m. Pacó&ascMp Hartelijk welkom, Winnie! W DE SCHIEDAMMER Motie-Van Pol! aangenomen^ Interview met Dr. Van Mook Londen van plan weg te gaan uit Egypte RÉD, EfJ ADIL.LANGE HAVENHLSQHIEDaM TELEFOON firiilO ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK. J1 CENT PER KWARTftAL ti LOSSE NUMMERS £0.09 ZESDE JAARGANG NO.106- ET EARGDL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 42 - ROTTERDAM CTELEFOON NIÏS. 25430 SN' 5WM POSTGIRO No 398G49 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 8 MEI 1946 Drieledig karaktermaar geen vertrouwensvotum Vruchtbare debatten (Van onzen parlemèntsredacteur) Met 43 tegen 26 .stemmen heeft de Kamer de gestroomlijnde motie-Van Poll aangenomen, doch wie zou ineencn, dat dc negen leden van het kabinet, die gistermiddag achter de regecringstafel zaten, met eèn vol daan gevoel huiswaarts konden' kce- - ren, vergist-zich. Uit-de-debatten is" namelijk duidelijk komen vast te staan, dat hier geen sprake is ge weest van een motie van vertrouwen. Eerder kan mén zeggen, dat, nu de katholieke fractie als laatste haar standpunt heeft bepaald, de grens is aangegeven, tot welke de regee- ring kan gaan, wil zu op den steun van de volksvertegenwoordiging kunnen rekenen. En wat voor dit nood parlement slechts een kwestie was van politieke plaatsbepaling zal na de verkiezingen, zij het in ge wijzigde getalsverhoudingen, staats rechtelijke consequenties kunnen hébben. In zooverre kan men zeg gen, dat deze debatten vrucht heb-, ben afgeworpen. Aan liet slot., van een twee uur durende Karaerrede heeftminister Togemann gistermiddag., verklaard.; de motie van den heerVan Poll welkom te heètéh,,;in zooverre daar-, uit tegenover de wereld blijkt,; dat over een aantal punten .-.overeen?. stemming bestaat. De.regeering-.heef& echter bezwaar tégen..ttvijfde punt, waarin stopzetting van. de :besprekiii-. gen geeischt wordt tot alle geïnter neerden zijn bevrijd. Als wü. dit- doen wordt het uitgelegd'alseen.;breuk, verklaarde hij. Er bestaat bovendien reeds een pvnr.uat.teschemal "dat, bin- MJT'I&CüP-TEAlf YEETSOK- KEN. Per vliegtuig zijn de Neder-, tandschc .tennisspelers naar-Stockholm vertrokken, tcaar aü Vrijdag,- Zater dag en Zondag zullen aantreden te gen Ziacdenin deeerste, ronde om .- de Davis Cup. v. MOKER EN AAMBEELD Bij de Grootc vier te Parijs heelt het leder uogenbUk gespannen, ca Iedereen wist, dat Italië het proef stuk moest leveren voor de Interge- allieerde politieke vriendschap; Italië kreeg onderdehand het gevoel het haasje te-worden dat-hct gelag moest .betalen; want de -politici, die te-parijs de Groote Vier vêrtefiemvoordigden, waren nogal hoekig, er> de Jtallaan- sche problemen verelschten juist alles, behalve hoekigheid. Aan den eenen kant waarborgt hoekigheid een* vorm van eerlijkheid, maar aan den anderen kant boudt hoekigheid soms de kansen van ingenieuze compro- missen tegen. Bymes, USA. verwierp direct al „vierkant" de Russische ver langens. Bcvin, Engeland, dito tch opzichte van Tripoll, alwaar, na EI Alameln, aan de inboorlingen beloofd Is, dat ze, „nimmermeer onder een Juk' zulten zuchten". Bidault, Frank rijk, kon zich inmiddels geen roem verwerven aLsgastheer, die met een oprechten glimlach de IntergealUeer- dc Nlkc tot gezellig klapwieken kon brenger, in plaats vnn tot angstig lladüerert. Moiotof, Rusiantl, stelde telkens een zoogenaamde ruil voor, 'waarbij niet aUeen Italiö zou huilen, doch misschien -iedere mogendheid welker bcstaansüelangen te maken hebben, met de Middellandsche Zee; alleen Tlto de Joegoslaaf had in zijn vuistje ktinncn lachen als het was gelukt. Molotof namclUk wilde Triest aan Tito gegeven zien tn ruil van het schrappen van den Rus3lscltcn eisch van de zooveel miUiocn dollar oor- logsschuid. een vordering, welke toch nimmer door Italië voldaan zou wor den. Byrnes bleef spits, Bevin onwil lig, Bidault onvindfngrlJJc, en Molotof .onvermurwbaar;, en „hoekig" bleven a.Ue vier;; over deze viër. mtergealll- eerde polttieke .groot-mogois ver schijnen -dagelijks zicïsoxitleedkun- dige studies, want de naar rust snak- Kentfe^menschheld wil weten van wie zij afhangt nu de atoom-aeraia aan gebroken. Naar Molotof is nogal vraag, nu hU dén.tegen drie Is komen te staan inzake-de ruil van Trlëst» die thans geen, en over twee maanden (f) net zoo min cenige kans heeft: geen. pan-slavischepoort aan de Adrla! Dien Molotof moest men toch allang kennén; hij doet zich al geiden' sinds Litwinofs ster begon te ver- bleeken, en dat was al lang vóór den U-den wereldoorlog. Negentig van de honderd menschen. weten echter el niet meer, dat Molotof moker be- tèokent. Op het Jongste Farijsctie aambeeld sloeg die moker maar één. Blag, cn die luidde „Triëst-Tito. Tito- Trlëst". Met dat gevolg,' dat na eenig gedeliburcer over dc Balkanlanden en Finland om den 6chIJn te redden, deze week wclcens een te vroeg olndc kon komen aan dc Sroote vier te Parlje, om over twe maanden (el ders?) opnieuw te beginnen' met even weinig kans op iuccc3 (aldus dc D. Tel.. maar die a'ieeh). Vfant een moker blijtt een tnozer. rien énkele maanden moet zijn uit-; gevoerd en de regeering heeft, het niet onder>tóèlên- óf banken gesto ken, dat zU nakoming;, daarvan; als fn absolutén falsoenselsch beschouwt Wanncer daarom de heer' Van Kil' deze passage in dien zin zou willen* Wijzigen, dat zU kan .worden opge-" yat als een waarschuwing, dat lan ger .vasthouden van onze s landge- ;ppbten een. stopzetten ."derbesprelan- ;gën.fot:gevolg zouhebben,-."kan;de.' regeering ten.--volle met "de motie In zyn knap,' meesleepend betoog legde de minister er opnieuw den1 nadruk op, dat er bij éen mislukken van; de besprekingen met Sjahrir slechts één alternatief is: Tan Ma- lakka eri - de koloniale oorlog. Wij kunnen straks de overwinning be halen. maar maken dan alles kapot. Als het ooit tot wapengeweld zou, Komen, moet'ons dit ook in* alle op- Achten :zijn opgedrongen. >1 Do wereld is niet bereid, ons de middelen te leveren voor het voeren van.cen beleid, zooais dit door-de hecrcn Schouten en Meljerink wordt -veriangd. Onze bondgenooten zou den ons - in den steek hebben ge laten en wij zouden geen been aan den grond hebben gekregen, wan neer. wij dien weg hadden ingesla gen.; Sjahrirèn de zijnen vertegen- woordlgen eènmiddengroep, die voorstander is. van een sociaal en politiek nationalisme en bereid is tot. samenwerking met Nederland." 'De, Nederfaridsche règeering wil deze groep stellig, niet losweeken van de breede massa- die achter haar staat. Eet zijn deze. overwegingen, die minister' Logemann zoo noode mist ih. :'t- rapport vande commissie-Van Póli; dat-eenzijdig' is' samengesteld.1 Men heeft' niet' slechts te maken met uitwassen, maar meteen onder deel van-, een wereldwijde beweging. Er is gèen.'intelligente Javaan, die geen nationalist is.Zelfs Javanen, die door 'de .Jappen; ter dood veroor deeld' waren, scharen zich thans achter de republiek als belichaming van hün; nationalistisch streven, ih het vertrouwen, met de Jappofascis- tische trekken later wel te kunnen afrekenen. Onder deze, omstandig heden moet de minister verspreiding van:', het; rapport -in de Engelsch- sprekende landen teri. sterkste'; ont raden;.: deze; bom zóu verkeerd, bar-% BtoüVvDegegévéns^,waren tojavoidooi^ "öel^h^dé^htag gangBafe' ;iiie onder de Nederlandsche bevoi- kings'groep in' Indië geen- maatstaf, zijn. voor een beoordeeiio? van het. regeerlngsbald cL" Na de hervatting kwam, de R.K. afgevaardigde de heer van Poll aan het woord, die" wenschte vast te, Btellen, dat de regeering de Kamer niet voor nieuwe feiten zal plaatsen (minister Logemann knikte). Hoe wel ongaarne is hjj bereid a an- den wensch der regeering tegemoet te komen en het vijfde punt van de motie aldus, te formuleeren: dat het uitblijven van de invrijlieidstelling der Nederlandsche onderdanen een beletsel zal vormen voor den verde ren voortgang-der, besprekingen.' Meer'rlan eens tijdens de gedach- tenwissellug kregenWü den indruk, datallenbeseften, hoezeer het be-, lang.van deze uitspraak uitgaat bui-., ten ónze 1 grenzen. Voor de eerste maal heeftthansde volksvertegen woordiging onomwonden verklaard, achter het .regeeringsbeleld te „staan, waar het betreft een liquidatie van de koloniale verhouding en het scheppenvan een autonomen b e- stuursvorm-voor Indonesië. Niemand zal dit meer toejuichen dan. minister Logemann, - dié, toen de heer Van Poll op - een gegeven -oogenblik; fn-r. terrumpeerde:„De buitenlandsche journalisten kregéii opdracht óm verkeerd te schrijven", den spreker bijviel en heftig uitriep:. „Zeer juist! Er '*l&: een deel van de wereldopinie, dat een bepaalden ;kant van de zaak eenvoudig niet wilde zien!" Tenslotte kan men vaststellen, dat het welslagen* van -de binnenkort te Batavia voort te zetten besprekingen onverbrekelijk is gekoppeld, niet aan een integraal herstel van het Neder- landsch gezag,zooals de oppositie blijft verlangen, doch aan het nako- .men van - -wat minister Logemann nadrukkelijk betitelde als een abso lutén fatsoensplicht: het vrijlaten van de geïnterneerde Nederlanders. OXZE JEUGD IN ENGELAND.-'Ncdcrlarüsche hinderen die hui\ t«cü,i- tic in Devonshire doorbrengen, hebben daar opgewekt Prince Dov ge vierd, ccn irteeh'ighciil gehouden lij. het standbeeld mn Trivs intiem tan Oranje, op dc kade van Brixitam ('Zuidkust v<m Engeland). Z\j wer den toegesproken door den voars&tcr van don Urban-districts raad, die dc geschicdcms van dc landing \n lG88 van Prins IViilcm, later tot koning yör Engeland uitgeroepen, memoreerde. Deze in let Èaychch uitgespro ken rede werd door dc naasthem staande dame vertaald. Vastbesloten zich niet uit te lat.en over de onderhandelingen met de Indonesiërs, bleek dr. Van Mook, toen wij hem aan den voor avond van zijn terugkeer naar'Batavia in Den Haag opzochten gaarne bereid te spreken over óe positie van de Nederlanders in In donesië, indien straks een overeenkomst tot stand zal zijn De rol van Nederland „Het is een van de onderdeden van de politiek van de regeering-, zeïde hü, dat in de eerste plaats, die Nederlanders, die in Indonesië thuis behooren, daar hun plaats; zullen kunnen behouden. :j Het staat trouwens wel vast, dat op het gebied van de overheids-, werkzaamheid de Nederlanders een belangrijke rol zullen vervullen.: Ik:.: denk daarbij speciaal aan het on der wys, aan de technische diensten en aan dé regceringsmachinerie. Hoe minder scherp men politiek tegenover elkaar komt -te', staan, hoe duidelijker wórdt, dat men aan Indonesische zijde 'onze hulp als een noodzakelijkheid gaat zien. Het streven van onze regeéring is er in het bijzonder op gericht de samenwerking tusschen - der-, twee, volken te hernieuwen. v WaW-ïele^menschemdn., ons .landi Dè Unilever-zwendel Een. aantal KottordamracK(men kon nauwelijks anders verwachten), teekent protest aan tegen de elschen van flen officier van Justitie tegen dc zes voornaamste vérüachlen m öe zwcndelzaak van de Unilever V.C. Zij richtten zich. tot den minister, van Justitie met het volgende f- tele gram: De ondergeteekenden, allen Neder landers, geven, met verschuldtgden eerbied te kennen, dat zij met groote verbazing en verontrustinghebben kennisgenomen van den elèch var» den Officier van Justitie'te Ratter- dam tot strafoplegging osn -.dé bon nenzwendelaars der U.V.C.; Zij mecnen, dat de geëLschte straf fen in geenerlei verhouding staan tot de door de verdachten gepleegde feiten en zijn van oordeel,-- dat door dezen eisch het rechtsbewustzijn van het Nederlandsche volk -ton zeerste is geschokt.. ZIJ vreezeh,dat de rechter op grené van dezen eisch aan verdachten een veel te geringe straf'zal opleggen, redenen waarom zij zichgenoopt hebben gevoeld vanhet hun door. de grondwet gewaarborgde recht, tot'het indienen" van schriftelijke verzoeken aan de bevoegde, macht, "gebruik te: maken en zijne Excellen tie verzoeken zijnv invloed .-"aan v.te wenden, '•"*öpdat't,in\overeenstemming met - de 'rechtsovertuigingvanhet volk in dè .zaak'.fegen de" botinen- "'zytendelaars recht worde gedaan. pleiding tot parachutist (Van onzen' parlementairen redacteur) i Men overweegt, om het volgend jaar een begin te maken-met de -opleiding van parachutisten uit de dienstplichtigen. De bedoeling zou zijn telkenjare een bataljon te for- meeren - uit diegenen, die zich daarvoor vrijwillig opgeven. Ze zouden een - bijzonder onderschei- dlngsteeken krijgen. Voor eiken ge slaagden oefensprong zon een pre mie worden uitgeloofd. H UT is heden een groote dag voor Nederland: ons Iclevnc land mag zijn eerbiedige hulde brengen aan dén dier groote figuren uit den tweeden wereldoorlog, die ondanks tegenslagen den moed ■wist op te 'brengen om door t'c vccfa 'ten. .7 IFft t o n O h u t'c h 11....... ste- - daar ccn naam, die ons -— in het be zette gebied ccn lichtbaken was. Jingcle.nds eerste .ministerin den oorlog: hij verccnigdc in. ciclt ^allc eigenschappen, die een man, tn dlte pósitk-, doen uitgroeien tot een stuur man, die het Schip van Staat veilig loodst vaar de haven! Tienduizenden Nederlanders heb ben tijdens dc bezetting geluisterd war de redevoeringen van een ma», dieniets verbloemdetriidie deson danks het geloof aanhet aanbreken van betere tijden onwankelbaar 'ut ons levend! hield. Enkele dagen zal Churchill, die van zijn."vroup en dochter vergezeld is, in öns land doorbrengen^ 7(ceteré 7icm v"ait hhrtö' wcïJ&ut in om midden! Wij sjjn' oprecht ver heugd dat juist.ons geslagen land. het voorrecht heeft dan CC-n der leden op leven cn dood cclf zoo vele offers van de „Big Three" zyn eerbiedige heeft gebracht en dat cr trötsch op hulde, - cijn. warme., bewondering tc is, in dien strijd naast Engeland ge- kunnen betuigen. rookten tc hébben is dankbaar, voor. „TFefkoH irimiir, hartelijk wel- de gelegenheid oen groot' staatsman kont!*' lier, land dat <u Jeu strijd in persoon te I'inwcn e'ere.nt over het hoofd zien, merkte dr. Van Mook op, is, dat dit vraagstuk er niet een is van vrede of oorlog, doch dat gepoogd wordt een basis voor een van beide zijden ge- wenschte samenwerking te vinden. Men zit in den knoop over bepaal de vormen uit het verleden, welke men niet weer terug wil. Men moet hier leer en zien, dat er geen twee partijen zijn die tegenover elkaar staan dat er geen wederzijdsche vijandschap is. Laat men hier niet vergeten, dat het over;;oote deel van de ontwikkelde Indonesiërs niet slechts in onze taai spreekt, doch zelfs in onze taal denkt. Tat is van verregaande beteekenls. En al valt niet te ontkennen dat er een antl-Nederlandscire strooming is; veel groot er is het aantal In donesiërs, dat zoekt naar vorm ca inhoud van de staatsrechtelijke be trekkingen, waardoor de samen werking kan worden voortgezet. Hét verzetskruis. ingesteld Eerste uitreiking door de Kowngin De Regeeringsvoorlichtlngsdienss meldt; Op gemeenschappelijke voor- dracht van alle ministers ls bij K. B. van 3 Mei 19M ter erkenning van bijzonderen moed cn beleid, aan den dag gelegd bi) het verzet tegen de vijanden van de Neder landsche zaak en voor het behoud van de geestelijke vrijheid een onderscheiding Ingesteld, genaamd het Verzetskruis. Dit verzetskruis kan ook posthuum worden toegc- Uiteraard is het voor het verzet zelf uitermate bezwaarlijk, mede werking te verJeenen aan het kie zen van hen, die voor deze nieuw ingestelde onderscheiding tn aan merking kopien. De. regeering heeft zich derhalve in haar opdracht aan de Koningin beperkt tot personen, die up duide lijke wijze representatief zijn ge weest voor bepaalde aspecten van het verzet. Vandaar dat men la de eerste uitreiking, die Donderdag te Amsterdam door de Koningin per soonlijk-zal geschieden een uit- reuring uitsluitend „voor de ..nabe staanden van gevallenen een symbolischehandeling dient te zien, a.l. een eerbetoon aan allen, die ons vaderland in het verzet hebben gediend. Nadrukkelijk Ts echter'de móge lijkheid opengelaten voor 'verdere toekenningen. De Balkan reeds ter sprake te Parijs Dc Roemeensch-Bulgaarsche gren zen 2ullen gelUk -worden aan de grenzen, zooals zij volgens het ver drag van 8 September 1940 werden vastgesteld, waarbij namelijk de zui delijke Dobroedsja aan Bulgarije word toegewezen. De Bulgaarsehe delegatie heeft op ide conferentie der vier ministers te Parijs een 105 bladzijden tellend memorandum over „Bulgarije en zijn vredesproblemen" overhandigd. De Bulgaarsche regeering protesteert hierin tegen hetgeen zij de „buiten sporig hooge elschen der - Grieken tot herstelbetalingen" noemt en te gen „grenswijzigingen", die Grieken land ten koste van Bulgarije eischt. Oud en nieuw bezit Dc minister van Financiën is be reid gebleken de Beursheschikking* 1946 zoodanig* te wijzigen, dat nieuw bezit, hetwelk tjjdens den oorlo^ In regelmatig heursverkecr werd ver kregen, gelijk gesteld wordt met oud bezit. Derhalve zal de verkooper ozowel van oud als van nieuw be zit de opbrengst ontvangen in 50V» vrü geld cn 50V. cp geblokkeerde rekening. Er is ter beurze bekendgemaakt, dat op 10 Mei zal worden begonnen met den handel in blrmenlandsche obligaties' en* pandbrieven,' aandee- len iri binnenlandsche* industrleele ondernemingen en in biiinenland- eche bank- ën credictinstellingen. Geleidelijk zal de handel tot alle fondsen worden uitgebreid. Volgens liet Romclnschc blad „Rlsorglmento'Liberale" hebben twee personen bekend hel lljlr van Musso lini tc hebben gestolen Volgens de Britsche ambassade te Caïro zullen aüe Britsche troepen uit Egypte teruggetrokken worden. De verklaring luidt: „De Britsche regcering stelt voor, over te gaan tot terugtrekking van alle Britsche ma rine-, leger- en luchtstrijdkrachten uit Egypte cn dc stadia en datum van deze ontruiming in onderhande lingen vast te stellen. De Egyptische regeering zal maatregelen moeten treffen, die het mogelijk maken, in tijd van oorlog of voor het geval van een acute bedreiging, overeenkomstig het bondgenootschap, wederzijdsche hulp te verleenen". De verklaring van de Britsche ambassade werd door dc Britsche delegatie, belast met de onderhande lingen over het Anglo-Egyptische verdra'-', uitgegeven „met het oog op de gissingen over de onderhan delingen". De verklaring werd ge publiceerd met goedvinden van den Egyptischen eersten minister, Sidky Pasja. Donderdag zuilen de formee'.e onderhandelingen een aanvang ne men. Kringen, die In nauwe relatie staan tot de Egyptische delegatie, gaven als hun meening te kennen, dat deonderhandelingen ter vast stelling van de stadia en data voor De havenstaking Vrijwilligers vóór 1 Oproep van den burge meester van R'dam In verband met de staking der liavenarbfdders heeft dc burgemees ter van Roltcrdnm, mr. P. J. Oud, zich in een oproep tot de burgerij gericht Er kan niet in worden herust, al dus de burgemeester, dat tengevolge van een staking voor Botterdam be stemde schepen naar een andere ha ven worden gedirigeerd. Het lands belang eisclit, dat dc schapen met goederen voor voedselvoorziening en wederopbouw worden gelost.-Vrüwd- ligers moeten zich melden bij de havcnarbeidsreservc aan den Jobs- weg 3a en aan de Maashaven. Heeds heeft een aantal vrtjwiUgcrs gcliwr. gegeyén aap tlezei» optoep.1^ Schepen vertrekken ongelost Spanning in de haven neemt toe Volgons medodooling van den Havendienst tc lïottcrdaro zul len vijf F.ngolsc.he schepen, die hier zijd binnengekomen, hun lading elders lossen. Zoo zijn gistermiddag dc stoomschepen Cromarty Firth on Mons naar Emdcn vertrokken om daar een lading aardappelen te lossen. Ook het s.s. Sincerity gclridcn met aardappelon zal volgen. De Engelscho stoomschepen Port Pcrrot eu Invcrbuuk, geladen met graan, zullen naar Ham burg worden gedirigeerd. He'. Zweedsche stoomschip Normau- d:a, dal hier stukgoed moest la den en lossen» is gistermiddag 'naar Antwerpen vertrokken. Het moest tien ton-stukgoederen la ten staan. De toestand in de ba- van ikrijgl meer cn moer een ge spannen karakter. Zoowel Zon dag als Maandag zijn vccl|tpar- tijen tusschen werkwilligen cn stakers voorgekomen. Op de reede van Vlissiogcn lag gisteron het 1200 ton meten de stoomschip Oranjepolder uit Botterdam, dat te weinig tne'n- sche'n aan boord had om ecu zee reis to kunnen aanvaarden cn tc VHssingen was aangekomen om tc trachten manschappen te werven. De E.V.C. heeft echter posten uitgezet om werkwlltigcn te beletten aan boord te gaan. Van de 2ijde der Ë.V.C. te Amsterdam deelt men mede, dat de arbeiders zoowel in de liavcn als op hetvliegveld Schiphol, waar reeds acht weken gestaakt wordt, naar het einde dor con f'.icten verlangen. Men hueft goc. de hoop, dat het antwoord van den minister-president op een brief, die de E.V.C. aan hem heeft gericht, van dien aard zal zijn, dat onderhandelingen kun nen worden geopend, die de op lossing naderbij kunnen bren gen. Een gelijk gunstig ant woord verwacht de afdeeting Bouwvakken van do-E.V.C. van B. cn YV. te Amsterdam; zoodat ook de staking op Schiphol na overleg haar einde kan berei ken. ARNOLD MEYER WELDRA VOOR HET GERECHT Op labt van don rti-.ectcur-fiencraal voor bijzondere rechtspleging is Ar nold Meyer van het bewarmgsKamp Ave Maria te Tilburg overgebracht naar het Huis va» Bewaring te 's-Hertogcnboseh. Dc behandeling van zijn zaak voor- het Dilzond-zr Ge rechtshof te 's-IIcrtoger.üosch kan binnenkort .worden tegemoet gezien. Ka vele Jaren van ballingschap, waarvan de laatste 7 In Londen wer den doorgebracht, -heeft graaf Michael Karolyl, die ln 1S4J eerste -minister 'vah Hongarije en later president was, London verlaten om naar zijn cteen land leruc te koeren de voltooiing van de-Britsche ont ruiming binnen de komende veertien dagen beëindigd zuilen züo. Zij zijn zeer tevreden over de Britsche ver klaring en betoogen, dat zij tn de oogen der Egyptenarez: niet den minsten twijfel zullen laten omtrent de Britsche bedoelingen: Aan een vertegenwoordiger van het AN.P. werd van bevoegde zijde een uiteenzetting gegeven over de beteekenis van het terugtrekken der- BriLsche troepen uit Egypte. Sedert 64 jaren zijn er Britsche troepen ln Egypte geweest. Bij terugtrekking zal de Brüsche vloot de groote ma rinehaven van Alexandria verlaten en dit houdt in, dat het verdedi gingssysteem van de Britsche ver bindingslijn door de Middellandsche Zee en het Suczkanaal geheel ge reorganiseerd zal moeten worden. Er 2al beschikt moeten worden over oorlogsvoorraden ter waarde van 120 millloen pond sterling. Een geheel leger van deskundiger, zal moeten vertrekken en havens, spoorwegin- stallaties en vliegvelden, waaraan in de afgeloopen jaren groote som men gelas zijn besteed, zullen ont ruimd moeten worden. Het oude Biitsch-Egyptlsche ver drag zal van kracht Wijven, totdat het door een nieuwe regeling, als re sultaat van de huidige onderhande lingen. vervangen zal worden. De eerste scheepslading zware m.- litairc uitrustingsstukken uit Egypte is in Haïfa aangekomen. Dit betee- kent klaarblijkelijk het begin van de terugtrekking der Britsche .roepen uit Egypte. Omroep mag zendtijd afstaan Voor politieke propaganda an onzen parlemeptsredacteur) De liberale algevaardigde Wen- delaar heeft gisteren ln de Kamer zijn aangekondigde interpellatie mogen houden. Zijn radiotoestel, dat hem tijdens de bezetting zulk een bron van troost en steun is geweest, vermag nu, naar hij ver klaarde. veelal slechts gevoykns van ergernis bij hem op te wekken, want wanneer hij den knop ook omdraait, steeds krijgt hij propa- ganda-VQor de Partij van' den Ar beid te boor en. Hoe zit dat elgen- lijk met die zendtiJdverdeeUng, en - hoe met de paplertccwyzlng? Zhn 'daar regeling, voor: getroffen/. zijn die wél-.democratisch en hoe wor den ze toegepast? Minister Van der Leeuw 2ette uiteet.; dat in overleg met dén Ra- dioraad het volgende is bepaald: Per avond worden twee toespraken van 20 minuten over beide zen ders uitgezonden; de Partij van den Arbeid heeft, evenals de R.K. Volkspartij, 8 spreekbeurten, de a_Iw 6'en alle andere partyen 4. Beleedigènde uitlatingen zijn niet toegelaten. Het was echter niet mogelilk. het contract te verbre ken, dat sommige politieke par tijen met omroepvereenlglngen hebben. Wanneer deze laatste dus in hun eigen zendtijd programma's met een politieke strekking willen geven kan daarin niet worden In gegrepen. De minister hoopt op een nieuw radiobestel,- waarin deze figuur niet meer behoeft voor te komen. Bij dcu Radioraad is een wetsontwerp in voorbereiding, waarin de zaak definitief geregeld wordt. Wat het papier aangaat, den po~ Uticken partijenis 330 ton ter be schikking gesteld, als volgt ver deeld: p. v. d. A. en K.V.P. elk 80 ton. A.R. 60 ton, alle overige, par- tijen<40 ton uf 3rton pet kieskring. De Persraad- heeft bepaald, dat tusschen 6 en 18 Mei de dagbladen zesmaal tn dubbel formaat mogen verschijnen. D» omstandigheid, dat'voorzitter Van Schalk ;in druk gesprek ge wikkeld raakte' met den minister president zal wel oorzaak zijn ge weest, dat de hamer werkloos bleef llggen.toen.de rest van het debat ontaardde in een verkiezingssteek spel tusschen de heeren Wendelaar en Van der Goes van Naters (s. d. a. p.)f dat in de Markthallen on getwijfeld veel hilariteit en bijval zou hebben uitgelekt*, maar in deze Hooge Vergaderin- toch eigenlijk heel .erg mlsplaal" was. Ais wjj het goed hebber) b.v.^pen mag nu de heer Van der Goes in de boeken vt* de Partij van de Vrijheid ko men snuffelen om te kijken, of deze partij soms ook- papier op de zwarte maakt gekocht heeft PLECHTIGE HERDENKING VAN HELDEN MEI 1940 Op 14 Mei za) het gehcele Neder landsche volk plechtig herdenken den weerstand die de koninklijke landmacht in den tachttg-ungen oorlog van 1940 tegen den over weldiger heeft geboden en allen, die als slachtoffer daarbij vielen. De minister van .Oorlog heeft aan den chef van den gencraten staf de regeling van deze herden king opgedragen. In samenwerking met het nationaal Instituut is een programma opgesteld. De belangrijkste plechtigheid is die op den Grebbeberg. Deze vormt het middelpunt van de herdenking voor de geheele koninklijks land macht. tabaksdistribctie De geruchten.- als zouden voor de komende weken uitsluitend Rhode- sla-sigaretten op de bonnen verkrijg baar z\jn. worden door het Rijks- tabaksbureau met klem tegen?espro- WEF.RBF.mCHT Geldig tot Woensdagavond; Noor delijke wind. Toeoemende bewolking met later, plaatselijk eenigc buien. Lagere temperaturen. s Mel^Zon op 4.39," otulcr '20JB. niir. Maan 'op -12.48, onder- 3.15 uur. 9 Mei. Waterstanden. Rotterdam, le iU H.MI.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1