Het plan-Vos op de helling? N&Sm E>E SCHIEDAMMER P. v.d, A. wil sociaal programma hand haven Lieftinck elscht bezuiniging Voor moed, beleid en trouw Oranje-e!f vol vertrouwen naar Antwerpen Klopjacht op een 17-jarigen gangster Rotterdam van een gevaarlijk misdadiger verlost Sjahrirs positie Om de erkenning Zeven eeuwen Delft aED EN ApM LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM .TELEFOON BMW f ABONNEMENTSPRIJS PER; WEEK II CENT PER KWARTAAL 4.— LOSSE NUMMERS f 0.0» HET ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST:" SCHIEDAMRiTTHKLINGEL «j BOTTERDAM TELEFOONNRS. IM30 EN 63300 POSTGIRO No. Ö8644 f. Bankiers. AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 29 :MEI 1946 Voorwaarde voor sam engaan van P. v d. A. en K.V.P. •"".'y-' Het-zal nog- wel èënige' dager» duren ij/oor het "intensief contact van in formatieven aard, dat de laatste anderhalve 'week in Den Haag plaats heeft, door den tor- A mateur in formeele banen wordt geleld. Minister Beel werkt t. ~ns aan zUn program, waartoe „^hü -4 uiteraard overleg pleegt met zijn partijgenooten. Van besprekingen met de-leiders van andere groepen is nog geen sprake geweest. De Katholieke Volksparty staat thans voor hetfelt dat z||» hoe dan ook, regeeringsverantwoordelijkheid moet aanvaarden. Een K.V.P. In de oppositie is ondenkbaar. Theore-- tisch staan haar twee duidelijk aanwijsbare wegen open, maar deze; wegen hebben niet even groote aantrekkelijkheid. Er zijri voldoende aanknoopingspnntenvoorde ver- onderstelling, datzeer ernstig ge streefd zal worden naar'een samen- [C gaan met de Party - van; den Arbeid,'; De P, v.d. A. nu stelt zich: op het standpunt, dat de sociale paragraaf van haar programma geen onder-: - handelingsobject mag zijn. Zij moet integraal worden gehandhaafd en de klanken, die wij in katholieken kring beluisterden, "wettigen de ver- wachting dat op dit "terrein .geen; gxoote moeilijkheden zullen ont- y staan. De kosten, aan de; verwezen lij king der plannen op soc.a-,ge- bied verbonden, blijken fblj hadere beoy fering1 geringer danaanvanke lijk geraamd, mits omtrent de meest efficiente wijze van uitvoe- - ring geen misverstand ontsta. Van katholieke zijde acht men depor tefeuille van Sociale Zaken oij den Heer Drees In compétente handen. Meer beleidvol onderhandelen zal gevergd worden bij de besprekingen over den economischen koers van ons land. Het katholiek verlangen naar de portefeuille van Ha el en ■- Nijverheid' spruit voort uit den wensch, een aantal'bezwaren tegen. het voorontwerp-Vos naar eigen inzicht te. ondervangen. Ook in de kringen vande P.v.d. Al is 'echter' critiek öp:; het plan-»os naar ;.n.voren* gekomen.' Met een grooter 'decentralisatie in de"^/uitvoering, 1 "een/sterker. i<béklemtonen^vra:;ide* horlzon'talé"organisatie en - een na- - dere beschouwing van'de figuur, van den regeerings-commissaris zou' men zich zeer wel kunnen ver-- eenigen. y:fy' Zijn wö goed ingelicht dan wordt op het ministerie van handel reeds gewerkt aan een wijziging 'van het voorontwerp-Vos in den hier aan- geduiden zin, die tegelijkertijd tege- tegemoct zou komen aan de critiek van katholieke -zijde. In dit verband verluidt,dat een; nieuwe verdeeling van de ec. ïomi- sche departementen onder de oogen wordt gezien, zoodat naast5 de ministers Vos en Mansholt nog. een katholiek kan worden opge- nomen. 1 Schermerhom toch premier? - De- mogelijkheid, waarop wij gis- teren reeds zinspeelden, namelijk die- van een geheel aparte oplos sing voor de figuur van minister Schermerhorn. wordt in'politieke kringen nog steeds druk besproken. Het is y duidelijk, dat de P. v.d. A. den demissionnairen minister-pre sident onder geen beding wil laten Paroloscoop Overal volkswil Aan de verkiezingsbijzonderheden van gisteren zijn nog enkele y toe te voegen, wantook Span je gaat- een referendum tegemoet en In verschillende zones van bezet Dultschland heeft ook de volkswil gesproken. Om met de laatste uitsla gen te "beginnen; In Beieren zön de chrlstetljk-BocIalen degrootste partij geworden In de nieuwe gemeentera den, zij hebben gemiddeld 35 leden tegen de sociaal-democraten bijna 26, de. communisten' 4, de liberalen plus andere groepen 5, en de weder- opbouwers 1.In Groot-Hessen er» Wurtemberg-Baden zijn de sociaal democraten aan den kop gekomen met de christen-democraten op hun bleien. Opvallend is .- het geringe .succes der communisten en de groote opkomst der kiezers- (bijna90 pet.). Dit kan men niet zeggen over den uitslag In Tsj echo Slowakije, waar de nieüwe nationale vergadering, er als volgt zal uitzien: communisten (Tsjechen en SLawaken samen) 115 ze. tels. de Tsjechische socialisten van Benesj 55 .de christelijke volkspartij der, Roomsch-Katholleke Tsjechen 47, de récbtache democraten Iri Slowakije 42, de Tsjechische .snclaal-dë mo era ten 35 zetels, de Slowaakscbe Partij van de Vrijheid 3, overige Slowaafcsche partijtjes 2. op /.het totaal van 3011 hebhen de communisten met de soci aal-democraten samen een meerder-: held 7- I De Sunday Times Is er van over tuigd, dat j. Franco binnenkort de Spanjaarden zal ultnoodlgen het vertrouwen uit te spreken In zijn be wind. HU acht de'conlunctuur gun-, stig. wantdè oogst in Spanje zal wel goed1 uitvallen^ dus dan kan hU zeggen: Bij anderen. Is honger." maar In Spanje is overvloed, dank.zij de jaren-lange rust: van mijn bewind", en bovendien kan hij de,houding van het buitenland ./'aangrijpen om op te roepen tot /.schouder a an schouder eensgezindheid tegenover de laaghar tige bulteniandsche aanvallen op ons bewind. Staat geen bultenlandsche Interven lie toe I": En Zondag stemmen Frankrijk en Italië! Daarover schreven wij giste- rén" -Vermeldenswaard is nog, dat de -graaf van -Parijs, de .troonpreten dent uit .het Hu Isder LodewlJken, verklaard heeft, dat er geen monar- chlstlsche candidoten meedoen. Zijn monarchistische aanhangers zullen hen stemmen, die tegen dictatuur -«in nnverschlitlg welke. vallen. Het Is evenzeer duidelijk, dat prof. Schermerhorn niet de man is om met de leiding van een .technisch' departement belast te worden. rx y-;;1' Men méént thans, dat de forma teur tot prof. Schermerhom het verzoekzou kunnen richten, "het - progressief - karakter van een. rdomsch-rood kabinet te accen- tueeren door zich met het pre mierschap te belasten. - m een kabinet, langs deze lijnen geconstrueerd, zou plaats blflven voor drie of, wanneer partijen het over de verdeeling van veertier. portefeuilles eens konden worden, eén extra-parlementaire minister. Hierbij wordt dan In de eerste plaats gedacht aan de portefeuille van Buitenlandsche Zaken. Minis ter Van Royen,. die, zooals men weet, niet-als party minister zitting heeft, ontkende tegenover' od- gis- - teravond datr hij, zooals 'een 'dag blad ^berichtte, als ambassadeur naar r Washington - zou vertrekken- inplaats van jiir: Loudon, die zou aftreden;-.-':>,y - ,;.;- Dekatholieken 'zouden dus een economisch departement beheeren en verder Onderwijs,- Binnenland- sche Zaken,. Justitie, Verkeer en Energie en Waterstaat. In handen van de P. 'y.d. A. zouden komen Algem. Zaken, Sociale Zaken, Over-: zeesche yOebiedsdeelen, Financiën en tweee eonomische departemen ten. Over de ministeries van Oor log, Marine, Scheepvaart en Open bare Werken zou men het dus nog eens moeten worden. Uitgaven der overheid moeten met minstens T J4 milliard ingekrompe.i worden - (Van onzen parlementsrëdacteur) Met zyn gisteren Jn de Eerste Ka mer gedane me.dedeellngv dat ten minste IVa milliard gulden op de overheidsuitgaven bezuinigd zal moe ten worden, heeft minister; Lieftinck den knuppel in het hoenderhok ge- worpen. yEenlge da^en geleden heeft, de^ministervaninanciën .schrifte-- Jijk a aan A zljn-^ambtg/enooten t doen weten, dat de door hen'; voor -Het' jaar1947 Ingediende hegrootingeri met 5075 procent besnoeid zullen worden.' :.U vv.y--f Slechts de begrootingen van oor log en- marine zouden aan het ml-', nisterleel snoeimes, öntkoméri.'/ terwijl 'evenmin getornd kari worden aan vaste lasten als' de oorlogsschade," waarvoor ruim een milliard Is uitge trokken, en de schuldendienst. 'Slechts op de door minister. Lief tinck voorgestane wijze kan het' to taal der overheidsuitgaven, dat voor 1947 het astronomisch bedrag van 6 milliard zou benadéren, binnen voor den 'belastingbetaler overzienbare- perken worden gebracht. De beoogde bezuinigingen, -zoo vernamen wÜ, kunnen niet slechts worden verkregen door een inkrim ping van het beheersapparaat, zoo- als die na lederen oorlog gebruikelijk Is. Er wordt ditmaal een radicale herziening van het beleid van eiken minister afzonderlijk gevraagd. Aan het organisatietalent en aanpassings vermogen. van de .hoofdambtenaren zullen ln de komende weken eischen worden gesteld, die waarschijnlijk zonder weerga zijn in .onze nieuwe 'geschiedenis. Voor eiken tak van; dienst afzonderlijk zal een -minister zich niet in de eerste plaats moeten, laten voorlichten, in hoeverre er op. bezuinigd kan worden, maar of hij in zijn huidige functie reden van be staan heeft. .Een ingrijpende', ver- mindering van de staatsbemoeiing met het openbare leven kan. worden verwachtals gevolg van een com plex, van .maatregelen; waarvan de hier aangekondigde nog slechts de eersteis., De strijd van het korps mariniers in de Mei-dagen .van 1940 te ■Rot terdam heeft bijzonderen weer klank gevonden ln het Nederland- sche volk. - De Koningin heeft thans een der officieren" van het corps mari niers, die ztch bij deze gevechten uitzonderlijk heeft onderschelden, posthuum benoemd tot ridder vierde klasse der militaire Wll- lemsorde, Deze hooge onderschei ding Is toegekend aan döi! kapl": teln der mariniers Willem Schui- llnp. 'V In de officieele toelichting Is ver meld, dat kapitein Schuiling. zich in den strijd door het bedrijven van. uitstekende daden van moed,: be-" leid en trouw onderscheiden heeft door op 10 Mei 1940 te. Rotterdnm - aan het hoofd van een compagnie mariniers de opdracht 'om de Boompjes van vijanden' te zuiver,n met grooten moed en bijzonder be leid uit te voeren en ald«<ir 24 uur stand te - hoiidén.zoodat deNoor- derkop van de Maasbrug met slechts geringe 'verliezen weder In onze handen kwam en verder op rukken van den vijand werd belet. Voorts heeft:hij, nadat de opstel ling op de Noorderkop verloren was gegaan, den 13dens. Mei door een hernieuwdenaanval onder zijn persoonlijk bevel met uitgeputte en onvoldoend gevoede manschappen ertoe -bijgedragen, dat de vijand niet over de Maasbrug kon op- dringen., .-/M.-'v- Kapitein Schulline: - overleedop 49-jarigen leeftijd in hetDuitsche krijgsgevangenltamp Neu-Branden- burg, op -22 December 1944. u. ■DELFT 700 JAAR STAD. -Tafereeluit het historisch openluchtspel tTZe- ven Eeuwen'' dat 'gisteravöndyop^'..Markt..)te "-Delft- werd opgevoerd Met stengun en revolve^ .Rotterdam, Woehadag/ de Maandag onder sehsatio- onistandlgheden plaats gehad Met ncele hebbende arrestatie van den zéven-: tienjarigen gangster ghuwitz, zijn de bewoners vootna- melijk vanr W«teiyk 'Rotterdaöi thans van een ware plaag verjkosfi Het veelbelovende kereltjn hadinJL' kans gezien om met behulp rata een drietal kameradenxbinnen -een maand tyds vier ongehoord brutsdé; roofovervallen te plegen^i.-waarT het hem bij verschillende gelegd heden gelukte, belangrijke gelabêy dragen mee te. nemen. Zijn twijfelachtige carrière begon eerst goed op. den'22sten -April,vtoeh; hfj met zijn helpers--den wonü^g aan de.'Claes de Vrieselaaü blnnear drong,.waarbij hijde beonwel dreigde' met een revolver.':/.; De?d roofoverval leverde hem.;; evenwpf niets op. Méér geluk haddeJonge: bandiet in'een'perceel' aan rde Haf; venstraat-waar voor 120fri werdr buit gemaakt.'-Begin Mél7belöë|hy^ ,.to:de-Sonmanstraafcr-Ook-hier, tbe- dreigde hy.-de bewoners -en' wist met 1150 té ontkomen: Het laat ste bedrijf- in 'dit'drama van jeugd- verwilderin^ «speelde zich r f-ln een sigarenwinkel aan de Essenburg- straat. Gewapend met stengun drong Laghuwitz het perceelbin- nen en eischte van de twee aan wezige vrouwen 'hun; spaarduitjes. -Terwijlde roover dekamer, over hoop haalde, wendde èen der vrou wen, voor, dat ze onraad hoorde en dat hulp mogelijk naby was. La ghuwitz verloor een ooeenbllk zijn' zelfbeheersching en vuurde tweemaal met zijn stengun. De schoten trof fen een spiegel. Hierna zette hfj het-met zijn medeplichtigen op een loopen doch wist ln de gauwigheid nog' 250 en 9 sigaren mee te nemén. - Politie oi de loPr Inmiddels had de politie ook niet l gez< eik a ander gepleegde roofoverval len, geleken in uitvoering zooveel dp elkander, dat men hiervoor een en dezelfde dader verantwoordelijk stelde. Laghuwitz was reeds lang bij de politie bekend. Voordat zijn „groote, tijd" begon had hij reeds acht- processen-verbaal wegens diefstal gekregen. Ook was" hy al eens door den politierechter onder toezicht gesteld. - Maandag kreeg de politie een tip,, dat de stengun, 'waarvan Laghu witz bij zjjn overvallen gebruik maakte, zich' moest bevim ~n by een bevriende kapper," die een. ka mer bewoonde van een woning in de CrooswUkbuurt. Drie- recher cheurs van het bureau Ovdervant- straat gingen op onderzoek uit en wilden juist.de bewuste kamer bin nengaan, toen een kerel langs hen heen sprong en de trappen afren de. Een daar op. post gezette-,-re chercheur greep den man (het was Laghuwitz). bij zijn krap-w*"»raa een 'wilde worsteling ontstond. Door handig manoeuvreeren wist dejon gen zich uit zjjn jas "en vest te wringen en den rechercheur het nakijken- te geven. ;y;vWilde iacM In Crooswljk ontstond een wilde Jacht op .het gevaarlijke ventje. Over het opgebroken Schuttersveld renden de rechercheurs hem ach terna. Zonder door de:op hem af- Brutodl gebaar van Franco Spanje heeft aan de geallieerde diplomaten te Madrid een nota ge zonden, waarin' het zegt dat het iedere beslissingdoor de' subcom missie van de V. N. omtrent het. re- giem-Franco met onverschilligheid zal ontvangen, y De sub-commissie'heeft juridisch5 geen recht over Spaansche zaken te oordeelen, aldus de nota. Het onder zoek van de" sub-commissie is; een ongeoorloofde inmenging in - de Spaansche blnnenlandsche zaken door een lichaam, waar Spanje geen deel van uitmaakt en onder welks leden zich vertegenwoordigers be vinden van naties,, die openlijk vijandig -tegenover Spanje zijn. Daarom, zoo voegde de nota hieraan toe, kan de sub-commissie niet als onpartijdig worden beschouwd. - De An twerpsche havenarbeiders hebben gevolggegeven aan den op roep van het A. B. .V, B. ora onder de huidige omstandigheden geen on wettige—stakingen voort. te zetten. Derhalve hebben zij het werk op het- Nederlandsche schip „Prcstess" her vat. gevuurde kogels te worden getrof fen wist Laghuwitz te verdwijnen in de achterzijde van een -u_ aan de Crooswykschestraat. De "recher cheurs 2etten de achtervolging dwars door de huizen voort en zdgen nog net den bandiet aan de andere zijde een huis binnengaan. Hier raakten zy het spoor een .oogenblik- bijster. Na een korte krijgsraad werd assistentie ingeroe pen-van het politiebureau Boezem- singel.- Tevens werd een overval wagen, .met rechercheurs van het hoofdbureau gealarmeerd. Het was de politie ernst geworden. Iürrüddèlswas Laghuwitz uit een huis.-aan de Croosvrijkschestraat tevoorschyn gekomen en zette het ^opnieuw ,op een loopen, andermaal over/hét Schuttersveld.' Hier wist hy 'een oogenblik aan zyn achter volgers - teontkomen door een -lióoge schutting over te klimmen; ilDóch aanden anderen kant werd hy onmiddeliyk ontdekt door een' aantal hieropgestelde recher cheurs, die oogenbllkkelljk de. jacht ^■Inzej/ten. 'Laghuwitz' verdween ln de ^Calmaschool ,aan_den.:.Nieuwe. _Ckpps.- wyksche-wegjide^/poUtiemannen - als een .koppel jachthonden^ achter hem ^aan. Tot op den zólder ging de wil de jacht, waar de bandiet op een kast-geklommen was en juist door' een raampje naar- buiten wilde, klimmen,, toen hfh door de recher cheurs gesommeerd werd zich over te geven. Toen hy 'hieraan-niet on middeliyk gevolg gaf weerklonk ét schot en een gil. i-.aghuwitz was in het Linkerbeen getroffen en gaf zijn vluchtpoging op. Hiermede was 'een einde gekomen aan de gevaar lijke praktijken, van een/:-2ooals de politie hem terecht noemde, mis dadiger van groot formaat.. Eerst bij zijn arrestatie, bleek, dat hy zijn blonde haar ter- misleiding van de politie zwart geverfd had. Na in het ziekenhuis aan den Coolsingel te-zijn verbonden, werd Laghuwite in het hoofdbureau van politie op gesloten. Bij het korte ver. oor, dat hem werd afgenomen, toonde hij zich halsstarrig en niet van zins een bekentenis af te leggen. Sjahrir vloog .gisteren naar Djok jakarta voor. een laatste byeenkomst met het kabinet. De atmosfeer, d:e ln dé Indonesische hoofdstad heerscht. is een" ernstige.Het opti misme is zoowel aan Indones/sche als aan Nederlandscbe zyde niet groot, daar het thans duidelUk is, dat het laatste Néderlandsche aan- bod voor de Indonesiërs onaanvaard baar ls, terwijl het'onwaarschijniyk wordt geacht, dat de Nederlanders nog vérdere concessies zullen doen. Sjahrir verklaarde aan United Press, dat de kwestie, ofbij deze week teDjokjakarta al dan niet zal aftreden; afhankelijk is van een succesvolle oplossing van de twee problemen, waar hü zich tegenover «gesteld^ ziet: ten eerste verzekering van dè :aJgeheele controle over het repblikeinsche leger, dat in sommige gedeelten nog altijd onafhankelijk handelt, ten tweede zyn bekwaam heid om den linkelvleugel te sussen zonder genoodzaakt le zijn personen In het kabinet op te nemen, die bU de uitvoering van zün politiek niet zouden willen samenwerken. V".' De premier zeide, dat, indien hy zou aftreden; zijn, waarschijnlijkste opvolgers zouden zün Soekarno: die dan -tevens het - presidentschap - zou /blijven bekleeden, of, vice-president. .Hatta. Sjahrir gaf, echter toe, dat zijn aftreden" de oppositie in een po sitie zou kunnen dwingen, die ten- gevolge zou hebben, dat hem ge- vraagd zou worden een- nieuwe re geering te vormen, geiyk dit reeds eenmaal is geschied.. De premier, die zelf -op een 'Vriend- schappeiyke regeling aanstuurt, ver klaarde aan United Press, dat" hy deze week te. Djokjakarta de kwes tie van UNO-interventie te: berde zal brenzen, teneinde te verhinde ren, .dat de strijd op Java .blijft voortduren, ondanks; het feit, dat vele Indonesische leiders en met name Soekarno tegen zuik een in terventie gekant zijn. WEERPERICHT Plaatselijk nog enkele buien. voornamelUk ln den namiddag en avond. VeranderlUke wind. WATERSTANDEN RÓTTE R D AM. 29 Mei ie tij 3.02 uur; 2e tU 15.28 uur. Het is nooit een bewijs van erroote. kracht, wanneer in eenvoetbalelftal plotseling een radicale verandering wordt gebracht. Daarom gelobven wij ook «let. dat - het Belgische na tionale elftal zoo heel veel sterker zal zijn> d;m de ploeg, die op 12 Mei in Amsterdam tegenhet Oranje-tenm zulk een', onverwneht groote. neder laag leed. "Wel zullen' op Hèrael- vnartsilag de- omstandigheuen. waar onder gespeeld wordt gebeer anders zün. In plaats vnn een geestdriftige Ncdorlandsehe menigte, zooals' op 12 Mei- in de hoofdstad, zullen Donder dag. slechts enkele honderden .land- genooteu hun anumoedigendo yfcreten laten hóoren temidden van een jui- chendo Belgische massa. Bóvenclitm. zullen dc destijds. >.oo lauwe Eoodc" Duivels thans popelen van; verhingen om revanche te nemen vödrhét in Amsterdam geleden échec. Het ïs be grijpelijk, dat onze succesvolle Oran- jcploeg ongewijzigd bleef, met Dra-^ ger; op linksbuitenplaats. 'Bas Paanwo zalin Antwerpen zi,jn der-- tigsten internationalen...:'wedstrijd spélen. En het is (le wensch,van den populairen Rotterdammer,/dat dit' net besluit van zijn loopbaan als in ternational zal zijn.' Hy wil zjjn plaats liefst zoo spoedig; mogebjk aan een jongeren speler afstaan. Vijf nieuwegezichtenzullen on zo jongens onder hun tegenstanders-ont- d ekken. Mechelrn 's -/ befaamde rech tervleugel-ia. uit zün verband." Cop-, pens werd door van Vaerenbergh ver vangen én Chaves.: d 'Aguilar moest zijn plaats afstaan aan den bemin den Van den "Andenflonlc. Weer; zul len do Belgen "waarsclirjnlük aan het stopper-spil-systéém /vasthouden. Iii r plants van dengewonden Vércam- men fungeert nn Vermeulen alsyder de back.- Taai, zullen de Roode Dui vels ïicb wedoronKop.de verdediging toeleggen. Manf met tempo en schot- vnafdïglicid kanouzo jonge liarta- toeliteiyke -ploeg wedérom een over winning behalen op /dit schpubaar 'sterkere/Belgische -elftal. Vol ver- tr' iwen kan sportminn-hd Neder land -den 30«tcir Mei tegemoet zien. Aan liet V' bijna Scltiedamsche— Boterdamscho elftal ïs op. Beer schot de taak. :dc eer van ae ,Mans- stad hoog te houden. Do kans op re vanche ..voor -, dc 3—1. nederlaag in - Rotterdam zullen zij xaot beide han den, dienen te grijpen; Do radio-reportage van den wed- .Btrijd Belgi'ê-^Ncderlnnd zal Don derdagmiddag van 2 tot 4^ uur Ne* derlajidscho tijd door. den Ncderland- echen -omroep worden uitgezonden. N ED ER LAND Kraak (Stormvogels) ,-•• Van der Linden (Ajax) De Vroefc (Feijenoord) Potharst (Ajax) Paauwe Kuppcn (Feijenoord) (Sittard) Holleman Wilkes Roozen f y(V;U.C.) (Xerxes) (Haarlem) Scheidsrechter: ic Eklind (Zweden Decleyn (Mechelen) - - y vV;v. Melis v. d. Audenacvde v. Vaerenbergh Lemberechts (Gent) (Antwerp) (Anderlecht) - (Mechelen) R\j vers (N.A.C.) Drager (Ajax) De vos (Beerschot) Pannaye -i -' - (Tilleur) Vermeulen (Mechelen) Meert (Anderlecht); puttaert (Union) Paverick (Antwerp) BELGIS E.y:C;rzoek^Dpn(eu^copta_ct V De heer -Blokzyi, algemeen voor zitter van de E.V.C. heeft zich gis teren schriftelijk tot minister Schermerhorn gewend om- er by Zijne; Excellentie op aan - te drin gen, z(jn pogingen bij de drie sa menwerkende organisaties en Ce andere instellingen krachtig voor:; 'te zetten, teneinde een erkenning van de E.V.C. te bereiken. Van di zyde van de werkgevers wordt ons medegedeeld, dat, zoolang er gëjn waarborgen zijn, .dat öe E.V.C. haar woord gestand zou doen en zich zal houden aan de regels van het >pel, van een erkenning geen sprake kan zijn. Het werk in de Rotterdamsche haven zal vandaag slechtsgedeel telijk voortgang vinden, omdat aan de werkwlligen en militairen -gele-, genheid moet worden gegeveii hun stemDÜcht te vervullen. Vrijdag wordt het werk in de haven volle dig hervat. Ook de Antwerpsche havenarbei ders hebben gevolg gegeven aan den oproep van hun vakgroepsbe sturen. om ln de huidige omstan digheden de onwettige steklnven- niet verder voort te 2etten.„ Het werk op het Nederlandsches.s. Orestes is intusschen hervat. r Op de Markt tussch'en hét stadhuis en de Nieuwe Kerk, zetels van we reldlijken en geestelijken macht, ls bij het schijnsel van flambouwen eir schljnwerpers, het spel 'vertoond,, dat een herinnering bewaarde aan Ne derlands en in. het bijzonder Delfts verleden. Verschillende groote mo menten. van. het verkrijgen van het stadsrecht tot de vrijwording van het Duitsche regime, heeft Ed. Ve terman gekozen voor dit historisch overzicht/ Perioden van op- en heer- gartg wisselen elkaar af en daarbij roverheersehen steeds de roep en de wil naar vrijheid. Dit motief van 's menschen hoogste goed keert altijd weer. De oplossing, die gevonden is om heel de burgerijte laten deelne men aan deze bijzondere gebeurte nis, ls op dezen avond zeer bevredi gend gebleken." Twee acteurs, de Genius en de Engel verpersoonlij kend. zelden om beurten de verzen en de massa gaf hierbij een begelei dend spel, dat afgewisseld en onder steund wordt door dans. zang en muziek. Op het met Ucht overstraal de plein was -het op deze wijze mo gelijk,-dank zij de regie van Kees V lersel, de tafereel en, die leder een tijdperk uit de zeven eeuwen van het bestuur van de Prinsenstad tot- onderwerp hadden, uitstekend ge- beeld te - zien, waarbij dat uit een recent verleden, de verdrijving van de: Dultschers- en de daarop volgende vreugde van de vrijwording een mooi sluitstuk-vormde. Naast; de 1n- dlvldu'eele prestatie viel bij deze op voering" de gemeensehappeiyke ar beid er waren meer dan dufzend medewerkenden te waardeeren. - Kn. Trams op Her.icIvaartscJag De Rotterdamsche Electrische Tram maakt bekend, ydat de dienst-' op 30 Mei as. .(Hemei- vaart^dag)op alle tram-, en autobusiynen - Pèn /half uur (voor de lijnen 4 en 8 eeri uur) later 'i zal aanvangen dan op werkdagen. - - - Erzal dus gereden worden van 7.00 tot 23.00 uur. Nieuws van Feijenoord Mnanclaguiidilag "half drie ïb de Skymaster „Tweittlic.'' van dc ïv. Lv.„ M. mët de Feüoi'Oord-ploeg. op Het - vliegveld viin Cur./^ao gdïiruV nadat men' den vbnr<r.t:tiidënnacht in Miami had dour^eóraciit. Dc hclnnji- ste'ling ïu New York cu dc oi;5- vangst- op.; Cumgiu); ovcrtroffRn iilia venvnchtiii?c«. Gcnn der Fë;jonooi- ders beeft laat van luchtziekte gehad en de stemminpr in dc .ploeg ia uit- stekend. Men beeft C in Curasao op gewezen» dat het .«pel der VT»*st- Lndiërs u-et moworden undcrscliat» iixndnt dit in dc Uuüi te jaicn door het cuntaet i«ct Zuid Am';r'knan*WiC «1>b, ya-.rietk.ayk is vvèrflit gmu. 1 Voefbalprogramma DLsfcricë I: R.P.C.—Emma (1 uur).; 't GooiE.D.O. District II: Neptunus—DB.C. r District Hl: Heracles—P-E.C.; EnschedeA.G.O.V.V. District IV: N.O.A.D.—Longa; R.B.C.—Dr Baronie D.N.L.J Eindhoven—R.K.T.V.V. District. V: Be Quick—L.S.C.; Leeuwarden—Achilles;H.S.C, Heerenveen, y 'V District VI: Maurits—Braban- tia: Bleijerheide—P.5.V. District' II, tweede klasse A: Coal—V.D.L.H.V.V.—Overmaas (Woensdag 29 Mei);- Excelsior O.D.S. ;'X-, District. II, 3 D: D.H.S.- Poortugaal; Martinit—D.C.L.; Pechvogels—V.O.C. 4 E: Lenig en Snel—Rijswijk;.'. Zuideinde—D.J.S.; ,D.H L.—D.V. C.; U.S.C.—Delfia-D.V.K,; Maas straatWippolder. 4 g,: Hion—Satumus; Flak- kee—Steeds Hooger. 4 H:. Hillegersberg—Helle- voetsluis; G.VJl. Ajo— o.V.V.—Florissant; 1 D.O.N.K. V-N D. 4 I: HillesluisWit Rood Wit;. Aeolus—Schiedam; Hermandad —St. Volharden. 4 J: Sunrise—Dilettant;S.M. V.Progress; BelvédèreDe Zwervers; Het Noorden—Trans- valia; F.S.V. 'Pretoria—H.O.V. NIEUWE BONNEN BONKAARTEN KA. KB. KC 606 295 alg. 50 gram thee 296 ale- cram jam. stroop enz. 297 alg. 250 gram zachte zeep "C 59 res. 1 el BONKAARTEN KF 606 373 brov 125 gram \tot*r BONKAARTEN la. LB, LC 606 A 47 melk 2 - liter meJIt B 47. C 47 31 liter melk 237 aard. 2 ke aardappelen - BONKAARTEN KD. KE 06 795 alg- 250 gram Jam, slr^p enz. 796 alg. 250 gram zachte zeep 797 ale. 1 BONKAARTEN KG 606 873 bmv 125 gram boter BONKA^TEN: f.T>. LE 60G D 47. E 47 6 liter melk 737 aard. 1 leg aardappelen TA RAK KAARTvIN ENZ. T 30. 2 rantsoenen tabalüKvrtlkelen V 30 100 gr/chocolade nf suikerw. X 30 100 gr. choco lid e ofsuikerw. Bovengetw^mde bbtinen kunnen reeds op VrUdae 31 Mei worden ge bruikt, met - ultzónderiné van ae bonnen voor melk ,en aard&ppeien, waarop eerstrmet;mgan2 van Maan- - dag 3 Juni mag worden afgeleverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1