r V DE SCHIEDAMMER J Ex-notaris yoor meer dan een ton opgelicht Anderhalf jaar geëischt The Flying Dutchman" start naar New York Reeders wijzen het E.V.C.-voorstel af Ministers over de jacht op Arnold Meyer Komt er inflatie Trouw... RED. EN ADM. LANGE HAVEN Hi SCHIEDAM TELEFOON 69300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK SI CENT PER KWARTAAL f l- LOSSE NUMMERS fO.W ZESDE JAARGANG NO. 118 ETHARGDL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAMSCHESINGEL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 69300 POSTGIRO NO. 296544 Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Aarts-bedrieger voor den rechtbank Rotterdam, Woensdag. U bent eigenlijk een aartsop- llchter. zei president nir. Brongers tot den 48-Jariceri ..assuradeur" G. Th. w. v. d. Li., die zich gisteren voor de arrondissementsrechtbank alhier, moest verantwoorden wegens een geraffineerde flesscbentrekkerij. Inderdaad had v. d- L. een behoor lijken staat van dienst. Niet minder dan zeventien veroordeelingen las tnr. Brongers voor. meerendeels op lichtingen, valschheid in geschrifte en allerlei listigheden om goed ge- loovende dames geld af te troggelen. De oplichting, die nu aan de orde was. was zeker niet alledaaesch. In J939 woonde v. d. L. in Den Haag ten huize van mevr. B. Toen de verhouding wat intiemer werd. -ver telde mevr. B. den verdachte van haar vroegere relatie mernotaris N. B. uit Gouda. Deze had in tiaar leven geen fraaie rol gespeeld- Met de belofte haar te zuilen trouwen, had hij haar bewogen te scheiden van haar man. maar baar tenslotte ln den steek ge!aten en met een klein maandgeld afgescheept. Be gaan met mevr. B/s lot, beloofde toen v .d. B. op zijn beurt haar te zullen trouwen, maar dan moest hfl eerst van zijn wettige echtgenoote schelden. Dat zou-een dure geschie denis worden, want zijn vrouw ver zette zich tegen deze scheiding. Met zynfeilloos oplichtersinstinct had v. d. t.. in notaris N. B. echter een prachtig slachtoffer ontdekt. Hij ging eens praten met den notaris, vertelde hem vanzijn. edele voor-- nemens met mevr.- B., de groote kosten van zifn echtscheiding en op vakkundige wfjze wist hij den nota ris achtereenvolgens flinke bedragen ef te troggelen en toen het .verhaal' van de dure scheiding voldoende op gebracht had, werd een andere ge schiedenis opeedischt. Verdachte had een groot vermogen by de Ned. Handelmaatschappij, waarop door de Dultschers beslag was gelegd. Dit beslag zou echter weldra opgeheven worden.' Er moest een cautie worden gestort en met medewerking van een goede Duitsche relatie, o.a. den rijks commissaris zelf. zou hij spoedig in- het bezit van zijnkapitaal komen: De Dültschers moesten echter" flink gespekt worden, dat kostte handen vol geld! En de argelooze notaris' verschafte hem dit, bij duizenden tegelijk. Dit spelletje duurde van 1939 tot 1942. Het bedrag was toen cpzeloopen tot f 123.000. Notaris B. had dit geld. niet uit eigen vermogen kunnen fourneeren, maar- bet uit hem toevertrouwde fondsen ver strekt, waardoor hij ooir al met den rechter in aanraking was gekomen en uit zijn ambt. ontzet was. Als ge tuige gehoord, gaf hü nu als beroep kantoorbediende op. Hl] zeide vast geloofd te hebben in de goede trouw van den oplichter, vooral doordat mevr, B. onder alle brandbrieven Lidice gewroken Karl Hermann Prank, de voor malige Duitsche. „protector" van Bo- he men en Moraviê, is, als oorlogs misdadiger en verantwoordelijk per soon voor de moordpartij te Lldlce. "door het tribunaal te Praag tot den dood door ophanging, veroordeeld, alsmede tot verlies van burgerrech ten. Zijn eigendommen zijn aan den staat toegewezen, Paroloscoop Nieuw-Indic De wereld gaat nu toch wel besef-, feu. dat er ln Engeland een Labour- bewlnd regeert dat ernst maakt met zijn beginselen: wordt Egypte ont ruimd of *>let? Gloort voor ..de vele Indien" ln Brltsch-tndlë geen moge lijkheid tot vrijheid In bet' ruime huls van het Groot Brltsche Gemee nebest of niet? M n kon het niet ont kennen dat het zoo Is. Zelfs een Winston Churchill heeft het erkend toen hU ln het Lagerhuis uitriep ..Die commissies voor Indlë zwoegen alsof ze een imperium denken te winnen ln plaats van het te verspillen, gelijk zU thans doen". „Aha", antwoordde kern de Labcurcrltlek. ..daarmede eikent u. dat de buitenlondsche po litiek van het Labourbewind niet in de voetsporen Is getreden van de Tory*6 (conservotleveni. de bulten- landsrhe politiek van F.ngeland tae- hoeft dus niet noodzakelijk maar n lijn te kennen, n.l de imperia listische. i zijn andere mogelijkhe den. cn die zijn des Labours en die ztjn er ook niet op uit het imperium .ten gronde te richten inderdaad, de radlcaie bestuursher- vorming van Br irttfië doet een be roep op alle Br. Indiërs om verder te zien dan hun eigen locale of go- westelijke neus lang Is en om aan het geheel der 4C0 mlllloen Br In diërs en om de toekomst der wereld te denken ln afwachting van de be slissing. die de Br Indiërs treffen, „ziet Labour zelfbewust en trotsch de wereld ln het gelaat Dr fndlë kon Ud worden en blijven van hel Britsche Gemeenebest, en het kon ook uit het Gemeenebest treden Daarmede neemt het n'euwe Enge land afscheid van teder Imperialis me" aldus de Daily Herald, hei Li «tur-orgaan. Zien wij nu naar het „Brltsche" Indie. dat enorme gebied dat ruim 5 mutioen vierkante kilometer groot is, waar vele ras-en met de meest uit- eentoopende gelooven samenhokken, waar 200 talen en dialecten worden gesproken door bl] elkaar 400 mll lloen menschen Driekwart hunner -woont In de elf „Brltsche" provin ciën; de overigen wonen In de Jndl- ■che Stoten, waarvan er. welgeteld «t» zijn. geregeerd door vorsten die er allen een eigen verdrag met Groot- Brittannlë op na houden Hindoes zijn er 250 000 ooo, en de laatste tellin. gen doen zien dat er 100 000 000 MO- hamedanen zijn In politiek en ge- loofsopzlcht ztillwn belde groepen elkaar nu moeten gam verdragen. zelf eenige 'regels had geschreven. .Ter zitting bleek nu, dat v. d. L. deze P.S.'en steeds aan mevr. B. had. gedicteerd. Met het geld had v. d. L. gespeculeerd en schilderijen van oude meesters gekocht, die bij taxatie pl.m. f50 waard bleken. Mevr. B., als getuige gehoord, verklaarde, dat verdachte haar had wijsgemaakt, een groot vermogen te bezitten en bovendien nog f 700 per week te verdienen. De officier achtte het ten laste gelegde bewezen en, rekening hou dende met het feit, dat verdachte reeds in Dachau gevangen had ge zeten, eischte hy anderhalf jaar gevangenisstraf. Nieuwe aanvallen uit Tebris gemeld Radio Tebris heeft nader- gemeld, dat de eerste aanval van. Perzische regeerlngstroepen, welke Zaterdag-: avond begon, is gevolgd door twee nieuwe aanvallen in het;gebied van Saghez in Perzisch Koerdistan, De democraten zouden deaanvallers hebben teruggeslagen, onder toe brenging van verliepen, en 37 krygs- gevangenen gemaakt hebben. De radio voegdeer aan toe, dat het „vaderland in gevaar verkeerde en dat allen zich gereed moesten houden om voor hun vrijheid te strijden". Naar nationalisatie Engelsche mijnen Het Engelsche Lagerhuis heeft de: wet op de nationalisatie van de steenkolenmijnen ln derde lezing' met 324 tegen 143 stemmen 'aange-, nomen. De wet gaat nu naar 'bet, Hoogerhuis. Shinwell. de minister voor brand- stof en energie, zeide, dat, indien Engeland zijn plaats in den indus- trieelen wedloop wilde behouden, het wellicht nog drastischer reorganise- tieprojecten zou moeten aanvaarden.. Kuipend neo fascisme iri Italië Het heeft ln de bedoelingen der neo-fascisten gelegen, in Italië voor. den dag der verkiezingen (Zondag 2 Juni) een reeks aanslagen te piegep. teneinde onlusten te verwekken. Een neo-fascistische organisatie, waartoe, veertig personen behoorden, - die "in Milaan zijn ge arcs teer d, beoogde, om op 20 en 27 Mei aanslagen te plegen tegen het arbeidsbureau,:-de 'gebouwen der vakorganisaties en: op" 23 en 29 Mei tegen de zetels! de? politieke partijen.: Voorts iag-:heJr?ÏP. de bedoeling verscheidene ledenjflef; Engelsche militaire politie te-:yer;j.; Deze onthullingen werden gedaan door agenten der Italiaansche pólif tie, die tot deze beweging -— welk^ den naam van „nationale samen werking". had aangenomen —"r'.jvai,; ren toegetreden. v Ook in Rome zijn verscheiden^ neo- fascl5 ten gearrestee rd. - Ondéj hen bevond rich de vroegere secret taxis der fascistische partij SerenaL Historisch moment op. Schiphol Van; Schiphol, de luchthaven waar alles nog in 'aanbouw is èn dus. zonder eënlg'e gélegen- 'heid om eenpfficieele plechtig heid"! onderdak te verleenen, ■is gistermiddag „The - Flying Dutchman* onder commando van IJvert van Dijk gestart naar de luchthaven van New-York „La Guardia", waar alles tot. iri: de puntjes in prde'„i&'~ De passagiers zaten of stonden te midden van het puhlïPk om dat er nu eenmaal nog g^en en kele- ontvangst-gelegenheid is- En de douane, strenger dan ooit, had groote moeite hen allen te verzamelen voor een laatste con- tröle.. Ten slotte werden zij, toen de meesten reeds in het vlieg tuig zaten, nogmaals bijeen ge roepen in de loods om vandaar per autobus .weer naar „The Flying Dutchman'" te worden gebracht, teneinde tusschen een haag van geuniformde grens wachten de laatste schreden te doen óp Nedertandsebën bodem, V/V'-*-:.-" Aan boord Een aantal Nederlandsche autoriteiten, enkele, zakenlui, journalisten en K. L. M.-men- schen gingen daarna aan boord. De gelukkigste van allen was stellig Mrs. Holland-Ankérsmit, een oorlogsbruid, die het snelste vervoermiddel heeft veroverd om zich bij haar man te voegen. Zoodra 'de 'passagiers hadden plaats geno-men speelde het mu ziekkorps van dé Amsterdam- sche politie het Nederlandsche het A merikaansche volks lied. Een oogenblik heerschte in derdaad- plechtige rust op het overvulde perron van Schiphol. Toen werde.p de schroeven aan gezet en taxiede het toestel over. het veld. Evert van Dijk, die, in 1930 De Nederlandsche Reedérsvereenl- ging heeft afwijzend beschikt op het verzoek van de E.V.C. om toegelaten te., worden tot de komende onder handelingen over, de arbeidsvoor waarden in de zeescheepvaart: De heer Brautigam heeft in zijn kwa liteit van neutraal voorzitter der contactcommissie minister SchermeT- hom daarvan op de hoogte gesteld. De Nederlandsche regeering heeft zich met het: standpunt accoord ver- l. Geen algemeene staking In - Amsterdam zoowelals in- Rot- terdam' rijn manifesten aangeplakt door de Revolutionnaire Communis- r tlsche Partij, die oproepen tot een. algemeene werkstaking. De E.V.C. doet .een dringend beroep op de wer kers van Nederland aan deze provo catie geen "gehoor te geven. Zij zeil bepaalt, hoe de actie zal worden ge voerd. De Nederlandsche Bond van Mili tairen heeft bij den minlster-presi- dent een protest. Ingediend tegen het gebruik van militairen bij. sociale confl'cien Hfj acht dit in strild neet het doel en de waardigheid van de strijdkrachten cn verlangt de on middellijke tem'ricking van mili tairen uit de stakinescentra. .WEERPERICHT Aanvankelijk meest zwaar oewolkt, tocb geen regen van beteekenls, la ter brekende bewolking, «enig© stij ging van temperatnur. zwakk» wind. Rotterdam le UJ 9.06. 2e UJ SIJS. met Kïnfiford Smith de eèrsté vlucht over den Oceaan oiaak,t§ van Oost naar West eeii- waagsuk dat destijds met enorr mé spanning wérd gevolgd; wuifde nog even voor het venf- ster van de cabine werd ges lór ten. T-.i Gejuich weerklonk. Tóen zoeroj den de motoren, luider .énwelt! dra passeerde het blinkende toe--: stel nog even hoog óver da Me;. schouwers. „The Flying Dütchr man* ,- was onderweg-naar rijn- verre doel. - -r'~: t-:* Een historisch oogenblik-voor. het NëdorJandsche JuctilverkPor. Unox-affaïre in handen van den Officier yani justitie De' dienst, van de economische recherche te Rotterdam is thans gereed gekomen met bet onderzoek^ naar de malversaties bij de Unox, Daarbij zou gebleken zijn, dat de fraudes niet op zulk een groote schaal hebben plaats gehad als bij de-Unilever V,C. Het'onderzoek wordt thans voort gezet door ambtenaren van den C.C.D. in opdracht van den econo- "mischen officier van Justitie te Rotterdam. -Jy{ Om het uur naar „de Hoek" Stroom van badgasten verwacht Naar wy vernemen, zal de diesel- electrisclie treindienst van Rotter dam D.P. naar Hoek van Holland,- van 3 Juni af in een durdicnat wor den omgezet. De eerste trein vertrekt van D.P. om 5.19 en vervolgens elk volgend.uur. De treinen ran 5,19 en 6.19 loopon uitsluitend up werkda gen. Uit Hoek van Holland zullen de treinen vertrekken een kwartier over 't hecle uur, dus 6.15 enz. De trein van 21.15 uit Hoek van Holland valt uit en zal eerst om 22.15 van daar vertrekken. De laatste trein van Rotterdam naar H/ v: H. vertrekt om 22.49 uit. D.P. en om 23.35 uit H. v. H. Aankomst te Rotterdam 24.15. De' stationschef te Hoek van Hol land heeft de bevoegdheidom de treinen door te laten loopen tot aan het'strandstnt.ion, dat inmiddels ge heel is hersteld. Er zal by dit sta tion een restauratie-tent worden in gericht, ten behoeve van do Rotter: oamsche badgasten, die straks in grooten getale worden verwacht, an- dank3 het feit, dat hét strandleven nog niet in zijn vooroorlogschcn vorni zal kunnen worden genoten Het Is eehwer aan te nemen, dat 'e belnnghebber.de instanties in..Hoek van Holland alles in het werk zul len stellen, om de aantrekkei'aKhera van het strand zoo hoog mogelijk op to voeren, opdat in-den aanstaanden zomer duizenden. Rotterdammers dttaT een -ondag van ontspanning kunnen doorbrengen. Razzia's op de Donau De Amcrikaansche bezettingstroe pen ln Beleren hebben bij VUshofen in Beieren over een afstand van^ 72 km den Donau afgesloten enr_372- schepen, afkomstig uit 12 landen, in beslag genomen. Uit de schepen- waaronder zich 7 kanonneerbooten bevonden, kwam een groote hoeveei- held contrabande. korteeolfzenders en zwarte handelaarsartikelen te voorschijn. Naar .aanleiding daarvan hebben: de:Amerikanen 3000men schen gearresteerd. Ieder senjp wordt thans bewaakt en men zoekt nog naar den z.g. bevelhebber vsm de z.g. Hongaarsche Donauvloot, ad miraal Trunkwalter. Deze Trunk- waiter leidt in den laatsten tyd een zeer ongeregeld leven. WOENSDAG 22 MEI 1946 Rechercheurs hadden geen opdracht De ministers Schermerhorn en Kolfcïboten hebber, in hun antwoord op da vragen van het Kame.-lld Van aer Goes von Natcr3 het een ander medegedeeld over de jacht, die er een.gen tijd geleden door twee leden van de PR.a te Amsterdam en door een Journalist van ..Het Vrije Volk" op Arnold Meyer Js gehouden. Oy 5 Met 1945 cntvlucbite Arnold •fleyer uit het kamp te Vugbt. opspo- rtns»spoglngen hadden geen resultaat, ook al omdat Meyer dlkwyis ln Bel- gte vertoefde en zich daar wist schut, te houden Begin April 19« hebben eentge leden van de p.R.a. te Amsterdam 2cnüer opdracht van het hoofd van dien dienst en 2onder eenige voor kennis zich ln gezelschap van een Journalist van „Het VrUe Volk" naar Noord-Brabant begeven, derhalve bul ten hun ambtsressort. ZIJ vervoegden ..zich bij het Trappistenklooster Ko ningshoeve te Tilburg waar zij voor-- -gaven, een regeeringsopdracht ie heb ben om. Arnold Meijer, die zich daar zou bevinden, in vrtiheld te stellen. Hun werd echter medegedeeld dat Meijer zich daar niet bevond.en nooit bevonden had. Eenige dagen nadien -vervoegden zij zich bij minister Schermerhom, aan wien zy mededeel- 'den ten behoeve van de opsporing ;Van Arnold Meijer de beschikking, te behoeven over -n machtiging militaire karnoementen te betreden. Deze in troduceerde hen daartoe bi] minister Meynen', die'hun dé gevraagde mach tiging gaf. zy vertrokken daarmede naar Noord-Brabant en arresteerden te Tilburg zekeren Jansen, dien zy gedurende vter en twintig uur gevan kelijk met zich medevoerden. Na een bezoek aan Olsterwljk. waar zy den directeur van het postkantoor ver hoorden. vervoegden zy zich.te Elnd- "iiQven waar zij een contactpersoon van Arnold Meyer, genaamd Denis, arresteerden, zy namen hem met zich mee naar Amsterdam, waar hy onder dak gebracht werd ten huize van den journalist van „Het Vrije Volk". Vervolgens meldden zy zich bij het hoofd van de P.R.A. te Amsterdam. Zij .weigerden echter Het voord inflatie ligt thans .wel-, hoost eiieders lippen. Inflatie ia eendermate groote toeneming van de geldhoeveelheid, dat een steeds verder .gaande en aiot; te ^remmen prysstüging ervan het gevolg is. <Door,. do toenemondc geldhoeveelheid atygen;. de prijzen en1 doordat de prij- zén sty genmoet de geidhaeveeifieid weer toenemen, waardoor^ de prijzen nog vorder Ptijgen, enz. Dit verklaart den toestand die in Duitschland na dén vorigen oorlog is ontstaan, waar- bn b.v. een postzegel op den duur biilioenen Marken, kostte. Zulk een inflatie is ook" grootendeela het ge volg van psychologische factoren., nameiyk een algeheel verlies van vertrouwen in het Tuihniddcl. Wij behoeven alleen maar nua-r de prijzen van onze dagelyksche levens behoeften te kyken om tot de slotsom te komen dat ons 'prijsniveau: ginds 1939 geweldig is gestegen. Algemeen werd verwacht dat.de geldaahecring, die niets anders beoogde dan een herstel van de koopkracht van de gulden door het wegnemen uit de circulatie van de overtollige geldhoe veelheid, het prijsniveau zou terug drukken tot 50% boven dat van 1939. Dit is echt-r niet gelukt; ten gevolge van de zeer hooge regee- ringsuitgaven cnten gevolge van de in sommige gevallen ruime deblok- beeringsmog' Iykheden, is de geldcir culatie uv September 1945 nog re gelmatig vermeerderd; op het oogen- iblib ia het prijsalveau^niet veel min der dan het dubbele van dat iri 1939. Do biljettencirculatie van de Neder- Landsriio Bank, die een goede aantrij- zing Vormt voor den omvang van de gelahoeveelheid, breidt zich aldoor uit, en ook; al is de atyging in .de laatste weken door een lichte daling onderbroken, gevreesd moet worden dat de geldhoeveelheid nog verder zal toenemen, Wat. do gevolgen hier van zullen zyn voor de huishoudbud getten van onze arbeidersbevolking, behoeven wij niet nader te schetsen. Allerwegen Ijort men dun Toep om loonsverhooging en niet zonder ro den; in kinderrijke arbeidersgezin nen is ra on zelfs niet .in Btaat om het levensmiddelenpakket te koopen, met allo fatale gevolgen van dien. Bet is dan ook niet zonder renen dat een groep van ervaren economis ten zich tot onze regering heeft ge wend met' oen uitvoerigs' nota; waar in er op wordt aangedrongen een ver dere uitbreiding van de geldcircula tie mot inan en macht tegen te gaan. Onze nationale productie dus ons reëele inkomen is heden ten dage ten minste 25% IngeT dan in 1939; de geldcirculatie bedraagt daarente gen reeds meer dnn vijf milliard gulden tegenover nog geen drie mil liard in 1939. Om tot een breideling ran de-inflatie te komen,;bevelen de economisten in hnn nota een herzie ning van do wisselko^ sen met het buitenland aan, een drastische verla ging van de overheidsuitgaven en n anderp bestemming van de opbreng- i der vonnogcnsaanwasbelastmg .der vermogensheffing.WanneeT een uitbreiding van den gddomloop niet sriel wordt bedwongen en wan neer de iToductie nit spoedig wordt, vergroot, ^1 i11 Nederland 'n ernstige inflatie kunnen ontstaan, waarvan allen, doch in do eerste plaats cc ann3ten, de dupe zullen worden. mededeellng te doen van hun. ver richtingen en het door hen verza melde materlaaL Waarop deze, hun directe chef, hen op siaanden voet ontsloeg. Voor hun weigering de ge vraagde mededeellngen te doen, be riepen zy zich op een hooggeplaatst regeer!ngspersoon, wiens naam. zij niet wenschten te noemen. Van al hetgeen .deze opsporings ambtenaren zonder opdracht van hun bevoegden chef. hebben verricht, was noch dezen ministers, tloch den direc teur-generaal voor BUzondere Rechts pleging, noch den procureurs-fiscaal by de Bijzondere Gerechtshoven te Amsterdam, en 's Hertogenbosch iets bekend. Op last van hoogerhand ztjn zij dus in hetgeen zy hebben ver richt niet belemmerd, noch Is hun op last van hoogerhand ontslag ver leend Het ls gebleken, dat deze Jansen Inderdaad ln relatie stond met Ar nold MeUer. De ministers zien echter niet in, dat deze relatie eep legalen grondslag vormt voor arrestatie. Oud-Beyerlandsche drieling gestorven De drieling, die Zondagavond te Oud-Beijerland geboren is en waarvan we reeds melding maakten., is Maandagmorgen plotseling gestorven. De klein tjes maak tan bet evenals de moeder aanvankelijk goed. Wel achtte de behandelende genees heer het noodzakelijk, dat ze naar een. ziekenhuis te Rotter dam zouden worden overge bracht.om daar verder te wor den behandeld. Op het oogen blik echter, dat de ziekenauto voorreed om de babies te ver voeren, stierven za binnen een half uur.' Tegen Rotterdammer doodstraf geëischt Voor het bijzonder gerechtshof te" 'g Gravenhnge stonden gisteren te recht Petrus Johannes Noll, incas seerder te Rotterdam, en Neeltje Buscop. huisvrouw Tatt_ Kamstra, eveneens uit Rotterdam, die in klaart 1945 de gebroeders Kamstra bij den Sicherheits Dienat te Rotter dam.-zou den behben aangebracht wegens comniunistische '.moigingen en het verspreiden van illegale lectuur o.a. van „De Waarheïdf.„{..bovendien zou "Noll aan /den':S.D. verraden'hebben, dat A. Kamstra bekend was met een bergplaats vóór wapens iriG ou da. - Tegen verdachte Buscup eischte de. "advocaat-fiscaal- .12 jaar gevangenis-, straf, met ontzetting uit beide kies-, rechten voor het leven, •':i De eisch tegen verdachte Noll, die zich, zooals de; advocaat-fiscaal ,in zijn requisitoir opmerkte, aan een wal gel yk vergrijp schuldig had ge maakt, luidde'doodstraf met levens lange ontzetting uit het actief cn passief kiesrecht. Uitspraak over veertien dagen. Op heeterdaad betrapt Rotterdam, Woensdag. Gisteren heeft In de vroege mor genuren een tweetal mannen door het breken van een ruit zich toegang verschaft tot een woning aan de Burg. Lefèvre de Montignylaan in HlUegersberg, bewoond door de fa milie De Groot De Inbrekers hadden reeds een radiotoestel en zilverwerk klaargezet om mee te nemen en leder een jas van den bewoner aangetrok ken. toen zy door een zoon dës hui zes. die vroeg naar zyn werk moest, werden verrast Dé heeren maakten" zich hierop Ijlings uit dr voeten. Te zamen met zijn broer zette de zoon het Inbrekerspaar achterna, waarby gebruik gemaakt werd van een "auto. In de Dorpsstraat ontstond een wilde Jacht, waaraan door een politieagent werd deelgenomen, die enkele scho ten loste ln de richting van de In brekers, die Inmiddels de Strekkade waren opgevlucht- Tenslotte werd een, van hen aangetroffen tn een sloot, nog Juist met zUn hoofd boven water, vergeefs had deze zich hierin verborgen gehouden. Een dame zette op haar flets den anderen Inbreker achterna en wtst zyn verblijfplaats aan de politie aan te wijzen. In een bloemisterij kon de man tenslotte worden aangehouden. Beide mannen werden naar het politiebureau Straatweg overgebracht Het bleken te zyn de 22-jarige J. J, S., schilder van beroep en de 22-Jarlge kantoor, bediende. L. M„ belden oude beken den van.de politie. Oud-Kamerüd Van Zadelhoff overleden In den leeftijd van 76 Jaar la te Dordrecht overleden, de heer J. H. F. van Zadclhoff, oud-tld van de Tweede Kamer en oud-lld van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. SCHEVEN IN GENOoi: do „pa rel" van ome badplaatsen, Scheve- ningCn, blijft niet achterAl is het op eigen risico, dat de badgas ten op het strand en in zee mogen gaan, velen profiteeren van het mooie viccr en de con. .Mijnengevaar" staat er met groote letters op dit bord, dat de pionier- commandant te Monster aan het strand heeft dien plaatsen. ...moet blijken R Is geen vernieuwing" Vier slmeple Nederlandsche woorden, die de redactie van „Trouw" uit de pen zyn gevallen bij haar be schouwing over de verkiezingen voor de Kamer. Vier woorden. Maar een wereld. Een wereld voor teder, die ln de Jaren van de bitterste onderdruk king geleefd heelt van de hoop. van het vertrouwen, dat wij aan het einde anders zijn cn staan zouden dan wij waren en stonden in dit ens vaderland. Een wereld voor leder, d e den eenen vriend na den anderen verloor aan de vuurpelotons. Een wereld voor leder, die met zijn hart cn zbn ziel zich geworpen had ln de taatste ronde van den strijd om de grondslagen van de menscheiyke be schaving „Er ls geen vernieuwing" Iets van triomfantelijk sarcasme klinkt er achter die woorden van de redactie van „Trouw" Ko net ver- Eaat ons, als stonden de gevallen kameraden uit dien sector van het verzet op uit hun graven en als hieven zij de honden tot een protest. Vielen zij dan als partijgangers van Colijn, schouten en Bruins Slot? Of is ook door hün harten die ééne zekerheid gevaren, dat Nederland anders zou zyn na dan vóór den oor log, dat Nederland het bitter en bit ter noodlg had te worden vernieuwd, te worden herboren tot een ander vaderlandï En bet ls als klonken op den achtergrond weet die versregels, die onze Koningin aanhaalde tn een van haar kort na de bevrijding uit gesproken radloredevoerlngen: „Maar als ik leven mag tot de bevrijding en Juichen op het overwinningsfeest, God, doe mij dar dit weten: wat voorbyging aan nood es leed ls niet vergeefscb geweest. „Er ls geen vernieuwing".... Niet voor lietn of haar. die alleen maar clrtdcyfers van stemmemallen bekijken wu en voor de er achter schuil gaande werkelijkheden geen oogen heeft Niet voor hem of haar die weigert te zleu. dat ln de Katho lieke streken duizenden en duizenden gestemd hebbeu op de Partij van den Arbeid en dat ln Protestantscbc krin gen andere duizenden en duizenden hetzelfde deden. Niet voor hem of haar, die onverschillig Is voor wat er leeft ln bet volk. zoolang een reeka factoren te zamen maar het gcykto aantal zetels, de vertrouwde hoeveel heid macht ln de Kamer opleveren. „Er Is geen vernieuwing" Noen. voor de huidige redactie van „Trouw" ls er geen vernieuwing en zal er nimmer vernieuwing zyn. Haar beglnseltrouw, zoo eerbiedwaardig op zichzclve. heeft haar verroest, ver- styfd, bevroren. Elke verandering ls haar een gruwel, elke vernieuwing een steen des aanstoots. Naar haar wereldvreemde opvatting vleien tien duizenden Nederlanders, opdat Ne derland weer precies worden zou gelijk Nederland was vóór den oorlog, 'vóór dé" knechting," vóór dc slachtlnc, „Er Is geen vernieuwing**.... Cehn vernieuwing? O laodgencoten, weigert het te geiooven. Weigert te •gclooven, dat de brand lu honderd duizenden Jonge harten tevergeefs heeft gebrand, dat het vuur van de vrijheid ln honderdduizenden Jongo harten gebluscht zou zyn. Wanneer gt) staat aan den voet van de almpelu houten kruisen, opgericht ter nage dachtenis' van hen, die vielen In den fitrijd om de vrijheid van ons volk, weigert dan met heel uw hart die vier verschrikkelijke- woorden over uw tippen te brengen, die vier woorden die zeggen: „Er ls geen vernieuwing". Want er ls vernieuwing. Verscholen onder het lianias der oude partyfor maties, bedolven onder het zand van traagheid en traditie 1s er de ver nieuwing. Daar groeit de plant van het nieuwe Nederland En eenmaal 2al liet stekje worden tot een boom, bestand legen storm cn hagelslag. Eenmaal zal Nederland zich bevrij den van de boeien van zyn vermolm de tradities, die nu een redactie van een voormalig Illegaal blad nog doen schrijven dat er geen vernieuwing ls. Eenmaal.... Wannéér? Laat ons nimmer vergeten, dat wy goeddeels het tijdstip zélf bepalen. Geen ver nieuwing komt zor.der dat wU er voor werken, dag aan dag. Geen vernieu wing komt voor een volk. dat haar passief verwacht. De dooden manen tot daden. Het is te hopen, dat cc% later rns Van menschen dat het zonder strijd lean stellen Zich nog herinnert hoe het vroeger v.as En er c\jn hinderen van cal ver tellen. Dat cr toen helden waren, jong en echt, En g-rooter levend dan de wereld duldde Die met hun plicht instonden voor het recht En dezen plicht tot in den dood vervulden. Ja. het ls te hopen.... Maar wat hoop, Indien het huidige geslacht zijn gevallenen al vergeet ln dien ofzich- telijken triomfkreet: „Er ls geen ver nieuwing?" Houdt goeden moed. riJ Jandgeaoo- ten. De vernieuwing kómt. En „Trouw" noch ontrouw zullen haar tegenhouden! Koningin ontvangt politieke leiders De Koningin zou zich vandaag naar Soestdljk begeven ten einde aldaar op Donderdag een begin te maken met de besprekingen met verschillende politieke leiders ln verband met de kabinetscrisis. Inschrijving Crootboek weer opengesteld Het ministerie van Financiën deelt mede, dat van 4 tot eu met 14 Juni weer de gelegenheid zal worden opengesteld om ln te schrijven op de 3 procent Grootboekschuld. De be- trefrende prospectus zal een dezei dagen verschijnen. Naar het A.N.P. verneemt, ?.ou op de s pet. Grootboekschuld 1940 weder met geblokkeerd tegoed kun nen worden Ingeschreven. Een ver dere deblokkeering van" gelden wordt niet wenrchelUk geacht, maar de mogelijkheid wordt geboden de ge blokkeerde tegoeden die renteloos blijven liggen, met de onderhavig» Inschrijving rendabel te maken. Bovendien zou men de inschrijving voor bepaalde doeleinden tegen vrij geld kunnen verkoopen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1