KOLEN 35080 V O O ft; l*VV mH Machinist imcRE^ Kantoorbediende (vr.) Rotterd. Phiiharmonisch Orkest Uitgesteld concert van 9 Febr. j.l. Nette meisjes Churchill in Nederland W. Hoekstra Wandelwagentjes '■bkódklkjZA-^ ÜRIC Boekhoudbureau TELEFOON KRICK-KRACKS k JL§ eenige vrouwelijke typistes PAPIEREN ZAKKEN Lange Havén 3 SO JAAR BESTAAT Hij-steunt het merk met ak zijn kracht,'omdat er nu eenmaal vo'or "babies niets; béters is. "als rMofe'naar-Y Kindermeel Vooral Waar het." nu weer. in de oörspro'nkelijke samenstel» ling wordt gefabriceerd.' -'■ STATENWEG 193 - ROTTERDAM inpiasto^van kaarten Verloofd Engaged AXN'IE DE HARTOG JECHESKYL SHIMSHA Rotterdam, Tel-Avlv Mei 1946. 1 Te koop Lampekap, compleet met fittings, bro»9 klokkcstel. goed loopend. Een persoons ledi kant nieuw. Hoogstraat 76h. H. J. v. <L Steen, Hedci. overleed tn zijn lleere en Heiland, na een smartelijk, geduldig ge dragen lijden, mijn ttève Man, or.ze zorgzame Va der, Broeder, Behuwd- broeder en Oom. ■-£Lodewtfjk t, d. -Raad cn ;"-f; (bono j Kees);; in den ouderdom van 41 Jaari',-/;;-. ült aller naam: M. --v.*'dl iKa aden-Klap wijk Berkel,; Mei IMS, Rod cnrlj scheweg 63. De. begrafenis u Maandag - 13 Mei a.s. Aankomst GercfcK Kerk Noordeind- schéweg ::tezas uur. Daarna teraardebestelling op de^ Nèd. Herv. Be graafplaats* -- Te koopdamesschoenen m. 41, badtherrooxneter, lianen draag- stocltjc, ingebonden muziek (pia-i no), borstpomp. 'A. Rissccuw, ft. Halsplein: 6b. Te koop: Gramofoon.- (.h.kasl) v. bcsch. ••"kle'ereöHanjjér,y kop, cicrstcl,3 v schilderijtjes,-; toilet emmer. Plein Eendracht 3 (önd. bel); Witten. Gcbr. Klcijb cog's Wit- tersbedrijf.' Hoofdstraat 139.' Laftt nu; «W' woning .witten. Zendt briefkaart -of boodschap.' p". Die meedoogenlooze spiegel yv. v V Ma.r zij kan .tevreden zijn l, Haar jplegel iooM hoor een ver- roMBnd. rMu'taatyBant U Wèrkelilk tevreden over Uw eigen «rachdnlng? Indlehnlol, don kuntUtOch zoVéél zBlf verbMeVên, Leert.het jyatoem 'dar moderne «choonheldualon*en 'pól dit, Op Uzelf; toeI Alle» op-het- gebied der schaonhBidsverzorging vindt U in ae prectisché curjuz van NfariannéRoy;' Golaati-. fiear-. handen- en llche«fnsvc'*orglng; kopjBi; huidgebreken; figuur verbetering; massage; slank blijven. Een samenvatting van alle» op dit gebied, met een ichat van wenken om ook Uw verschijning tot een bij Uw „type" passend aantrekkelijk geheel te maken. Ultvoorige prospectus gratis. Toezending - van da complete cursus volgt na ontvangst van postwissel ad 41. 10.50 «an: Is dit de hall vun.Uw EIGENbx .Dat. zou 1'zijnietwaar eeii idéaal',"' dat; •nü>weikëIijkheid>-Êaö;- worden, - dani- zij b ou\vkas -• ,;Bénex*'^ Met een'gering bedrag kunt U"-met Bouwkas „Benex" 'sparen aan Uw bouwkapitaal. Na enkele jaren kunt U dan een eigen huis met een rencelboze hypotheek -bezitten. jAjt&k Vraagt Set gratis uit roerige prospectus aanBouwkas ,,Benex", Keizersgr. :3?9> Amsterdam;-Telef. 31334 V''P ***•-•.. J Administraties, -belastingadvic- aen. correspondentie, copidet;- werfc.-Nedcrl.Administratie- cn Advisckuntoor, Hooikadc 2, Schiedam.Tel. 69440. H-0 en QUAKER ■havermout geven U energie én vitaliteit In ruil 1 paar damesschoenen maat 39, zoo goca als nieuw ,voör héér en sehöc nerf maat 43, Ostade- JaaQ6. HiiiiiutuiiiiuHiuuiiiORiuiiiiujminiiniumuiiMitmiii 5 13 Mei hopen onze geliefde 5 g-ouders; A.- Meerburg cn M. I g E. Meerburg—^Wijnvoord bun - 50-jarige echtverceniging te z herdenken. Hun dankbare -5 kinderen: R. Meerburg, A. F. :5 dc Jong-Mecrburg, R. Harte- §j g vcId-.Meerburg, L, Meerburg, i ;s l.;: -v. Schei ndclen-Mcerburg. s 1' -v\ecrfcurg-Broks, D. V^r- haal-Mecrburg,A; Ouwen- dijk-Mcerburg. ,'J.: Meerburg- 5 Sprong.- ■*- .13 "Mei hopen onze gebelde i Grootouders A. -Meerburg, cn 1 M. E. MeerburgWijnvoord Z hun 5C-jarige Ecntvcrecnigïng te herdenken. Hun dankbare fj kleinkinderen: Lieza. Mien- tic, Nellie van. Schcindelen, S Ad nana. Pie ter de Jong, .Jan- s .tjc, Marietje. 'Rioa •Vcrhaalr Jacob.-.Adri, Leni' Ram. Ma- ric. Sticn, Nellie. - Adri s Meerburg. Sjuantjc. Ria. Jo- I hxn Meerburg. s Schiedam. Nwc Haven 273b. i niiiiiHiiniiiiimuiinuniinüiiniiiiiiii'imiiiminaiimir PaïIImii 1 Te kocp 2 pers. ledikant met kapokmatras en tfasf. 125.—, 2- pcrS. spiraal. Alb. Thijrastr.. 30«. Zaterdag 18 Mel 194S Koninginnokerk 3 uur nam. Serie D- Dirigent: GYUI.A B;\NDO Solist:HERMAN BRILL, viool Programma: G. Rossini „La Scala di Seta" M Bruch, Concert voor viool en orkest A. Dvorak, Symphonic „aus der neuen Welt" Losse kaarten ad f 0.30 van heden af verkrijgbaar bij de admin. R. Ph.O„ Schledamschcslngel 89b. Abonne menten van Serie D zijn geldig. Postbus 122, Armterdam Dit 8. HolltryJ,# .|I\ d< oor>(Vonk«lr> frtm» uHg«>» Rof. Satoi <J« k«»ut* «t d« colluia ph,jlq\i«. Patiu met Bouwkas „Benex" onder ei$en dak Wij zoeken v. onze Haute Couture-salon te Utrecht HIJ STEUNT HET MERK Zeer prettige cn geheel zelfstandige werkkring. Bij gebleken kundigheid aandeel in de winst. Eventueel gelegenheid tot deelname in de firma. Brieven onder no. 840 aan Adv. Bur. „Gerbo", Begijnehof 8, Utrecht. Zé zijn er al: V"--pi II O U r GRANI E T'V X OMEN - Naadloos Hygiënisch Fraai Ze komen weer: 'i LINOLEUM, PARKETr RUBBER, KURK- PARKET, RIET EN ANDERE VLOEREN VLOERENBEDRIJF KAREL STRACK Crooswijkschekade 11 Teief. 26933 Rotterdam gevraagd. Goed loon.. Aanm.: Wasschcrij Spronk, Noord- ycstsingel S3—85, Schiedam. Echt?". - - Ja, jouw Uevelingsmerk xiemeijer's koffieV TE K O O P A A N G EB O DEN 15 stuks defecte veem- tgrond-j: bascules, 500—2300 kg, wegend; S stel complete boor- pompen, zeer .geschikt voor weHyaterpom- pen ten behoeve van";-boèrderijen; ca. 250 stuks scheepsluiken; een gloednieuwe wagen 1.00 x-2.60loopend op volle rub berbanden en .kogellagers.. AFyALSTOF^SNyri-reiX--jySLOOPBEDRIJF gevraagd, vast werk. Liefst bekend met lasschen. draalen of bankwerken, Br. met verl. loon of aanmeldingen N^V. Koelhuis Ijsfabriek „DE MAAS",.. Hoofdstr. 41, Schie dam, v-v .zenuwarts, Juliahélaan 28, Schiedam. Maandag 13 Mei AEWE23G. solide,met rubberbandjes 24.75. Woniogtnr. J. D: v. MEURS, Singel - 128, Telef. ^844.V De intocht in Ardam De rede in de Staten- Generaa], De eere promotie in Leiden Van morcen af in STADION1VEG 2S TELEFOON 74710, - ROTTERDAM-ZUID NA 5 UUR 73B67 MEDICIJN-FLESSCBEN Een groote partijmcdicija- flesschen van 5 tot lOOO c.c. tér overname aangeboden fongespoeld). Te zien An- nastraat 8, Katwijk aan Zee, telefoon 2917., y'v KLAVARSKRZBO muziek en cursussen volop verkrijgbaar. Zoojuist nieuwe zei .chng aangekomen. Mu ziekhandel Van Rijn, Hllle- vliet 115. rtet:74252. Wie ruilt vrije belétage, Scbic- vceg te Kotterdam voor een groo- tcre woning te Schiedam. Tel. 41140. Schieweg 228b R'dam. CAFEïER'A RESIAURAN1 Voor direct ter overname aangeboden een goed ingevoerd van plm. 17 jaar.. Sollicitaties met opgave van ver langd salaris te richten onder letters S.P.W. bureau van dit blad. Voor U cn voor dc kinderen! Maar lielaas.wé bakken nog lang niet zooveel als wc wel zouden willen." Dat zit 'm ia de Jioning! Weet U...'er gaat bccl wat honing'door zoo'o kiick-krack. Want we willen dat iedereen zegt: Benoodigd kapitaal f Ifl.ooo,—Uitsluitend aan degelijke sol licitanten die bewijzen 'over het benoodlgde kapitaal te kunnen beschikken wordt boekenonderzoek toegestaan. Brieven onder no. 462S bureau Het Parool. GYMNASIUM TE SCHIEDAM. Lange Haven 103, Telefoon 68821. INSCHRIJVING VAN LEERLINGEN voor den nieuwen cursus vóór 1 Juni, bij voorkeur op liet spreek uur van der. Rector. *s Woensdags van 1011 uur. Het tocintings- examen zal omstreeks 10 Juli worden afgenomen. de korting!' PEIJNENpURG/ de fabriek die zooveel honing •Bij OVERHEIDSINSTELLING jcunncn geplaatst worden, die ln het bezit zijn van het <m.)u.i.o.- dioloma. Leeftijd tot 30 Jaar. Sollicitaties onder lett. TJLS. te richten aan NIjgh van Ditmar. Rotterdam, uiterlijk tot 22 Mel 294S. -r., Uw kolen desgewenscht in de bekende thuisbezorgd N.V. HANDEL MAATSCHAPPIJ Wij doelen U mede. dat Woensdag 15 Mei, onze firma ln verband daarmede zal onze zaak Dinsdag 14 Mei Jen geheelen dag GESLOTEN" zijn. Woensdag 15 Mei voor koopers en belangstellenden GEOPEND, van 10 tot 1 uur en van 2 tot 6 uur. Afdeeling Brandstofier Westzeedijk 50/ De Partij van de Vrijheid bevordert versterking der bandep en krachtige eenheid van 't Koninkrijk der Nederlanden. Adhaesic*verklar»ngeo voor Schiedam cn Omstreken aan het Secretariaat: Francois Uaverschmidtluan 48. Je verdient een draai om je ooren, VOORLICHTINGSAVOND op WOENSDAG li MEI a.s „IN'DIc IN NOOD; GEEN UUR TE VERLIEZEN!" "f>; W. H. K. FEUILLETAU DE BRUYN ..Economische en .sociale toestand". Dr. H. B. COLIJN ..Toestand vóór cn toestand na den oorlog". Nj afloop gelegenheid tot het stellen van vragen. LN HET GEBOUW VAN DEN R. K. VOLKSBOND Lange Haven 71, Schiedam, 's avonds S uur. Entree 0.25. - Comité Schiedam: Mevr. E. SC. Or mei— F.'Mak van Dnngcn Arts T. P." Nijcnhois. Mevr. A. Vis—v. d. Laan. Dr. li. J. Or'mcJ Arts I'. J. W. Beukers C;rrrJRhiJn Jzn. Th. J. L. van den Berg Arts', J.-.Ki«* Dzn. Dr. P. Hïxfst A.- Ritihan: S'otarii A. Hoek - Mr. H. A. M. Koelanis W A: Hoek Notaris P. Schaberg B. Cl Hoogendam Mr. AL M. van Vclzen fr. C. Houtman Mr. Jac fl. Wittkampf indien je aJ3 Jonge jongen of meisjo op-Je gemak in de tram blijft zitten, tenrtJl oudere menachen, raak moe van het werk, moeten staan. Jongens en meisjes 3 Jullie hebben jonge beenen en kunnen hèusch wel een.korten ttfd. staan, om nog niet'eens te-zeggen, dat het een heel gewone beleefdheid Is, je plaats a£ te staan aan iemand die ouder Is. Ook al meen Je voor een zitplaats betaald te hebben! Werk zooveel mogelijk mee. Buitenstaanders 2uUen dan zeggen:' In Rotterdam daar gaat het goed bet overdreven tc'zeggen, dat het iedae Nederlander'*n"pak van het hart zal jtijo, als hij weer eens 'n paar nieuwe Röbinsoos. zal bezitten? Immers: ROBINSONS zijn niet alleen degelijken iterk, maar ze zijn ook mooi! Dat w3s zoo, f en dat Is nog zoo,,i want ze zijn er, de Jmp nieuwe RobinsonsI

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4