-■ m pl IM pg IPPP DE SCHIEDAMMER Onze voorraden uiterst gering Regeering Heeft geen invloed op erkenning der E.V.G. NAC en BYV spelen een 'beslissingswedstrijd Fraaie zege van Ghiel de Roode ©^Fv^-V»'K.r<fV?'kw" >-i - w *E *JÈS RED. EN ADU. LANDE HAVEN lil SCHIEDAMs TELEFOON 60300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL 11— LOSSE NUMMERS f 0.00 ZESDE JAARGANG NO. 132 ADVERTENTIES EN INLICHTINOfiNDIENSTj 8 CHIED AMSCHESIN G EL 11 ROTTERDAM TELEFOON NRS. S54S0 EN 69300 POSTGIRO No. 333644 Banïlen AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZATERDAG 8 JUNI 1946 Iedere verstoring in de slag op on Van de hand in den tand leven wij Minister Mansholt zei in een pers conferentie over onze vocdscli>ositie: „Iedere verstoring In aanvoer, en verwerking van levensmiddelen moet in dit stadium zijn onmiddelUjken terugslag hebben op ons rantsoen". Hij zeide dat, toen het suikerrant- 6oen ter sprake kwam, welks verla ging door vele memchen.' die beter moesten weten, als een verkiezings stunt Is beschouwd, maar het nu niet bUjkt te zijn. Op allerlei gebied blij-et namelijk nu, hoezeer ons land van de hand ln den tand leeft om het hui dige rantsoen te kunr.en handhaven. Koffie, cacao, sigarettenvloeitjes, auto's voor de artsen zijn er directe voorbeelden van. Maar ook de werk- voorraad -.van vetten ls zoo gering, dat het ergste gevreesd moet wor den, wanneer dc stoornende copra uit Indonesië niet onmiddellijk ge lost wordt. De nieuwe aardappel oogst wordt net - niet gehaald, zoo dat tot 17 Juni, den datum waarop de -nieuwe aardappelen aan de markt komen, de bevolking zal moe ten volstaan meteen rantsoen van één kilogram. Het tijdelijk verlaagde aardappél- ïantsoen zal overigens gecompen seerd kunnen worden door een even eens tüdelijk verhoogd broodrant soen. Minister Mansholt hoopt, dat Dr. Beel bij de Koningin De kabinetsformateur, dr. Beel, Is vanochtend door HJVI. de Koningin ontvangen tan einde haar tusschen- tUdsch verslag uit te brengen van zijn bemoeiingen omtrent de vor ming van een kabinet. Haring goedkooper Minister Mansholt heeft de Ver ordening voor het Bedrijfschap Visscherü, om de vangst te beper ken, vernietigd en tevens bepaald, dat d« afslagprijs, die tot dusver 200 tot 400 per kantje bedroeg, moet worden teruggebracht tot; '/.-SS per kantje.Dit beteekent, dat, over; ongeveer tiendagen de haring "voor het publiek voor circa 8 cént per stuk verkrijgbaar zalzijn.- - liét streven van. dc"~recders om door regeling van den aanvoer'de prijs op peil te houden achtte ^de minister niet in het belang var. hét: Ncdcrlandsche volk! Parolcscoop Aandacht! Op de zomerkermis der' politieke IJdelheden komt men oogen en en opren tekort, want voor iedere kraam wordt lawaai gemaakt. Links, rechts, voor en achter, overal wordt ora aandacht geroepen. - Aandacht voor het ^proces Seyss Inquart dat den. 2-den Pinksterdag .te Neuren berg 20u beginnen; aandacht voor de. regeerlngscrlsts In Frankrijk, waarbij de KRP het roer' in handen wü nemen;'aandacht voor 't effect v.- Bevlns rede op de keiharde Russen; aandacht voor- Spanje waar tiet Franco-régime zich niets aantrekt van alt het afkeerig en afkeurend ge sputter'uit'de geheele wereld, aan- 8putter uit de geheele wereld; aan- WltsSJ, waarbij het hoofd van den laatste wel zal rollen (een van de dagen In de volgende weck begint wftsj, waarbij het hoofd van den die onafhankelijk worden en die „persoonlijk" pelukgewenscht zullen worden door Truman een heel feest voor geheel Oost-Azië en van grooten invloed op aWe Oost-Aziaten die vrljheidsdroomen koesteren; aan dacht voor de veelvuldige Duitsche problemen (oun. zijn er to Berlijn 15.000 gevallen van open tuberculose waarvoor geen ziekenhuisbehande ling mogelijk .is); aandachtook, voortdurend, voor Italië. De geheele Romeinscbe aristocratie heeft zich naar het koningspaleis, het Quirinaal, begeven om Umberto den Laatste haar aanhankelijkheid te betuigen. Toen maarschalk Radog- lfo. de groote tegenspeler van Mus- sollni, uit de vertrekken des ko- nlngs naar buiten trad zagen allen, die hem konden waarnemen. dat. hij geweend had. Trouwens; geheel monarchistisch Italië, d.w.z. het ge heele 2Ulden weent, dat de volks stemming bij nuchtere meerderheid gekomen is.tot de republiek: 'men vindt dat tenminste een driekwart meerderheid kracht van gewijsde had moeten hebben, maar geen meerderheid van 8 tegen 5. De ver worpen monarchie moet nu als zon debok voor de Itallaansche neder laag dé woestijn In. En wie wordt president? Er is een compromis-con- dtdaat, de Laatste overlevende van.de 'Groote Vier vanVersailles .(Woodr'ow Wilson. Ctomenceau. Lloyd George en) Orlando—vittorlo Eraanuele Or- lando, 86 Jaar oud, Slclllaan.Welk 'n ironie. Geen Victor Emmanuel, en toch weer een Victor Emmanuel Ita- lloansch staatshoofd l Maar laat ons niet al te ver op de komende «.dingen - voorultloopen en voorlooplg aandacht .voor alles heb ben, intense aandacht, WEERBERICHT Warm weer. Aanvankelijk zonnig, «ater geleidelijk toenemende bewol king met fn het midden'en Zuiden van het land kans op onweer. Voor uitzichten -voor de Pinksterdagen: warm weer met plaatselijke onweers buien. 9 Juni: Zon op 4.23. onder 20.59; Maan onder 2.30. op 15.23: waterstan den Rotterdam le tij 0.15. 2e tij 12.45 10 Juni: Zon op 4.23, onder 2t.~ Maan onder 2.44, op 16.31; Waterstan den Rotterdam le tij 1.15. 2e tij 13.41. 11 ni: Zon op 4.22, onder 21.01: Maan onder 3.—. op 17.40:'Waterstan den Rotterdam le tij 2.07, 2e tu 14.30. n aanvoer geeft terug-; s rantsoen wij op het rantsoen van thans den nieuwen oogst 1 October kun nen halen, maar volstrekt gerust blijkt hij daar toch niet op. te zijn, nu onze voorraadpoaltie door de lee ningen aan Frankrijk (20.000 ton)' en. België (30.000 ton) er niet roos kleuriger op geworden is. Ruwe suiker Hoezeer er naar gestreefd wordt ora ondanks de ruïneuze staking in dé havens de bevolking van het strikt noodzakelijke te voorzien, de- i ustreerde de minister van Land bouw en Voedselvoorziening door te verklaringen, dat alles in het werk zal worden gesteld om binnenkort ongeraffineerde suiker in distributie te brengen. "Dit Cuba is 30.000 ton gearriveerd, welke thans door vrijwilligers wordt gelost. Het zal een heele toer zijn, om die balen van 145 kg by de krui deniers te brengen, en de consu ment zal er om moeten denken, dat hij deze suiker niet in de thee (die er is) en wel ln de koffie (die er niet ls) kan gebruiken. Maar de kinderen: eten het- graag op het brood 1 Nieuwe Tweede-Kamerleden In de plaats van den heer Suux- hoff (Party van den Arbeid),'die door verbiyf buitenslands verzuimde zyn verkiezing aan te'nemen, heeft het. -centraal stembureau gekozen verklaard tot lid van de Tweede Kamer den heer F. J. Goedhart te Amsterdam. In de plaats van den heer Ruy- ler (R.K.). die bedankt heeft, is ge kozen verklaard de lieer 3. A. A. Engelbertink te OldeczaaL Vlaardingert, magneet voor de visscherij Oud bedrijf komt tot herstel Wie door Vlaardtngens straten loopt wordt overal getroffen door de zilte geur der haringen. Inder daad. Vlaardlngen, eens wereld- markt voor bet Holiandsche zee- banket,- ls op weg z(jn> plaats te - heroveren.-vóór den -oorlog lagen er soms zóóveel haringschepen In de ruime Binnenhaven, dat men over de' schepen loupcud kon over- .«„steken. "De' Dnltechprs konden *de_'stoomTbgr-*( gers-' gebruiken als patroulllebaoten,. mijnenvegers enz.; daardoor'Is 'het grootste ideel van de eens zoo trot- sche.-haringvloot ten onder gegaan. Sinds 28 Januari van dit". Jaar. Is* echter 'weer voorvier ton ln vlsch omgezet; 14S schepen, waaronder 45 Vlaardingsche, deden, den vlschafslag aan. Aan de Noordzijde van deze haven liggen de majestueuze haring- pakhuizen, die aan efe vervlogen tijden der Oost-Indische Compagnie herinneren. 2e zullen weer dienst gaan doen, naar het schijnt. Vlaardingen werkt op het oogenbllk magnetisch voor de visscherij. Het zijn waarlijk niet alleen harlngvlsschers die komen meren. Steeds meer trawlers arrivee- ren en de omzet over den Jaatstcn. thieke, hardwerkende stadje onder den rook van Rotterdam. De zaak Arnold Meyer De verdediging in de zaak van Arnold Meijer, welke Woensdag 12 Juni voorkomt voor het bijzonder gerechtshof te VHertogenbosch,- heeft als getuigen décharge doen dagvaarden de heeren H. Petillon te 's-Gravenhage en dr. H. L. M. van Schaik te Wassenaar. SEYSS INQUAET IN ZIJN CEL TE NEUEÈNBERO, in afwachting van de behandeling van syn pro-] ccs, dat Maandag begint. Vóór kent' op tafel foto's can zijn gezin. Bakkers krijgen hun zin In de besprekingen, die Donder dag door de afd. Den Haag van den alg. Ned. bond van arbeiders(sters) ln het bakkersbedrijf met het college van rijksbemiddeiaars en" vertegen- woordlgers van werkgevers zyn ge-! houden, ls principieel overeenstem ming bereikt over de vacantierege- ling 1946, waarin in plaats van va- cantietoesiag een voorschotclausule zal worden opgenomen. Aan het col lege van rjjksbemiddelaars zal deze regeling ter goedkeuring worden.,' voorgelegd.* Hoewel er nog bezwaren ten aan zien van den aftrek van den natlo- r.aien feest-, en koninginnedag bUJ-- 'ven, heeft men, to het vertrouwen van een loyale uitvoering, de toege zegde regeling met algemeene stem men aanvaard. Vergoeding van schade Hfc, die schade aan zijn woning heeft opgeloopen, die een recht streekser» gevolg is van eigen ver zetsdaden, kan deze schade geheel vergoed krijgen. Een flnancieele regeling '.wordt uitgewerkt, en boven dien zal aan materiaaltocwljzlngcn voor het herstel voorrang worden' verleend. tlr. Als. Alijnenlcgger „WiUem van de Zaan" is ander groote belang stelling aan de Parkkade te Eotterdam gemeerd. Uiteenzetting- V<ui •of ficieele zij Jet Van offlcieele zyde "cceltT ,men ons om. mede: Omtrent- het begrip „erkenning, van de B.V.C.", waarover'.in deze dagen veel té doen Ls, ook-ln» alge- meener verband dan by de aan den gang zijnde stakingen, blijkt veel misverstand te bestaan. Ten{ deze moet worden worden onderscheiden tusschen de verhouding - van de E.V.C., tot andere vakcentrale-.en de werkgevers, en de verhouding van', de E.V.C. tot regeerlngslnstan- tles. AA De regeering laat zich niét ln. met de wijze, waarop de arbeiders zich wenschen. te organiseeren. zy heeft voorts geen bevoegdheidaan de werkgevers voor te schrijven, met welke organisaties zijal-, of- vnlet zullen onderhandelen, en nog. veel minder om de verhoudingen tus schen de vakcentrales onderling te regelen. Zoowel de onderlinge verhondin- gen als het contact met de ^regee ring worden in tusschen beïnvloed, door de omstandigheid, dat 'de jï.V.C. lot nog toe geen deel wensent uit te maken van de Stichting van-den Arbeid, een instituut van penna- ncntoverleg tusschen de werkge versorganisaties' en de drie, van vroeger - bekende vakcenti aJesr-: - 'Dat de E.V.C. hier buiten staat. beeft^oveF de geheele linie gevolgen voor den gang van zaken.. bU de, bespreking van arbeidsvoorwaarden. Intusschen" berust .de vast stelling van arbeidsvoorwaarden op het oogenblik tenslotte bij bet college van rijksbemtddelaars, ln nauw contact met de regeering. Daarbij heeft mede de bedoeling voorgezeten gedurende den tyd dat ons volk door tekorten op allerlei Kessler voor het Utrechtsch tribunaal Het Utrechtsch tribunaal deed gisteren uitspraaktegen A. Kessier, voormalig adjudant van Mussert, belast met de-zuivering in de üjJf- .wacht. Hy werd o.a. beschuldigd van het aan Mussert in Mei 1940 verleeuen van. een schuilplaats. Kessler werd veroordeeld tot dne jaar lntemeerlng met aftrek van den- reeds doorgebrachten tijd en verbeurdverklaring van zijn vermo gen, een bedrag-van f50.000.. Joh.' Brautigam tegen heroprichting S.D.A.P. De heer Joh. Brautigam, oud-wet houder van Botterdam en oud-lid van de Tweede Kamer, beeft aan het congres, dat eenige ledca van do voormalige S.D.A.P. op'Juni to Utrecht houden, een brief geschre ven,'waaruit blykt dat dc heer Brau tigam niet bereid is mede te wer- - ken aan do heroprichting van de S.D.A.P. t Do heer Brautigam merkt in dit schryven op, dat, toen bij den oproep aan de oud-leden van de S.D.A.P. tot het stichten van con sociiuil de mocratische vereeniging, mede on- derteekende, daarin op zijn uitdruk kelijk verlangen als doel werd ge steld: het voeren van een princjpiee! socialistische propaganda. Voorts werd met opzet het woord „verconi- gingf' gekozen. De schrijver merkt op, dat er geen behoefte ia aan nog een_ politioke party* en betoogt, dat er in Neder land. zoo Bpoedig do feiten dat mo gelijk maken één socialistische par tij diont te zjjn. Hit heeft bezwaar tegen wezen en doel van- de Partij van den Arbeid, van welker oprich ting afstooting jan een groot 'dool van het socialistïsche kiezerscorps het gevolg -is geweest. "De heer Brautigam zegt dan in znn schrijven: „Denk niet, dat deze rrfatootin'g naar do communisten met de oprichting van een nieuwe party ongedaan kan worden ge maakt. Het gaat in de noasto toe komst tusschen do twee grooten, die elkander onverbiddelijk' zullen heb ben te bestrijden of zich cen-of-iin- doren dag met elkander te verzoe nen. Of dit laatste mogelijk zal zijn hangt af van de vraag of beide partijen een loutering en groei zul len doormaken. Do Party van den Arbeid in socialistischen, de commu nisten in democratischcn zin." Hij acht .verheldering ea verster king -van socialistisch besef in de Partijvan don Arbeid broodnuodig en meent, dat cr nog veel meer be hoefte bestaat aan waarschuwing cn stryd tegen do sympathie, voor de dictatuur, welke altyd in do communistische party aanwezig ziet. gebied/nogIn'grooterr nood verkeert, de beslissing over arbeldsgesctüllen in laatste imiantie op .'Andere wijze te' doen- tot stand komen dan door strijd. TofMlt college kan ook de. - E.V.C. zich wenden. >In "'dlen zin wordt de E.VIC. evenzeer „er kend" als welke andere organi satie ook, op eenvopryvaarde, die- ree da bijna «''eënv.7 j aar geleden duidelijk wwrd geformuleerd toen de. eerste staking .in; de Rotter- damsch'e haven züch voordeed, nL dat 2üj bereid>lsizlch;-'by te ne- men beslissingen neer te leggen. De werkgevers zijn, wette lij k ver- plicht gevolg te. geven'.aan de uit spraken van Öe-iTijksbemiddeiaars. •Zij mogen de:,arbeiders niet zonder toestemming van dc arbeidsbure- aux ontslaan eruzy. moeten d voorgeschreven lo'onen" betalen Voor de arbeiders ls staking niet wette lijk verboden,maar'zy kunnen we ten, dat zij daarmede ln de thans tydeiljk-'geldende- regeling de werk gevers niet tot,verandering van arbeidsvoorwaarden kunnen dwin gen, eenvoudig omdat die werkge vers zelf aan de'voorschriften der rijksbemiddelaars gebonden zlj.L En* van* een organisatie, die zich tot de rijksbemiddelaars wendt om 'een' "beslissing te vragen, wordt verwacht, dat 2lj cie ook zal aan vaarden. Stand der staking In de Rotterdamsche haven wordt door werkwilligen, vrijwilligers er» soldaten normaal gewerkt.- vooral- nu: het toezichthoudend* persoreef goed- deels.weer aan den slagyis gegaan. Uier. en daar zajn hulzen r van werk willigen besmeurd; de polltic heeft daarbij krachtdadig fngegrepen, doch ongeregeldheden zijn niet voorgeko men. Overwogen wordt, om bij het voortduren der staking het ploegen- stelsel b(j den arbeid ln de haven ln te voeren, waardoor het laden en 'lossen. .In a Lie gevallen even snelzul; plaats vinden als voor den oorlog. Mooi Pinksterweer verwacht Duizenden en nog eens duizenden zullen morgen en overmorgen naar buiten trekken om van de vrije na tuur le genieten- Het gymnastlekver- bond alleen brengt tienduizenden menschen op .het vredesfeest in Arn- hem bijeen. De-eerste dagen van dc week. was. het weer n:ct bepaald fraai, zoodat een ieder zich terecht Sivraagt: hoe zal het met Pinkste ren zijn? Onze meteorologen hebben her ge waagd een voorspelling voor de Pinksterdagen, te .doen, hoewel het natuurlijk altijd een hachelijke on derneming blijft Ln een tandje als het onze, waar het weer grllhg pleegt te zdjn als een vrouw..... .Ze zijn optimistisch en .verwach ten mooi Pinksterweer! Uit rappor ten en weerkaarten blijkt, dat een' diepe depressie tusschen Noorwegen en Usland zich geleidelijk opvult. Nieuwe storingen van weinig actie-" ve.t aard dringen langzaam naar het Westen door. Over Engeland. Duitschiand. Nederland en Noord- Frankrijk" zijn de barometers stijgen-- dc. In verband daarmee heeft zich' over onze omgeving een gebied van hoogo luchtdruk opgebouwd met vrij ïonnig weer en stijgende tem peratuur Warm zonnig _weer kan echter aanleiding geven tot onweers buien; laten we dus regenjas of 'pa- rapluie niet vergetenl Beperkingen rijkspostspaar bank Om den achterstand in de admi nistratie bij de rijkspostspaarbank sneller, te, kunr.en inhalen, zullen met .ingang van-11 Juni eenige be perkingen worden ingevoerd en wol: 1. Overdracht van gelden van spaarbankboekjes op postrekeningen zal. alleen mogelijk zyn, voor zoover het geblokkeerd tegoed betreft. 2. Inleggen per giro is vocrloopig. niet mogelijk, alleen de bestaande automatische (periodieke)glro-lnleg- gingen biyven gehandhaafd. fubileumvluchf* Indië Gistermorgen om tien minuten over-ZEstfa de NI 311, het honderd ste vfiegtutg sedert de bevrijding, naar 'Indië gestart met* Mulder als gezagvoerder. -■ Ned. schip te Sydney „besmet" verklaard Bestuursleden van de' federatie van havenarbeiders hebben gisteren te Sydney een demonstratie van 200 arbeiders van de scheepswerven ge leid als protest tegen het laden van het Nederlandscbe schip Var. Swoll door vrywilllgers. De politic heeft ingegrepen en. voorkomen, dat de demonstranten het schip .naderden, waarop Nederlanders bezig waren goederen en voedsel te laden. De VanSwoll is..door .de^havenarbeiders als besmet verklaard. Zet Ajax de kroon op het werk? District VI heeft de .primeur ge had. Daar werd de eerste kampioen bekend. Heerenveen kon zich in alle ge moedsrust voorbereiden op de wed strijden om het landskampioen schap. Verleden week volgde Haar lem in district II. Limburg heeft het pleit nog niet beslecht. Limburgia werd weliswaar officieus kampioen, maar het wachten is nog op de be handeling van het protest, dat M. V. V. Indiende. Tijdens de Pinkster dagen zullen wellicht, eenige nieuwe kampioenschappen worden behaald. Zoo moeten in district IV NAC. en B.V.V., die gelijk eindigden met 33 punten uit 20 wedstrijden, een beslissingswedstrijd spelen. -E3it ge^ beurt op een neutraal terrein, het Longa-veld te Tilburg. Dat het hier 'spannen zal. lijdt geen twijfel. Ook in III zal misschien de vlag geher, schen kunnen worden. Wanneer Go Ahead den uitwedstrijd tegen Hera cles vermag te winnen, is*het kam pioen. ->-• Ajax zal het kampioenschap van district 1 niet gemakkelijk meer ont gaan. Het speelt ditmaal den uit geste! den wedstrijd in Den Haag te-, gen A.D.O. Het zal den Amsterdam mers- niet meevallen deze - .match te winnen, maar als het lukt, zyn ze er ook. R.F.C. spot' niet met spoken. Het weet - wel. degelijk, dat het Zondag aan V.S.V. 'de handwi vol zal hebben. Een gelijk speJetje kan net genoeg zijn voor de Groen- - witten om aan het degradatie-ge vaar te ontkomen; als tenm.nste t Gooi naar verwacht wordt van "Xerxes verliest! Ncptunus heeft het uitstekend ge daan de laatste weken. Ditmaal ontr vangt het D.W.S..aan de Abraham van Stolklaan. Gezien de 2—0 over winning op D.H.C. is ook toer een eervol resultaat mogelijk. Haarlem geeft uit nog een toegift aan storm vogels. Excelsior op den drempel. Hoe voetbalminnend Rotterdam ook meeleeft ln de zorgen yan R. F C., er. is een blijde hoop .o nun harten. Excelsior staat op den drempei van het kampioenschap to Internationale bokswedstrijden y-* ';^:ta'Amst'e^an! Ruim' vier vuur ,dtnirdé' Vryila^- avond het afwerken-.van vijf part», tijdens dc bokswedstrijden..Hollant België in dé' Apollnlml .to AdihI .'dam. Alleen .Cyiae!,Delanoi f.is erm jrealaagd Beijrió een punt te bezor gen. Dc Vlaamscb.e •- „Tarzan sloeg Nol Klein op punten in een wed strijd van - tieu zware ronden. Zijn flitsende, sora3 wel wat ondoordach te, aanvallen bezorgden Delanoit reeds ir. de eerste ronden ccn pun- touvoorspioug, d'»e hij tot het emuö toe hield. Iu do 'tiende Tondo gmg Klein zelfs twee maal neer. De fraaisteen technisch interes santste partij vras ongetwijfeld die tusschen do pretendenten voor den Enropeesehcn weitertitel Ghiel de Roode en Willy Wimms fB.) Dc stijlvol, maar hard boksende Schere- ningcr is tien ronden lang do meer dere geweest van den Belg, die niet temin een oersterko vechter en een zeer gevaarlijk tegenstander-was. In een apamicna gevecht, eveneens van tien ronden, won- Willy Quente- mcycr niet dan na groote moeite van dén zeldzaam taaie;i Gerard Selhcrst fB.), die gevaarlijk ver achterstond. Hij herstelde zich prachtig iu dc laatste ronden.-In de tiende leek het er' ^elfs veel op. dut Quentomeyer zou neergaan.' Joh Schoen maakte, met riiQ puwtenoverwiurjn'r op den stuggen Marcelde Roo (B.) geen slecht debuut als beroepsbokser. Theo Paré werd gedwongen een uiterst fel gevecht to leveren met den Belg Creraers, maar Paré hield wat-krachten in petto voor de laat ste .ronden en won op. punten.. Hg is dus als professional nog ongesla gen. QuentemeijerDe Groot Op IS Juui. zullen Willy Quente- 'meyer en Jo de Groot, die elkaar reeds op 30 April den Nederlands schen half zwaargewicht titel betwist ten, opnieuw -tegen elkaar uitkomen in do Apollohai ie Amsterdam. De Groot moest in zijn eerste gevecht wegens een enkelblessure den strijd stoken. Tevens zal op dien datum Jan Nicolaas zijn lichtgewicht titel verdedigen togen Arnold Lagraad. Kerkhofdirecteur gearresteerd Handelde in grafsteënen De directeur van de R.K. -begraaf plaat. aan dc Kerkhoflaan, de beer S.", is gearresteerd wegens zwendel in grafsteenen fen diefstal van kost baarheden ten nadeele van overle- denen. De heer S. maakte er een gewoon te van, de familie van op zijn be graafplaats ter" aarde beste'.de per-, sonen grafsteenen teverkoopen en hun dan korten.tijd nadien mee te deelen, dat de steen beschadigd was, zoodat een nieuwe steen moest wor den gekocht. Hij nam dan eenvouöiR een steen weg van een snder graf. liet cr eenige wijzigingen in aan brengen en verkocht den „nieuwen" steen voor grof geld. De zaa! Is uit gekomen doordat een nabestaande, die een flink bedrag had neergeteld voor een nieuwen steen.argwaan kreeg en de politie waarschuwde. BIJ het onderzoek kwam tevens aan het licht, dat de directeur sedert geruimen tijd als verkooper optrad van aanzienlijke hoeveelheden kost baarheden, waarvan thans wordt aangenomen; dat hij ze u dé graven heeft ontvreemd. Verwacht '.wordt, dat verschillende le goeder naam en faam bekend -staande Hagenaars :door deze ratlaire gecompromitteerd zullen blijken. de tweede klasse A. Wanneer heb ...dag tegen Coal niet verliest,, gaat de vlag ln top en zal het met V.U.C..en Ünltas uitmaken, of Rot terdam ln het volgend seizoen eea nieuwe eerste-klasser heeft. Verder is er C.V.V.—H.V.V, (Zaterdag) en O.D.S.B.M.T. (teirein- E.B.O.H.) S.V.W. en Sliedrecht probleeren el kaar - Zondag op het Feijenoord- stadion de onderste plaats in 2 B op dringen. Sparta speelt hedenmiddag 4 uur vriendschappelijk tegen Romford F. C. (Engeland) en R.F.C. Maan dagmiddag 2 uur tegen Miramas (Frankryk). UITGESTELD De wedstrijd Xerxes—'t Gooi ls op verzoek van 't Gooi uitgesteld. in district I wordt Ingelascht do wedstrijd EDO—DOS. Schaaktournooi te 4 Zaandam De uitslagen van de gisteren, te Zaandam gespeelde partyen in de vyfde. ronde van het wereldschaak- tournooi rijn: Wood—Muhring 1—0; Kramer Christoffel 01; SzaboSoultau beief1—0; Stoltz—Thomas 1—0; ListZnosko Borovsky £-7J; Euwe- Ekstroem J—J. De uitslagen van de afgebroken partijen 2ijn; Znosko Borovsky - Kramer 1;' Ekst roem—Szabo 10;. Muhring- Stoltz i. - De stand in de meestergreep is; F.uwe, Christoffel, Stoltz en Ek~ stroem leder 3*/t punt uit 5 par tyen; Szabo 3 punten uit 5 par tijen; Muhring en Znosko 2 punten uit 5 partJJenList l«/2 punt uit 4 partyen plus 1 uitgestelde partij; Thomas, Soultanbeieff en Kramer ieder l»/s punt uit 5 partijen. De uitslagen, in de internationale reservegroep zijn: v. d. Bergh— Vinken JSchelfhoutSchoon hoven 1—0; Van Steenis—O'Hanlon 10; SchcltlngaMeyer 10; He- neberkeBeen L0; Smak—Van Oosterwijk Bruin 0—1. De uitslagen in de damesaldee- ling zfjn: Mevr. Roodzand—mevr. Van Schaik 1—0; mevr. Veen mevr. Peen in? 1—0; mevr. F. Smit mevr. Klein 01. Een Unileversalaris 1 van 300.000 dollar Rudolf Jurgens.'die bij het uttbre- "keri-van den oorlog*"bQna dén..leef tijdsgrens" als" lid van den raad van beheer van Lever Brothers en' Unile- •*ver Ltd. en van Lever Brothers en unflever .N.V.. had.,bereikt en deson danks was herbenoemd ln den raad van beheer- der Engelsche maat- schappij, hepff zich uit den rand van beheer van beide' maatschappijen te* ruggetrokken. in het Amerikaansche tijdschrift „""tme" komt een beschouwing voor over de Unilever ln verband met de jongste benoeming van Charles Luck- man tot president van de Ameri kaansche Lever Dros. Er wordt op gewezen, dat de Amerikaansche groep van de Unilever tn de laat- ^ie zes Jaar een totaie winst neert gemaakt van 80 millioen dollar. De verwachting wordt uitgesproken, dat een gedeelte van deze winst zal wor- der gebruikt voor den wederopbouw van de Unilever fabrieken op het continent van Europa. Voorts wordt 'er op gewezen, dat het UnUevercon- cern waarschijnlijk een bedrag van 100 millioen dohar voor uitbreidin gen over de geheele wereld zal uit geven. Tenslotte wordt gewezen op de succesrijke carrière van Luek- man, die op -37-jarigen leeftijd een salaris van 300.000 dollar per Jaar zal ontvangen. Gesuggereerd wordt, dat Luckrr.an de aangewezen man is om als leider van de geheele Unilever-trust op te treden. Distributienieuws DOOR DETAILLISTEN EN* TE LEVEREN BONNEN VOOR DE WEEK VAN 9 Lm. 15 JUNI 1946 Versnaperingen: V 29. V 30, X 30 4- rest. V 27. V 28, X 2B, afloss. week 12- 18 Mei: brood: B 5B. B 61 (16 rtS.). 285 t.m. 290. 31G t.m. 320, C 58, D 58. C 81. D 61. 783. 787, 815. 815 (8 rtS.J, 291, 315 (4 rts.); bloem: 293 789 (I rts.) rest. 275, 770 (2 rts.), afloss. week 12-18 Mei; Rijst: E 58 4- rest. E 55 (2 rts.), afloss. weck 12-18 Mei; boter: 867 BMV a rts.). 369, 371 BMV. 871, 373 BMV. 873 BMV (V» rts.) 4- rest. 211, 221 rts 711 aris.), afloss. week 28 Aprili Mei en afloss. week 12-18 Met en af loss. week 19-25 Mei; margarine; 372 BMV a rts.). 872 BMV rest. 367 BMV, 868 BMV. 3B4 res. P't rts.). af loss. week 12-18 Mei; eieren: rantsoen bonnen. C59. 797 (l rts.); kaas: B GO. 788. 292 (2 rts.) rest. 771 (1 rts.), 274 (2 rts.), afloss. week 12-18 Mei; melk: a 47 rest A 46 ft rts.). B 47, C 47 rest. B 46, C 46 (l»/4 rtS.). D 47, E 47 rest. D 46, E 46 (3 rts.), afloss. week 26 Mel-1 Juni; vleesch: 239 Lm. 242, 739, 740 rest 23* t.m. 234. 731 t.m. 735. (1 rts.),vleeschwaren (sla gers en detaillisten): idem, afloss. week 12-18 Mei; aardappelen: B 59. 237 (2 rts.). 737 Cl rts.) 4- rest. 235 12 rts.), 735, 236. 738 (t rts.); tabak (de pots): T 35, X"35 (1 rts.), tabak: T 29, T 30, X 29 rest. T 27. T 28, X 27 (2 rts.), afloss. week 12-18 Mei; petro leum: 261, 782, 124. 125 ft rts.), .33 t.m. 40, 69, 70 (2 ris); leder: de bekende bonnen 09; brandstoffen, Industrie, kolen, cokes: coupures B. C. D. E.- verbruikers; brandstoffen: BV 60. BV 61 (3 rts.); keukengerei: oude en nwe. punten 1- en 10 oude punten; tex tiel:' toew. text goed toew. Dlstex MD 85. punten 1 en 10 (oud cn nieuw), 1 t.m. 23-VA 510. 101 Lm. 120 VA. VB. VC. VD, VE. 605. 101 t.m. 200 VF 605; bananen: de detaillisten In groente en 'of fruit, moeten de var. hun klanten ontvangen bonnen 822 op opplakvelien plakken en rechtstreeks bij de rayon- lelders van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit Inleveren en wel op 11 of 12 Juni; vet: nieuw voorschot op basis van de Ingeleverde bonnen van de week 26 Mei-l Juni. ïlandelsverlles wordt verstrekt voor versnaperingen., bloem, rijst en tabak In de week van 9 t.m. 15 Juni zui len aan detaillisten toewijzingen suiker worden uitgérelkt op basis van 1/8 x de inlevering van de weck, van 26 Mei tot l Junl. De betreffende ontvangstbewijzen dienen.:;te; .worden meegebracht.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1