II m mm s;a siiii 1 I Spoorwegstaking in Amerika Baidur von Schirach voor zijn rechters "4 Wm m W-Mm mg® DE SpHIEDAMMER Kwart millioen arbeiders legden hun werk .neer Geheele verkeer is ontwricht Dr. Hirschfeld inJ beroep Paroloscoop In Perzië duren de gevechten voort .46 Millioen ton steenkool tekort Koningin ontvwigt; V fractieleiders .Vorrink.wil met K.V.P. samengaan?:.c4'-< Schermerhorn legt professoraal; neer Ook hij weer Zeevacfirtconflict verscherpt Weer ter vischvangst „onschuldig" 700 Calorieën per dag Aanval op Gloegoer afgeslagen Franco maakt zich sterk Hoe het niet moet Arnold Meyer wordt 12 Juni berecht - - „jmm 3Kmm s 1 5 '■"II ■■■,-- ,v: IfS *81 É|j BRp EN ADM. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 65108* ABONNEMENTSPRIJS PES WEEK II CENT PEB KWART AAI» f LOSSE NUMMERS 16.05 HET PAEGOL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 43 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 25430 EN 6KM POSTGIRO NO. 3986M Bankier: AM9TERD. BANK TE ROTTERDAM 'ZESDE JAARGANG. NO. 120 Gisteravond is de staking" van het spoorwegpersoneel in de Vercenigde Staten begon nen; 250.000 man zijn hierbjj betrokken. De conferentie, die gisteren ter belegging "van: het conflict In .het'Witte-. Huis ge houden werd, kwara tot geen be slissing. De besprekingen werden tot heden verdaagd. Volgens een woordvoerder van den machi- nistenbond is er weinig kans op een vergelijk. Het Bureau voor het Transport bedrijf der V.S. beeft in verband inet de staking het vervoer van niet belangrijke lading verboden, opdat het noodzakelijkste voedsel en de oogst getransporteerd zullen kun nen worden. Tretnen voor het vervoer van troepen, van. zieken en van melk schijnen niet In de staking betrok ken te worden. "De regeering-heeft, ora te trach ten het lamleggen van de industrie en stagnatie in de ^yoedselvoorzle-.. Ding te voorkomen, vliegmachines, vrachtauto's en schepen gerequl-- reerd. Het conflict tusschen de ruim. 250.000 spoonnarmen en de by- na 40. particuliere ondernemingen dreigde reeds gerulmen tijd. Een paar keeren reeds werd de staking uitgesteld. <-Toen gisteravond om 10 uur geen tegemoetkomende berichten binnen kwamen uit Washington, werd de staking per luidspreker geprocla meerd op de stations in Chicago en Washington. Dat het nog onver wachte besluit een enorme be roering over heel Amerika bracht, -ligt voor de hand. De Amerikaan sche ochtendbladen verhalen op de sensationeelste wijze hoe het heete verkeer werd ontwricht, hoe de langeafstandverbindlngen oogen- bUkkcllJk uitvielen, en hoe perso nen, die buiten New York leven, vochten om een plaatsje In de laatste mogelijkheid hun huls te bereiken en-hoe men in de wereld stad New York na ecnige uren reeds tevergeefs poogde een hotelbed .te: (Van on2en parlemntsredacteur) Het besluit van de reeeering' om den Secretaris-Generaal de voor malige Departementen van Handel, NIJverhela en Scheepvaart en van Landbouw en Visscberij eervol ont sla^ met behoud van wachtgeld te verleenen, is naar dr. Hirschfeld^ ons bevestigde, genomen in afwij king van het advies, dat door de commissie van onderzoek ond*u voorzitterschap van wijlen prof. mr. P. Scholten is uitge bracht. Wel ls dit advies hem na- mem, de regeering voorgelezen. Dr. Hirschfeld overweegt thans ge bruik te.» maken van de hem ten dienste" staande mogelijkheid om van de genomen beslissing in be roep te gaan by de Kroon. De procedure ls dan, dat het advies van den Raad van State wordt in genomen. Vredesplichf Men herinnert zich dat de Ameri kaansche oud-president Hoover on langs de wereld rondreisde, om over al den voedseltoestand in vogelvlucht te overzien. De resultaten van die reis heeft hij m een radiorede samen gevat. en aan die rede ls helaas te weinig aandacht besteed: politieke gebeurtenissen trokken meer belang stelling. Toch zelde Hoover dingen, waaraan de ernstige tnensch dezen zomer nog menigmaal zal terugden ken Moge daarom nog even een sa menvatting volgen: ..Ik heb 50.000 ki lometer afgelegd en roep thans de ge'neele wereld op zich In te spannen het leven van millloenen menschen te redden. 2eVde hij. Weet men wel dat de honger, zich opmaakt de woning van 600-millioen menschen binnen te sluipenr. d-i. een-derde der mensch- held. Amerikanen, Engelschen. Cana- deezen. Australiërs,. Zweden en Ar gentijnen krijgen genoeg, en ook zeer veel bewoners van bet westelijk half- rond. Als aan de anderen geen hulp- wordt verleend zakt het dagelijkse?! rantsoen var. too millioen tot *>00 calo-. •rleën te'weinig per dag. van een an dere J00 mUlloen zakt het tot 400 ca lorieën te weinig, van 130 millioen tot 700 c. te weinig, van nogmaals 150 millioen tot 1000 c. te weinig en van 300 millioen tot 1300 en meer c. te weinig, als wij aonnemen dat men per dag en per persoon 2200 calorieën nnodlg heeft om te kunnen leven en werken. Lenlptng van den nood Is mogelijk. Om te beginnen kunnen we de vroege oogsten ter beschikking la ten stellen van de landen met late oogsten Massa-verhongertns wordt, reeds voorkomen, maar er moet door gezwoegd worden tot overal de zwartste zorg geweken ls en de „tra- .glsche tekorten" overwonnen zijn Men kan geen weldoorvoede legers met een westersehe mentaliteit op dé been houden te midden van volkeren die verhongeren. Die troepen zijn o.m. diep begaan met het lot van de kinderen In Europa, voor wie wij een basis van 1500 c trachten te bereiken, hetgeen nop te weinig ls en nog ..een narde jeugd vol ontbering" waar borgt en meer niet Weet men wel. dat. er 20 30 millioen lichamelijk abnormale kinderen In Europa om hulp schreeuwen? F.n In Azië nog en kele tientallen millloenen meert Tedere natie moet beseffen, en in Iedere natie Iedere vrouw en iedere man, dat onultsorekelUk leed voorko ken moet- worden Meer dan eenlg ander pad dot naar orde. rust en' vrede leidt zal het mededooeen van. leder persoonlijk en van de geheele wereld het moreel en'geestlljk'her stel dienen. De menschheld kan nog gered worden. Redt haar. vinden. Van regeerlngszijde wordt leder stuk rollend materiaal inge- cebnke1'* Het is-uilemard v-eet* de vraag, of het personeel van tram en autobusondememingen den druk. zal kunnen weerstaan, den druk van het enorme verkeer zoowel als den druk, die geoefend wordt van de zjjde der stakers. Het spreekt ook - vanzelf, dat deze algemeene spoorwegstaking funeste- gevolgen kan hebben voor den wereldhandel, waarvan Amerika op het oogenblik' toch het middelpunt kan worden genoemd, en voor de voedselvopr- zienlng. Ook de kolenmijnen Na de nationalisatie van de Amerikaansche kolenmijnen heb ben alle 400.000 arbeiders het werk hervat. In tusschen zijn er gisteren weer 4500 opnieuw in staking ge- gaan. De regeering is direct in con- toot getreden met Lewis, den pre sident van het mynwerkerssyndi- caat en morgen zal de houding van de regeering worden bepaald. Britten zullen Amerikaansche voorstel inzake Perzië steunen In Perzfë duren de gevechten ln het gebied Sjahindej voort. De re geering te Teheran nebben berichten bereikt, dat de Perzische troepen zich tegen aanvallen van fle démo-, >cratlsche strijdmacht; van Azerbelds- jan verdedigen. -'t Generaal Razmara, 'voormalig chef van deh generalen staf,yts benoemd tot hoofd van "de repeeringscommls- sle naar het grensgebiedvan Azer- beidsjan. - Van gezaghebbende zijde wordt vernomen, dat men verwacht,: dat de Britsche <jelegatle-een Amerikaansch voorstel zal steunen" voor een onder zoek door den Veiligheidsraad naar den toestand In Noord-Perzië, indien., er geen bevredigende Inlichtingen, uit Teheran beschikbaar zijn. Te -Parijs is do internationale stcenkoolconferentie geëindigd. Men .is. tot do. volgende coucIusjo. geko: men: t - l'TenzU r een** speciale v actie wordt ondernomen, zal Europa In het jaar na Juni 1946 voor een steenkool te«- kort van 46 millioen ton staan, het- geen groote werkloosheid eneen ernstige vertraging van het na-oor- logsch herstel zou kunnen veroor zaken; 1: er moet worden gezorgd voor voldoendevoedsel voor de; mijnwer kers;- '-"/v.:- VrriV 2. door het stellen van bepaal ie gunstigo voorwaarden moeten nieu we arbeidskrachten worden aange trokken; 3: aan het vervaardigen en distri- bueeren van materiaal voor do mij nen moet voorrang worden verleend; 4: aan het transport moeten faci liteiten worden verleend. C.P.N. wenscht regeering met P. v. d. A. en K.V.P. Het partijbestuur der CJP.N. en de communistische Kamerleden heb ben in een te Amsterdan gehou den vergadering ter bespreking van de politieke situatie een resolutie aangenomen, waarin de wensche- lykheid wordt uitgesproken van een regeering op nationaJen en demo cratisch en grondslag, steunende op de Partij van den Arbeid, de Com munistische Party en de Katholieke Volkspartij, y In de resolutie verklaart het par tijbestuur» dat gemeenschappelijke Inspanning van alle opbouwende krachten noodzakelijk is voor de oplossing van enkele urgente pro blemen, waarmee ons volksbestaan onmiddellijk ls gemoeid, te weten: verhooging der productie, bestrij ding der inflatie, één algemeene sociale verzekering, spoedige over eenstemming met de Indonesische republiek, snelle afdoening der zui vering en van de berechting der landverraders en de beveiliging der democratie. Men acht het mogelijk, ondanks prlnclpleele "'verschillen,, met de 'Partij van den Arbeid en de Katholieke Volkspartij tot overeen stemming te komen: over een re- geeringsprogram, dat - zich de uit- voering van deze punten .tendoel stelt. Bescherming arbeidstijd f Minister Drees heeft - ln antwoord op vragen van het Kamerlid Suur- hoff meegedeeld, met spoed te zul len bevorderen, dat in het werktij denbesluit voor kantoren 1937 en het rusttijdenbeslult voor volwassen koffiehuis- en hotelpersoneel 1937 de loongrens voor de toepassing van de Arbeidswet wordt gebracht van ƒ3.000 op ƒ3.750.- Tien millioen centen voor het. Indische kind De leerlingen van ruim 2500 Ne derlandsche. scholen brachten gedu rende maanden achtereen eiken Maandagochtend een cent mee, welke cent. bestemd was voor hulp- verleenlng aan het kind in Indië. AJ deze centenwerden afgedragen aan de stichting ..Het Nederlandsche kind helpt het kind ln Indonesië". Bij deze stichting hoopten dë centen zich op tot een aantal van tien mil lioen en gisleren kon de voorzitter van de stichting, dr. J. H. wesse- lings._het bedrag in den vorm van een chèque van f,100.000 afdragen aan de Indische, kamer van het Ne derlandsche Roode Kruis. VRIJDAG 24 MEI 1946 Een der laatste. voortbrengs6lcn)rvan de Amerikaansche vliegtuigindustrie is het hierboven afgebeelde Northrop XB—s5 ttFlying JVing" bombar dementsvliegtuig, een staartlooss machine met acht tegengesteld draai ende schroeiven. liet gewicht bedraagt 104 ton en de spanwijdte ca. 54 me ter. Bet toestel verliet, de -montagehallen te laat om nog aan den luc)it- oorlog deel te nemen. Er woröciï nu plannen beraamd cm de XB35 ■■voor vrachtvervoer te 'gebruiken:L: Zink* boven: vooraansncht} van de machine t\jdcns de vlucht. Wordt Van Schaik formateur De KoDingtn tiwlt gisteren - ln- verband met de kabinetsvorming^ de heeren proLmr. C. P. M. Rom~; me, voorzitter van de fractie; oer; Katholieke Volkspartij; Jhr.mr.M.-; van der Goes van Naters, voorzitter; van de fractie van de Partij; yan. den Arbeid; J. Schouten, voorzitter van de Antl-Revolutionnaire fractie; G. Wagenaar, voorzitter :..van-i.dë- Communistische fractie":..van-;: de Tweede Kamer, der Staten Gene raal, ter besprekingop palels Soestdljk ontvangen, Vandaag zijn de fractieleiders van de Party van de Vrijheid en> de. ChristeUjk Historische Unie ont vangen. - v In politieke kringen wordt als vermoedelijke babinetsformatenr vooral /jenoemd de- voorzitter: der Tweede Kamer mr. J. B. IL van Schalk (r.k.). .;V Hij is fegeh een nafionaaf kabinet „Ook Indien de Partij van den Arbeid de zes zetels had gekregen, die nu aan, de communisten ten goede zJJn gekomen, zou er voor haar slechts één mogelijkheid zijn: samengaan ln de regeering met de Katholieke Volksparty. De com munistenstemmers hebben onze on derhandelingspositie verzwakt, maar de noodzaak, blijft bestaan. Op het het spel staat olies gfbzm aeg2bxc spel staat'alles, wat sedert de be vrijding moeizaam bereikt, is,-vooral Indonesië. Die verantwoordelijkheid hebben wy te overwegen," aldus de voorzitter van de PartJJ van den Arbeid, de heer Koos Vorrink, ln een te Almelo voor een overweldi gend aantal toehoorders uitgespro ken rede, de eerste na den uitslag der Tweede-Kamerverkiezingen. „Wanneer Romme zyn hart ver pand heeft aan een nationaal kabi net, dan wil ik een politiek geheim verklappen. Aan een natio naal kabinet doet de Party van den Arbeid niet mee. zy was daartoe berefd, toen ln ons land het - puin geruimd moest worden. Thans wil zy echter slechts meedoen aanv een regeering, die niet alleen her stel, maar ook vernieuwing wenscht.' Wy hebben.geen program van so-, ciallstlsche vemieuwlngseiseher op gesteld, om het bij de besprekingen over de kabinetsformatie naar den lommerd te brengen. Onze onder handelingspositie is niet zoo zwak,'' meende spreker, „want als de K.V.P. onze eischen niet aanvaardt, stem men er den volgenden keer nog meer katholieken op de P. v. d. A. Wjj willen echter geen kruideniers politiek, maar wij willen oprecht het „landsbelang dienen." Prof. SchermerhornIieeft, naar. wij vernemen, In een brief,, geda teerd 30 Maart, via curatoren zijn ontslag aangevraagd als hoogleer- aa: aan de Technische Hooge- school te Delft en wel met Ingang van 25 Juni 1945. Van het ministerie van O., K. en W. Is bereids; bericht ontvangen, dat zyn bezoldiging als zoodanig van genoemden datum af heeft opgehouden. Retourvlucht Amsterdam New York volbracht Wederom klonken gistermiddag op Schiphol de Nederlandsche en Ame rikaansche volksliederen en was een groot aantal belangstellenden getui ge van de aankomst van het eerste retourvliegtuig in de Dinsdag ge opende, vaste Noordatlantische KL. M.-luchtlljn Amsterdam—New York. Precies 12.20 uur zette gezagvoerdei Georges de Flyving Dutchman P.H. T.AS. (die binnenkort Schiedam zal worden gedoopt) op den Nederland- sch'en grond. WEERBERICHT Zonnig weer met matige Noord-Ooi- tetUke wind. Zon op 04.33, onder 30.40. Maan op 02.41, onder 13.18 uar. WATERSTANDEN 25 MEI Botterdam: le tij: 1U7; 2« tij: 23.40. Staking wordt voortgezet tot E.V.C. is erkend -Botterdom—Vrgdag Op een gisteravond ln een stampvolle Rivièrahal gehouden vergadering hebben d-e staker3. hun houding bepaald. Drie spre kers hebben het woord gevoerd en; alle drie kantten' zich op felle wijze tegen de reedersver- eeniging en de samenwerkende vakbonden. Na de- hooghartige afwijzing van het EV.C.-voorstel door de Nederlandsche Reeders- vereeniging en door de Unie van Transportarbeiders, aldus werd betoogd, kan het eenlg antwoord- der arbeiders slechts zijn de sta king met alle middelen vol te houden. Alles wat met het zeescheep- vaartverkeer samenhangt werd daarom tot besmet werk ver klaard. Niet alleen de scheeps bouw- en' veemarbeiders werden tot staking aangespoord, ook den chauffeurs, den voerlieden, deh. binnenschippers en den sleep bootbemanningen. zal worden geadviseerd het werk neer te leggen. De E.V.C; zal alles op het spelzetten om de staking te winnen. V; Besloten werd de staking voort te zetten tot de E.V.C. zitting heeft gekregenin de Contanteommissie tot onderhan deling over loon- en arbeids voorwaarden ven tot zekerheid is verkregen; dat geen rancune- maatregelen zullen worden ge nomen; 'r.Ty Een solidariteitsstaking open baarde zich gisteren reeds bij de- binnenvaartreederij Koppe. De situatie in de Rotterdamscbe haven, is niet veel veranderd. Het. aantal werkende havenarbeidersbe draagt 700; dat der stakers naar schatting 3500. Over staking ln de met de haven samenhangende- be- dryven is nog niets r naders bekend geiyordeh v In Antwerpen De -- werkweigeringop de Ne derlandsche schepen in de Ant- werpsche V haven duurt voort, ondanks de pogingen van over heid - en vakbondleiders om de betrokken havenarbeiders tot hervatting van het werk aan te zetten. Slechts met behulp van losse -werklieden kon aan het werk van de „Java" en de „Ha- da" begonnen worden. Intusschen hebben de Neder landsche schepen „Aalsum", „lïërcules" en „Van der Capel- le" de haven verlaten naar.Am sterdam of Rotterdam om gelost te worden, gezien aldaar het werk gedeeltelijk hervat werd. Het vertrek van deze schepen beteekenteenaanzienlijk ver lies" voor de Antwerpsche haven, en ook de economische herop leving van het land wordt er door geschaad, daar verschil lende dezer schepen ook goede ren zouden inslaan en de Bel gische uitvoer aldus getroffen wordt. Gisteravond hebben-25 Schevening- sclie visachereschepen do trossen los* gemaakt om tervischvangst te gaan. ï)it is een gevolg van de ondGihande- lingen tussclien. 'de gezamcnlybo ar beidersbonden en hot College van RijköbcraiddolaftrB, waarbij werd bo* alotcn het werk te hervatten. De heer J. de Vries, voorzit ter van den K.N.Z.B., zal den wa terpolo wedstrijd Frankrijk—België, die-op 14 Juli te Parijs zal worden gespeeld, lelden. Bep van Schalck en Kees Ho ving nemen op 16 Juni deel aan de Internationale wedstrijden te Parijs. Op 29 en .30 Juni vindt in Amsterdam "een officieele landen- wedstryd Nederland—Frankrijk plaats.' De 39-Jarige voormalige nazistische leider der Duitsche Jeugd. Baidur von Schirach, is met 2ijn eigen verdedi ging begonnen. De voornaamste be-, schuldigingen, waarop, hij moet ant woorden, hebben betrekking op zijn functie van Jeugdleider, be tvergifti gen van de geestesgesteldheid van een generatie en het voorbereiden er van op den oorlog van Hitier. Schi rach verklaarde, dat hy bleef by zyn beëedigde verklaring van LL Decem ber, waarby hij de verantwoordelijk heid van zyn leiderschap over de jeugd aanvaardde. „De heb de Duit-, sche jeugd teruggevoerd naar "Wei- mar en Goethe", zelde hy,' waaraan hij toevoegde, dat Weimar inzeke ren zin de geboorteplaats van alle. Duitschers is. „Ik was niet alleen propagandist voor het nationaal-so- ciallsme, maar ook voor Goethe". Schirach gaf ook vele welbekende interpretaties van het nationaal-so- cialisme: „De Jeugdbeweging was een patriottische reactie op de com munistische terreur. Hitler was de man, die- onze generatie den weg naar de toekomst toonde" enz. Toen Schirach een uur lang - over zijn eigen Jeugd en sociale omstandig heden had gepraat, werd hem door den president van het hof, Lawren- In Oostenrijk moet men zeer. bin nenkort leven van 700 calorieën, per dag per persoon. Tot een derge lijke hoogte is de voedselnood, daar gestegen. Als men weet, dat er 2200 calorieën noódig zijn per dag per persoon om normaal te kunnen leven en werkon, wordt het duidelijk, dat de Oostenrijkers een hongerpe- riodo tegemoet gaau, waarvan voor al do kinderen, de lichamelijk zwak ken en riekelijkea het slachtoffer zullen worden. Volgens den Ned.-Tndlschen Leger- voorllchtin gsd lenst hebben ongeveer 50 extremisten, gewapend met pisto len. geweren, handgranaten en Hes-, schen-met.benzine,'Jeeh'aanval ge daan' op 'een kamp "te;Gloegoer (Su matra'sOostkust). Een 'der barak ken vatte vlam, doch men wist het vuur te blusschen. Nadat de gevech ten eenigen tyd hadden geduurd, trekken de aanvallers terug. C- Een kleine hoeveelheid ammunitie, waar onder een aantal handgranaten van Japansch fabrikaat, werd buitge maakt. Vele extremisten werden ge wond. Aan Nederlandsche zijde wer den geen verliezen geleden. ••De Spaausche Tepublikeingcho mi nister-president Giral, heeft- in een Spaanseho socialistische bijeenkomst te Toulouse uiteengezet, dat, volgens do beste inlichtingen, die hq kon krijgen, Franco op hét oogenblik be schikt over een leger van 15 millioen man 'en over een moderna.vloot, waarby zelfs Blagschepen. Reeds twèo maanden geleden heeft Franco het parool, uitgegeven, dat•- .iedere Spanjaard, dag en nacht klaar moet staan om 'hét hoofd te, bieden aan buitenlandse he inmenging in Span- je's aangelegenheden, met name noemde hy Rusland als het gevaar voor Spanje.' Binnenkort zal een ge allieerde contrSle-cpmmissie Spanje bezoeken. Giral houdt vol, dat- Fran-' co allerlei militaire maatregelen en versterkingen; zal weten te camou- fleeren, 'i' WERELDRECORD DIS CUS WERPEN Adolfo Consollnl, die reeds herhaal delijk den laatsten tijd boven het be staande record voor discuswerpen is gekomen, wierp dezer dagen de dis cus ln Milaan 54,02 meter. Het wereld record discuswerpen staat sinds 1935 op naam ,van den Duitscher, Willi Schroeder, met 53,10 meter. Joponstof van plasticje, het nieuwste snufje tn de Amerikaansche mode wereld! Dit avond-ensemble is ver vaardigd van .velon, een product vdn. de Firestone 1; bandenfabriek:Felon," werd in den oorlog gebruikt om de soldaten in tropiscfir^ jingles tegen muggen te beschermen. Bet is eoo goed als onverslijtbaar, kan in alle mogelijke kleuren geverfd en be drukt worden, is soepel in het ver werken en warm in het dragen, en wordt, als het vuil'is, met een lap met benzine schoongemaakt. cc, hierover bet zwijgen opgelegd. ,T>e Hitler-jeugd was geen miiitai- ristische beweging", zelde -Schirach. „Het schieten met geweren van klein kaliber maakte deel uit van de bezigheden van den jongen Dult- scher. Het lidmaatschap van de Hit- ler-Jugend was tot 1936 volkomen vrijwillig, daarna werdhet verplicht gesteld; slechts 3 '/o van de Duitsche jeugd 'bleef er. buiten. Weliswaar maakten, enkele, ouders er bezwaar tegen, maar er werd nooit eeiuge pressie op hen uitgeoefend.Vóór het uitbreken van den oorlog werd geen enkele Duitsche Jongen met hetbe- dienen van oorlogswapenen ver trouwd gemaakt.Pogingen, om een internationale verstandhouding tus schen de jeugd,, vooral van Duitsch- land en Frankrijk, tot stand te bren gen, .leidden tot „moeilijkheden" tusschen Hitler en my; /In: Berlijn was een „buitenlandsch tehuis van v: de Hitler-jeugd" opgericht voor bui- tenlandsche gasten. Hij zeide vervolgens, dat Hitler hem ln 1940 als gouwleider naar Weenen zond, omdat daar „cultu- reele moeilijkheden" waren gerezen en „het enthousiasme na den An schluss was geluwd". Hy zeide niets af te. weten van door de Gestapo bedreven wreedheden in Oostenrijk en niet verantwoordeUjk te zyn voor het daarheen zenden van arbeiders. Hij zag er alleen op toe, dat dezen goed werden behandeld. Hf) werd door Hitler uit Weenen teruggeroe pen om vrouwen en kinderen uit Duitsche steden, die door luchtaan vallen werden bedreigd,- te evacuee- ren. .psychologisch gezien, was dit de .moeiiykste taak, die ik ooit heb verricht", aldus Schirach. Bet ls bekend, dat de E.V.C. ophef fing van de havenstaking toezegde. Indien zij na de werkhervattingbl| de onderhandelingen aanwezig zou kunnen zijn. In deze mededeelIng zagen wij een mogelijkheid voor een. spoedig einde aan de havenstaking niet alleen, maar bovendien meenden wij. dat nu ook de positie van do E.V.C. ln verband met haar nlet-er- kenning definitief zou kunnen wor den geregeld. Toen echter bereikte ons een schrijven, dat de heer J. Brautigam als persoonlijk vertegenwoordiger van den minister van scheepvaart aan de E.V.C. richtte, welke brief het standpunt van de E.V.C. volledig verwerpt. Dit schrijven geelt ln kort bestek "nog. eens een- overzicht van de -wijze; waarop de C.A.O. voor zeevarenden' tot stand is gekomen en wÜst er nog maals op, dat een loon van f 195.— per maand voor een gewoon matroos toch niet slecht.-is,:te noemen. Indien. het hierbij was gebleven,.;"zou men het erin zoo verre.,',mee eens-kunnen zijn", dat wel is waar positief de op lossing geen stap "naderbij was geko men, maar dat de toestand .tóch ook niet was verergerd. Indien men ech ter overgaat tot bet schrijven van een op-de-teentjes-getrapt proza als hier gebeurde, gaat men zich toch wel afvragen wat nu' belangrijker is: de oplossing van bet havenconflict of een formalistisch vasthouden aan het eigen prestige. Het lijkt ons volko men overbodig, na alles wat wij hiervan reeds zelden, nogmaals te gaan betoogen, dat wij de wUz® van optreden der E.V.C. welnlgf kuhtien waardeeren, doch het is nu toch wel duidelijk geworden, dat de kwestie zich reeds lang verplaatst heeft, van den inhoud van de C.A.O:- naar de erkenning van de E.V.C. Ten aanzien van dit laatstezegt de heer Brauti gam:. „Nu wenscht U, met een afzien van de dingen waarom de staking begon, voor den .vervolge als party tn het contract te worden toegelaten, waarvoor uw 'organisatie eigenlijk het lidmaatschap van de contact- commissie van de organisaties van zeevarenden zou moeten verwerven op wier .werk uw crlüek gericht was: en wier leden gij in uw staklng poogt., te betrekken. De verwachting, -dat een dergelijk verlangen na het ge beurde, thans zou zijn te verwezen lijken, is IJdel." Een mededeellng; als deze laatste UJkt ons nu precies het tegenoverge stelde van wat gezegd had dienen to. worden, althans Indien men tot heil zame resultaten wil komen. Het is dwaasheid een organisatie' als da E.V.C., die keer op keer - en soms op hoogst onaangename wijze aan toont een belangrijk deel der arbei ders in zich te vereenigen, en baga telle te blijven behandelen. Naast de uitwerking, welke deza •brief zal hebben, verwachten wij evenmin lets in gunstigen zin van net militair krljgsvertoan zooals wij dit b.v. in onze haven opmerken. Dat de veiligheid der werkwilligen gega randeerd moet zijn ls/wel duidelijk., Maar waarom het daartoe .noodlg ls pantserwagens en ander oorlogsma- terieel.'te doen aanrukken, kunnen wij ons ternauwernood voorstellen. Op dezen weg verdergaande gera ken wij steeds' dieper in de impasse; met alle gevolgen' daarvan. Amotd Meyer zal 12 Juni voot het bijzonder gerechtshofte - 'a-Her- toffenbosch terecht staan. De tenlas telegging houdt in. dat hy tutssriiea f>M940 en het einde vón het jaar, 1941 opzettelijk ten voord eel e van den vijand als leider van'Nationn.nl Front in bet openbaar" ih"het r<^el- matig in Nederland verschijnende en verspreid wordende weekblad „De Weg'/ en het dagblad „Nederlandse!* Drgbladveelvuldig een propagan-: da heeft gevoerd, dio waa gericht op het brehen van, het geestelijk verzet van bet Nederlandsche volk tegen den bezetter en op het ontrouw wor den van, dat volk aan zijn' regeering en de gemeenschappelijke zaak der' tegen .//Buitaehland strijdende -"trio- gèndbedén. Tén' bewijze /hiervan ci teert do tenlastelegging achttien pas-! sages uit verschillende van zyn hand afkomstige artikelen in bovenge noemd weekblad en 'agblad. Meer dan 2000 Oostcnrijksche Jo den, die na den z.g. „Anschluss" ln Maart 1938 naar Palestina gingen, hebben de, Oostcnrijksche regeering verzocht te moren terugkeeren. ;•-••*; i .V-J;.-rilï :s V:-"-*-- i >1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1