pwrni SSVxtdX -uit XTV ^zugd." U)r- Werkt mee aan herstel van het stadsschoon Een groote taah voor oud en jong Neen Dames - VOLLEBREGT Staatsloterij KANTOORBEDIENDE Adu&de&ien doel v&Jbo&jxn Ue&ctifk- duttucH EENICE ZEÏTEES en MEISJES voo? de BIHDEMJ -v In tl© achter ons liggoade ltezeUings- jaren envooral hét laatst© jaar, wéixl net niemand kwalyk'. gonomon, als Wj of zjT-mct een stuk hoorn; uit het Sterre- bosch kwam sjouwen voor het aood- kacheltje. Het "was «aoodzakéïyk, du ko- Jm "waroa er niet ea: ih de kou zit-' ten dat is niet, z©0*n pretje. En dari het éien (voor zoover aanwezig} moest toch ook klaargemaakt worden. Door dit alles ia' het stadsschoon van Schiedam er niet mooier op ge worden. Met- de 'woorden- „dat komt na den ©oriog wel wéér ia orde", ver ontschuldigde de bevolking zich en zaagde eu^sleepte rustig verder. Jte-bévryffitJg vva? daar en na enkele maanden kwaineo er al stommen mt do burgerij, „hoe hel toch stond 'mot het planten van hoornen iu de stad"*. Bewoners van enkele straten gaven reeds het goede voorbeeld en bekos tigden zelf de beplanting. Van gemeentewege beeft men ook - niet stil gezeten en! onder de bezie-- lende en deskundige leiding van on zen gcinec«te-arcliilect, den beer P. J. Schipper, ia méri op verschillend© plaatsen overgegaan tot het planten van jonge boom en en enkele heggen. V Het ..spreekt vanzelf dat dit énorme kosten met mh 'brengt, om maar te, zwijgen, over de moeit© die Gemeen te- werken. zich moot getroosten om hot materiaal te bemachtigen, f Eendeel van de Schièdamsche be volking schijnt het belang van doze beplantingen nog niet in te zien, of waant; zich., nog ja de vandalistische periode vaat vóór - Kortom, het is ontzettend als inen riet'wat van het w»wk van Plantsoenen dienst is terechtgekomen.- Boompjes uit den grond getrokken, heggen vernield wjz. .Dit is voor een groot doel aan ibi jeugd lodanken. Enhet. 'is be grijpelijk, want zij is in deze afeer opgevoed. Hoe meer hout voor het tioödfcacheltje de kinderen. ."binnenhaal-. :*den. hoe mooier /vader en. moeder het Vónden:. -^r'-:v l>e tijdon zijn nu-echter veranderd. DE HEER STEGMANN OVERLEDEN. Vorige week Woensdag overleed In Dén Ilaag. - waar hij het laatste half jaar verbkef, de hoer J. A. Steg- mnnn, die roet: dén. heer Jos. A- M. Meijer in ISU8 de bekende firma kh'-ijer en Slegnuutn oprichtte. Met zijn verscheiden verdwijnt er wéér een der nog weinige overgebleven. prominente figuren uit onze etad. welke op- het einde der £9®eeuw zoo hauw met hot brandersrak Wivren verltontlén. Do heer 3. A. Stegmann bereikte dcu leeftijd van ruin» 93 jaar. AGENDA voor Rotterdam WOENSDAG. Operette Palace 8 ovrt Operette Hos-a .Maria. Film» Arena S 6.46 9 16 ours Het tweede ge zicht; Ccpito! 2 6.46 9.16 uur; Voor vrouwen «(reng verboden: Cineac 11—6 80 ear; Nieawc enz.j 6 8 10 car: De avon turen van Marco Polo; Cc losse am 4 9.1B ourr Hot rebeurde la Nopeïe; Har- •éj' miawo 2 1 9 uur:- storm over Benealen; Luxor a 1 9.16 uort De Hoodo Aarde; Prinses g. 9.18 uor: JoLgonekaEerne; Re* .1.16 3.16 7 9.16 uuri Mnyerling; .Victoria .2 7. 9.15 nar: 2000 vrouwen. C»rcoat;;' 1*.,-•> V Jonker Fmnneirflat U ca 20 uuri Ned. rircuk, Mikkenie Slrwebnrger. Tcatoon* teiJ In gc'm 71': - Centraal BcJaatlng Gebouw 10—10 nur: Weerbare Democratie; Boynjana 10—8 uori Gralhcbe Kunst; llneenra van Land- «n Volkenkunde .10—-4-.uur: Ned. Zeevaart; - Int Conallïh WVclc 10—8 uan Teekeni ri pen van Com. Veüi; Protector 9—6 uur: Antoon- vuh :Wo!le. - voor Schiedam Fllmi 1 l Fansage 2 7 9.16 aur;Gibraltar; .Mono- pote .2 i 7 é'jL'Mur tOp hoop Sun zegen. "We léven, in een wereld waarin opge bouwd. moet worden. Voor de- ouders en. het onderwijze!ui personeel ia bier' een groote taak. weggelegd. Wij spraken, hierboven over.de jon- geren; ook dé ouderen weten nog niet hoe het hoort, zoolang zij b.v. nog vuil storten In hel Sterrebosch cn andere plaatsm in. onze gemeente. Ver der had eoa. bewoner van den Vlaar- dingerüijb een gat in de heg geknipt om... z'a geit te kunnen weiden. ïn de bestrijding Jtiervan ligt waarschijnlijk etsi taakvoor de buurt'vereenigingen. Als op alle feestavonden dergelijke Wcm- daden, even" ter sprake gebracht wor- deti, dan kan het niet -anders of rrien krijgt een beter begrip voor 0020 stads ver! raaiïng.; Men. bew§st zichzelf en de gemeente daarmede cea groolen tliétist. - INTERN. iUCHTPOSTCONGRES. Op 10 en 11 Juni wordt in ouzo stad oen. internalicmaal luchtpostcon- gres gehouden In da zalen van hét dan gereed gekonvuv. Musis Sacrum, waarvoor zoowel; In hinneex- als buiten land groot-V belahgslelling bestaat. Het programma van den eersten congres dag (2en Pinksterdag) vermoldt; een groote internationale Lcntoonstelling van viiegbrievon én luchtpostzegels van 10 tot 3 «ur; tnsschen 12 en 2 nur vinden op het terrein aan de Mar conistraat opstijgingen plaats van den GöO m3 groot en luchtballon „"Rambal- do" én een roodc-l-ballou, terwijl post per parachute vanuit een vliegtuig zal worden afgeworpen; kwart over 8 Is er oencauserie door Jhr. Dr. Mollerus over zijn ZeppeSiuvaart naar Zuid-Aoe- rika; eefi luchtpostveiling en postzogel- beurs. Hot slot van dezen luchtpost- da^ wordt gevormd door een grooten variélé-avond in Musis Sacrum-, vei- zorgd door. de Sp;-!'" :s, Daan Hor-y- kaas, Fantasió, 3 jns, enz-, ea2., met een luchtpost!- ;*ot slot. De tweede dag wordt in beslagge nomen door vergndexingen, excursie en cluixliner. Buitenlandsche afgt; vaardig den zullen aanwezig zijn. Op. de con- gresdagen wordt een epéchrie herdeh- kingikaart verkrijgbaar ge.-A.rH terwijl er post. met den ballon meegegeven kan wordèm Een speciaal congres- stempel Is fiangemaakL Inlichtingen be treffende hot congres bij den heèr A. van *t Hoen, Newtonstraat 2B, Schie dam.-. Het damcs-handbal-elffal van D.W.S., dat Zondag het kampioenschap van de tweede klasse behaalde. SPREEKUUR WETHOUDSTER SOCIAXE ZAKEN. Met hel oog op dö verkiezingen ven de Provinciale Staten is de wet- houdater voor Onderwijs en.' Sociale Zaken morgen. Woensdag, 29 Mei, .ver hinderd haar wefcetijksch spreekuur te houden. Uitgave Stichting „Het parool"; He- daclie, ftdrrunistratie en advertentiCn Lange Haven 141. Schiedam. JAARVERSLAG. HUISH.- EN; IND. SCHOOL. Uit het verslag overhet jaar1945. van do Huishou^- en Industrieschool voor. Schiedam en Omstreken ver nemen wjjj dat in verbandmet drukke werkzaamheden. Mevr. M. H- Scfjinidt Elshovo het penningmeesterschap neerlegde, doch ais bestuurslid bleef. Mevr. A. -Postvaa den Berg ver- k] aar do zich bereid als penningmeeste- rosse in bet bestuur te komen. Ver der trok Mevr. A., van Haarou-—Ray- makers zich als bestuurslid terug. Op 16 Maart werd-- Mej. W: G; Westerdijk eervol ontslag verleend we •jens hczelijk, waarua - do benoeming van Mej, H. J. Ybea als directrice, volgde. Na do bevrijding kwam het schoot- gebouw Tveer geheet ter beschikking vanhet onderwijs. Aangebrachte ver-" anderingen. voor bet noodziekenhuis werden verwijderd en de lokalen weer 2óó in orde gébracht, dat ze aJle weer iu gebruik genomen kondenworden.. In Sept. *45 kreeg de school weer' toewijzing voor lévensmiddeièn. gas en olcctricileit, zoodat toen ook de kook-, wascb- en etrijkl essen weer konden beginr:43i. - De vakklassen, bovatlen 173 leorlïn- gen, de opleiding nuttige hajidwérktc' 11, leerlingen. v. -; Hot aantal dagieeriingen lédróëg in Sept. 593. Do eerste klas met 9. af- doeüngen telde 225 leerlingen. De. 2e klas met 8 afdeelingen telde 184 leerlingen;;'. ;v':'.'.v;V:-é Het aantal cursisten bedroeg in to taal- 22. - In verband met een krappe .toévrij-? zing van gas en electrïcitei t - komlen, de. avondcursussen nog niet gegeven •werden.' AT-- WANDELTOCHT D.K.W. Zondag 2 Juni wordt .een groote be- vrijdingswandelsportdag geórganiseerd door „De Katholieke WandeJaar". Des morgens om 12 uur is- de aan vang van den 25 K.M.-tocht rond Schie dam om den bevrijdingsbeker, vanuit het clubgebouw Lange Haven 92. Des avonds om 8 uur, beeft dan de prijsuitreiking plaats in de groote zaal van dén R.K. Volksbond, waarna een Ar Listen Revue wordt opgevoerd, terwijl voorts de wandelaare 'nog ©enigen tijd kunnen genieten van een dansje met medewerking van„The Ring Leaders Band.'-. BURGERLIJKE STAND.i" GÈBüKEN r Johannes M.zoon vnn H.' Jlok en. C. SL y. d. Knaap, Groonweegje 63. Dirk J. ifloa yan D. den Boer en C. \V.Slijkoord, Nleuwsticht li. 33. Fran- ctna docliier. van Th. P- Verheij tu F. v.' Sch^ndet, Boerhavelnan 1. Johanna doch ter van N. v. Ark cn J. Verkerk, Baan 68. Www! J. F. zoon van T; van "l Hoen en W; J. Sdiippws, Boechavelann 1. Dick voon \-tn J. v. d- Linden.,en M. v. Stek, Boerhavelaan 1. Barnardus J. zoon van Gt M. v. d. AlTaard fiii'M. C. Kruïtbof, Bóer- haveiaan 1. Gerard roon van 'J. v. d. Boat en P. C. Kooü, Ploejstmat 6. Lliza- beth'-W. dochler vftu GL v. Gulik en IV. jE, Walsum, Boerliavelaan L Hermanus J. :M. zoon van; J. G- Oomen «n C. A. Browen, den Boinnielsclifestnial 80. Ada dochter van Th. ;G-A. v. d. Lande en S, Duijn, Burg. Verveenslraat 11. Hille- (Eomia dochter van B. Doornbos ca P. F. Pjnijm, Nieuwe Maasttrant 48,CaUiarlna doditer van X.. J- v. (Driél en C. -Joosejan. Fr. Ifalsplein 19. .Beatrix M. L. }I. decider van J; A. :.vL. d.' Meer en A. H. Beve lander, Overfchieschfegtraat .68. Marianne S. C. L. dochler van J.;A. v. d- Meer en H. Bóvelnpder, OverscJiioschcstniat 68. Everdina J. M. W. dochter van A. de Jong en L. E. de Vette. Oadedijk U2. Christina-II. .dochter van Chr. Hol en M. F. Voocd. Boerhaveloan L OVEHLfc'DENr A. 'Za:»«lre. 49 jmr, vrouw van 'A. Konseioaker, G«!i!et®lrBftt 13. BEVRIJDINGSCONCERT SC HIED AM SCH VROUWENKOOR. Gisteravond gal het Schiedamsch Vrouwenkoor écai bovrijdingsconcert in het kèrkgébcuwvan den: Ned. Proti Bondaan de Westvcst. - Onder; leiding vanden directeur, 'den., beer A. W. Sevenhuyzeu, zong het koor. a cappelle enkele vaderland- schè ïiéderon enlater met piauo-bege- lèïding vaa den hoer J. J. .Th. Ten- uing, o.a. den cycliis „Dit gêwjjdo stil te*', van.' Henri Za£„vjjjn. j- j .,T)e bas Willem "RavcMi zong met orgelbegeleiding yan dca heer Penning •werken van Bach en Handel, .terwijl Riek: Sprong en Willem van dear Loos' O.a. gedichten, van Adama van Scbel- tema en Albert Verwey declameerden. Het talrijke publiek toonde zich zeer voldaan over het. gébódene.-;-pTC féj." FÈESTAVÓND B.V.; éMARGRIET''. Gisteren, gaf d© buurtvereeniging éMatgrièl'* L (Halleystraat)een bevrïj- dingsfeestavond in bet.: „Voreenigingsio- kaal". Na een openingswoord van dan voor zitter,, den heer F. Claes, werden, door eigen. leden, met groot succes enkele scbetsjesopgevoerd,o.a. ,jDe macht Boor 328. Dö twee mannen kwamen weer binnen en staarden naar liet-ventje dat door het dak gevallen wag en nu een beetje duizelig op de tafel zat. Maar die duizeligheid van me ging snél -óver, want de lang ste van de twae zette een groDten mond tegen mo op-en daar kan ik nooit goed tegen. Nu hij. zag dat het maar een. jongen was waar-hij zoo van schrok kreeg hij zijn moed terug en riep; „Wat beteckent dat, kwajongen. Móet ju' ona mooie dakvernielen en twee brave mannen zoo laten schrikken 1 Ik. zal je een pak slaag geven, indrinaerl" „Ha'-', sehreeuwdo ikkV;and: „Noem je dat een mooi dak. Het waa zoo zs'di?; als koek, je kunt er niet eens over loopen. Zorg jij liever dat de boel in orde is, dan-knenen er geen. ongelukken gebeuren. En ala je'me slaat ga ik naar de .politie!" Eigenlijk wasv net ert; brutaal, wat ik' 'deed en.-wae .de toestand; waar ik mij in bevond heelemaal niet prettig. Die twee mannen zagen erniets aardig uit en waren erg boos op me. Maar nnuwelüks had ik het woord ..ntilirie" pozptrfl n-f allr.s veranderde. Ze werden - „TJh. een ongelukje besclionwen. Ga maar gntiw nnar huis er. niet naar de politie, want staar, doen we zulke aar dige jougen» niet; dat was rcanr een grapje!" der vrouw" én „Pak idylle', b Bijzonder aardig was de ©utree-zang door de Margriet-soldaten. De algehéele leiding was in handen bg den. heer: Jo Linkois. 'v-v.'. Tot slot was. er een gezellig samen- zijn, waarbij de dansmuziek; op uitsto- konde wijze werd-verzorgd'door „The .Ring Lcadeft Band". iurr het politierapport. J. 3. H. H.j deed aangifte van diefstal van eenige fleschjés. bierén' lirnonade, alsmede .van een spirituaver- gasser, .ontvreemd uit de "cantine van het clubgebouw van „Excelsior", staan de in het Volkspark. Tov<xis werden va» genoemd gebouw deuren en ruiten vcrneld. DE D.W.S.-DAMES KAMPIOEN. Door oen 6 - t overwinning op de Dvnamouame8 wist- D.W.S- I les'ag tc loggen op hel kampioenschap van haar afdee'ing. Het ver loonde spel l>e- '.tooft het beste voor de komende [pro motie-wedstrijden voor de le klas: HeerènD.W.S. I—Dóniir T. DAV.S. speelde haar. iaatstén cémpetilie-wed-: strijd. Hoewel.D.W.S- sioeils. ia de meerderheid, was, getukte het haar niet, door het gedcéltélijlc.falenvan haar voorhoede en door ;het goede werk van den Donar-kcepcr, de ovcrwinnirg te tébalen; (4^-4).-1 - Hréren: D.W.S. II-H.V. '36II. Da D. W. S.-iroscrvesspeelden eeó uitsteken den wedatrija enversloegen hun teïen-. stnndersmot.i jritt. minderdan 19—0. Verdere, .uitslagen-.;. Dam?s: -DWS 4—Meeuwen 2 4 -1. Dynamo 3D.W.S. 3 4L-2. IléerenVirus ét Celeritas 2—D.W.S. 4 •-17—3. é-.'"''-. SCHEEPVAART ROTTERDAM, aanL-ckomen2? .Mc ScheWt, Goole, Jlnller, Jobsbaven. aard-, appelfec.: £J Galto, Cnnnao, Fumc^o, Poniis, oII«ï; Halton R. Carey, New Yotk, Holt Oceoan, Merwehaven, stj.j Bucklow. Gran- ^emooib, Burger, ]Jt«lbaven, ttg.; Semnjty, Kinyslynn, Altr- Vroclitkantonr, Rijuhaven, nanliippdcn; Js'athaBifel Matthewr, Lorulcn, Ve.-maaj, Memeïinvoii. auto'»; Fe«!jo, Oslo. A|y. Vraciilkantoor, Pferni», Wij;' nnipire Sea flower, Grimsby, Soetemieer Fekke». Bin- neiJioven, aardnppelen; S«Uls, Londen, Ver maas, IJaethaven. cement; Volendam, Glng- 80»'. H.A.L.. Schlebaveu, |e<lig; Mr. Harm Smeense, Londeii, - James, Enuopothaven, le dig; Rliut, Rouaan, Vulacan. Vlaardingfen; Tarnaha, HTaita, A.P.C., Peniis. etookolic; Elkbasin, Aruba, A.P.C.. .Pérnïs, beaztne; Maria Londen, Sprang, Dordrecht, cement Aangekomen 28 Mei; Rola;1 Stockholm, Amsterdam. Burger, st-g-, iJsselhaven; New Valley, Goole, Soetermeer Fekkes,.. Binnenhaven, aardappelen; 'Slanfr&l, Tpswich, Vinke, Binnenhaven, aardappelen; St Andrew. Harwich, Hoek van Holland; Empire Wandsbeck, Harwich, Hoek vnn Holland; Prague, Hanrfcb, Koek van Hoi- land; Van de Velde, Buenos Airee, «tg., en graan, Muiier, Mérwehaven; Crescendo, Kol man - ,hbut Holscher, Dordrecht ROTl'ERDAM, vertrokken. 27 Mei: British Promise, Falmouth, Bonle Maersk, Philadelphia, Tomsk, AutwerpeO, Equaior, Rioda Janeiro, George G-McKnighl, Soulh- ampton; Yewmount, Blyth; Ro!f, Kopenha- geu; Plover, LondonSambre, Londen; Gu- drun,. Antwerpen; Sheringham, Ilarwicli; Kijk duin, Luiea; Duke of Rothesay. Harwich; Antwerp,; Harwich;;; Prins Mauri te, Montreal Vja Londén-C r,';- Vertrokken 28 -Mei: Fcdjfe, Bergen en Oslo; Robert Luchen- bnoh,Galveilon.- De wind fo zee ,heidet- RADIOPROGRAMMA WOENSDAG. IIDreisnm I. 8 XitBirs 8.15 Or.pl. AM Voor Je vrouw. 9 Gr.pl. 10 Morgenwijding. 10A) Piai:o. 10.46 Continubra!ri.-vm. 11.46 Krijgfgev. 12 Orgel. 1330 Eddy Walls. 18 Nieuws. 13.16 Omroejwwkesl 14 Voor de vrouw. 14.18 Grpl. 14.30 Twee vleugole 18 Voor da jcagd. 17 Carlo Carcaseola. 17 N.V.H. 17.88 ifanno.l- koor. 17.45 Novelty Serenadera. 18 Njeowfe. 18.15., Novelly Serenadcrs. 18.30 Slrijdkr. l'J Hawaiian Serenudera 19 18 Lezing. 19 30 Causerie. 23 Nieuws. 20.15 Radio Phllh. Orke.t 21 Revue van de maand. 21.30 Ram blers en Swcelneea nnd rbylhm. 22.45 Lezing. Nicowf, 23.16 Gr.pl. S4 Sluiting. Hilversum II. 8 Nieuwa 815 Gr-pl. 9.30Walorsianden. 9.50 Gr.pl. 10.30 Morgendienst 11 Orgel. 11.16 Viool en piajio. 11.45 Gr.pl. 12 Ved'rlanrR 13 Nieuws. 13.20 Tw«o piano's. 34 Kamer orkest'' 15 DarJi-progrumniit. 16 Postzegel- praatje. 19.15 Meisjeszang 16.45 -Voor jongens en meisje®. 17^0 Zang on plana 17.45. Rijk over zee. 18 Msndoünata. 18A5 Gr.pl. 19 Nientvs- 19.15 Dep. spreken. 19.30 Eng. Je». 20 Nieuwe. 20 07 Gr.pl. 22 Nieuws. 22.15 \a hel nieuws. 2230 Gr.pl 23.50 Schriftlezing. 24 S:uiting. - De programma's dor beide zenders worden ■a 20 uur onderbreken door uitdager, der «Vieringen 'voor do Provinciale Stalen. SCHEEPSBEWEGINGEN Alcyone 15 van San Fr-unctico; Ariadne 26 vaa Alexandrië naar Jaffa; Amririkerk 27 van Bordeaux mar Duala; Aldo 25 van Vlis4inge:i naar Engeland; Barondsz 26 t» De!Izijl; ntoeitifonieiu 25 van Souihunplon naar Java; Curacao p. 24 Gibralltr, 29 la Ai.'.worpen verwacht; Cape!la 85 te Aolwer- pnn; Deo Dure 25 vaa Fredaricïa naar Am- sleribm; Duurswold 2C van Vlissinre i ma- I.ondfefl; Eoms 25 t© Antwerpen; Franka. 26 l© ATUweryer»; Glashaven 2C tc Antwer pen; Gouw© 25 van Saffi naar Nederland; Indmpoera 25 van Port Satd naar Rotte*duro; Jan van Goycn 25 van New York naar Antwerpen; Kola Uilen 28 van Port Suid, C Juni te Amsterdam verwacht; Klipfomein 26 t© Fowley geankerd naar Java; Keloo p. 26 Key West naar New Orleans; Kalwijk 26 te Swar.Boa; Ko.iouaor 35 van Wat<xfon) naar Port TnlbOf; Kd'ehaven 25 van Ininiing- hum naar Casnblanci; Kaup Falga 25 var. Vljssingen rmnx Stockholm; Li"©» 26 vuu IJmuiden naar Hol!; Manfkcrk 26 van Ply mouth naar Amsterdam; Njperstroom 21 vnn Los Pa!ma?, 23 te Antwerpen verwacht; Nowdwijk 24 .van Newport Mon naar IJ.-fa- bon; Nij kerk 2« van Laa Pulmas njor Nederland; Ooncrbeek 25 van Donriz imur Suudsvnll; Pjeier do Hoo^h, 20 to Monu-video; Iluye 26 t© Soulbamptor. naar Java: Ro-o- rmuio 26 van Bergvani naar Kahni.r; Som- meledijk 28 aiu< Sonthomplon naar Jura; Siuyveoant 25 tc Paramaribo; Surlc Antwer- j>en near Kopenhagen. 26 te Vli?singen voor niikvr met molorschade; Tromp *25 van Bo'ness naar AaJltorg; Volcan ie 26 van Lei- Koes naar Lissabon; Van Roy&Iael p. 26 Gibraltar naar Antwerpen; Van Otia«le 25 IC Ani-torc:un: Zeeland 25 van Herno=an«l naar IJmuiden; Actinia 24 van Pnr ie Ant werpen; AMJo 22 to Waterford; Aü 21 van Bo'ncss naar Kopenhagen; Boissevain 30 te Amsterdam verwacht; Ba,izo 23 bij Mumbles geankerd; Drioda 23 te Dieppe; Coen 25 t« Amsterdam; Castor p. éi Yar mouth-reedo naar Middled*©; Dorgrrsbank 21 vpn Glasgow naar Puisloy; Dom 21 van Ka-Ttham naar Esbjerg; Eban 28 tc Zaan dam; liemsu-ooro 22 tc Londen; Flvel 22 van Cardiff nnar Anbenraa: Frean 23 lo Port Talbot-, Grtino 23 te Lonten; Gcziena 21 te Grangcmou:h; Hondwug 20 van 'App'elore naar Gtosgow; In Orde 2t van Koponhngen naar Glingoero; Lelie 12 van Rotterdam lo Kopenhagen; Mr. Linthorst Hotnan 23 van Oporto naur Setubal; Monica 23 van Tliamcriiaven naar llonnour; Maria 22 te Lo tulen; ?furon 21 van Eastharn naar Rou aan; Major! 23 to Goole; Martha 19 to f.jseobon; Noorrlxaap 23 (e Liverpool; Ne derland 23 (e Mlddlesbro; NieowaaJ 22 lc Huil; Oiiihmdia 28 van Lissabon naar Rot terdam; Oranjepolder 17 le Wilhclmshaven; Omnje .21 te Grincénuuth: Poruul 20 le Kopenhagen; Paschr.u 21 lo Grangemouth; Resejo 23 te Liverpool; Rapid 22 (e Londen; Strijd 22 vnn Blyth; Tjibosar 85 van Suez naar Shaitrhaf; Tim, 22 to Cardiff; Vela 'i 3van Folmouüi naar Porthoustock: Vader land 23 vnn FalmouLh naar Livort>oolWet land 24 van Santotl naar Nodorlar.d; Wjtdo 24 van Kopcnhapeti naar Lubeck; Wesllaa» 22 op dé, Tync; Willem-',Barendsz 20 ie Esbjerg; Zeeland 20 tc Fowcy- f Scheepsbouw. Bij de. SijnShipliiilléing Corpomlion lc Chester (U.S.A.) i js voor rekening van hel; Jilinisterie voer Scliccpyaart het turbine- sloorascliip Drente 7830 b.r.L te water gelaten. Nieuwe dienst. Do South Atlantic Stoamship Co., Sn- vonnab, hervat baar dienst vanAnlworteo en Rotterdam naar Savannah en de overig© havens nan de Zuidalianlieche kust der Ver- ecii^de Sinten. Do eerale nfvanrt vnn Ar.l- werpen hwfl oo-v. op 5 Jon: per s.s. Fre deric *»VT. Gelbmlüi plant». De firma Nor thern Shipping Service SA. te Antwerpen treedt nis ii«o»(e up. Opgelegde schepen in Amerika. Op 15 April waren In de Vereenigde SU- Z.O., matige bries, kalme I ten 8ü3 schepen «wdogd, hetgeen 130 m-nr I is dan een maand 'oren Voor dc vclo bewijzen var deelneming, ontvangen bij hel .overlijden van onzen Heven Man. Broeder, Bchuwdbroede^cn Oóm JOHANNES VAN DER ZEE betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller nastn: Wed, W, VAN DER ZEE— [Eijgendaal. Schiedam. '27 Mei.lW6. Vondellaan 59a. Getrouwd: Ir.JCH..T USENlUS e i. everdine w. eygenraam, De Héér en Mevrouw Tusenius- Eyjjenraani betuigen.! roede ai- menawederzijdsebe ouders, bun haftelijken dank voor de belang- ■teiling bij hun huwelijk onder- vonden, .v,-*' BI oe me ndaal.28'. M ei[ 1946. EIGEN REPARATIE - IN R- riing in Den -Ha«g. Bezuidenh. kwartier, waarvan nuur circa 45 gulden. Br. no; 5210 bureau van dit blad. ;- '- Verloren enkele weken geleden kleine verzameling; buiteniundsch papiergeldRussisch, Poolsch, Duitscn. Concentraiiekamphcrin- nering. Goede belooninj?. v. d. Krip, p/a Nieuwstraat 30. Rullen 2 paar nwe hcerenschoe. ncn «i. 42 voor 2 binnen- cn 2 buitenbanden. Sr. no. S J72 bu reau van dit blad. Ja ruil zwarte damesmantel, m. 40 voor lichte beerenieaenjas -ra. 48. na 6 uur. -.Katwijk, Over- schieschestraat 96a. Te koop: een haard (Turenoe) prijs f 55. Te bevr. J. J. Huigen. Bod gevraagd markies, 4.50 br., 2 m. uitval. Anth. Mu Ijs straat 7a. 't is geen droom, maar werkelijkheid, onze pracht collectie LAMPEKAPPEN KRONEN Schemer-- en "Wondlampj'ea, en«- Aües compL gemonteerd ZaagmolendrJft 33-41 Mathenesserdijk 267 Mafhenesserweg 1-3 BeijerlandBchelaac 5-7-9 Ccvi- een «an«e. koeltecbnlsrb j monteur, iecitijd ca. *20 jaar. j N.V. Pietersen en Co.'s Aulomo- I bicihcd.'ijf, Nwe Binnenweg 75. Het kantoor v.h. „De Blaauwe Mofen". wordr thans voortgezet In den Boekhandel Huetinck GoodsciiesingclNZ571 r' door de cól'ecrrice- E. van den Bosch- Meijer Loten verkrijgbaar. Trekkiog «ier lektassc. Maandag 3Junt B.St Giro 3866V teo non- van N. C. v. d. Bosch. Den Haag GEVRAAGD: een VROUWELIJKE KRACHT voor telefoonbcdiening en traRazijnndtninistrstie. Prettige werkkring! Br. roet volJ. inlichtingen letter» S.R.N. burtuu vnn dit blad. CEVRAACD: voor expeditie-bedrijf Br. letters S.R.O,, bureau van dit blad, By de tram lykl het pabliek soms wel een troep wïldc beesten En het mooibte Is, het zegt dit van zich zelf. Laten we er dau ook tezamen verbeU-rlnt; !n brengen: -wacht met Instappen, tot dat de passagier» zijn uitgestaptdring niet voor uv beurt, doch wacht die af. Laten we tooneD, dat do Rotterdammers ln den oorlog bun goodo manieren niet verloren-Buitenstaanders zullen dan zeggen; V. ïn Rotterdam - daar gaat het goedl dan natuurlijk naar HOTEL „COSMO" Café-Restaurant Haringvliet 94 Directctifi A. van Loon Prima verzorgde keuken. Prachtige gelegenheid voor bruiloHen of parlijtjas. Be! op 26491 Boek- en Speciaaldrukkerij VAN ALPHENSTRAAT 63—64, VOORBIIRO VRAAGT VOCJt DIRECT Prettige werkkring tegen good loon. Reiskoeten worden door ons vergoed. Komt eens met ons praten, wij worder. het zeker met elkaar «eni. XT kunt zich led er er. dag melden van 8 tot 6 uur. Zaterdag» werken wij tot 1 uur.) Het éne tlCütjC doet heil Jutst dat eno tientje wat U maandeHJka kunt sparen maakt U vrtl uw hele ieven laog huur te betalen en U woont In korte töd in een eigen huls mot een renteloze Hypotheek. Vraagt U eens onze gratie brochure aan. Deze brochure geeft U een volledig overzicht van ons - spaarsysteem. BÖUWKAS „DW EIGEN HUIS" lesp. J. J. GOldhAgec, Bergechelaan 229, R'dsjn, Tel. 43485 Zendf «V uta pröfta brochure no. Jo P .Voorn Adrtê 1—10 mm. ft—. CED1 TE HUUR B Te huur eanreb. zit-elaap- kamer m. pension v. besch. heer, te Schiedam op goeden stand (CO- Br. no. 5102-Bur Het Parool. H Aangeb. rustige zonnig ged. gem. zit-slaapkamer. volledig pension, p.: 1 Juni.. Geen beroeps. Horddraver- -straat 84 b. B Ongemeuhil. zit-slaap- kamer te huur voor heer air leen. Event, m.p. op prim^ stand in Krallngen. Br. no. 5119 Bur Het Parool. B AanBebodeii: Gem. slaap kamer voor heer. Adres: Boers.. Schelferstraat 21 a. B 'Te huur - opgoeden stand (N.)gém. pr. voork. met 'vrije keuken In rustig gezin. Vool. 'beer of. .dame- Br. no. 5128 Bur: Het. Parool. PERSONEEL B B. x. -a. jongeman, 25 J-, die van. betr. wenscht te ver anderen, els s-bezorger exp. knecht Psycho Techn. Test Rapp. t. 1. Br. no. 3SD Adv. Bur. .Betcke, Beljer- landscbelaan ïso. B Gevr. net meisje tn kl. ge zin: veel vrij.-Dr- Houthuls, Boezemstraat 32 (Abattoir]; B Winkelmeisje gevr. In kruidenierszaak, genegen In. hulshouding mede te helpen, SChledamscheweg ,9. B B. z- a. hulp In de hulsh. ,2 3 dagen p. w. te werken v. vergoeding daarvoor, een zlt-slaapkamer m. gebr. van keuken v. moeder en docht. C Schaap, fi- a- K- Lem. K- Rottekade 31 Rotterdam. B Gevraagd Juffrouw, bij oude dame,, genegen de huls houding te doen- intern. Van Hellsden. Mather.esserdljk 51. a-m 81 EER T l.'— diversen B Verloren Vrijdagavond 6.30 uur van Schlcweg vla de bruggen naar Zuid, fletstas- schen Inb. linnengoed, acte- tasch cn breiwerk enz. T;b.t.b. Amelandschepleln 5B. M. Visser, tel. 73723 van 9—fl uur. n WH persoon welkt- Donder dagmiddag aan de Baan uit eer. der boxen het gouden kettinkje en hanger medege nomen heeft, bij 1L Bczemer v Leest t.b.t.b. (gedachtenis) Sopbtakade 48a. Weggeloopen ruwharige roxterrier, luisterend naar de naam Rudl. T. b. t. b. P. J. Vermeulen, Beljerlandschel- U0. Tel. 74048. B Weggeloopen 22 Md 194B Een rood katertje; luistert naar den naam. Keesje. Kin déren zeer. bedroefd.-." Terug te bezorgen tegen goede be-: looning, A.' stiiger,. Claes de Vrieselaan 142 b Rotterdam: B Wilt O dat uw kind dit jaar overgaat 7 - Stuurt, het dan naar den Bulswerkcursus van het .Martini-Instituut Es- senburgsmpei 65 a, Prosp. op aanvraag-, B Heer. werx3Cht kennlsm. nu net meisje 23—2a J. Prot. Godsd flinke versch. Br. no. 5324 Bur, Het ParooL B Heer, 35 j., z. k. m. m. dame, 30—35 j. wed- of pesch- geen bezwaar.Br. no. 5118 Bur. Het Parool. B Nette besch. dame, :z. k. ro. met dito heer. liefst za kenman. 45—55 J. Br. up. 5108 Bur. Het Parool. B Tapdanslessen- I^ert nu tapdansen. Vlugste methode tn 5 maanden; 2.— p. m. Br. A 255 Bur. N. Binnenweg 00. 264 b.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2