pacot&suwft Franco moet Duitschers uitleveren zullen de einden weer aan elkaar moeten knoopen" V DE SCHIEDAMMER J Hoe zal Nederland Vrijdag zijn stern uitbrengen Rotterdam eert de strijders jen Dezen zomer minder brood Verlies en winst in Frankrijk De man, die de sleutels der schatkist hanteert: HUD EN ADM, LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PEH KWARTAAL f 4.— LOS SS NUMMERS fO.O» "ZESDE JAARGANG NO. 112 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: 5CIUED AMSCHESINGEL42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 68300 POSTGIRO No. 398644 Bankier:- AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG; 15 MEI 1946 Rechts wint 4 pet. Op 1 Mei begonnen üe enquêteurs en enquet rices van het Nederlawdsch instituut voor de Publieke Opinie hun vraaggesprekken over de exclu sief voor „Het Parool" gehouden proefverkiezing, die onderstaande 'cij fers hebber, opgeleverd. Op de vraag: „Op welke party denkt u straks te zuilen stemmen?" waren dit dc antwoorden: Partu van den Arbeid. 334)V» Katholieke Volkspartij 29.5 Vt Antl-Revolutlonnair 10,3 rartU van de Vrijheid 9,5 Communistische Party Ned... 74> Christelijk Historisch 6,6 V. Staatkundig Gereformeerd 0,9 Bellamy-party 0,8 V. 'rrotestantschc Unie 04» Groep Lopez 0,1 V» De uitkomsten van deze vijf achter eenvolgens gehouden enquêtes zien er als volgt uit: Partij van den Arbeid 10.V» S.D.A.P. 50 Ned. Volksbeweging H Vrijz. Democr3 Katholieke volksparty 27 Antl-Revolutlonair 9 - Partij van de Vrijheid 2 V» C.P.N6 Christ. Historisch cv» Andere partijen 6*/. De cijfers toonen aan, dat cr voort durend verschuivingen zijn geweest en aangezien lusschen deze proefver kiezing-. die begin Meigehouden werd, en de werkelijke verkiezingen, die 17 Mei plaatsvinden, plusminus twee weken verioopen,kunnen nog wijzigingen optrede», in de plannen der kiezers, op grond van gebeurte nissen. die Inmiddels plaats vinden. Waarschijnlijk' is thans het hoogte punt, en voor sommigen dus bet dieptepunt van de ontwikkeling bé- -.. reikt. _De afweer .van. de -Partij van den Arbeid kwam eerst los na deze proefslemralng en zal iri de komen de weken zijn uitwerking nog wel vinden. Er Is weer een achteruitgang In het stemmenaantal van de Party van den Arbeid, die in al onze proefverkie zingen daalt. Het behoeft overigens niet te verbazen, als men bedenkt, dat men 'uiting van het totaal van alle partijen die nominaal tot de Parllj van den Arbeid zijn toegetre den, maar waarvan men te véren wel wist, dat ze onmogelijk'hun ge bed electoraat meebrachten. Wij hebben dus In deze proefverkiezin gen mede in de eerste plaats 'te zien een correctie, op dit onvermijdelijke uitgangspunt ei: tevens een .correctie op de fluctuecrcnde-verhoudingen'en onzekerheden, 2000IS ze op bet oogenblik van de oprichting van de .Partij va» den Arbeid in ae hoofden der kiezers heerschten. Sinds de laatste proefverkiezingen is de Par tij van den Arbeid 3,6*/f achteruitge- loopen, want bet halve procent ach teruitgang der Katholieke Volkspar ty zal waarschijnlijk de Partij van den Arbeid' ten goede gekomen zijn. Overigens zal de brief der bisschop pen dit halve procent voor een deel weer naar de, K.V.P. terugdrijven. De losgeslagen stemmen zijn slechts voor het kleinste deel de C.P.N. ten goede, gekomen. ZIJ won slechts l Het ree eren dé el ging naar rechts. De Partij., -van.".de.{Vrijheid .-boekte'» hét leeuwendeel van de winst; ook de. Anti-Revolutionairen gihgen achter uit/Dat een partij als de C.H. er nog betrekkelijk gunstig afkomt, na al de wrijving, waaraan ze, zoowel naar llnksch als naar rechts bloot stond, ls wel te danken aan de traditioneelfi krachten die En dat milieu werken. De Party van de Vrijheid, 'die als' hamerkop,van de" reactie heelt gefun geerd, heeft met haar agitatie een aantal splinters van het blok dér soclaalgezlmie middengroepen losge slagen, die in Jiet geval van de, C.H. weer hun traditioneel milieu opzoch ten, overigens moet men bij de Party van de Vrijheid wel bedenken, dat deze party niet alleen dc stemmen der vroegere liberalen op zich ver» eenigt, maar ook die van al dc bur gerlijke belang eng roepen, die by vo rige verkiezingen zoo veelvuldig op- gln Begin Begin Begin Begin in. Febr. Maart April Mei :37V,.. 3? 33,9 V 3*/» ,7Vi 1 WEERBERICHT Vanavond nog een enkele bul, daar na snel oplossende bewolking. Hel- dercrmacJjt met kans.bp lichte nacht- vorstT?klorsen toenemende bewolking met "-tgerlngere bulenactlvUeit, Jets mindcr.koud.fs Nachts zwakke, over-, dag matige wind tusschen N.W. en W. 16 Mei. Zon Op 4.48, onder 20,30. Maan onder 5.11, op 20.59 (volle maan). Koning na 2 Juni? Men weet, dat Victor EmmanueMII verleden week definitief een einde heeft 'gemaakt aan zijn ruim-40-jarlg koningschap, waarvan hij 20'Jaar had besteed aaridemopbouw van een nor maal Italië cn 20 aan de afbraak van datzelfde Italië", met allerlei;, abnor maal-! mperlallstischc bevliegingen die met bet planten van de vaan te Addi3 Abeba en te Tirana nég niet tevreden waren. Sinds eenigc jaren was zijn eenigè zoon reeds zijn stad houder. maar of deze,'Umberto, wer kelijk nog eris: als .Umberto II,In de geschiedenis van Italië zal fungeèren. daarover moet een datum beslissen, 'al. de 2de Juni a.s., want dan, zal er een uitspraakrvan het volk worden gevraagd'of het een republiek wil hebbenof dat het liever' ziet dat Italië een monarchie blijft. Tot zoo- lang beschouwt de ex-stadhouder zich" koning, en hij:heeft als. zoodanig ook een proclamatie tot .de .-Italianen ge richt, waarbij hij wijselijk de offleieele termen „bij de gratke Gods en door den Wil des .volks"->wegllet, rom geen gevoeligheden te prikkelen: En gevoe- ligheden zijn er te over; zooveel, dat ex-konlng Victor Emmanuel ze maar liever intijds uit den weg ging dan ze gedwee af te wachten; of nu echter de gemoederen den zoon gunstiger ge stemd zullen zijn dan zij den vader, beloofden te worden? Dat hangt van de louwen, van de blanco-minnaars ï.1 net ü'.a bij het grondwet-releren- Jum van 5 Mei inFrankrijk; zij kun nen door partij te kiezen de schaal doen doorslaan. Bij de Italiaonsche christendemocraten was bij een voor proef de verhouding lo voor de repu bliek, i onverschillig, 3 voor de mo- narchle; en bij de liberalen 10 voor de republiek, a blanco, 7 voor de mo narchie. De communisten ginds zijn anti-monarchaal en de socialisten meer endeels ook. Vermoedelijk luidt dus do uitstag van het referendum op 2 Juni. dat Italië een republiek wordt. Voorultloopend daarop heeft Umberto even het koningschap aan zich getrok ken. hoewel veel Italianen vinden dat de koninklijke macht moest toevallen aan het 'hoofd van de regeering, Dé Gaspari; ook vonden ze dat Victor Emmanuel.niet uit zichzelf had mogen abdlccsren. Bijna was er een;breuk in hot kabinet; ontstaan, maar een lichte vrees houdt de chr. democraten, socia listen en communisten bijeen, want er zyn sterke geruchten dot zoowel de anarchisten als de felle monarchisten een staatsgreepje van pion zijn. Bo vendien waakt op den achtergrond admiraal Stone namens de gefiLIieer- den en zU gedoogen niet- nog meer onrust In d« 1TlrtrlcUnnd«ehn 7.<>f 6,0 3 2,3 traden, cn die thans verdwenen z(Jn. In zooverre weerspiegelt dit slechts een verschuiving in den rechtervleu gel, :;nict een groei van rechts ten koste van links. Wanneer men alle stemmen die door haar nlel-confessioneel, met- progressief karakter bij de Partij van de Vrijheid behooren, bij elkaar telt, komt men boven de tien proeent {verkiezing 1922), een cijfer, dat in de na-ooriogsche verhoudingen blijk baar niet meer wordt gehaald. Wanneer straks de uitslag van de laatste enquête met dien van de wer kelijke verkiezingen vergeleken wordt, dient'men :er rekening mede te houden, dat de enquête-percenta ges weergeeft en geen zetelaantal :en. Door de eigenaardigheid van de.kies wet pleegt de zëtelverdeellng van de - stemmenpercentages eenigermate. af ;te .wijken. ...vr,,..-. - Volgens dit percentage' zal de Par tij van den Arbeid zeker 36 zetels krijgen:, een voor'Nederlahd dan toch ongekende sterkte voor een partij van deze progressieve Instelling. (Nadruk, alleen toegestaan met votiodige bronvermelding)... - .^Gpe^e.'l;airi bten aren?.: worden schadeloos gesneld De ontslagen én andere mold regelen, welke ten aanzien van personen 'fn overheidsdienst, tijdens de bezetting zijn geschied, zullen worden herzien. By de Tweede Kamer is een wets ontwerp ingediend, dat bedoeld ls de betrokken personen schadeloos te stellen. Alle ontslagen en disciplinaire straf fen. verleend resp. opgelegd tijdens de bezetting aan personen op of na 15 Mc) 1840, werkzaam in. openbaren dienst hier te lande krachtens aan stelling of arbeidsovereenkomst zullen worden herzien. Behalve wanneer de betrokkene na de bezetting dc betrekking, waaruit by is ontslagen, wederom vervult, ls op practische gronden het initiatief tot herziening van het ontslag aan den belanghebbende overgelaten; met 'betrekking tot disciplinaire straffen ls dit steeds het geval. Het resultaat der herziening zal. in dien het ontslag ln feite op een bui ten de bezetting gelegen grond Is verleend, echter geen ander zijn dan een bevestiging door het bevoegde gezag. De regeering ls van mcenlng, dat van een schadeloosstelling van ge derfde inkomsten van 100 pet dient te worden uitgegaan, doch z(J acht het redelyk daarbij een maximum van* f9000.— per jaar voor het gederfde in komen aan te houden. De na ontslag genoten inkomsten moeten natuurlijk worden verrekend, voorts bevat het ontwerp een voor ziening met betrekking tot de aan spraken, die ondergedoken, niet ont slagen overheidspersoneel kan doen gelden, Indien de uit betaling, van sala ris tijdens de bezetting achterwege is gebleven. PROF. VAN LOON WORDT BERECHT Prof. mr. J. van Loon,, die ln den bezettingstijd president van den Hoogen Raad is geweest en zich in die functie door den bezetter heeft laten benoemen nadat rfu wijlen mr. Visser was afgezet, zal op Dinsdag 4 Juni terechtstaan voor het bijzonder gerechtshof te 's Gravenhage. AA liDAElEN NAAR. ENGELAND. Dezer dagen arriveerde de eerste zen dt» aardbeien «ie- ons Tand op een Engcisch vliegveld. Do kostbare vruchten tcordcn behoedzaam uitgc- laden. DitJcvcnt ons weer deviezen op. UBBDKSKItlG rjs DE IX HEI 1010 GESXEUVELDEX. In dam cc- zighrid van ialrijko autoriteiten rcijctc holoncl J. 71. Droste gisteren a«;i dc FarHadc posthumc ouderscheidingen vit. Hicr cvcrhandigt hij dc mi- litdirc Willemsorde 4c Idime oon dc nabestaanden tast dc wachtmeesters IV. J. ICcnHtnc/i cn J. J: Terstccgcn.; Posthame onderscheidingen uitgereikt C 'f - Roticrdavi/Diiiddag Gisteren vond op de Parkkade een eenvoudige' "doch tréffende'her- den king plaat3 van den weerstand die leger en vloot in de Meidagen van 1940 tegen een- overmachtlgen vijand hebben geboden. Ter hoogte van de Bult is een eenvoudig ge? denkteeken geplaatst, waarom heen zich vele autoriteiten en belang stellenden hadden verzameld. Ver scheidende troepenohderdeelen vormden een carré op de b'reede. kade en de vlaggen woelen half stok. Het woord werd gevoerd door kol. J. H. Droste, die een uitvoerige beschrijving van de oorlogshande lingen in Mei 1940 gaf en goéd deed uitkomen welk,een belang rijke rol Rotterdam J-in.:'de vijf actieve oorlogsdagen heeft ge speeld. In herinnering .werd ge-, bracht de Duitsche eischtot ca-" putilatie en het bombardement van; de stad tijdens de-onderhandelin gen daarover. Het Nederlandsche leger en de vloot hebben hun plicht gedaan en de soldateneer. -gered. 10 Mei 1940 moet een waar schuwing zijn om paraaf te blij- ■,ven;"n6oif..mas een"-.vijand-de^kahs krijgen ons weer te overweldigen. Naméns de regeering sprak mi nister W. Dreeg die Rotterdam een symbool van diep Ieqd, maar ook 'van heldhaftig verweer noemde. Schijnbaarwas de strijd in 1940 tevergeefsch, doch in werkelijklield .droeg hij ertoe bij dat de strijd werd voortgezet en dat tenslotte de overwinning, werd behaald. Het leed om de verloren menschenle- vens blijft. Voor een groote recht vaardige zaak is gevochten, daar om blijve de nagedachtenis der dooden in hooge eere. Postburoe onderschcitUngen Na declamatie van.' treurmuziek werden kransen gelegd op het mo nument door de vertegenwoordi gers van regeering, leger, marine en jeugd. Kol. Droste reikte posthume onderscheidingen uit aan de nabe staanden. van de volgende ln de Meidagen in 1940 gesneuvelde mi litairen: De Militaire Willemsorde 4e ki. aan de wachtmeesters W. J. Ken- ninck en J. j. Versteegen; de Bronzen Leeuw, aan den tweeden luitenant B. de Zeeuws sergeant J. H. van der Zwan, soldaat' N. W. Boontjes en de dienstplichtige iv- zaren E. P. Boeters en J. D. Heezen; het Bronzen Kruis aan luitenant kolonel F. H. Wanninkhof, eerste luitenant H. Th. M. Koenders, tweede iuitenant W. L. M. Theu- nissen, korporaal L. J. Beerscho ten, korporaal W. Schol; korporaal Reinier Rjjke, soldaat C. B, J. Ba- rendregt, soldaat Fr, de Roode, sol daat L. W. de Winter, huzaar G, L. van Essen en de soldaten C. J. de Jong en'J.. Stoopmah. Aan soldaat J. B. A. Witkamp werd het Kruis van Verdienste verleend De plechtigheid werd besloten door een parade van de aanwezige soldaten; aan deze parade namen ook een aantal lichte strijdwagens deel. De ministers van Oorlog en Marine waren tegenwoordig. Op Crooswijk Zeer velen - hebben ln de afge- loopen herdenkingsdagen een be zoek gebracht aan het kleine plek je op het kerkhof Crooswijk, waar de keurig verzorgde graven liggen ,van Nederlandsche militairen, die 'bij de verdediging van Rotterdam, zijn gesneuveld.. Verschillende or ganisaties, zoowel militaire ais bur gerlijke.oud-illegalen en ook par ticulieren hebben bloemen of kran sen gelegd by het eenvoudige ge- denkteeken,dat kort na de capi tulatie door Nederlandsche krijgs gevangenen uit bakeliet werd ver vaardigd. Gistermorgen om 10 uur heeft hoofdcommissaris Staal ln bUrijn van talrijke leden van het politie corps deputaties van diverse bu reaux een krans gelegd bij het gedenkteeken. Daarna begaf de stoet zich naar cenige "graven van in den oorlog omgekomen Rotter- damsclie politiemannen, waarop Oud enkele bijzonderheden vertelde over het bombardement. Hét door den - Duitschen parlementair over handigde ultimatum was in slecht Nederlahdsch gesteld. In dit ulti- --matum werd gezegd dat de weer- .stand.dié de open.stad Rotterdam 'tegen het offensief der Dultschers :bood, de Duitsche legerleiding noodzaakte tot maatregelen die noodlottig zouden zijn voor de stad. Indien binnen twee uren geen Ne- derlandsche parlementair met .groote volmacht naar de Duit- .schers zou wórden gezonden,zou den de scherpste maatregelen vol- „gen. De bedreiging werd echter in daden omgezet - tijdens de onder-' -handelingen. Het bombardement van Rotterdam is een schande voor de DuitscHers en een eer. voor de Nederlandsche soldaten. Kapitein, ter Zee J. v. Leeuwen —7 thanshavenmeester van Rotter damsprak over onze schuld aan allen die vielen. De landsverdedi ging werd schromelijk verwaar loosd, en in de erkenning van onze Houten ligt de grondslag voor een verbetering ln de toekomst. Met l enkele voorbeelden toonde spr. aan ld at de Nederlandsche' soldaat ln jvele gevallen zeer goed hadge streden.- V J - v- Gesproken werd .verder .nog door JVfajoor-Aaimoezenler Jri-B:- F. -van der Vegt, veldprediker ds. D. Ring- nalda en Pater C. F. van der Ven. De'- voor treffelijke koorzang werd uitgevoerd door het Ned. Herv. kerkkoor o.l:v. Paul Pul en door het Rott. RIK. Mannenkoor o.l.v.' Jan Lucas, 'terwyi de heer J, H. Besselaar Jr. en Paul v. d- Putten het orgel' bespeelden. Een krachtig" door allen meegezongen Wilhelmus sloot öe samenkomst. Naar aanleiding van het bericht .dat voorBelgiëgeen internationale rij- en wégénbeo^Jien meer noodig zijn, deelt-:'A: N. .V C. mede, dat deze. bepahng reeds s,"dert 193S vön kracht,}',» Men houdé e," echter reke ning fuede, -dat dit alle ïn voor per- sonenautqjs geldt, eil-dur n t.e t voor vrachtautomobielen én tturtrigcars. Engeland oefent groote pressie uit Groot.Enttarmië oelent groote pressie uit op de regeering van Franco, om het uitleveren van na zi's en ongewenschte Duitsche agen ten aan de geallieerde autoriteiten te bespoedigen. Volgens de inlich tingen, die de Britsche regeering heeft ontvangen, zijn er tusschen.de 2200 en 2500 Dultschers in Spanje, maar verdere onderzoekingen zullen wellicht nog toonen, dat. deze cijfers te; laag zijn geschat. Van dit getal zijn, voor zoover te Londen bekend is, slechts - ongeveer 400- bijeenge bracht, die thans klaar staan om naar Dultsc'nlanö te worden ver scheept. De kwestie wordt zoowel te Lon den als te Madrid in behandeling genomen. Te Londen heeft sir Orme Sargeant, permanent hoofd van het departement van buitenlandsche za ken, een onderhoud gehad met den Spaanschen ambassadeur en te Ma drid heeft sir Victor. Mallet, de Brlt- sche ambassadeur, tezamen met den Amerlkaanschen zaakgelastigde, uit drukking gegeven aan de Britsche en Amerikaansche ontevredenheid. De herdenking op den Grebbeberg Ook op andere plaatsen in ons land zijn gisteren herdenkingen gehouden van onze gevallenen uit de Meidagen van 1940. Een der treffendste was wel de plechtigheid op den Grebbeberg, een ware ma nifestatie van dankbaarheid - en eerbied jegens de mannen, die iö dezen korten tijd van heldhaftigen weerstand hun leven voor het va derland hebben gegeven. Voor het groote kruis op het midden van het kerkhof 'stond een vaandel- wacht opgesteld, bestaande uit voormalige leden, van bet achtste regiment infanterie met het vaan del van dit regiment, dat geduren de den oorlog door. eenige soldaten in veiligheid was gebracht. De plechtigheid werd ook bijgewoond door het Prinselijk Paar. De minister-president prof. Schermerhom sprak een indruk wekkende herdenkingsrede uit waarin hij meedeelde, dat de Konin gin den 'gep. generaal H. G. Win kelman, oud-opperbevelhebber - van; »Iand—eii;'zeemacht; lief'groöiJöaris in de orde van den Nedcrlandschen Leeuw heeft verleend, ztfnde de hoogste Nederlandsche onderschel- ding. Nrj" .,A\i .-- „-J:- -.. Vervolgens sprak, de comman dant van het vroegere veldleger, baron van Voorst tot Voorst, die den slag om den Grebbeberg her dacht. Na deze rede decoreerde Prins Bemhard het vaandel van het achtste regiment en legden de Prinses en de Prins een krans voor het groote kruis, welk voorbeeld namens de regeering door prof. Bchermerhorn werd gevolgd. Verscheidene, deputaties brachten eveneens een bloemenhulde waar na de plechtigheid werd besloten mefc het uitreiken van onderschei dingen aan de nabestaanden van gevallenen. Zij beschouwen de hulp, welke tot dusverre' door de autoriteiten van Franco ten aanzien, van het uit leveren van deze - Duitsdiers en de kwestie van de Duitscheactiva in Spanje verleend is, niet bevredigend. Aanouliing met üteesch Tijdens een le Alkmaar gehouden verkiezingsredevoering heeft minister Manshalt verklaard, dat het vrij zeker is, dat hot broodrantsoen ln Jtüi en - Augustus met 30a gram per week zal moeten worden verlaagd. Ten einde het aantal calorieën van het levens middelenpakket gelijk tc houden, al dus de minister, zal ten koste van onze deviezen, het vleeschrantsoen ver hoogd worden. Een verlaging van het vetrantsocn per 26 Mei zat hopelijk niet noodig zijn. In totaal zijn 800.000 Fransche levens verloren gegaan; 300.000 door fusüiage of in den ondergromïschen strjjd en 300.000 op bet slagveld; ruim 200.000 Franschen zj)n door de Dultschers naar concentratiekam pen gevoerd. Hiervan zyn 50.000 te ruggekeerd en van deze 50.000 is de helft later nog overleden. Deze mens chen maakten een belangrijk percentage uit van de kracht van Frankrjjk. Daarnaast komen de ge weldige materieele verwoestingen welke de Dultschers hebben aange richt. Typcerend is dat ondanks een zeer strenge zuivering in Frankrijk slechts 3000 van 40 mllllocn in woners zijn gefusilleerd wegens ver raad. Belangrijk is het, dat vele voor aanstaande menschen uit de ver zetsbeweging thans een vooraan staande plaats in de industrie, het leger of het economische leveii van Frankrijk innemen. Frankrijk krabbelt langzaam om hoog en het is van belang te mel den dat met name de steenkolen- productie op het oogenblik dertig procent hooger ls rian die van. 1938. Ned. vliegtuig industrie 1 wordt geconcentreerd jNaar wy vernemen heeft do regee- riiig, na icennjs genomen to hebben, van het rapport der vliogiuigindu- striccoTTumssie^ besloten, dat de Ne derlandsche vliegt ui ginuustri' dient te worden geconcentreerd in een on derneming, welko den vorm van een N.V.' zal krijgen. Do regeering heeft zich bereid verklaard liaar medewer king aan den opbouw van deze In- duatrio te verleenen, door do kapi- taaldeelneming en de' z.g. fmar-cic- ring van dc ontwikkelingskosten van nicuwo vliegtuigtypen onder daarbij Sissende voorwaarden te bevorderen, ij do nadere uitwerking van-deze beslissing zal do regeering worden bijgestaan door een vertrouwensman. eveneem bloemen werden gelegd. Ook op de Zuiderbegraafplaats en op Chattels heeft men. met bloe men de nagedachtenis van. gevallen politiemannen geëerd. In de Konlnginnekerk Het comité „Eereschuld en Dankbaarheid" heeft -gisteravond in de KoningInnekerk een herden kingssamenkomst belegd, waarop verschillende sprekers het woord, hebben gevoerd. Het openingswoord werd gesproken door ds. A. C. G. den Hertog, waarna burgemeester {Van onzen speciale» verslaggever) „Waörora ik ild van de Partij van den Arbeid geworden ben? Dat is mij al vaker gevraagd en meestal wordt er dan aan loegvoegd: Hoe kunt u dat doen in weerwil van uw protes tantse!)-christelijke geloofsbelijdenis? Gaarne wil Ik het ook nog eens te genover U onderstrepen, dat het niet desniettemin doch juist daarom is." Wanneer hij zoo spreekt, doet minis ter Llefttnck, gezeten in de groote ministerkamer van het ministerie van Financiën, ons steeds weer denken aan. den hoogleeraar. Het was volmaakt logisch, zoo gaat hy voort, dat In ons land, waar se dert het begin van zijn staatkundig bestaan, steeds een nauw contact tusschen geloofsovertuiging en poli tiek ls geweest, ook bij de scheids lijnen tusschen de politieke groepee ringen geloofsovertuigingen een be langrijke rol hebben gespeeld. Ver- standeiyk inzicht en zedelijke over tuiging hebben mij er echter toe ge bracht te erkennen, datdeze poli tieke scheidslijnen niet onder alle omstandigheden dienen te worden bestendigd. Reeds vóór den oorlog was er tn deze richting een ontwik kelingsproces gaande, doch de ge- meenschappclUke strijd om de hoog ste zedelijke waarden, welke belang rijke groepen onzer bevolking geheel onafhankelijk van haar confessionee- le overtuiging gezamenlijk hebben gestreden ln de achter ons liggende bezettingsjaren, hebben mij er van overtuigd, dat op basis van het voor- toopig program van de Party van den Arbeid menschen van verschillende godsdienstige opvattingen volledig kunnen samenwerken. Te meer ben ik hiervan overtuigd, daar alle voor» bereidende besprekingen blijk gaven vai den vasten wil bij alle betrokke nen om elkanders diepste inzichten te respecteeren. ik begrijp, dat er In de pracüjk hier en daar nog wel eens het een den ander aan zal haperen, doch Indien men overtuigd blijft van elkanders goede trouw, zie tk hierin op den duur. geen moeilijkheden! - - En zoo gaat het door! Vroeger, toen nien meende, dat da vrije economische krochten tori eéh harmonische» opbouw en ont wikkeling van da maatschappij zou den lelden, huldigde men stelling, dat de belastingheffing geen ander doe) bad dan do overheid van geld- middelen te voorzien. Hieruit vloeide het aanvaarden' van het beginsel voort, dat het budgetaire evenwicht jaar. voor jaar gehandhaafd moest worden. In depressietijden, wanneer de overheidsinkomsten daalden, moesten de overheidsuitgaven worden ingekrompen. Vroeger bracht dit niet zoo veel gevaren met zich, omdat de depressieve Invloeden gemakkelijk gecompenseerd werden door de heil zame werking van het vertrouwen ln dc staatsfinanciën. Toen echter In de tien jaren vóór den laatsten oorlog ten gevolge van de toenemende werkloo2enondersteuning en mede door het zich algemeen verbreide ln* zicht in de bcteekenls van de over heidsuitgaven voor het conjunctuur verloop deze gedachten werden los gelaten, won de opvatting veld, dat de overheid tijdens de depressie te- konen moet aanvaarden en'geduren de de periode van opgaande conjune- tuut overschotten heeft te kwecken om deze tekorten In de crisis te dekken. Het deficit en Uc nieuwe theorieën Moet het tekort' op de huidige bcgiootïng ook'in dit licht worden bezien?. Neen, zeker, niet! Het huidige deficit heeft inct al deze nieuwe the- crieën niets, maar dan ook niets uit te staan; het huidige tekort ls een gevolg van de oorlogsomstandigheden en van de Duitsche vemietlglngs- en ultplundcrlngspolitiek (dat weet de Partij van de Vrijheid trouwens ook heel goed!) en ons heele streven moet er op gericht z|jn de einden weer aan elkander te knoopen. Eerst dan kun nen de z-g. moderne theorieën 'Jn practyk worden gebrachte Hiernaast zullen de overheidsfinanciën ook dienstbaar gemaakt moeten worden hy het Ingrijpen ln de structuur van de maatschappij, waar het gaat om óc richting der voortbrenging en de Inkomens- en yermogensverdeeilng te wijzigen en de sociale zekerheid te bevorderen. Kunt u nog iets mededeel en om- trent dc verhouding'tusschen de over heid en het .particuliere bedrijfsleven? Met alle genoegen: De lasten öp het bedrijfsleven mogen niet zoodanig' zijn, dat zij den ondernemingslust dooden en het maken van winst ver hinderen. Ook moeten zij niet Lelden tot kapitoalslntering noch het aanleg», gen van verantwoorde reservcerlogen in. den" weg staan. Anderzijds meen; ik, dat van de besteding der over heidsuitgaven een leidende Invloed op de ontwikkeling van het ebdrijfsleven moet uitgaan, langs den weg van aanvullende financiering of via het verstrekken van stlmuleerende op drachten. Sedert de opheffing van den gouden, standaard is de reguleerlng van de geldmarkt reeds grootendeels in han den van dc overheid komen ie liggen, doch ik geloof, dat ouk fn de toe komst de beteekenia van de regeering op de kapitaalmarkt tpoot zal zyn. Zij zal er ech'cr ter dege voor heb ben te waken, dat de kapitaalmarkt- niet door de overheid wordt .gedrai neerd, hetzij doordat haar beleid rem mend werkt op de besparingen, hetzlf doordat zy onvoldoende ruimte laat aan de vrijheid van investcering. An derzijds zal een zeker toezicht op dc particuliere tnvesteeringen niet ge mistkunnen worden. op dit oogenblik moest ons -interri view, darmeer weg had van een col- lege dan van een vraaggesprek,- Jam mer genoeg worden onderbroken. Doch het gesprek heeft lang genoeg geduurd om ons.de zekerheid te ge ven, dal deze „nieuwe socialist" met hetzelfde vuur-als de „oude", de so-. ciaUstische principes ten aanzien van de beteekenis der overheidsfinnnciÖn voor dc maatschappelijke welvaart huldigt. v

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1