mm I m m ^ipplip Het weeshuis der Hervormden Si1^ mmsfg? Owfe fojtow (VII) In 1603 gesticht en in 1779 a s igeheel herbouwd Films van deze week RSSiSJ. mme „Nederland helpt Indië" SCHEEPVAART 'ïg1 w/iteit Tuit %tx uir~ nUui^N PLflflTS EEN H©t Weeshuis der Uervornrfleo aait doa L'aügcu- l 'Ach.éhvég' werd in, 1608 gesticht in het.vréeyere convent van l^iënc-aai. De/ benuöfligde gelden tot den teu w daarvan werden verkregen !*?or hot houden van, een loterij, waar voor op den zesden van de Hooi maand 1603 toestemming werd ver- C^teeganl:.-/ •'/'/.■y.f dit huis/werden „ouderlooz© of gebrek ieydendö" .kin-, deren, zoowel v;in de -SchiiBdtuhscbai .lagezetenen ria van vreemdelingen. De -kinderen werden órtdebchwdoQ ki twee groepen,- ai. de weezen en da bestedeiingen. 2ij -waren.- t« berkeoneo. aan een geel biesje, dat,resp. over den linker en rechterschouder Hejx De kosten van de bestedeiingen wer den; gedragen daor', de Magistrs&tswxi- kamer-en .piakouie. .Het gebouw lwvatte enkele xaleo, die zeer ruim en luchtig waren, in het bijzonder wet de eetzaal, benevens een speelplaats en aparte slaapvertrek ken vubr jongens/ en meisjes. In de jongs jaren 'werden dan. kin deren het leaea en schrijven alsmede de christelijke godsdienstleer onder- wezeni Hater gingen de jongens naar burgers vcor het leerea; van. o&a.. am bacht, terwijl de meisjes In bet.-huis zalf het huishouden ea de kleinere kinderen, moesten' verzorgen. Als een wees of een bestedeling In trede deed in bet weeshuis, ontving fcjj twee pakkenkleederen en. twee paar schoenen (iets, om in dezen fcgd jaloersch op te worden), Eén p&fc was bestemd als -Zondagscóstrnrai en één. voor de werkdagen. Waren de kinderen bekwaam om In hun «gen onderhoud te kunnen voor zien, dan „konden zjj vertrekken, na de bebjding van hungeloof en na •een eerlijk© opvoeding" en kregen dan nog „«en flink pak kleediug oi geld haar verkiezing mee". Hel weeshuis werd bestuurd - door de familiewapens van de 'vroegere be stuurders, alsmede hot in 1700 door oen vurploegdo Jan Pntijji gemaakte schilderstuk, voorstellend© de loenmn lig© regenten, en don binnen •regent Hot huis, dat in IWt \Uigiebreid .werd met een in 1928 gebouwd mo dern tehuis (oorspronkelijk 'bestemd voor half-weezen), verpleegt nu 130 kinderen., Dit zijn "weezen, half-iveezcn én kinderen ondergebracht door het bureau Bijzondere Jeugdzorg, waarmede hel weeshuis,, onderleiding van den directeur, den heer J. Ritseina. van Eek, .z'n steentje heeft hijgedrugen aan do sociale corg van deze kinderen. De wet-shuiaWeeding is vervangen door gewone burger kleeding, terwijl; het in rijtjes naar school gaan enz. ook- uit «én booze Is.Da" paedagogi- sche leiding verricht baanbrekend we». Ieder kind; beeft, voor zoover nog niet in het bezit van een. schoolwerk- tuintje, een «geri tuintje In deowees- huistuin, waar hot onder deskundige leiding mag aarden éQ verbouwen naar 'eigen keuzo. Regelmatig worden ia de aanwezige feestzaal feestjes gegeven, waar het programma door de kinde ren zelf verzorgd wordt. Op deze feestavonden, owgen familieleden-, of ouders aanwezig zgn, waardoor het contact lusschen bóa en de 'leiding en de kinderen verstevigd wordt. Het weeshuis bevat venier een eigen modem Lngfirichte wasscherg, schtH»- maberg en naaikamer. Ten slotte zij nog vermeld, dat zich. op do Binnenplaats hot graf van do H. LidaTna moet. bevinden. Bij den jaarlijkschenstillen omgang ïn Se.hie- dam wordt bh het. passeerea van het weeshuis het hoofd door de bedevaart gangers naar het gebouw gewend. Met deze beschrgvio? van hst Wees huis der Hervormden beëindigen wjj onze „Oude Gebouwen" artikalense- ri-e, doch willen dit niet. doen, alvo rens onzen, dauk te betuigen aan den «MEeente-archivaris, den heer Drs, v. CL Poest. Clement, en diens assistent, den heer Abma, voor de mode werking gastvrijheid, die wij b§- het PASSAGE-TTlEATEK. Nn het Wereldnieuws on het optre den. van de Harmony Sist«% drcRut in. hot Passage theater „De dief van Bagdad". Dit sprookje, dal door z'n schitteren- do kleuren ock n-erkclgk sprookjesach tig wordt, is grootseh van. opzet. Eu hoé kan het ook anders,- als men wéét, dat Sir Alexander Korda doatgehéele- leiding hooft. l>© ongelooflijkste avon turen worden beleefd, temidden/ van pracht en praal. Een zwevend tapijt, vliegende reu3. op do wolkon loopend paard, enz. Wij wil Ion u echter niets meer verklappen, dit Sprookje-voor jong en oud mout men rion. De hoofdrollen wonian vorvuid door Sabu en Conrad Veidt, terwijl do wices- terlijko buc-montago verzorgd weid door Laurenco Butler. MONOPOLE-THEATEit In dit .heater is «leze week weer een film. voor de liefheb bore Yan: sensatie,; spanning en avontuur, nJ. „Tarzan's gevaarlijkste avontuur". Do wonderbaar hjkste en ongelooflijkste sprongen en gevechten levert Tarzan met leeuwen en tijgers, waardoor dé spanning ten. top s/jgt- De Tarzan-figuur wordt uitge heeld door Herman Brix. Het uitgebreide voorprogramma be vat een zeer goede tcekenfüm en een alleraardigste twee-acter. vier, regenten en even zooveel regen- 1 doorsnuffelen van de archiefstukken, tossen, die ieder jaar op Goeden. Vrij- dag door „de Heeren van.- de Wet werden vernieuwd of gecontinueerd". In.. 1779 werd op dezelfde plaats een geheet nieuw weeshuis opgetxok- keo, dat hedén tea- dage nóg als zoo- danig.diénst' doei.;/ Met Ux-steinming van de heeren re- v gentenhebben wé daar een bezoek gebracht; m op - de binnenplaats trof-, fe» we/ in den. rnnur 'eengevel'ateen aan. met het volgende opschrift: Den negeciiendeQ dag dor maende aan Mars geweid Des jaar op drie maal zes en drie na, agden honderd Werd 'aan *t vernieuwde gebouw, voor weeakens afgezonderd Door Coénraad, zés^ iaarodd, den eersten steen Dus Ruighar^ Jacobs-zooh, ontrukt t der sbErfijkheid. - - In de; heeron-regeötehkanwT~--bëvm- deai zich twee in. 1923 vervaardigde schilderijen, voorstellende, de toéhma- ïlige dames- «l heerenregeaten. Vérder 'bo\-inden zich. zoowel in. de /heereri- al3^in de dtames-regentöikainér een groote slaande klók /vaa^cterij'-Schie- damscben klokkenmaker Dirk van. der Weiden, die, behalve het nur, ook den datum' «l den stand yan de maan aangeven. In. beide kamers, waarin lederen Maandagmiddag vergaderd wordt, bevinden zich twee /schitteren de. kristallen liehtkranea. In -de hee ren regen f on kamer. staat «en prachtige kast met: kostbaar porselein uit i de middcJeeuweo. De dames-regentEjika- méirbevat nog. een grootea - schoor steen, roet bet wapen van Schiedam en sM'J: if> - - L- AGENDA en/; voor Rotterdam Tooacelï j- PoJace 2.30 -ea é.1^ narr. WimlBgnodè./ •-/'Bllim;'-:'.;/-.VvS•-;./ ://-// Arena Zmd*g UW -f 8.46 9.16 ów_« Muc- 1 day 2 6.45 9J5 nor: G^ccge wtol""'tS> alle .ftxmtCQ; r Capilot Zonda* tM 4 845. 9M nor; Ha&ndag 3 6.45 9.13 an*: Lady Ha- mBIon; Cineac Zondig «a üaandaz 9—6.90 aar-- Ni*owe enz.; 8 8 hé unr: Waltztimc} Cdltaeenm s 7 9.15 ÓOTs WalUténe; Har monie 2 4.80 - 7;9 tnir: De dorpaéetectiv-e; ■v/v:Luhm- 2"-830 .7 9J5 nar: Spook" te'koopr PriMBSB 2 4.15 1 9.15 car: MUlioenen «r- fttsis; Ba 4.90 7 9.15 nar:, Drfe rere «Dit«rei ViöMta 8 4.30 7,9.15- aar: Spot Diet met epofeeo. Tentoon steliïn gem Centnml Belasting Gelwaw Zocd'm 1—W nur; Ma«u«Jag 10—22 aan Weert*"* De- moaaüe;Bojraenj Zondag 11—5 aar. Maan dag 10—5 nar: Vin t. Sycfc lot Rubens; Mnsennt ran Land--sn VoUrentande 10—4 oor IVed. Zewmart; Rolt- Runstkrlng 11— 116 aar- Herman Meen; Protector U—4 nnr: IAhumd - van- We!».. vóór Schiedam F. 11 «t. Passage 2 430 7 U.T5 nur: De dief- van Bagdad; Monopole 3 6 7 3 nur.: Xttrean* gwamlSkvte avan'.mir. - DIN SHAD. \noor Rotterdam: /•/To'ori e «!i /•-■ PaJnce 8.13 sari Woningnood. /Fil nrt Arena, 2 846 - BJA nar: George wint op alle frórUeo; Gopttol2 6 .45 9.15 oor: Lndy Hamfitnn; Cineac 9—i580 unr: Nieuws enz.; 6 d 10 nnr: Waltzlhne; Coloseeom 2 9.i3 ■- nurs Wa'tztime; Harmonie 2 7 9 nor.- De Dorpsélete.-tiveLoxor2 7 9,15 nor: Spook te kaop; Prirtsen' 2 .7 8.15 nor; MliHoonen erfenis;: Hex 1-15'3.15 7 8.1ft unr: Drie •V: rare enaiterp; Victoria 8 7. 9.16 nnr;- Spot .tiet .:o»etspoken. ..T.tiitoon a telling e i» Cenm®! Belaeöng Geboow 10-22 nnr: Weertere Demoemtrê: Boyxnans 10—nor; Van vl Eyrk tot Róbensr Moeeora r*n Land- en Volkenk ande 10l gar; Hetfcrl. .Zeevaart; HotL Kunstkring-; 10—17 oer; Herman Mees; PrdtKlW 8—6 Uar: AulOon K i*a ,'WeSie. v V-' voor Schiedam Fi 1 mt PiHouw 2 7 915 aar: De djoC van Bagdad; Aio2*79 Mi*: Tarzan» gevw- lfjksto avontuur. hebten.: mogen ondervinden. VOETBAD- EN HOCKEY-TÖUR- NOOI VAN DE SCH1EDAMSCHE i//.ELB.S* j;/. ri:'/ Gisteren vond j^op het VFlC.-terrein te Vlaardingen een yoetbal- en hockcy- toumooi plaats, georganiseerd door de Schiedamsche HD.S.-vereenlging ,,On- 'der'Ons"..- 's Morgens om half elf heette de voor-- zit ter van „Onder Ons", "Bob Bbringh, de deelnemende scholen tw. 7 H-B.S. int verschillendesteden en de MULO- schoof G I uit Schiedam hartelijk wel- kóm. '-//'/////^ Den geheelën;"da^ is/op vier terreinen fair gespeeld en. bij de voetballers ein digden in groep A' alle; dubs met 3 pun ten,- .zoodat het .nemen 'van. strafschop pen n óodzakehjk-; "was, "waanöede de bLB^. Den Haag "het gelukkigst bleek. - In groep ;B- ontwikkelde zich eer melc- ,aah-nek-racë tusschen H.B.S. Gouda' en Schiedam en beide ploégen vergaarden vijf punten. Mét bét -nemen van straf- schoppen' plaatste Schiedam zich is de finale. ■•■:v'. De eindstrijd tusschcn de H.B:S--en van Den Haag en Schiedam eindigde in een 2—1 overwinning, voor de Hage naars. Om den derden prijs speelden nog HB.S.-Gouda tegen /H-B.S.:Rotterdam. Gouda Wón mét 2^-0i; '//■./- Bij de Schiedammers weerden de rech tervleugel Knolea van Dijk en dé spil de Haas'sfeh geducht, terwijl de mid- voor Heyster zeven van de negen doelpunten voor zijn rekening nam. - In het hockey-toumooi eindigde de Schiedamsche H.B.S. alseerstel. 's Avonds vond in de restauratïezaal van het V.F.G-terrein. de prijsuitreiking plaats. Bob Elzinga dankte het V.F.C^- bestnur voor de genoten gastvrijheid, en reikte aan de aanvoerders van de voet balelftallen van dé HB.S.-en van Den Haag en Schledam een medaille ec aan de HJB-S.rGouda en het hockey-elftal H:B^.-Schiedam een oorkonde -uit Tót slot bleef men nog eenigen tijd WERKCOMITÉ VACANTIE 1946. Een bévxedig«jd« vac.ui de-besteding dreigt voor vele otuer stadgenoot en in dit jaar door het' gefar^: aan ver voerraiddelen en zeer ontoereikende Ver- bliffsgelegeahcid slecht te verwezeniq- ken. ïn dezen noodtoestand vindt de oprichting van een plaatselijk "Werk comité Yacantie 19-16 haar. oorzaak. Op een j.l. Donderdagavond ia-, het gebouw Volkshers tel gehouden bijeen- komst van vertegmwoorfigers van het Gemeöitebésfuur én Nederl. Volksher stel, zootuede vanv erschillende. bonden van werkgevers en werknemers, wérd tot. deze oprichting beölolen/. nadat- dé algem. secretaris, de heer J. /Pront, van het te dezer zake leiding gevend landelijk Centraal Werkcomité Va- cauöe 1946 een uiteenzetiing nopeas doelstelling en werkwijze gegeven had; Een keracotnité, bestaand© uit: Mevr. H. Bentbem-de Wilde (voorz.j en de heeren H. P. H. Geurts, J. Scheffers en Edw. "den Hoed (secr., adreeGroote Markt 15, telefoon 6S043; zal cïe noodige Tporhéreidande stappen doen otri te komen- tot een zoo spoedig mogelijke uitwerking en uitvoering van. de in eeu „Leiddraad voor de samenstelling van vaean rie-program.-na's" saumgevatte plauneu en denkbeelden. Het meereaidcel Tan de ter verga-de-, ring aanwezigenzal zitting hébböi in. bet Werkcomité, waaraan .nog eeuige verdere uitbreiding gegeven; zal worden. Zoodra. de daartoe uitgöTioodig-1 den hun toezegging van medewerking gegéven "behben, zal do samensSoUing rail dit comité bekend genaakt wordwv Aan den opzet, die voor oen te-lang rjjk deel onzer hureerij van gcooto waarde kan zijn. zal dan tevens meer dere bekendheid vcceven wonion. UIT HET POf.l TIE RAPPORT. De 56-jarige hear v. B. kwatn in het Sierrctosch bij hot opstaapon op riin rijwiel te vallei en brak daar bij zijn rechlerenfeel. B- is per zieken auto: naar./het; Cera. Ziekenhuis over gebracht ec. daar t«r verpleging op genomen,. Van H.- G. K. is in de Singel kerk, waar hg werkzaamheden, venichtlê, een porteiemüe met f.200 ontvreemd. - Een agentvan den,motórdienst heeft op dèö. Rotterd anischedijk déjoa- gena D. K., Th. R. en D. v. D., aan-' gehouden, toea zij eénige koperen sluït- stukken vervoerden, die. te Rotteidam ouEvreemdbleken. De jongens rijn ter beschikking van de Politie te Rotterdam SCHIEDAMSCHB DANKBAARHEID IN ENGELAND. - Na cea verblijf van vier maanden in Derby zijn Schiedamsche kinderen weer in de/ouderlijke woning teruggekeerd. De dank van deze kinderen, en ..hun ouders werd in een brief van onzen bur gemeester aan den Mayor van Derby toe, uiting gebracht. Dit schrijven werd in een der Engekche dagbladen opgeno men. Dit bericht luidt: Thank you from the Dutch A letter expressing thanks, to Derby families who accommodated Dutch, chil dren, when they were billeted, jn the town has been received- bij the Mayor of Derby (Aid. T. Johnson) from the Deputy Burgomaster of Schiedam Hol land- The letter is as follows: „Now that the Schiedam children who were billeted some time in your town bave returned to their homes again. I wish to express to you on behalf of the Schiedam Corporation our very great thankfulness for the active interest which you - have shown with, regard to'these children. We appreciate so.very much, that the foster parents have taken up and befriended our children in such a cordial maimer.X Be .assured that not only the children's, parents but all other Schiedam citizens will treasure this in lat ting memory. Particularly do I appreciate, the fact that this matter, had yourpersonal at tention. Please accept our very.; heartiest thanks for that kind action", De vértaling luidt als volgt: Dank u vanwege de Hollanders. Een brief, die uitdrukking geeft aan onzen dank aan. gezinnen te Derby, die Hollandsche kinderen'behbeu gehuisvest, welke in de stad waren ingekwartierd, is ontvangen door den." burgemeester van De bridgesport in actie, Ter aanbeveling van do door do gé* zaxcGidyke briilgeclubs te Schiedam on V'laardlngen to orgmu-xjeren lixidge* drive mot aaasluitend broodmaaltijd <>n foofetnvojiil, kan wonlesi moilcgéiieeld, dat zich het onderstaand© Comité van Aanbeveling he©ft gevormd, t.w.: Du heoron P. B. M. Alters, wad. bnrgemecKlec van Scbie-Jani; Ir. fl. H. Buss, Dir. Installaties der i'er- nis; H. P. Dolk, Notaris te Viaardin- gon; lf. Röhincr, Dir.. N.V. Wilton- Fijouoord, Schiedam ca M. C. Siozcn, liurgemoeet^r van Vlaaniingen. Voor den in aansluiting op de bridge drive te houden feestavond, wordw momonteel ondorhamleliagea gevoerd met eonig© der meest be kond© radio- artistcn, waarvan één roeds de toezeg ging deed geheel belangeloos 'aan dezen avond te zullon medewerken. tVg hopen, binnen enkeledagen de medewéikendonaan dozen feestavond te kunnen pnblicoeren. Het kan echter reeds Thans gezegd worden, dathet te brengen programma, van dé aller beste soort zal zijn. 'j Wij sporen daarom een ieder aan. zich ten spoedigste bij ©en flor, adres sen vernield op de raainhiljetten voor deelname aan de bridgedrive, bvood- ruaaïtijd. of feestavond op te geven. Men. wachte vooral niet te- lang. De plaatsruimte is beperkt <*i d© inschrij vir.g sluit beslist op Zaterdag, 22 Juni. WANDELSPORT RO'lTEniiA.M, fittftj-elcc'cnon T ./itü: Baniry Bay. -San Juou. Sp. Mat. ZwU., K«t. haven, pyriet: 'Wlllom van «ier Zaan. Ned. hubs. Parkk-.u!©; Mina, CurufHC y Onuvieree, B.P.N., Pare\t, rtnokolte; W'^J. dum, teru? van proeftocht, SehWamNcttia. CMsÜntuladt, JU-oriW. naar DaeJtvcUi- Hiwt- .ïibl- Br«j- MmAeluie; Wusaaorg BUTOto .U.jBum, p,l,oholl Frodccjca, oeka,:Jlerwelmvan, ktoi; Wost- land, Par,.Schellen, 2o Kat. haven/Wei. AaiLgckomen BJuni: Sparta, Oskarshanin, Ned.: B©vr. fouif Menveliarea, hout: Schalde, jLhW met W germolea van Ilnmbitr^ naar Dnr-lr-iclil; IVa- Kuo, llanvjcJi, Hoek van Holland. ROTTERDAM, v-.Ttrokken 7 Jn.il: Marfc. bonden; Irl-h Plano. Nen-cartie: Pool Fisher, Newcastle- Patria, Cöilio.-.burR Vla Anu-erpen; JOeldiep. Uta. ,cMa" Inverpoeh F-mphe Scawnnhy. KamW; Om- lar.Ota. Oj.oilo: Giast*ranl, Gran-emout .- oorxaartH, IN-epnrt; Mire. Bon-x" Lalco^ laml ,Uuh; Actinia, Gooie,- Wil'om B». rac<Ur., Ps-*j« YertroVken 8 Juni-. Spurt, Lodinpen. AYirui Oost flauw-e ko-jlte. kalme ree. be wolkte lucht DE SCHIEDAMSCHE WANDELAAR M.iumhut 10 Juni zal de S.W.V. „De Schieti.unschft Wandelaar" «en trai- tÜJtgslocht voor d« vierdaagsche hou- u_ o. deitover ©en afstand van55 K.M. Derby (Aid. T. Johnson) van den wnd. voor heeren ou; 40 KAL vóór damés. Gistermiddag reed de IS-jarige D. G, als heétuiirder van éon truckmet oplegger op dea oprit van/ 'd© :V©lte- vestsingel, toen de kóppellog van. d© 'auto;hrakJTruck mot oplegger reden daardoor terug eakwamen terecht in de langs de Laan Ons Genoegen loo- pevcde sloot. De chaulfeux wist tijdig de auto te verlaten.-;:Trrick :«i oplegger gezellig bijeen en werd. op muziek van bekwamen ..nogal schade. Persoonlijke jongelukken déden -zich nie^n^oor. De politie heeft, aangehouden C. J. v. R.. uit Vlaaxdingen. die; bij een rijwielhandelaar eeu rijwiel te koop aan bood dal te Vlaardingen .gestolen.bleek te rim. Dé man,Js ter .tesehifctïrig van- de VÏaardingsche politie g-öitéid;';- een gramofoonversterker een dansjef ge- maakfc>, ..Onder Ons" kan met zeer veel ge noegen op, dit geslaagde tournool terug- neo,/'/;;.? -V -•/• PKKSTERDIENST DOKTOREN. Gedurende de PioksteMageo zijn .bij spoédgevallei de volgend© doktoren te J. A.- H. r. i. Berg, Lange Meaw- straat. 176, téL 68881; H. H. M. Geer- des, Veenlantstraat 2, .tel. 6S357A. L. J. Kunze, Singel 70r tel. 677SO; a" J. Ormel, Singel 76, tel. 68250. - Geopend is apotheek Gouka en Co., Gróenelaan.. -. DRANKWET. B ea "W. brengén ter 'openbare kennis, dat bij beu' ïa injékomwi een verzóek vaxn bet Bestuur van dé Afilee'jng Rotterdam van dèn Voïksbood togea Drankmfabraik dra een verlof B voor dan verfcoc-p van alcohalvrijen draak voor gebruik Ier'plaatse van verkoop In <le cantinë ge!e?en tegenover de fillerij Op het terrein van de werf AVilton-Fijenoerd aan dea Vlaardjngecdijk- te Schiedam; Burgemeester van Schiedam,; Holland. De. brief luidt als volgt: ,JJu de Schiedanische kinderen,' die eenigen öjd in Uw. stad zijn ingekwar tierd geweest, wéér naar huis zijn terug gekeerd, wil ik gaarne; namens bet Schie» damsche Comité voir Kicderuitzending onzen 'zeer grooten aank uitspreken voor de actieve belangstelling, door U met betrekking tot deze kinderen getoond. Wijstellen het ten zeerste op. prijs; "dat de pleegouders onze kinderen op zoo hartelijke' wijze hebben opgenomen en zich ware vrienden voor hen' Hebben: ge toond. U .kunt er zich van verzekerd houden, dat niet alleen de ouders der kinderen, maar pok al deandere burgers van Schiedam dit als eetebiïjvende",kostbare herinnering zullen bewaren. In het bijzon der waardeer ik het, "dat deze zaak Uw persoonlijke aandacht had. Wil onzen zeer hartelijkendsnk aanvaarden voor deze vriendelijke daad". Als-bijzonderheid kan nog worden, medegedeeld, dat de heer S. H. J. Bone faas. wiens zoontje vier maanden gast vrijheid van een Derbysche familie heeft genoten, over enkele wekeu den burge meester dezer stad hoopt te bezoeken hem een geschenk aan te bieden. Een" goed voorbeeld ter navolging. FEESTAVOND VAN OJ^i In dc K-zhcei -gevulde groote zaai van den 21. K. Volksbond .gaf gister avond het Mandoiincgezclsclup 0.5.1. ccn Ofw'id.are u:lvoering. I.n z'n openinis woord mem oreerde' voorzitter, de hetr J. G. Hakkert, dal de vereeniging zich mag verheugen in e©ö zoer groot naalal dooatcura. Hier na bracht het mandolinegezeisjchap 0. 5- i. een vijftal nummers ten gé hoor©. Het best werden uitgevoerd de wals WienerBlut" (oen e-ceu arran gement van den heer flakkert; „La Recoonaisssnce". He* Nieuw Schie<lamsch Tooneolge- zolscbap o.l.v. den h»er v. Hees, gaf vervolgons een opvoering van .,De tar.l© van Charley", waaretn alle aanwezigen rich kostcljjk. goamnseerd hebben. Tol slot danste men op mimiek van de „Haktert Batid". BURGERLIJKE STAND, GE «OU FN: HeoUf.ctij ?.o«>n van E. A- Colli^aun vr. H. G. Ri>b«^', ftemluamlliiao 108 Johanna H. F- dochter van F. Spil ea A Foot. Boerhavelaaa 1. Leo conn van G. Meijer en E. A. Doee, Boerbavïlaan L Albert loon van F. (tuivcr. eti Xf. Tu, Xa*«aulaon <5 T.udy ilochitr van L. v. J. Eude en G. Schipper, Boerhayeltuui 1. René zoon van S. Car- pemier ..en A. N v. Beek. DaHnn^tntnt ]6. tleérka dx'iter van J. v. ITa:t«ai ea II .v. ilal*ero, Zeevirut lt- Anna H- dochter van C. F- Q. v. Haren en.>I. I. C. Klawor, Hailcystraat 10. Cornelia H. d.v. H. J .Boeeiaaa n A. C. den Dunnen. Koerha* fliaan L OVERLEDEN: Thi Bronns,/8 Steenstrsat 2.1 jaar. Jan Uitgave Stichting „Het Parool": Re dactie, administratie ea adverteotiëD Lange Hsvsn 141. Schiedam. 137.: Onze aanval slaafde prachtig.Op hetzelfde oogenhfik, dat ik door het zoldergat dook kwam Bobbélman door de deur binnen en wierp rich regel" recht tegen den persoon aan, die zich. op den zolder hevond. Het waa een lange, magere man en dacht - eerst niet anders of het waa Knars, wiens keel ik omklemde. Jfaar Ik veranderde snel van gedachten, Eet onmiddellijk los en. riep Bobbelman toe hetzelfde te doen Maar Bobbelman hoorde ma met; hi] was m zgn elpment, want hij dacht dat hij den diuf van het testament t© pakken had. De lange man gilde ale een sireno en probeerde rich te verdedigen. Bobbelman tnerkte dat niet e«is; hij rammelde ex op I09 of hij kleedjes aan het kloppen was. Hij hield niet eerder op voordat de tnan gekronkeld en gedenkt op den grond zat en je goed kon zien, dat hg nu ©nschadelgk was. ^2iezoo'% zuchtte Bobbdman voldaip: „Dat is gebeurd, die hoef Ia verslagen. Dat heb ik goed ge- ct&an, hè!" ^Jaja", zei ik: ^Dat heb ju flink ge daan, Bobbelman. Het is alleen maar jammer dat je den verkeerds te pakken had. Die man is Knots niet et Knars niet, hij ia onRchnldigi" „WttlBchTeeuwde Bobbeluuvn Beide groepen vertrekken oui 7 uur v.m. van de tramhalte. De niet vierdaagscheloopcrs zul!«i cea tocht boudan van 25 K.M. Vco-trck om 8 nur v.m. van de SL Anaazus- terstraat. VOETBAL. D.H.SPOORTUGAAL. Tweéd«k: /KuksLerdag speelt D.H.S. tegen Poortugaal. ,'s Morgens om 10 uur vindt eeu ontmoeting plaats tus- schea D.H.S. en E.D.S. veteraneo.: S.V.V. WINT VAN DE MUSSCHEN. Dooitei'dagavónrl werd de oor.te wedslrijd efcpeetd ia de serie ter. gelegenheid van het 25-jarig bestaan van' don So k'.uvser É-B Olti- Dere outmooilng',: ging tussciiou S.V.V. «n Xlus-fchen. Da&:hiedammere vronneu na een spannendou on taak goeden strijd met. 8—2, hoewel de Rotterdammers zeker wel oen gelijk, spel haddea verdiend. Al spoedig/na den afirap had S.V.V. daor hao HnksbuiVcn succes -O-O) ea kort daarep vrus bot 2—0. dank zij rv.i fraai doripiint van den Schic- daai-chon midvoor ÏSe de ru-t kwam oen herboren. Masschen in be. raid en d ongen de Sci'tedanuaw* geh<-ei op eigen helft teug. liet was dan ook niet te verwonderen, dat de achlcwsinnl we-d verkleind. (2—lj. Het werd zelfs 2—2. nwlegeostaen.l»- het feil dat de Rolierd3niti«®p» In d'.e penete roet 10 tnau ep^'d"!!. Kort too.- liet rinde *i«l 5.V.T. 'ei S—9 van Ie «aken, «nar bot vu jammer dat dit doefpuat in dtridelijko bortenspoi pof-Hte wepi romoakt hetgeen arJieflvrechter Schot ontring- In deson «tarul kwam joe-", vrnndering moer. KORFBAL. HOLLAND—BELGIc. Maandag, Lea Pinksterdag, aanvang 2 uur, wordi op hot AJhO.-tomsa, Zui- «lerpark, «lt» llaaj, 8e kurfbalwerlslrgd Holland—Bclric gepeeld. Zooals uitu weet, werd e<ifiig© weken geloden in xVatwcrpen gespeeld er. woiiu'm d© llol- lartders met inspanning van aJle krach- leu niet 62, welk© cijfers gefiatteerd waren. Op Maandag komen nn d© Bel gen naar Holland otn te IrachSem re vanche te nomen, en cho roogclijkhdd b«= aal ze©r zeker, want niet alleer. hebben zij de opstelling van hun twaalftal veranderd, maar het was dc laalste jareo vóór den oorlog al zoo, dal d© Beken betere resultaten, be haalden in Holland dan op cisw ter rein. De opstelling van de Holiand- .sche ploeg wijkt 5n zooverre van eemge weken griedett af, dat Schoonhoven (Ous Eibernest) die toen voor ilüter (D.K.C.) inviel, au voor dezen plaats heeft moeien maken. "Wij weten niet of dit een verbetering zal zijn, want Schoeohovcn voldeed toen goed in tet Dordische vak van Soils c.s„ terwijl bi ter bij den wedstrijd Noord-Zuid juist tegenviel en vooral verdedigend zeer zwak was. Ook de opstelling van Ko per (Westerkwartier; bevreemdt ons een beetje, wani deze was in de laatste wedstrig*'"^ vr;j onvoldoende. Aan het Zuid-Hollandsche vak is do moeilijke laak opgedragen om voor een 2—0 voor sprong fe zorgen. Lukt hun dal tegen «le sterke Beïei-sche verdediging vm Rolh c.s., dan "hebben -wij vertrouwen in een Holloudscbo overwinning. Dot de Belgen zullen trachten <iit to voor komen is eon ding dat zeker is en daarom kan men er van. op aan, dat het a.s. Maandag op het A.0.0.-terrein zal spannen. Voor dezen wedstrijd br-. itaat zeer groote belangstelling «n roede doordat A.L.O. in der. omtrek van het A.PO.-lerretn haar jaariij'cscho serte- wedsHrirdeu laat verepden, waar 1600 korfballers aan meedom, kan men er zeker van. rijn. dat ©en record aantal toeschouwers Holland—Belci* zullen be wonen. Als voorwedstrijd gaai om 1 unr dc finale om hot zilveren AX.O.- vebL D© opstélline de* ploegen werd ro^ds door ons gennbHceerd. SCHEEPSBE WEGINGEN. Atfabi ;1 v#n; Burai® naar Fiemantla; Ariidae B y*n Ptniwia naar SUuidKail:Adin- da 4 If. Pert SöJiIt itaroadreclit uj Cu- ra^ao; D<*> Dact) 6 t& Kopftaiiapea Ev ertsen 6 te Aalborg; Fidurio B to Custiuven; Cierunl. Dcu 5 »«n Bilbao naar Lot Govi-rt Fiinck 5 inn Uto <i® Janeiro «uu»r BaMa; III Ode 6 t® Fuxlmvan: lri.-« A v.»o San Fïliu naar VatonvJ»Kota Ajwns p. 6 Kaap Vireent naar Java; Kola Haroe p. 7 Kaap Vincent, i Jv ir. s unr :o Ko:tcr'lain verwwclil; KeUebavoa 4 van Cavjtilsnca unar Sm van Gent: Katwijk S vun Kopenhagen naar Kopmauaholatoa-, "MeUnipus T te Ant- werpoa; KoUin^iiaa 7 iin<. lJnmidni naar Souütampjon; Oi« 5 VSj&iitjeo nuar Pa- rQ«; Oraujerontein 17 te Las;" Palmtw. en 22 te S<ialhnmplon vart-achi; Piins >Vt3wó van' Oranj© p:" 8 Kaap- R»oo uaar- Retlerdam; itnya 5 ran Soez «aar Java; Rsndioniein 4 van Bei ra naar MoiatahLjue;UoW 7 te Bern!«rot-; RtijenTjell J van MonrienJ naar Antwerpen en BDrtetdasn: Rat«ü rkn IJ- muidea ruar Grangtsnbaiht Rortt Sart) 6;van Umuiden naar Bta-deaak; ïiliajak 6 tra Baiavj» naar RnUeoiam (wet oxTiciié's); Semmeiedijk 4 van Snor naar Java; Streef kerk 7 tev Antwrrpm; Slad," VJaardinieii 6 van Caaalitauta naar Paruis; Saparosa l€ te Antweipea vervracïit; Tjisadane 6 van Balavfa naar Rotterdam (met evacuê's); Tlio- reus 7 W - Ametredaro; Taria 2 t® Singa pore; Ton 5., 8 vaa Opoaó tiaar Ltssa- ion; Tromp 8 van Rontieby naar Danlreohtj Fuicanus 7 te AnJwerpen; Trede S te Aien- raa; Wesipleia6 t«A'eir York: "Wim 5 té Orslmnd; Wesüaad 8 van Las Primas naar Amsteedatn^- o«& ott* kiotken nemen se aan t BERICHT VOOS DETAILLISTEN. Be DtHr>t"4'.t(-Iroa,: Hd-jedtiia maukl be- hond, dat m bet tijdraJc ran 10 ton. 14 Juni een ddaillislfm een T,wr*<#iet vet wordt •verstrekt en rre'. op ba<:9 die i.tlevvi ug in de week Tan 96 Mei ttr- 30 Mei. De aandvcl.t wordt er op Jnt do voorsdiotlen moetFn wordan eïgehaald op (ie voor d»n dewi'Jls» ¥i»itf©jtelien ctulrdag. Tewtns wor.lt jaen er nog op fitlaat ge maakt <tai voor ie *nikefen Trrftojperiiigen, -.arwohi-o"!!!. rijst en labst rer^ovriiag voor handeteverijoe wordt r«-<rekt DE OVEEWINNINGSPARADE TE LONDEN. Door dc fllrjteo vao een m«t -rlag gen owrdcVl, juichend Lonjen zjo heden de coolingeaten van alle doe len vae het Rrilsch imperium, ais- rredo de troepen van hot meerenrieel dor gcaLicerde natie», getrokken. Ko ning George VI en de koninklijke fa milie waren aanwezig, de koning in hot diieiisttiniforto van een admiraal van de vloot. Tien minuten voor den abnarsch ver lieten de vorstelijke personen Bucking ham-pake©' en begaven rich naar de plaats, wnnr hun hot aaiuot gebracht zou worden. omaraj: puBUCATre Bet C.D.K. öeeU meée. dat vuu 9 Cm. IS Juni nutnmercaupures zuilen wordeu ui toereikt voor: verti»jx;ri:i- ^en, A 018. a 917; suiker. «e=n tnlo- vertng; brood. 311 -tpalrtitWoeixo: 912 (Iri. bloem); A 016 911 (roggemeel): bloem. K4; '•ysi. 913; boter. A 019. marsariae A ozo; vet, A 02t; kaas, 919. 517; melk. A 022, A CJ; vleesch, orrtvxngstbew "3 mei ■vlcescttzetfels; v.eesehwaxeu, art. 52; narönppeten. BTS, 919: «teren. 910: (eieren rontsofmbrnmen art. Ï7); ta bak, A om, A oss. De toestag bearaagt vuor vwsriKpwtngen, bloem, rijst, bo ter. knas, viees^waren en tabak 50*'«, voor margorme en voor vet en melk i0*v». De bonnen «J«4 ea -67* svt- Icer" voor suiker moeten «og niet worden tngrieverd. daar de geldig heidsduur der er bonnen met tuee -weken is verlengd. De toewijzingen voor boter en tnarjzerlne «vordeu olt- gerefkt op basin v«m «er. half roaal het aantal lageSeverde rantsoener», de toewijzingen voor vet basis -ran het aantal Ingeaeverde rantsoenen In de week van 26 Mei Lm. 1 Juni j.L Voor versnaperingen, bloem, rtjst en -tabak wordt -een vergoeding voor handelsverlle* gegven. Be vakjes. 50. 40, 6«. co en 180 van. de opplak vellen met deze bonavn behoeven dus alet beplakt le worden. Bovenstaande toewijzingen, behalve 4Jc voor melk en aardappelen, zijn geldig voor.d»- tAinBten Lm. 29 Juni; voor grossiers Lpu 13 Juli. De toewüzlngen voor a.-- 'appelen zijn geldig t.m. 22 Jur.l. De toewUzjngen voor rr.rtk zjjn gel dig vtin 75 t.rr. 22 Juni. De redtjctie- bonnen tIJtj geldig van l Juni ton. 6 JuU. Op de n» 9 Juni uitgereikte num mercoupures voor inïandsche bloem kan geen roggemeel meer worden ge kocht. voor -roggemeel zuilen met In gang vap dien datum afzonderlijke numraercoupures in ontloop worden gebracht Op da nummercoupures vcor In- landsche bloem mag geen ander® tarwebloem worden afgeleverd dan tarwebloem V6n een uttrnabnRsper- C»3'»Ci- van ««".-*'• of hocw*—- Detaillisten In groent® en/of fruit moeten de Bonnen *22 voor «W «ram -bananen op 10. 11 of 12 Juni bl) den raj'oniidcr van het Bedrijfschap voor Groenten en Fruit inleveren. De bon nen moeten op opplakvéilen geplakt •worden Ingeleverd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 2