l! l) li Doelpuntenregen aan den Havendijk iONG MEISir m Woniogruil U koopt ze ook pensions S.V.V. kraakt V.D.L met 12-0 Ruwe wedstrijd in üireent, Waterpolo-tournooi in het Sportfondsenbad -uit xV ^ea^d.'1 l)ï«x AANK. CONSTRÜCTIEWERKERS Drs. H. R. KORTHALS Mevr. EVERTS-GODDARD De Amstëlbron, Broersvest 13 9xditij u-an de VMjJkeid NED./TAL EN INS Tl T U UT BON S.V.V; sHnjnt den mood, om den/ kop to bëhoüdea, niet op te /geven.' AI'raóe- ten WC ni&t ZOO llOOg nancl-tar^ toch geelt, zoo'n 12—0 wel Wat te denr ien.Nu de zenuwen waren thuis go- lalen,. speelden "derond.-groenen een technisch spel, waar V.Di. niets tegen in liad: te brengen. Yan do tweo debu tanten in het elftal, v. d. Horst (rechts buiten) en; Mcidam^(rechtsbinnen)» - kan S.V.V.' nog veel plezier beleven. Voor-' l al v- d. llorst's voorzetten waren van prima kwaliteit. Meidara bleek een .ge* borenvoetballer te zijn, hoewel -hg soms iets te traag was. - V.D.L^ 'de Ma«assluisehe blauw witte Vereenjglng,heeft tot het: einde dapper vol gehouden- KeeperV d. Endo heeft rijn doel goed verdedigden do doel punten waren voor hem onhoudbaar. Zooals reeds gezegd, speelde S.V.V. een vlot aantrekkelijk spel. Schrompf scoorde er. lastig op los; liefst zes doelpunten nam hij voor zijn rekening. De. backs Steen beiden en Corveleyn, gaven geen krimp, de middenlinio .was vólkomen heer en meester op het mid denveld, terwijl de voorhoede combi neerde. alsof er geen tegenstanders wa ren. Daarmee is degroote overwinning volkomen verklaard. Met de rust was de stand 4—0, door treffers van Schrumpf(3), v. Bochoye (een ouder- wetscben -kogel), terwijl Goossens nog ©en off-sidcdoelpunt maakte. Be weinige uitvallen - de V.BX. ondernam* wer den om zeep gebracht, door onbesuisd schieten. - Na de pauze ontstond een schermut seling -voor het V.DX.-dod en V. dl Horst maakte er 5-rB van. Méidam zet tactisch: naar. Schrumpf en het Is weer prijs (6—0).Daarna kregen wo tusschen den doelpuntenregen een enorme hagel bui. Scheidsrechter Bernard en zijn 22 discipelen' zochteu beschutting op de overdekte tribune. Toen het weer een beetje opklaarde, kregen we op het veld een yertoonicg te zien, zoo ver makelijk althans voor het publiek als wo nog niet veel aanschouwd hebben. Het terrein geleek meer óp een zwembassin, dan op een voetbal- veld. V/D.L," ik wam met 9 man dit UITSLAGEN SCHIEDAMSCH LAGER VOETBAL. kji.V;B.' 3e> klasse: Têrlaat—Excelsior *20 1—3, VOC—Mwtialt 1-0; 4e M.SFC-DZB 0—2 fewti. St Volharden—llrsus 2—2, Schie- dara-PFC 1—2; Res. 1© fc].; H.-DVS 2—ADO 2 2—2, Overmaas 2-^SW 2 0—1;'Bes- 3e U,j SW 3-ADO 3 S—1, ir-DVS 3-SparU 2 0-2, RFC 3—SVV 4 0-2, VOC 3r-Mart!nil 5 4—1, Excelsior, *20—Poerlngaal 2 2HDV5 4—DUS 27—2, DHS 3-USG 2 1—3. K/N-V/B. onderaW- Rotterdam: le kLt.HWB S«hie«L Boys 1—2, BRZ—Deto 1—l, OV— CemiL'ial 35, RadioDemos 010; 2e kt: SingelJrwarUer—DKS 1—6. AGENDA voot Rotterdam DINSDAG. -To on cel; Palace S nor: De bruidegom rao mijn vrouw. Fllnn ArcüA 2 4.15 6.45 9.15 our: De Dief van Bagdad; Capitol 1 8-45 9.13 aar: Spijkers met koppen; Cineac 950—6-30 our: N'ieows ©nz.; G 8 10 ncr; 'iZll ia do lacht; Colisseam 2 2 9.15 uur: Soldalen zonder uniform; ITarmouie 2 9 aor: Alibi; Laxor 2 3.15 urar: Film* iljtt U 43; Prinses 2 313 acr: Df Kr-chtpatserRex 1.15 3.15 7 9.15 nor: Rao Michel no. 8; Victoria 2 7 9.15 uur- Mr. Smith ;«w lo Washington. Tentoonstelling en: Mafeuni Boymans 10—4 aur: Fransebe Prentkaart. J. Tham Prikker; Geza |M)1: RotL Kunstkring 10-^17 nor: Hen drik Cbabot voor Schiedam F i I nu Pbtjsazo 2 7 9.15 our: Hi-lory is. «iade Y at nfcht;Monopoly 2 4 7 9 vmr: Bfcfc- Vado. -•'■ Tentoonstellingen». ■'V Vellevcst 14, -10—17 uur: Schtèdaniïc&e KniiitciiatLfii - GooH^BscImp water ba liet ^cmonstrecren en S.V.V. bleek hel best to ktnmon vinden in dio water- en blubber-massa. Regelmatig werd de scoro opgevoerd, door Schrompf f2), Goossens, v. Bocbovc, v. Schijndel, terwijl tot slot Mcidam het dozij; volmaakte. De stand k;. de tweede klasse A is: S.V.V. 18 12 3 3 27 Excelsior 15 12 1 2 25 Overmaas 15 9 3 3 21 Coal 13 6 5 2 17 For tuna 14 6 3 5 15 CV.V. 16 6 1 9 13 on.s. M 5 2 7 J2 H.V.V. H 5 1 8 11 V.F.C. 15 4 I 10 9 VX>.L. 17 2 5 10 9 B.M.T. 17 4 1 12 9 VOETBAL IN ENGELAND. Dc uilslagen der leaguewedstrijden lui den: AfdcelingZuid: BLrmmgkam—Wolver hampton Wanderers 0—1; Brentford— •Nottingham Forest 5—1; Chelsea- Portsmouth 3-0; Coventry City—As ton Villa 2—9; Plymouth Argyle—Mill- wall 1—2; Southamoton—Fulham 11; Swansea Town—Luton Town 2—0; Tottenham Hotspurs—Newport -1—0; Wcstbromwich Albion—West Ham Uni- ted 1-2. Afdceling NoordBamsiey—Bolton Wanderers 0—3; Bradford—Middlcs- brough 1—1; Baruely—Everton 1—0; Bnry—Grimsby town 1—1; ChestcrSeTd Preston North End 1-^0; BuddereBeld Town—Locds United 3—2; Liverpool- Blackpool 4—0; Manchester City—Shef field United 21; NewcasUo United .Sandorland 4—1; Sheffield Wednesday -Manchester United 1—0; .Stoko City Blackburn- Rovers. 5—0. De stand van de leidende groep in de Engelsche league afdee ling Zuid is thans als volgt: 1. Aston Villa, 59 punten uit 41 wedstrijden; 2. Charlton Athletic. 58 uit 38 wedstrijden; 3. Bir- niingluirn, 58 uit 40 wedstrjden. In afdecling Noord is Sheffield Uni ted kampioen geworden, aangezien Everloa den achtorstand van drie pun ten op de Icidere niet meer kan inhalen. Do stand luidt thans 1. Sheffield United, 58 uit 41 wed strijden; 2. Everton, 55 uit 41 wed strijden. waarin D.O.S. en Hermes de punten deelen Een ruw spelend D.O.S-, zeer slechte leiding van scheidsrechter v. d. Liudon, dit waren oorzaken dat de ontmoeting D.O.S.—Hermes in Utrecht, mot bepaald oen hoogstaande voedbal-wedstrijd ia go- worden. V Voor Bermen heeft dézo wedstrijd nog een bitteren nasmaak, omdat 10 minuien na do rust Tettelaar, nadat bij op zeer unfairo wjjze „in doa grond word ge- loopen»*'j. ach Tet gaan en ccn dro gende boudrng Xann Am, waarvoor hij naar de kleedkamer v-;erd verwezen. D.0.3. werk te hard voor' eco overwinning, doch. zoo-, als reeds e^-zJ-gd, ging dit enthousiasme gepaard n et ccn dusdanige ruwheid, dat het ^»heele speJbooId erdoor ont- !rae|id-,V-v-''- - Hennes was technisch do meerdere ea vooral in de voorhoede demonstreerde C. v. d. Tuyn z'n kunnen. Ih de mïd- denlinfe verrichte Poulus goed werk in de achterhoede was als van onda Daudey weer de groote man. D.O.S.r nam na twintig minuten spe len de leiding. Een voorzet van rechts werd door de linksbuiten v.. Luin kalm en onhoudbaar voor doelman KJ in geschoten (1—0), Ben minuten later was de stand weer gelijk. Na een prachtigen soloren van Borranj, zette dezo den bd. goed voor on C. v. d. Tuyn deed met een welgemikt schot in den bovenhoek het net opbollen "(t-rl). V Na de pauze was D.Ó.S.. sterk aan- vallend en djkwgls te enthousiast, wat 10 minuten in de tweede speel h^ft Teüelaar noodlottig werd- Hermes hot hierdoor den moed. niet zakken en ondernam enkele gevaarlijke aanvallen. Vfif minuten voor het. einde sloeg een der D.O.S.-achtersp^ere den kal binnen het beruchte gebied met de hand, doch scheidsrechter v. <L Linden, die niet bepaald z*n dag had, liet-rus tig doorspelen, waarmede Hermes een strafschop en wellicht de overwinning ontging- KORFBAL. S.Z.C. wint den eersten prijs Voor de eerste maal na de bevrijding heeft Schiedam kunnen genieten van de mooie zwemsport Ditmaal in den vorm van een watcrpoJotournooi. dat, gezien het vertoonde spel, ongetwijfeld een ieder bevredigd heeft. Voor deze gelegenheid was het Sport fondsenbad met vlaggen feestelijk ver sierd cn het groote voordeel van een overdekt bad kwamook gistermiddag tot uiting, toen gedurende de geweldige onweersbui rustigdoorgespeeld kon worden.- -• Dit tournooi is voor de organiscerende vereeniging, de S.Z.C., bijzonder succes vol geweest Het eerste zevental behaal de met twee overwinningen den eersten prijs, terwijl het tweede team zich ook niet onbetuigd liet door de V.Z.C. re serves met een 3—0 nederlaag naar de Haringstad terug te sturen. - De eerste ontmoeting van het; tour nooi tusschen S.Z.C. en Poelmeer gaf al direct een snellen wedstrijd te zien. Poel meer, een sterke tweede klas club, telde enkele invallers. .Direct na het begin, nam S.Z.C. door van Luijk de leiding (1—0). doch spoedig was de stand weer gelijk (1—1). Het was andermaal van Luijk, die met een. goed schot den stand op 2—1 bracht Verdernoteerden wé nog een harden kogel van den uitste kenden Sehiedamschen middenvoor. Hij- ten, die tegen den onderkant van -den lat terechtkwam - V; Na de pauze kreegVerwaard een vrije bal, omspeelde dén keeper eh hét was 3—1. S.Z.C. W3s niet meer-te hou den en schoten van v. Luijk en v,- d. Kuil vlogen - juist over .het vijandelijke doel-. De linksachter vah Poelmeer ver raste met een prachtigver schot vriend en vijand en dc bal verdween achter, den verbaasden keeper Goederend (3—2). Poelmeer begon teekenen van vermoeidheid te toonen, waarvan S.Z.C. handig gebruik maakte. Met twee goede doelpunten-bracht Verwaard die dezen middag bijzonder productief was, de scorc op 5—2. In den volgenden wedstrijd toonde D.Z.V. zich dc meerdere, van R (Rot terdam) door met 4—2 te zegevieren. Zooals reeds in het begin gememo reerd, eindigde de tusschenwedstrijd S.Z.C II—V.Z.C. H in een 3—0 over- wining voor onze stadgenooten- De doel punten werden gemaakt.door Dulfgenius, v. d. Berg en Blok. In de verliezersronde won R (Rotter dam) van Poelmeer met niet minder dan 7-0. De finale tusschen S.Z.C. en D.Z.V. was bijzonder spannend. AI spoedig stonden de... Schiedammers met 0—2 achter. Het uithoudingsvérmogen en de góede training >:(die S.Z.G den'Taatsten tijd ter hand neemt) spraken mi ook een woordje mee.; Dé „cracks" v. ;d. Meer en, v. d. Kuil beheersditeri het géheelc middenveld en: stelden steeds de voor- voorwaartsen aan het werk. Een "vrije worp door v. d. Kuil ge- nonién® werd door Fijten.ybnbérlspehjk „dóórgeslagen" en verdween in het doel. Scheidsrechter; Tordoir annuleerde dit zuivgre doelpunt, op onverklaarbare, wijze. Wegens „vasthouden" werd. een D.Z.V.-speler het water .uitgezonden en van deze gelegenheid mankte Verwaard gebruik den achterstand tot 1—2 te verkleinen. Na de rust ontketende S.Z.C. 'n hevig offensief en nadat eerst Fijten den stand op gelijken voet had gebracht, gaf Ver waard S.Z.C. met een goed schot de lei ding (3—2). Fijten verhoogde vervol gens de score meteen-keurigen „door dag", tot 4—2. D.Z.V. trachttte het spel ;té „verplaatsen en dit gelukte eenigszins. Met een boogbal brachten de Delftena ren den stand terug tot 4—3. S.Z.C. liet :zich hierdoor niet ontmoedigen. Aan voerder v. d. Meer „zwom zich-keurig los", en stelde met een goed doelpunt (5—3). de zege voor S.Z.C. veilig. Al met al is dit tournooi heel goed ge slaagd en we zien nu reeds met belang stelling naar een volgend zwemfestijn uit. 221 II 104. Nieuwsgierig naar de beloofde verrassing 1 %olgde ik-mijn vader naar ons achtertuintje. Ik dacht dat het een geit of een fcongn zou z^jn, maar 't waa nog-veel mooier. Hij ging even in de Joods en kwam eruit met een fiets, een pracht ding! Geestdrif- tig huppelde ik cr een poosje om heen, terwijl mijn vader trctsch vertelde, oat h^j hem heelc-maal alleen in elkaar gezet had. Maar oen fieta is niet om er omheen te huppelen en toen ik mgn karretje genoeg bewonderd had, droeg mijn vader het naar dc straat, waar ik erop klom. Mijn. vader gaf me een. duw en keek hoe ik de straat uïtfietse. En spoedig morkte ik dat myn fieta niet alleen prettig was om to zien, maar ook om op to rij den. Een paar voetgangers en een hondje vonden het niet prettig cn riepen roo nn. dat ik niet alleen-op dc wereld was. Ze hadden gelijk en daarom reed ik naar rustiger 6trcken, do 'stad uit TREKVOGELS—D.SJC.V, 4-3. - Een overwinning op Trekvogels II zon tot resultaat gehad hebl>en, dat D.SJC.V. I dc leiding ia de le klasse R.KJL, van d«zn dub had kunnen overnemen. Hel heeft D.S.K.V. in dezen wedstrijd échter niet. mee gezeten. In *t begin reeds vielen enkele spelers oit, wegens blessures. De rust ging in met den sLand 11. Na de hervatting raakte D.S.K.V. zelfs met 3—1,achter. Hierdoor werden onze st-dgenootcn ech ter geeamins ontmoedigd en. nA een.ge goede doelpunten werd de sland. op 3—3 gebracht. Door een vergissing van den scheidsrechter werd aan T:eb-1 vogels' nog een doelpunt toegekend, dat gemaakt was nA *t verstrijken van den speeltijd. D.S.fLV. heeft tegen dit doel punt protest aangeteokend. Het twx-edc twaalfial spoelde togen Spangen III, dat aan den kop van de ranglijst g~at. De D.S.K.V.-reserves beb ben goed partij, gegeven, doch konden 'niiet tot doelpunten komen. Zij verforen met 5—0. 'STADSNIEUWS. OPENING DER ST. UDUINA- TENTOONSTELLING. ■- Zaterdagmiddag -.vond ib deaula van het Stedelijk: Museum de .opening plaats van, deSt.. Liduina-tentoonslelUng, waar een aantal kunstvoorwerpen, be trekking hebbende óp St./ Liduina, zijn bijeengebrachL Drie sprekers voerden het woord; De conservator vanhet museum,, de heer C- H. Schwager- mann, heette de :xanwezigen welkom. Dr. B. Knipping (OTt.), besprak de uit- beeldihg- 'van SL Liduina in dé;/kunst. Tenslotte richtfede; voorzitter 'van het St. Liduina-comité een woord van-dank tot belangsteUor.den en medewerkers. Als muzikrde omlgsting spèride de heerAVim de Rooy, orgel, onder - ge; animeerden kout van de dames en hce- ren genood gden - werken van de groot-, ste - Neder!andsché cn degrootste Tla- liaansche orgelmeestersuit het begin van de.. 17e eeuw.. Voorzcmver wij zgn. spel kooden hooren, voldeed hét góed. Voorts zong een klein jongenskoor; „Sinte Lijedwijd", tekst van Stalpaert van der Wiclecn „Dc Rosdaar" van A. M. J. J. Binnewiers Pr. H. K. PARTI) VAN DE VRIJHEID. Dc Schicdamsche afdceling van de Partij van de Vrijheid houdt op 1 Mei in de benedenzaal van ..De Amstëlbron" een openbare vergadering, waar Dr. H. A. Korthals en Mevr. Everts—Goddard: het woord zullen voeren. GOUDEN HUWELIJKSFEEST. Morgen is het een halve eeuw geleden dat het 'echtpaar, A/ Joore cn C. M. Joorc-- dc Klrjn in den echt werden ver honden. {-Zaterdagavond bracht het Ste delijk Muziekkorps een serenade. Een huize van het bruidspaar, Warande 210. Hetzal het gouden paar, dat nog een goede gezondheid geniet, zeker niet aan belangstelling ontbreken. ZILVEREN JUBILARISSEN. Dc ricriftg van dc twee zilveren juhlla- ri«seo bé; dc ia. J. C. Breve, afcelonpcn Zatenlaz heeft oen preitf- verloop gehad. Des morgenv begaven dc patroon tnet echt- genoote ziel» naar dcwoning van- dca- heer II Verrteege, di© helaas wegens ziekte niet nanwerig kon zijn... Verdte In den ochtend kwam dn heer Jt. PJooij nicj tamilie en. liet overige pcr- Fonce! ten huize vaa den pairoon- biieea- Deide juhilarisecn werdpri hartelijk toege-, sproken oiHcr oanl)U4»nj van©on cadeau onder cm*e."i en bloemen voor dc dames- Ook bi| mende van den ond=len. colteja. trerdci rij iw-cprnkpn, oadex aanbieding van bloemen Ten g'otle vcrcejjiiden i(j zich alle»»- aan co» rezamcnlijtenmaaltijd. BURGERLIJKE STAND. GEROKEN: «yin L zoon van IV. Penning en C. v. THborg, Poertagaalscbo^iraal 11. Joseph Th zoon C3n J. F. Bouwen* en- A M. (iu'-sink. Julianahmn 110. WilbcS- mioa doclfter van C- Koogje en A- W. Kreoknic? .Potgicterstraar 3<r. Kudotf zoon \txti J C. Hcgrtek en W. G. v. WijnsaardPn- Loreotzlaan 36 Wilhe'roina Cb. docbler van A van Leeuwen cu M. E. Jan*en, Baerhuveluan 5*>. Dorit M doebtsr vno- II. J. Elebof en G. N'aa-tad, Boerbavdaan. I. Christina L. dochter von J. II. v. Loa-e» cn II- Cleffken, Boerbavelain L Grietje dohcier 'van- D A Ulcewaard cn J. Oo'» ternwn. Drugmanstraat 9. Marianne». P. T. dochter van P. d«'Keij/er en T. B'oemon- daa'. X.i.-en«1.mn 75. RADIOPROGRAMMA dinsdag. Ililvereiim 'I (A.V.R.Ó.). '.- f- 8 Nieuws. 6.15 Gr.pl. 9.tö MorgonWijding. 3.30 Gr.pf.;, 10 Voor de vrouw. iO^ó Piano. IJVoordracht 11.16 Or-plconeert. IL45 Krijgs- gevangerwn.; 12 Gr-pL 1230 Ons platlclaail. 12.40 Omroeporkest, 13 Nieuws. ,13.15 Omroep- OfkesU .14Knipccrgua- 1123 collo en ors©I. 15 Handen alt de m'auwèn:, 15.15 - Gr.pL. 15JK) Fran.:cli programma. ..16; Zang en piano 16.30 Voor do landerea.16.45 Van 14 tot ia 17 Gr.pl. 17.80 Fanlarou ,1B. Nieowa. 1B.16 Gr.pl. 18J»Strijdkr, 19 „'•LEn nu mar bed. 19.05 Kamorniüziek. ;19/M6r.pli, '19,45 - Lezing. 20 Ni09^/^.20.08 Nationaal programma, 21.13 Hoorepol. 2L.45 .Feestprogramma; uil Ottawa. 22 Radio Phllh, Orkeei 2iS0/Kon:Marine Kapel. 23 Nieuws. 23.15 Reporiago .".©d" cr.pL /24 /SIuitihg. Hilverenm II (KRO.): v.8 Nieotvs. - 8.15 Gr.pL.; 9.30 WatérBlandcn. 9^0 Gr.pl,:./10.15;,: Voor de vtouw.'IOSO Gr-pL 16.40ZtLOf e»a piano. 11Tweevlcn. gefa. 1L15, Als. da, n'clö luistert. 11.45 Splandoni; -12.15 Voordracht. .1230 SrótriipolQ Orkest.1'13 Nieuws.li. 13/ta JoanLaneA U5J50 Toespraak. 14 BfaaskwinteL TUO Lczidé: 14.45 Gr.pl. 'J5 :.SeF©nade. "15^0 Piano. 16 !v Radio - Ziekenbezoek. 11130 Oude muziek. .17.10 Towpmak 17^0 Gr.pJ. 18 Men nier kwintet, is.15 Voor da jenjjeren. 18J50 Mea- nier kwinieL 1&5Q- Als -ik sjapeu gw 19 Nietrwa. '19.15 Zuid Alrifciinscholiedjes./ 19.43 .20-21. v.Zie KHvor^um I. SCHEEPVAART 'Aangekomen 29 Aprif: .- ShcB-jngbam,Harwich, Hadig en Pietcrs, Lekhaven- Cromarty Fïrth. Boston,' Sóoter- meer en Fekies, 2eKat haven;' Beal,New Castlé, Bur»er. Useclhaven.. stg- :De'. wind f.»Z.O^ msüeo 'bries, 'deining, bewolkt» hjcht - SCHEEPSBEWEGINGEN. Alcyone -va» van Opocto naar Aal werpen;" Al garve van Antwoepca naar/.Oporto j \rj öchefler 24 te Londen., Asperity/ 2 M/el t© Rotterdam verwacht; Aert yauder riséet 23 te Coatzacoalcos; Agalim' 20 vau Sin-, gapore; -Aruba 23 van Son Antoniov naar'i Talcahnano. Adinda 20 te Suez; Boskoop 26 van Pal|a naar Cristobal; Blankenburg si-ht. 25 opde.'Tyné'r Bar alt. si te Curacao; Bacchus.23 te Staracail»; Biak 9 le Batavia; Cottica 28 to Am=tenlamClio 23 le Trinb dad, Do-gérshank 27. Van Rotterdam to Am sterdam; Deo Doee 23 vtut Kopénhagen naar Odcn.-o. Douro 20 te -Cnra^ao; Doroa 21 te Curacao; Do Solo 15 van Crfsloba] naar, Rotterdam; Dordrecht p. 21 Dungciiess; Elisabeth 25 van Rotterdam te Londen; Ena' p. Zi Gibraltar naar Abaaan: EriruUk 22 te Calcutta; Friria /19 van Pauillac naai;: Nantes; - Fier© 18 van Cnnpo iuar Las Pjedras; Fork Schuyks: 23 van' Colombo naar Singapore; Gnmo 23 van Maassluis to Boston (L.); Geja 21 ran Rotiordam te Brest; Generaal van Geén .S/ jvan Batavia naar Tandjong Pandan; ttelder: 27 to Zaan dam; Hotlandïa 9 van Batavia haar Pon- tidnahludrapoera p., 26 Ppeloe Web naar JavaIda 26 te NystadIno 19 van Curapao naar jtfaracaibo; Indragin 22 lo Singapor©|;. June 25 to Lissabon; Jaa Licvens .19 ran: Lome naar Kotonan; Kcta Tnlcn 26 te Ba tavia vertrekt 1 Ifei naar NederlandKota Baroe 26 te Batavia vertrekt 11 Mei naar Nederland; Kmvj25 van Rotterdam, to Lon>- den; Libra 2» tan Rotterdam te Londen; Meeuw 27 vaa Rotterdam te Amsterdam Mr Harm Sroeen^o 25 to Londen; Mclchiar Treub 20 te Sta ra pore; Slbratai 7 van Ba tavia naar Taruljcng Pinang; Martocran 24 to- Peoang; Monica 24- van Rotterdam te TbameshavenMaelsoycter 1? Ce Caiculla; Xïeaw Holland 2- vaa Sm^ipore naar Ara- sterdam. 22 Mei te Amsterdam VCrwacUti Nettie 26 van Horsen? naar Coen; NIcnwaal 23 t© Reykjavik; Ni-eretroom 23 (o/Logos/ Neerian<La 21 te" Havre; Oortrrbcrk p. 26 Wizfil naar Ca^abtanci; Omland ia 26 Ce Oporto; Ovnln 2t van Cckntla naar Abadanj IVins WanriiF 26 te Montreal;. Plato 22 t<? Cr'(j»Uiba; Penelope 25 van Bona -naar RoG ter Ja ra; Faula 21 Ie SiBcapore; Pygmalion 24 van La Gaai ra oa.tr Aruba; Prinses Margriet 21 van Rotterdam lc Londro; Plan- aus 22 van Soerabaja naar Macassar; Sn- landr» 2G vaa Am-lerdam mar randen; San Antonio 26 te Li-ssabou: Straat Malakka 25 t© Fremaotk: Servu» 27 lc Par; Storcsund Z Met te Rotterdam vcrwncht; Salland 23 vat» New Vork naar Koltenlam; Straat Soenda 20 ra» Vancouver naar Busreh; Sin! Maarten 21. t© Coracao; Saba. 19 van Curu- Cao naar Mararatbn.-. Sifeo 9 f© Batavia; fiofie Rakke 24 ran Baltimore naar Amster dam; Te-nlbrr» 2C van Suez nanr Balovia; Thriantha 25 te Londen: Trondungcr 15 Mei te Rotterdam cenracbi; Tjibodak 19 van Rangbokz. T*'ortt% 23 ran Wellington naar Syjnpy: Tbemi^to 21 van Babkx Blonca paar nmlerdam Ti'rcrius 16 van Now Yorlt naar We t lod»'; Tltu« 20 te Cnntcuo; Ta- wali 24 te Co'ombo: Tobn. 6 vaa Batavia naar Blinjoe: Voou» 2fi va» Alexandria naar Haifa; Van Goenv.7 te-Balavia; Van Hentz 9 van Bataria naar Sinsaporo: Win 26 te i-«abon: Wedpkjin p 25 Dumcnes» naar R »tol; ZnTderhavet» 2"> van Rotterdam te Gon'e i*<--«l-»fn J» Oonrenos? naar New Ynrfc Op 22 April hebben zich te Zutphcn verloofd TOOS WA ANDERS en' AAT STOUTHANDEL Zutphen, Kernhrandtatragt 31. Schiedam, Grocnelaan 34. Receptie Minsdag 39 April, 's middags van 3.304.30 uur Groenclaan 34. Schiedam. tn roil 2 p. br. nwe kinder- molicres m.' 27 en 28, voor m. 3(J co 31 of bon co 5.per p**r. tevens 1 p. nwe 6. en b. banden met tellingen ra. 26 X IV* voor Oldfitnsh of eiken dressoir. Hoo- genboooj. Mariastraat 12a. Te koop Mechelschbuffet, 4 stoe len en tafel. v. Gcijl, Grome" laan 14. Te koop 2 vrije buisjes. Singel- kwartier. H. Kruidenier, Roer- havelsan 36b. RECLAME-ADVIESBUREAU te ROTTERDAM vraagt voor direct ccn hondJg IccftUó 17—19 jaar voor itchte ksntOörwerKzaamheden en bed. telef.' Bekendheid met -machineschr. vereischt. Soil. ond;.no, 4632 Bur. Het Parool Gevraagd RUIM HUIS met groot aantal kamers, rentr. verw. en tuin, te.Rotterdam Of omg.. in. ruil-voor moder-/ •ne benedénUat op prima •v"' stand In Blijdorp- Brieven. met,, nauwkeurige omschrij ving onder no. 5356 Adv. Bur. Gebr. Gevers. Zaagmolen- drift 25a, Rotterdam. VLEUGEL te koop gevraagd. Brieven met opgave' van afmeting, merk en prijs onder r.o. 3212 bur. Het ParooL ^^iohhen parap»" Jndaar ter*11» Gr<>te N.V. GEBR. VINCENT, - Adm. de Ruijtcrstnrat 31. Schiedam vraagt: - Woensdag. 1'Mei 2.4S uur spreken en TE SCHIEDAM In do groote zaal van Zoo'n paar mooie, degelijke en oersolide „van Vorst- schoenen". In prijs en af- 'K werking een prestatie 1 ^pf/stdlf r ff Ir r ff Rfi-rX t AMEBIKA en EttGELAHO en de doriinicfu Jpréken Engelscb. .Het Brihch© Miniftërle ven Voer- llch'Jng bevor«Jerd8-den oKleieelen ichriftelijken cursui."3ie vrij voor hel Nederlendichei/Leger wmen- itelden. Burgert kunnen thans ook deelnomen. Lesgeld 2.50 per maand. N^jóris eursusjen Fransch, Duilsch.»feno.raidden»tandMfiploma. boekhouden. Nederlendsche teel. Practijkopletding. CFKl." 'ILTSAAL ROTTERDAM Grat!» proclles van:. Voor elke een goed passend model I Rotterdam: SCHOENMAGAZIJNEN Mathenesserlaan 19 (•ganooar C. A Nw. Binnenweg 402 Zwart Janstr. 10-12 Kat Lagedijk 40 8 Maashaven 42 tt|» T m Vlaardlngen: Hoogstraat 231 tb"0^ Vl.-Ambacht: Voorstraat 40 STOOMVAART MIJ. TE ROTTERDAM zoekt voor haar personed In Rcltérdam ol naaste omg. Brieven te richten onder no. 4637 bui eau van dit blad MachtnefabrleJc cn ConstrucMewerkplaats vraagt- r HAXJFWAS DRAAIERS en PRIMA GEREEDSCHAPMAKEB die geheel zelfstandig kan werken Brieven lett- ILS^. aan Nljgh Van Dltmar, Botterdam Wegens faniltlenmstandighéden aangeoodeti te Botterdam Nieuwe Noorden** EEN BENEDENHUIS met 'oln. Compl. meubllcerfn& over te nemen. Volledige tnHun'ingen w&tdcn alleen op schriftelijke aanvrage vernrekt. Bricvtm onder lett. J.P.B. Adv Bur. VAN STAAL Co Srhiedamsche- singel 42d. Rotterdam fan Stoomwagen tot Diesel.,. Beidé middelen vaa voortbeweging" maar wat een verschil... Éven modern als de Diesel is de E.N.S.I.E de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte En cyclopaedie: Modern, omdat zij .géén alphabedschl verbrokkeling geefr, ddch synthese. Én modern dooi haar fraaie typografie. - Negen kloeke tekstdelen vormen het syste matische gedeelte. Voor „vluchtig" naslaan: deel 10, de alphabeifsche wegwijzer iOO.OOQ trefwoorden). Prijs bij intekening £.195.—. I voortanr 7«II la t» lovarar, fcjj Uw boaCtk. cn «nJcrr lf»or«t)en n EN^.L£. Slngat 262. A'6ant. (fan bo*bhantl«Gar aanwint. .;£EHSI£l/8ê0£RUH0SE /SYSIfMATISCH !H5S:ÓiTl:?^E^ED!E

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2