Schitterende 6-3 overwinning op de Belgen Twee keer namen de Roode Duivels de leiding Wilkes scoort drie maal Havenstaking nog niet ten DE SCHIEDAMMER Mislukking Teheran Rotterdam ontvangt Churchill Eere-raadslid der stad Vlaggenparade Burgeroorlog in N.-China wast ei E.V C. protesteert tegen tewerkstelling- van studeeréride jeugd ZESDE f JAARGANG NÖ. 110 RED., EN ADM. LANGE 'HAVEN-141": SCHIEDAM TELEFOON ABONNEMENTSPRIJS per WEEK 3: CENT PPR KWARTAAL" 14.— LOSSE NUMMERS 0 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST 5CHIED AMSCHESINGEL. - ^IROTTERDAM TELEFOON' NR5. 25130 EN POSTGIRO No SOM34 Bankier: - AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG 13 MEI 1346 Geert overeenstemming inzake den status Mn Azerbeidsinn Magnifiek r- zei: Schermerhorri Rauio Tebris heeft medegedeeld, dat do onderhandelingen tusselicu. do Pcmselto reTcermg. on de'ddega tio van do Noordelijke- Perzische provincie Azerbeidzjan zijn 'mislukt Dc radio vcrvolcao; „liet volk Enthousiasme gat den doorslag De eerste officieele Internatio nale voetbalwedstrijd na de be vrijding op Neflerlandschèn bodem, de eerste ook tegen de Belgen, Is in een.schitterende.6—3 overwin ning voor de onzen geëindigd. Bjj deze eerste Holland—België ont moeting, waarvoor een enorme belangstelling T bestond, waren gedurende een gedeelte ook de Koningin, Prinses» Juliana en X Prins Bërahaid aanwezig, bene vens minister-president Schermer- iX hom ën minister Lieftlnck. Yer- der hebben tal van hoogc Belgi sche autoriteiten den wedstrijd gevolgd. - Direct nadat middenvoor Decleyn voor België had afgetrapt/begon het er op te lijken/ of de vele pessimis ten, die maar een zeer gering ver- trouwen in. het Oranje-team had den gesteld, gelijk zouden krijgen. Want er waren nog geen drie mi nuten gespeeld om precies te zijn ,2Yi minuut toen dezelfde Decleyn een traag oogenbllk van onze achter-, hoede benutte en met een razend - vlug schot het eerste doelpunt maakte. Zoo verbluffend snel ver dween de bal van Decleyns voet in het Nederlandsche doel, dat Kraak er zelfs niet aan te pas kwam. Nog somberder Nog zwartgalliger werden de pes simisten. „Kraak heeft een slechten dag" heette het. Maar noch' Kraak, -noch de overige spelers van ons na tionale elftal hebben een slechten dag gehad, evenmin als de feh be kritiseerde Keuze-Commissie een slechte keus. deed. Wü geven direct toe. Kick Smit maakte"geen grooten indruk op de linksbuitenplaats.-Hij was traag en onzeker, ondervond mogelijk' hinder van zijn knie;" op het oogenblik,<lat heteropaan; kwam, in de 33ste minuut' -Wilkesl had.reeds in !de-25ste~minuut- gelijk gemaakt nam hij echter een han dig door Roozen opgebrachten bal over en schoot hem rakelings langs den binnenkant van den paal in de Belgische touwen. Zeven minuten voor het ingaan van de rust, juist vóór de daarvoor bij landenwedstrlj- den gestelden termijn moest onze aanvoerder den strijd staken en zich laten vervangen door den Ajacied Drager. Er zyn ni€t bepaalde groote ster ren geweest in dezen wedstrijd of het moest Wilkes zijn, die drie doel punten maakte. Maar er was wel een bepaald gedeelte van de natio nale ploeg, dat naar onzen smaak uitblonk. Dat was het „teers punt" van het Nederlandsch elftal, de middenlinie, bet oude, vertrouwde Hotterdamsche trio Paauwe—Hup penDe Vroet. Vooral de „op zijn retour zünde" Kuppën, de man, die in Rotterdam zoo tegenviel, speelde een beste partij. Krachtig steunde hij de verdedi- ging, hard- i nekkïg stak hij tallooze malen de Belgische voorhoede een spaak in het wiel en onvermoei baar hielp hü mee bij het opbouwen van gevaar lijke aanval len. Paauwe, speelde een ran zijn ou- derwetsche spelletjes,, handig en met overleg, onbereken baar voor de Belgen.-Linkshalf De Vroet, die in de laatste competitie wedstrijden met „matig" werd be oordeeld, bleek al zijn energie en enthousiasme voor den twaalfden Mei bewaard te hebben.-Wd zullen hem wanneer hij evenals Bas Paauwe met Peijenoord in/het verre Curagao vertoeft op den dertig- sten Mei in Antwerpen noode missen. Zvielen tegen De befaamde voorhoede van onze Zuiderburen viel tegen, evenals het beroemde backstel Paverick—Fan- naye, dat vooral tegen het einde door dc onzen volkomen overspeeld werd. De Nederlandschc aanvalslinie deed het voortreffelijk. Zy blaakte van Ijver en geestdrift. Het zün ucze vijf kerels geweest, die do echte Holland—België-sfeer brach ten in __het Amsterdamsche Sta dion, zy veroorzaakten de span- I' die ten top steeg, toen Nederland, nadat het met een 1 voorsprong dc rust was inge gaan, een kwartier na de hervat ting met 2—3 achter stond. Negen minuten hadden zjj slechts noodig om dc cijfers op het score-hord driemaal te doel verwisselen en den stand te veranderen in 5—3 ten voordcele van Nederland. (Drager, Rijvers en Wilkes.) Middenvoor Roozen heeft niet ge scoord, hij faalde een enkele maal, had wel eens pech, maar ook hem komt een goed deel van de eer toe voor zijn onvermoeibaar werken. Eu we zien hem gaarne terug in Antwerpen met den zwervenden Rijvers, links en het „Xerxes'-kanon KÜDPEN. 2ZJL DE KONINGIN 'behoorde iot debezoekers van dén wedstrijd Hol landBelgië. De heer Lotsy bevond zich'.aan de zijde var. onze vorstin. rechts van hem. Drager, - die Kick Smit zoo uitstekend heeft vervan gen, geven wü eveneens een beste kans op de tweede ontmoeting tegen. België. Ho!leman bleef,. ondanks zijn snelheid ,wafc techniek betreft-, iets bij de overigen ten achter, maar ook vóór den „V.U.C/'-man zal men wel zoo een-twee-drie geen beteren speler kunnen vinden. Potharst maakte, in de, achter hoede een uiterst-verdienstelijk de buut. Meer nog dan zyn clubgenoot Van der Linden onderschepte hij de vijandelijkeaanvallen. „De goal- ge.tter" van Anderlecht, Mermans, kreeg geen: enkele gelegenheid om te doelpunten, evenmin, .trouwens als Lemberechts, die. in -Van der Linden een sscuur bewaker vond. Kraak verdedigde zijn doel als een terrier, fel en-verbeten, maarsonder bravour. Mischien had hij de eerste «goal van Decleyn bunnen voor komen: stellig" heeft'hfj-Nederland twee doelpunten bespaard, Wij zeiden het reeds. Wy hadden ons het spel van de Belgen anders voorgesteld. .Of zou het beter zijn om te zeggen, dat wij onze tegen standers overschat hebben en dat zij ons Oranje-team onderschat heb ben? Is het in Nederland inderdaad wel zoo veel slechter gesteld met het voetbalpeü dan in het reeds een jaar eerder bevrijde België En zijn de leden van onze keuze-commissie inderdaad „veel te oud" om het moderne voetbal te kunnen beoor- deelen? Op de hoofden van de drie grijze leden der K.C. is veel critiek neergekomen. Wij willen hen, raet dit, voor velén zoo onverwacht ge komen succes, wan harte geluk- wenschèh. Angst en vreeze Nadat de volksliederen hadden geklonken en de spelers van beide elftallen persoonlijk waren voorge „Excellentie3 's icaagdclij toen de mm^tcr-presidgnIznazfïH: ycHrcJu 'yan~ dc. Kjmingm /prMitó? ónopgémórÜï,j$h 'Bijiï auio/,fw'i%< .jtappen;: „Excellentie, watt*ï'ótid U nii. tïmv dezen IIoil and—Bel gic- VSbhèmërli'órn - lachie breed htdt,. antwoordde entltoÜsidst: tick,zeg,lorinidabel'V „Apropos,Excellentie,is liet] waar dat Uzelf 'ookgevoetbald hebt?" „Gevoetbald? Ja, maar dat is wel heel erg lang geleden, dat was in den -tijd toen ik-nog iw dè korte broek liep, ergens in den' Scharnier .en. alsveteraan-zuU-JJ 'm jjskiet orieersièn opduiken-. Maar dé wedstrijd- was in één zvoofd geweldig". "'En tfe, -wiiHtstïöJ'-jJ vëï/r. dioïjni, iiaiiuel-opgeriicrkt:in pïïn auto. Z"5 2? f PLOEG, die gclicel tegen dc verwachtingen in, do Belgen met T "Mövrlaag huiswaarts zond. wordt voorgesteld; aan prof: Schcr- wer/iorn. Van voren naar achteren Bijvers, Bas. Paavwc, De Vroet, Hol- icman, v. d. Linden, Potharst, Koozcn, Willens en Kuppcii: Bechts van Schermerltorn, Karei Lotsv. - bliksemsnel deponeerde hij hem,'in den linker benedenhoek, waarheen Kraak, juist een fractie van een-se conde te laat,dook „Da's de eerste van detien,'* -.zei men op de tribunes. En weg was:de hoera-stemmiiig. - Maar de moreele „injecties": van Herberts enLotsy in de voorafgaan de dagen hadden hun .uitwerking niet gemist. De Oranje-elf liet zich niet ontmoedigen. Was op- de tri bunes de stemming gedrukt, in het veld straalde de geestdrift. Nederland herstelt zich Onversaagd trokken de onzen ten aanval, waarbij Rijvers veelal-het-: initiatief nam. Eenmaal liet Smit den bal na een voorzet overde achterlijn rollen. Nogmaals, ging de bal buiten dé lijn, toen Hollëman een hoekschop had genomen. Daar na werd een1 gevaarlijke situatie: op nieuw door. de Belgische achterhoede; geklaard.; Een prachtig door: Roozen- opgezette aanval leverde evenmin succes op, omdat de keurige omhaal van Rijvers door Daenen meester lijk werd gekeerd. Steeds- herhaal den zich de energieke pogingen om den gelijk maker1 tescp-: ën.' enih< 'welde tegels2-!' standers niet' ongevaarlijk waren, kon men toch na een-.-kwartier - van een licht veldover- wlcht. van 't Nederlandsch elftal spre ken. Eerst na 25 minuten Holleman waagde een schot, links achter Pannaye stopte den bal, doch werkte dezen juist voor de voeten van Wilkes kon de Xerxes-man onhoudbaar voor Daenen inknallen (l~~lHet^geluk was met hem, maar "Wilkes benutte, zijn kans feil loos. Acht'minuten later voerde Smit, die zich op'de linksbuitenplaats niet zoo erg thuis voelde, den stand toch frlLEES CULuntni. ueicuuiujjii. waien vuuj.bc- nri t_f-i- --A s?hufc,j^?lanrden"todnSM merhom, scheen het geluk, zich aan Belgische zijde te hebben geschaard. Wel verloor Paverick de toss (België trapte dus af), en belandde de bal meteen bij Holleman, die er mee op het Belgische doel af ging, maar zijn voorzet sorteerde geen effect, omdat Roozen het was nog in de aller eerste minuut .buitenspel stond. Anderhalve minuut later leidde België aL Middenvoor Decleyn kreeg ,na een aarzeling in de Neder- landsche achterhoede, den bal in gunstige positie voor de voeten en OOK DE ZWALUWEN WONNEN (7—3) Het Ts een prettige telefonade ge weest Zondagavond tusschen Amster dam en Bazel. Herberts en Triebei hebben hun berichten uitgewisseld terwijl de spelers van het Nederland sch e- en het Zwaluwen-elital hen trappelend van ongeduld omringden. Eerst werd er in Zwitserland ge juicht: Oranje had een klinkende 6—3 overwinning behaald. Dan volgden driehoeratjes voor de zwaluwen In het Amsterdamsche Victoxia-hotel: Nederland ad. Ba zei met 7—1 ver pletterd. NIEUWE HQLLANDSCHE HARING De eerste logger inet nieuwe Hol- landsche haring, de „Katwljfe 18", is gisteravond TJmulden binnengeloo- pen. schuiver, juist langs den binnenkant van den paal. Kort hierna verliet Smit het véld en kwam Drager zijn plaats inne-, men. Een minuut nadat de Koningin Haar plaats op de eere-tribune in nam, blies scheidsrechter Scézrust, die dus voor Nederland met een 2—1 voorsprong aanving. NEDERLANDSCH ELFTAL OP 30 MEI - J De K.N.V.B, deelt ons mede, dat op 30 Mei te Antwerpen de return- wedstrijd tegen de Belgen zaï wor den gespeeld met onderstaand elftal: Doel: Kraak (Stormvogels). Achter: Potharst en v. d. Linden (beiden Ajax). Midden: B. Paauwe (Peijenoord) Kuppen (Sittard) en De Vrost (Peijenoord)'. Voer: Hollëman (V.U.C.), Wilkes (Xerxes), Roozen (Haarlem), Rijvers (N.A.C.) en Drager (Ajax). De reserves zullen nog nader, wor den bekend gemaakt. Wat de Feijenoorders Paauwe en De Vroet betreft, schijnt de voorloo- pige afspraak gemaakt te zijn, dat zij een weeklater dan hun clubge- nooten (die op 24 Mei starten) naar Curagao zullen vertrekken Ook Rotterdam heeft dan einde lijk de breede lach, de gToet... den sigaar vain Churchill gezien. Vanmiddag te 12.15 uur kwam de „Great old man" per automobiel via Overschie de Maasstad bin- nen:. Reeds in de ochtenduren hadden ontelbare Rotterdammers gevolg ge geven aan den oproep van den bur gemeester en de vlag uitgestoken. Het was een ware vlaggenparade. - Langs de heele route hadden zich lang tevoren vele duizenden belang stellenden opgesteld,teneinde Churchill te doen blfjken, dat ook hier in Rotterdam,"een" ..diepe ge negenheid is ontstaan voor den •man die vijf jaar lang 'de steun en toeverlaat is geweest van al dege nen, die het nazidom verfoeiden. - i' In.hét ..raadhuis Toen de faniilie Churchill- héden-: .middag plechtig, op Raadhuis was ontvangen en naar bóven ge leid, diinrdo. licJt niot-lang of zij ^be trad L' dë zaal -'dc. Viöëclschap,-; waar. allciï verrezen 'by haai/bimiónkÓïnst. Nadat allen warén gezeten" n am 'hut- 'gemeester mr. -P„ J. Otrd^hct. woerd', om onder indrukwekkende 'stilte dc 'volgende rede nit to «piekcir: „Do «Lg gaat in vervulling, dat •Rotterdam een van do focwórkers vim onzo \Tjjiicid mag ïiegroetcn en Iiu!- digen. Eindelijk kunnen wij uiting geven aan. onze gievocléüa van - dank baarheid en -bcwoaderiug, -Wat 'zou ervan ons geworden zijii, als En geland in den- zomer van 1940 den strijd had ppgegeveu! 'Uw woorden, mr. Churcbi!), - en uw daden hebben nw eigen volkèn dé bezette gebie den gered; uw vasthoudend hei d heeft allende vrijheid hergeven Engelsclien en Nederlanders schu wen den oorlog, maar moctén zij hem voeren',dan voeren zij hem goed, zij zijn geljjbc, demoemtisehe - zeevolken. Bat w.ns reeds zoo in/do dagen 'van koningin Elisabeth én dat is altoos zoo gebleven. ,Do levensbeginselen van beide 'volkeren 'zyneender, fn den grond van. ons wezen hebben vrij eerbied voor iederen -. medemenseltals schepsel. Gods. Wie dat clmstebjkc grondbeginsel aantast, brengt-ous' in. het liarnas. Ook gij zijfc een mss dic zïeh baseert op wat dc /Bijbelu leerde, In uw gedenksehriften ver: meldt gij, hoe gy in 1911tenhuize van mr. Asquith tn Dcnteronomïiini VOETBALUITSLAGEN 2e klasse Ar V.F.C.—For tuna 0- Coal—Excelsior1—2; 3e klasse Albiasserdam—D.C.V. 02. r!rf zi'.£lXPnI. HOLLAND—BELGIË;. Kraalt UBkt mnhopig'ten *1 ,,lCn "c Belgische middenvoor Decleyn in het Nederlandschc dool yupgc. L/c voorspelling dat Nederland wel zon verliezen, woog op dit oogcnblih bijzonder zwaar. De Chincescho communisten ruk ken snel naar het noorden op langs den spoorweg van. Pockof naar Tien tsin en bedreigen do stvid Tientsin. Zij hebben de stad Tsjoeauho gis teravond na drie aanvallen ingeno men. Na een snellenopiunrseli heb ben zij een punt, 8 'km. ten zuiden van. Tanghsien, bereikt. Do communisten hebben ook eeiii- ge steden in. de provincie Sjansi zou-, dor resultaat aangevallen. Do communisten radio Yenan daarentegen- meldt, dat de Chiuee- selio nationalisten in Noord- ën nüd- d enCliina eveneens tot den n au va I tegén do eommunisten_ zijn overge gaan. De communistische zonder verklaart, dat de communisten Sze- pingkai, eeu spuorwegknooppunr, dat gelegen is op do route naar Tsjnug- tsjoen, ondanks „venvoedc aanval len van zeven divisies der imtiona- nistischo troepen, wier artillerie 800 granaten per uur afschoot, nog steeds in handen hebben. Het meet-endeel der waarnemers in China is met het oog op den emstïgcn toestand in. Mandsjocrije en de opeenstapeling van incidenten elders in China, eenigszins pessimis tisch gestemd/ daar zy vreczcn, dat er niet alleen zich moeilijkheden zulr len voordoen bft 'een vreedzame re geling - van het Mandsjoerysche vraagstuk, maar ook dat de strijd in Mandsjoerï.ie zich tot het eigenlijke Cliina zou kunnen uitbreiden. laast óver do Enakiptén en daaruit een boDusehnp. vemaaiiit' en begreept dat God geen goddeloosheid van een volk verdraagt. Zulke ook zijn dc overtuigingen van uw volk en het onze, en.ons bei der volksvertegenwoordigingen weer-, spiegoleu het. Dc Duitscher schoof hier alles wat hem daaraan kon her inneren op zij. Dat alles nu hersteld wordt, in naam der vrijheid, danken, wij naast God, onder meer aan U. Daarom dat dc Rotterdamschc Vroed schap U tofe ecrc-lid benoemt cn u begiftigt met de gouden penning der Vroedschapswaardiglicid. Haar dra gende zult gij denken aan de een voudige, oprechte dankbaarheid van onze stad, die midden in haar bloei, in Mei 1940 barbaavscli en misdadig werd vernield, gij. die het meest il lustere lid zijfc dat ooit in onze ver gaderzaal werd geïnstalleerd. Een ovatie van alle aanwezigen bekrachtigde deze indrukwekkende" woorden. -'. ChurclüJl was zichtbaar aangedaan,.; Churchill is onmiddellijk .na zijn - bezoek - aan Roterdam naar het vliëgvèld' Valkenburg gereden, van waar hij naar .Engeland .'.is terugge keerd;---- f- van Azcrbeidsjan zul zich niet onder werpen aau do tyrannic van de een- tralo regccring. Gedurende dc laat- sto twintig jaar heeft dit volk ge tracht zjjii vryheid tc veroveren, doch geen broedermoord gewild. Het uutionulo leger van Azcrbeidsjan staat thans gereed om de vijanden van zijn vrijheid to bestrijden. Naar men te Teheran' verneemt zijn Perzische regeeringstroepen bezig de lijn te bezetten, die de autonome provincie Azerbeldsj-tn 4 van de rest van het lamd scheldt. Men verwacht, dat de Perzische regcering niet meer dan 10.000 manschappen op de teen kan brengen, indien zij een gewapende actie tegen Azerbeldsjan over weegt. "Volgens Radio-Tebris heeft het nationale leger van Azerbeldsjan alle barakken en kampen in de door het roode leger ontruimde provincies overgenomen. 61 Doodvonnissen voor Mauthausen Het proces tegen de misdadigers van het concentratiekamp Maut hausen is geëindigd. Een en zestig verdachten werden schuldig bevon den aan verkrachting van wetten en oorlogsgebruikec. De vonnissen wor den heden geveld. Luit.-kolonel Will Denson (V. S.1 heeft de doodstraf tegen allen geëïscht. De verdachten namen de schuldigverklaring kalm op en sommigen maakten grapjes en lachten, toen zij het gerechtsge bouw verlieten. Tydens dit proces werden door den ex-gevangene Francisco Boïx twee- duizend uit een collectie van zestig duizend foto's, die beelden: gaven van ranselpartoGn, moorden, .men scheen, die op prikkeldraad werden geëlectrocutmd, menschcn, die wer den „gebakken" of neergeschoten, overgelegd. Deze foto's werden door SS-lieden gemaakt, doch moesten op bevel van Berlijn na den val van i Stalingrad vernietigd worden, Bobc ^l/vërstopte) eentedeel van ae collectie- DODEKANESISCHE VERLANGENS Do bcvoltóng van tleix Dodekane- sos heeft' den geallieerden ministers van buitcnlondscbo znken verzocht weer bjj Griekenland to mogen, be lmoren cn onmiddellijk Gricksclic burgcrlykc en militaire autoriteiten to zenden. Rotterdam, Maandag De Bedrijfsume van samenwerken- do Transportarbei.deisboaden heeft op een verc lering verslag gedaan van de besprekingen mev do Scheep' vaart Verceniging. „Zuid". De S. V. Z. was bereid voor ken, dio op Maan dag 13 Mei Jiéfc. -werk hervatten, de aangekondigde strafmaatregelen in 'tc trekken door hen bet H. A. R.- boekje tciaig te„ geven. In. aanslui ting aan dit bericht deelt do S. V. Z. mede, dat do vaste arbeiders c» de garautiearbeiders zich niet bij dcH. A. R. 'doch -uitsluitend aande. toe-, gangen ."tot de terromen, van hun eigCD werkgevers «boeten - meiden.Dc losse arbeiders bunnen: zich eveneens melden waar zij gewoon zijn tc wér ken of anders aan de H. A; R.-ge- bouwen. Van do zijde van dc H. V. C. wordt medegedeeld.- dat het besluit van de Unie vaii T ran sportarbciders- bouden om do stakingen in de ha ven van Rotterdam en Amsterdam op to heffen, geen enkelen invloed heeft óp do verdere door dc E. V. C. tri voeren actie. Het conflict is volgens dc E.' V. C: nog steeds niet geëindigd. Zouden dc zeelieden in do gelegenheid worden gesteld óp do voorwaarden van, vóór 4- April JLD4G te monsteren, dan vindt het .werk in dc havens, onmiddellijk, doorgang.." - Aan den'Minister. van Onderwijs heeft het hoofdbestuur van dè 'E. V., C. een telegram gezonden, waarin met kracht wordtgeprotesteerd te gen tewerkstelling van d 'udeeren- dc jeugd bi dc Ainsterdaiiinelio cn in dp Koticrdanwclichavens. Jeugdige uiet-wcrkucmers mogcji niet op deze wyzc onvolkomen én verkeerd voor- glichfc worden omtrent conflicten van ouderen cn gebracht, worden totar- beidérs-yïjajidigö daden'. Bovêndietvhoeft tie E. V- C. zich BEVERIBGE CONTRA POTSDAM Beverldge, de geestelijke vader van. 't .beroemde „Bsveriöge-plan", heetfc te Stockholm de verleden-jaar Juli door Stalin,Truman en; Attlee te. Potsdam onderteeken de overeen komst, die voorziet In de controle op hét herstel van de Duitsehe Indus trie en de beperking van den Dult- schen import, aangevallen. „Het At lantische handvest", aldus Beveriöge, „wil, dat Duitschland - ontwapend wordt, maar tegelijkertijd/ dat alle volken in gelijke mate recht hebben op de grondstellen, die de geheele wereld levért. Dë; overeenkomst té Potsdam is niet in overeenstemming met dezen stelregel' en zal; indien zii wordt nagekomen. Duitsehland een broednest makenvan politieke en psychologischeellen de"H[j voegde er aan toe, dat het onmogelijk is het behoud van vrede te waarborgen; indien men Duitscbiands macht tot oorlogvoeren uitschakelt. inzake dit conflict gewend tot het collegeraii rijksbémïddelaars. Het. college staat-echter op liet stam! punt, dat, do staking: zelf. verhindert, dat het. zich met het geschil inlaat.. Yaniniddag te 2 uur. vergadert dé. EL V.;0, op; de Veemarkt, •teneinde haar standpunt opnieuw fè bepalen. Studenten cn staking. De rector-magnificus van de Neder landschc Economische Hoogeschool verkliart, dat van de -zhde van het bedrijttteven, met medeweten van de gemeentelijke en landsoverheid con- tact is gezocht met. de algemeene stu dentenorganisatie en met de 'hooge- sefeolen/ora in hetfaelarig van de voedselvoorziening en de volksgezond heid' o.a. kostbare geneesmiddelen te lossen.;De hoogeschool:is niet in staat en geroepen om de staking te breken, maar ln dit zeer bijzondere" geval schijnt het juist het vaderland te helpen, tot zekerheid wordt verkre gen, dat ook eon algemeene oproep hiertoe van den burgemeestervan Rotterdam zal uitgaan.' Het Is niet de bedoeling der hoogeschool uit'eeniger- lei politieke - overtuiging ln dén socia len strijd onzer dagen directen invloed uit te oefenen. Inde haven Vanmorgen wilden op verschillende plaatsen irt de haven gi-gopjes werk willigen den a:^é.d hervatten. Bij liet gebouw, var. dc S.11.V. werden zij echter .door groepen mannen en vrouwen, kennelijk E.V C.-er.i, zoo lang lastig gevallen, dal het werk geen doorgang kon vindon. Bij de Rijnhaven deden zich "eveneens moei- lijkhedcn voor. Ook hier. 'werden werkwilligen door si akers gedwongen- naar huis te gaan.Het Ndórs-die s.s. Tlgre, dat vanmorgen ir. Hoek van -Holland arriveerde o:n in Rotterdam stukgoed tc Iaden,*s wederom ver- c rolt ken mei een andore. bestemming.: Nader wordt medegedeeld, dat het graanbedrijf de Graan Elevator Maatschappij, de Graan SUo Maat schappij. en de Centrale Graan Fae- tor-ij aan het werk Is gegaan. Dit is eveneens het geval met het' machi nale havenbedrijf aan de Waalhaven en een boot in de Lekhaven-(Thom- hons Havenbec?;"lif) Al dit werk' ge beurt door eigen personeel, dus niet door buitenstaanders. SURINAME EN DE AUTONOMIE Zondag hesft de voorzitter van de commissie uit de Staten van Suri nam?. die naar Nederland zal ko- men, de heer F. H. R. LIm a; Po, tijdens 'n massameeting gezegd: ..Wij willen het voorbeeldvan Indië. niet volgen, doch gaan voV--nmen accooró' ■met het voorstel van dekoningin - van 1942. Wif .y-" vor Suriname en wij gaan naar 's-Gra- venhage, teneinde, de regeerlng van het moederland '.om de .vervulling van het ^koninklijk voorstel te ver- zoeken".:-.. - /'/.'te', v-".: De vorige week is.het aantal leden van de. delegatie van drie op vijf ge bracht. .".V.V-/

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1