DE SCHIEDAMMER Spoorbrugherstel in tempo Eendracht maakt IR in Stockholm Hij traint voor Europ. kampioenschap Eu we leidt in het wereldtournooi Ongeval bij autotocht der prinses Rapport over Spanje in behandeling Wai uiï Dukschland terugkwam De havenstaking Rijwielreparafeurs in plakstaking ZESDE JAARGANG NO. 131 VRIJDAG 7 JUNI 1945 HOLLAND is een waterland, hetgeen beteekent, dat er voor het vervoer te Iand;héél£wat „overbrugd" moet worden. Alleen voor - onze spoorwegen beschikten we voor den oorlog over niet minder; dan 1442 bruggen, waarvan er door de Dnitschers 181 werden vernield of althans onberijdbaar: gemaakt. Van dit aantal, hoofdzakelijk groote en voor het verkeer de belangrijkste bruggen was den lsten Mei 1916 'nog slechts een dertigtal; onbruikbaar en dus heeft men het gepres teerd om in nog geen jaar Ujds 151 bruggen-te herstellen of te ver nieuwen. \(Van onzen; specialen verslaggever) i Hoewel dit werk in hoofdzaak door f Nederlanders is verricht, hebben ook de ;gèallieerde troepen bijstand ge- boden, vooral waar het voor militair Vervoer onmisbare spoorlij nen be - t' Hp Door welk een chaos men zich een l&jö weg heeft moeten banen, blijkt nog yif. te Oosterbeek, waar brokken steen \M$ van meer dan een kubieke meter wljg f^ihdin langs den Rijnoever neergeslingerd «ill&éWiHI iiggec,: .en te Westervoort, waar de - geallieerden over den IJsel trokken HA-v N cn waar men een gigantischen klu- ffw-'; wen ijzerwerk aantreft. - |j-W -. Naar men ons mededeelde, Is de U^y 1 WSCTCa| brug bij Westervoort het zwaarst Wsmm* beschadigd, doch men hoopt hier reeds in October van dit Jaar weer te kunnen rijden. Sociale verzorging. Evenals bij het werk aan den Moerdijk heerscht ook onder de ar- O beiders aan de objecten in de om- 'JÊsSl geving van Arnhem een goede .geest u» en men is over het algemeen zeer. tevreden. Er wordt 'hier niet alleen aan lichamelijke verzorging gedacht, doch de leidende figuren geven even- f'-JGjffiSfSi&S&A eens hun - volle aandacht aan de ontspanning der arbeiders. Zoo wor- nmi miim ar den regelmatig filmvoorstellingen ge- Eet grovte oogenblik is aangebro- geven en zelfs heeft men hier een ken: de beide helften van de De- tooneelclub en een voetbalteam venter spoorbrug, waaraan op beide weten té vormen, waaraan enthou- oevers gelijktijdig werd begonnen, slast wordt deelgenomen. De uit- z\jn elkaar genaderd. De helften stekende stemming onder de men- lagen niet even hoog, doch de Royal schen blijkt misschien nog het beste Engineers brachten dc heide brug- uit de goede vorderingen van het stukken spoedig in éCix lijn. werk. Dit grootsche herstel, dat zeker geen- -gering onderdeel van den wederopbouw vormt, is niet alleen van belang voor het reizigersverkeer, want ook'het goederenvervoer onder vindt' door het vorderend werk voor-, uitgang. Van zeer veel beteekenis ls Dat luchtreizigers niet alleen opisóhiplioi lïrimit.tfHfl ;Anl.A,'tul4 1 .'-u Rotterdam, Vrijdag. Dorus Elten; is niét „dood".voor de. openluchtwedstrijden - van Dinsdag, Hij leeft en: zijn hand Is niet gebro ken.. Het sombere :berlcht, dathem uit Zweden vooruit gesneld was, is gelukkig niet juist gebleken. Wef beeft hij ln Stockholm, waar-hij voo* 30.doo toeschouwers "ln het, groote. voetbalstadion tegen John 1 Kllsson'. bokste, in de zevende moeten 1 opge-, ven. Maar het was niet» omdat-zijn hantj brak. Hij verrekte slechts een spier van zijn rechterhand. Dit' ver oorzaakte op dat oogenblik zoo-veel last,., dat verder boksen .onmogelijk was. Twee dagen later echter-was hij weer de. oude. De Hotterdamsche reus is direct.na zijn thuiskomst weer met zijn training begonnen en wij zijn naar Lommer rijk gegaan; om de „zieke"'hand van Dorus te bekijken. Dat Elten zijn- hand bij die training- niet werkelijk gebroken heeft, Is het beste bewijs voor de weer, puike conditie van het lichaamsdeel. Als een heiblok op een paal beukten zijn vuisten neer op den, zwaren zandzak. Niet één keer,maar ■tientallen malen herhaalde hij het-' zelfde recept. "Een serie linkscheV stops too ten aan den onderkant van den zandzak - op de hoogte der maag van zijn: denkbeeldigen .tegenstander - dan een .bliksemsnelle, maar oeiharde- rechtsche directe er over heen 'op de zelfde plaats en vervolgens een even?' harde -stoot op kaakhoogte. -— Terwijlhij" eenl-loöppasjë "opt plaatsmaakt; vertelt El ten hoe jam mer hij het vindt, dat hij., inStock holm moest opgeven; v 2e waren al direct ln een hard gevecht geweest, want Nllsson, cn hij kenden eikaar voldoende. h*»de zesde ronde, toen Elten ver op. punten voor stónd, kreeg hij het met zijn hand te kwaad. Hij ging toch. de zevende ronde ln, maar moest al gauw opgeven. Bin nenkort hoopt hij weer naar Zweden te gaan en het er danbeter af te brengen. 'Manager. Van Yperen ver trouwt ons toe, dat Elten op.' het' oogenblik ln serieuze training, ls. Hij wil trachten, zoo spoedig mogelijk.'t Europeesch. kampioenschap zwaarge wicht'te behalen. Voorloopig gelden de voorbereidin gen- echter den wedstrijd tegen Paul= Goffaux, den officieeien halfzwaar- gewicht van België. Deze wedstrijd- zal de hoofdpartij vormen van door promotor Helmich georganiseerde openlucht bokswedstrijden op Dins dag u Juni op het R.F.C.-terreln, Dan boksen behalve zes" amateurs ook S. :Rieger tegen Snijders en Noorland tegen Anmeye, zulks voor het kolentransport, dat ln hoofdzaak per spoor plaats heeft en waarvan vooral onze industrie af hankelijk is. Het spreekt vanzelf, dat men hierbij niet kan volstaan met het herstellen van de bruggen, ook viaducten en baanvakken moeten grondig worden herzien, waardoor het mede als gevolg van de tijd— roover.de opruimingswerkzaamheden soms maanden duurt, eer een be paalde lijn in gebruik kan worden genomen. Niettemin doet men „won deren".. Het bijna tot gemeenplaats gewor den devies: Nederland zal herrij zen" wordt In ons spoorweg- en brugherstel tot een tastbare, levend© werkelijkheid, waarmede wij onzen naam van „de grootste bruggenbou wers in Europa" opnieuw vestigen. - De uitslagen van de Donderdag te Wormerveer gespeelde partijen in de vierde ronde van hét'wereld-schaak-: -tournool zijn: MuringChristoifel V» Vt,\ Wood—Soultanbeieft O1; Kra mmer—Thomas' Szabo—Snosko Borovsky 1—Oj Stoltz—Ekstroem 1— 0; List—Ehiwe o—li De stand/in de meestergroep ls.na. de vierde 'ronde als; yolgt: Êuwe. 3 punten uifcilT partijéh; Christoffel -21/»., ult' 4; Szabo '2 -uit-2. plus afgebr. en.. 1 uitgest.; Stoltz z utt 3-plus l afgebr; - Ekstroem 3 uit 3 plus l;afgebr.; Mu ring l'/t uit 3 plus "1 afgebr.; Thomas -IV* uit 4; Soultanbeleff IV* uit 4; List l uit 3 plus 2 afgebr.; Snosko Bo- i rovsky 1. uit 3 plus 1 afgebr. en Kramer 1. uit. 3 plus 1 afgebr." r De uitslagen: van de damesa/deellng in de; voorwedstrijden om het kam pioenschap van. Nederland zljnt Mevr. Roodzand—mej.F. Smit- i—Oi' imevr. Klein—mevr. Jonkers 1—0; mej. Ban- nink—mevr. Veen 1—0; mevr. peening —mevr. van Scha ik 1—4). De uitslagen van de Internationale resérvegroep A zijn; .Vinken—Smak i0: Van Oosterwijk Bruin—Henne- berke V*—V»; O'Hanlon—W.A. T. Schelfhout l/t—]Been—Scheitinga 0—1; Schoonhovenv. d. Bergh uit- ^Meisje door pölitiemötór aangereden Tfjdens het bezoek van prinses Juliana"'aan het Oosten van Noord-' Brabant; gebeurde op den weg van Overloon. naar Gemert een ongeval, dat echter nog betrekkiijk goed afliep; -i-, Bij het passeeren van een woon wagen welke op een terrein links van den weg stond, kwam hieruit een circa zevenjarig meisje loopen om de prinses te zien. Toen haai' moeder ook naar den kant van den wég. liep keerde het kindje plotse ling terug, waarbij zij tn aanraking kwam met het zijspan van een motor der rijkspolitie, welke aan het'hoofd van den kleinen stoet reed. Het meisjewerd tegen den grond gesmakt en de motor reed links van den weg tegen een .boom. De prinses stapte onmiddellijk uit en begaf zich - snel naar het slachtoffertje, dat inmiddels door een der leden van het gevolg was opgenomen. Hoewel zelf zeer ont- daan over het gebeurde, trachtte de prinses de moeder, die volkomen overstuur was te kalmeeren. De prin ses begaf zich ln denwoonwagen waar zij geruimen tijd verbleef. In middels werden twee der wagens uit den stoet weggezonden om een dokter en den vader te waarschu wen. - De laatste was op eenigen afstand met een stoomwals aan het werk. Het kind had, behalve ontvellin gen, een hoofdwonde. Het had voorts het bewustzijn verloren,^ doch het kwam weer spoedig bij. De motorrijder kwam met den schrik vrij, terwijl zU^ collega in het zijspan een kniewond opliep. Na circa een half uur, toen de vader en de dokter arriveerden, kon de tocht voortgezet worden. Paroloscoop vHet';'. huis Savoye Van hét bewogen jaar. lSGl tot ln deze week heeft Italië.; zijn Hubs van Savoye gehad. Het begon met Victor Emmanuel II, den zoon van den ko ning van Sardinië, die dapper tegen Oostenrijk vocht doch bij Novara (ia«) een gevoelige nederlaag leed. Hij is de .man, wiens naam verbonden blijft met die - van Kadetzky en Ca- vour en meer van die grooten ult.de historie. Hij trok den kerkdijken staat binnen, hoewel de Paus hem ex communiceerde (i860) en met behulp van Garibaldi werd hij; koning (1881),. voegde Venetië toe aan Italië en hield In 1871 2ljn. Intocht ln Rome', een. romantische figuur, die tot 1878 leef de. Toen volgde hem de 34-jarige Um- berto op uit zijn huwelijk met aarts hertogin Adelheld, een man met veel moed, doch meer een middeleeuwsch condottiere dan een vorst die de XlX-de eeuwsc'ne problemen aan kon. In 1884 -woedde te Napels de cholera; overal was Umberto vooraan bij; aardbevings- en andere rampen deden hem van zijn beste zijde kennen, toch deden anarchisten telkens een aanslag op hem —-de anarchist Bresci vermoordde hem Ln isoo: de xx-ste eeuw begon voor hetHuls Savoye met. een rouwsluier. Moet men de figuur van Umberto ln enkele woor den samenvattendan zou men waar schijnlijk besluiten tot de karakteris tiek „hij was een dubbele figuur, .vant zoowel het militaire lag hem (vooral de militaire eer van Italië ging hem ter harte] als hetgewone zorgelijk-mllddadlge. Vijf eeuwen vroeger zou hij zich na 'n roemruch tig, succesvol krijgsmansleven terug- getrokken hebben als Franciscaan of als broeder van Johannes de Deo. Hij was populair. Zijn zoon Victor Em manuel m heeft het derde bedrijf van het drama gevuld. Victor Emma nuel Hl, zoon van Umberto en Margareta van Genua, sedert 1835 echtgenootvan Elena van Montene gro, en vader van Jolanda, Mafalda, Glovanna, Maria en Umberto. Met op zet zetten wij deze tragische figuur te midden van allerlei andere namen, waarbij wij ook die van Mussolini1 voegen, want uit die namen blijkt hoe in het derde bedrijf oe tragedie Zkh voltrok, waartoe het Huis van Savoye door de historie is gedoemd. Jolanda huwde een- Itallaansch -edelman; Ma falda den prins van Hessen. Flilp zi] stierf in een Dultsch concentratie kamp: Glovanna werd gemalin van tsaar Boris van Bulgarije, thans Is zij Jonge weduwe en bezorgd over de toekomst van haar zoontje Simon; Umberto nu. boet voor de zwakheden van zijn vader en verlaat, na een maand koning ad interim te zijn-ge weest, met Marie José en zijn kin deren, zijn land. Evenals zijn groot rader was Victor Emmanuel ni ge dwongen; tot militaire acties, en hij koos netde - verkeerde. Veel liever was hij kamergeleerde geworden, doch zijn „muntenlaboratorium" moest hij achterlaten toen hij oud en teleurgesteld onlangs naar Alexandrlë trok:als balling. Hij heeft het fascisme vrijen voet gelaten;..,.; Thans heeft het Ttallaansche volk met plm. 5 tegen 4, besloten, dus met een zeer kleine meerderheid en in dit verband misschien met een te kleine meerderheid, dat Italië Weer republiek zal zijn. Noord dwingt ^Ier- bij zuid. Stormen zijn op til. want Caiabrisch. Apullsch en»Napolitaansch, bloed kookt.gouw.. Débat verdaagd: tot Dinsdag; ter betere bestudeering van het document. "4: In de gisteravondgehouden ver gadering van den Veiligheidsraad werd door denAustral lachen ver tegenwoordiger, Evatt, het rapport van de subcommissie over Spanje voorgelegd. Hij deed een beroep op den raad om een „rechtvaardige en onbevreesde beslissing" te nemen: de daden van Spanje zijn een aan gelegenheid van internationaal be lang en de situatie is 'het volledige tegendeel van den. „binnenlandschen toestand". Het doel van de voor stellen van de commissie is het verwijderen van een gevaar voor den Internationalen vréde en een oorzaak van internationale wrijving. De Poolsche gedelegeerde, ctr. Lange, zelde, dat, ofschoon hij da voorstellen van de commissie niet ideaal vond, hij toch terwïlle van de eenstemmigheid deze zou steu- 'nen. Hij stelde voor aan de reso lutie van de raad een verklaring toe te voegen, dat eén democratisch Spanje uitgenoodigd zou worden voor het lidmaatschap van de Ver- eenigde Naties, De raad werd daarop verdaagd tot Dinsdag, terwijl de voorzitter zich het recht voorbehield een la- teren datum vast te stellen wan neer' de gedelegeerden dan nog geen Instructies zouden hebben ontvan gen. Voor een waarde van 40 miliioen gulden De waarde van hetgeen de Duit- schers aan goederen uit Nederland hebben weggevoerd bedraagt, gere kend naar die van 1938 .circa 3]4 milliard gulden. Daarvan is tot nu toe door het commissariaat-generaal voor de Nederlandsche economische belan gen ln Duitschland voor ca. 40 mil iioen gulden teruggevoerd. Momen teel kan de waarde van het terug gevoerde wel op 150 milliosn'gulden worden geschat. De teruggevoerde goederen kun nen als volgt worden gespecificeerd: industrieele uitrustingen enz. circa f 10.000.000. Hierbij bevinden zich eenige complete fabrieksinstallaties. Binnenvaartschepen f 5.000.000ju- weelen, diamant enz. f 1.250.000; kunstvoorwerpen, waarbij 1100 schil- derijen f 16.000.000; spoorwegmate- rieei f8.000.000. Bi] dit materieel zijn 405 locomo tieven, 129 motorwagens van de lijn AmsterdamRotterdam, 8298 spoor wagons, 66 wagenstellen en 48 losse 1 rijtuigen van de gestroomlijnde- en Dieselelectr. treinen. Veel van het materieel is ln een deplorabele» toestand doch door revisie zal een belangrijk gedeelte weer bruikbaar gemaakt kunnen worden. Voetbalprogramma Voor zoover niet nader "aangeduid, volgt hier het voetbalprogramma voor Maandag 10 Juni (2en Pink sterdag):' - y EERSTE KLASSE •District I: Xerxes—'t Gooi; RFC VSV (Zondag); ADOAjax (Zon dag). District EE: Neptunus—DWS Stormvogels—Haarlem. District III PEC—Enscbed. Boys;. Heracles-Go- Ahead. District IV: NAC—BW (Longa-terr. Tilburg); Eindhoven— RBC (Zaterdag)RKTW —Vlissin- gen; Helmond—NOAD. District V: Velocitas—Sneek (Zondag)Be- Quick—LSC; Achilles—Prisia (Zon dag) HSC—Heerenveen,District VI: Geen eerste klasse wedstrijden. District II;2ü klasse A: CVV— HVV (Zaterdag); ODSBMT (Zon dag terrein E.B.O.H.); Excelsior— Coal (Zondag half vier). 2e klasse B: SVW—SHedrecht (Zondag. Feijenoord-stadion). 3e klasse C: Concordia—BEO. 3 D; DHSPoortugal. 3 EPechvogels— DCL. 4E: use—DHL,Lenig en Snel—Zuidelnde.4 6': Saturnus— Oud Beijerland, SFCFlakkee, HION—DRL. 4 H: VND—DONK, Hellevoetsluis—DEH, v GVR Ajo— Hillegersberg, SIOI^^-OW (Zon dag).- 41: Hermandad—PFC, Wit Rood Wit—Aeolus, Schiedam—Din- dua (Zondag), Ursus—Steeds Vol harden! 4 J: HOV—Het Noorden, FSV. Pretoria—Transvalia, Dilettant —Progress, Sunrise—Zwervers. Dorus Elten bij zijn training met den zandzak op Lommerrijk. - OFFZCIEELE PUBLICATIE Het C.D.K. deelt mede, dat van 8 l.ra. 15 Juni nummercoupures zullen worden uitgereikt voor: versnaperin gen,. A 016, A 017; suiker, geen inle vering: brood, 911 (patentbloem); 912 (Inl. bloem); 018 (reductie); 813 (roggemeel); - bloem, 914; rijst, 315; boter, A019, margarine A 020; vet, A 021; kaas, 976, 817; melk, A D22, A 023;. vleesch, ontvangstbew s met. vleeschzegels; vleeschwaren, art 52; aardappelen, 918, 919; eieren, 910; (eieren rantsoenbonnen art. 37); ta bak, A 024, A 025. De-toeslag bedraagt voor versnaperingen, bloem, rijst, bo ter, kaas, vleeschwaren en tabak 50'/t, voor margarine 20V» en voor vet en melk 10V». De bonnen „374 en 874 sui ker" voor suiker moeten nog niet worden ingeleverd, daar de geldig heidsduur dezer bonnen, met twee weken ls verlengd.. De toewijzingen voor boter en margarine worden uit gereikt op basis van een half maal het aantal Ingeleverde rantsoenen, de toewijzingen voor vet op basis van het aantal ingeleverde rantsoenen Ln de week" van 26 Mei tra. i Juni JJ. Voor versnaperingen, bloem, rijst en tabak wordt een vergoeding voor handelsverlles gegven. De vakjes. 20, 40, 60, 80 en ioo van de opplakvellen met deze bonnen behoeven dus niet beplakt te worden. Bovenstaande toewijzingen, behalve die voor melk en aardappelen, zijn geldig voor de taillisten t_m. 29 Junitwoor grossiers t.m. 13 Juli. De toewijzingen voor a. 'appelen zijn geldig tm. 22, JunL De toewijzingen voor melk zijn gel dig van 15 t.m. 22 Juni. De reductie-' bonnen zijn geldig van-9 Juni tiro. 6 Juli. V.ij.'1;'. Op de na 9 Juni uitgereikte num- mercoupures voor tnlandsche bloem kan geen roggemeel meer worden ge kocht; voor roggemeel zullen met In gang van dien datum afzonderlijke nummercoupures ln omloop worden gebracht. ,r .y v-y,.-v - Op dé nummercoupures vror 1n- landsche bloem mag geen andere tarwebloem wordenafgeleverd dan tarwebloem van een uitmalingsper- centage van 84'/t */i of hooger. Detaillisten in groente emof. fruit moeten de Normen 822. voor 500 gram bananen op 10. 11 of 12 Juni bij den rayon!ider van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit inleveren. De bon nen moeten op opplakvellen geplakt worden ingeleverd. HORECABEDRIJVEN ',-;' Horecabedrijven moeten hun aan vragen voor de 8e, 9e en 10e periode Zaterdag indienen aan het Bureau Brab. Turfmarkt. Bij - aanvragen, In gediend na dezen datum, kan ernsti ge stagnatie optreden. Bewijs van In„ schrijving bU Horeca overleggen. Een vorstenhuis vertrekt De kruiser, aan boord waarvan zich de Italiaansche, koninklijke familie bevindt, ls van' Gaeta- weggevaren. Men vermoedt, dat hij op weg is naar. Lissabon. Het vertrek van Umberto kan tot na Zondag uitgesteld worden doordat de formeele uitroeping van de republiek eenigen tijd is opge schort. Dinsdag 11 Juni om 10.30 uur zal in. het Gerechtshof te Den Haag het kort geding gehouden worden van de E.V.C. contra minister Drees- én den Staat der Nederlanden. De ad-, vocaat van de E.V.C. is mr. dr. Bar- nies uit Amsterdam. Morgenmiddag zal de E.V.C. om-, half vier ln de Rlvlèrahal een,open bare vergadering houden, waarbij belangrijke mededeelingen over de staking zullen worden gedaan. Niet alleen de stakers, ook de niet-sta- kers en: het toezichthoudend perso neel worden uitgenoodigd de verga dering bij te wonen, Aardbeienseizoen in aantocht Het aardbeienselzoen is ln aan tocht. Tegen het einde der week verwacht men te Beverwijk mut de aparte aardbeienvelling te kunnen beginnen. De schade, door de nachtvorsten aangericht, valt nog al mee. Volgens deskundigen ls niet meer dan 25 verloren ge gaan. .Nadat tiet economisch instituut voor den "middenstand een spoed- enquête.had ingesteld, is Donderdag morgen op het directoraat-generaal voor de prijzen een bespreking ge houden over den prijs van het ban- aenrepareeren. De officieele prijs vaststelling op 40 cent is in eenige streken des lands, bijv. in Den Haag, aanleiding geweest voor de rijwiel reparateurs om een plakkaat aan hun raam te bevestigen, waarop te! lezen staat,-dat geen enkele band meer geplakt wordt Débespreking nu. heeft tot resultaat gehad, dat het verschil, waarover de', pujsbe- heersching en de vakgroep het niet eens konden worden, is gereduceerd tot 2.3 cent.-Aangerien de banden positie steeds beter wordt, mag ver wacht worden, dat de prijs op 40 cent i bepaald zal- blijven. Hierbij' zij opgemerkt, dat de plakstaking der reparateurs in strijd is met het ad vies van de vakgroep. Daar de Australische werfarbei- forpedobootjaeer Plet Hein te her ders weigeren den Nederïanri'Chen stellen, ls het schip waarschijnlijk penoodzaakt v voor reparatledoeleln-. den een. reis naarNieuw Zeeland te maken. Dr. Walt-her Boer inspecteur der militaire muziek Naar wU vémemen, Is de rëservp- majoor dr. C. L. Walther Boer, die voor den oorlog directeur was van de Kon. Militaire Kapel, aangesteld tot inspecteur van- de militaire muziek buiten bezwaar van 's lands schat kist. Dit is een functie, die voor den oorlog in ons. leger niet bestond. Zijn. taak zal onder meer omyattenhet ■uitbrengen van rapport omtrent.op leiding der militaire muziekcorpsen en. samenstelling, van de muziekre pertoires.- Intern, scheepvaarteongres te Amsterdam Op IS Juni 's morgens 11 uur zal in de raadszaal van net Amsterdam- sche gemeentehuis geopend worden het internationale congres van do „united marine consultative council Tachtig vertegenwoordigers uit achttien lauden vijf uit Neder land zullei: aan.dit congres deel nemen. Ook een Russische dclegntio is uitgenoodigd. Z. FNc. J. M. dn Booy, minister van scheepvaart zal dit congres openen. Do slotzitting ral zyn op 25 Juui. Oproeping registratie militairen ■- Na de bevrijding werden bij' openbare' lastgeving de^reserve officieren' en dienstplichtige-onder officieren, die op 10 Mei 1940 be hoorden tot de Koninklijke Land macht, opgeroepen zich persoon lijk ter registratie te melden bij de aanmeldingsbureaux voor oor- logsvrij willigers. Het blijkt, dat verschillende tot deze catagorie hehoorende militai ren aan deze verplichting meenden geen gevolg te hoeven geven, om dat zij vielen onder de mobilisatie- vriJstelllngsbeschikking. Dit ls on juist. Zf] dienen 'zich, indien dit nog' niet mocht zijn geschied als nog ten spoedigste bJj genoemd bureau te laten registreeren. Nieuwe fractievborzirters De.. A. R. Tweede Kamerfractie heeft tot haar voorzitter gekozen den heer Schouten - - tt De C. H. Tweede Kamerfractie wees als. haar voorzitter aan den heer Tilanus.' OnderschcWing voor de K.L.M. Do „Inter American snfetv coun cil" heeft dc „safety war»1,> toege kend aan bet Westindisch bedrijf Oer K.L.M- wegens het vliegen vun ruim 23 miliioen pnssagicr/km. zón der cénig letsel voor passagiers of bemauuing. WEERBERICHT Zonnig en vrH warm wee// met zwakken- en ver dierlijken 8 'Juni. Zon op 4.24, onder 20.'..-:ï uur. Maan. onder 215 uur. op, 14.W uur. 8 Juni. Waterstanden Rotterdam* le tij U.4C uur. De bekende Dultsche filmspeel- st'èr 'Kaethe Dleckboff, de intieme vriendin van' Goebbels.' Is bij Ham burg gearresteerd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1