DESCHIEDAMMER Kraaien brachten Feijenoord geen uurt voort Arbeiders stemmen tegen opheffing BED. EH ADM. LANGE HAVEN 111 SCHIEDAM ROTTERDAM PER KWARTAAL 1 LOSSE NUMMERS .HM, ZESDE JAARGANG NO. 104 MAANDAG 6 MEI/194(3 Een zwaar bevochten gelijk spel Groeii. Paauwe .nam "de vrije schop, plaatste den bal goed voor doel.' waar hijdoor Munster-feilloos-werd inge kopt (2—2). Het weinig talrijke publiek in de Feijenoord-kuip joelde om een. volgende doelpunt.- Do rood-wltten hebben erg hun best gedaan om hun supporters tevreden te stellen. Maar het wflfle niet lukken. Eén schot van Kilsdonk ln QiC laatste periode werd door Briedêe schitterend gekeerd en een tweede ging falllcant. naast.. Donderdagavond speelt Feijenoord tegen D.F.C. in het stadion; aanvang hall zeven. Het ïs waar, ermankeert het een en ander, bij Fcycnoord, vooral, in de -Voorhoede. Maar het heeft den o ver- kan ters ln den wedstrijd tegen H.B.S. toch ook wel eens leelijk tegen ge zeten. De misère begon al in'de eerste minuut. De Vroet, die den bal op Vis ser wilde terug spelen/schoot in eigen doel. Ook Llnsen, die er vooral ln het begin uitstekend in was, had met grooten pech te kampen. Vrij'vel van het begin tot het eind is het een pittige wedstrijd geweest. Feijenoord bouwde prachtige aanval len op maar verviel voor doel- steeds in te kort spel. Bovendien gingen door slecht schieten talrijke kansen ver- lorcn.V .De Hagenaars speelden met groot enthousiasme, grooter dan dat van Feijenoord. Evenals Sparta verleden week, spaarde hun deze geestdrift een nederlaag tegen het technisch sterkere Feijenoord. Na twintig minuten kon middenvoor Oldemans aan het zoo fortuinlijk ver kregen eerste doelpunt een tweede toevoegen door een keihard, ditmaal voor Visser onhoudbaar schot in te zenden. (0—2). Enkele minuten later plaatste, de evenals zijn lotgenoot -Havenschot -weer spelende Bas Paauwe den bal met ceii boogschot prachtig vlak voor het Haagsche doel, waar :keeper Briedée door de verza melde Feijenoord-voorhoede met bal en al over de lijn werd gedrongen. (1—2) Ondanks vele spannende en lelie momenten bleef de stand voor en ook geruimen tijd na de rust ongewijzigd. Ongeveer een kwartier voor het einde eerst kwam de gelijkmaker, die ont stond door hands van den H.B.S.-back Op dcn :^oorarónd" von; deH^7mt^wi^rt'-f/c"ffstdofl - 'u|er^êh. t<3Rotterdam, £étèigcdenJstèé^éhbits^Tfóór;7i«»iiaT&etöhV-"Oj>V üc b egrwfptóateï- CroostoyAüverricht ie Jnt0mces1er'-. Oud üéxö plechtige i, h<i? vie lieg. Xerxes slaat Emma De 2—1 overwinning van Xcrxcs Ir, Dordrecht op Emma is een volkomen verdiende geweest. Het speL van Em ma liet veel te wenschen over. Van eenig systeem was geen sprake en het plaatsen was 'slecht. De Rotterdam mers hielden het spel -ln handen en waren den Dordtenaren telkens .-te vlug af. Reeds na tien minuten werd-, een fout van den. teleurstellenden in valler Schröder afgestraft door Weste rink. ;die er nog voor de rust aanbrak 0—2 van maakte, ln de tweede helft wilden de onzen het nog al' eens ie mooi doen en'kwam er van doelpun ten niets meer terecht, hoewel zij nog steeds in'de meerderheid waren. Em ma wist slechts uit een toegekende strafschop ie scoren (1—2). kuip aan do door- do ;È.Y.C,- geprocla meerde staking, zal hebben, wie in, i^öeil^bhedéiC: dreigt to komen, kan zieli tot zijnbestuur wenden, aldus besluit liet eóminuniqné. v- Hedcnmorgcn was do toestand in do haven onveranderd. Metuitzon dering; viui enkelo controleurs licbbcn zich geen arbeiders aan do ar.mncl- •■dingslokalcn van do S. V. Z. gemeld. Ecu klèhio ploeg arbeiders, dio Vrij dag cn Zaterdag vlccsch uit liet sclnp „Contest" heeft gelost, 13 vanmor gen niet verschenen, zoodat het werk op dat schip wederom stil ligt. Het zal liet resultaat zijn vnn bet ;in do opculucütbnconkomst van Za terdag aangckondigdo bezoek van "E. -V. O.-ziidc, dat 'aan deze groep werk willige bootwerkers zou worden gc- Rotterdam, - Maandag. Zondagmorgen heeft"de E.V.C." onder de havenarbeiders van Hot-- ter dam een 'schriftelijke .stemming gehouden over de vraag of de soli«; dariteitsstaking met de zeelieden al- of niet doorgezet moet worden.; •Volgens het: bestuur der E.V.C. w^s'ï het resultaat van deze stemming; als volgt. Deelgenomen" werd' door .2507 havenarbeiders: Hiervan spra ken 2119 zich uit voor doorzetting van de staking, tegen doorzetting 377, blanco 5 en ongeldig 6 stem men. Als gevolg van dezen uitslag wordt de staldng der havenarbei ders, hangende de besprekingen der regeering onverzwakt voortgezet.; liet bestuur van do „Ünio Ver keer" s.'unemverkcudo moderne, B, K. en Chr. organisaties van trans portarbeiders) heeft kennis genomou vau dc folio terreur, waaraan do niet bij do E.V.C. aangesloten trap sport- avbciders bloot staan by weigering zich bij dc door do E.V.C. geprocla meerde staking aan to sluiten, aldus luidt het in een communiqué ran deze organisatie. Verdor zegt racn ojji. dat terwijl door één der leiders van do E.V.C'. tegen" deze nuttcloozc sla- kingou wordt gewaarschuwd, dwin- gen v midern -E.V.C.-leiders steeds meer arbeiders aan dc stakingen deel to nemen. .Tegen deze stakings- gymnastiek, dio in het verleden zoo veel onheil voor do arbeiders hooft; gesticht nemen dc besturen dor in do „(Tnio Verkeer" samenwerkende or- gauisatieH krachtig stelling. Zij blij- rvcn 3c arbeid era oproepen zlcU-loa'lo; maken vnn dit rampzalig,'-optreden: •on-d^u-arbeid-te herval ton.' tic besta-"' ren hebben ernstig overwogen of cu op wolko wij/.o zij hen', «He idijk Leb ben gegeven 'het eens to zijn met do besturen en bereid blijven bij do cérato mogeljjklieid den arbeid to her vatten, in deze moeilijke dagen by te staan. Zij zijn bereid lien to heipen/ mits Gczo Iiulp niet het karakter van Nieuw Neptunus-succes Wanneer Kasteel In het- DJT.C.- doel niet een paar maal heel on deugend met de geluksgodin geflirt had, zouden de Neptunianen. die den plotseling gerehabiliteerd n Ravenschot weer in hun midden hadden, al direct in de eerste he. t de leiding genomen hebben. Een onvoldoende voor schotvaardigheid op het rapport .van D.F.C.'s voor- hoede was bovendien oorzaak, dat de ruststand dubbelblank werd. Na de rust .lukte het by Neptunus beter en al spoedig werd Van der Horst toegejuicht voor zijn eerste doelpunt. Aan deze gaol was de D.F.C.-achterhoede debet, evenals aan de volgende, die Lucas in het net liep. De spanning kwam er eerst goed in toen Van Velzen door de Neptunus-achterhoede heen slingerde en den achterstand tot 2—1 terug bracht. In den res- teerenden tijd hield Neptunus ech ter hraaf stand. Musserl zal worden terechtgesteld Dc minister van Justitie maakt bekend» dat de Koningin liet gratiever- V zoek, ingediend ten be hoeve van Ir. A.A. Mus- sert heeft afgewezen. sparta heeft D.W.s. de laatste kans op de eerste plaats ontnomen, door evenals in Rotterdam, ook ditmaal met een 2—1. overwinning dë Spaarn- dammerdijkers aan hun zegekar te binden. En ze hebben loon naar wer ken gekregen. Want hoewel D.W.S. na de rust, geholpen door de wind, ster ker was. bleven de Spartanen toch dc meerderen door hun goed samenwer kende verdediging, hun beter plaatsen cn veel effectiever snel open spel. De Rotterdammers speelden voorzichtig en wcl doordacht. Opvallend was weer het spel van v. d. Lely, die een reso luut opruimer was en. doelman. V. d. Draay heel' wat werk uit handen nam.. De halfltnle v. d. Berg, v. d. Water. Lening deed zoowei aanvallend als verdedigend zeer nuttig?werk. In de voorhoedewareivde vleugelspelers NVermëec-'ën^.Web'en.ditm aal - het -ge-' "•vaarlijb3f-'.:t':jk;-t:'<-'rV3t;> /D.W.s. had can dit homogeen spe- lende Sparta een uiterst zware dobber. Het spande haar uiterste krachten in om nog tot succes to geraken-en hot was zelfs in dc tweede helft overwe gend ln den aanval; maar de voorhoe de bleef te zwak. Vele kansen werden, hopeloos gemist. Middenvoor posima was actief genoeg, doch weinig geluk kig. De D.W.S.-achterhoede bleek na de rust ondoordringbaar en.onbetwist het sterkste deel van de Amsterdam- sehe ploég. Na 20 minuten opende Van der Hoeven de score, waarop vijf minuten.later De Bakker gelijk maak te. (1l). Kort voor de rust verdween de bal uit een scherp genomen hoek schop van Vermeer vla den. paal in het D.W.S.-doel (1—2). Met dezen stand kwam ook het einde. Koningin verleent gratie BU gelegenheid van de viering van de bevrijdingsfeesten op 4 Mei, heeft, de Koningin bU besluit van 29 April, staatsblad G .103, gratie verleend van: l a. de tijdens de bezetting uitge- --sproken,nog niet ondergane onvoor- 1 waajdclIJke vrijheidsstraffen van drie I maanden of minder en nog. niet/-be— faalde onvoorwaardelijke geldboeten van vijfhonderd gulden of minder, opgelegd voor feiten tijdens de bezet ting gepleegd, alsmede de nog niet ondergane of nog niet betaalde ge deelten van zoodanige straffen; b. het nog niet ondergane gedeelte van tijdens do bezetting onderbroken vrijheidsstraffen, waarvan op het tijd stip van de onderbreking het over blijvende gedeelte niet meer dan drie maanden bedroeg. Voetbaluitslagen District'L Hermès-DVS—Ajax 2—1. De Vole wickers—RFC 5—1, Emma—Xerxes. 1—2...DOS't Gooi jJ- -'i'iïs..-2!,y "-''^■District IL DHG—Stormvogels 0—3.' Neptunus—DFC 2—1, VUG— Haarlem "O-r-2; Feijenoord—HBS 2—2. DWS—Sparta 1—2. District lil. Enschedesche Boys Tubantla 7—0. - Quick—Go Ahead. 2—1.AGOVV—Wagenlngen 3—0. Be Quick—Heracles 2—4. PEC- NEC 1—1. District IV. Eindhoven—Longa 00. Willem IINAÖ gestaakt na 12 min. 2e helft 03. NO ADVIls- Singen 2—L RBC—RKTVV 2—0. Helmond—De Baronie-DNL 3—4 District v. Fris la—Achilles 1—3. Sneek—GVAV 0—O. Velocitas—LSC 6-H). Heerenveen—Veendam8—1. HSC—Leeuwarden .1—2. District. VI. Brabantla—Juliana 1—1. MVVRoermond 3—2. Bleij'er- heldeLlmburgia 0—1. Sportclub EmmaVVV 1—4. District II, 2 A: CVC—Overmaas 1—3. HVV—Coal 2-1. Fortuna— ODS 11. Excelsior—VFO 3—0, BMT-^SW 1—2. 2 B: Hilversum— Hercules 4—2. SVW—Velox 1—2, Slle drecht—UW 1—3. Vrienden schaar—Unitas 0—3. HVC—Gouda 1—6t 3 C: BEC—Hoek van Holland 31. VCSDe Hollandlaan 51. Excelsior 1920—De Musschen I—1. 3D: EDSVQC 4-r-2;: DCL—Poortu- gal 3—x; Pechvogels—DHS 0-^-1; Mar tinet— slikkerveer 0—2. ;3 E: Alblasserdam—The Rising Hope- 2—2. CKCDCV 2—5.-. DDO EBOH 1—2. 4 E: Zuideinde— Lenig en Snel. 1—2. Maasstraat Rijswijk 0—1. DJS—USC 3—1. WippolderDelfla-DVKO —0. Voor burg—DVC 2—3. 4 G: Flakkee— Satumus 3^-0. DZB—HION 5—1. Bloemhof—SFC 2—2. Steeds II00- ger—Oud Beljerland l—2. 4 H: Hellevoetsluls—VND 0—0. OW— DEH 3—2. SIODDONI 4—L 4 I: Ursus—Hermandad 1—3. Dlndua— Wlt-Rood-Wlt 0^-3. Aeolus—PFC 1—1. HiUesluis—Steeds Volharden 2—0. 4 J: Sunrise—Het Noorden 1—1. FSV-Pretorla—Bolnes 1—4. HOV—Belvédère 3—1. Transvalia— SMV 3—0. Zwervers—Progress 1—1. KO RFB ALUITSLA GEN le kL Het'Zuiden—Ons Eibernest 4—2 Deetos—H.K.V. 13—0. 2e 'kl. A.Fluks—Hou Stand1—3. 2e -ld. B. Zwervers—Spangen 1—2. Deetos 2—Schiedam 4—0. Quick—Rozen burg 0—1. T.O.V.—Het Zuiden 2 1—4. 3e kL AlgemeeneEmma 5—2 Ready 3—Olympiaan 2—9 Achilles 3—Velox 1—5, Phoenix— Zuiderkwartier 0—2. zwervers- Rozenburg 2 0—2 Regenboog- Trekvogels 4—1. Het Zuiden 3 OJD.O. 0—1. Ons Huls—Baren- drecht 21. Wion—Merwede 1—1. Actief—Deetos 3 3-0. Quick—Span- gen 2 0—1. T.O.V. 2—Sperwers E.V.C.-voorstëilen in zeeliedenconfiict Bevrijdingsfeest is waardig gevierd De eerste ver jaardag; van onze be- vrUdlng ^isvoorbü- Ernstig en in- drukwekkènd in vele gevallen ontroerend waren Vrijdagavond en Zaterdagmorgen de herdenkin gen van de gefusülëerden en andere gevallenen, plechtigheden, die wat liet gehecle land betreft haar hoogtepunt vonden Ln de samen komsten op de Vughterheide, ws.ar- bU ook de Koningin aanwezig was, en 'op _".de -Waalsdorpervlaktc, die belde een ware bedevaart zijn ge worden. Dc ingetogen stemming be reikte-wei haar climax Zaterdag? morgen II uur,toen heel ons volk gedurende een minuut een .aangrij- pende stilte" betrachtte, daarmede een eerbiedige hulde brengende aan de vele duizenden," die:,gedurende de oorlogsjaren het slachtoffer werden van dezen vreeselijken wereldbrand. De hlèrnavolgende bévrydings- (eesten, die tot het middernachtelijk uur voortduurden, z|Jn waardig ge vierd. Een dankbaar volk herdacht voor dc eerste maal een dag/die to zijn geschledènïs een bladzijde zal vormen, welke met goud is omrand. Iedere stad en leder dorp deed het op een eigen wijze en het geheel werd overgoten door een vriendelijk lentezonnetje. Het was een feest, waarop wü allen met groote tevre denheid mogen terugzien. DE V-PARADE TE LONDEN* WU doen mee 'Op de V-dagparade, die op 8 Juni te Londen gehouden zal wor den, wordt Nederland vertegenwoor digd door een -groep van 20 man van de koninklijke land-, zee- en luchtmacht en een aantal hoofd officieren. Kouwenberg redde de eer ;van R;F.G. De VolewJJckers hebben nog een mi nimale kans op den titel. Met een be wonderenswaardige vechtlust traenten zij uit de hun nog restcerende Aved- strljden do volle winst,.,tc behalen, R.F.C.';weird ,voor_de tweede keer ach ter elkaar-het slachtoffer yanhe nog steeds metkampioensillusies bezielde; Amsterdammers. Bij if.F.C. was Apon niet van de partij, in het doel stond Schellenberg, die in dezen wedstrijd zeer onzeker speelde en drie van de vijf doelpunten had kunnen voorko men. Wat'spel betreft-was er tijdens deze ontmoeting niét veel te genieten. Voor de rust scoorden Bakker en-De Jongh voor de Volewljckers.-:'In de tweede helft doelpuntten _de Jongh en De Ruytei" (3 x).' Kouwenhcrg.redde de eer voor ILF.C. Mmistcr-picsidciit Sclicrmerhorn liceft in een ondcrhoid inct den lam dclijkenE.Y.C.-voorzitter Jeu heer Blokzijl toegezegd een aantal, punten inzako hetzéelicdcnconfJict met zijn ambtgenoot, van Socïalo Zaken to- willón bospreken. In een bovestiging, dio do E.V.C. aan den .minister ge- zondcu hécft worden dezö voorstellen genoemd cn zn luiden ala volgt_: a. do zeelieden hervatten onmiddel lijk het werk op do voorwaarden, welke tot 4 April 1946 geldend waren-; of .V-Y r "Vy Tj. do zeelieden Itervattcn-ohmiddeL lijk het work op de nieuwe voorwaar den, met dien verstande, dat in de nienwo loonregeling vervat wordt, dat do premie van 50 gehandhaafd blijft tot 1 Januari IQilf - c. ;.cr zullengéon raucune-maatro- .gelen worden toegepast, ookniette--* gén; de havenarbeiders en olie audcro bjj dit conflict .betrokkenen; ,d. medezeggenschap in do pool; c.rdo zeelieden "komen op ,bun oude plaatsen terug, vóorzoover do sehö- {icn.nog niet noar zec zijn: vertrok- :eh, terwijl do overige zeelieden weer op de oude voorwaarden in do wacht geldregeling worden opgenomen;. f. indien bet werk is hervat, zullen do onderhandelingen wórden geopend tiisscben alle betrokken partijen. Nederlandsch elftal samengesteld Het Nedcrlandschc elftal, dat op 1Z Mei in het Olympisch Stadion ta Amsterdam tegen België in het veld zal bomen Is als volgt samen gesteld: doel: Kraak (Stormvogels); achter: Polhorst (Ajax), v. d. Lin de (Ajax), midden: Paauwe {Fe(jen-. oord), Kuppen (Sittard), de Vroet Feijenoord); voor: Holleman (V.U. C.), Wilkes (Xerxes), Roozen (Haarlem), Revers (N.A.C.)Smit (Haarlem). Reserves: van Vliet. (O.D.S.),; Caldenhove (D.W.S.), van Buytenen (Hermes D.V.S.), Drager (Ajax). .r in het - Belgischeelftal zullen naar de „Sportwereld" meldt waarschijnlijk de volgende spelers worden opgenomenDaenen, Pave- rick, Pannaye, Putteraet, Vercam- men, De .Vos, Lemberecht, Coppens, Declejjn, Sermon en Chavea, The morning after Zeer vaak. staat, wat de F.ngetschen hst gevoel van „the morning after" noemen, gelijk met ons bcg:1p kater. Het schijnt<lat groote dager,.meestal gevolgjl moeten worden door een ka ter. Gelukkig echter niet altijd.. Onze doodenherdenklng is geweest en nu zou er een kater zljn2 Geen sprake van. Wel is het 'n waarheid, dat wil in de afgeloopen maanden nieh- schen ontmoetten, die de voor de vrijheid .gevallenen benijdden,omdat dezen zich roet een. glimlach, hadden. kunnen geven voor groote - idealen, tvelke thans, nu de vrijheid r* ls, op woede en teleurstelling vucioopen. Maar nu de offtceele vrijheid ver jaarde, bezielt ons. de trotsche wil om zoolang wij kunnen, te werken aan de bétere toekomst van land en volk. hier zoowel als overzee. De doodenherdenklng is de vernieuwing van een duren eed geworden. En na het ofücleele bevrijdingsfeest men imoet met de levenden luven was er toen ook een neerslarh'.Jg mor- ning-a£terccvoelT Evenmin. Gelijk de doodenherdenklng en de bëvrijdtngs- feesten in elkaar overglijdend aan elkatr gekoppeld zijn, en waarschljn- Ujk aan elkaar gekoppeld zullen bUj- ven, zoo zal aan de eedsvernieuwing meteen het gestand doen van dten eed verbondon worden geacht, ze",is ten opzichte vnn de kleinste kleinig heden. Nog enkele uren cn VE-day 13 voor 'net eerst verjaard, net als. ens nationale tweetaL De wereld ls, na dit J3ar, wachtende op veel. hier, ginds, overal. "Wij en Indonesië wach ten op het woord der wijze bevrij ding-: Brltsch-Indië wacht; Palestina wacht op een Salomo die Arabieren, joden en wereld verzoent ca een vorm van recht vindt. Frankrijk staat voorr gröote dingen, nu' er. - gisteren i 200 over de grondwet gestemd is. Italië. Hongarije. Bulgarije cnFin-.; land wachten op waarachtige vredes- verdragen. De 'Groote vier'.vevgadert te Parijs en wacht als „op een sterre der gerechtigheid die de breinen ver heldert". De veiligheidsraad verga dert eu doet z'n best dien. toon-van vertrouwen te vinden, dat niemand meer boos opstaat en het spel breekt,' maar telkens "nog loopt er icts.spaak: ■nu oens Irtn.' dan'weer Span je,en soms komt'hét' atoomduveltje utt-z n. doosje'.Neurenberg is oyer de- helft, Duitsche problemen 2Jjn er.-op.. alle -gebied. Iedere oplosser .moet knapper -zijn don-hU kan.' Goede .wil doet echter veel; vooral-do "Ci« voortspruit'uit dé vernieutvirff •'van'den eed. dien wij-zooevcnnoem- riet de Vries winnaar in de Oude Plantage Natwaali ronden was het drietal verhoeven (Overschle), De vries (Vlaardingen) en Van' Beek. (Oost- zaan) ln de Zaterdag" gehouden wie-: 2erron.de van de Oude Plantage reeds een..halve tour. op het pèleton voor. Na dertig Gronden bedroeg hun'voor sprong een heele en na 55 rónden anderhalve tour. In de laatste ronde, zette de Vlaardinger Piet de Vries een prachtlgen eindspurt in, zoodat hjj ala eerste door.de finish ging mét een tijd van l uur 33.16.B sec. (afstand voor amateurs bedroeg 05 km). Twee de werd Van Beek; derde Verhoe ven. Winnaar bij de nieuwelingen (35 km) werd C. Ris (Asscndelft) in 51 min. la sec. De Maoslandér, H.' Brinkman werd tweede en t'e Zaan dammer c. R. Elswljk derde. Italië heeft aan den Brenner zijn grens geslote nom eventueele Incl-: denten, voortvloeiende uit de;, be-' sllssing van de vier ministers van, büit^Landsche zaken te "Parijs om JZuid-Tirohy.nlét aan /Oosïennjkj terug--te .geven,: te voorkomen. Het. "uitroepen' ifon een 6-urige protest staking in Tirol gaf reeds te Inns- brück aanleiding tot .relletjes. De Fransche bezettmgstroepen namen maatregelen. Er komt een vriend vanavond Kaartverkoop van morgen Zooals wü reeds mededeelden zal het AmsterdanjsfH-Rotter- damsch Toon cel spetaul voor den Paroollezer op~*Yrijdag 10 MeF- in „Luxor" uitvoeren, de succesvoUe comedle «Er komt een vriend vanavond" Een bezoek aan dit tooneel- stuk kunnen wü opzen lezers warm aanbevelen. Entree alle rangen 3.—, programma en plaatsbespreken inbegrepen. - De verkoop van plaatsbewij zen vindt plaats morgen. Dins dag van 2 tot 6 uur en voor zoo ver noodlg Woensdag van 9 uur, -af -aan-het-bureau van »,Het Parool", Scbiedamscheshigel 42. WEERBERICHT. Koude nacht; Ovordag «n«st ma tige "wind ult'Noord-OostëïUke - rich ting. Tijdelijk zonneschijn. Geen re gen vanbeteek enls.; WÏtfcmedslvijSèn aan de Oude Plantage iel jSotterdavi, -' Start -ïvin amateur

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1