Meeningsverschil in Indonesië De formateür én wat van hem verwacht kan worden DE SCHIEDAMMER J Zal Sjahrir aftreden? Pessimisme, in Batavia Oud gebruik in eere - hersteld Geen nieuwe bon voor suiker Naar eerlijke rechts pleging De Voedselconferentie geëindigd Deur wijd open voor samengaan van K.V.P. met P. v. d. A. Schermerhorn prémier? Intern, luchtvaart tarieven verlaagd We gaan weer kiezen •"RED-'.EN ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM v ['-r TELEFOON 693DO ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL» 14.— LOSSE XNUMMERS 2 0.09 ZESDE JAARGANG NO.123 HET ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESING EL 42 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 55430 EN 69300 POSTGIRO No. 398044 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM Gedurende de laatste dagen neemt ln welingelichte kringen Batavia het pessimisme over de kans van slagen der Nedcrlandsch-ln- doneeiscbe onderhandelingen op den grondslag, zooals die do_r mini ster Logemann in zijn laatste over zicht ln het parlement werd aange geven, 'steeds meer- toe. Dit pessimisme Is voornamelijk gebaseerd op inlichtingen betref fende de laatste bijeenkomst te Djokjakarta tusschen het volledige kabinet van Soekarno en Sjahrir. In deze kringen wordt thans uiting gegeven aan de vrees, dat de vol gende reis van Sjahrir naar Djok jakarta, die de Indonesische minis terpresident, vergezeld van eenjge rijner kabinetsleden, morgen per t legtuig zal maken, zelfs zou kun r at leiden tot het afbreken der on C -rh an delingen. Iet betrekking tot de laatste t>U r .dcomst te Djokjakarta wordt uit :rouwbare -bron gemeld, dat, ;ot- r- -oon de. uiteindelijke beslissing ten i -orfen-van de Ned* landsche voor- i .Jen toe deze week werd uitge- t d. thans het. voornaamste ge- i üpunt schijnt te zijn de erken- i J vac. de republiek binnen het r vin van het koninkrijk. Te dien e izien zouden Soekarno en de op- p bevelhebber van de TJFtX, Soe- d man, die tijdens de .laatste wijzi- g gen tot generaal bevorderd Is, de. v. irmamste struikelblokken kunnen zi l Tegenover dit-hoofdpunt is de stijdvraag, of de republiek al dan e -:t in feite de controle - over Su- n itra uitoefent, slechts van onder- g schikte be teekenis. Volgens het republikeinsche pers bureau „Antara" zou hedenochtend Lu Soekarno's paleis te Djokjakarta eon ontmoeting plaats bebben tus- s .hen de, republikeinsche regeerin'g ei vertegenwoordigers van de na tionale concentratie om te komen tot de vorming van een coalitie kabinet. Het in het oog loopende feit in deze is, dat dit alles gebeurd hi afwezigheid van Sjahrir. Dit wijst weer. op „het uiteen- loopende van de standpunten" pus- sc ien .de republikeinen van Djok- jalmrta .en van .Batavia, waarop ■Zr uden zijn het thans v rschil in standpunt te overbrug- ga en de werkelijkheid onae c jen te zien. dan acht men het c waarschijnlijk, dat het kabinet- f ahrir aan -zal blijven of dat. ihrir, bereid, zal ztfn deel te ne- m aan dë vorming van een nieuw •ïvpiiblikeinsch' kabinet, ivïcn krfigt den indruk, dat alle aanwijzingen zich richten naar de vorming van een nieuw kabinet, dat ir-er militante republikeinen be- vi -ten zal dan Sjahri/s beide ka- b." 'ettëm Dezé tendentie laat- zich reeds 7-jn bij de mutaties bij de T.RI-, mar zoowel bjj de divisie-conman- t o's als bij het departement van V jrlog stafleden van de ongeregel- e „volkslegers" verhoucungsgewijze Parcloscoop Verkiezingslente Verkiezingen rijn losgebroken over Europa. Nederland kreeg 'n nieuwe Tweede-Kamer. Frankrijk en Italië trekken den tweeden Juni ter stem bus om hun nog Jonge, doch - reeds binnen, 'n jaar wanhopige verouderde vertegenwoordigingen te verver, schen, omdat inmiddels gerezen strijdvragen om zoo'n ververscbing riepen: voor Frankrijk gaat het om de grondwet, om het verdere samen werken der drie aan bet bewind zljnded hoofdpartijen, om 't afweren van allerlei blr.nenlandsche gevaren, misschien zelfs wel om het terugroe pen (terugdwïngen) van generaal De Gaullé uit zijn vrijwillige kluizenaar schap naar de eenzame gezagspositie van leider van het Fransche volk, want zijn opvolger, en bewonderaar, Feltx GouLn doet telkens pogingen om" De Gaüile niet zoo'n vergeten "burger te Jaten worden als die zelf had willen' zijn na zijn tèrugtretllng. De, uitslag van de Fransche verkie zing zal dus zeer leerzaam zijn. De Italianenbeslissen ook óver zeer ingrijpende kwesties van staat, .-• want zij ..zullen uitspraak'doen Ln het probleem - Italië weer Republiek, of Italië, bestendigt zijd koninkrijk on der Uraberto u en het' huis Savole. Moet ümberto boeten voor de fouten. van zijn vader? Heeft hij kwaliteiten, me doen. veronderstellen, dat men aan hem een gelukkiger stuurman zal hebben dan aanVictor Emma nuel, of heeft zich tegen den gemaal «■an .Marie. José van België reeds ma teriaal opgehoopt,.-dat als belastend.; - ..zal, gelden? Hoe ook, het zijn druk kende dagen voor het Quirinaal, niet alleen in Italië; vrijwel overal -waar 'i het .volk .ter ..stembus trektis dat ding niet, zoo maar een doodgewone urn, doch een doos van Pandora, waaruit na opening de geweldigste stormen kunnen waaien. Het Hradschin, de presidentieels burcht van Praag, waar eens de hoogst' eerbiedwaardige figuur van ■Thomas Garrlgua Mazarljk zetelde, .en waar de mannequin Hacha naar, de pijpen van Von Neurath en. an deren danste, maar waar thans weèr Mazarijks vriend en medewerker BenesJ zijn wijs beLeld uitoefent, kent minder groote stormen. De ver kiezingen hebben in. Tsjecho-Slowa- kije- een - meerderheid veroorzaakt van 153 communisten én socialisten in de volksvertegenwoordiging. Zij zul-! len weer een nieuwen president moeten benoemen cn het zal -wel -.weer Benes) zijn, en bedriegen de voorteekenen. niet, dan zal het zelfs een benoeming voor het leven zUn. En zij zullende grondwet vernieu wen. Frankrijk, Italië, Tsjecho-Slo- waklje: zij vernieuwen zich. En Ne derland kiest provinciale Staten, morgen! belangrijke-- posten hebben gekre gen. 1 -;r rDe kans dat: tengevolge van een, - en: ander Sjahrir zijn ontslag zal in dienen;wordt lri Batavia in ern stige overweging genomen. De ge volgen van - zulk een ontwikkeling kunnen niet vorrspeld worden, maar men, kern met grond zeggen, /dat (a) hét vinden van een nieu wen minister-president, met wien defKederlanders bereid zouden zijn de; onderhandelingen te heropenen, niet gemakkelijk.zalzijn, terwijl ,(b).; de Soekarno-aanhangend-ï re publikeinen ln- het binnenland zich ongetwijfeld realiseeren, dat zij er weinig bij zouden winnen, wanneer -verdere onderhandelingen met de Nederlanders werden,.afgewezen, en dex zaak werd gebracht voor de Vereenigde Naties, welke zeker als een eerste voorwaarde op de zui vering van alle Japansche collabo rateurs zouden aandringen. Haring voor de Koningin Gisteren heeft opperkeurmeester W. Dam nit V Laar dingen .de haring goedgekeurd om te worden aaoge- boden aan de Koningin en het Prinselijk Paar. Deze haring is an- gebracht door het stoomlogger» schip VI. 100 „Koningin IVilhel- mina", schipper W. Schaar. In een met vlaggen versierde auto hebben schipper Willem Schaar en reeder I. J. Hoogendük van. de logger VL 190, tezamen met den: burgemeester van Vlaardingen en den rljksopperkeurmeester Van Dam met -de eerste koninginneha- ring verpakt, ln met oranje en de nationale kleuren beschilderde ton netjes. de traditioneel© tocht ge maakt naar het palels Soestdijk, waar zij de haring aan H. M. de Koningin hebben aangeboden. Koos Koen voor de; radio Zaterdagavond om half 10 komt Koos Koen op beide Hilversumsche met een luisterwedstrijd' ten bate van „Volksherstel". Aan dezen wedstrijd zijn vele prijzen, verbonden en de opbrengst komt aan bewoners der geteisterde ge bieden. ex-onderduikers en andere oorlogsslachtoffers- ten goede. Dè/'KiN.AZC;'., wijst' 'ér "autöinóbi- llsten^- "dfe- naar,België, reizen, op. dat dé Belgischedouane' -dén laat- sten'-tijd uiterst strenge -cóntróle uitoefent, .zoowel bij - het; inkomende als uitgaande verkeer. Ofschoon de Belgen tot-dusverre zeer gemoede lijk waren, is oppassen thans de boodschap. Wasscherijtarievcn De - waschbehandeüng per kg. met een minimum van 6 kg.mag nu: als volgt worden-berekend: Natwasch 0.27, droogtoegeslagen 0.40, mangelwasch 0.4fl„ pers- opmaak 0.56, kastklaar of geheel opgemaakt 0.64. De stuk tarieven zijn hiermede in overeenstemmin gebracht. Amerikaanschë melk voor sch col kin de ren Het Amerikaansche Roode Kruis heeft medegedeeld, dat aan onder voede Europeesche kinderen onder, wie ook 76.000 Nederlandsche kin deren, tot het einde van het schooljaar een kwart liter melk" per: dag gedistribueerd zal -worden. - XZEESCQEEPVAAHT-': CONFERENTIE TE AMSTERDAM Het was nog niet zeker of de in tern. Zee5cheepvaartconferentie te Amsterdam dan wel elders zou worden gehouden, v; Naar ons ter oore komt zal de conferentie inderdaad te Amster dam plaats vinden en wel op 17 Juni en volgende ua^en. Alle zee varende naties zullen vertegen- woordigd zijn en het hoo.fdtema zal bestaan uit de. vraag, op welke wijze de samenwerking in de in ternationale scheepvaart-kan wor den voortgezet, nadat de laatste geallieerde overeenkomsten dien aangaande zijn verstreken. - N DINSDAG 28 MEI 1946 De Nederlandsche Spoorwegen zittenhna de openstelling van de IJsscb spoorbrug bij Zwolle niet stil. Than$ is de arbeid aan dé vernielde spoor brug bij Zalt-Bommcl begonnen* Qè', drie grootste bokken in Europa?de t^djax", fjleracles" .en „De Valk",- hebben dezer dagen het grootste stuk, dat 850-ton .weegt, gelicht.- reehts op de foto). Links het kleinste stuk, dat vorige week gelicht werd. Tusschen deze stukken zal een geheel - nieuwe overspanning aangebracht-worden. O. d. Lely „zat" verkeerd ..-v.: de cult wel verwonderd hebben opgekekeny Van der, Lely, dat je aan gezicht plotseling ego veranderd .was op datplaatje in onze krant van Maandag; "Je -hebt- een prima, party staan rverdedigen in den .wedstrijd Sparta—en daarom zon ook ■rje: foto met, je naam er. ondér'/tiu' schen het verslag 'prijken. V>- Je naam is er ingekomen, .in keu rige schuingedrnk- te letters. Maar je foto, beste Tcercl, was er glad naast. In plaats van jouw porfref verscheen de. Icrullebol von je vriend Sonneveld <71 de Icrant, J wel met jouw naam er onder. Je hebt tn het archief op r2m ome drukkerij in de verkeerde enve- ■loppe (>e:eten. Van 3. 1B£y der Lely. En op een drukkerij kent niet iedereen alle voetballers. Jij rond de vergissing misschien niet eoo heel erg, wy eerst wel. JUaar zullen wy samen nu die persoon van het archief maar verge ren? Het is zoo'n deksels aardig meisje, weet jet Stagnatie in produetie door stakingen Ons land is in de laatste maanden voor zün suikervóor- ziening geheel aangewézen op invoer. De stakingen in de ha vens te Rotterdam en Amster dam hebben er toe gele'd, d.at groote hoeveelheden aange voerde ruwe suiker niet kondèn worden gelost. Ofschoon hiërin de laatste week een wijziging is ingetreden, heeft de staking reeds te lang geduurd omhet suikerrantsoen onverminderd te kunnen handhaven. Daarbij is inmiddels nog ge komen de staking in de Wester- s uikerraf f inadery te Amster dam, zoodat, thans van; een' re gelmatige suikervoorziening geen sprake .meer. kan zijn, t:,':J /Men. moet - er dan ook ;.rekë-,; ning mede houden, dat na den; •loopenden bon voorloopiggeen? bon voor consumptiesuiker- zal-; kunnen worden, aangewezen.; Het publiek wordt dan oók dringendaanger aden/-;inet;x/: de/- suik er;'Tvélkër.zy ".tfianst nog'ter beschikking 'hééft,uiterst ^ui- nig te. zijn. Door denconsumén- ten bon 'te laten vervallen, hoopt men -in staat te zijn de voorziening van de industrieën nog zoo - lang mogelijk in - stand te houden. Er bestaat, dus feans,- dat de voorziening van het pu bliek met jam en andere pro ducten op den jambon, versna peringen e.d. voorloopig niet. te zeer zal stagneeren;' PANTSERWAGENS VER- -"•/ DWIJNEN De. R.V.D. deelt mede dat toen het arbeidsconflict in de havens dreigde-te leiden tot-welhaast cata strofale gévolgen voor. het geheele Nederlandsche volksleven, de^ re- geering het noodzakelijk heeft ge acht^. over te gaan tot het gebiuik van militairen als werkkrachten. Voor zoover deze bewapend zijn, doen zij als versterking der. poli tie dienst ter bescherming van de werkende arbeiders en de vrijwil ligers. Een andere taak valt aan de Ingezette: troepen niet toe. Zij heb bed'instructie, élke agressieve hou ding tegenover -de -stakers .te ver- mij den. Mede daarom werden heden op last van, den burgemeester de van zware wapens voorziene mare chaussees uit Rotterdam terugge trokken. v De toestand in de Rotterdamsche haven is sinds gisteren niet veran derd. Het aantal' schepen, dat wordt gelost en geladen is /lntus- schen gegroeid tot 70, een aantal, dat -na den oorlog nog niet werd bereikt Hoewelzich voldoende vrijwilli gers voor het werk hebbenaange- ixiden, heeft men toch meer - dan tot nog toe van militairen- gebruik móeten-maken, omdat de logiesmo- gelijkheden ln Rotterdam' onvol doende zün.' Politieke gevangenen krijgen inzage van hun dossier In de Staatscourant van gisteren is een beschikking van den minis ter van Justitie gepubliceerd over over het verkeer tusschen raads lieden en in bewaring gestelde po litieke verdachten, waarin om. wordt-, bepaald dat de raadsman den politiek verdachte, die in be waring Is gesteld, ten minste een-, maal kan bezoeken. Zoodra de po litiek verdachte voor een bijzonder gerechtshof ls gedagvaard of het fiat-behandeling voor het-tribunaal door den procureur-fiscaal is ver leend, kan de raadsman den poli tiek verdachte te allen tijde bezoe ken, met Inachtneming van de huishoudelijke reglementen, op dit stuk bestaande. De raadsman en de politiek verdachte, die in bewaring is gesteld, 'kunnen met elkander brieven wisselen zonder dat van den Inhoud door anderen wordt' kennis genomen. Indien uit bepaal de omstandigheden een ernstig vermoeden voortvloeit dat het vrije verkeer tusschen den raadsman en den politiek verdachte, die. in be waring is gesteld, hetzij zou. strek-; ken om den politiek verdachte be kend te maken met eenipe omstan digheid, waarvan hij tn bet belang /van - het" onderzoek - tijdelijk onkun dig moetblüven,/bïètzij wo^' mis- -bruikfc voor pogingen om-në-ópsjfb-' >ring der?: waarheid -te belemmeren* kan dit verkeer doorden' procu- reur-fiscaaJ worden beperkt. Zoolang- de politiek verdachte niet voor een bijzonder gerechtshof is gedagvaard en geen fiat-behan deling, voor het tribunaal dor» den procureur-fiscaal is verleend, wordt den verdachte, die geen raadsman heefL, op zün verzoek ten minste eenmaal gelegenheid gegeven, in zage te nemen van het dossier. Indien het belang van he derzoek dit vordert, kan de procu reur-fiscaal bepalen, dat de ken nisneming van bepaalde /'stukken aan den politiek verda-hte of aan denraadsman zal worden onth' "i- den. j De kennisneming van de proces sen-verbaal der verhooren van den politiek verdachte en van het pro ces-verbaal van inbewaringstelling mag hun. niet" worden onthouden.. „Wij zullen slagen, wij kunnen niet falen" Het heeft er allen, schijn van, dat dr. Beel. die gistermorgen qm 10 uur öp bet paleis sjoestüijk werd'ontbo den, van Katholieke zijde.naar voren. Is geschoven, om de deur, -dié naar een samenga an. van de Partij, van den Arbeid leidt, zoó; wijd. mogelijk open te houden. De-opvattingen van mi nister Beel waren verleden jaar een: /aanbeveling voor zijn opneming in het kabinet SchermerhornDreés. Wanneer de omstandigheid, dat de - jongsie regeeringsverklaring in zake Indonesië door de leden van dit ka binet eenstemmig is goedgekeurd, een aanwijzing is, dan mag men zeggen, dat de verleden jaar aangevangen -samenwerking' van bevredigenden aard ds geweest. Een. tweede aanwijzing voor den .wil van Katholieke- zijde om bij voorbaat geen moeilijkheden te scheppen voor een samengaan, wordt gezien ln de benoeming van prof. Rorame tot fractieleider en dr. Kor- tenhorst tot secretaris. Prof. Romme heeft in veie kringen de actie rond 't befaamde kwartje tegen. Uit rijn be noeming, en die van dr. Kortenhorst meent men in Katholieke kringen te mogen, afleiden, dat althans eerstge noemde geen-portefeuille zou ambi- eeren. r Een oplossing als deze komt ook te ..gemoet aan de bezwaren van Katho lieke rijde tegen de gelijktijdige aan-' - wijzing van twee formateurs, waar door de Volkspartij - haar vrijheid, _om.tw.ee kanten uit te gaan. bij voor baat eenigszlns zóu. prijsgeven. In de bewoordingen v van' de - op- dracht („een kabinet tei vormen dat .geacht mag worden het vertrouwen' van de" Tweede Kamer is geniéten") mag ;ten slotte een poging worden gezien oth den/invloed,, die van de .aanwijzing, van den heer Beel op de verkiezingen van Woensdag zou kunnen .uitgaan,zooveel'doenlijk te "neutraliseei;en.; pe formateur behoeft zich aan. den: uitslag van ;de verkle- zingen niet te. storen; hij heeft' slechts - opdracht, zich te oriënteer en op' het vertrouwen van de thans gekozen Tweede Kamer. Dr. Beeis opvattingen „Regeering en- volksvertegenwoor diging wacht in de komende Jaren een uiterst zware en veelomvattende taak",'waarschuwde dr. Beel nog on langs ;inveen verkiezingsrede, /welke hij voorde K. V. P. te Den Bosch hield. .De nieuwe .formateur LS'Zich dus zeer'wel bewust van het gewicht van de taak, welke hij op zijn schou- "ders" willaden. Hij. heeft dattrou wens in het/vorige kabinet, waarin Jhr, mr. M, van der Goes van. Naters, lid van de Partij van den Arbeid en van de Tweede Kamer, heeft in .een1 interview met een cor respondent van Associated Press verklaard, dat hij de vorming van een coalitie tusschen de Katholieke Volkspartij en de Partij van den Arbeid als de eenige mogelijkheid •ziet.-X ',i. /••- Hij achtte het zelfs niet uitgesJo- y ten, dat de heer Beel zich tot ex- premier Schermerhorn zou wenden en hem de taak van formateur zou aanbieden, ter voortzetting van de politiek van de vroegere regeering. „De Partij van den Arbeid", ver klaarde hij. „zal zich onder, alle omstandighedenhóuden r aan de drie punten; voortzetting van de In donesische 'politiek, nationalisatie der. Nederlandsche -Bank en plan economie hoewel op minder strenge basis dan tot nog toe," :p..Van den kant van de Partij van 'den Arbeid zouden geen pogingen worden gedaanom in oppositie te gaan, tenzij men hiertoe zou worden gedreven dóór dë houding der ka-' thoiieken. Vooral oók omdat dit een mislukking van de Indonesische po- liöek" zou beteekenen. In het bijzonder- met het.'oog op het prestige, datSchermerhorn; ge niet in Britschè ..en Belgische' La- bour-kringen^ zou het volgens hem aanbeveling, .verdienen, wanneer. Schermerhorn wederom 't premier schap op zich zóu nemen. Uiteindelijk voorziet hij een kabi net van zes katholieken en zes leden, .van' de P. v. <L A,, met wellicht vier deóktmdlgezi. X ,:v GEROOFD MATERIAAL KOMT TERÜG De volledigeuitrusting. van een der werkplaatsen; van het hoogovenbedrïjf te IJmuiden, een volledig radiostation dat vroeger werd gebruikt-voor de verbinding met West-Indië, het Tolledige materiaal van de spoorlijn Amsterdam^Utrecht, 1250 ton 'staal in' verschillende stadia van bewerking, 102 van de. - 302 gestolen - tramwagens,- een volledigevlootbibliotheek van duizend deelen, groote hoe veelheden onderdeelen van fa brieken, brandibluschmateriaal, meubilair, ziediaar. het resultaat van het onderzoek, dat een Ne derlandsche afdeéling in de Amerikaansche zóne van Duitechland naar Nederland sche eigendommen instelde. Drie Nederlandsche kustvaar ders zijn thans bezig dit mate riaal van Bremen naar Neder land. over te brengen. (UB.). Sir Ben. Smith, de EngeJsche minister van voedselvoorzieningen, la afgetreden. HIJ wordt opgevolgd door John Strachey, tot dusver on- derstaatssecretari» voor luchtvaart. Gisteren eindigde te Washington de conferentie van de FJL.O. van de V.N.- De achttien vertegenwoordig de landen werden het met alge- meenestemmen eens dat de voor deden -van de broodrantsoeneering in overweging moeten worden ge~ nomen, dat net nitmalingspercen- tage tot 85 procent moet worden verhoogd en dat de graanvoorraden moeien worden verlaagd waar zulks - maar mogelijk is. •/Sir' John Boyd Orr,directeur- generaal van de FA.O. besloot de conferentie met de strijdkreet:' „We zullen /slagen, ;we kunnen niet 'falen omdat de volken van de wereld ons zullen steunen""- - Om het verwachte graantekort van 10 millloen ton tarwe te over-' bruggen, heeft de conferentie be-:' sloten aan tebevelen, dat min stens vijf procent aardappelmeel zal worden toegevoegd aan meel voor menschehjke consumptie, en dat geen broodgraan gebruikt zal worden als veevoeder. Gaat Franco referendum houden? Men verwacht, dat de kieslijsten lnSpanje deze - week gereed zullen komen, aldus de diplomatieke cor respondent van de Sunday Times; Het is mogelijk,.; dat zij spoedig ge bruikt zullen worden voor hethou den van eén referendum, waarin het Spaansche -volk gevraagd zal worden ztjn vertrouwen - uit te spreken 'Jin het: bewind van generaal Franco. Twee factoren, kunnen een groótë meerderheid;'voor het tegenwoordige bewind bevorderen, t-w. de /waar schijnlijkheid van eenovervloedigèn oogst/ La tegenstelling tot den ln andere landen heerschcnde fconger- toestand, en" de eenheid rondom Franco, rontstaan door de bedreiging van bultenlandsche Interventie. WEERPERICHT Tot "Woensdagavond: bewolkt weer, met plaatselijk enkele buien, hier en daar vergezeld van onweer. Wind .uit zuidelijke richtingen. Iets koeler. Zon op 04.29. onder 20.4J. Maan op 03.56, onder ta.üS. Minister Bccl verlaat het Paleis Soestdyk, v:aar de Koningin hem opdracht gaf tot samenstelling va» een nieuw kabinet. Naar: namens de internationale J ucUttr&nsportorganisati e aan Het. slot van de tweede Europeesche ver- voerscoofereatïe wordtmedegedeeld, zal met ingang van 1 Juli He prys van retours in het Europeesche lucht- vaartverkeer met" 20 pét. worden ver langd. De conferentie, heeft* tevrns besloten, dat het aantal nnchtpostv vluchten en^het goederenvervoer' uit gebreid zal worden. Met ingang van Juli zieen netwerk van nacktpóat- liinen de hoofdsteden van Europa verbinden.-Veertien. Ebropcesehe en. Amerikaansche luchtvaartraaatschap- PÜ'en, die alle op de cónferéntié wa-' •ren:-vertegenwoordigd, werken thans gecoördineerde dienstregelingen uit. Van groot belang voorhet publiek is ook de beslissing van de conferen tie een -algemeens dienstregeling in hot licht te geven, waarin alle, dien stén, die betrekking hebbenop "Euro- pa, zijn opgenomen. De yliegdlensl Amsterdam—Batavia De vliegtuigen van den Nejlerland- schen:. regeenngaluchttran^portdicnst met bestemming Batavia vertrekken op - Dinsdag, Donderdag en Vrgdag voortaan om. G uur in plaats van. 8 uur.. Zij zullen over deze route voort- aan eeu dag minder vliegen, aange zien de dag overblijven" in Kaïro. waar kleeding werd aangëscliaft, op de heen- en de terugreis komt te "vervagen. Do route is thans als /volgt; "Amsterdam," Napels, Kaïru, iBasra, Karatsji, Calcutta Bangkok, Singapore,'Bataria.' •;w/. De Amer. mijnwerkersstaking De berichten over de mijnwer- kersstaking in de v. S. waren giste ren niet bemoedigend. In Fenssyl- vanlë ging het grootste deel van de mijnwerkers niet naar het werk. In Virginia meldden zij zich. wel aan, doch konden bij gebrek aan spoorwagons ntet aan het werk gaan.--. Het dreigement de werkloozenuitkee- ring van 20 dollar per week in te houden als men niet aan het werk gaat, schijnt geen uitwerking te heb ben. Bij alle mijnbedrijven staan mi litairen gereed om de werkwilligen tegen de stakers te beschermen. hij de partefettllle van Binnenland- sche Zaken onder rijn beheer had, ruimschoots kunnen ervaren. Want een'groot deel van de zuivering, oj. de perszuivering, lag op rijn terrein .en hij is, op dit punt vaak en hevig bestreden. - v In diezèlfde verkiezingsvergadering ..wees dr. Beel er op, dat een loslaten van. Tndon esl uit liét Rij ksverban d /nimmer-/rijn .rlristemmingjjzQUiJii2bben-i. Wat de sociaal-economische politiek betreft, verklaarde hij, dat de .b0- drijfsorganisaties zeker niet mogen worden tot staatslichamen, al zal de overheid haar invloed voor zoover het algemeen belang dat eischt, moe ten kunnen uitoefenen. De wederopbouw geniet zijn/ bij- .zondere belangstelling. Verder ls hij overtuigd, dat bij de Grondwetsherziening er naar 'moet worden: gestreefd .tot uitdrukking te brengen, dat ons volk. eenchristelijk volk is en dat die opvatting 'omtrent gezin en. gezag. in. die Grondwet moet worden, verankerd. in een interview dat dr. Beel! een dag of veertien geleden aan „De Tijd" toestond, verklaarde hij" op' een goede samenwerking met de Partij van den Arbeid te hopen. Want naar zJjn overtuigingzullen de K. V. P. én de P. v. d- A. elkaar in de practi- sche politiek in veie gevallen: ont moeten. Dr." Beel zeldeXdat het een eerste eisch is, dat een sterke progressieve politiek wordt gevoerd. Dr. L. J. M. Beel is op 12/April 1902 te Roermond gebaren. HIJ studeerde aan de R.K. Universiteit in de réch ten, waar hij in 1935 promoveerde. Zijn ambtelijke loopbaan was hij •reeds in 1920 begonnen op de secre tarie te Roermond. Daarna werkte hij op1 de'Provinciale Griffie te Zwolle en op de secretarie te Eindhoven. In 1342 legde hij. bij ...het. optreden van den N.S.B.-burgemeester deze fui^ct'e neer en vestigde zich als advocaat, in - October 1944 werd hij adviseur voor Soc. Zaken van den militairen, commissaris van O.-Brabant en éeni- gen tijd daarna vertrok hij als advi seur van den minister van Algemeens Zaken naar Engeland. - Den leerstoel, welken de Nljmeeg- sche universiteit, litem aanbood, kon hij in verband nier zijn be'stuursar- beid niet aanvaarden. Men merkt het zoo niet, noch bekommeren de meesten er zich om, maar morgen, Woensdag, gaan wij wederom i ter stembus. Ditmaal voor de verkiezingen der Provinciale Staten. Deze Staten hebben minder klank dan de Tweede Kamer en toch hebben ook die Provinciale Staten "heel wat in de melk te brokken. Uit hun midden worden im mers Gedeputeerde Staten. gekozen, die beslissen over de beslissingen der gemeen- teraden, terwijl door dezelfde Provinciale Staten de Eerste Kamer wordt geformeerd, die f de besluiten van de Tweede Kamer opvangt en. kan --•verwerpen. v,;.r/'v; Men mag rich dus morgen niet laten meesleepen door een zekere verkïezingsmoe- heid, doch men moet wel de gelijk overwegen dat de Pro vinciale Staten ove^ veel te beslissen krijgen waarmee ons levenslot voor de toe komst samenhangt. De stemgerechtigden worden voor een goeden gang van zaken er nog eens met nadruk op gewezen, dat zij morgenhun tweede distributie- stamkaart mcebiengen cn zich naar hetzelfde stembureau begeven, waar zij de vorige maal gestemd hebben.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1