r DE SCHIEDAMMER Subcommissie stelt breuk mét Franco voor Paroloscoop Staking wordt toch nog voortgezet Haring bij de vleet Yoorloopige xitting - Stoten-GeneraaI gesloten Wordt gederfd suiker rantsoen ingehaald Haariem eerste kampioen in het Westen Overwinning op een onfortuinlijk Sparta Neptunus won in de laatste minuut Stonden in het Westen RED. IN ADM. LANGE HAVEN 111 SCHIEDAM TELEFOON SNM ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL f 4.— LOSSE NUMMERS 2 0.Q8 ZESDE JAARGANG NO. 12? ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST; SCRIEDAMSCHEStNOEL 4» ROTTERDAM H TELEFOON NRS. £5430 EN 6B300 POSTGIRO NO. 330844 Bankier: AiïSTERD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG 3 JUNI 1048 Slechts een volkomen vrij gekozen Spaan- sche regeering kan lid der. U.N.O. worden missie: voor, dat de Vereenigde A3 een cwangmaar- j: ties in overweging nemen een vrl regelen De subcommissie voor Spanje van den Veiligheidsraad heeft Zaterdag rapport uitgebracht. De commissie stelt voor, dat tenzij de regeering van Franco aftreedt, de algemeenej vergadering van de Vereenigde Vol-, ken er bij de leden op aan zal drin-r gen de diplomatieke betrekkingen: jnet>;Spanje te verbreken. Derr^Mj1' ring van Franco vermt geen bedrei ging voer den vrede, doch schept een situatie,' die een potentiecle be dreiging-vormt voor den internatio- "nalen vrede en die het handhaven van den internationalen vrede, wel licht In gevaar brengt, zooals be doeld in. artikel 34 van hetHand-' vest der Vereeoigde Naties, j; i, De subcommissie onderschrijft de beginselen, van de .verklaring:.: ^In dien tot:: tevredenheid' van algemeene vergaderin van de Vereenigde Naties is aangetoond,* dat alle voorwaarden, vermeld -in' deze verklaring, zijn vervuld, n.1." het 't aftreden van de regeering-Franco, politieke amnestie, terugkeer van -verbannen Spanjaarden, vrijheid van politieke vergadering en vereeni- ging' en drukpers en vrije openbare, verkiezingen, danstelt de subcom- Katholieken wonnen Fransche verkiezingen Bfcj de - verkiezingen voor een nieuwe constïtueerende vergadering, die gisteren in Frankrijk werden gehouden, hebben de socialisten in het Fransche moederland 14 zetels verloren; In October 1945 -kregen .zü 130 zetels tegen thans 116." De com munisten verliezen één zetel, de MiR.P. wint 14 zetels en de recht- sche groepen .winnen vier. zetels. - - Het aantal stemmen, dat door de: voornaamste partijen is behaald, is als volgt r M.R.P. 5.401.180; Comm.: 5.136.334Socialisten .4.165.813S'Erl'a. 4.537:395 stemmen. Generaal Giraud, eertijds de ri-: vaal van généraal "De Gaulle, is alsj onafliankèljijkeOpper^Savoye? gekozen »Bénr£ de- Mènthön -(MJR.- FJ, voormalig minister van. justitie in het kabinet van De Gaulle, is herkozen. M.R.P. wint Frankrijk en Italië zijn gisteren ter etèmbus getogen, en Mer en daar zelfs ter stembus gevlogen, zoo'n zin hadden belde landen ertn om hun wil .van Juni 1946 tot uitdrukking te bren gen. Voor het Fransche volk was het detweede maai: dat het binnen zeven maanden kon vertellen wat voor een constituante; het wilde hebben .Is er thans een gevaar afgewend, kan er constructief werk worden geleverd" Een nieuwe constituante was noodlg geworden na de verwerping pér refe rendum (5 MeL J-l-J van de voorge stelde nieuwe grondwet-die door de nationale vergadering was aangeno men" en waarbij de leuze .was- „een president"presldeere, het volk regeere, l kamer is genoeg'. Hoe moet men nu de Fransche stemming van gisteren karaktertsee- ren?: het was een..mobilisatie van alle anti- en a-communistische machten om den roerig wordenden springvloed der communisten te keeren. De'com munisten hebben zich wel wat te veel er op laten voorstaan, dat zij het wa ren die het Verzet tot een succes maakten tijdens den oorlog en dat de. maquis alleen maar communisten; bevatte, men ziet de dingen thans' nuchterder en.tot.zuiverder propor ties teruggebracht. Pas in 1941 was het Frahsche communisme tot verzet overgegaan, maar met den groei der jarenrussificeerden zij het, terwijl alle andere verzetplegers ecbt-Fransch- bleven. Op het oogenbllk zijn de Fransche communistenzelis»»voor e^n één-en-ondeelbaar Dultsch'land, en:-dè"t iseen nachtmerrie voor veel Fran- schen. v -.y -y'i'- - De socialisten "namen -""steeds meer houding aan, na hun moeheid, te heb ben overwonnen.Hun Léon Blum kwam terug uit Amerika met een voorschot van 650 millioen dollar op 'een. verlangd bedrag van twee, mil liard. Zij lieten zich niet In tweern splitsen de Fransche socialisten, n.l. In zoogenaamde, revolulionnalren en humanisten. Bovendien namen de ra dicalen: zich voor zich te hersteilen en losse zwerfgroepjes aan te trekken. Eén 'naam .hebben we nóg niet ge noemd: De Gaulle, en juist zijn scha duw gleed speels over de verkiezingen van gisteren - been. Bij -het graf van Clemenceau den Tijger, In de: rede voeringen va m Fel lx Gouïn (o.m. bij het Graf van den Onbekenden Soldaat voor de Are de Triomphe te Parijs). in bioscoopjournaals: telkens De Gaulle .warm toegejuicht.- Omdat hij al een half jaar in smartelijke terug getrokkenheid doorbracht? Omdat hij wëer langzaam tevoorschijn kwam? omdat hJJ - al .wat rustig, - mlddensch "(M-R.P.) en .rechtsch (F.R.L.) was, ach-: -ter zich kan vereenigen?,- Omdat'de /communisten, ma hem .vereerd en toe gejuicht .te hebben (o.rm réisde hij naar Moskoul, hem gingen doodzwijgenen afzweren? Omdat hij 'bijVhé.t referen dum en gisteren thuisbleef, „staande bovén alle partijen" 7 Dit zijn de getallen- voorloopig-. In. October 1945 werden uit.2300 candlda- ten 52Z. leden gekozen voor de consti tuante. Daarvan waren 143 soclalif'.en.. thans 116: 142 communisten, thans 147: 140 repub'.lkeinsche volksbeweging. (MRP) nu 159 Van de overige getal len is dit bekend: vermoedelijk Is het -aantal van 19 radicale socialisten ge klommen op 35 en blijven de overlce getallen, nl. 26 gematigd rechtschen d:e geklommen zijn tot 35 en 30. verdeeld over kleine, partijtjes, ongeveer het zelfde. Het resultaat van. vannacht luidt: M.R.P. wint. missie; voor, dat de Vereenigde Na ties in overweging nemen een vrije-, lijk gekozen Spaansche regeering tot het lidmaatschap van de Ver-'" eenigde Volken toe te laten. Het rapport wordt gesteund door alle leden van de commissie. Het rapport verklaard voorts, dat het getal mannen onder de wapenen in Spanje veel grooter is dan verwacht mag worden in een vredelievend en niet-agressief land. Voorts schijnen' de bewegingen aan de Fransche grens er- op te duiden, dat Spanje een conflict mogelijk acht. Het is echter juist een wezenlijk bestand- deel van een militaire dictatuur, om groote legers op de been te houden, met het doel, Interne oppositie 'den kop in te drukken. Dat er twee riva- liseerende Spaansche regeeringen bestaan, is op zichzelf reeds een be dreiging voor den vrede, daar er riiis- steedsde mogelijkheid van een bur geroorlog bestaat, evenals de moge lijkheid van interventie door andere mogendheden. a De subcommissie verklaart echter,; dat er geen vredebreuk of een daad. van agressie heeft ^plaats gevonden en dat zy daarom den Vereenigden Naties geen dwangmaatregelen kan voorstellen, waaronder het onmid dellijk verbreken van de diplomatie ke en economische betrèl Jóngen in gevolge het Handvest, 'V De subcommissie overweegt der halve andere maatregelen in ver band met de voorzieningen, getrof fen'inhoofds tuk VI van het Hand vest, aangezien „het onderzoek heeft uitgewezen, dat er niet slechts reeds wrijvingen zijn ontstaan, doch dat het ook vrijwel zeker is,'dat er in de toekomstweer wrijvingen zullen zijn". De reactie in Spanje ■.yyDeSpaansche bladen .maken uit gebreid gewag van het advies der subcommissie van den Veiligheids raad om de relaties met Spanje te verbreken, tenzij Franco aftreedt. Zij verklaren het advies voor -ken nisgeving aan te: nemen en meenen, dat men het naast zich neer moet ■r:f£Anton escu teréchtges1 Duitschland, dieradio-Eoekarest aanhaalt^ meldt, ?- dat maar schalk Antonescu, - öe voormali ge dictator van Roemenië en Mïhail Antonescu," Ccnstantin Vaslliu en Georges.. Alexlanu, nadat hun gratie-verzoeken door koning Michael óp advies van de regeering afgewezen werden, Zaterdagavond terechtgesteld zijn. Voorts zijn de doodvonnis sen van generaal Constantin Pantazi, voormalig, minister van oorlog, Radu Lecca, voormalig directeur voor Joodsche aange legenheden, en Eugen Cristescu in levenslange gevangenisstraf fen veranderd Ex-burgemeester staat terecht Tegen den ex-burgemeester van Westerbork, Willem Meint Abra ham Pijbes, dierenarts, is te Leeu warden levenslange gevangenisstraf geëischt, met bet verbod eenig ambt te bekleeden en ontzetting ui beide kiesrechten. In zijn functie van burgemeester liet hij tijdens de be zetting tal van personen ophalen,, dl bij de O.T. te werk werdn ge steld. Uitspraak 14 Juni. De hengelaar, dir zwemles gaf Mijn oom Eendrik, banketbakker in ruste, is Zondagavond druipnat van zijn eerste hengeltocht tentgge- 'komen. Zijn blauwe bivakmuts had door den. regen afgegeven en zijn gezicht en hals zagen er vit, alsof hjj een kolenboot had helpen lossen. Zoo langzamerhand was het water door alle twee zijn regenjassen gedrongen, zoodot hij, geen droge draad meer aan het lijf had. Toen hij ir de gang zijn volgeloopen klompen uittrok, vormde, zich een meertje op de mett en even later waren- in hét heele huis zijn voetstappen te volgen. En het vervelendste was: hij had nog geen bliekje gevangen. Maar wel had oom. een klein ot?on- tuurtje beleefd.' Dat vertélde hij een uur later, toen hij zich rond gegeten had en toen hij achter de kachel zat, die tanteliefin allerijl had aange- maakt. -y--. Oom Eendrik had - ergens in den polder - zitten visschen in verboden water èn het dwtrdeniet. zoo lang, cf ér was een diender gekomen. „Weet üwes wel, dat je hier niet visschcn magVT,t had die gezegd, iiaar oom Eendrik had stomweg ge zwegen en was naar zijn dobber blij ven turen. l'\-J „V mag hier' niet visschen me neer", begon de vrldivnchtcr weer en hij kuchte al vervaarlijk. „Ik vi ch niet", was korte bru tale antivoord. ,Jc mot main niet in de maling name vader", teas de Hermandad i 'gevallen. „Je zit wM. te visschcn! Je-bent abvis man'zei toen êc gewezen taartjcsbakhcr. „Jk zit fiee- lenmal- niet te vmchen. Ik leer., al leen een wurrem pie zwemmen!" Door een S-l overwinning op Sparta werd Eaarlem gisteren kampioen. Keeper Kluit laat zioh ooy; in de laatsU minuien niet meer door de Kot ter dammers'verschalken! De E.V.C. deelt ons mede,'dat op de te Amsterdam en Rotter dam gehouden vergaderingen, waarbij over het al of niet voortzetten der staking is 'ge stemd, meer dan 10.DO0 staken de zeelieden, havenarbeiders-en,: andere bij dit conflict ^betrok?, kenen .aanwezig, waren.yUItvoe-: rig werd de huidige situatie; be-; sproken, mede in-; verband met de op 16 Meiuitgesproken rede; van minister-president Scher- merhorn en de daarna gevoerde ..oiiderhahde Üngem.itus3chèhvCië regeering. en diet E.V.C.-bestuurJ Duidelijk kwam tot uitdrukking" de ontstemming, die er bestaat; over de twijfelachtige houding' van de regeering in dit conflict. De regeering achtte' zich .niet bevoegd de E.V.C. te erkennen.. Wel oordeelde zij het juist, het leger te gebruiken. Daar,waar werkgevers - in conflict zijn met werknemers, levert .zij geen en kele positieve bijdrage om door overleg dit steeds scherper vor men aannemende conflict te doen beëindigen. De jóngste ver klaring van den regeerlngsvoor- lichtïngsdienst, waarin wordt gezinspeeld op een eventueele erkenning van de E.V.C., kan niet als zoodanig worden be schouwd, daar pogingen, daarna door de E.V.C. ondernomen om opnieuw contact met de regee ring tekrijgen, zijn mislukt. Al deze omstandigheden hebben er toe geleld, dat bij de schriffcer lijke stemming de meerderheid der stakers voorstander was van een voortduren der staking. De toestand in de Rotterdam-; sche haven is niet noemens waardig veranderd; op alle sche pen; waarop werk mogelijk is, wordt gewerkt. Het aantal wer kers in de haven bedraagt op het oogenblik circa 3000 man, waarvan een kleine 1000 werk willigen. Allerwege verwacht men in visscherijkringen groote haring vangsten. De ruime aanvoeren door de Kafcwijksche en Vlaar- dingsche vloot bevestigen reeds deze verwachting. Teneinde een juiste verwerking aan boord, die aan de kwaliteit ten goede komt, te waarborgen, heeft het be drijfschap voor visscherij pro ducten bij verordening bepaald, dat de schepen met niet meer dan 60 netten,, eventueel met soorten te noemen,-ter haring vangst mogen uitvaren. Hier door wordt het vangapparaat eerügszins beperkt,, dóch. deze; maatregel dat geen noemens- waardigen invloed hebben op de voorziening van ons land. Er komt haring genoeg. Rooiverbod van vroege aardappelen Krachtens een bestaandevsroitfe- ning van het Bedrijfschap voor Aard appelen ls het rooien van vroege aardappelen verboden. Nader sal worden bekendgemaakt, In wslke periode opheffing van dit verbod verleend wordt. Dit houdt tn, dat voorloopig geen vroege aardappelen via de veilingen mogen worden v«r kocht. Deze maatregel ls genomen om ertn regelmatige aflevering van vroege aardappelen teh behoeve van de dis tributie te verzekeren, De C.C.D: zal van; 1 Juni af toezien up de naleving van het verbod. De Kabinetsvorming Nadat de kabinetsformateur gedurende de vorige dagen den voorzitter van de Kamerfractie van de Katholieke Volkspartij ontvangen had, zal hij heden den voorzitter van de Kamer fractie van de Party van deit Arbeid ontvangen. Het ligt in zijn voornemen in den loop van deze week ter bespreking van het door hem ontworpen regee- ringsprogram met de voorzitters van andere fracties contact op ;:te: nemén- :k ■Vrij wel zonder eeaiff iceremo-" nleél heeft de minister van bin- nenlandsche zaken, dr. Beèl, Zaterdagmiddag te 3 uur de voorloopige zitting der Staten- Generaal voor gesloten ver klaard. De leden der beide Ka mers kwamen daartoe in de ver gaderzaal der Tweede Kamer bijeen onder voorzitterschap van den president der Eerste Kamer, mr. W. L. baron de Vos van Steen wijk. Het ligt in het voornemen om, wanneer de havenstaking bin nen afzienbaren tijd is beëin digd, het gederfde suikerrant soen zoo spoedig mogelijk in te halen. De benoodigde ruwe sui ker is rul. .in ons land aanwezig, hetzij in een schip, hetzij bij de raffinaderij. Zou echter de lange duur van de staking, tot gevolg hebben, dat ladingen uit Cuba in de ha vens van vertrek blijven liggen, dan kan een inhalen binnen afzienbaren tijd.niet worden ge garandeerd... Het heeft bevreemding ge wekt, dat de staking reeds zoo spoedig tot een dergelijken dras tischer! maatregel moest leiden. Wij vernemen dienaangaande, dat. in ons land vrijwel geen buffervoorraad aanwezig was. De campagne 1945 bedroeg slechts een kwart van de nor male r btnnenlandsche suiker productie en is geheel opge bruikt. Zelfs heeft de Neder- landsche regeering enkele maanden geleden een hoeveel heid geraffineerde suiker uit Engeland moeten invoeren om het rantsoen op peil te houden. De inmiddels verrichte inkoo- pen waren er op berekend het huidige rantsoen te handhaven tot het oogenblik, dat weer sui ker van-eigen bodem in distri butie kon worden gebracht, in het late najaar van 1946'diis. Duifschlands toekomst Men verwacht, dat Engeland 'op de bijeenkomst van de vier ministers- van buitenlandsche- zaken, die tegen 15 Juni te Parijs is vastgesteld, een nieuw plan omDuitsehla.id tot een „poli tieke federatie" te maken ter ta*-*! zal brengen. Naar verluidt zou het plan een Oplossing-voor het probleem wan '.li het - Riihrgebïed inhouden, welke, naar men hoopt, de Fransche verlangens zal, bevre digen. De beslissende wedstrijd A.D.O. Ajax in district I werd uitgesteld. Blauw-Wit verloor op eigen veld van een. ongenaakbaar Nepfcunus en zoo werd Haarlem door een 31 over winning op Sparta voor. het eerst sinds de 57 jaar van haar bestaan kampioen ln district IX en daarmee de eerste kampioen in het "Westen. Hoewel de H.F.C. „Haarlem" al 43 seizoenen in de 1ste klasse uitkomt, was bet de club nog niet gelukt, beslag te leggen op het afdee- lingskampioen- schap. Na een succesvolle com petitie hebben de populaire xoodbroeken met hun beroemden aanvoerder Kick Smit de vlag ge-- heschen. Straks zullen zij hun krachten meten met de kampi oenen van de andere distric ten. KICK SMIT Het is Sparta niet gelukt, op het oude H.F.C.-terrein Haarlem ook maar één puntje te ontfutselen.: Met een 3—1 nederlaag konden de Rot terdammers huiswaarts keeren, een uitslag, die de verhouding eigenlijk niet juist weergeeft. Sparta is voort durend sterker geweest, maar omdat de voorhoede te veel in de breedte speelde en In den midvoor v. Loon nlefc. den juisten aanvalsleider bezat, bleven .doelpunten uit. Het eerste half uur was Sparta met wind meestelend, voortdurend in den aanval ên vooral de links binnen Den Boer vuurde talrijke ko-' gels op de Haarlem-veste af, waar mede doelman Kluit, die uitstekend in vorm was, echter niet te veel moeite had. De sporadische Haar lem-aanvallen waren veel gevaarlij ker door de lange passes van den" „zwerver" Smit aan Roozen. Na een half uur leidde Haarlem.Uit een voorzet van rechts kwam de bal bi] Smit terecht en met een welgemikt schot' belandde de bal over den in. buitenspelpositte staarden Roezen in het Spartaanschë doel. Het doelpunt werd echter toegekend. Direct na de pauze zette Haarlem een snellen aan val op jen. uit de iXuerppi/yöJföji^ft^ dóèlworsteling? werkte Roozen den bal over de Ujn (2— Rotterdammers gaven zich in het geheel niet gewonnen en de «"^oten van Den Boer hadden nv nnv-p bQt€r iot ver^ EE EO EE Het za{ Sparta echter niet mee, want de linkshalf Verheul, die een verdien-, stelijken wedstrijd speelde, had het ongeluk het leer, bij terugspelen op den keeper, in egien doel te koppen (3—0). In de .volgende minuut ver kleinde Den Boer den achterstand met een keurig schot tot 31. Het laatste kwartier zette Sparta alles op alles, doch een met tien man verdedigend (alleen Roozen speelde nog in de voorhoede) Haar lem liet. zich de overwinning niet meer ontnemen. In: deze periode waren het Van Gooi en v. Hulst bij Haarlem, die bergen werk ver zetten. Sparta vormde als ploeg een goed geheel Den Boer als uitblinker, terwijl spil v. d, Water en de buiten spelers Weber en Vermeer beneden hun kunnen bleven. Door een doelpunt ln de laatste minuut heeft Neptunus gewonnen van een wel heel slecht spelend Blauw-Wit, dat geen uitblinkers tel de. De Rotterdammers speelden een vlot spel, waarbij de taaie verdedi ging, met Landman aan het hoofd, opviel. Het; ploegverband was dit maal', heel wat beter dan bij de Am sterdammers. In de eerste helft had Neptunus den wind mee en was het voortdurend Jets sterker. Batsleer gaf zijn club de leiding, die tot de rust behouden bleef (10). Dezelfde, speler vergrootte na een kwartier den -voorsprong tot 20. Uit een strafschop wist Bergman den ach terstand te verkleinen en toen Tol- meljer gelijk gemaakt had, kregen de weinig talrijke Amsterdamsche bezoekers van het Olympisch Sta dion weer eenige hoop op een hoofd stedelijke overwinning. Maar in de allerlaatste minuut maakte Van der Horst voor Neptunus het winnende doelpunt (23). De wedstrijd vond plaats als hoofdnummer van een Blauw-Wit- sportdag, waarop tevens athletiek en handbal ten beste werd gegeven. Overmaas verspeelde haar kans In haar. laatsten wedstrijdleed Overmaas een verrassende 1—5 nederlaag, tegen Fortuna, waarmede zfj haar theoretische kans op het kampioenschap verspeelde. De situa tie is hierdoor wat eenvoudiger ge worden.. Bij een gelijk spel tegen Coal ia Excelsior kampioen; bij een eventueel© nederlaag volgt een 'be slissingswedstrijd S.V.V.—Excelsior. Coalzette - haar overwinningenreeks voort en klopte H.V.V. met 2—1. Voor de promotie-degradatie-com petitie 2e klasse is nu S.V.W. defi nitief als vierde deelneemster aan gewezen, zoodat de eene Gorcum- sche ciub kampioen ls en de andere degradatiewedstrijden moet spelen. De thuiswedstrijden van V.Q.C. voor deze competitie in Juni vinden op het Spartaveld plaats, in Juli wordt weer op het eigen terrein ge speeld, dat dan met een tribune wordt uitgerust. De Musschen heeft voor haar thuiswedstrijden de gast vrijheid van het Feijenoord-stadion ingeroepen. Feijenoord won op Curacao Een Zaterdag In Curacao ge speelde voetbalwedstrijd tusschen Feijenoord, dat thans een tournee maakt door West-Indië, en een Cubaansche ploeg eindigde in een 43 overwinning voor Feijenoord. Bij de rust was de stand 2—0 voor Cuba, maar 7 minuten ~nadat het spel hervat was, werd Feijenoords achterstand door Vrauwdeunt ver kleind en drié minuten later maakten Kilsdonk gelijk. De kansen keerden nog geen.minuut later. :n het voordeel van de Nederlanders, 'toen één der Cubanen ln eigen doel trapte. Na 25 minuten spelen,, werdeen Cubaan door. den scheidsrechter van het veld gestuurd en in de 30ste minuut bracht Feijenoord den stand op 42; 7 minuten voor het einde konden de Cubanen hun achter stand weer verminderen, zoodat de wedstrijd met een 4—3 overwinning voor de Rotterdammers eindigde. KOTTERDAMSCHE KORFBAEBOND. Ons Huis 4—Spangén 5 0—5, Spartaan 3—Ons Huis 3 1—3. DISTRICT I Volewtjkers zo 15 2 3 32 81—42 Ajax 18 14 3 1 31 62—28 H.D.V.S, 18 10 3 5 23 59—47 A.D.O- 18 9 2 7 20 55—12 Xerxea n B 1 8 17 59-53 D.O.S. 19 8 1 19 17 37—42 Emma 20 7 3 10 17 39—42 EDO 19 6 3 10 15 37—4B V.S.V. 10 5 2 11 12 43—70 't Gooi 19 5 0 14 10 3657 RFC 18 5 0 13 10 29—66 DISTRICT tl Haarlem l! 13 1 4 27 56—26 Blauw Wit 20 11 3 6 25 45—22 sparta 13 10 S 6 23 33—31 DWS 18 r 7 5 6 13 31—27 D.H.C. 19 7 5 7 19 28-30 Fellenootd 20 7 5 8 19 4033 Neptunua 18 6 '66 18 3032 Stormvogels IB -5 3 15 24—39 H-BIS. 19 6 3 10 15 40—45 VUC 19 51 13 U .27—53 Voetbaluitslagen DISTRICT I, Ie kl.: 't Gooi—EDO 1—2. DISTRICT II, le kl- BI. Wit—Nep tunus 2—3; HaarlemSparta 3—1; Stormv.—DFC 2—0; DWS—VUC 4—3. 2e kl. A: Coal—HVV %~V, Overmaas —Fortuna 1—5. B.: SUedrecht—Ellnk- Wijk 4—5 o. p. v. SI.; svw—Hercules 2; Hilversum—Velox 4—1. 3e kl. C: Concordia—Spartaan '2Q 1—2: H. v. Holl.—De Musschen 2—2; D: DHS—Slikkerveer 0—0; Leonidas DCL o—l: Martlnit—RDM 4—1. E.: Lenig en SnelDHL 22; DDVK Wippolder 2—0; Maasstraat—DJS 2—3. G: DRL—saturnus 2—4; DZB—Steeds Hooger 4—2, H: GVRAJO—Florissant 1—2; Donk—Hellevoetslufs 1—3; OVV NHS 3—1; DEH—VND 1-0 I; Her mandad—Aeolus 3—2; St. Volharden Dindua 0-5; WRW—Hlllesluis 2—1; FFC—Schiedam 4—0. J: Dilettant— HOV O—l; FSV—Pretoria—Het Noor den 22; TransvallaBelvédère 32; Sunrise—SMV 22. l*.- DISTRICT IH, Ie kl.: Quick—Ensch. Boys 1—2; Be Quick—AGOVV 3—4: Tubantla—FEC 1—4; Heracles—NEC 2—4; Enschede—Wagenlnsen 44. DISTRICT IV, le kl.: BW—NOAD 6X; NAC—Helmond 4—3; Willem II— RBC 4—3.' Prom- ze kL Goes-TSC 2-1. DISTRICT V, le kl.t GVAV—Achil les 5—0; LSC—Leeuwarden 2—2; Frl- siaHSC 0—0. DISTRICT VI, Ie kl.: De Spechten— Maurlts 0—7. Hes, ie kl.: ADO z—Nept. 2 2—0; DHC 2—HDVS 2 2—4; SVV 2—Excelsi or 2 2—3; Xerxes 2— Feijenoord 2 0—3 Feilen, kamp. Res. 2e kl. B: CVV 2— Sparta 2 0—2; De Musschen 2— Feijen oord 3 2—1; ADO 3—SVV 3 3—3: RFC 2—Fortuna 2 0—0. Res. 3e kl. D: VND 2—Overmaas 3 08; DRL 2—RFC 4 1— 5; Neptunus 4—GSV 2 0—2: ONA 2— Sparta 4 2—4; Schoonh. 2—Olympla 2 1—3. Res. 3e kl. E: CW 3—De Hoïian- diaan 2 6—1: Postduiven 3H. v. H. 2 2—1; Martlnit 2—Flakkee 2. Fl. niet opgek. Res. 3e kl. F: Poortugaal 2— Excelsior '20 3 1—0; eds 3—H. v. H. 3 2-0; Martlnit 3—SMV 2 3—2; VDL 3- VFC 3 4—3. Res. 3e kl. G: FSV Pret. 2 —Ris. Hope 2 1—8; DHS 2—Aeolus 2 9— 0; HDVS 4—Coal .2 2—6, Coal Ramp. Res. 3e kl. H: St Volh. 2—Bloemhof 2 3—2. Aïd. Rotterdam van den K.N.V.B. le kl. A: TAG—HWD 2—2; DRZ— AVO 5—3; Germinal—RCR 4—1. B: St Ignatlnus—Radio l—0; DESV—Activl- tas 2—3; Gr. Witten—Schiebroek 3—5; HWS—Puttershoek 0—1. 2e kl. A: SVWR—DBW 2—2. B; LMO—ZVC 4—1; Roga—Rockanje 0—1. C; Slngelkw.— Nacto V 2—8, 3e kl. At DOK— DLB 4—0. B: Oldi—Vios R 7—2, Vlo* R kampioen. j Zeilwedstrijden op de Kralingscbe Plas Zatordftgnuddaf» zijn op Je Kra- ltngacho Plas nationale wedstriiJen voor 12-voets jollen gehouden. Win naar werd F. Daniel3 met 95 punten-. No. 2 was van Gcjjn ^2 pt; 3. P. v. Buen 53 pt; 4. J. W. Ostor 25 pt 5. -"oopman 22 pt; 6. Grimm 20 pt; 7.-N. v. Buen 18'pt; Tengevolge van dou sterken .wind moesten velé deel nemers den strijd staken eh werden in plaats van drie rondeii slechts tweo ronden gezeild, WEERPERICHT Aanvankelük- nog' tödeltjk krachtige wind tusschen Z.W. en W„ met plaat- sellike regenbuien. Morgen hier en daar nog een enkele verspreide bul bij wisselende bewolking. Matige naar Z.W. of W, terugloopende wind. Sty- B'mg van temperatuur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1