Gesprek met Schermerhórr»; v; J DESSCHIEDAMMER U Nederland een conservatief - eiland in de radicale zee? Bakkers wérken nóg in Amsterdam De E.V.C. sfeiï voorwaarden 39950 Nederlanders De Groote Vier verdaagd NIEUWE BONNEN NED. PAARDEN NAAR ENGELAND Schermerhorn in Rotterdam Verkiexingsrede op hel Sticht-schepiein Nederland leidt in bsljarttcurnooi BNADM r.ANRF HaVBN 141 SCHIEDAM7' TEI.EÊ-t»ON SS'W; 4 BrWNBMJSNTSPRlis PER WEEK 31 CENT pj-ft KWARTAAL 4.— LOSSE NUMMERS f O.Oï ZESDE JAARGANG NO. 113 NT 1 ES EN INI .1CHTTNGEN niENSTi- V1SCHES INttÉl ■f.ROriTKDAll f ADVERTENTIES SCH 1 E DA MSCH ESINÖi TELEFOON NRS K«0 EN 6s::i» Ka' .POST.GinO No JWöW'V;" Bankier: AMSTERD BANK. .i'E HOTTEllDAM DONDERDAG IK MEI 1946 „Als- iemand xnij zegt: <le regeering heeft in allerlei dingen niet radicaal genoeg doorgepakt, ze Is te kort geschoten in flinkheid van optreden, «Tan antwoord "ik: accoord". Maar ik zeg erdadelijk Iets hij. fliti" deze regeering had geen normaal parlement achter zich, steunde niet op een volksvertegenwoordiging, waarvan zjj wist of kón weten wat zij eraan had. En als de regeering* de gelegenheid,: schiep óra een Kamerdebat in grooten stijl te doen ontbranden, dan .i heeft die volksvertegenwoordiging de kans meer dan' eens' onbenut gelaten"./ .'V" 'r: van het nationale, sociaal-econo mische leven., „Dat er geen ruimte is voor deab- solute souvereiniteit van den staat In den gedachtengang van iéder, die. iets beters wil 'dan chaos en anar chie voor ieder, die de gemeenschap -der: staten wil, waarbinnen elke af- ■zonderlijke staat ten aanzien -van die gemeenschap rechten èn .plich- *vten hècft, vooral ook den plicht der .dienstbaarheid aAnhethoogere, ge- meenschappelijke belang/dat is'dui- delijki Maar evenmin is er, voor wie Iets beters \yir dSn. chaos in het na- - ttonale,' ruimte voftr*1 de -"absolute r souvereiniteit vaii den'enkellng; Ook die ontleent zijn; rechten) aan „en heeft zijn- plichten -jegens de"natio nale gemeenschap .welke belangen 'zwaarder -wegen dan de zijne, en alleeneen politiek,; gericht, op een •beperking- van de individueele eco nomische Vrijheid yoorzooveel de be langen van'de gemeenschap "die be- c perking eischen; kan de geestelijke vrijheid waarborgen,,- die' het groot ste cultuurgoed van West-Europa is. Dat gezichtspunt-veroordeelt even- „wel mét dè'onbeperkte individueele vrijheid óók.', elk .absolutistisch staatssocialismè. \yaar -alle .accent op den enkeling' wordt gelegd, daar sterft de waarachtige geestelijke vrijheid, die alleen in een gemeen schap van dienende enkelingen bloeien kan. MEar zij sterft evenzeer daar, waar alle accent op den staat komt te vallen. - Tusschen het overleefd individua listisch-liberalistische - vrijheidsbe grip en het den enkeling dooddruk kende collectivisme de "grondslagen van een socialistisch gémeenschaps- idéaal te' verwezenlijken, dat per soonlijke ontplooiing .van gaven ruimschoots mogelijk- maakt maar, bij alles het belang der gemeenschap en. den plicht tot -dienen daarvan vooropstelt .'dat ls de '.bijdrage, die West-Europa aan den -wederop- -b omv^^w -'Wcreld^j^^teveren lïéeft/' -v T- "f-,' >7;j *- /-Een/lange wègV De interviewer -maakt' de dpmer- king, dat önsVólk/éh iiïèt ons" volk alléén,'nog een" langen weg zhl moe ten gaan, vóór het aan een zoo. sterk, internationaal georienteerden kijk toe is, en prof. Schèrmerhörn neemt die opmerking óver. Hij is er de maii niet naar 'om zijn vólk in.'hét gevlij te komen of .het te .paaien met, ver kiezingsbeloften.'Graag en grif g«jft' hij toe, dat wij vaak veel te egocen trisch denken en praten; dat wij. de maat van onzen tijd niet hebben,en nog een langen weg moeten gaan. Maar in heni leeft een stuk gezond, idealisme. Gezand omdat het zijn wortels vast in den-Nederlandschen grond heeft; gezond omdat het rust op een soliden kennis van de Neder landers, met hun groote deugden en hun groote zwakheden. Schermerhorn is, mocht hij door de uitspraak van ons volk op 17'Mei opnieuw geroepen worden tot de leiding, bereid om dóór te zetten, maar op een anderen grond slag dan. Niet meer niet een drassi- gen parlementairen bodem onder zich, maar nu gesteund door een kiezersuitspraak eneen daarop ge-, bouwde,"- in haar meenïngsverdeeling duidelijke v>EkKVcrtegenwoordiging. Zal Nederland hem de kans geven En zoo ja, heeft lijj dau conerete plannen, die bÜ met alle kraeht ten uitvoer wil leggen? Natuurlijk'heeft hij ze. Een jaar regeeren heeft hem geleerd, dat geen regeering werken kan zonder den hartelijken steun van den top van het ambtenarencorps. Scher merhom zou niet de positief-waar- deerende man zijn die hij Is, zoo hfj niet graag een streep zette onder de Geen fraseologie Het is prof. ir. "W. Schermerhorn, de minister-president, die spreekt. Zoo even heb ik hem een verkie- -zingsrede hooien houden en by my zelf overwogen, hoe vele malen groo- ter het effect van eenvoudige waar heid en waardige eenvoud dandat van gebulderbas en fraseologie :is.„ Daar stond een man, die bereid is, in' eens anders huid7 té kruipen,: - de dingen van het gezichtspunt vhn- zijn tegenstanders te zien,de; be- trekkelljkheid 'van eigen .waarheid" en „gelijk" 7 te erkenden, maar'.een! 1 man ook.v die, met een diep besef •c van goéden'Kwaad uitgerust zoekt naar-een weg uit de diepte, waarin ons vólk is omlaag geduwd;, een man, die-niet kan en.niet wil. rede- - neeren uit den hoek van kleine:in dividueele kankerfj, maar die.vóórts- durend probeert op te klimmen naar "die hoogte vanwaar hij zijn'.vader- land ziet-in het.geheet van een nóg i, verscheurde, zich moeizaam bered derende wereld..Een man/ die'zpn- der zweém-van effectbejag, "dood rustig. af en toe een: vlieg van zijn hoofd jagend of 'vertrouwelijk* tegen den microfoon leunend van zijn zorgen, van zfjn Idealen, van zijn be doelingen en van zijn beginselen vertelt, niet beneveld geraakt dpor een zeldzame populariteit, zich be wust van de gebrekkigheid van alle menschenwerk, maar doende wat zijn hand vindt om te deen. Meer dan een uur heeft hij - schoon ln het geheel geen redenaar dit gehoor van kiezers vastgehou den, het meegevoerd naar de kern van zijn eigen politieke credo, en nu zit hij tegenover mij, rond mid dernacht, met het vooruitzicht:van nieuwe ambtsplichten die-morgen ochtend wachten en-waarvan'zelfs dc voorbereidingnog moet'worden bégormnr-vv.--. - --r:,yiv -Europeaan'/ .-tui Bchermerhorn is tneer dan Nederlander alleen; hij is Euro peaan-, West-Europeaan. Hij ziet voor ons- verkleinde West-Europa een groote taak, die misschien met de redding van de vrijheid zou kun nen worden omschreven. Maar zijn vrijheidsbegrip heeft met dat van de liberale 19e eeuw .nauwelijks aan rakingspunten. Aan den wortel van zijn politiek denken ligt het belang van de gemeenschap en de erken ning dat alle Individueele vrijheid door dat belang moet worden „be paald.- Erover sprekende .vertaalt hij de beperking van de souvereiniteit van den enkelen'staat'in termen iuANC, UMBERTO \..\u ;u bet scoopje „Ko »«ng tu 0 :i i niet heelemaal klaar geko men met de rêpubilke-oscb .monar chale splijtzwam ln Italië. Umbei'to heeft'por proclamatie verklaard, dat hij de fundamenteele wetten des .lands''loyaal- in acht zal nemen en dat hij den wil van het volk zal ctr- bledigen:gelijk -die.zich openbaart snt de stemming van 2 Juni a.s. En hij besloot met de vermaning ünt allen zich om de vlag der eenhetd scharen, nu het volk de niéuwe structuur van den plaat zal uitmaken. Na 85 jaren monarchie in Italië zegt dus de jonge koning ad interim: „Itallaansch volk wees een verstandig werkgever, uw werknemer zal gaan of blijven al naar gij,beveelt." Dc feitelijke taak het Italiaanschc volk door deze bewogen weken heen te loodsen rust op de schouders van De GaspcrJ, fchr. dem.J, Nennl (soc.) en Togliattl fcomm.), die alle drie van hun resp. partijen uit worden bestookt met opportunistische advie zen, cn die zelf misschien allang hun regeerihgscoalltie hadden willen prijsgeven, ware het niet dat er ka pers np de loer liggen die op troebel water hopen om hun eigen slag te kunnen slaan. Admiraal stone, chef van de geallieerde contrölecommis- sie, volgt nauwlettend ltallëvs iconlng, Italië's regecrlng en Itallë's volk, .en als hij het-noodig oordeelt stelt hij op eigen houtje het referendum („Repu bliek of Monarchie") voor onbepaal- den tijd uit. zich daarbij beroepend op de wapenstilstandsvoorwaarden "van ecnlgc jaren terug, vuVwaarden waaraan vrijwel geen Italiaan meer graag denkt, stone hoopt dat het vurige verlangen om per referendum de toekomst van Italië te bepalen het wint van even vurige opwellingen om elkaar roet ln het eten te gooien; daarom dat hij even heeft laten mer ken dal hij er nog altijd zat en dat men rekening heeft te houden met de geallieerde contrölecommlssle. Ook dc restanten Duitsche weerwol ven en de groepen der neo*fasclsten weten z|chdoor stone gevvaar- schuwd.; -. G .85 Jaar is in ItajlË het koninkrijk thans oud, dat Cavuur grondvestte, en het heelt .3 monarchen- gehad. KO-' ning Umberto" I viel ln Juli; 1900 te Monza als slachtoffer van"'een anar- chlst. Zijn r zoon, Victor Emmanuel III, .een voortreffelijk huisvader en een numlsmatlcus van naam gold jarenlang als de kleine rots die onder geen branding/bezweek (zelfs niet onder de nederlaag -van Capo- retto) en toch :loopt. hij thans te) Alexandria to tobben waar zijn ko- nlngsfouton de -laatste 20 jaren in scholen. Heeft hij als koning pech gehad, of schoot hij als vakman tc kort en liet hij zich overbluffen door iien „Fassadenklctiercr" (politieken geveltoerist) Mussolini? het is nog te versch. Paa het jaar 2000 zul er ccn onpartijdig oordeel over kunnen vel len. misschien. „Oranje" wee' thuis Vanmorgen om 8 uur reeds gleed, de „Oranje", nd een afwezigheid van meer dan zes. Jaar voor het eerst een Nederiandsche haven binnen. De Rotterdammers mogen er trots op zijn, dat hun haven deze .eer te beurt ts gevallen. In de gouden morgenzon maakte het schip, dat er zeer onderhouden uitzag, een prach- tigen indruk, Toen wij de tunnel onderdoor gingen, voer het juist langs de Parkkade; wij moesten ons even realJseeren, dat zich. boven ons een fietstunnel, een dik betonnen en een ijzeren dak, een zandlaag en een paar meter water en dan een schip met gelukkige Nederlanders bevonden. -Om 9 uur meerde de „Oranje" aan .de Wilhelminakade. Met de debarkeering werd onmid dellijk begonnen.- v. 77 7.7'- Binnenschepen kómen terug Nam ons lcr .uorc komt zulten, allo Ncdoi'Iondselie- schepen, die zich nog in'N. W. Puitschliiiïd, Noorwegen en" Denemarken .bevinden, en die des- tijib deel uitmaakten" van de'OTgaui- saiica .Nord, cn Speer,aau do Neder? Jandscho regecrlng worden teiaigge- geven. Na zeer lange onderhandclm- gen. is liet NcdérlamTsclio selieopvaart- deakundigen gelnkt ;dit. resultaat te bereiken. JTct gaat hior^om, een' 200-.: tal scliepon/imJionfdzaak-.binnensche. PD.n-izullen t door dQ/Marineeom-'" inrssic Teruggave Vaar tuig ui naar' NcderJand wordengeleid en onder no eigenaar* vvovdmvwerdeeld loyale, j a vaak toegewijde, médev^ef- king van tallóoze ambtenaren;.Toch, bij heeft ervaren, dat menlgmaalKje onaantastb aarhëid van -1 ambtelijke posities dc regeering het- doortasten onmogehjk. maakte.; De7„techt^9- sitie" van den ambtenaakkon-gegist I wat kleiner eii die- van- den niet/ ambtenaar wat grooter zijn. - Coii- ere ter gezegd: een1 regeermg tfioèt een leidenden functionaris,,die nletr mee kan of, erger, niet mee K'wil, overboord kunnen zetten; De verzekerdheid van den. lamb- tenaar mag, geen slagboom voor-.een' opmarcheerende regeering zynr Dat r 1 s een van de concrete denkbeel den. Er. zijn er veel meer. /Prof. Schermerhornziet in, dat wij ;m; in versneld tempo door de zuivering - heen moeten. Hij 'ziet in, hoe ,er allerlei symptomen zijn van een, neiging" om - ,-,red jezelf" te spélen', om zelf den rechter te gaan-Uit-- hangen/ óf-door de overheid lll^aal het oordeelswerk uit handen te né men óf doorna oordeel en onder,- - gaan van hét oordeel'den gezuiver-- de of gestrafte-te biyven onderwer-- pen aan- allerlei-achteruitzetting. K' Weg met-dat allés, concludeert- hij. „Het zou een ramp zijn als .wij: hier uit den oorlog op den duur één kJasse-indeèlmg der burgers ".'.naar gelang van hun oorlogsdrang ovêr- hielden. Hóé eerder wij terugkeènèö naar een 'Nederland met. norrrtólé rechtsstaat-verhoudingen, 7'waatih geen eigen richting" noch een einde- loos nadragen van reeds geboéte bouten )voorkomt7hóe beter.: hefcïzal/- "'zijn?' V Y'. 7'. Met een paar „kleinere" pionnen uit een lange rij :'van kleine- en (groote teekent niemand de forma- iten van den huidlgen minister president,- De paplemood van den interviewer en de tydnobd van den- .geïnterviewde maken het geven van het volledige beeld onmogelijk. Dat. zou een dieperen kijk-in^zijn geestes leven en in zijn zware'zorgen ver ben. Dat zou karakterschets en mo- tief-ontleding- vorderen en ook een inblik in 'een problematiek zóó zwaar en zóó; gevarieerd -;als zelden., een. ■premier ze' had.' Heeft- niet ScheT- -rnerhonv geworsteld met-zijn .ver antwoordelijkheid in het Indonesi sche vraagstuk en doet hij het niet nóg dag aan dag?.. -Met zijn ambtgenooten en hij kan niet nalaten ln dit verband zijn Ontaarde ouders veroordeèrd Rotterdam. Donderdag Hedenmorgen veroordeelde de ar rondissementsrechtbank den 48-Jari-, gen bakker J. P., die zUn pasgebo ren kind ln devlammen van den oven had geworpen, - tofcs1 vier jaar gevangenisstraf. Zijn .\touw, de 36- jarige J. A. de B., kreeg eveneens vier jaar. Het resultaat van de gisteren t<« Amsterdam gehouden vergadering der georganiseerde bakkersgezellen is van dien aard, dat de hakkers heden normaalaan het werk zijn gegaan.. Op een verzoek om een voorschot- op de gevraagde „vacantletosslag" konden bakkerspatroons niet in gaan, omdat de regeering inwilli ging van dien eisch in welken vorm ook ónmogelijk maakt. De onderhandelingen worden voortgezet. Voor het lossen van bananen Naar aanleiding van een tot haar gericht verzoek, deelt het bestuur van de E.V.C.,' bedrijfsgroep trans port-Rotterdam het volgende mede: „De bananenboot, die volgende week in de Rotterdamsche haven verwacht wordt, kan met medewer king van de E.V.C/ worden gelost, mits daarbij de.volgende "voörschrif- ten in. acht worden-genomen; le. Er. zullenuitsluitend haven arbeiders aan het werk worden ge steld, die zich hiervoor vrijwillig bU het bestuur der E.V.C. Jiebben aan- gemeld.-- 2e. De lossing geschiedt mede on der toezicht van de stakingsleiding der E.V.C. 3e. Het totale door de havenarbei ders verdiende loon zal aan het be stuur der .E.V.C.-worden ter hand gesteld,- welk bestuur in "overleg-met de havenarbeiders een bestemming aan.deze gelden zal geven.. Van bovenstaand besluit is zoowel aan de scheepvaartvereenigjng Zuid als -aan minister Mansholt kennis gegeven, met het verzoek hierop zoo spoedig mogelijk te antwoorden". De afdeeling pers en publiciteit van den dienst der repatrieerlng deelt het voleende mede: Op 1 Mei 19-16 hadden 39.950 re- patrieerenden Nederlandsch-IndtÖ ^™ten, .en" wél 19.800 uit' Java, 5.400 uit Sumatra, -10:000 uit Sin gapore. 2.400 uit Ceylon, 1.000 uit Siara, 200 uit Manilla, 550 uit Bor- Gróote Oost en 600 uit Aus- tralie en Nieuw Zeeland. ;i 'Op. dien -datum wachtten in - totaal nog 27.800 landgenooten' op L^Patrieerlng, nJ. 15.OOO op Java, 4300„op Sumatra, 1.900 te Singa pore,, 600 op Ceyloh, 2.600 in Siam 3-400 in Australië 7 en Nieuw- :;Zeeland/y/ '7 De minis ters_ Kvan/buitenl andsche zaken," thans/ tV Parijs bijeen, heb- ben.hun byeenkomsten verdaagd tot lu Juni a^. Dan komt men weer te Parijs by elkaar.-Van - vredesconfe renties is nog-geen datum vastge steld. Italië krijgt alleen een' hér-, zien wapens tils tan dsverdrag en liet lot van Duitschland z'al niet eerder worden'behandeld dan in November. hartelijke samenwerking - metde ministers Logemann en Van Royen te.roemen heeft hij koers geko zen en dieper en dieper groeit -in hem het besef dat die koers de; eenig mogeiyke,.de eenlge te.ver antwoorden koers is. - „Geen oorlog om Indonesiër* Dat is een program, nationaal èn inter nationaal gefundeerd, een program, waartegenover de oppositie alleen maar" negativisme of irrealisme stellen kan. Gezocht noch begeerd Schermerhorn heeft zyn huidige verantwoordelijkheid gezocht noch begeerd. Zij is hem toegeschoven en hij heeft haar aanvaard met die rust en die energie, die tot de beste uitrustingsstukken van dezen door-v en-door-Nederlander behoóren. Eeiv jaar lang-beeft hij met. zyn team gezwoegd voor óns volk. Fouten? O ja, meer dan hém lief is." Meer te doen dan gedaan? O ja, hij weet het beter dan wie ook. Maar wat'is er in dit Jaar al niet een bèrg ver-- "zet!/Opsommingen? zy 1 zijn niet- noodig vóór - wie nietziendeblind is en. hborënde ,'doofMaar van al het-geschiede ligt'niet één ding Schermerhorn zóó diep in het hart Als de: doorbraak in de,politieke verhoudingen, dié, zy mogen dan geenszins volledig "zijn,"- ;.de^ groöte belofte is voor Nederlands politieke :L toekomst/7/./,,7 .'/V Als.morgen het Nederiandsche' volk ter stembus optrekt^ kiest het niet meer op den ouden, voos gewór den grondslag. Neen; het kiest tus schen vooruit en achteruit, tus schen progressic.cn reactie, tusschen vernieuwing en herstel. Dat er in Nederland een bundeling van pro-, gressief-democratische krachten, is ontstaan, protestanten, katholieken en humanisten omspannend, dat is Schermcrhorns hoop èn voor een goed deel Schermerhoms werk. Morgennacht zal ook liü weten hoé ver liet politiekvernieuwingsproces is doorgegroeid. Het antwoordwordt hem gegeven door het'volk aan de stembus. In heel West-Europa waait de wind der vernieuwing. Zou Nederland 'n gooi willen doen naar de positie van het conservatieve 'eilandje ln de radicale zee? De interviewer ge looft het niet. Schermerhorn gelooft 't ook niet. En wie, die Nederlands plaats en taak in de. nieuwe wereld ziet, zou het eigeniyk wèl gelooven? BONKAARTEN1 KA, KB, KC 606 2B5 alg. 250 gram jam enz. 284 alg. 1D0 gram koffie 283 alg. pj.m. 325 gr. huishoudzeep ■282 alg. 4 doosjes lucifers BONKAARTEN KF G06 369 BMV 125 gram boter 384 res. 125 gram margarine BONKAARTEN LA. LB, LC G08 A 44 melk .2 liter melk B44, C44 meik liter melk 228 aardapp. 2 kg aardappelen BONKAARTEN KD, KE 60f» 785 alg. 250 gram jam enz. 784 alg. pLm. 250 gr. huishoudzeep 783 ótg. 4 doosjes lucifers BONKAARTEN LD, LE 60G D 44, C 44 melk 6 liter melk 728 aardapp. 1 kg aardappelen TABAKSKAARTEN ENZ. T 28 2 rantsoenen tabak V 28 100 gram chocolade of suikerwerken X 28 100 gram chocolade of suikerwerken De bonnen 211,.721'en 221 alge meen van cle bonkaarten K 604i welke zijn aangewezen voor boter, blijven tot en met 25 Mei geldig. BINNENKORT'PUNTEN VOOR KEUKENGEREI Het C.DK. "deelt mede, dat bin nenkort nieuwe puntenbonnen voor metalen keukengerei en serviesgoed ln gebruik zullen worden genomen. De oude' puntenbonnen voor deze artikelen blijven tot nader order geldig. De nieuwe bonnen voor ser viesgoed hebben eenwaarde van een punt (zwarten opdruk) of vijf punten (roode-opdruk da kleur der bonnen is bruin. De nieuwe bonnen voor metalen keukengerei hebben een waarde van 'een punt (zwarte opdruk) of tien. punten (roode opdruk) de'kleur van debonnen is, violet. '7 AANTAL KIESGERECHTIGDEN: Het to laai aantal kiesgerechtigden - in Nederland is niet, zooals gisteren abusievelijk gemeld, .5.129.927, doch 5^29.927. Geschenk voor den Engclschen Koning T'oor het ccvst sinds jnrcn. ztfn gis teren 'over 'tien Hoêh van Sollanü weer paarden naar Engeland ver scheept, Kei-was diimaal echter een bijzondere, zending, die met de Har- icichboot Shcringhain in twee reisen wordt overgeb raclet. Vit - dankbaar heid voor den in en na den oorlog' ondervonden EngelscJicn steun heeft onze Tcgecrivg aan den Koning van Engeland dertig zwarte rtd'nen en zes appelschimmels geschonken. De zwarte ruinen zijn stoere typisch Ne deriandsche rijpaarden die speciaal voor dat doel zijn- uitgezocht. Zij zul len de lijfwacht des konings, dc Eogal Eorse-Guards, niet weinig sic- ren. De zes appelschimmels krijgen: ccn nog gewichtiger, taak. Zij stillen dc 1:otiinkl\jI:c koetstrekken, waarin Kunne Majesteiten' b\j officiecle ge legenheden gezeten zullen, zijn. Deze prachtige paórden zullen daarom het konhikiijltc, decorum, waarop men in Engeland zoozeer isgesteld niet wei nig verhoogen. Zt, L. A. M* Dekkers, die viet dc. zorg voor de paarden is belastvertelde ons, dat het Ncdcr- landscfie léger reeds vele paarden-r transporten tc verzorgen heeft ge had. Enkele maanden geleden zijn o.a, vijftig Bcmcr-hcngstcn, die dc Dnit- sellers j» den oorlog i*«a de Frun- schen" hadden gestolen door Ncdcr- landers teruggevoerd naar Par\js. E enigs zins onwennig strompelden cn steigerden dc paarden aan boord van de oude Sheringham, die speciaal voor sallce transporten is in^cric/if. In. Engeland 'zullen zij eenig en tijd ïft quarantaine blijven dit zijn zoo de voorschriften bij het verroer van levende dieren overzee om daarna officieel aan dén Engclschen Koning ter hand tc worden gesteldWaar schijnlijk zal het Nederiandsche ge schenk door Prins Bernhardt die een groot aandeel heeft gehad in deze sympathiekegesteaan den 'Koning worden aangeboden. /.7:7 Rotterdam, Donderdag - Zonder- dikke woorden ol niets zeg gende frasen, maar eenvoudig, als gold het- een gemoedelijk gesprek, keeft minister-president Schermer- .horn tn zijn kwaliteit van lijstaan voerder van de Party van den Ar beid, gisteravond z|jn duizenden ioe- hoorders, opeengepakt Op hei Sticht- scbeplelverteld van de moeUUkhc- den, waarmede zf]n regeering te kampen heeft en den weg gewezen naar het herstel van de welvaart In ons geschonden vaderland. Hij/beloofde 'zijn "luisteraars geen gouden bergen .en deed evenmin be loften, die toch niet uitvoerbaar zijn. Het programma, welks uitvoering de regeering-Schermerhornverleden jaar ter hand nam,-is nog op geen stükken. na voltooid en zal evenmin ln de komende vierjarige regeerings- perlode gereed-kunnen komen. Jaren van ingespannen arbeid .door de ge- heele Nederiandsche bevolking liggen voor ons. Daarom vond minister Schermerhorn de komende verkiezin gen zoo belangrijk. De eenvoudige kiezer: ln zijn stemhokje zal te beslis sen hebben over een programma van radicale vernieuwing of een van re actie. Spr. betreurde het, dat de kwestie-' Indonesië, z.i. een nationale zaak, een strijdpunt in. de verkiezingen is ge worden. Hij zei er dit van', dat, moch ten de verkiezingen een conservatie ve .regeering- .opleveren, Nederland dan internationaal in de grootste moeilijkheden zou komen. Ons land zou een eiland van reactie zijn te midden van een socialistisch West- Europa. -'/.•- Sprekend over een ander punt ln den verkiezingsstrijd: het leiden van ons economisch leven, betoogde: mi nister Schermerhorn, dat" het niet aangaat dc wereld te laten terugzak ken naar den toestand van vóór 1940. Het gaat eenvoudigweg om .- don EERERAAD VOOR DE OPERA Ten einde een rustige werksfeer vóór de afdeeling Opera van het Ge meentelijk Theaterbedrijf te Amster dam tc verzekeren, heeft de minister van O., K. en W, een bijzonderen eereraad ingesteld voor de zuivering der opera. Als voorzitter van dien eereraad zal optreden prof. mr. \V. P. J. Pompe. Verdere leden zijn twee juristen en twee musici. BONNENZWENDELAARS IN HOOGER BEROEP Met tiitzonclcriiiff vim Ten Have, hebben allé veroordeelden in do.bou- uenzwcndeiaffaire van ile T7.V.Y. hoosfor beroep mui gele -kond. Ook liet O. -AL heeft appel fióngc- leekcud tegen de gevelde vonnissen. FRANSCHE BOKSERS IN A'DAM Op 28 MeJ zullen in den Apolloh3l te Amsterdam wedstrijden worden goorganlscerci tegen Fransche bok sers. Luc van Dam komt in den ring tegen Antoine Tonolo: Lagrand tegen Roger Tison, ^overwinnaar o.a. van den ex-wcreldkampSocn Angclmann. Nol Ktefn bokst tegen Ali Belaid en Pierre Doorenbosch tegen Camiiie Caufour. - De iBritsche controle-commissie maakt bekend, dat de schade, welke door de stad Essen in den loop van den oorlog werd geleden, 4 milliard mark bedraagt. B7 pet. .van rie fndus- trieele ondernemingen werd geheeTof gedeeltelijk vernietigd. strijd- tegen de werkloosheid, - een kwaad dat zal terugkeer en, wanneer v/ij er rüét in slagen' het economisch bestel te .beheerschen. De volstrekte of eehigszins beperkte vrijlating hier van leidt tot catastrofen. v - Herstel van Rotterdam Over Rotterdam zetde de 'minister president; dat deze stact met haar verwoest achterland en 'getroffen ln haar welvaartsbronnen, de zorg van de géheele natlo vereischt. Ret U •r.nletmogeiy k, het herstel aan het tnt-~ tlatief van den particulieren onder nemer over to laten. Alle wetenschap cn alle kracht van -het geheele Ne deriandsche volk zfjn noodig om deze stad weer te-maken tot wat zU Is ge weest. .7 Uitvoerig/ behandelde minister Schermerhorn ook het punt sociale verzekeringen; waaraan z.C nog i'eel mankeert, doch aan welker verbete ring de regeering daadwerkelijk bezig is. Een volledige omvorming van het gehéete sociale verzekerings stelsel in een omslagstelsel zal moe ten komen. Spr. deed tenslotte een hartstochte lijk beroep op zijn toehoorders hun stem uit te brengen op de Party van den Arbeid. Tedere stem- op haar uit gebracht vergroot de mogelijkheid verder te werken aan een program ma van vrijheid/vrede en arbeid In- Nederland-en Indonesië. Fraaie verrichtingen op den eersten dag Door ücfc prachtige spel van zijn vertegenwoordigers Van -Vliet. De Leeuw, Kobns en v. d. -Pol-heeft Ne derland op den eersten dajx van den in tie Rivi.èralialnans-"vaneen drie* lanücn-bil.iiartwcdst.i'ü'l op ondubbel zinnige wijze de leidiiux genotnon. Onze vier vortogemvmmligera .v'ou- nen hun partijen tQRou resp. Feurna, Mn ei aBaudnrt'en Fcigua o p sublie me wijze en daar zoowel de Belgen als dc Franschon twee partijen ver- loven, gaat Nederland aan den kop met 8 punten voor de beide andere Inmfpn met ieder, 4 punten. "7- De resultaten zijn 45/2 Vstn "ITiet -400 15 146 26.00 Feippta 134, 35 09 8.9.1 Fauronuicr 394 22 111 17.90 Ciiosserau 400 22 72 18.18 Feign» 63 9 29 7. r. <1. i'ol 400 0 170 44.44 71 '2 Macïu S7 I!" 20 4.57 üc Leeuw 300 19 05 15.78 Bruid nrt 192 t«' 37 11.20 ICobus 300 17 51 17.04 AlJ'eif 204 27 25 7.55 vVEI-RBBRIC'IT Tot VrUdagavontlKoude nacht. Overdag weer haif-of zwaar bewolkt met enkele buien. IV- nig wind.- lets,; warmer, dan vandaag-, 11/Mei. Zon op 4.4C. onder 20.31 u. Mash onder 5.34. ruaan op 23.0s u. 17 Mei. WaterstandenRoltcrdam: le-tÜ ï.O'i iiur,..2e'iy ï7.23 uur. d.. Wncstünp "■handen. Vingerhoed r Lacvoix Lagnehc v/a. Spiégcl 10 1.041 4 0.375 8 0.892 2" 0.321 I r' era'? laaimatch Primo Camera, óp ifallaansche ex- wereldkDm'piocn'bnkEon.' zal nog een maal in dejV ring komph 'om een ge vecht tc leveren/ «rt - Amerika tegen Buddy Ba er/ den broer van Max Baer, die hem in 1934 zijn titel ont nam. Cavnëra vork-oart; dat, afgezien van den uitsiae. dil zijn laatste ge vecht zal zijn 1111 wil m>* eenmaal een bedrag bij elkaar buksen waar- mede-hij In Nexv York een bar of een nachtclub kan beginnen Britsehe teK'-'ian n.r netten gaan systematisch voort- mei bei overdra gen van de bczelling va'j Bandoeng eii omgeving'aan tiv N»-derls>ndsclie troepen. Het pompptBiuvi to Bengkok en de omgeving van I ernbang staan thans onder Nederland"*'v «czag.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1