spaz-ta verloren waren gegaan, trad Feijenoord in'net offensief, v. Munster kreeg den bal die ..Van Kilsdonk voor hem had laten, loop en - - te pak ken/zwenkte op zijn eentje naar-bul ten; keerde zleh dan plotseling om en loste een verraderlijk boogschot, dat Van der Draay /volkomen verraste. De bal suisde over hem heen ln het net (1—0). De Spartanen, die zich voor dezen, wedstrijd in.blauwe shirts en zwarte broeken hadden gestoken,, blaakten van Ijver om bun achterstand in te loopen. Maar ook de ovérkanters ble- ven zich verbeten.op den. aanval toe legeen. Doch langzamerhand werden die Sparta-a'anvallen overheerschend en ondanks den steun van de midden- linie ln de Feijenoord-ver dediglng, kwam het na 25 minuten tot een terenpunt (1—1). Het was een prach tig schot van Den Boer, waaruit dit doelpunt ontstond, in goede samen werking met: van der Kloet. Deze laatste vuurde even later nog een zeer gevaarlijken kDgel af. Maar toen doelman Visser het schot met een keurige duik had geweerd, was het practisch gesproken afgeloopen met de activLtelt van den Sparta-rechts- bulten- Na nog een periode van fanatiek voetbal, kwam .de rust met- den stand 1—1. Tempo zakte af. Het hooge tempo ln de eerste helft had vrijwel allen spelers parten gespeeld en het eerste half uur na de hervatting was hun-spel van veel minder gehalte. Maar even plotse ling als de regen- én onweersbui, die enkele'minuten voor het einde van den wedstrijd boven Rotterdam loob'aisttó, kwam ook de strijdlust - terug. Eerst bij/Sparta,, dawna - by - Feijenoord-Doch„néén"^ dreunde. bef 'door-., ded regen^SisiK leen eelooper kasteel.; toen Vermeer van grooten afstand den bal -keihard over. schoot. En „néén", brulde men noga als, toen v. Munster... even later aan. den anderen kant even hard tegen den paal knalde. - Zoo eindigde de Rotterdamsche dec;by toch nog» met'een voor belde partijen bevredigenden' uitslap (1—1).;' WEERBERICHT Meest matige:,wind üït Oosteiyke richting. Licht of- half bewolkt. Aan vankelijk nog een enkele bul. iets warmer dan vandaag. - 30 April: Zon op E.U uur, onder 20.01 uur. 7 Maan op 5-13 uur, onder 38^6 uur. 30 April: waterstanden Rotterdam: TC tu 3.32 uur, 2e ty 18.53 uur. Bekend illegaal strijder begraven Zaterdag is met militaire eer tc Amsterdam begraven liet, stoffclyk- 0verschot von JA. J. Verleun, titn- lair officier; by dovexzctstxoepcu, dio op 7 Januan .1944 op do_ \\aals-. dorpervlakto "bü Den Haag,door/do; Duitschers werd gefusilleerd,7omdat hij in Februari 1943 generaal Soyf-, fardt Imd neergeschoten cm daarmede 'een eind maakte aan dieiis yorxaad .'jegens ons volk. r Ier do aanwezigen beyonu zich; o.m. majoor W. Denkers dio teii; tq- •do van den aanslag leider, was van den "verzetsgroep m "opdracht van welko Verheul 'zyn daad volbracht./ Van deze 19 mansterke groep is majoorDenkers do' cenigq "Ovcilc-/ vendc. Massagraven ontdekt bij Arnhèm Dezer dagen is door den dienst identificatie en borging tq -Ariok- foort op aanwijzingen van do P. K. A.-té Arnhem, nabij den GMgenberg to' Arnhem een viertal massagraven. ontdekt,waarin zich vermoedelijk/de lijken ;l>evinden van Nederlanders, aro in verhand met de- Mqistaking '1943 door de Duitschers zyn gefusilleerd. In totaal zijn tot nog ,toë;vicr gra- ven ontdekt. Het cerate bevatto 7 Im- kmt, het. tweede 4, het' derdo 3 cn 't vierde 5 lijken. Vandaag zou men trachten dezo stoffelijke resten to idèntificceren. Ambtenaren volledig //schadeloosgesteld? Minister 'Beel heeft in antwoord op vragen van het S.D.A.P.-Kamer lid Burger meegedeeld, dat - een wetsontwerp in rergevorderden staat van voorbereiding is, waarin aan do op 22 Jan. iu de Khmer gegeven toe- zegging uitvoering wordt gegevon. Deze toezegging luidde, dat do mi nister op korten termijn in het Ka binet do vrang aanhangig zou ma ken, of het mogelijk is, tijdens do be zetting octslugcu ambtenaren het ge-/ derfd inkomen voor 100% to^vor- goeden inplaats van, zoouls b\j K. E, .vastgelegd, voor maximaal 70%. PROTESTVERGADERING VAN koopvaardij-officieren -:-v Op Curayao hebben koopvaardij-- officlercn, die ontevreden waren over de nieuwe salarisregeling en de' sociale maatregelen, een vergadering belegd. De meeste officieren, die zes jaren of langer van hun gezin zijn gescheiden geweest, hebben thans een verdere scheiding van achttien maanden tot twee jaar in het -v .or- ■uitzicht Zij beklaagden zich er bo vendien over, dat de pensioenskwes tie nog niet geregeld Is, dat de sala rissen met honderd tot tweehonderd gulden ln de maand zyn verminderd en dat er een collectief contract 16. geteekend, zonder dat de officieren .i daarin"ékend zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1