Aan boord v .in een Rijnschip PUZZLE-LIEFHEBBERS AANTREDEN!! Kom limteren en win j lOO.— Oplossing vorige puzzie S^sf wnXtlt vut Een Rijnreisje anno 1946 - Met Kurt, Robert en Maurice (Van onzen speclalen ''T*: - verslaggever) QNS ..ven-oormiddel, de „Via.- Mala" heeft een laadver mogen van 750 ton; ditmaal brengt het motorschip 700 ton tar- we, alsmede een hoeveelheid van' ruim 20 ton jenever en alcohol naar Bazel. De.stuwdam bU Kembs is gereedgekomen - en dus schijnt nic een voorspoedige reis naar Bazel in den weg te staan. Er zijn; echter moeilijkheden,-:die een schaduwwerpen op het overi gens zoo genoeglijke bestaan van den jongen ..Rijnschipper Ver- schuure; De' boot ls nagenoeg ge heel volgeladen en de .diepgang bedraagt niet minder dan ruim twee meter. Het" heeft in de laat ste weken niet voldoende- geregend, zoodat de zijrivieren: van- den Rijn niet genoeg water" aanvoeren. En ook het smeltwater van het ge bergte blijkt niet voldoende te zijn, want 'de - waterstand valt aldoor. Bij Straatsburg -staat nog geen twee meter water en als men er rekening mee houdt, dat een mo torschip tenminste twee decimeter water onder zich moet hebben, be- teekent dit dat er te Mannheim moet worden, gelicht. Alweer een oponthoud van tenminste één dag; met alle lange wachten voor de kapotte bruggen kan een reis van Rotterdam naar Bazel soms wel veertien dagen duren. Edoch, de schipper heeft geduld geleerd en wanneer hij uren of halve dagen moet wachten, gebruikt hij zijn tijd om zijn schip een goede beurt te geven. En zijn vrouw denkt daar niet anders over; de kraakzinde lijke jonge Elzasserin poetst haar gezellige ïnterleurtje op, dat het glimt van glanzende- netheid. Dan zijn er nog drie Zwitsersche matrozen aan boord, die het vak van schipper moeten ieeren. Kurt, Robert en Maurice zijn gewillige en goedejongens, die vol -ambitie den schipper bijstaan in zijn om vangrijke taakeen kostbare la ding graan naar boven te brengen. In de kleine stuurhut van de „Via. Mala" wordt een vreemd taaltje gesproken; het houdt het midden tusschen Schwiszer-Dutsch en Ne- üerlandsch en zoo nu en dan vallen er ook nog wel een paar Fransche woorden. En. ook als dejonge schipper met mij Nederlandsen spreekt, Is het doorspekt van Ger manismen, hoe zou het ook anders kunnen. In het begin vocht ik daartegen en poogde mijn vriende- lijken gastheer te verbeteren. Wan neer hij sprak van „Berg- en Tal vaart" zei ik „vaart stroomop waarts en vaart stroomafwaarts". Als er een sleeper komt wordt dat: een voorspan" genoemd en als het gaat regenen' „geeft het ••regen" enz. Purisme is goed in -Nederland, op den Rijn moet men het maar: even onderdrukken. Onder het motto: „De aanhouder wint", geven wij deze week voor .dc puzzle liefhebbers wederom .een kruis woordraadscl. Men kent 't recept en dus... aantreden. J: A. C. 6. deel aangifte van diefstal van een partij bloem iialen r<;O. X. Jee«l a:mgiftn vandi«(-lal van 'zijn - dUtribuiiebcvliciden uit zijn woninx wa .de Grofbaau. Lijst van kiezers, die een gemachtigde aanwezen,i De Burgem&eiter van Sclilédam. maakt be fte nb, dut Ier secretarie dér genicenlo v-oor ecu ieder (er Inzage is; neiTergelegd een Hjat,' vermeldende de kiezers,die voor de stem ming Ier verkiezing van de Tweede Kamer, Provinciale Stalen en Gemeenteraad een ge- riiacbligde hebben aangewezen, met een aan-; f'eekening daarop van de geniaciitigden.. De omschrijvingen luiden; Van links naar rechts:. 1. Sóórt slctr tel5.Inwoner van eenklein land; 8. Waterstand;: 9. Bgna rond; 12, Flambouw13.' Lidwoord15. Gloria ih cscelsïs..;; 16. Noot; 17: Brengt rust; 20. - Zwerft m ;,t hemelruim; 23. Oud-minister van Nederland; 25. Slaat; 26. Hevig; 27. Bolgewas; 29. Dicht; 30. Kosttfld;33. De oudste34. Meis jesnaam,-; 35. Naar wezen {Frans.ch); 36. Natuurkundige term; 38. Heen en weer; 39; .'Stond aan-.'thoofd van in-- dië; 40.-: Grondstof ...voor brood;; 43. Plaats Vin Nederland44. VingerdeeL; •- Van-bóven naar:'beneden:1. Gids op 'tvwater;: 2: .Onder meer; 3. Staats- bedrijf Kleur; ö- Draagt/men om den bals6.Oude lengtemaat; 7. Nim mer; - 10VJan Musch ih 1'Avare11. Bergt, geweldige: energie14.. Niemand uitgezonderd; 16. Nemen do,;maat; 18. Karakter;19. Een Fransche engel; ,21. Voorzetsel22, Heldendicht; 24. Slaapt 28." Europeaan30. Grondign31. Fa milieleden; 32. Getal; 37.' Doel; 38. Be zit van den boer; 40. Noot;,41: Aan hef; 42.Landbouwwerktuig. Onder de inzenders van de juiste oplossingv worden drie prijzen verloot en welié prijs 7.50, 2o prijsf5.—,, 3e1-: prrjs~ f2,50. ?- v - Inzendingen vóór 17 V Meiaan de redactie, van HetParool; op de en veloppe vermelden: Puzzle; UOTTEHDAM. aangekomen 10 ileir Cornea, Londen, v. d. Scbuyi. SpQOrbavcQ, -ïjj.;. ^aniiri'. London .Muller,. Parkhaven: IJotfltcrlaod, Southampton. aLS.M.. Sckie- havcn, auto's; Neverito, Aruba, v. Omme ren, Peritis, olie; VEIisabetli, Londen, maas, naar Dbrdt.' ceraéat; Hasewinl,. Den Helder, v, d. Scbuyt, Waalhaven, ledig; Margriet, Cuxhaven, Smiten Co., Maas haven, met bak'.op sleeptouw;,' Plover, Lon den, -t Verg. Ag. Mij., Menvchayen," Aim; i-komen li Mei: Theseus. Lissabon, st-g. èn zout, llndig en Veder Lekhaven; Eulèrpe. Amsterdam, letïig. I ludig en Veder, Hard inxvehif per >kephool SKjntor; Prague. Ifarwricb, Hoek viin iioifaiidRobert Maersk. Belfast.,' Iclig 'van"Eg, Schiedam; ftOTTKHDAM. vertrokken ,10 MeU •Vim, Oslo; Union, l-onden; Rapid, Middle:- bro; Willem Barend^., Antwerpen; A'perity, Londen: Batavier II. Harwich: GaaMerJani," i-eede Ver:rukken ll .Mei: Spurt Oêto De wind is X-O-, matige bries, weinig ze»», i.fwnlkle lUrliL ZONDAGSDIENST DOKTOREN. Zondag zullen bij spoedgevallen _Jo volgende doktoren te raadpleger.zijn: Mevr. C. Du y ster—Ja min, B.K.laan in6, td. 699991; A. D. de Leeuw, Westvest 12, tel. G7G23; W. H. F. Mdjec, Swam- merdamsingcl 43, tel. 69Ö96. Geopend is apotheek ,,'t Centntm". Hoogstraat. burgerlijke stand. GEBOILN'Jaa P. zcon van J. David?c en F. Hoogendonk. Lai^e NjeuwÉtraat 39b II. Johannes C. 3L zoon van J- M. Berginau «n J. M- Kroon, Boerhavelaan 1'. Robertas J. M. zoon vin Th. H. v. Rosmalen en P. A- PwerbroerF, P. de IIoopbstraM 12a. Dirk -toon van P. Kroon ea A. Lakerveld, Nassac- taan 75. UenrlêUe C. dochter ran A. lAgroow en Martïinse, Parallelweg 1Mb II Martinus zoon van L. A. de Borst en A. Wajrtendonk Na.s^inbxn 12b Lidolna. U. dochter van Th. Krowinkel en M. J L- Koning, Antb. Mnijsslroat Msria E. <l.v. P. Oosterman en J. J- M. Prang, v. Swïndonstrant 59b Hendrika F. dochter tan J E Patrick en tl. Jansen. Marconf- »trt»t 71b Annigje A. dochter van ll. Green en N. Kik. Boerhavelaan J. Willem zoon van T Schot en Rijodijk. Stalionsslraat -ia I. Johanna M. dochter »afl J. A. VoHebregt en A. f- Klooï. Jh. Marisatraal 8a. Patrick 2Qon van J. Ilarreman on G. Zijden eldt Boerhavelaan l. OVERLEDEN: J. D P. de Rooij GS jaren, ecbtg van J. 5L H. de Jong. Dr Nolctftraal I. E. A. Tiraemrmane 72 jaren, echtg. van C. 11 Moorman. B. BalloUringel 59. L- M Brnmaii S maanden. Nassnulaan 75. Voshol tl jaar Na-s^nlaan 75. Tienduizcoden Rotterdammers hebben geentoegangsbewij^ oor deninternationalen voetbalwedstrijd HoIland-België kun- uen bemachtigec. Duizenden van hén zifnbovendien in de oor- 'ogsjaren hun radiotoestel kwijt geraakt;, zoodat zij ook hét verslag door den aether niet kunnen volgen. Deze stadgenootén zullen echter Zondagmiddag van half drie tot hall vijf, aan: den S ch i e d a m se h en Sin ge-1 43, Rot t e r d a-m, ge legenheid krijgen, een radiorreportage van den-heer Van Léeu: wen door den Parool-luidspreker te- beluisteren, j 'Tengerieve van de belangstel lenden --.•al of,niet abonné?s—- zullen kosteloos gedrukte biljetten worden uitgereikt, met dc opstelling van beide elftallen." Om het luisteren naar de repor tage in de open lucht nog aantrekkelijker te maken, is. een prijs; vraag uitgeschreven, waarvoor onze directie een bedrag van tweehonderd gulden beschikbaar heeftgesteld,- te weten eer eersten prijs van h o n de r d gulden, een tweeden prijs va« ;-v ij f ti g.: gulden - én tien tro'ostprijzien van ;,v-ij f o gulden. A l 1 e v luisteraars^ kunnen aan deze prijsvraag-j déelnemen Mén moet hiervoor op een aaD dehiit te reiken biljetten bevéstigdi strook invullen: Naam, voornaméh, adres én leeftijd,, bovendiet den uitslag van dén voetbalwedstrijd Nederland-België. Onzi ,prijsvraag is hierdoor zoo aantrekkelijk, omdat men de in gé-, vulde strook eerst behoeft, iri té leveren, vóór dc' twèede hélfl van den wedstrijd begint. Tijdens de rust zal liiertoe ruimsch'Öotfc gelegenheid bestaan. Na den aanvang van de tweede speelhélft zullen geen oplossingen meer yyörden aangenomen. Het kom' hier dus niet neer op. 'n klakkeloos raden van den uitslag, omdat men zich tijdens het verloop van de eerste wedstrijdhelft een ,zij het natuurlijk niet volledigjp beeld van de krachtsverhou dingen kan vormen. Wij wenschen onzen luisteraars een genoeg lijken middag aan den Schiedamschen Singel en veel succes bij het voorspellen van den uitslag. Men neme een potlood mee. Bij meer goede oplossingen beslist het lot De jury bestaat uit dc heeren E. Mundt, lid van de keuze-commissie van den K.N.V.B.; H. J. van Spaandonck ?n O. Formenoy, oud-internatio- nals en Bas Paauwe, drager van de Oranje-trui. Dc prijswinnaart nullen-in m« blad van Donderdae 16 Me» worden bekend gemaakt Ue-oplossing voor onze puzzle vroor 27 April is als volgt: Het gedichtje luidt: Doe ik mijn oogen ioe, Dan. wil ik het wel gelonven, Doch als ik ze opeadoc, Komt weer de twijfel hoven. Na. loting werden de prijzen als volgl toegekendle prijs f 7.50 mevr. Jvan Hou ten -Ba I, St. Anna Zusterstraa t 39a, Schiedam: 2e pr. 15. F. Claassen. 'Zaag- molenstraat: lib; 3e; prijs; f2.50 D. Du- cbateau, Groshahsstraal 4. Dewinnaars kunnen hun -prijzen in ontvangst nemen van Maandag 13 Mei af aan oiis filiaal aan den Schiedam- scbesingel-JS; UITBREIDINGSPLAN „TUINDORP KETHEL'V De wnii. Bnr^eiiicpfiHr vanSchjcJam muaki iekend, dat lieden voor den tij<i van vcertie.i dagen ter gemceatesecretarie (Afd Algemeen* Zaken, StadïiPis) voor ceii teilcr tér inzage zijn nedergelcgd: a Het door <len Tiiilclijken Gemeeolcraad op 5 Mei 1910 vaslgcslelde uitbreidingsplan „Tuindorp Kclhel" met hijbehoorende bcben wingsvooriclirifieii; en b. fi«l door de» Tijdelijken Geiuecnternad- op. G Mei J9-IC va^tgfrilclde plan (Ot ge- deolielijko herziening mn hel tlilbreidings- plan NteuwlaivJ ..mei" bij LeJioorende hebonwings .voor-cbriflen. voor Rotterdam .ONDAG en MAANDAG. Tooneel: l*atace Zondag en Maandag 9 uur.- Ka:it Mo-sel. I^raor Zundag 2 en 8 uur: éiage. Muziek: Kouut;innek«*rk Maandag 8 oor: DiTrn- bro«-k-hrrdpnkin». Luxor 8 uur: 'Maandag Drie Meisjc-hoie. Film: Arena Zondag 1^0 4 G.45 9.15 unr: Maan- .lag 2 G4-V 9.15 nar: Gekooide jeugd; Ca pitol Zondag t .10 4 6.4.» 9.15 nor: Mamdag i 0 15 9 15 uur: De taüUle kans; Cinê3c Zondag on Maandag 9 30—510 nnr: Nieuws enz.; "i .8 10 nor: Fe-tiva); Co!o:seuin Zomin- rn Maandag 2 7 9.15 uur: Üc man «an Marocco: Harmonie Zondag 2 4 30 7 if our: Afrandag 2 7 9 our: OK Air. D.tiU: Pra-ne Zondag 2 4.15 7 9.15 uur. -Mran lag 2 7 9.15 uor; De zwarte Spion; Rex Zondag 2 4..TO 7 9.15 uur: Maamta? LU» 3.15 7 9.15 nor: Do rrouw van Generaal t-ing; Victoria Zondag 2 439 7 913 uur: 2 7 915 uur? De Bi- van het VtremdcüfL-en Legioen f co rooostellingem 4>«4-aa! lïé.a.'ling Gebouw Zonda? 1—10 aur Maanda- 1910 aar: Weerbare De mocratie; Moreun» van Land-_ cn Volken- kand< Zuuda- 10t «ur: Nedcrlandscbc Zeevaart: Doyronns Zond3g 11—5 onr; Haan-ia- l"'5 uur: Grafische Klinkt Circus Junke: Eren-straat Zor.dag 14 en 20 uur; Maandag M oor: NVleriand^cb Circu- AUk- kenic >ira->• burger. voor Schiedam Film: Patta-e Zondag 2 4-30 7 9.15 oor; Jlaan- dnc 2 7 9.15 uor: Dc lemgteer van den Hooden Piuiperne!; Mcnopötc Zondag 1 5 *1 uur; Maandag 2 4 7 9 uur: GeLeimen ■i rlrn' T«wn: lland» up Uitgave Slichting „Hei Parool": Re dactie, administratie en advertentiën Lange Hivn 141. Schiedam. ósor uitm nWlcCT^ 114. 'm Nog.dienzelfden dag.lietineneer Peddclaarsm5 in6chrijvenvoor een wielerwcdstrnd; we gouden myn kracht dit keer goed gebruiken. Heel vToeg den.'vol genden morgen stond ik op en reed naar de startplaats.' Alen eer Pcddelaars was er al en kwam gauw Vragen, of ik mün kraelit L^g bezat. Gelukkig wan dat nog zoo en we gebruikten den tijd dio nog .voor liet-,begin veratrijken moest om het plan to maken, hoe ik alles doen moest. Om twaalf uur knalde hefe.staTtseliot.-Er waren zeker wel vijftig deelnemers, allemaal stoere kerels met vastberaden gezichten. •Met geweldige trappen rukten ze hun fletecn voor uit en spanden zich, aang.mocdigd dooT het publiek, erg in. Zc stoven-rakelings langs elkaar ia hun haast om direct bij het- begin al vooraan to rijden, hun "fietsen suisden over de wegen en door de bochten met gierende banden. Het publiek was heel geest driftig en juichte iederen rijder toe. Wat .mij betreft, Ik deed. het in het bgin 1 *-» aan, liet allo hardrijders voor gaan. Do menschen langs den weg vonden het een vreemd geval, aan het nummer op mijn rug zagen zo dat ik ook meedeed, maaT ik fietste zoo kalm of ik er «..et biihoao ooft nlfo Itioêken n'.tiien se «ur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2