Sskweiïiwm Democratie in den aanval Stemmingsbeelden Medische rubriek Over diphthene Nederlandsche en Belgische elftallen Voor de jeugd Waarin Gijsbcrt optreedt als redder Mr. G. E. v. Walsum ER was - een tijd; dat de na tionale symbolen door be paalde kringen gebruikt werden als een wapen tegen so cialisme; maar er' Is';-veel ver anderd, niet alleen. In "de .maat- schappij; maar ook, en zelfs; nog meer in de geesten: Rèeds hl den tijd,- 'dat hil deel' uitmaakte van. tie Christelijk -Historische Unie, zocht mr. G. S, van, Walsum con- tact met den' vleugel, dier partij, dlé:^ naar maatschappelijke orde. hing streefde. Gedreven door ver antwoordelijkheid voor allen,: die de maatschappelijke ellende aan .den 'lijve ondervonden, vol zorg- - ook over de toekomst van onsr- economische leven, streefden de ze - Christelijk Historischen naar een systeem, dat. de vrije econo mische krachten in vaste banen zou leiden. Een nauwkeurige con trole door de overheid zou crises en conjuncturen met haar ruï neuze gevolgen moeten voorko- 'mem'P>.v a Tot een groote versmelting van alle sociaal gerichte krachten kon. het echter-eerst komen, nadat, de oorlog met zijn benroevingen - de geesten daarvoor rijp had ge maakt. Het besef groeide, dat antithese en klassesmjd overwon nen grootheden waren. Thans konden de par tij grenzen doorbro ken worden; de sociale vleugel van de Christelijke Historische Unie kon zich vereenigenmet hen,, die door dezelfde economi sche en sociale principes werden gedreven. Aan de besprekingen, welke deze doorbraak ten gevol ge had,heeft Mr. Van Walsum, vroeger secretaris van - de Kamer van Koophaudel voor Zuiö-Hol- land, thans hoofdredacteur van De - Nieuwe Nederlander, mede oprichter van. de Ned. Volksbewe ging, een belangrijk aandeel gé- had. In dezen man, met zijn vuri ge liefde voor vaderlandsche tra dities/ vindenwij als 't- waxe gesymboliseerd, dat de Partij v.' d. Arbeid de samenbundeling, ja de uitdrukking is geworden van de beste nationale gevoelens. Begin selen en zeker Christelijke beginselen gaan dezen man boven alles. .,Wat voor mij de Partij v..: d. Arbeid, teekent, is dat niemand tot. verloochening vair-zijn princi pes werd gedwongen.Niets van de wezenlijke instellingen behoef de prijs te worden gegeven, bij de samensmelting.Slechts bepaalde historische bindingen werden losgelaten, omdat ze niet meer van invloed zyn op ons politiekeleven". Mr. Van Walsumis overtuigd aanhanger van de geleide econo mie. „Indien de Party v. d. Arbeid overwint, zal één der kembegin- selen daarvan verwezenlijkt wor- L Kies-pijn - Staatssocialisme is corruptie! sehre euwtde Partij van de Vrij-' lieid van de daken en de logica -doet denken-aan ;KKareitje, want hij .is morgen jarig.: De me-- tiedeellng van de Partij van de -Vrijheid is* eventvel,'behalvV oni logisch, ook valsch. Zij beoogt den politiek ongeschoolden lezer wijs te maken, dat de Partij van den Arbeid de partij van het staatssocialisme en „bijgevolg" de partij van de corruptie is. Of schoon het aan het peil van zul ke propaganda evenredig ware Indien men er zich toe bepaalde op te merken, dat stikker de vergrootende trap is ^van stik kan men daaraan nog enkele onweerlegbare stellingen toevoe gen. Deze: 1. Dat de ondernemersvrijheid waarvan de Vrijheidsbond, thans Partij van de Vrijheid genaamd, de kampioen is, leidt tot werk- loosheidsgolven, aanpassingspo litiek van *t merk Colijn, econo mische crises, internationale spanning, en oorlog, is door ja ren ervaring onomstootelijk be wezen. 2. Dat het voor Nedei-jand een zegen zal zijn, indien het zich schaart in de rij der landen, die een socialistische, den mensen en diens arbeid liever dan de winst in het middelpunt stellen de politiek willen voeren moet voor ieder die niet ziende blind is duidelijk zijn. 3. Dat de Partij van den Ar beid per se géén „staatssocialis me" wil is zóó vaak cn 2óó dui delijk en zóó officieel gezegd, dat men over den verkiezings angst van de Partij van de Vrij heid moet beschikken om tóch hot tegendeel vol te houden. Overigens begrijpen wij dien verkiezingsangst.- Verhouding tusschen textielpunten en goederen Minister vos heeft in antwoord op vragen van het Kamerlid Eacbg een belangwekkend overzicht gegeven van de oorzaken, die geleid hebben tot de onevenwichtige verhouding van pur.tenkoopkracht en textiel In den detailhandel. Hieruit blijkt, dat van - Juli 1345 tot 1 Me! 1945 door industrie en Import aan den handel is afgeleverd voor een waarde van 300 fr.illioen punten. Het C.D.K. gai tot en met Februarizin In totaal 500 mlllloen punten. De minister ver meldt in deze opgave r.h-t, dat er op 1 Mei j.l. opnieuw 20 punten van dc textlelkaart zijn aangewezen, zoodat de situatie er in feite nog ongunsti ger op is geworden. Omtrent de oorzaken van deze wan verhouding merkt dc minister het volgende op: dc moeilijkheden van distributle-technlschen kant ligger. In dc punten-ultgifte van Februari 1946 Deze puntengolden slechts voor enkele artikelen en het aantal per hoofd van de bevolking is zoo gering, dat grootere stukken hierop niet kunnen worden verkregen, tenzij door samenvoeging of door het op- koopen van punten. Wanneer men een onderzoek instelt naar de vraag, waardoor thans de wringing optreedt, dan kunnen, be halve het bovenstaande, als voor naamste oorzaken worden aangege ven: n. hot niet geheel op elkaar aan sluiten van de uit productie en im port ter beschikking komende goede ren naar kwaliteit cn soort by dc vraag, welke het publiek stelt; b. het verkoopen, zonder tegenwaarde van punten, de zgn. zwarte markt. den; dat is de medezeggenschap der overheid". Ook hier wordt hij gedreven door zijn nationale ver antwoordelijkheid. Het algemeen belang kan niet in handen gelegd- wórden van werkgevers en werk nemers; alleen de overheid kan daarvoor waken. Zij toch wordt uiteindelijkverantwoordelijk ge steld voor hstalgemeen welzijn; laten we haar dus in staat stellen die verantwoordelijkheid te dragen. Van dezen ex-secretaris van de Kamer van Koophandel hóeft men geen propaganda te vreezen voor een alles verslindende, doodeiyke bureaucratiseering. „Er wordt te- gen staatsbemoeiing een scherpe actie gevoerd van de zijde van het bedrijfsleven. Ik ken het - be drijfsleven. Zij, die daar het hardst tegen' protesteeren, hebben voor het algemeen belang blijkbaar net iets minder belangstelling dan. hun luid geroep schijnt te verkon digen Wat is er voor bezwaar te gen een zeker toezicht van cms:al ler overheid? Men moet wel aan nemen, dat zich andere belangen daartegen verzetten dan dievan het algemeen welzijn. Maar juist hiertegen hebben wij de. Partij van den Arbeid opgericht. Om deze rem van kleine belangen te, ver wijderen, daarvoor is haar over winning meer dan ooit noodzake lijk". Een belangstellendlezeres stelt mij ecuige vragen, die ik dc moeite waard, acht in dezo rubriek te-beant woorden; zij wil dit wel tevens als ceu persoonlijk antwoord aan liaax beschouwen. V. De eerste., vraag luidt: Kan men diphtheric zonder bacteriologisch on derzoek: constateerenf i-.; \-v. - Zeken men kan inderdaad diplithe- rie zonder bacteriologisch'onderzoek constateeren en wel aan de. Inuid.van bepaalde, karakteristieke ziektever schijnselen, zooal8 algemeen ziek zjjn met koorts, een grauw beslag in da keel. een eigenaardige geur versprei dend— door sommige artsen ,met een scherp reukorgaan waar to ne men zwelling:van do klieren on-; der de haak. Zie hier enkele sympto men, die slechts dc arts kan herken nen en' op dc juiste waarde weet te schatten cu hem tot. dé diagnose diphtheric doen besluiten. Het is de goede gewoonte ontpas daarna ccn „uitstrijkjovan het keelbeslag te xuaken voor bacteriologisch onder: zoek, om bij positieven uitslag achter af van do diagnose volkomen zeker Je'znn. Zou men anders handelen cn in elk geval afwachten tot de uitslag van het bacteriologisch onderzoek bekend is. een onderzoek, dat al- 'fcfid eeiugen rijd vergt dan loopt men de kans. met de maatregelen ter;" genezing, die zoo snel mogelijk ge nomen moeten wol'den, to laat te ko men cn daardoor onnoodig patiënten^ voor een groot deeL kinderen beno den 5 jaar; te verliezen, die anders misschien gered liaddcn kunnen wor- :dcn.^ Zijn do karakteristiekeziektever schijnselen aanwezig en worden dipk- thericbaeillen gevonden, dan. staat de diagnose als .een paal boven water. Omgekeerd is het niet zeker, dat personen, by wio iu een keeluitstrijk uiphtkericbacillcn worden aange toond, inderdaad ladende zjju aau diphtheric. Menschen, dio aun deze ziekte hebben geleden,cn volkomen genezen zijn, kunnen desondanks tij delijk, ook wel blijvend, diphtheric- baeillen in hun lceêl herbergen. Zij zelf hebben hiervan niet den minsten last, maar voor hun omgeving vor men zij een groot-gevaar door ver spreiding bij. aanhoestcn van bacil len. Daarnaast zijn er overigens, vol komen. gezonde mensehen, die niet do zïekto hebben doorgemaakt on toch diphtheric-baeillen in do keel hebben,zonder hiervan eenigo laat to ondervinden. Deze bacillen zijn nd. niet krachtig, genoeg om ziek tc ma ken, zijn weinig virulent. Besmettings- govnar leveren deze personen niet op. Ouder bepaalde omstandigheden'.ban; echter de virulentie der,. bacteriën toenemen, waardoor zij én voor .do persoon in kwestie ftu voor dolomgc- ving gevaarlijk kunncu worden. Do beantwooTd'mg van de beide andere vragen zal ik tin enkelevol gendeartikelen behandelen. S. SPIJER rK, Perronkaartjes binnenkort .weer verkrijgbaar v De lang verwachte perronkaartjes zullen binnenkort weer verkrijgbaar worden gesteld, waarmee een eind zal komen aan het euvel, dat men om op een perron te komen een kaartje moest nemen naar de dichtstbijzijnde bestemming. Be nieuwe perronkaartjes, zullen gelij kenis vertoonen met de entreebil jetten, die door bioscopen, theaters, e.d. worden gebruikt Naarmate de drukker de biljetten aflevert, zullen de stations "worden bevoorraad. De prijs zal een dubbeltje zijn. De Nederlandsche sectie der ver- eeniging van leeraren "in levende talen beeft een telegramgericht aan den minister van onderwijs, waarin aangedrongen wordt op een spoedige regeling der spelling in. Nederland en publicatie van de in te voeren spelling-vereen vou d Igin g. Vierhonderd meter den iY:.-grond in Op hct>;voomaligb•Zuiderzee-' strand te^:-Hm;derwtjk jwordt onder directie, van v^dea iRyksdienst voor Drihkwatervoorzicaing eriin op dracht van denDienst Zuiderzeewer ken, een belan gryke grondboring ver-, .richt, die tot,leen:diepte vm 400 me1? ter wil gaan. '":Hot doel Muervan. is do aardlagen "to Iccren kennen en het zoutgehalte van liet 'grondwater, op vr ichillendo diepten to onderzoe-, ken.. - ■- De Dieiist Zuiderzco-w erken lieeht: aan. 5; onderzoek zeer veel boteékfl:, nis, 0I»i?üt do gogevfins zuben bijdra gen :.t«V,dp"oplossing van eenige hy- 'aröiogivcho vraagstukken, verband houdend/met de droogmaking van den, toikomsrif-en Zuïdcxzèe-polder cn do ai'watering van da Noord-Yo-, luwe. De uitkomsdon van dit onder- zoek: zullrn om. dienen om do ver- eischto br?edto van hot Itandkanaal tusschén kust cn. polderdijk to bore- kenen.: CV:-..•- V/V. V-.j Het is met; uitgesloten dat dit Bandkanaal, tcri hoogte van de Eem-, monding zoo breed zal zijn, dat dit het karakter krijgt van een meer. Dit Eemmeer zal in do toekomst van be lang kunnen zjjn. als wïnplaata ton behoeve van de drmkwatervoorzie- uiing van het Westen des lands. RUSSISCH VLÏECTUIC OP SCHIPHOL. Voor de eerste maal na-dén oor- -1?» J?gistermiddag een .Russisch vliegtuig op Schiphol geland. Het was een-Dakotatoestel, het gewone hjnvUegtuig van Moskou naar Ber- iyn; waarin gezeten was de delega- Hfu t Nederlandsche bloem- oollenbediijf, die in Moskou een Neaerlandsche bloemententoonstel ling heeft georganiseerd. ZULLEN DE BIESELTREINEN .VERDWIJNEN? j De Nederlandsche Spoorwegen heb ben, groott plannen. Binnen vijf jaar noopt men de voornaamste spoor- wegverbindiagen geölectrificeerd te hebben. De Engelsche locomotieven. gebruik, zijn, zullen hetzelfde tijdsverloop worden af- t^rsvljl de nog aanwezige Dleseltrelnstellen zwg tot het einde ïfü,*ftvlaar dienst zullen doen. Het electrlsche stroomlij nmateri a al. dat thans gebruikt wordt op de hoofd- verbindingen in Zuid- én Noord- Holland is van uitstekende kwaliteit to staat normale snelheden van lM .l^nv en meer per uur. te bereiken. Waarschijnlijk zal dit type In eenlgs- rins gewijzigüen vorm dienst 'doen op ons over enkele Jaren geheel ge moderniseerde spoorwegnet. HNGELSGSE KINDEBEN IN ABNJIEH. Dé burgemeester'wH' /fol- vcrJwnpton in Engeland, is met 118 Jeinderen uit zijn gemeente voor een liczoek aan ons land gearriveerd. InAmJiem tverden zij hartelijk orriftw- ffen. BijccnJcotnst ten stadJiuiee, tcaar wethouder Klomp e de EngelscJte - gasten toe spral;. Hieronder geven wij" de opstelling van de Nederlandsche en Belgische elftallen, zooals die Zondag in liet Olympisch Stadion te Amsterdam tegen elkaar in het veld zullen komen. Het mee spelen van den Belgischen linksbuiten Thirifayt, die verleden' week ih den wedstrijd; tegen Luxemburg ecu blessure opliep, staat og niet vast. De reserves voor Nederland zijn: Van der Vliet (O.D.S)., Caldenhove-(D.W.SJ, Van Buitenen [H.-D.V.S0 en Drager (Ajaxj De Belgische reserves zijn Meert (Anderleohtl, Aernouts (Berchem Sport), Dehuck (Endracht) en Mermans (Ander!echt). NEDERLAND. Kraak (Stormvogels) Potharst (Ajax) Van der Linden V (Aji;,) - i^ Paauwe (Feijenoorcl)- Holleman (V.U.C) f Wilkes (Xerxes) Sohcidsrechter Krippen (Sittard) Roozen (ITaarlem) De Vxóel (Feijenoord) jüjveis, "F-Smit;: (N.A.CJ (Haarlem Scez (Frankrijk) Devos (Beerschot) Vcrcammcn (Lyra) Pannaye (Til leur) Puttaert (Union St. Gilloise) Paveiick (Antwerp) Daenen (Tilieur) Chaves d'Aguilar Decleyn Coppens Lemberechts (Gent) (Mechelon) (Mechelcn) (Mechelen) „Wat ben jij d* eigenlijk voor een?" vroeg Eekhoorh en ke^k Gijsbert onderzoekend aan. Gïjs- bert' schuifelde benepen heen en weer. „Ik ben een konijn1*, be kende hij, óf het iets ergs was, „een wild kony/i*. „Een - wild ko nijn?" zei Eekhoorn ongelovig, ,Aiiks hoor, die zien er anders uit en die....". Maar verder kwam hij niet. Een paar korte, harde knallen klonken door het bos, er was het woedend geblaf van een hond en het volgend oogenblik. kwam uit liet kreupel hout een klein grauw dier ren nen'. Eekhoorn./; wachtte de gebeur tenissen liever niet af en ver dween met een schrikachtige piep in een boom. Het grauwe dier schoot met veel geritsel van blaren en dorre varens langs den versuften Gijsbert maar zakte ineens vlak achter hem met een kreet van pijn in elkaar. Gij'sbert, vreselijk geschrokken, draaide zich' om. Wat is er?", vroeg hij, maar het dier keek hem alleen maar met grote ogen aan.Er kwam over de open plek een grote hond aanrennen. Hij hijgde ont zettend en kwam recht af op de plaats waar Gijsbert zat: Het grtiuwe dier keek Gijsbert ang stig aan. „Help me", zei hij; „bij zoekt me. Ga voor me zitten." Als in een droom deed Gijsbert wat hem gezegd was. Toen hij de honcl zich af zag komen, werd hij zo. verschrikkelijk bang, dat hij het' liefst heel hard was. weggelopen, maar hij bleef zit ten. De hond kwam snuffelend langs de grond op hem af. Gijs bert maakte zich zo breed mo gelijk, sloot zijn ogen, slikte en zei toen beleefd: „Zoekt u iets?" ,Op zij" zei de hond al suffelend, „ik ruik konijn" „Dat klopt", zei Gijsbert, „u zult mij ruiken". „Geen grapjes alsjeblieft", zei de hond en keek boosop. Gijsbert staarde hem aan en ineens kwam er een stralende lach op zijn ge zicht. „Hector!"- riep hij verrukt.. „Hectar, Hond ken je me nog ik ben Gijsbert Konijn, je hebt me ik je hok verstopt toen Lk voor de mensen vluchtte!!" Hector zag ér ineens niet me er vervaar lijk uit. „Wel heb ik ooit", zei hij. viWat hen je "toch aan het doen?" vroeg Gijsbert/ „Ik ben op jacht", zei Hector, en keek bloeddorstig, „met mijn baas. Heb je dat beest ook gezien, het Zoo stellen sommigen zich dé vrijheid voor HUWELIJKEN MET BUITEN LANDS CHE VROUWEN. Het secretariaat van. do commissie voor huwelijken met vrouwen van vTjanüchjko of an der o vreemde na tionaliteit is gevestigdNassauplcin 8, Den Ilaag. Ter verkrijging van een vergun ning tot voortgezet verblijf hier te lanao van vronwen, op wie liet ko ninklijk besluit vau toepassing is, zal men zich uitsluitend kunnen wen den tot het hoofd van plaatselijke politic van. de geneento van inwo- nin, zulks met een schriftelijk ver zoete. ITetzelfdo geldt voor lien, die wil len vragen om vergunning tot vesti ging hier to lande, ten behoeve van vrotiw.n, dio nog in het buitenland verblijven. Het indienen van dit schriftelijk verzoek moet gescltledea voor 15 Juni 1948: HERDENKING MEIDAGEN OP SCHOLEN Teneinde uiting te geven- aau een gevoel van. dankbaarheid cn eerbied voor hetgeen in 1940 is verricht door officieren, onderofficieren cn. solda ten, die hun leven voor het vaderland hebben gegeven, zal da regeering liet op prijs stellen, indien op 14 Méi op de scholen een kort overzicht wordt gegeven van de krijgsverrichtingen gedurende de Meidagen van 1940; vervolgens zal om 12.00 unr ccn mi nuut stilte worden betracht waarna do halfstok hangende vlaggen, wor den gchesehen en het eerste vers van het volkslied zal worden gezongen. BET POE KEUREST. Gisternacht hield een man mij staande op de Brandereplaats en stak ongevraagd een redevoering af in do - duisternis.' l3Zrenecr", zei hij, „niets of ik stel er belang in. Geen étalage of ik bchijl: 'r. Stond ik me daar in de feestdagen voor een sla gerij, tt'flar het mooiste vlcesch van de wereld uitgestald lag. leder stuh was opgetut. Kict ..met schijfics 'ci troen. meneer, nee,- niet sinaasappels, van die Eranco-appcHjeS, of JaTfa tjes. Zelfs .een blocd-appelsicn teas verhakt om Avgentijnsche varkens- lappies nog mooier te ■maken Varkensvlecsclimet een ranja- smaak Jo, iJi heb interesse voor alles wat met de bil: te maken heeft, 't Is me vakt... In de Diergaarde, meneer, daar hobbelt een dier rond «iet een hoop haar op z'n revers, het is dat pokkcbccst d t alt\jd .dwars over t?c apöomrifs gaat lig ge distin de kans krijgt, meneer: tfc bedoel die bison. Xou meneer, weet u tc el,, dat dat harige merakel per dag een volle liter goeie ouë klare opslobbert?! Is 't niet om te Iniilef Zc mogen mij tn dathu" opsïtwfenEn u? Per dag een liter!" E\) verdween/ Wat tras 7ty «m tyn vak? ging deze kant uit." Hijkeek om zich heen en ca'met- een het grauwe die. ineen- dook- onder zijn -vreselijke blik .en zijn pootjes voor., zijn ogen. legde, In. afwachting van de din gen die nu zouden gebéuren. „Aha, vriendje^ köï-Hector en liet zijn blinkende tanden, zien, „Daar heb ik je, het is beter als je nu maar rustig mee gaat" en hij stapte dreigend op hernial. Maar Gijsbert ging tussen hen in staan. „Nee, Hector," riep hij angstig, „je mag hem niets doen hoor! Waarom doe je nou zo naar?" „Moet van. mijn baas", zei Hector, „opzij, Gijsbert, ik vind liet ook beroerd maar ik moet mijn plicht doen. „Laat hem toch gaan", smeekte Gijs bert, ,,je baas hoeft toch hele maal niet te weten, dat je hem gevonden hebt", zei hij slim. „Ja hoor es", zei Hector, „zo lollig vind ik het ook niet- Ik ben waakhond cn ik hou er niet van om voor mijn Zondag door de bossen te rennen. Het is mijn vak niet, hè". „Nou, iaat hem dan gaan." overreedde Gijsbert, „als ik zonder hem terug kom, „toe nou". Eigenlijk is. het zo"n gek idee. niet," peiusde Hector, „als ik zonder hem terug kom, ben ik geen goeie jachthond en dan hoef ik misschien nooit meer. Zou je niet denken?" „O, vast", zei Gijsbert. „Nou vooruit dan", zei Hector bars tegen het grauwe dier. Voor deze keer dan, maar laat het niet nog eens voorkomen", en voor hij'vari ge dachten kon veranderen, maakte hij dat hij wegkwam. MARIAN SMKHTS. (Wordt vervolgd). Demagogie Geleide economie of een steisd van vrije concurrentie I Wij hebben reeds; gewezen op de voosheid van de argumenten, waarmede de voor standers van de vrijheid zich tot de middenstanders wenden; ln alt ver band, zij nog een andere, minder fraaie tactiele vermeld. De Paxtii van de Vrijheid toch wtjst er op, dat de Partij van. den Arbeid streeft naar het behalen van een absolute meer derheid.En de Kamer, en........ dat men dan onder dezelfde dictatuur zou komen te leven als In DuitsCh- land na het aan het bewind komen van Hitier het geval Is geweest. Dit' Is wei de meest unfaire methode, die men In de verkiezingen kan toe passen (indien wij de verkiezings propaganda van de vrienden van de Waarheid, tenminste buiten, beschou wing laten), daar elke vrijheldsheer toch zelf ook deksels goed weef,dat een democratisch socialisme met een dictatoriaal systeem, niets, maar dan ook niets te maken heeft. Een troost hebben wij hierbij echter: ln Enge land heelt Churchill de laatste ver kiezingen ook geleid met precies de zelfde leuzen gericht tegen. de. ria- bourpartij. De Engelschen hebben deze- politieke demagogie echter prachtig doorzien, en wü: kunnen niet veronderstellen^ dat het In ons land ook niet het geval zal zijn. BEVRIJDING IN BEELD. Ter herinnering aan dc bevrij ding is bij de uitgeverij NT. Sam son, Alphen aan den Rijn een gekleurde gedenkplaat versche nen. Met deze prent heeft de teekennar C. Jetses een allego rische voorstelling gegeven van het gebeuren uit de tijden van bezetting en vrijwording. Aan deze veraanschouwelijking van feiten uit- het verleden zijn twee stropten uit het Wilhelmus toe gevoegd. v;ïj: :=V •.'•.V; De Neüerlaudsch-Inólsche regec- ring Is doende goederen voor een waarde vau eenige millioenen. pond sterling voor de lokale markt ln Aus tralië beschikbaar te stellen, aldus heeft öo Nederlandschegezant to. Australië. F. baron van Aerssen Beyer e® van Voshol, verklaard. HIJ heelt daarbij uiteengezet,hoe de boycot der Nederlandsche schepen tezamen met de hooge pakhuishuren en den slechter wordenden staat van een aantal der artikelen tot het be sluit om de voorraden te liquideeren. hadden 'geleld. „Dorothea*f, een. berin th den Die rentuin te Stockholm, schonk cenigen tijd geleden het leven aan twee jon gen. In verband met het bezoek van ons Prinselijk Paar aan Ztecdens, hoofdstad, ontvingen dc jonge beer tjes de namen Juliana en Benthard, Bier ziet men moeder en kinderen tijdens de eerste gezamenlijke «jfliv dcltng in Hun verblijf»

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3