m f I In roode toga met baret door Leiden's straten Revue der meeningen .1 V ©E SCHIEDAMMER Victor Emarmë) als korting en alsprriensch Béhzirie/ën ""o!ré'"-vrïf Kupers waarschuwt de stakers Naar 300 gram brood per dag? Belgen denken te winnen UED. EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON 693QO, ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI CENT PER KWAHTAAL.il- LOSSE NUMMERS £0.09 t-u-.1! ZATERDAG 11 MEI 1946 SCmEDAMSCHESlNGEL'.'4t"'—''^.'ROTTERDAM" TELEFOON MRS; 25430. SK 69300.-. T.- POSTGIRO NO. 398641 BanKlcrr AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. -109. Churchill's promotie - Eetedoc oraat der universiteit een hulde Dan Nederlands intellect Prinselijk paar woont plechtigheid bij Churchill de gevierde.en .bejubel- ie staatsman, de wel bejaarde maar toch nog zoo temperament volle „leeuw van Londen", die de stormen van geestdrift in Amster dam en Den Haag zoo dapper *n blij-van-zin doorstond, heeftzich gisteren naar Leiden begeven, om daar in dc oudste universiteitsstad van Nederland, een misschien wel wat ernstiger getinte, maar daar om niet minder welgemeende huid./ in ontvangst te nemen. Want ten- - slotte is'Leiden de aanleiding ge weest van zijn bezoek aan Neder land. Het leek wel ot de geheele stad wasultgeloopen om Churchill te ontvangen. Dat het prinselijk paar de-plechtigheid van de promotie, kwam bijwonen .was bovendien voor velen een blijde verrassing. Nadat Churchill op de academie aan zijn promotor, prof. mr. R. P. Cleveringa was voorgesteld begaf het gezelschap zich te voet naar de Peterskerk. Churchill, die ge kleed was in roode toga met baret, wandelde naast den rector-mag- jülicus door Leidens straten naar de oude Peterskerk. Niet minder dan 3000 genoodigden waren daar aanwezig, waaronder het prinselijk paar en - de minister-president Schennerhorri. Nadat twee oud-Nederlandsche marschen ten gehoore waren ge bracht door den organist met' be geleiding vantrompetten en ba zuinen, besteeg de rector-magnifi- cus, prof., dr. B. G. Escher het spreekgestoelte. Dank der universiteit Prof. dr.. Escher zeide, dat op Februari 1046, den 371sten verjaar dag der stichting van de Leidsche Universiteit, de senaat bijeen was gekomen om op voorstel van de faculteit der rechtsgeleerdheid,. WinstonChurchill het eeredocto- raac te verleenen,;'daar Ipj geacht werd tot de personen te behooren, -die-door- hun moreele eigenschap pen' en- hun' karaktervolle /houding denHoop^dër*Tgeschiédenls"hebben; beïnvloed. Prof. dr; Escher ver zocht Churchill bet eeredoctorr te willen aanvaarden als een tee- ken van dank van de universiteit, zoowel als van het geheele volk, voor de diensten die hij ?wees aan alle menschen' van goeden wil le. De faculteit der-rechtsgeleerd heid heeft als Churchills promotor aangewezen prof. R.P. Cleverin- ga, die op 26 Nov. 1940 het sein gaf voor het verzet van'de Leid sche universiteit tegen de overwel digers. Recht boven j macht Prof. Cleverhiga die merna het woord nam zeide, dat er in Leiden uiterst spaarzaam gebruik gemaakt Open Brief Het Is moeilijk"nog een goeden sler- naam voor u te .vinden. Uw leven bewees dat gij vasthoudender waart dan wie ook en dus noemde men u vaak John Bull. Grand old man werd ge voor hen die u trachtten te verge lijken met andere historische figuren van Importantie. Uw vijanden echter konden geen leelijke woorden genoeg vinden om weer te geven tot welk een woede cn razernij:gij hen bracht. En wat zljt ge nu voor ons, die u in onze verlegenheid eereraadslld maken van Europa's grootste haven aan de westkust? Reeds lang hebt. gij onze fantasie gevoed en onze genegenheid verworven: of gij nu tilt Bóerenge- vangenschap ontsnapte, als een zie-, nor,.waarschuwde In' het Lagerhuis tegen de gevaren die Europa bedreig den, of een der eersten waart die bij Xanten den Rfjn overstaken tn het vroege voorjaar van '45, wij loofden uw geest, uw roeping, uw moed en uw leiderschap. Gij waart een taai vechter, en een goed voogd, voor ons tn de afgcloopen. jaren, gij hebt ons bemoedigd, gij loogt niet. en. gij kwaamt uw beloften, na. Daarom, als het van Paroloscoplus afhing, zoudt gy met algemeene stemmen moeten worden uitgeroepen tot het klinkt Rotterttamsch, maar het is waarach- tig gemeend tot ecre-kerel van Holland, en 'dan begrijpt gij wat wij. hiermee bedoelen. Maar nu herinne ren wij ons Ineens dat gij al een eind over de 70 zljt, en dat glj.de wereld -rondtrekt, niet om u te laten huldi gen, doch om allen die gij persoon-- Ujk kunt; bereiken, te vermanen; daarbij puttende-uit de diepste erva ring van uw groote politieke leven." Ook ons hebt g'4 woorden op het hart gebonden cn zij klonken tot ons van onder het baldakijn van waar wij - anders slechts .koninklijke.- woorden vernemen-CU hebt ons in die woor- den behandeld als een wereldland, dat vrijheden huldigt, geen tyrannic verdraagt, de heiligheid van het recht hoog-houdt, dus als een waarachtige democratie, waar men niet gauw zal vervallen tot de, fouten van een chau vinistisch nationalisme. Daarom spraakt gij het hier uit, dat wij, en met ons alle andere landen van goe den willé, moeten, komen tot een Vereem'gde staten van Europa, opdat allen -in vrede leven ,.teh.. bate van allen. Toen gij ons eens bloed en tranen voorspelde, werden het bloed en tranen";, toen gtj ons bemoedigde en verrukte met de nadering van de invasie en de overwinning. kiyöm de invasie en kwam de overwinning. Mogen wij u thans verzekerendat'.; 'ons land eerlijk z'n best zal doen UI}'- tè -dragen tot-nlc vorming van een V, S.;van Europa. Toen men U giste-' ren vroeg „wat was Hitlers grootste fout1.'?;, antwoordde gij-, „zijn oneer lijkheid"; daarom herhalen wij- Rot terdammers. alvorens wij u instal- leeven tot eere-lld van onzer.' r3ad. de zooeven neergeschreven Verzeke ring. 'v wordt van het recht den graad van doctor honoris causa te verleen' Na de promotie van de .Koningin1 in 1925 is tot heden voor het: eerst door den senaat wederom het- eere doctoraat in de réchten uitgereikt; en ditmaal aan een Britsch staats man. Wel niet zoozeer op 'grond van zijn rechtsgeleerde geschriften als wel de verdiensté van den man, die bij uitnemendheid ons op waarts stuwde 'van uitj hét -diepte punt van woedend geweld om streeks en na het midden van. het 'rampjaar 1940 tot de vestiging van een wereld, die recht boven macht stelt.Vervolgens uitsprekende het latMnsche formulier, doctoreerde- Cle verin ga zijn promovendus Churchill.- '.''/A V Geleerdste man ter wereld Met - dc ontwapenende openhartig heid, den grooten Britschen staats man eigen, zeide deze daarop: Ik ben reeds doctor van vele universiteiten en indien men deze dingen zou be- oordeelen naarhet aantal behaal de graden, die ik ontvangen heb. .ben ik aardig op weg omde ge leerdste man. ter wereld te'worden. Chürchill sprak zijn groote waar deering uit'voor de moedige-hou ding van zijn -promotor prof. Cle- verfnga tegenover, de Duitsche aanvallen op de vrijheidstradities van "de Leidsche höogeschool; Het' motto van: deze universiteitpre sidium libertas (bolwerk der vrij- J beid) wilde hü ook tot het zijne ChurcliiHbesloot zijn toesp. au.x als volgt: Laat ons de handen 6levig in eengeslagen houden met die d-r groote wereld van Amerika. Laat ons ock die vriendschap bewaren, die banden tusschcn Nederland a Groo.t-Brittannië, die zoo véle krachtproeven; hebben doorstaan, en die opnieuw aaneen zijii ge smeed door. de beproevingen welke w»j; .hebbenondervonden; beproe vingen, die ons. hebben vereenigd .in zulk een groot erfgoed van roem en van moreelén en intcllcctueclen samenhang, Liét die ba-dtn goed -bew-.iken .en verborgen, want-, -door- da'-te doen- znllen"'wjj inzien'3' 'daf"wü,*zelfs' heden- ten-dage, ons'"* deel ertoe'hebben bijgedragen om de veilige en onwrikbare grondsla gen te leggen van een betere en hoopvoller wereld. Y: Mede namens den senaat der Universiteit feliciteerde de rector- magnificus daarop den „Jongen doctor" Churchill met de hem ver leende waardigheid. Hiermede was de plechtigheid in de Peterskerk teneinde. 1 Gedeeltelijk accoord te' Parijs De conferentie" der ministers van buitenlandsche zaken ,te. Parijs", heeft gisteravond tijdens een Infor- meele vergadering geleid tot een VDcrloopige overeenkomst inzake de - kwesties der Italiaansche kolo niën, de Italiaansche herstelbeta lingen- en het aanhouden van Ita liaansche oorlogsmisdadigers. Dit geschiedde tijdens een beschouwing van het „het rapport over den gang van zaken" der plaatsvervangers. Het netelige punt tot vaststelling van een datum voor de vredescon ferentie werd omzeild. x-rv*-; Triest staat opjtef oopcnhf^.j^it^m/d'clptint. van üc Iclangstclliny cal hit aipy Ziiid-Slavi'^ofaaiQlt$hS^icorëcnytbcgcv;c:cn, of aan geer Een bedd .van dc haven ivaar dfijltanigtc *is 'saincn gestroomd om geallieerde trocpin^pa'radv gade' ic slaan. - v' „Het was eigenlijk niet meer..n&dlg, maar voor «le officieeligheiü is koning Victor Emmanuel van Itpië afgetreden als koning, na een desbetreffend document te' hebbto:onderteckend. Misschien," neen: vrijwel zeker is het dat ^ditvec^.Tostgevende dag voor hem is ge- 'worden; Victor Emmanuel .wSirmjBgTaag koningV het lag; hem niet en hij nam zooveel ongelukldge?>besn<amgen. i Aan den eenen kant was hij een telg uit het onrustige;; Hius" Savoye en'aan den anderen kant bezat hy'alle eigenschappen ;va^deh. kalmen burger die meer lom zün liefhebberijen geeft en: het daarin' tot een professorale hoogte heeft gebracht dan omhefc" fötdhijke van zyn ontzaglijk moélluke „vak", want- een van de^ zwaareje,levensoi)offerhigen waartoe' -een mensch van Victor Emmanngls Manleggeroepen kon worden juist-In - dezeeeuw van kenteringen fs*!hei -koningschap, en eens te meer als .- -die menkch' 'over'',^êlf-iróhféf.--;-|eschikt 'cn'';liever. lector-ih"fle munt en pehninglmndé had willèn^: warden. Zoo'n man was Victor Emma- nuel,cn als mensch was hy èr :geen haar minder oni.- SSekend is zUn gezegde, uit de dagen' dat de Ducc hem geheel naar den ach tergrond drong: Ik geloof dat inljn zakdoek het ccnigc is,' waar. Mus- "solini mij myn neus -in laat «teken": die ironie was roccr men- schelijk dan koninklijk. - Dc - mensch victor - Emmanuel; nam een der vele doch teren, van den berooidsten Balkan (herders) vorst tot echtgenoote, omdat 4j mooi was en omdat zij van- hem hield, en omdat hij den moed'be-. zat van den man',met een minder waardigheidscomplex; over: V'WjjI$i. zijn. schoonvader, koning -Niklta Van Montenegro zouden romans te. vullen zijn. Koningin Helena neemt iiaari man,;thans .mee, yoorlooplg^ naar Pgrt. _Saïdf. zoekt, rust en .vér- strooiïng. Het is'ecii wreèd iets om op 77-jarigen leeftijd nog ontslag te moeten nemen, maar de mensch Victor E. wl! boeten voor datgene waarin de. koning Victor U. tekort schoot. En het tegenwoordige Ver bitterde Italiaansche volk rekent, het hem nueenmaal tot* een ko ningszonde, dat hi) Italia in den eersten wereldoorlog bracht, dat hij het mussolinisme zooveel voet gaf, den aanslag op- Abessynia liet. ple gen, den titel van keizer van Abes- synië aanvaardde, de verwijdering onder de Latijnsche volken-bevor derde enfin: allemaal dingen die als", ze geslaagd waren en Italië hadden gebaat thans bijgedragen zouden hebben tot 2ijii roem. Dan zou' hjj' door precies hetzelfde volk uitgeroepen zijn tot: een Victor Emmanuel de Groote. Zijnzoen Umberto bestijgt een wankelen troon. Zijn dochter Ma-... 'falda Is in een Duitsch concentra tiekamp géstorven. Dochter Joana is op tragische wijze kolngin-we- duwe van Bulgarije geworden. Schoondochter Marie José heeft zorgen om haar braer, koning Leo pold III van België Victor beteekent overwinnaar. What1 's a name? UNILEVER V. C. Zeer velen zullen zieli bij het lezen van "den eisch tegen den hoofd schuldige in het' proces tegen de. U.V.C., A. v. d. P., hebben afge vraagd welke maatsta ven worden toch ge- bruikt? Iemand die verant woordelijk. is of liever behoort te zijn, veröuls. tert 2 1/4 mllLioen rant-, soenen margarine, wendt deze met nog enkele anderen tn hoofdzaak te eigen bate aan cn hoortdan tegen zich uitspreken, als elsch, (er zal nog wel: afgaan) één Jaar én vier maanden metafr trek»",.: De andere medeschul- ölgé hoofden van diénst komen 'er nog genadiger af. straks worden all.cn gerutschloos öveijje» plaatst naar. een filiaal in een ander land- en 'de zaak;1s afgedaan. Bij dezelfde.--ixèka&K schappij was -In •-dienst' een oude schllderp-.r knecht, die.- v.QOir? sloen in -aanmerking kwam.' hetwelk "evemvél ,z(v:ij.ge,,ing.:\vas,', ,<fat' op vnoïlia ch t van'.één'de r góeatvibende' ëhefs ;d'e oudé "mariT- in - 'dienst moent'-blijven'erit'met;- lichte .werkzaamheden, zou" worden- belast; 3zoo-.- doénde "kon deze. oude man T dan tenminste^ dé laatste jaren van./ zijn leVëri. nóg bcstaHn. Deze man-echter heeft "inde honger periode een misdaad begaan. Hij had nil. meerdere malen in een verf potje wat mar-, garine medegenomen die hij door *t eten (dat verstrekt werd op het bedrijf) mengde cn het dan' daarna verorberde. De hoeveelheden die deze man zich toe eigende waren van geen importantie en als - mensch zouden wij hem - zeker allen willen par- donneeren, gezien hét kleine - inkomen en de geringe positie van den betrokkene.- Niet alzoo'. echter.... de. directie, der Unilever. .Nadat de man was be- trapt werd hij, hoewel .boven G5 jaar, op staan- deh vcet ontslagen. Welk een straf, dit voor een zoo ouden man be teekent ls duidelijk,.** geen Inltomen meer en: als gevolg van'zijn leef- tüd nergens meer .eeriigé kans. Hiermede zou steiler de straf willen vergelij ken die v. d, P. en de andere directeuren ;en adju2>cjdlrecteuren der vevkoopcentraie tegen zich. hoorden cischen. Tegen, hen wordt gezegd i dat het onbegrijpelijk is L dat zulke nette men- 'tschen.als zij' zijn tocli /•zulke onnette .daden /kunnen begaan." De. geheele bevolking /werd door-, den bezetter het zwaard van. den 'honger, op de keel gezet en ieder weet wat dat - beteekent. Zelfs'in den ergsteri tijd ontzagen - zich die netto menschen niet, /drinkgelagen aan te" leggen waartoe zij slechts- ïn staat waren door diefstal van mil- lioenep -rantsoenen bo- ter. Toch ls de elsch een "jaar en vier maanden. Hieruit valt slechts één leering ie trékken: ieder die stelen wil doe hel in 't groot. Jé wordt' dan nog onder de nette menschen gerekend en met voor gewone men schen onbegrijpelijke consideratie behandeld. De arme man die ner gens ooit meer terecht kan wordt de straat op- gesmeten. Wanneer de polïtie- rechter echter van mee ding is, dat door zooda nige elschen in derge lijke monsterzaken het rechtsgevoel van het volk bevredigd Is, ver gist hij zich deerlijk. (WIJ willen aan deze opmerking slechts toe voegen, dat „de leering" uit dit geval ons Iets anders zegt dan den in zender, n.l. dat de U.V. C.-zaak bedenkelijk veel „op klasse-Justitie lijkt). Ik betreur het, schrijft ons de Officier van Jus titie, mr. j. -v. Usen- doorn. dat in het in Uw. blad gegeven verslag, uithet door mij geno men requisitoir imakc de U.V.C., vrijwel, .uit sluitend de In deze za ken het meest spreken de feiten zijn vermeld, zoodat niet'tot uiting is gekomen welk deel dier feiten deiv verdachten afzonderlijk kan worden toegerekend en aan de raotlveerlng der ver schillende elschen te kort is gedaan. Met na„. me heb ik in het verslag gemist een lcorte weer gave van mijn duide lijke' uiteenzetting,. dat bedoelde verdachten onkundig geachtmoe ten worden van den omvang der knoeierijen In zijn geheel en van de wijze- -waarop deze geschiedden. - Aangezien tengevolge, hiervan het publiek niet -volledig is voorgelicht 'cn daardoor misver standen zijn ontstaan, verzoek ik U beleefd het verslag in boven- staanden. zin - te willen aanvullen. Vragen Er ls een grondwettelijk, vraag stuk gerezen. De minister van Ju stitie, Togliatti, zeide tot de pers, dat indien Umberto n door het aanvaarden .van de kroon., ophoudt luitenant- van het koninkrijk te zijn, de/.voorzieningen van. kracht zouden worden, waardoor het hoofd van de regeering de macht van het staatshoofd tot zich zou trekken. - De distributie van benzine, van motorolie en van alle an ere smeeroliën cn vetten zal met In gang van 1 Juni a^. worden op geheven. Omdat'; het stelsel, volgens het welk de regeering vergunning geeft voor het gebruik van motorvoertui gen streng gehandhaafd zal blij ven, zal liet verbruik niet .belang rijk- stijgen. De aanvoer Ls,- afgezien van sta kingen en andere onvoorziene maatregelen, verzekerd. Door de opheffing van deze .distributie 'wordt ongeveer 11/2 mülioen gul den per jaar bespaard, terwijl een groot aantal ambtenaren voor art-: ders bezigheden beschikbaar komt.' Deze zelfde overwegingén gelden voor smeerolie en vetten. Ten einde bij een onverhoopte ongunstige ontwikkeling wat be- treft aanvoer of verbruik gemak kelijker tot weder invoeren van de thans, nog dflt l' Juni geldende be palingen te kunnen overgaan, zul len zoowel benzineals smeeroliën envetten distributtegoed tn den zin der wet bleven, doch er zullen de noodige dispensaties van de be treffende artikelen ter beschikking worden gegeven. Churchill's bezoek Rotterdam-Zaterdag Aan het reeds bekend gemaakte programma voor het bezoek van Churchill op 13 Mei kunnen nog de volgende bijzonderheden worden toegevoegd; Te circa 1 uur zal de plechtige raadszitting aanvangen, welke om half 2 ongeveer zal zUn geëindigd. Daarna begeven de hooge gasten zich naar de Burgerzaal, waar de lunch zal worden gebruikt. Het vertrek van het raadhuis kan op ongeveer 3 uur worden gesteld. De route, welke dan zal worden geno men, is de volgende: Coolsingel, Meent, Goudschesingel, Adm. de Ruyterweg, Blaak, - Schledamsche- singel. Vasteland, Leuvehaven, Stokkenbrug, -Willemsplein, Wes terstraat, Roel- en Zeilvereeniglng „De Mans". Van daar naar het Westplein, Van Vollenhovenstraat, Westzeedyk, Museumlaan, Mathe- nesserlaan, Rochussenstraat, Ael- brechtskade, Aelbrechtsplein, Ab, van stolkweg naar de grens van de gemeente. In verband met het bezoek van Winston Churchill zal het Stadhuis op Maandag 13 dezer om half 12 voor het publiek worden gesloten. Het- /motorschip „Indrapoéra" is 9. Mei uit Priok vertrokken met" 138 passagiers -• aan boord. Het schip: wordt 24 Mei In Suez verwacht. Maandagavond zullen Pripses Juliana en prins Bernhard 't open luchtspel „Op het puin" bijwonen, dat door de Arnhernsche jonge ge neratie tegen de ruïnes an de Groo te Kerk wordt opgevoerd. Rumoerige vergadering in de Rivièrahal EottcrJam—Vrijflog'" -Het is eenrumoerige vergadering geworden gistermiddag in de Rl- vièrohaL t» 5 De samenwerkende organisaties van transportarbeiders hadden te-, gen rijf uur alle betrokkenen bij dé'haven-"en zeelledenstaklng hier bijeen- geroepen om nogmaals haar -standpunt in het' onderhavige con flict uiteen te zetten en om de stakers er op te wijzen, dat .zij' thans op den verkeerden weg zijn. Verreweg "de grootste" meerder- heid der toehoorders de zaai was propvol bleek, achter" de stakingslelding te 'staan, hetgeen- reeds aanstonds tot-gevolg had, dat- de eerste spreker, de heer J. van der Meulen,- hoofdbestuurder van den. centralen bondvantransport arbeiders, zich 'nauwelijks, ver staanbaar. kon .maken. .Men. gaf hem- daarvoor'., geen gelegenheid, want de' interrupties'waren'niet van dc lucht en af en-toe leek het een Babylonische spraakverwar ring. Toen na cleze .toespraak bekend., werd gemaakt; dat debat, niet; was toegestaan', brak'eerst récht *n 'groot tumult los. Het bereikte'' 2ijn cli-: max," toen de. voorzitter van de. E.V.C.' toch 'óp- het podium ver scheen, Spreken mocht hij echter niet. Dit was heelemnal"niet naar" den zin' van. zijn vrienden die plotseling van alle zijden het po dium-bestormden om het verzoek van hun aanvoerder kracht by te. zetten. "'Gedurende e enige minuten heerschte er de grootste verwar ring. Inderhaast toegesnelde poli-', tie; wist de ,örde gelukkig spoedig te 1 herstellen. De' verhitte E,V:C.- ers waren 'evénwel zoo boos, dat zij demonstratiefde" zaal wilden ver-', 'laten.. Toen verscheen de voorzitter, van' het N.V.V.," de heer E. Kupe-s voor het spreekgestoelte. Deze ver schijning prikkelde blijkbaar de nieuwsgierigheid der E.V.O.-ers, want 2ü keerden even snel weer terug. Het tumult bedaarde even wel niet, hetgeen voor de politie aanleiding was de zaal 'te doen. ontruimen. Na veel geharrewar werd de* ver gadering tenslotte voortgezet zon der de leden van dc E.V.C., die in middels toch maar waren besloten wég te gaan. De heer. Kupers waarschuwde, zijn toehoorders voorhet politieke avontuur, waarin de stakingslei ding dé arbeiders heeft gestort. Hij hekelde In felle bewoordingen de: ,vStaak-maar-raak" methoden van >de -£L3LO.>welke organisatië-idj met nadruk* op .wees, dat -wanneer zy' methoden blijft toepassen ge lijk die, welke zij heeft toegepast om te trachten dtze vergadering In de war te sturen, er over de voor genomen fusie nog niet het laatste woord Is gesproken. Spr. 2eide een voorstander te zijn van een groote eenheid onder de arbeiders en' ook van een fusie, maar deze kan al leen haar beslag krijgen wanneer het beginsel en de taktiek van het N.V.V. worden aanvaard. Komt de fusie tot stand dan is het uit met de „staak-maar-raak" methoden. Aan het slot van zijn toespraak deelde de heer Kupers mede, dat de samenwerkende organisaties Als gevolg van een tusschen de dagbladen getroffen regeling, ter verzekering van een büiyke pa- plerverdeelingv verschijnt ons blad, uit hoofde van xü'n for maat, beden In een omvang an vier pagina's. De ontslagaanvrage van Vorrmk Het dagelijksch bestuur van de Partij van den Arbeid heeft medege deeld, dat dc krachtige wijze, waarop dcvoorzitter j. j. Vorrink, zich tegen onrechtmaUEC beschuldigingen heeft geweerd/en waaróp hij daarbij erttiek heeft geoefend op het beleid van or ganen der bijzondere rechtspleging,, zijn volledige Instemming heeft. Het bestuur heeft met voldoening vastge steld, dat de algemeen voorzitter van de Partij van den Arbeid. Vorrink, zich niet door het bekleeden van een openbare functie heeft laten weer houden, den onbevredigend en toestand op het gebied vande bijzondere rechtspleging In het Jicht te stellen. Dat de belde functies onvereenig- baar zijn geworden, ts het gevolg van de noodzakelijke openbare behande ling van die minderwaardige beschul digingen. De strijd voor het herstel van rechtsverhoudingen moet worden voortgezet, ook al is het prijsgeven van een belangrijke openbare functie daarvan thans het gevolg. De Noordpolder Is tot dusver geen "gemeente; evenmin Is de pol der ingedeeld bij een provincie. Het gevolg daarvan is, dat de kiesge rechtigden in den N, o.-polder, 798 in getal, uits.ültend mógenstemmen voor de verkiezingen van.de Tweede Kamer cn dus niet voor die. van de Provinciale Staten, nóch voor die van den gemeenteraad. zich in verbinding zouden stellen mét de ScbeepvaartvereeniginE Zuid met het verzoek, dat lndleü ,dc/arbeiders 2ouden besluiten weer aan het werk te gaan, van dien kant. niet zal- worden overgegaan tót rancunemaatregclen, m.a.w., dat de reeds gegeven 1200 ontsla- gen weer worden ingetrokken. De regeering over de havenstaking .De Regeerlngsvoorllchtingsdienst deelt mode: Sinds haast een maand is in de havens een staking gaande, die het uitvaren van schepen belemmert cn ook-het laden en lossen, vertraagt. De ontwrichting, die aldus ontstaat, bedreigt onze gehccle bevolking. Be langrijke hoeveelheden suiker, maïs, gerst en lijnzaad liggen in Amerika op, verscheping te wachten: Indien de ongclost liggende .soyaalle niet deze week'ter beschikking van dc marga-.,, rlncfabrleken komt, dreigt 28 Mei een rantsocnvcrlaglog van vet. Vele sche pen ligegn ongclost in Rotterdam cn Amsterdam. De reden van deze sta king ligt In het' feit, dat in verband met ccn nieuwe C.A.O. van ïeelieden, waarbij de loonen zeer zorgvuldig ge regeld warén (een egwoon matroos ofitvangt een basisloon van .f 195 per maand),' een deel der betrokkenen on- dc$r -leiding (van de E.V.C. volstrekt onóanvéardborë .nieuwe elschen stelde eff'tot-staking'overfgng. Toen de "zee- -. liedenstnklng. zelf weinig succes ople verde-(een. minderheid staakte), heeft deF-V.C.de havenarbeiders ln - het conflict' betrokken', ten einde het la den.-. en', lossen'-te" verhinderen. De levensbelangen van het'*Neder- landschë1 volk worden zoodoende speelbal gemaakt van den machtstrijd eéner'.'kleine gróep. Een dergelijke staking i^mag l door de Nederlandsche regeer mg/en het r volk1' niet worden geduld. Alle ten dienste staande maat- regelen zullen, worden genomen om het scheepvaartverkeer, alsmede het laden en lossen voortgang te doen vinden.- Minister Mansholt heeft Vrijdag avond een radiorede gehouden over onze voedselvoorziening en o.m. ge wezen. op het..- doordraaien van groente. Was zooiets voor: den oor-, log' ai een schande, thans, na den hongerwinteri'stemt het ons des te bitterder. De minister gaf een verklaring vani/dit'verschljn- seli /dat. men; niet. uitsluitend den ^Ifederlandsehéh-^ulnaw^ot': de-Né--^ /derlandsche -/regeering verwijten... mag.-Hij-deelde'medé, 'dat"er een beroep wordt gedaan op alle lan den 'om tiet' broodrantsoen te be perken tot 300 gr. per dag.- Gaan - wij tot dit rantsoen over, zan zui len wij met andere voedingsmidde- len moeten trachten de voedings waarde in calorieën van het /e- vensmiddelenpakket op het tegen woordige niveaute handhaven. De. minister deelde, ten slotte nogmaals mee, dat by voortduring van het havehconflict op 25 Mei;het vet- rantsoen zal moeten worden ver- J)c Italiaansche premier Dc Gaspari the op tiitnooüiging van de )tDig Four "in Parijs zijn standpunt in diverse op zijn land betrekking heb bende kwesties uiteenzette, is intvs- schcn weer in Rome teruggekeerd. TFtj tien hem hier op het oogenblil; van zijn vertrek naar Parijs. Met minstens twee doe1 punten verschil „Wij willen Ow,Nederlandsen elf- tal met onderschattejx',f zoo ver- klaarde ons Vrijdagavond een Vlaamsch collega inRotterdam. „Maar ouzo ploeg vormt op Uet* oogenhlik een. Daitengcwocn sterk ge heel. In België is men cr/ over Let algemeen van overtuigd, dat wij zul len winnen, met minstens tweo doel punten verschil. Op do laa/jle Belgi sche óefenavond is besloten, dc links- buitenplaats aan Mcrmans toe to kennen, dié oigehUjk la zijn club. An- derlocht, middenvoor speelt, Tliiri- fayt jis n.l. nog nict genezen van zijn blessüxe. Dacncn, onze doelvcrdcdiger, is. klein van' stuk en bijna zoo safe als- uw Nedorlandsclio Bank.. Van de zes tien strafschoton, dio in dit seizoen op zijn doel werden gelost, stopte, hij er elf. Paverick is do u wel bekende aanvoerder, of zooixls wji zeggen, dc „deken", van do Belgische ploeg, ZyVgrootc routine vergoedt zyn leef tijd. Van linksback Pannayc schreef do „Daily Mirror'dat hij flcgmatieker is dan do meest flegma tieke speler in Engeland. Zijn külrato ..is als van een ysbeer. Rechtshalf Puttaért maait nog al cena, als het hem niet goéd gaat. Maai- hij is scientifiqne, een speler.met hersenen. Dat Vcfcatumeh een tip-top stópper- spil. is, weet men ook in Nederland, Hij is de beste man ia do midden- linie, Links-half Devos is geen weten schappelijk speler/ maar 'hij is in dc nëgen.t igste minuut noguet zoo fit als in dc eerste. Het grove geschut in onze voorhoede vindt me» op dc vleugels. Lemberèchts' schot is even liard als dat van Mcrmans;. Hij maak te tegen Schotland een prachtig doel punt van veertig nieter afstand. Mid denvoor Dccleyn schiet niet hard, maar. wel pynlijk zuiver. Hij heeft een uitstekende balcontróhfcn is bij zónder snél. Coppons com pletteer t tie fameuze Mecheleu-vlougek Hij maak- to dit jaar mot; Decleyn cn Lembe- rechts samen, in <te competitie 120 doelpunten. -. Linksbinnen. Chavcs /d'Agnilar ;i& vanBortugeesclión afkomst^döcii woont al vele jaren in- België. ;Hyis dé meest intelligente speler van lief elftal" MERCIANS LINKSBUITEN In het Belgisch' elftal zal de mid denvoor van Anderlecht Mermans de linksbiiitenplaats innemen, aan gezien Thirlfayt nog niet van. zijn blessurehersteld is.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1