m Over oorlog en vrede DE SCHIEDAMMER Trekt leering uit de les van de Europeesche tragedie! Patolast&ijfï. Gaat de Parijsche conferente als een nachtkaars uit NIEUW-DUITSCH SEPARATISME E.V.C. dient zich te wenden tot de Rijksbemiddelaars 3 mm RED. EN ADM LANGE HAVEN. HI SCHIEDAM TELEFOON 63300 - ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL 11.— LOSSE KMERS fil.08 PAR® ZESDE JAARGANG. NO. 108 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCIUEDAMSCHE3LNGEL 42. - ROTTERDAM TELEFOON NRS 25430 EN 69300 POSTGIRO Nó. 396644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM VRIJDAG 10 MEI 1946 Churc/ii f soreekt .1' HcrrirukkinE hebbeR ocroerd. •,Vereenicds Staten" van Europa. Een stralende,blijde Churchill, blootshoofd staande in een open wagen, links en rechts wuivend met beide armen, zijn hoed in zijn Iiand, werd gistermiddag in tintelend lenteweer door een' geestdriftig juichende bevolking, de feesteiyk met Engelsche en Ncdcrlandschc vlaggen gedra peerde Residentie binnen ge haald. De ridderzaal aan het Binnenhof was om half vier, toen Churchill met zijn vrouw «n dochter daar arriveerde, geheel bezet met de leden van deEerste- en Tweede Kamer,, van het diplomatieke corps, .met vele ministers en an dere hooggeplaatste autoriteiten. - Mr. ,W. E. Jaron de Vos van' Steenwijk, voorzitter van de Eerste Kamer/ heette den Britschen staatsman namens de Nederland- sche volksvertegenwoordiging har telijk welkom en wees o.m. op de - groote erkentelijkheid die ons volk 'heeft voor het groote' aandeel,- dat Churchill: en Engeland hebben ge had in de bevrijding van Neder land en Europa. Hierna verleende hij het woord aan den Engelschen oud-prcmler, die.na hulde te hebben gebracht aan hetgeen Nederland na de be vrijding in opbouwenden zin heeft - gepresteerd,, een overzicht gaf van den stryd, die de Nederlanders van oudsher tegen eiken vorm van on- In Den Kaag neemt Churchill op Tiet Binnenhof ae toejuichingen van de menigte in ontvangst. Links'mevrouw- eh 21<iry 'ChürchilE 1. I)E GROOTSCHE TAAK Vaa Mook is te Batavia terug.'Zijn besprekingen met Sjahrlr kunnen weer verder gaan tot heil van Euro- peeseh en van Aziatisch Nederland. Van. al dc bijeenkomsten na den V.J.- dag (den dag waarop Japan het hoofd in den schoot legde) zijn de 'Nederlandsch-Indoneslsche .de tot- dusver behooriyicst-geslaagde; spre- kets liepen niet weg gelijk Gromylcö uit den Veiligheidsraad, mén ont-, moette elkasr 'niet. methoelcigen argwaan gelijk de Groote Vier tc Parijs, en ook verdrievoudigde zich het aantal puzzles niét.- Neen. Tot den eenvoudigste» vorm terugge bracht. komt het geheele Neder- Jandsch-lndoneslsche vraagstuk hier-: op neer of Nederland erover kan' heenstappen dat In onze vroegere Oost een moderne vorm van vrijheid zich tooit met den naam van repu bliek, en of de Indonesiërs in bree der lagen dan. totnuloe het geval was - de onontkomeiijkhelfi aanvaarden dat zij de toekomst niet kunnen in? gaan zonder on&* Indonesië kan door z'n gedrag, z'n houding, 2'n goeden ..wil ep ..z'n, aanpassingsvermogen ertoe bijdragen, dat .de naam van Neder land'een groote cultureele klank herwint in de na-oorlogschewereld, en wij kunnen dat. cultureel herstel bevestigen door rndonesië te helpen een behoorlijke modern*, republiek te worden mdoheslé kan het niet alleen: af; alleenreeds voor den ma- terteelen wederopbouw Is een slordi ge 1000 mtllloen noodig. wy die. op de puinhoopen zitten van. wat de Dultschers hier ruïneerden, wij. moe ten bereid zijn de ruïnes welke de Japanners in TnsüHnde' achterlieten, mede helpen te ruimen. Wij die hier zitten met - door de nazl-ldeologle -beEmctte 'landgenooten em w'ij zül- len dat„ probleem klaren wij mpe- ten. de middelen vinden dJe ook het giftige nlpponlsme overwinnen. Ook het extremisme ;der rampokkers ver- dwijne spoedig: .de rustige ..inlander" moet ons dankbaar kunnen zijn. UU die erkentelijkheid (cr. zij behoeft niet eens to worden uitgesproken!) omstaat var.zelf een begrip o:; een Inzicht, waardoor Jonge Nederlanders binnenkort ginds weer een voorname taak op hun schouders kunnen ne men. en Jonge Indonesiërs het eer. voorrecht zullen vinden onze hooge- scholen te bezoeken en In hun eiger. land instellingen op te richten die met de onze kunnen wedijveren Geen gemodder, -geen gctrainccr met allerlei Ujdroovende onciercieelen Groot werk alsjeblief!. NaamMicistel tot zoo diep ln Amcrikt en Aus- tral'4. dat alle crltiek zwijgt. Dan redden wij nog veel meer dan onze landrenooter» die nog In kempen zit ten. Het moet zoo worden d3t mon ln Londen en ln Delhi jaloersch op ons Is. Het mout kunnen. Omdat cr nog Nederlanders zijn van interna»'onsat ethisch gehalte derdrukking hebben gevoerd, cok-, wijls schouder aan schouder met de Engelschen. Sprekend ever het nationalisme zeide Churchill, dat waar nationalisme gelijk staat met het verlangen naar macht en naar overheersching door overmacht of geweld, waar. nationalisme de on- ..gebreidelde zucht' beteekent om de 'voornaamste In de wereld te,zijn, het- een gevaar en een kwaad is. Waar nationalisme echter betee- kent liefde voor. traditie em bescha ving, liefde., voor het land en be reidheid om ervoor te' sterven, waar het heteekent de geleidelijke opbouw, door de eeuwen heen van een sociaal geheel, dat nationaal in aanzien staat, daar Is het de eerste vma; alle deugden. 1 Was deze nieuwe oorlog noodig?, vroeg Churchill;"- Hij meende, dat bij vaste leiding en vereenigd op-, treden van de overwinnende mo gendheden de. ramp vermeden, had kunnen worden. Als - de herbewape-' ningi-van Duitschlandverhinderd .ware,, was 'dit bloedvergieten niet noodtg^eweest. v''.lèeffe ;Ee» les Xaat ons leering: trekken uit deze les. De tragedie van Europa verduistert de bladzijden der menschcLijkc geschiedenis. Mijn woorden, aldus Churchill, zullen wellicht ver worden uitgedragen. Daarom is het mijn eerste plicht de heiligheid der rechten van de kleine landen vast te leggen. Het is de plicht der groote mogend- heden ^daarvoor te zorgen en de plicht der Vereenigde Naties, die. rechten internationaal te sanc- tionneeren. -•> Twee-taken zijn er. De welvaart van Europa moet herleven en de Europeesche beschaving weer op rijzen. Alles moet gedaan worden ter voorkoming van nieuwe ram pen. Nederland heeft daarbij een belangrijk aandeel, De val. van het Nazidom ls te danken aan karak tervastheid, en de verzetsbeweging, waarvoor zooveel, duizenden vielen, heeft zelfs een nog belangrijker rol gespeeld. Alle .'eer aan hen die hun' 'Teven.: voor de goede zaak hebben' gegeven; Moge hun nagedachtenis de eenheid van alle goede vader- Vlanders;-veptefken!.;r/.; .er' eerlijk .spel zijn,- vroeg" Churchill, voor armenen rijken? Zullen* de rechten van hetindivi du, binnen de grenzen van -iyn plicht tegenover den ataat gehand haafd worden, tot gelding kunnen komen, hoog gehouden worden? Kortom, bezit de regeering het volk, of bezit het volk zijn regee ring? Dit zijn de duidelijke cri teria, waaruit de politieke opvat tingen en gevoelens van een ge meenschap kunnen blijken. Wij hopen, ging Churchill voort, dat ons 20-jarig verdrag met Sov jet-Rusland, dat niet in strijdIs met andere verbintenissen, een van de zekere plechtankers zal blijken te zijn van. den .wereldvrede. Y.'.y hopen, dat de westelijke en ooste lijke democratieën ln Europa In steeds hechter vriendschap zullen optrekken. De Vereenigde Naties moeten onoverwinnelijk en on scheidbaar worden gemaakt.' Zooals ik vorig jaar te Brussel zeide, zie ik. geen reden, waarom niet tenslotte, onder de hoede van een wereldorganisatie, de Veree nigde Staten van Europa zouden verrJJ zen,, zoowel van Oost- als van West-Europa, welke Vereenigde Staten het continent zouden kun- vereenigen °P een wijze, welke' nooit gekend is.sedert den val van het Romeinsche rijk en in welke geneel haar bevolking zou kunnen tezamen wonen in voorspoed, rechtvaardigheid en vrede. van zijn rede is Churchill met vrouw en dochter keerd naar Amsterdam terugge- CHurchill s bezoek aan Rotterdam Eerelid van den Raad "Omtrent- het bezoek van Winston S, Churchill aan Rotterdam op Rotterdam op Maandag 13 Mei 1946 kan het volgende worden bekend gemaakt; Te 12.15 uur zal de burgemeester den eeregast opwachten op den Rijksweg te Overschie aan den rand der -gemeente. Via Abraham' van Stolkweg. Beukelsweg, Beukelscüjk en Stationsweg wordtnaar het Stadhuis gereden,, aankomst onge veer 12.30 uur. vóór het Raadhuis zullen een eerewsehf met het vaan del en de kapel van de mariniers zijn opgesteld. - Het verloop van de plechtige zit ting van den gemeenteraad, tijdens welke Winston Churchill, gezien zijn uitzonderlijke verdiensten voor de verdedigins -van de democratie en voor. de bevrijding vanRoterdam, zal worden geïnstalleerd als eerelid van den raad, zal ten deele kunnen worden gevolgd door het publiek, op straat, doordat de toespraken per luidspreker zullen worden uitgezon den., V. De route, die Churchill na ver-: trek van het Raadhuis zalvolgen, zal nog nader worden gepubliceerd. Hoewel hethog niet geheel vast staat, of .Winston CSiurcliili a.s. •Maandag :-eeri tocht door de havens zal maken en een besluit daarom trent- vermoedelijk pas 1 betrekke'ük laat zal kunnen worden gepubli ceerd, 'worden de bedrijven langs den waterkant,, waarschijnlijk ten overvloede, opgewekt öm rekening te houden met een waardige ont vangst van -den.staatsman. Sa ccr. waren zegetocht van Schiphol naar het Koninklijk Paleis, waarbij duizenden Amsterdammers dc gelegenheid henuten om Winston Churchill enthousiast to begroete», vcrsjdtccn dc Koningin met haar gast op het ualcon van hei Paleis. Met daverend gcj'tlch teerden de koningin en de ex-premier van Engeland begroet. Ook nn vergat dc grijze Britschc slants- man niet het V-tccl.cn tc maken.- In sommige Fronsche kringen verwacht men niet, i dat de confe rentie tegen het einde van de week afgeloopenzal zijn of verdaagd wordt. Men verklaarde, dat, indien Byrnes' voorstel, om- de vredescon ferentie." op'; 15 Juni teVdoen .doör- gaan, aanvaard wordt, er toch."/ nog een aantal ondenverpen, zijn, v.-elke de vier ministers hetzij niet behan deld, hetzij in studie gegeven: heb-*, ben aan commissies van, dëskundl-.,; gen.- Het betreft o.a. de Fransche. aanspraken op Italiaansch. gebied,- de economische belangen-van Enge land, Frankrijk en de V.S. in de Balkanlanden, het rapport aan-.: gaande de verdeeling van Ttaliaan- sche oorlogsschepen onder de over winnaars. Dit rapport, i dat moet wordenuitgebracht door de confe- rentie-vloo+^mmipf:1zal: nog ten.-.: minste vier en twintig uurop zich laten wachten. Andere punten, die nog bespre- k!" bah neven, zijn: d" "*-i- risatie van de Fransch-Italiaansche grens (verzocht'door FranMMh). de, „Separatisten zijn aasgieren", 2et het- leidende linksgerichte blad, van Zuid-Duitschland, de „Frankfurter Rundschau", boven een artikelk dat inden .scherpsten vorm protesteert tegen de "separatistische tendënzen, die in de gebieden van Rfin, - Roer 'en; Saai' naarc voren?'komen.-.'-Erlis! hauwèlyks een probleem*" in" Dultsch land, 'dat.de gemoederen sterker.be- roert dan de" toekomst: van de Dult- sche eebiwïeri in het westen, waar van Frankrijk de internatiocalisee- ring resp. de inlijving bij het Fran sche economische leven geëischt heeft. Terwijl men in debladen niet hoort reppen, over de eveneens nog zwevende oostelijke grenzen van het toekomstige Duitschland, vormt de status van -het voor de Dultsche economie van groot belang zijnde industrieele gebied van het westen het onderwerp van dagelijksche be schouwingen, demilitarisatle van de Ilaliaanscb- Joegoslavische grens (verzocht door i'JÖego-Slavië) en het. probleem - Duitschland. Radio Moskou heeft verklaard, dat- de - weg naar overeenstemming op de conferentie der vier ministers te. Parijs wordt versperd, doordat de Engelsche .en Amerifcaansche dele gaties niet inzien, dat zij htm wil niét aan andere partjjen van de conferentie knnncn opleggen. Koos Vorrink vraagt t ontslag: Als regeeringsgemachtigde Dc. regeerlngsvooi'Hchttngsciienst deelt mede: Dé beschuldigingen, gericht tegen .den héér J. J: Vorrink, regeerlngsge- machtigde ln algemecnen; dienst bij het ministerie voor Algen»ene Oor logvoering van. het - Kon nkrljk en tevens voorzitter van dc Partij van den Arbeid, in .verband met de zaak Arnold Meyer, hebben den heer Vor- :ï*ink aanleiding gegeven tot een krachtig openbaar verweer, waarin /het beleid van de bijzondere rechts- ;p]eging ter zake. In. het. geding is ge- komen. -i De.:/regcertng. heett het. volste ver- trouwen zoowel in den heer Vorrink, als in het beleid van het dlrccloraat- 'generaaS voor bijzondere rechtspie-- ging, maar heeft In de discussie, die is:ontstaan, aanleiding gevonden haar v standpunt ter ^ake van de 'véreenig- baarheid van-ce ambtehjké~ ai'' .'"de'i politieke functie, die de heer Vorrink tot nu toe heeft bekleed; te herzien.- Zij erkent de - bezwaren, aan de dub bele-posltJo van den heer* Vorrink verbonden, te- hebben onderschat. Laatstgenoemde heeft op grond daar van besloten zijn ontslag te vragen als regeerlngsgemachtigde in alge- rneenen dienst. Voedselvooi ziening bedreigd Geraffineerde oplichter Rotterdam—Vrij cl tiff De 37-jarige wachtmeester by de Brandweer, tevens rechercheur, vau do P.O.D., N. J, M., had tesamen met de 52-jarige koopman C. A. .A. een geraffineerd- plan uitgedacht om zich ten koste van familieleden van N.S.B.-ers te verrijken. M. had den koopman eenige gefingeerde processen-verbaal over - politiek verdachten verstrekt om hiermede te gaan „werken". De koopman A. zou naar familieleden van gedeti neerde N.S.B.-ers gaan met het verhaal dat, tegen. een. Hink be- ürag aan geld, de P.O.D.-recher- cheur M. wel kon zorgen'dat de betrokken N.S.B.-er spoedig in .vrijheid zou worden gesteld. Hij zou daartoe de dossiers wijzigen. Juffrouw v., d. H., huisvrouw van den N.S.B.-er de M. werd voor gesteld 1000 te betalen, dan zou haar man in vrijheid worden ge steld. Zjj vertrouwde de zaak niet heelemaal, mengde er andere in en zoo liep het oplichters paar te gen de lamp. Dezer dagen stonden de heer en voor den politierechter te recht. Hij veroordeelde den rechercheur M. tot 5 maanden en den koopman A. tot 3 maanden gevangenisstraf.. Geen shag en rooktabak voor de kamende weken In tegenstelling mét ons vorig be richt, moeten wij den pijp- en shag- rookers mededeelen, dat aan de. ta baksdetaillisten in de eerstvolgende weken geen shag-, pruim- of rook-: tabak ..zal.worden afgelever. Deze maatregel houdt verband met de noodzakelijkheid eerst de nog aan wezige partijen Rhodesia-sigaretten te ruimen. Het ligt in'de bedoeling begin volgende maand drie.nieuwe soorten sigaretten in 'den handelte brengen. Het'. iatoraationaai Tribunaal te Neurenberg weusdit dr. H. jÏ. Iliïselifelcl to hooren m verband met do verdediging van/ Seyss In quart. Do lieer Ilirsclixeld is lieden naar Neurenberg vertrokken. Volgens berichten uit Tokio, uit gezonden doorradio New York,zal: keizer" Hlrohltó van Japan waar schijnlijk in de naaste toekomst be sluiten om aï te treden. WEERBERICHT Tot, Zaterdagavond: - Voornamelijk de Noordelijke provincies tljdelUk wat bewolking, overigens, zonnig, weer. Weinig verandering van tem peratuur, Zwakke tot matige wind tusschen Noord en Oost. 11 Mei. Zon op «JSG, onder 20.22 u.; Maan op->15.14, onder 3.52 uur. 11 Met. Waterstanden «otterdam: Ie ty 1.10, 2e ty 13.36. - EERSTE VERZETSKRUISEN UITGEREIKT Gistermorgen heeft de Koningin in het paleis te Amsterdam voor de eerste maal het pas ingestelde Ver- zetskruis uitgereikt, .in tegenwoor digheid van' min.-pres. Schermer- horn. Symbolisch werd dit kruis uitge reikt aan de nabestaanden van de volgendeomgekomenverzetslieden ir. H. J. van Aalderen, P.. van As, J. van den Bosch, ds. D. A. van den Bosch, J, H. Bosch, Pater Bleys, M. Crans, dr. R. J. Dam, H. Dienske, F. Duwaer, G. H, Gelder, W. Ger- tenbach, P. G. S. Guermonprez, mr. C. H. de Groot, W. van Hall, Th. .W. L. baron van Heemstra, J. Hendriks, W. J. Heukels, J, baron van Hövell tot Westerflier, H. Hos, A. W. L. Hesselbergs, J. van der Horst/B. Jansen, dr. G. W. Kasteyn, ds. A. Keuter, H. Th. Kuypers-Rietberg. A. Meerwaldt, prof. dr. Ir. J. A. A. Mer kel, mr. D. Mesritz, L. Moonen, F. Nieuwenliuysen, B. Oosthoek, prof. mr. J. Oranje, Tj. Pannekoek, J. Post, prof. mr. V. H. Rutgers, W. 'Santema, A. Schaft, prof. Ir. H. b. A_ Schoemaker, W. Speelman, prof. mr. B. M. Telders, O. R. Thomson, T. W. de Tourton Bruins, L. M. Valstar, G. van der Veen, P. M. R. Versteegh, C. Vlot, dr. H. B. "Wiardi Beekman, J. H. Westerveld, 3. WUthrich. BERECHTING UITGESTELD Hedenmorgen zouden wederom vijf verdachten in de geruchtma kende zaak van de Unilever Ver koop Centrale verschijnen voor den Economisch en Politierechter mr. Ter Haar Romeny. Het zijn; J. B. Moonen, afdeelingschef te Rotter dam, C. van Vliet, administratief leider van het kantoor te Rotter dam, w. H. v. d. Steen, magazijn- chef, A. p. Keuleraans, beheerder van dc bomienadminlstratie van d. Bergh en Jurgens' fabrieken en P. R. Douwes. Terstond na het openen der zitting deelde mr. Ter Haar Romey den verdachten me de, dat: de behandeling van hun zaak zou worden uitgesteld tot Maandag a.s„ daar het niet ge- wenscht werd geoordeeld deze zaak te behandelen voor de uitspraak in het proces tegen V. d. Polder es. is gevallen. ZEELIEDEN GEËERD In de hal van het kantoor van'L. Smit Co's Internationalen Sleep dienst aan de Govert van Wijnkade te Maassluis m pen gedenksteen ont huld, aangeboden door a* norsoneel ■van genoemden dienst, ter nage dachtenis aan de voledlge beman ning van de Roode ;Zee, Lauwerzee en Noordzee, alsmede twee opvaren den van de Zwarte Zee, die tijdens den oorlog bij de uitoefening van hun plicht zijn omgekomen. De Nationale Kulp-zcgeis zullen ook'in het verkeer met h.et buiten land voor de -frankeering "geldig zyn en v;el tot én met 31 December 1947.. Regeering handhaaft haar standpunt RotterdamVrijdag" /Biykens bcrielitcn in dc pers over do liaveu- en zeeliedenstaJring hebbon bo-touröers dcT E.Y.C. aangespoord .tot voortzetting, dor staking,"ia elk feval töfc. er antwoord zal zijnvan en minister-presidentJ in verband met een gehouden bespreking. .Van ïegëcringszrjde wordt mede gedeeld, 'dat ct Tan een. nader ant woord van aen minister-president: echter geen sprake kan zijn. Dé lia- venaxbeidersstaking is in do bedoel- de bespreking in liet gelioel niet aan de orue geweest. "Wat de zeelieden- staking bctivffc, ls hefc bestuur der E.V.C. sindsdien opnieuw., door den minlster-'pmaidonfc; er van in kennis gestold, dat do xegccxing bij haar eenmaal ingenomen standpunt blijft, to'weten, dat men zich voor arbeids geschillen dient te 'wenden tot do Ryksbermddclaars, Doet men dit niet cn gaat men tot staking over,* dan snijdt men. zich zelf de)» weg af -om tot overleg te kom én. Uit: de haven - Aan den oyiocpvan btirgemeester Oud .voor vrywiligërs in do Jiaven hebben zeer velen gevolg gegeven, aldus deelt dc Sehecpvaartvoreeni- ging Zuid racdc. Van binnen cu bui ten do stad kwamen de mannen zich* aanmelden in zooJ groote getale, dat eenige honderden moesten worden afgewezen. Men.5s echter doende deze menseliou geleidelijk in het bo- drijf op te nemen, Onder do vrijwil ligers bevinden zich o.m. studenten van de Economiseho Hopgcscliool, de M.T.S. cn. do Róttcrdamsche Ma- eliïnistenschool. Behalve de' ongeveer 700 vaste havenarbeiders, die nóg al tijd aan het werk waren, zijn gisteren 800 vrijwilligers aan het werk gezet op. in totaal 21 schepen. De heer Van dc Berg hóeft op'een openlucht bijeenkomst, gistermorgen aan den Westzeedijk gehouden, mede gedeeld, dat;het to werk stellen van vi-fl'wiligcrs 't provoceeren vau de sta kers beteokent. Hij waarschuwde voor "moeilrjklieden. .'jE.V.C.'■wijst' verantwoorde: lijkheld af. v Op eenteAmsterdom gcliouden poiBConfoxentiovan dö 'E.V.C. heb ben do heoren; Koccer,algemeen' se cretaris van dczc eèntralè,' en- Damcn,- "bcstuardêr. van "do .lEdeeling - waarin do zeelieden znn gaoxganisceid, uit- fybterig.Xiutt^'mxe^ Stee da voortdurcndQ," zeel ie öeas taldag eu do daarmee"" rechtstreeks verband houdende staking vau do. havenarbei ders. De E.V.C. wyst <lo verantwoorde lijkheid voor do gevolgon daarvan af. Van do geschiedenis x*an het con flict 'werd verteld, dat op 8 Decem ber 1945 en 5 Febniari 1940 den mi nister van Scheepvaart: is medege- doold,' dat. 2000 bonafw"zce'iedcn bij da E.V.C.waren aangesloten (dit aantal is inmiddels gestegen tot 4S00 en groeit nog door toetreding van bemanningen van binnenloopcu- do schepen), dat toozending van al les wat do zeevaart betreft op prijs zou worden gestold en dat de E.v.C. geïnteresseerd is voor onderliandeliu- gen die dreigende conflicten zouden kunnen voorkomen. Daarop heeft de E.V.C. nimmer antwoord ontvangen. Do nieuwe C.A.O. vojr -'.eelicden is vastgesteld aldus de B.V.C.-lci- dmg op een wijze die niet naar hot genoegen was var do zeeliedcnor- ganisatie, dio in-Engeland was tot stand gekomen. Nonneal is, dat het college van Syksbemiddelaars toestemming moet 'geven voor bekrachtiging van een nieuwe C.A.O. In dit geval is- dit eerst gebeurdop 15 April iu do. Sfnatscouitmfc is zij- nu nog niet ver- Op een vergadering, van" de Partij -van den Arbeid te ..Haarlem heeft minister Mansholt meegedeeld, dat de havenstaking onzen aanvoer uit het buitenland zoodanig in gevaar brengt/dat bij voortduring der sta king b v. vetra'i's^sn op 26 m«*. ver- laagd moet worden. De minister zeide nog. dat ons te veel aan r- "'v-Diutscbland .ar- gezet wordt, iets. wat in (Je ,„vi"ije economie". r.nnv»?r1iik rr>»» zijn - Oorlogs herinnerings- kruis Voor de slrijders der Meidagen '40 Op 2 Mei 1946 heeft de Koningin een besluit bekrachtigd, volgens het welk alle militairen, die in Mei 1940 feitelijk aan den strijd tegen den Duitschen aanvaller hebben deelge nomen, m.a.w. daadwerkelijk In ge vecht zijn geweest, en in alle op zichten 'n goede plichtsbetrachting en goed gedrag hebben getoond, ,in aanmerking kunnen komen voor een machtiging tot het dragen van het Oorlogshertaneringskruls met de gesp voor bijzondere krijgsverrich tingen „Nederland Mei 1940", voor zoover althans hun gedrag tijdens de bezettingsperiode niet met de eer van den Nederlandschen soldaat, tn strijd is geweest. Binnenkort zullen nad instruc ties volgen, waarin wordt voorge schreven. hoe vorenbedoelde mach tiging dient te worden verkregen, Deze instructies zullen eveneens in de dagbladen worden bekend ge maakt. Voor dien tijd binnengelcmui aanvragen 'zullen terzijde worden gelegd. De aandacht" wordt er op geves tigd, dat niemand tot het dragen van het Oorlogsherinneringskrus, c.q. met een of meer gespen, is ge rechtigd, die geen desbetref lende machtiging ontvangen heeft. Het. modelversiersel van het Oor- logsherinneringskruis is ln verband met de ongunstige materiaalpositie nog niet aangemaakt. Het bijbehoo- rende zijden Tint is 40 mm breed en verticaal verdeeld, in drie. banen groen-oranje-groen, de groene - ba nen zijn 7 mm breed. Indien op de uniform alleen het lint wordt gedragen, wordt Iedere gesp aangegeven door een bronzen sterretje op het lint. schónen térwillitH'.l» ,'wp;' 4 pril de zeéli edcji op dezeu i cu wc voor waarden mo-sten monsteren. Zij. wa- .xen daarmee niet bekend en weiger den. De steking werd offi.eivcl geprocla- nicerd op IC April to 14.00 uur om- 'K dat aldus de, lieer Koenen vroe gere zeelieden uit de D.tT.W.-t/bjec- ten .werden opgeroepen te monsteren in do plaats van do weigotecktigen. Tn geval van oei» roffiéjeelo-staiang raag.Ünt niet. Dat intusscbenraeuseSicn aau bornd werden gen om er. die bij do iCriegsmarinc liebbcn gcdieiid cn jongeus van1G, 17 jaat' .uit opvoe- dingsijn'iclitingca werden gemon sterd, beeft bp dc stakers kwaad bloed gezet. He! conflict word op dc spits gedreven, mede door do sympathie-' staking van dc bootwerkers. De E.V.C. heeft zich tot; minister Droes- gewend. Het antwoord luidde, dat. Z.Exc. do moeilijke positie ken de, maar daar. niets aan Uon veten-: dercu.- "Wij konen ui t <lcehuci- komen zoo formuleerde hefc dé beer Koenen als de regeering ingrijpt, zoo, daj aan liet drijven van liét reedorsltapi- taal, dat cét. positie liaoft gekozen tegen iedere.:' geldende bepaling in cn scliijnbaar met steun Van d,(- tc- geering, een cmdo wordt gemaakt. Do nicuwo havonwet maakt,ecu drin- gind ingrijpen van dc regeering" mo- gelijk. Samensclioling verboden De burgemeester van Rotterdam heeft een verordening uitgevaardigd; krachtens welke het. in het haven- gebied verboden is.samen te scho len. Tevens is -het verboden, dat lieden zonder noodzaak zich in hot havengebied bevinden. ZUIVERING VAN HET STRAND TE ROCKAN|E_ - VaiT>.\yëiingelich'e zj]de/t"èri>c-- men wij, dat-op "instigatiG'Van het gemeentebesuur "de Marine Mijn Opruimingsdienst herald is gevonden een gedeelte van bpt strand te - Rockanje ter breedte van ongeveer t-k.ni. met speciale apparaten grondig te controleeren op de aanwezig- lieid van mijnen. Mijnen, die, bij dit onderzoek nog vvoi*den aan getroffen, zullen onmiddellijk onschadelijk worden gemaakt. In liet bijzonder met liet oog op het komende badseizoen, dat druk belooft te worden:, is de ac tiviteit van bovengenoemdea dienst en het gemeentebestuur zeer toe te juichen. HET BELGISCH ELFTAL De offlcleele samenstelling van het Belgisch elftal, zaoals dat Zondag in Amsterdam het Oranje-team zal oni- moeten, luidt als volgt: Doel: F. Daenen (Tllleur); achter: R. Faverick (Antwerp) en -.J. Pan- naye (Tllleur); midden: A. Puttaert (Unlous St. Gliiolse) M. Vercammen (Lyra) en R, Devos .Beerschot); voor: v. ..Lemberechts (Mechelen) h. Cop- pens (Mechelen). '4., Decleyn- fMechc- len), F. Chaves d'Aguilar (Gent) .en,,., Reserves: R. Meert (Andcrlecht), L. Aernouts (Berchem Sport), .A. Débuek (Eendracht), J Mermans (Ander- Ieeht). De bezetting van de linksbuiten plaats ls in verbandmet eeii door Thlrlfayt opgeloopen blessure In den wedstrijd Luxemburg—België B nog niet bekend gemaakt. De wedstrijd zal geleid worden door den Fransehen scheidsrechter Sdez. In deNederlandsche ploeg is Kick Smit aanvoerder FEIJENOORD WON VAN D.F.C. <2-«) Hoewel Eeljenoord drie van haar bcsle spelers miste, is bet er toch in geslaagd, tn Haar laatstenwedstrijd vóór het vertrek naar Curasao, ein delijk een overwinning te behalen. ïn de eerste speelhel't was Feijenoord er kwamen wefnïg schoten. Er moest belangrijk sterker dan d.f.c., doch een strafschop aan te pas komen om de thuisclub de leiding te geven cn.'., bijna had doelman Kasteel het schot van Vrauwdeunt nog'gestopt (1—0). De voorhoede van D.F.C. deed even/ min als die van Feijenoord veel van zich spreken. Opvallend was slechts een hard schot van In *t Veld Sr, tegen den staander, nadat een doel-., punt Van Van Munster wegens.hands, - was geannuleerd. No' de rust van, D.F.C.waarin Lftz en de rechtsbui- ten De Ridder op den voorgrond tra den, een gelijkwaardig tegenstand- ster. In de, laatste minuut trok de rood-witto linkshalf Hoek er tus- schen uit; de ba belandde bij Kils- dpnk; die pardóei Inschoot (2—0). -J. KORFBAL De korfbal wedstrijd Rotterdam—, Antwerpen zal niet op Zaterdag doch op Zondagmiddag 2 uur op.het R.F.C.- t er rein worden gespeeld. Tegen de honderden Amerikaan- sche deserteurs, die te parijs.zijn on dergedoken, heeft de Amerikaanscbe ■militaire politie een groot „offensief" Ingezet. Uitgebreide razzia's werden gehouden en tientallen arrestaties .verricht., V'. Maarschalk Tito, do Joegoslavi- /SChe eerste*minister, en Fierlinger. de TsjeclioslowaE ks'che ecrste-mlnis ter, hebben Donderdagavond te Bel grado een" verdrag geteekend van vriendschap en wederzljdschén bij stand. Het verdrag ls gesloten voor den duur van 20 jaar. m i| m

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1