Groote naar links »/»- */*■- 1 Verkiezingen teleurstellend voor Partij van de Arbeid s II 3 I Winst voor de Katholieken en de Partij van de Vrijheid Z[fyT, Nederland kops DE NIEUWE KAMERLEDEN UITSLAGEN VAN DE KIESKRINGEN V J DE SCHIEDAMMER j de gisteren gehouden verkiezin gen voor de Tweede Kamer wer den 4.760.206 geldige stemmen uitge bracht op 'n totaal van ruim 5.200.000 kiesgerechtigden. De kiesdeeler be droeg derhalve 47.602. De eerste ver deeling van de zetels leverde de Partij van de Arbeid 28 zetels op» de Ka tholieke Volkspartij 30 zetels, de A. R. partij 12 zetels en de Ghr. Historische Unie 7 zetels. Daarna verkregen rest zetels de Partij van de Arbeid 1» totaal 29, de Kath. Volkspartij 2, totaal 32 de A, R. partij 1, totaal 13, de C. H. Unie 1, totaal 8. De Partij van de Vrijheid kreeg 6 zetels, de Commun. Partij Nederl. 10 zeteis en de Staat kundig Gereformeerde Partij 2 zetels ,3'i 2 DE EERSTE KAMER PROV. STATEN Van ds Pol lijdt- 'een nederlaag ':11 - r! '•M - AtM RED. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 8930Ö ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 31 CENT PER KWARTAAL «4.— LOSSE NUMMERS f 0.09 ZESDE JAARGANG NO. 115 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NES. 25430 EN 63500 POSTGIRO No. 398644 Bankier: amsterd. bank te Rotterdam ZATERDAG 18 MEI 1946 ZETELVERDEELING 1937 1946 P. v. d/A 31 29 i. K. V. P. 31 32 A. R. 17 e. H. U. 8 -8 P. v. d. V. 4 6 C. P. N. 3 10 St. G. P. 2 N.S.B. 4 100 10 0 -- Met ingang van Diasdag a.s.< zullen gedurende drie dagen ln der weck geen broed of andere uit graan' vervaardigde 'artikelen vöorkom'en: ^e?u'3 van de restaurants In i Is een vrijwillige r maatregel in verbandmetde actie tegen den hongersnood in Europa.; -. Het buitenland kijkt na vannacht naar Nederland en beeft geconclu deerd: „Ziezoo, daar kan nu gere geerd worden, mits Rome zijn tiak begrijpt". Met andere woorden: „Mits Rome niet terugvalt tot zijn vroegere kwalen om te zoeken naar een coalitlemogeLijkheid met de ge havende A.R. en de C.H.U., om dan te geraken tot een Ruys de Be«—n- brouckerig-Colijmch-Dc Gee^cb ge- laveer, waarbf] steeds angstig moest worden uitgekeken, dat niet vier of vyf Kamerleden ziek waren, zoodat men net ln de minderheid bleef". Neen, er is een goede kans voor forsch, effectief en progressief re geeren, als Rome zich met de P. v. d. A. samen in het bewindsjuk werpt. Vroeger werd zoo'n combi natie geschuwd, thans lijkt zij gc- wenscht. Vroeger viel te vreezen, dat de progressieven op sleeptouw zouden worden genomen door een remmend clerlcallsme, thans, nu Rome ook het oor te luisteren heeft gelegd aan het hart van den tijd, staat aan de vernieuwing, nood zakelijk geworden <loor den gruwc- Iljksten aller oorlogen, niets meer.In den weg. Rome sjoelt niet meer op hetzelfde gestoelte der rechtse' '""d, gelijk het vroeger voorgaf te doen; ook Rorr.e begrijpt, dat de bedding, opgezocht door de nieuwe stroomin gen. onbedwingbaar naar links gaat. Anders had Rome* verleden week niet met zoo'n gemak, dat bijna aan onverschilligheid grensde, in Italië koning Victor Emmanuel laten heengaan. Het buitenland ziet in onzen ver kiezingsuitslag een wending, die wonderwel past ln het kader van de intergeallieerde oorlogsvriendschap en v-redesvoornemens. Het is een Pransch-Brjtsch-R,*^,5!s'-t' - verkie zing in Nederland geweest. Fransch voor wat betreft de progressiviteit, waaraan de roomsch-katholieken zich niet kunnen onttrekken (wil len zfj den storm in eigen boezem bezweren)Britsch ta.v. het resul taat van de Nederlandsche Labour- party, de P. v. d. A., en Russisch door de mobülseerlng van de link- sche elementen, zooals die na lede ren oorlog zich ophoopen. Neder land past thans ln het vemieu- wings- en wederopbouwwerk van Europa. Wij kunnen met recht een brug 2ijn naar Zuid, West -i Oost Bedachtzaam Nederland, heen en weer geslingerd ln en na een tijd waarin alle normen uit de voegen werden gerukt, heeft weifelend ge kozen. De resultaten liggen nu voor ons en deze zullen nog zorgen ge noeg baren. Zal de Partij van den Arbeid mogeiyk oppositiepartij wor den? Zal het conservatisme de han den Ineenslaan en welke gevolgen zou dit hebben ten aanzien van de tot dusver gevolgde regeeringspoli- tlek ln Indonesië? Wij zijn geneigd te gelooven dat de nieuwe Kamer haar taak zal begrijpen, gezien in va£ de internationale ontwikkeling. Reden tot juichen moge er niet zijn. toch zijn wij ervan Hoe Dordrecht"ui!- de bus kwam Dordrecht. Geldige stemmen: 1043 35.937 (1937 29.927)Partij van den Arbeid 14.523 (11.764), perc. 40.4 (39.3); Kath. Volkspartij 3863. (2734) 10.7 (9.1)A." R, P. 7066 (7330)19.6 (24.5) Chr. Hist. Unie 2058 (1969), .5.7 (6.6); Partij van de Vrijheid 2403 (2420), 6.7 (8.1); C. P. N. 5065 (426), 14.1 (1.5); Prot. Unie 149 0.4 (-—Staatk. Geref. Partij 810.(765), 2,2(2.6) Uitslag in Schiedam Schiedam. Geldige stem...nar 194; 35.429. (1937 29764); Partij van den Arbeid 12.215 (9702)perc.34.4 (32.7); Kath. Volkspartij 9275 (7556), 26.2 (25.5)A. R. P. 4339 (4765), 12.2 (16)dir.Hist. Unie 3284 (3228), 9.2 (10.8)Party van de Vrijheid 1683 (1262), 4.7 (4.2)C,;F. N. 4070 (1193), 11.5 (4.-); Prot. Unie 103 0.3 Staatk.. Geref. Party 462 (458), 1.3 (1.5). .Waxmeer men de Tweede Kamer verkiezingen herleidt tot Statenver kiezingen komt men! tot de denk beeldige samenstelling vtjn de Eerste Kamer, die er- dan, volgens het A.N.P., als volgt uit zou zién: PartU v. d. .Arbeid 15 (14) Kath. Volksp. 15 -(16)Anti-Rev. Part. 8 (7) j Chr. Hist; Unie 5 (6)Party v. d. Vrijheid' 3 (3)Comm. 4 In de provincie Zuid-Holland is bjj deze berekening aangenomen dat de Staatk. Geref. Party zal stem men op de Anti-Revolutionnairen, daar anders de communisten met den zetel zouden gaan stryken. In de provincies Brabant, Lim burg, Zeeland en Utrecht is aan genomen,1 dat de Communisten op de Partij van den Arbeid zullen stemmen, daar anders de Kath. Volkspartij- een zetel meer zou ver werven. De N.S.B. had in de vroege re Eerste Kamer 4 zetelsthans zouden de Conmn ér 4 krijgen,; Wanneer men de Kamerverkiezin gen tot Statenverkiezingen herleidt, krijgt men het volgende beeld van de samenstelling der Prov. Staten, ln Zuid-Holland: Partij van den Arbeid 27 (29); Kath. Volkspartij 15 (IC)Anti Rcv. Party 14 (23); Chr. Hist. Unie 7 (8); Partij van "de Vrijheid 7 (7);; Comm. Partij Nederland 9 (2) Staatk. Geref. Party 3 (3). Als lid van de nieuwe Tweede Kamer zijn de volgende candi- daten verkozen: Partij van den Arbeid: W. Schermerhorn, Delft; J. M. Willems, Tilburg; A. M. Joekes, Den Haag; C. J. A. M. ten Hagen, Nijmegen; M. v. d. Goes, Wassenaar; J. H. Scheps, Zeist; L. A. Donker, Rotterdam; H. van Sleen, Rotterdam; J. Schilthuis, Den Haag; G. E. van Walsum, Rotterdam; R. v. d. Brug, Gouda; W. Drees, Den Haag; J. H. A. Logcmonn, Den Haag; J. E. Stokvis, Den Haag; J. A. W. Burger, Dordrecht; T. J. A. W. Schorer, Middël- 1 burg; J. J. Vorrink, Amsterdam; E. Kupers, Bloemendaal; N. S. C. Tendeloo, Amsterdam; S. L. Mansholt, Wassenaar; L. N. Palar, Amsterdam; E. A. Vermeer, Naarden; P. Lieftinck, Rotterdam; H. J. van den Bern, Amsterdam; H. Vos, Wassenaar; J. Tuin, Hoogezaud; G. van der Leeuw, Groningen. K.V.P. F. van Vliet, Eindhoven; J. H. van Maarseveen, Utrecht; L. J. M. Beel, Wassenaar; F. G. C. J. M. Tculings, Vught; M. j; M. van Poll, 's-Gravenhage; E. M. J. A. van Sassen, Vught; J. M. Zegers, Schayk; Chr. Mol. Etten; F. J. M. Smits.van Oijen, Eind- 1 hoven; P. J. s. Serarens, Bilthoven; W. L. P. M. de Kort. Goirlè; J. G. Stokman, Utrecht; Chr. G. Matser, Arnhem; H. Ruyter, Am- hem; E. G, M. Roolvink, Almelo; J. R. H. van Schalk, 's-Graven hage; L. G. Kortenhorst, 's-Gravenhage; W. J. Andriessen, Maar tensdijk (UtrjA. M. Lucas, Rotterdam; Th. D. J. M. Koersen. Amsterdam; F. J. H. Bachg, 's-Gravenhage; C. P. M. Romme, Overveen; M. P. van der Wei]den, Zevenhoven; J. Groen Azn., Alkmaar; W. Steinmetz, Amsterdam; A. J. J. M. Mes, Heinkens- zand; Th. S. J. Hoofj, Haarlem; W. J. Droesen, Roermond; G. A. M. J. Ruijs de Beerenbrouck, Holtum-Bom; J. H. Maenen, Heer len; J. M,Peters, Roosteren; H. M. J. Dassen, Heerlen. Chr. Hist. Unie. H. W. Tilanus, 's-Gravenhage; J. J. R. Schmal, Voorburg; J. de Ruijter, Harich by Balk; Tj. Krol, Haren (Gr.); H. K. J. Béemlnk, Rijswijk (Z.-H.); C. W. I. Wlttewaal van Stoet wegen, 's-Gravenhage; W. F. E. Baron van der Feltz, Middelburg; H. Kikkert, Emmen. Anti-Kev. Partij. J. Schouten, Rotterdam; J. A. de Wilde, Voor burg; A. G. Roos jen, Amsterdam; H. J. W, A, Meijerink, Arnhem'; J. .Terpstra, 's-Gravenhage; C. van den Heuvel, Leiden; A. 'Sta-'' pelkamp; Utrecht; Ol Smeenk. Arnhem; J- A. K. J. S. Bruins Slot, v Aerdenhout; J. Algera, Leeuwarden; E.' P, Verkerk, Boskoop; C. van der Zaal, Ulrum; J. Fokkema; Delft/ v/'/Party van de Vryhëid. AL .de.Witr-Fbrtanier, Amsterdam; H. A. l,;;Korthals;"Voorschoten;; S/ E. B. Bleïerha, Usquert (Gr jG. Vonk, Haarlem; A.,H. W. Hacke, Voorburg. CT.N. Nederland.' G. Wagecaar, Amsterdam; S. de Groot, Amster dam; Borst, Amsterdam; A/C"Koenen, Amsterdam; D. J. Stok-, vis, Amsterdam; O.-Hoogcarsiïél,-Rotterdam-; W. van den Muyzen- bergWillemse/ AmstéVdam;/J/-H/C/Spijkers, Tilburg; J. Groningen/ -V./ APELDOORN—KOOTWIJK PER tONnENSCKE BUSDat ook P. T. T. doct. tcat. er geüuan Tanyior- Jdcn^bewijst deze foto 'van. den atiio- busdicTi3t Apeldodrii—Egótwijk, wel-* ke wet de typUclic-LovAenscltcauto-3 bussen tvjee verdiepingen - wordt onderhouden:^JDeeo'vervoermid delen. Werden door dó geallieerden. ••.->/. of gestaan. ..i. - Ter .vcrgelijkiug van de'-erjfers der ,mi<ligo vcrHcziagtm na-.t-ilic -.vnn .to- rigo vcrkiczingcji zijn: 1. do cijfers .vanSbciaal-Denioem- tisclio ArbeiderspartijVrljzümia; Democratische Boiid en Christelijk Democratische Uuio tezamengevoegd ter vcrgéiyiüig met die van do Par- +ij vtcv Ü0t''Arbeid de cijfers van- de Liberale Staatspartij gegovea tor vergelijkiug mot die van de Partij van. do Vrij- hcid. ARNOLD MEIJER 12^JUNI VOOR v"'DEN RECHTER"* •Naar wij veraé/nen; zal' Arnè/t Meijer vermoedolijh op Woensdag 12 Juui voor hét bijzonder gerechtshof te ■Den-Bosch terécht 'sta«n/- Als zijn verdediger zal optreden Mr. J.'J.'A. v. d. Putt te Eindhoven. Van do tenlastc logging zijn nog géén gegevens beschikbaar. DEN BOSCH NIJMEGEN Geldige'; stemmen F.V.d.A. K.V.P. A.H. C.H.U. P.v.d.V. C.PJ4. S.G.P. 1946 - im xik'VT-" 230.540 100 105.743 TOO' 55.024 23.87 39J72- 20U 115.225 40.38 87.009 -'44.5 19-525 B.47 21.U9 - 10.8 7.77 - 12.458 G.3 4-56 6JM2- 3.2 2.77 LSffi 0.7 2A8 5JZSS'-:2.7 17.902 10.523 6.384 5.937 ROTTERDAM LEIDEN UTRECHT Geldige 1946 1937 'ft* Geldige -1946 1937 - Geldige 1946 V» 1937 stemmen 290.552 100 230.002 IOO stemmen 243.616 100 212.449 100 stemmen 271.419 100 224.285 100 P.v.d.A. 37.722 12.98 18.342 8.- P.V.d.A. 57-505 23.60 47.359 22.3 P.v.d.A. 78.730 29.01 60hl0 27.1 K.V.P. 223.939 T7.07 175.624 76.4 K.V.P. 691076 28.35 56.424 2S.E K.V.P. 70.051 25.81 55.722 24.8 A.R. 10.340 3.56 10.102 4.4 A.B. 41.819 17.16 41.532 19.5 A.R. 'j 46.847 17.2G 49.931 222 C.U.U. 5.787 1.99 5.166 22 C.H.U, 314269 12.84 27.047 12.7 C.H.U. 26.151 9.64 20.069 8.9 P.v.d.V. 2.858 0.99 986 0.4 P.v.d.V. 19.442 7.98 11.113 5.2 P.v.d.V. 1C.807 6.19 9.526 4.2 C.P.N. 67.88 2.34 1.880 0.6 C.P.N. 11.690 4.80 2.266 1.1 C.P.N. 20.514 7.50 3.081 1.4 ProL Unie 816 0.28 Frot, Unie 1.313 ,0.79 ProLU. 2.828 10.4 S.GJ». 2302 0.79 ■1.464 6.6 S.G.P. 10.902 4.48 8.560 '.4.1 S.G.P. 9.486 3.43 7.5C9 3.4 TILBURG DORDRECHT LEEUWARDEN Geldige 1946 ;'is3t; Geldige 1946 V» 1937 V«' Geldige 1946 V« 1937 stemmen 246.067 100 20O.4B2 100 stemmen 307.670 100 263.750 100 stemmoo 236.8G9 100 203.707 100 P.v.d.A. 29 359 11.93 14.346 7.2 P.v.d.A; 95.443 31.02 74.760 23.4 P.V.d.A, 88.869 37^6 87.333 422 K.V.P. 192.834 78.38 154.510 77,1 K.V.P. 42.076 13.68 34.741 13.1 K.V.P. 15.637 6.61/ 13.971 6.6 A.R. 7.249 2.94 7.459 3.7 A.R. 69-567 22.61 65.643 24.9 A.R. 56.390 23.84.5U09 24.7, C.H.U. 6.540 2.66 5.330 2.7 CJELU. 33.029 10.73 28.492 10.8 C.H.U. 36.999 15.C4 31.909 15.4 P.v.d.V. 2.877 i.17 1.578 0.8 P.v.d.V. 23.336 -7.53 17,874 6.8 P,v.d.V. 11.095 4.69 7.003 3.4 C.P.N. 5.232 2.12 1-333 0.7 C.P.N. 20.884 S.79 4.429 1.7 C.PJv*. 23.834 10.09 6.307 3.1 Prot. Unie 878 0.35 Prot.U. 1.562 0.S1 ProLU. 2.184 0.92 ,..S.G.P.,//./: 1.103 0.45 737 0.4 S.G.P. 21.778 7.08 18.164 6.9 S.G.P. 1.567 0.64 .962 •0.5, ARNHEM AMSTERDAM ZWOLLE Geldige 1946 V» 1937 V. Geldige 1946 1937 V. Geldige -'. 1946 Vi'i937 stemmen 279.732 IOO 228.048 100 stemmen 429.758 100 402.110 100 stemmen 321.714 100 266.532 100 P.v.d^A, •- 89J25 31.93 71.572 31.4 P.v.d.A. 140.4C5 32.69 156.923 39.0 P.v.d.A. 92.333 28.70 85.4S7 32 /K.V.P// 46.035 .16.4B 34.6361S2 K.VJ». 74.315 17.29 60.373 15,0 K.V.P. 85.621 26.61 6S.181 24.B A.R. 41.518 14.84 .47,438 20.8 A.R. 36J70 6.51 61^15 15.2 A.R. 44.815 13.93 41.64B. 15.6 CJI.U. 48.256 17.25 33.911 14.9 C.H.U. 12.963 3.02 13.222 3,3 CJÏ.U. 34.873 10.84 30.644 11.5 P.v.d.V. 22.232 7.97 11.401 5.0 P.v.d.V.: t 27.755 6.46 20.007 5.0 P,v.d.V. 17.208. 5^5 8.664 3.3 C.P.N. IC 829 6.02 3.138 14 C.P.N. 129.189 30.07 5L350 12.8 C.P.N, v ,33.621 10.45 6872 ,2.6 pro lu. 2.262 0.80 ProLU. 2.143 0.49 ProLU. 4.492 1.40 S.G.P. 12.142 4.34 8.486, V 3.7 S.C.P. 79B 0.18 57S 0.1 S.G.P, 8,751 2.72 5.680 2.1 Bellamy 1.072 0.39 Bellamy 5.555 1.39 Doodstrafgeeischt tegen een massa moordenaar Weerlooze burgers neergeschoten Op ecnige plaatsen in de stad staan kruisen en gedenkteekens voor hen, die in de oorlogsjaren door de Dultsche barbaren op die plekken zonder vorm van proces, als honden werden neergeschoten. Den vierden Mei. hebben velen deze slachtoffers herdacht en den grond waarop zij vielen met bloe men getooid. Dat er. bij de execu tiepelotons van den vijand zich ook Nederlanders" bevonden, zal" mee- nigeen voor onmogelijk houden. Het is echter de treurige waarheid. Gisteren /verscheen zoo'n ont aardelandgenoot voor het Bijzon der Gerechtshof alhier. Het. was de 24-jarige N.S.B.-er Dirk W. J: Len- stnk, die .in September1944dienst had genomen bij de Duitsche Or- dungs PolizeL Toen hij. bij het exe cutiepeloton werd ingedeeld had hij zich niet verzet, maar deelgenomen aanmlle hem opgedragen moorden. Met een peloton van 40 man had hij op het Hofplein 20 goede Ne derlanders neergeschoten. Ook bij de moorden aan de Hof laan, de Plein weg en de Schietbaan was hij van de partij. „Velen van ons hebben de slacht offers zien liggen", aldus 'ving mr. .0. Donker zijn réquisitoir aan, „maar wij hebben nooit geweten, dat quasi-Nederlanders aan deze moordpartijen hebben deelgeno men. Voor deze laffe moorden op weerlooze, ongewapendemede-bur gers schieten, woorden te kort, - zoo wel van deelneming met de slacht offers als van afschuw voor de schurken, die zoo'n -lafhartige on- menschelijke daad bedreyen. Met volle overtuiging zeg ik dan ook thansoog om oog, tand om tand. Hier past maar één straf, de doodstraf, v Volkomen onbewogen hoorde de verdachte~den eisch aan en tracht te, het nog te doen voorkomen als of hij nog zoo kwaad niet geweest was voor zijn lanügenooten, waar op de president mr. Van'Vollenhd- ven opmerkte: „Wij weten wel hoe de geest onder jullie was. AIS er een van die zoogenaamde Neder landers eens niet voor een execu tie werd uitgekozen, zei hij: „wat een pech, dat ik er niet bij kan zijn Uitspraakover 14 dagen. .Dc eerste raicitfagpartjjen van Vrij- ■ËRMi,den dr.e-Iahdenwed- strijd in de üivlèrahal een "groote ver- rasslng.cn voor Nederland tevens een bittere teleurstelling gebracht. Bij het eerste biljart nJ. werd om: den matador in het 45/2, Van de Pol ge slagen door den Belg Faüconnler, die wel .uiterst, solide speelde, maar toch Efenszins ba ven de kracht uitkwam, die hij den voorgaandendag had ge demonstreerd. Aan het andere biljart verloor ook Kobus in het 71/2 van den Pranschman Albert.. Het- v/as maar goed dat Van Vliet en: De Leeuw geen fout maakten en' hun tegenstanders hun wil konden "on- leggen. De resultaten van Vrijdag waren iS!2 Fauconnier (B.) 400 25 '77- I6~ V de Pol (N 275 25 ,'M ïl^ Van Vliet (N.) 400 Chassercau (F.) 319 Van Belle (B.) 400 Feigna <F.) 291 117 68 76 21.03 103 15.31 Albert (F.) Kobus (N.) De Leeuw <N.) Baudart (B.) 300 IC 124 247 16 40 Uarcla <F.) 84 v. d. Woestijne (B.) DEN HELDER Geldige stemmen P.v.d.A. K:V.p, A.R. C.H.U. P.v.d.V. GP.N. Prot.U. S.G.P. Bellamy 1946 *U 215.785 1C0 1937 V» 188.705 1C0 ^76.173 65J49 20AT 7.391 11.475 .32.191 506 35.3 30.24 9.49 3.43 5.32 14,92 0.23 0.55 0.52 GRONINGEN 5.444 7.B46 HAARLEM overtuigd, dat het Nederlandsche volk door deze verkiezingen politiek opnieuw geschoold wordt. Moge de Party van den Arbeid daarbij de leiding nemen door een krachtig be leid. dat wars is van schipperspoll- tiek.'die haar medeverantwoordelijk zou maken voor zaken waarvoor zü geen verantwoordelijkheid mag aan vaarden; Geldige 1946 •1927 Geldige 1946 1937; ♦A/ stemmen. 338.725 100 2S8-22C 100 stemmen 276.914 ICO 232.473 109 P.v.cLA. 131.733 38.9 122.196 42.3 P.v.d^V. 83.688 30.22 74.507 32.1 K.V.P. 40.219 14.2 42A1S 14.7 K.V.P. 74279 26.82 58JGG 25.1 A.R. 44.355 13.1 57.970 19.9 A.R. 35 516 12.82 41.735 18.0 C.H.U. 15.867 4.7 13.123 4.5 C.H.U. 18.382 6.64 17.168 7.4 P.v.d.V. 25.210 7.4 11.641 4.0 P.v.d.V. 24.993 9.03 9.878 4^ C.P.N. 62.042 18.3 12^80 4.3 C.P.N. 33.299 12.03 8.143 3.5 Frot. Unie 1.5B9 0.5 ProLU. 2.244 0.81 0.8 S.G.P. 6.789 2.- 5.708 2.0 S.G.P. 2.524 0^1 1.892 Bellamy 2.321 02) Bellamy 1.389 0.72 Ceidigc stemmen P.v.d.A. K.V.P. A.R. C.H.U. P.v.d.V. C.P.N. Prot.U. S.G.P. Bellamy 3L70 94.C07 20.33 4C.5C6 DEN HAAG 1946 V« 1937 275.957. 100 250.592 100 87.478 57.7G7 37.250 15.605 31.592 36.721 4.574 2.088 0.7C 2.882 1.04 13.50 11.45 13.31 44.354 IL6B0 19^09 9.154- 1.520 -0.B MIDDELBURG Geldige stemmen. P.v.dA. K.V.P. AR. -V-'. CJLU. P.v.d.V. C-P.N. Prot-U. S.C.?, 1946 4 136.182 100 33.497 24. 1937' V. 123.176 IOC 29.733 24.1 23.243 18.9 22^24 1632 27.050 22.0 23.539 17.28 18.746 -15.2 9.699 7.12 7.510 5.755 2.76 752 1.579 IJS 13.344 9.0 10.543 0.6 Geldlffc. stemmen P.v.d.A. K.V.P. A.R. C.H.U. P.v.d.V. C.PJff. Prot.U. S.G.P. Bellamy Geldige - stemmen P.v.d.A., K.V.P. A.R. C.H.U. P.v.d.V. C.P.N. Prot. Unie S.G.P. Celdlge stemmen P.v.dJV. K.V.P. A.K. C.H.U. P.vId.V. C.P.N. Prot.U. 1940 */t 1937 - V» 234 703 100 203.193 100 83J55 35.51 96.926 47.7 12J65 5.52 10.741 55.858 22,51 46,966 2i:8G3 9.31 13.648 26.239 11J8 7.954 23.173 14.56 11,020 '1816, 0.77 j 201 0.12 238 1213 0,52 3.23 11.53 23.1 6.7 3.9 ASSEN 1946 ■V* 1937 125.771 100 103.407 100 49.524 39.38 45.507 41.0 7.271 5.78 4.940 4.8 24.100 19.16 21.267 20.6 15.149 12.03 10.790 10.4 19.866 15.79 7.142 6.9 8.S54 7J2 2.193 2.1 - 621 0.49 28G 0.23 202 0.2 [AASTRI CHT. IMG V» 1937. V. 298.421 100 237^12 100 37.391 12.53 1BJ84 7.7 237.418 79.56 192^271 61.0 2.731 0.91 3.901 1.6 '1.633 0.S5 tlGM; - 0.7 '1.932 0.85 496 0.2 16.835 S.64 3.032 1.3 431 0.16 3 banden v. d. Spiegel (B.) 42 07 7 0.482 Lacrolx (F.) 50 87 7 0.574 Lagache (F.) 139 69 3 0.565 Vingerhoed t (B.) 50 69 R 0.724 De stand luidt: Nederland 20 uit 15 partijen; België 18 uit 16 en Frankrijk 10 uit 17 partijen. Goederentrein in brand Rotterdam-Zaterdag Hedenmorgen om kwart over tien vloog het achterste gedeelte van een lange goederentrein, die stilstond op het viaduct bij het Beursstation in. brand. De vlammen stegen hoogop en een geweldige rookmassa ontwik kelde zich. Eer. dergelijke brand is ln de stad nog niet voorgekomen. Het; was een merkwaardig gezicht hoe men de brandende balen in de Wijnhaven liet, vanen. v-'; Valsche stembiljetten in Tilburg Te Tilburg zijn. valsche - stembll- Jetten in omloop gebracht De vroe gere secretaris van Arnold Meyer zou bij deze vervalsching betrokken zijn. Reeds zijn twee arrestaties ver richt ENGELAND STAAT GRAAN AF Herbert Morrison - liccft op een persconferentie to 'Wasliington ver- kh .rd, dnt Engelaiul cr iu liecft tocircstcmd 2ÜO.OOO ton graan meor af tn staan tussclien nu eu bet eind van September als Britschc bijdrage, naar aanleiding vim do Fngelscl/ Amoriknauseho ovcrccukonist tot een gczameulijben stryd tegen den lion- WEERPERICHT Zwakke of matige wind tussciicu Oost en Noord, Meest zware bewol king met bier en daar conige liebtc regen. Ongeveer dezelfde tcmpcni- tuur :ds vandaag. *7 19 Meizon-op 4.43 uur; onder 20.34 uur. - 20 Mei Zon op 4,42 uur; onder 20.36 uur. Maan •'nrtcr 7.29 uur; op O.Oi uur. -v. -."tv/* -.v, ./-V 5 y-é

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1