STATENVERKIEZING GAF GEEN VERRASSINGEN Partij van de Arbeid liep nog eenige procenten terug WiIkes doelpuntté twee keer in drie minuten lÏÏTSLAGEfTVAFrDËnPROVI NCIES^ DE SCHIEDAMMER Winst voor Cnr. Hist. Unie, C.P.N. en Katholieken Zonder perspectief Hoe Rotterdam stemde Verbroedering Roode Duivels technisch ver in de meerderheid Enthousiaste strijd VERGELIJKENDE CIJFERS BED. EH ADM. LANGE HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON fiflJ» ABpNNmENTSPiUJS PERWEEK li/ÖEHT- PER KWARTAAL 4.LOSSE NUMMERS ffl.M ZESDE- JAARGANG NO. 125 ADVERTENTIES EN INLICHTTNGENDiENST: SCHIRDAMSCHE5INGEL «I ROTTERDAM TELEFOON NBS, ÏM30 EN 63300 POSTGIRO N0. 3986M Bankier: VkMSTERpiBANK TE ROTTERDAM VRIJDAG 31. MEI 1946 Oud Nieuw K.V.P. 186 188 P. v.; dA. 176 156 A R.P. 81 78 C.H:U. 63 G3 P. v. d. V. V 35 37 C.P.N. 12 57 St. Ger P. 10 11 Andere part.. 27 590 590 Bij de Woensdag voor dé-Provinciale Sta ten genouden verkiezingen werden in het geheele land 4.674.203 geldige stemmen uit gebracht tegen 4.760.206 bij de op 17 Mei j.l gehouden stemming voor de Tweede Ka mer. Ruim 80.000 kiezers meer lieten dus ditmaal verstek gaan, hetgeen gezien de ge woonlijk geringere belangstelling voor de Statenverkiezingen te verwachten was. r v' De Provinciale Staten vullen Holderdebolder terug alle provincies tesamen tellend naar voor den oorlog 590 zetels, welke als volgt ver- Laten wij het onomwonden deeld zijn: zeggen: het ziet er voor> ons land in de Komende jaren som ber uit. De uitslagen van - dé verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben den toestand/ zooals deze ontstaan is-'bij de Kamerverkiezingen van twee weken geleden onderstreept: er is geen vernieuwing ln Neder land. Dit ls geen juichkreet, verre van dat! Het Nederlands che vnlk heeft blijkens de stembus- uitslagen, in deafgeloopen. zes jsar niets geleerd,-er is in den gemiddelden - Nederlander niets veranderd. Wij - verstaan-' onzen tijd1 - blijkbaar--niet- of - zooals- sommige reactlonnaire- •öladeri- het ln hun trlomfartikelen-Uit drukken: wij hebben ons niet laten pakken door buitenland- sche Invloeden, de Nederlander ls zichzelf gebleven. Doch, hoe anders ls dit dan-het Konink lijke woord bedoeld heeft. Ne derland ls een conservatief- reactionnair eilandje temidden der vooruitstrevende volken. De verkiezingen, voor de Tweede Kamer zijn in hun tiit--- slag geen vergissing geweest; Het beeld heeft zich in de Pro- vihclale Staten verkiezingen herhaald. AOeen Is de P. v. d. A. nog 2achteruit gegaan. De communisten consolideer den hun winst,"inplaats van 12 zetels in alle voor-oorlogsche Provinciale Staten, hebben zij er thans58. In alle 11 provin- cles zitten thans communisten, terwijl er in 1939 niet minder dan 6 waren, die 'het zonder deze linksche extremisten moes ten doen. Het buitenland kijkt zich de oogen uit De Engelschen be zien ons met verontwaardi ging. De Amerikanen van •wie de credieten voor onzen wederopbouw moeten komen met groot wantrouwen. ïloe moet het? De Amerikaansche openbare meening houdt zich druk bezig met ons Indonesische probleem. Hoe moet het met dit pro bleem, wanneer ..wij' straks de regeering/hebben, die op grond van deze verkiezingsuitslagen gevormd zal worden? Hoe moet het met de zuive- ring en de richting, die lnhet afgeloopen jaar onder twee ka-" tholieke ministers vastgeloopen ls? Wat moet er terecht komen van het Persbesluit? .Wat, in. breeder veld gezien, van onze positie ln een West-Europeesch blok? Het "zal de komende - ja- ren niet',plezierig /zijn- om in ronsVlariS'-jSe--wónen; ~dë 'onrust' "zal toenemen. Een. rechtsgezind kabinet, onder aanvoeringvan dé batholleken, dat met wie dan ook- samen zal regeeren, zal'op grooteri tegenstand stui ten bij dat enorme deel van ons volk dat door op de com munisten ite stemmen, overdui delijk heeft aangetoond, een linksch-radicale politiek te wenschen/ De P. v. d. A. kan gaan meeregeereh en de ver antwoordelijkheid gaan deelen - van' dit onvermijdelijk conser vatieve beleid van de nieuwe regeering,- waarmee naar onze meening haar ondergang beze geld is, of zij. kan in de opposi tie gaan, een toestand, waar van' weinigen zich nog een dui delijk beeld kunnen vormen. Want dat ln de oppositie gaan beteekent stellig niet alleen, dat In de Tweede Kamer tegen de regeeringsvoorstellen wordt ge stemd, doch beteekent ook agitatie door middel van mo ties, petitionnementen, stakin gen en massa betoogingen. Doet een Partij-van-dén-Ar beid-in de-oppositie dit niet, dan zal zij- in de oppositie de vlag moe ten strijken voorde C.P.N. en ook op die manier tot-ontbin ding geraken. En in soo'n. periode zouden wij dan ons .verarmde, chaoti sche vaderland moeten opbou wen.- Het ziet er somber uit. Het Nederlandsche volk, heeft we derom gebruik gemaakt van zijn herwonnen recht om zijn vertegenwoordigers in het landsbestuur te kiezen. Of het straks geen spijt zal hebben van de wijze waarop het van dit recht - gebruik gemaakt heeft? Geldige stemmen: Partij van de Arbeid Kath Volkspartij A. R. P. Chr. Historische Unie Partij van de Vrijheid C. P. N. St.; Ger. Partij Prov. Staten 1946 335.413 117.804 50 672 4G.096 21 062 23.976 66 941 8 262- .Tweede-Kamer pCt. 35,12 15.11 3 13,92 6,28 7;i5" 19.96 2.45 '..1946 338725 131-733 48 219 44 355 .15 867 25.210 62.042 6.789 - pet. 14 24 13,09 4.08 :'7,44' 18 32 -2,01 Yisschersdrama in het Veersche gat Woensdagmorgen omstreeks 5 uur zijn twee/Zm schersvaartuigen uit Arne- muiden, gemerkt „Arm 1" en „Arm 3" in het Veersche Gat óp mü nen geloo pen.' Van de-..Arm 1" zijn omge komen: de schipper A,- Meer man, oud 29 jaar, gehuwd, de matrozen: C. van Belzen." 29. jaar, gehuwd, woonachtig te -Arnemuiden, E. Meerman, 35 Jaar, gehuwd, te Vlissingen. Van de „Arm 3" zijn omgeko men, de matrozen B. J. Siere- veld, 20 jaar, ongehuwd, zijn broed .r L. Siereveld, 15 Jaar, beiden zoons van den geredden schipper J. Siereveld, H. Siere veld, 36 jaar, gehuwd en C van Beizen, 38 jaar, gehuwd, allen te Arnemuiden. Ifet een formidabele sprongwerkt Kraak óe bal we;van hei Neder- landsche -doel. Overpeinzing bij/ BelgiëHolland IfS het eigenlijk niet ontroerend, I da.t 60.000 menschen, die iets'meer L dan een jaar geleden stak, vóór stuk in torgen verkeerden, nooit samen mochten scholen dan alleen- in .schuilkelders, eeuwigdurend in angst verkeerden voor de l, voor de razzia 's, voor den honger, en nog zooveel meer, dat. des' 60.000 titans opgetogen bijeen kunnen c\jn, omdat bun jongens, de beste voetballer» tan het land, een keer meer of min-, der het vijandelijke doel doorbo ren r' Schermcrhorn aan, met .alle res peet, de indrukwekkendste en nuttig ste. verhandelingen houden over de verstandhouding dee kleine 'naties, doch ziet 'mén eu sal mer ooit eien ''—7 een 'grooter bereidheid - tot toenadering don by Uo'land-Belgiët Dit floUand-Bclgië cal de verbroede ring lij uitnemen/lhcid blijven. Dan spelen de scheidsrechters van. België tegen- die van - Follmid, dan spelen de steden en de sportjournalisten te gen elkaar cn daags tevoren „- de douane tegen dc kleine jokkebrokken - en de Antwerpschc tegen de Weder- 1 andsche feest genoot cn cn de alge- me ene verbroederingeindigt in 'den ■jattm avcnul^ .nageniet, 'wannger^jnenj.. poogt de volksliederen het luidst te latenteer galmen >ver.de Eeiscrlei. - San lachen aUo^Aaipierpenarcn al- te Hollanders tegen, wijzen eg den weg.hoe ook eij kunnen meewerken om,den Belgischen minister van Economische- Zaken tot volkomen wanhoop tg brengen, dus waar „het'* zonder punten gaat en dan sjouwen allé.gasten metkleine en groot e vak ken.; Dan verbroedert een elk, non- genae aan de trams, dia naar het dntu/erp'-stadion rijden, ieder gewa pend met een BcWsclie, dan wel een rood-wit-blauwe vlog en dan trorden - rta afloop vatyde match, maarbü wel eens.-een lcclyjk woord valt, d' pintc- .kens bier gevat en 'allee eullc, dan rijt ge toch allen weer beste manne kens Sport moge'in de oogen van som- migen'ved kwade konten hebben, op het punt van verbroedering is er geen betere overeenkomst denkbaar. Op vragen van mevrouw De Vries—Bruins betreffende buio's voor artsen heeft de minister van vprkeer en energie o.m.' Eeontwoora, dat het aantal der nog op inwilliging wach tende-1 aanvragen ter., verkrijging van een auto thans wordt geschat op 1100.7 O/',:V l//~lDe muggenplaag aan het usel- meer ls weer begonnen.Zondagna-, ..middag dreef de .wind groote en dichte wolken naar de kust bij' Enk-' huizen'/Andljk' /en Medetnblik Té Andijlc was het zoo erg, dat van een /-vera^isteringRo n-werden ^gesprokén; BelgiëNederland 2—2 EINDELIJK waren we weer met z'n 60.000en liyeen ln het groot- sche stadion van Antwerpen. De „Muziekmaatschappu" speelde •f daverende marschen en toen om drie uur (Belgischen tyd) de Koode Duivels en de Oranjeplocg het veld in draafden, toen wapperden tienduizenden vlaggetjes en weerklonk een overweldigend gejuich. De Nederlandsche supporters, er warener heel wat meer dan de.„officïeeIe" die een kaart hadden ontvangen, deden een plechtig Wilhelmus over het: Btadion rulschcn en het volgende moment was voor de Rotterdammers speciaal aardig, toen namelijk Bas Paauwe met een krans als een wa genwiel werd verrast, ter gelegenheid van zfln dertigstpn internationalen wedstryd. (Van onzen spe/ialen .verslaggever.) Maar tenslotte -waren dit de for maliteiten. Men kwam om bet spel en wat men te zien heeft gekregen, zal weinigen teleurgesteld hebben, ook al draaide het tenslotte dan uit op een 2—2 gelijk epel. De aanwezi gen hebben namelijk allen heel best begrepen, dat wij met dit gelijke spel zeer tevreden mogen zijn. Het Belgi sche spel staat tegenwoordig op een hoog peil, getuige ook de overwin ningen/die (voor de nederlaag te Amsterdam) waren behaald op Frankrijk en Luxemburg en de zeeT fraaie resultaten ln Engeland. De overwinning te Amsterdam was een verrassing en nog geenszins een maatstaf. Dat hebben we op dezen R.F.C. nog nief verloren Door een volkomen verdiende 2-1- overwlnnlng op Emma heeft R.F.C. Het degradatiegevaar Iets verkleind. Spelende ln dezen vorm. la de ploeg testerk voor de laatste plaats. Aan enthousiasme ontbrak het niet, echter wèl aan beheerschlng. Met wat meer koelbloedigheid had de groen-witte voorhoede ln de éerste helft voor een Hinken voorsprong kunnen zorgen. Nu deed Emma dit door een straf schop van F. v. d. Gijp. (0—1). Een tweede Dordtsch doelpunt werd we gens buitenspel geannuleerd. Kort voor de rust had R.F.C. eindelijk succes. Met een onberlspelljken kop bal maakte v. Walsum gelijk. In de tweede, helft beeft R.F.C. door een schitterend solo-doelpunt, van v. Olf- fen de.leiding overgenomen en, deze niet: meer 'afgestaan. /sportleven dag - in ^Ahtwerpen"duJde- 'ILKES Partijen Prov. btaren 1939 Tweede Kamer 1946 Prov- Staten. .1946 P, v. d. A. 1.245.429 30,3 "to 1.347.664 2S,31% 1.206.275 25.81% KV. P. 1.228.536 29.S o/o ,1.466.510 30,81% .^óS-820 31.42%, A.'R. 519.432, 12,6 °/o ■614.177 12.9 o/D 588.766 12.60%- C. H. 405.512 9.9 »/o - 373.191 7,84% - 454:883 9.7 3% P.v. d. V. 250.009 6,1 'ZtT 305.202 6.41% 297.431 6,36% C P. N. 132.700 3.2 iSv-- 3/ 502.935 10,57% 533.182 11,41% Staark, Ger, 84.617 2.1 ,101.772 2,14% 100.959 2,16% Prot. Unie 32.013 0,67% 3.905 0,13% Overige part. en Groepen 236 447 5,7 C .16.742 0,35ö/g 17.982 0.38% Totaal 4.113.842*") e: 4:760.206 4.674.203 In 1939 -. S.D.A P, V.'D. en C.D.U. Io 1939Liberale StaatsparS/. Onvermeld blijft de Herv.'(Ger.) Staatspartij met in 1939; 84 617 stemmen. Geld. sL: F V. d. A K.V.P. A.R.P. C.H.U P v d, V. C.P.N., S.G.P. ZUID-HOLLAND Tweede Prov St .Kamer 1946 pCt 194S. pCt 1.141.322 100 1.165.973 lM 335,411 29.24 372.159 31 92 220.676 19.23 217 138 1B.6Z 191.302 16 67 192-991 16 55 115.252 16 05 95 770 8.21 95 784 1 35 99.580 B.54 14J 939 12.32 131-337 11 47.461 4.14 41.557 3 Zetelverdeellng:Totaal, aantal tels 82. P-V. d A- 24 (28>;.K VP (16)j A.R-F 14 (13); C.H.U. B (8); P d. Vr. 7 (7)1 C.P N 10 12); S.G.P. 3 (3)1 andere partijen o (4). NOORD-HOLLAND Geld. 100 H)9 779 100 - 922,457 183 676 31 18 300.346- 32-56, !15 769 23.72 213J43 23 18 84 75 9 6,32 92.563 10 - - 38.736 4.16 64-223 0 96 194.879-21 10 45 13 0-46 St.: d- A. kvp; ARP. C.H U 50.051 6.50 P v- d. Vr. 58 167 6,38 C.P.N - 204,559.22.49. S GR B.0B5 0.5« Prot. unie 5.905 a 65 C.D.V. l.eoa 0.20 i Zetel verdeeling; Totaal aantal tfr tels 77 P V d. A. 24 (30); K.V.P. I» (IB); A R.P. 7 (8); C H.U 4 (5): P. V. d Vr 5 (5):; C.P-N J8 (6); S.G.P. andere partijen (5) K V P. A.R.P. C.H.U. P v d C.P N. S.G.P. C.D.V, - GRONINGEN 230.653 100 i IL-. 70.825 33.31 12.902 5 99 50-195 SI 76 25 588 11.09 24.177 10.43 S7.9: 6-44 83.355 35 5 12.965 5.5 52.858 22.5 21.853 93 26 239 11 1 34.173 14 6 1.213 0.5 Geld. St.: p v. d. K.V.P. ï.P. FRIESLAND 234,121180 - 81.607 34cM 100 55.434 23 68 C.H U. 41 387 17.68 P v d Vr. 12039 5.14 C.P.N. 26 765 11 43 S.G.P- 1.469 0.63 Zetelverdeellng: Totaal tels 50. P. v: d. A. IB (21); K VR, 3 (3); A.R.P. 12 (12): C.H U. 9 (9): P. v. d Vr. 2 (2); C.P.N. 6 (l)j. andere par tijen 0 (2). - 235.576 88 a 69 37.6 15 637 0.0 56.390 24.8 36.999 15.6 11.093 4.7 23.834 10.1 1.567 0.7 aantal Geld. st. P. V. A. K.V.P. A.R.P. C.H U. d. Vr, C.P.N. S.G.P. Zetelverdeellngr Totaal tels 35. P v. d. A. 13 (14); A.RR. 7 <7); C-H.U, 5 (5): DRENTE 124-028 100 46.058 37 13 -1.018 5,68 23-215 18 72 17.789 14 34 20-613 16.52 9.335 7.53 125 771. 100 49 524 39.4 7 271 5.8 24 100 19.2 I5 14S 12.0 19.855 15.8 8 954 7.1 2.88 0.2 aantal ze- C V P 2 n>; va Vr. 6 (5); C.P-N- 2 (0); andere partijen 0 (3) OVERUSEL Geld- st; ,315.662. ,100 321.714 100 v. <L A. 82.607 2.617 92.333 28.7. V.P. 86.055 27.26 85.621 26.2 A.R.P. 42.281 13 39 44.B15 13.9 C-H.U. 44.682 1406 34.873 10.8 d. Vr. 17.24LEF.46 17.208 5.3 C.P.N. 34.723'1L— 33.521 10 4 S.G.P 8.(WZ'üZJU. -8.7512-7 Zetelverdeellng: Totaal aantal zeZ tels 47 P v. d Ar.13. (15); K.VP.. 13 (13); A.R.P 6 (6>; C h:d (7); P v d Vr. 2 (2); C.P.N. 5 (1)> S.G.P. 1 (1); andere parken 6 (2)-.. Geld. St.: P V- d. A. K V.P. A.R.P. C.H.U. p v. d. vr. C.P.N. S.G.P Zetelverdeellng tels 41 P. -* UTRECHT 258.778. 100 12.559 27 70.24 6 25.13 43.430 16.15 34.887 13.02 15.748 6.23 21.783 8.10 9.047 3.35 Totaal 12 (12) 271-419 100 78.735 29.0 70.031 25.8 46.847 i7J 25.181 9.0 15.B07 6^ 20.514 7.f 9.485 3J aantal ze- K.V/P. tl 1 613 0.79 Zetelverdeellng: Totaal aantal ze tels 45 PvdA ie (22): K V.P 2 (2): ARP 10 <J0): C.H U 5 (3): P v d Vr 5 (3); C P N. 7 (2); andere par tijen 0 (3). Geld. P V. GELDERLAND. 123 3; K.V.P. ,164.808 33 24 A.RR. 55.077 11 II C.H.U. 81.338 13,40 P V. d. Vr, 32.891 6.63 C.P.N. 23.791 4.80 S-G.P. 14.651 .2.91 Zetelverdeellng: Totaal tels 62. P V. d. A- 16 (15); K.V.P 21 (20); A R.P. 7 (8): CU U. 10 01); P v Vr.^4 (^CPNM (0); S G P (1). 510.272. 100 144.949 28 ^9 1Ê1 260 31 60 61.043 il 96 68 185 12.98 32.815 5,43 23J13 4.54 18 099 S.54 aantal (12); A RP. 7 (B); C.H.U. 5 (5); P, v. Vr. s (2); CPN 3 S-C.P. 1 (1); -andere partijen 0 (l). ZEELAND Geld. st,: 132.875 100 135,182 100 P v. d. A. 28.969 21.61 33 497 24.6 K V.P 26.540 19.9a 28.54 5 20.9 A.R.P. 18.952 14.94 22.224 16.3 C.H.U. 25.877 19.47 23.539 17.3 V. d. Vr. 13.399 10-08 9.699 7.1 -P.N. 3.U6 2.34 3.753 2.7 ,G.P. 12.750 9.60 13.344 9.6 Zetelverdeellng: Totaal aantal ze tels 42. P v. d. A; 10 (8);,KVP 9 (8); A R.P. (7): C.H U 8 18); P v d Vr. 4 (5);. CR-N. 1 (0); S.G.P. 4 (4); andere partijen 0 NOORD-BRABANT Geld st:' 522.455 100 538.819 100 P V d. A- 43 475. 9 23 409 528 70 38 19 765 3 78 15 859 3 04 6.374 1.22 12.SS1 2 41 2.414 0.46 7.480 1.43 K V P. A.RP. C.H U. P v d, Vr. CRN. S.G.P. andere part- zetelverdeellng: Totaal aantal ze tels 64 P V d A 6 <6); K.V.P 53 (53); A.R.P. 2 .(2); C H.U. 2 (2); SGP.T (0); andere partijen 0 tl). 67.081.12.50 416 773 77.66 17.589 3.27 12.327 2^9 5.735 1.05 12.020 2.24. 3.405 0 63, andere partijen Geld. st:: A. LIMBURG 282 640 tOO 26.695 912 239 917 81.99 IOfl K V P. A.R.P. en C.H u 5.529 1-59 P V d. Vr. C.PJ4. 17 210 5. BS Groep Jetten 3 289 1 12 Zetelverdeellng: Totaal aantal ze tels 45 P. V. d A 4 (3); KVP 39 (40) C.P.N. 2 overige partijen - <2|. 298:421 37 391 125 237.418 79.6 2.731 0,9 1.623 0-6 - 1.932 0.7 1G 835 5-6 lijk kunnen waarnemen. De veran deringen in de Belgische ploeg wa ren bovendien verbeteringen.. Hier stond een werkelijk zeer goed elftal, met een snelle, tactische voorhoede, waarin Decleyn wederom uitblonk, met een stopperspü, Vermeulen, dlo onzen midvoor Roozen als een scha duw volgde, twee midhalfs, Devos en Puttaert, die snel en doelmatig ruim den, en. een doel verdediger, die koel-, bloedig en rationeel te werk ging. EEN BELGISCHE FOOT Eén kapitale fout maakten de Bel gen en die fout was er de oorzaak van, dat in de laatste drie minuten voor de rust de blanco stand eens klaps gewijzigd werd in een 2—0 voorsprong .van de Hollanders. Ze hadden Roozen weliswaar on schadelijk ge maakt, door Vermeulen aan hem te plakken, maar de gevaar lijkste man, dien zij toch ook m Amsterdam al hadden leeren kennen, rechts binnen Wiikea. werd niet be waakt. In drie minuten, zooals gezegd, maakte Wilkes er twee! Eerst toen Roozen een formidabelcn uittrap van Kraak met het hoofd verder dirigeerde en de vrijstaande Wilkes meteen en zondermankeeren" kei- hardin den hoek schoot. Direcfc /daaropwéér./;toenWHkcs een voor-/ zet van Roozen kreeg^en hij op nieuw goed richtte. Ditmaal hieip de paal nog één bcetj'e. Het was een tikje gênant zoo do pauze in ie gaan, want beoor deeld naar de krachtsverhouding, had België de leiding verdiend. REVANCHE Ze namen echter hevigrevanche.. Vele bezoekers waren nog niet eena op hun plaatsen teruggekeerd, of, van den aftrap af, vloog Lembe rechte, de razendsnelle rechtsbuiten, er vandoor en met. een hoog, goed gericht schot bracht hfj den achter stond terug tot 2—1. Het stadion dreigde te verzakken van het en thousiasme der Belgen. En'binnen enkele minuten was de stand ge lijk! Rechtsbinnen van Vaerenbergh kreeg dicht bij het doel den bal op het hoofd en het. dinghad kenne lijk zooveel effect, dat hij via de handen van Kraak ln het Neder landsche doel róteerde. - Van dit oogenbUk af zijn de Bel gen vrijwel steeds in de meerderheid, geweest. Er werd in een hoog tem- do erinnze zwoegende mld- denlinie zag zich al te vaak gepas seerd door de- binnenspelers, 'die als vooniltgef''- wn "oost Steeds waer 'Deblejm op zijn plaats vonden. Ge- lukklg had Kraak een goéden dag en.... was het schot van de Belgen nog altijd zoek. Wanneer de kansen aan belde zijden benut waren, zou den de Rood" Duivels znnd""- M. met een ontelbare meerderheid san doelpunten gewonnen hebben. Het spel werd echter weer te kort" ge houden en in de gevaarlijke, mo menten verlftend^n Paauwe en' De Vroet deverdediging een behoor lijken steun. Kunpen-beeft trouwens ook een zeker doelpunt voorkomen, toen Kraak bij een schermutseling even van de kaart was en onze spil den bal van de doellijn wegtrapte. Dit was er echter, ln dit gedeelte van den strijd, tevens de oorzaak van, dat onze, ««nvaUen ln kracht afnamen en dat de Belgen met steeds grooter zelfvertrouwen den aanval ;v.™ri. Fortuna wai. wel zeer op de hand v&n de oranleploeg. Met uitzondering van Wilkes, heeft onze voorhoede dezen keer minder voldaan (kansen gekregen) dan in Amsterdam'. Holleman was allerminst tegen den oerkalmen reus Pannaye; Rijvers heeft goede dlnsen gedaan, doch bleef - s te veel achter Hrü.-. ger. speelde een goeden wedstrijd, zonder nochtans uit te, blinken. U't- bllnker was nlleéti W"'.^ d'e dezen Istrijd voor ons uit het vuur/ ge sleept heeft. Het "plëlt echter voor Roozen. dat hij toch maar kans heeft gezien in beide gevallen den stoot tot den besllssenden trap te geven. Een woord van extra hulde ver dient scRpidsreehl-pr Y Eklind, die ln de zenuwstoopende oogenblikken, toen het spel dreigde té verruwen, «kraffe. en doeltroftende len trof en zich geenszins lietint!- mldeeren door het .gphrtilfceliik?. ge fluit en gejoel van de supporters. Tengevolgr -van de prijs- en loonpolitfek zijn de havenrechten voor /de BelgtsChe havens mét .10 pCt verminderd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1