De E.V.C. doet een stap terug DE SCHIEDAMMER Zeelieden laten voorioopig hun ióoneischen vallen Drietal voorwaarden gesteld geen bananen Egypte's bevrijding komt in 't Lagerhuis Prinselijk paar in Zwitserland Berichten uit Perzië onbetrouwbaar Onze wapens op Loudens V-Day De Tiberius in volle zee aangevaren Koienvoorraad voer den winter VERKLARING VAN MOOK Sprinkhanen op Sardinië Geen wijziging in Indonesisch beleid verwacht Verklaring van minister Logeman cis definitief beschouwd Snellere voortgang der besprekingen Kunst en sport in Engeland Japan Heeft weer een kabinet RKD. EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM -telefoon fl»W ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK 11 CENT PER KWARTAAL f A— LOSSE NUMMERS f O W ZESDE JAARGANG NO. 117 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHES3NGEL «3 ROTTERDAM - TELEFOON NRS. 2MS0 EN 0MOO POSTGIRO NO. I98frU Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG 21 MEI 1946 Te Amsterdam en te Rotterdam hebben de zeelleden gisteren ver gaderd. Op de2e vergadering heeft men een voorstel aan de reeders- srganlsatle gericht, dat in korte, trekken het volgende Inhoudt. Het werk wordt hervat op de nieuwe voorwaarden mits: a. Geen rancune-maatregelen sullen worden genomen,alle zee lieden op hun oude plaatsen terug- fceeren en voor degenen die niet kunnen varen een wachtgeldrege ling wordt getroffen. b. Na hervating van het werk, de E.V.C. afgevaardigden in de con tactcommissie worden opgenomen, die de onderhandelingen over loon en arbeidsvoorwaarden heropent. c. De landelijke afdeeling trans port van de E.V.C. in de nieuwe C.A.O. wordt opgenomen. Indien de reeders tot bet aanne men van deze voorwaarden over gaan, en.het zeeliedenconflict dus zou zfjn geëindigd, komt daarmede tevens de havenstaking die niets meer is dan een "sympathiesta- king in de lucht te hangen. Ook deze staking zou dan een einde moeten nemen. KRASSE WOORDEN De E.V.C. heeft gisteravond in de Rivièrahal een bijeenkomst gehou den die door vele duizenden werd bijgewoond en waarop de heeren F. Schottlng en. A.; van den Berg het woord hebben gevoerd. Fél wer den de maatregelen van de regee ring gehekeld; haar maatrege len öm de staking met geweld te bedwingen werden vergeleken met de .Meistaking in 1943. Ditmaal staat achter deze staking niet het vurpelefcon der Nazi's, doch de uit- Nog Met de bananen voor Nederland wil het nog altijd maar niet vlotten. Eenigen tijd geleden meldden wy dat er een schip naarNederland onderweg was, doch het blijkt dat wij onze lc2ers hebben blij gemaakt met een dooden musch. Inderdaad is de 9000 brt. gróote Washington Express eenige weken geleden uit een West Indische haven vertrok ken met als bestemming Nederland. Spoedig na het vertrek echter kreeg bc' cchip ccs defect aan zijn koel— Installatie, waardoor het te Kings ton moest rep ar eer enDaar de. la-" ding intusschen dreigde te bederven, heeft de Washington Express te Charleston gelost. Intusschen over weegt men een klein koelscheepje van 2000 brt. naar Nederland te zenden met een partij bananen voor Nederland, België en Zwitser land. De Nederlandsche ontvangers nemen echter geen genoegen met zoo'n klein schip omdat daaraan vele bezwaren'verbonden zijn." Vandaag komt een directeur der Fyffes-ba- nanenmaatschappjj op bezoek om met de Nederlandsche importeurs tc onderhandelen. Paroloscoop Geen Pakistan Al sedert Jaren vraagt Br.-lndlë op fatsoenlijke wijze om.slaking van de Vernederendste banden met Engeland en sluitingvan nieuwe,, draaglijke. Het geheele leven van den ouden niahatma Gandhi ls hierin opgegaan. Men kent zijn naam over de geheele wereld, en oak dien van de Nehroe's, enenkele anderen. Nu men eindelijk zoover ls, dat. er spijkers met koppen kunnen worden, geslagen ligt de ge heele affaire in handen van den oud- opperbevelhebber gouverneur-gene raal lord Wavell, den Mahatma voor, alle Hindoes en Jlnna voor alle Isla mieten. Dit drietal zal Br;-Indië. van kleed doen veranderen; eens zag het er naar utt dat dat kleed dwars-ge- streept zou zijn met 'n bijbehoorende dwangarbeldersketting thans is het top-hat, Jacquet en plu, terwijl de meeste Br.-Indlërs misschien van een luchtig en lnheemscher vrljheldscos- tuum hadden gedroomd. Het ontwerp voor den nieuwen status verwerpt een Pakistan, d.w.z. een onafhankelljken staat voor de mil.: zeimannen, daar dit de militaire ver dediging van Br.-Indlë te zwak zou maken. Verder stelt het voor een Interim-bewind voor geheel Indlë tot de nieuwe Ind.. grondwet er ls, vor ming van een lichaam dat zoo'n grondwet kan ontwerpen, dus vor ming van een Indische Unie waarin alle Brltsch-Aziatiscbe onderdeden een plaBts kunnen vinden mits zij maar het Indische kenmerk op het voorhoofd dragen. Als alles voor elkaar komt, behoudt de onderkoning het recht van veto, krijgt iedere provincie 1 zetel voor ieder mülfoen Inwoners, zoodat een wetgevende vergadering 210 ol- gemeene, 78 mohamedaansche en 4 Sikhsche vertegenwoordigers kan tel len Deze 292 afgevaardigden vallen uiteen tn 3 secties, waarvan sectie A de provincies Madras, Bombay, de Vereenlgde Provinciën, Bihar, de cen trale Provinciën en Ortssa omvat: onder sectie B vallen de Penjab. de provinciën van de noord-westelijke grenzen en Sind (de oude kern van het Indusgebted. dat aan Indlë z'n naam gaf); en sectie C omvat Benga len en Assam Deze secties kunnen weer zichzelf besturen met eigen 11- «Jartjen enz;Hn 6ectlea B en C zijn de mehomedanen in de meerder heid). De gronden, waarop er'geen Pakis tan zal komen, .dus geen vrije mo hamedaansche verzomelstaat van 'dien naam. waren, zooals wij zeiden mi litair-defensief, en zij staan aldus: omschreven; „Het Brttsch-Indlsche leger ls als één geheel bedoeld voor de defensie van indlë: als. één. geheel. Het leger kan nu niet, net zoo min als de defensie zelve, In tweeën uit eenvallen. Ook de Indische vloot en de luchtmacht zouden minder kun nen presteeren dan nu mogelijk. Is.' Bovendien zijn: dei grenzen van het voorgestelde Pakistan te wondbaar, terwijl Pakistan zelf te weinig ope ratiediepte zou bieden Het Brltsche' -Gemeenebest waar toe gij zelf nu ook gaat behooren, indien alles normaal verloopt, zou dus bij een Pakistan niet gebaat zijn". Dat ls echt Wavell. (Nog een enkele nabeschouwing volgt). honger lngspolitlek van de bezitten de klasse. Het overleg met minister Schermerhom is op niets uitgeloo- pen, omdat hy met het geheele. geval geen raad meer wist. Zijn radiorede was grootendeels door an deren Ingegeven en openhartig heeft hij den bestuurders van de E.V.C. medegedeeld dat men hem had voorgelogen. De arbeiders en hun vrouwen zouden te Rotterdam een waar schrikbewind uitoefenen en op deze fabeltjes, verspreid door Het Nieuwe Dagblad zouden de militaire mataregelen zijn geno men. Op het moment dat men on derhandelde wist de minister niet eens dat de troepen al onderweg waren. Tot zoover de vergadering van de E.V.C., die een volkomen ordelijk verloop had en waarin de leiders mededeeling deden van het besluit van de zeelieden. V"in de haven De toestand in do haven is Tan- daag ongewijzigd. De militairen hou- den zich wat meer op den achter- grond, nu is gebleken, v dat de' sta kende arbeiders zich gisteren rustig hebben gedragen. Het aantal Bchdpen in do haven bedraagt op het oogen- ,bllk ineer dan 40 op al deze sche pen wordt door vaste arbeiders of vrijwilligers gewerkt. Naar aanlei- ding van enkele beweringen, gisteren „op: de vergadering van do E.V.C. ge uit, is bij nadere informatie onjuist gebleken, dat er zich zecr rcel ougc- vallen onder de -vrijwilligers hebben -voorgedaan. Het ongevalienpcrcen- tnge is nog geen tiende deel van het normale onder de havenarbeiders. Ook is er door vrijwilligers niet ge-; stolon, zooal3 van stakersz^jde werd -beweérÖ. Men is doende, de studenten door andere vrijwilligers to vervangen, omdat het onderwgs- to. zeer in het gedrang komt. In studentenkringen is men daarover eenigszins ontstemd. Uit liet Zuiden des lands stroomen nog regelmatig vry willigere toe. De Egyptische premier Sldky Pas- Ja heeft verklaard, dat de kwestie der Brltsche ontruiming van Caïro en Alexandriathans definitief be slist was. Op de vraag, of er een ïiiEuwvciilmg tusschen beide lan den, was-ontworpen,. antwoordde de premier,^ \ctat-s diV stadium - in .-de -'be-'!' sprekingen nog., nieti wasbereikt HetJs geen gemakkelijke taak, zoo voegde hfj er aan,toe, :4;.v- Arthur Greenwood, waarnemend fractieleidervan- de Labour-party, heeft Anthony Eden (conservatief) ln het "Lagerhuis medegedeeld, dat; !„de regeering nu in de gelegenheid: is met. den Britschen minister van. buitenlandsche zaken Bevin overleg: te plegen; zij is bereid, voorbereidin gen voor een debat over Egypte op as. Vrijdag te treffen". 1 Winston Churchill, leider van de oppositie, heeft op een debat over Egypte aangedrongen, terwyi hij zei, 'dat, indien dit niet binnen een week. of" twee zou worden gehouden, hij een motie van afkeuring tegen de regeering zou indienen. Greenwood zeide toen, dat hij die verzekering niet kon geven, alvorens overleg ge pleegd te hebben met Bevin, die in Parijs vertoefde Frankeer als regel met een nationale hulpzegel Gisterochtend heeft het comité van het landelijk bureau „nationale hulpzegel" te Amsterdam een pers conferentie belegd in verband met de hulpzegelcampagne ten bate van de oorlogsslachtoffers en ter voor ziening van de oorlogsnooden. In het comité hebben o.a, zitting ver tegenwoordigers van de „stichting '40-'45", „Nederlandsch Volksher stel" en het „Nederlandsche Roode Kruis". De campagne, welke loopt van 1 Mei tot 30 Augustus, zal met alle beschikbare propagandamiddelen worden ondersteund. Het comité wil trachten het fonds,' dat bestemd ls de nabestaanden der verzetsstrijders te steunen, zoo krachtig mogelijk te maken. Aan de verschillende postkanto ren en stations zullen speciale stands worden opgericht, waar het publiek den hulpzegel kan koopen. Ons achterland vergroot Te Rijssel ia aangekomen bet ccr- ato Nedcrlandscbo binnenschip met koren bestemd voor Frankrijk. Dit ia aanleiding geweest voor een korte plechtigheid, waarbij de prefect van net departement aam den Nedcrland- schen consul den dank van zrjn land voor deze kostbare hulp uitsprak. Veertig binnenschepen zullen, een ge-, zamenlijke hoeveelheid van 10.000 ton graan in do komende dagen naar Frankrijk vervoeren. Nederlanders in Indië Wij ontvingen een lijst van- per sonen; dio zich buiten de geallieerde gebieden op Java bevinden. De lyst omvat do namen van e:rca 1700 per sonen, dio zijn ondergebracht in kampen to Mnïang, Salatiga, Modjo- kerto enz. Dc ljjst ligt voor belang stellenden tor inzagc'mm ons bureau Schicdamscbesingel 42. Naar het Engelsche blad „The. Observer" meldt, hebben. Russische geologen ten noorden van den Donau ln Oostenrijk enorme ollevetden aan getroffen. WEERBERICHT Fleldere nacbt, overdag gedeeltelijk bewolkt, droog weer, zelfde tempe ratuur als vandaag, zwakke tot ma tige, Z. W. wind. Villa „Lohn" in Kehrsatz nabij 3èrnt waar prinses Juliana en prins Bemhard gedurende hunbezoejsyian Zwitserland verblijf houden; Prinses Juliana en prins Bemhard hebben op de villa Lohn -bij Bem offIcieele bezoeken ontvangen van, leden van de Zwitsersche Bondsrér geering. Daarna hebben zij een dl-! ner aangeboden aan Zwitsersche autoriteiten. Prinses ^Juliana/ heeft daarbij- officieel den dank- ©verge- bracht van het Nederlandsche volk: aan het Zwitserschè voor de tijdens en na den oorlog tallooze bewezen diensten en - bevoelens van -foede^ leven. Na afloop was er een pers conferentie, waar honderd Zwitser-, sche en buitenlandsche .journalisten alerlei vragen stelden, die op de vriendelijkste wijze werden beant woord. Prinses Juliana'liet niet-na de hoofdzaak steeds naar voren- te brengen, nJ. dat haar bezoek een bezoek van officleele dankbaarheids- erkenning was. Volgens Radio Tebris zoy Zondag morgen door Perzische rcgeering8- troepen een zware aanrtil op Azer- beidsjan zijn ondernomen; van. Koer-' distan ;U3t. v.:-V Radio Tebris gaf ook oen verkla-: ring van den Azerbiedsjanschen da-' mocratischen „premier waarin werd gezegd, dat Hoessein Alapasja; Perzisch ambassadeur', te Washington: en Perzisch woordvoerder r .voorv^dfij „;V. JJ.vnietin! het. belong, van Perziö^sT vrijlreid - handelt ën'r.vjj«ridschap-'tus^ schenPerzië' rëh- *de --'fSowjet Unie. tracht ;to "stiohten,^ De onderhrradelin- gen tusschen "den-: „premier" en de Perzische regeering ze' over !dö kwes tie van het zelfbestuur hadden 'goen resultaat-opgeleverd. -• #- Reuter schreef vandaag, dat drie overwegingen het onwaarschijn 1 ijk maken, dat een aanval door Teheran, zou zün bevolen: - 1) de Perzi sche premier Soeltaneh heef t juist een missio nnar Tebria gezonden om het terugtrekken van de Sow jet troepen .te onderzoeken en de te Teheran mislukte besprekingen te heropenen.; - 2) de nieuwe Perzische chef van staf, generaal Jahanbani. is kenne lijk de Sow jet Unie goed gezind en het is niet aan te neraen, dat hy de troepen zou latcii aanvallen zonder te weten of de Sowjet'RuBsische troepen het gebied hadden ontruimd; 3) Soeltaneh zon zeker de bepa ling van het verdi'ag van 1921 tus schen"' de Sowjet Unieen 'Perzië, waarbij het rooda leger het recht heeft Perzië binnen te rukken wan neer do Sowjet Unie - de. Perzische veiligheid en belangen "bedreigd acht, niet uit het oog verliezen. Luitenant-Admiraal Helfrichzal als oudste opperofficter aan het. hoofdgaan van de Nederlandsche vertegenwoordiging in de groote mi litaire parade. welke ter gelegenheid van den eersten verjaardag van V- day in Londen zal worden gehouden De delegatie bestaat voorts uit den generaal-ma]oor van het koninklijk NetL-Indische leger Van Straten en den chef van den. generaien staf en legercommandant lt.-generaal mr. J. H.: Kruis, die vergezeld zullen worden door de stafofficieren kol. De Ruyter v. Stevenlnck, den kapi tein-vlieger Den Ouden en den hoofdofficier vlieger 2e klasse Scha per.. Daama volgt een vlagescorte van drie onderofficieren. Vaandel drager is de opper machinist van de koninklijke - Nederlandsche - marine Van Gent; de landmacht, het.Ned- Indlsche leger en de marine zullen voorts, elk door een detachement van -acht onderofficieren en man schappen vertegenwoordigd - zijn. Deze detachementen, die onder bevel staan van kolonel De Ruyter van Steveninck. zullen op 1 Juni te Lon den aankomen. ■r^Op eigen kracht naar een haven ^Het Nederlandsche stoomschip „Tiberius" van de K.N^.M., dat van West-Indië op weg Is-naar New York, kwam Zondagochtend vroegtengevolge van den mist in aanvaring met het Araerikaansche tankschip .Amiens", dat uit New .Jersey vertrokken, was. De „Tibe--: rius" zond een S.O.S.uit, waarbU werd meegedeeld, dat twee reddlng- _booten met vijf passagiers en twaalf leden van de bemanning neergelaten waren. Later werd het S.O.S.-be- richt ingetrokken onder de mede- Adeellng, dat de opvarenden ln de reddingbooten door het tankschip „Amlens" aan boord WErnen geno men. De Amerikaansche kustwachr- nam met een autogiro-vliegtuig en schepen aan de reddingspogingen deel. De „Tibertus" voer later op eigen kracht naar een haven. Per soonlijke ongevallen kwamen niet voor. Doordat kort geleden tot aanwij zing van bonnen voor.zes.eenheden kolen kon worden overgegaan, - zal ieder reeds voor het invallen van de .koude over een zekerenkolenvoor- "raad kunnen beschikken, net i& eöhter 'onmogelijk, 'alleendegewilde soorten, als -anthracfet en pareicokes ter beschikking te stellen. Ook de minder gewilde soorten, waaronder bruinkoolbriketten, zullen dus voor huisbranddoeleinden moeten worden gebruikt. Alle brandstoffenhandeia- ren worden gélijkmatïg bevoorraad met. de verschillende soorten en zul-' len deze dus rechtvaardig over: hun afnemers moeten verdeelen. Nu de klantenbinding ls opgeheven, schijnt bijsommige handelaren de neiging te bestaan, het. publiek voor te spie gelen, dat zij uitsluitend de beste soorten zullen afleveren. Uit het vorenstaande blijkt duidelijk, dat dit ten eenenmale onmogelijk ls en het zonder dringende noodzaak .veran deren van brandstolfenhandelaar dus geen zin heeft. De aandacht wordt er op geves tigd, dat de aangewezen bonnen 60 en 61 van de brandstoffenkaart T 606 vóór 26 MeS bij de brandstoffen- handelaren moeten worden inge- ïeverd.;'>^/;C:y 'i'; -:v Amerikaansche publicaties Do Amerikaanscho Bibliotheek van den Amerikaanschen Voortich tings Dienst heeft" een boekwerk ontvan gen, dat van gróote waarde moet zijn voor do talrijke'Nederlaadschc artsen en geleerden,- die geïnteres seerd zijn ln Tecente publicaties Dp technisch gebied. Dit boekwerk be slaatJ ruim 1100 pagina's en bevat een lyat van G000 titels van weten schappelijke, medische en technische boeken, die in Amerika gepubliceerd werden in de jaren van 19301944. Er. zijn hoofdstukken gewyd aan zul ke uïteenloopenda onderwerpen als wiskunde, zeebeschrijving, ven) le ging, machinebouwkun.de, vocdsel- teehnologie, boschbouw en militaire wetenschap.-Er ia een aantal van deze boekwerken aan Nederland toe gewezen, dochtot na toe is er nog slechts een exemplaar aangekomen. Doof een spnnkhaneninvasie ls op Sardinië eern ernstige toestand ont staan. Met alle mogelijke middelen, zooals- vlammenwerpers en chemi sche bestrijdingsmiddelen ls men de bevolking ter hulp gesneld om aan deze plaag een einde te maken. - Welschap—Croydon Op'4 Juni wordt een dageiyksche luchtverblndlng Welschap(Eind hoven)—Croydon v.v. geopend. In dien dit experiment, om een tweede Nederlandsche luchthaven onmid dellijk ln het buitenlandsche ver keer ln te schakelen, slaagt, zal de dienst ook ln andere richtingen woïden uitgebreid. - De Iiiitenant-gouvcmcur-generaal dr. Van Mook beeft in een pers conferentie te Batavia verklaard, daté het nieuwe Nederlandsche kabinet mogelijkerwijs gebaseerd zal zijn op de Katholieke Volks party en de Partij van den Ar. beid, hetgeen beteekent, dat de regeeringspolitiek ten aanzien van Nederlandsch-Indië op geen enkel belangrijk punt zal veranderen. Tijdens een samenkomst met Sjahrir had dr. Van Mook den po litieleen toestand in Nederland be sproken. Sjahrir had hem medege deeld binnenkort naar Midden-Java., te zullen reizen. Zoodra deze zal zijn teruggekeerd, zal men elkaar opnieuw ontmoeten. Volgens dr. Van Mook heeft Sjahrir niet te kennen gegeven, dat hy dan met nieuwe voorstellen zou komen, doch hy zeide, dat dit mogelijk was. Verder gaf hy - een overzicht van de ontwikkeling-in Nederland: van minister Logemanns verklaring tot en met de motie-Van Poll, welke m geen enkel opzicht belemmeringen of uitstel van de regeeringsmaat- regelen met betrekking tot Neder- landsch-Indië heeft teweeggebracht. Hij wenschte zich niet uit te laten over den toestand op Sumatra, wel ken hy „moeiiyk" noemde De voorstellen. Dr. Van Mook verklaarde voorts, dat het nog niet opportuun was, de Nederlandsche voorstellen openbaar te maken, doch ny wees er op, dat de algemeene lijn in de verklaring van minister Logemann volledig was aangegeven. Huwelijksreis Verlovingenhuwelijken, maar vooral huwelijksreizen stuiten t» de zen t\jd op groote moeilijkheden. IVaar moet je heen tnet je jonge bruidI Naar oom en tante tn Eier- dent Of naar Jan cn Claar, die zoo'n aardig .huisje hebben in Lim burg? Dan wordt jouw romantiek de Kunne' én[. heb. je'.- niet 'veel', piquant* 077i later"adh terug 'te denken. Datspan in Den Haag heeft het geschoten! Jan Boesman maakt eijn huwelijksreis met Tint Visschcr per luchtballon. Vandaag zouden ey ver trekken van' het folieveld. Daar wordt de Frcnsche ballon opgeblazen en als het ding eich van opgeblaeen- heid wil. verheffen, dan gaan de ka bels los én het., bruidspaar vertrekt. Wpg van de woonstad met puin, weg van de bruiloft éonder ^stumilantia, weg van de familie en vrienden, die het eoo goed bedoelen. Weg! Met on bekende bestemming. Mogen de weer goden het jonge - paar welgevallig ,jyn en de windhet duo niet.in. de golven van het Kanaal of -, in de ruï nes van Duitschlarid neertlyen. Overvolle schouwburgen cn stadsen» -"{BijzoDdere-correspondentleb >-• Het „uitgaande leven" ln Engeland ls sinds d«n afloop van den oorlog ontzaggelijk toegenomen. Een kwart mlllloen mensehen, met moeite door de politie ln bedwang- gehouden, ver drong zich om den klassieken wed- ren-met-hJndernlssen, de „Grand Na tional", te Liverpool bij te wonen. Drlc-en-dertig toeschouwers werden doodgedrukt toen eenige schuttingen onder den stormloop van gcestdrlftl- gen bij een voetbalmatch ln Bolton bezweken. Honderdduizenden stonden aan de oevers van de Theems toen de klassieke roeiwedstrijdtusschen de achten van de universiteiten ln Oxford en Cambridge, voor het eerst na zes Jaar, weer gehouden werd. waarbij Oxford met drie lengten won. Sport? De Engelschman leeft weer voor de sport. Niet voor niets zijn de recettes van de eveneens geliefde hondenrennen ln de laatste maanden tot het drievoudige gestegen. Opvallend ls ook dat het Engelsche publiek nog nimmer zoo kunstlie vend ls geweest als thans Musea cn schilderijen-galerijen zijn .overvoL Meer dan 200.000 bezoekers aan schouwden de zeer exclusieve len tamelijk vervelende) schilderljenex- posltie van de Koninklijke Academie. Een tentoonstelling van Grleksche kunst werd. dag-ln, dag-uit, zoo druk bezocht, dat men de tentoongestelde stukken slechts met moeite kon be zichtigen. Eenzelfde succes boekten tentoonstellingen over moderne Fran- sche schilderijen. Russische theater modellen en ontwerpen, alsmede En- gelsch-Gotische schllderrtukken. De schouwburgen zijn nog even vol als een Jaar geleden. Alleen la het publiek' crltischcr geworden; het weet we.er, wat het zien wil. Een Jaar ge leden was men bescheidener. Enge land heeft voorts 'net lnheemsche ballet en zijn eigen opera ontdekt: belde worden toegejuicht. Ook de concertzalen zijn ln Lon den, zoowel als ln de provincie overvol, niet alleen op de week- maar ook op zondagen. De, eens uit Dultschland en ïtallë verjaagde, diri genten en componisten hebben, teza men met begaafde Britten, een nim mer \*erwachtcn opbloei van het muziekleven ln Engeland veroorzaakt. De Engelsche film een paar Jaar geleden bijna nog. een grap (en geen goede) ls evenmin achtergebleven. Het succes van dit Jaar ls „De ze- vende sluier", een film over psycho logische problemen. Ondanks paplerschaarschte komen er welhaast iedere week nieuwe tijd schriften utt, met een op goed peil staanden Inhoud op het gebied van literatuur en kunst, politiek en eco nomie. De Jonge vooruitstrevende gedemobiliseerden treden daarin op den voorgrond. Neder!. Korfbaltwaalftal samengesteld Na afloop van den Zondag ta Am sterdam gespeetden proef wedstrijd tusschen het Westelijk 12-tal en. de Rest van Nederland, werd het Ned 12-tat. dat komenden Zondag te Ant werpen tegen België zal uitkomen, als volgt samengesteld: Aanval; mej. G. v. d. Voet (Deetos), mevr. G. Hofweger—de Graaf (Deetos). G. Selta (Deetosl, J. Huter (D.K.C.); midden vak: mevr. N. Pedroll-Vlietman, mej. A. van Els, H. Koper, D Stoeltle (allen- Westerkwartier): verdediging; mevr. S. Burger (Swift), mej. R. van. Llngen (Koog Zaandijk). P. Oerle- Limana (Swift), P. Doeven (Koog Zaandijk). WEST—REST VAN NEDERLAND Het officieuze Nederl. twaalftal speelde Zondag ln Amsterdam een wedstrijd, tegen een ploeg...samen- gesteld uit spelers uit het Oosten, Noorden en' Zuiden dea lands. Het- won met 13—0. Uet document met de complete voorstellen zou slechts worden gepu bliceerd, wanneer men tot een over eenkomst zou zijn gekomen. Hy voegde er aan toe, dat de verklaring van minister Logemann beschouwd moest worden als definitief. Dr. Van Mook gaf als zyn mee rling tc kermen, dat er geen reden bestond, de besprekingen nog verder uit te spinnen, daar het probleem in Nederland volledig besproken was. Wat minister Logemann in zijn verklaring had medegedeeld, be-* streek de huidige mogelijkheden. .,Ik heb geen bevoegdheid ln een;? opzicht verder te gaan", zoo voegde hy er aan toe. Hij was van mee ning, dat de huidige politieke situa tie in Nederland waarschijnlijk wel van invloed zou zyn voor een snel leren voortgang van de besprekin gen ln Nederlandsch-Indlë. Sjahrir cn Tan Malaka.. Volgens de „Merdeka" heeft Sjah rir. tijdens zijn verbiyf in Midden- Java een onderhoud van een uur gehad met Tan Malaka, den ex- lelder van het volksfront, die onge veer twee maanden geleden werd gearresteerd. Het blad kon echter niet zeggen, welke onderwerpen be sproken waren. Evacuatie per vliegtuig. Gisteren zyn de eerste 203 geïn terneerden per vliegtuig uit Soera- karta geëvacueerd. Volgens mede- deellngen van een Britschen staf officier wilden de Indonesiërs te Soerakarta nieuwe voorwaarden stellen voor deze evacuatie. Dit plan ging echter niet door, doordat de stafofficier toezegde, dat een Indo nesisch burger tusschen Soerakarta en Semarang, waar het meerendeel der- evacuè's zal verbiyven. mocht meevliegen. Sjegeroe Yosjida ls -er in geslaagd een oleuw kabinet In Japan te vor men. Het Is J samengesteld uit vUf lfbcrale.vler progressieve en vier partljlooze. ministers. Zonder geld niet naar het buitenland Als gevolg van de afschaffing van het verplichte pasvlsura voor België, Frankrijk en Luxemburg bUJken vele reislustige Jongelieden en avon tuurlijke Nederlanders zich naar deze landen te begeven, zonder in het bezit te zijn van een retourbiljet of van voldoende middelen om da terugreis naar Nederland te bekos tigen. Aangezien de Nederlandscho consulaire ambtenaren, volgens de hun gegeven instructies, ln derge lijke gevallen geen voorschotten mo gen verleenen, waartoe trouwens de middelen ontbreken, komen derge- Ujke reizigers ln een onaangename situatie. Met klem wordt derhalve gewaarschuwd tegen het zich licht vaardig en zonder voldoende mid delen op reis begeven. Meteorologen naar Indië Op Donderdag 23 - Mei vertrekt van Schiphol een skymaster naar Indlë, die geheel gereserveerd is voor meteorologen van de lucht strijdkrachten. Het betreft zeven officieren „fore casters", (weervoorspellers) en veer tien assistenten met onderofficier rang, die worden gedetacheerd bU den meteorologisch en dienst ui Indië, om de meteorologen van de R.A.F. te vervangen, die tusschen begin Mei en eind Juli allen Indië gaan verlaten. Nieuwe R.K. Tweede- Kamerfractie De nieuwe R. K. Tweede Kamer fractie heeft tot haar voorzitter be noemd prof. mr. O. P. M. Romme en tot haar secretaris dr. L. G. Kortenhorst, Waarde van één rantsoen tabak Het centraal distributiekantoor deelt mede, dat de waarde van één rantsoen tabak is vastgesteld op 20 sigaretten, of 10 cigarlllos, of 5 sigaren, of 20 sprietjes, of 6 knakjes, of 1 pruimrol. Per 2 rant soenen kan men het dubbele van bovenvermelde hoeveelheden of desgewenscht een pakje tabak koo pen. - WAAR ZIJN DE ÏNDIë-VLIEG TUIGEN? Oost-ImUë: Binnenkomend; NI'.310. gezagv. vincent, 20-5 aankomst Schiphol. NI301. gezagv. Wittkampf, 19-5 vertr. Basra. Uitgaand: NI 302, gezagv. Geyssen- dorfer. 17-5 vertr. Cairo. West-Indiër Nl 3is, gezagv. Brink huis. 18-3 vertrek NataL Scbeepv. LUCHTPOST VOOIt CURACAO Op 22 en 29 Mei zal de K.L.M. nogmaals proefvluchten naar Cu racao ondernemen vla de Zuldeiyke route. Luchtpost, kan worden mee gegeven mits twee dagen tevoren ter post bezorgd en -voorzien van de aanduiding: „Per speciale vlucht Amsterdam—Curacao". Het lucht recht bedraagt 55 ct. per 5 gram. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1