Revue der meeningen Opmerkelijke keuze van Engelsche reederij Prijzen en loonén Parool-puzzle Goudkoorts in Zuid-Af rika Odendaals Rust rusteloos V Meer koeien, minder varkens Waarin Gijsbert ergens naar binnen valt Scheepsturbine contra motor DE scheepsbouw-st&tlstleken van voor den oorlog- wezen uit, dat de reeders een toene mende voorkeur aan den dag leg den voor den motor ala voortstu wingsapparaat van hun schepen. Langzaam maar zeker daalde^ het aantal in aanbouw zijnde stoom schepen. Een van de groote voor dellen van den motor .is ontegen zeggelijk. de belangrijk mindere plaatsruimte, die voor de opstelling ■wordtvereischt. Gedurende den oorlog evenwel* schijnt de belangstelling voor den motor getaand te zijn. Men zou dit kunnen opmaken uit het laatste", kwartaal-overzichtvan Lloyd's Re gister, waaruit blijkt, dat in tegen stelling met voor den oorlog een be langrijk grooter aantal stoomschepen in aanbouw is. Deze stijging vindt zijn oorzaak in het feit, dat thans vele schepen worden uitgerust met turbines, hetzij in. combinatie met een vertragingssysteem, hetzij voor aandrijving van dynamo's en elec- tromotoren, de z.g. turbo-electrische schepen. De turbines, .die een groo te mate van bedrijfszekerheid bezit ten, kunnen worden gebouwd tot een zeer hoog vermogen en schij nen, beter dan motoren, geschikt te zijn als voortstuwingsmechanisme voor de 16 18 mijl Ioopende vracht- en/of passagiersschepen van 10.000 tot 15.000 ton, een scheeps- type, waarvoor in dezen tijd-veel" belangstelling bestaat. Opmerkelijke keuxe' In Engeland is in dit opzicht een buitengewoon.. or~. "Vo keuze gedaan. Een dez; .s n.1. te Birkenhead voor tekening van. Shaw S&viU Albión Cy., een Lon- densche reederij, die. een dienst on- 1 derhoudt tusschen' Engeland en Nieuw Zeeland, het: 15.000 ton me tende vracht- en passagiersschip Corinthic te water gelaten. Deze reederij. die sinds 1928 uitsluitend, motorschepen in exploitatie had, heeft thans besloten niet alleen de ze Corinthic, doch ook drie nog te bouwen zusterschepen, te doen" voor zien van - turbine-installatie. Als re den wordt opgegeven,dat de bouw van hoogedmk waterpijpketels en mede het vertragingsmechanisme tusschen turbine en schroefas, op zulk een hoog peil- van ontwikke ling Is - gebracht, dat het met het oog op de groote brandstofbesparing voordeeliger is turbines te,kiezen in plaats van motoren: In 'de vee stel vs met een totaal vermogen van 18.400 pk;* die het schipeen snelheid zui len geven van 17 knoop. De stoom, tot 800 gr. C. verhit, wordt geleverd door twee met olie gestookte .Foster Wheeler waterptfpketels. De turbo-electrisrhe voortbewe ging vindt thans eveneens in steeds ruimere mate toepassing, zelfs voor tankbooten, een categorie van sche pen, waarbij het' langen - tijd leek alsof de motor het monopolie zou krijgen, Uit de aeer gunstige erva ringen, die men heelt opgedaan met het bekende Engelsche luxe schip „Viceroy of India", dat alslnds de twintiger Jaren met een turbo- eïectrischp installalüe is -uitgerust, is gebleken, dat een dergelijk voort-, stuwingsmechanisme hethoogst m aanschaffingsprijs is, doch het laagst in onderhoudskosten, waar mede de hoogste mate van bedrijfs zekerheid gaat gepaard. Ook in ons land zullen nieuwe turbo-electrische schepen hun' intrede doen. De tien vrachtbooten met kleine passagiers- accomodatie, die thans voor Neder- landsche rekening op Amerikaan sche werven in aanbouw zijn,, en- waarvan reeds enkelen zijn afgele verd of te water gelaten, zijn alle uitgerust met een turbo-electrische machine-Installatie. ÏTALIë WORDT OP EET 00 EEN SPRINKHANENPLAAG. D dag dut jg wil gaan doenr wordt on GEN BLIK GETEISTERD DOOR eze boer, die op zijn Jcnd een mid' middellijk door de diertjes bestormd. komen drie turbines „Holland roep Suid-Afrika" Onder het motto „Holland roep Suid Afrika" zal een reizendeten toonstelling van Augustus tot No vember van dit jaar, in Zuid-Afrika de aandacht vragen voor de pro ducten d^r Nederlandsche industrie.. Het is de bedoeling der initiatief nemers, die zeer veel steun van offi- cieele instanties mochten ondervin den, om het niet alleen bij reclame- te laten, doch tevens de markt in Zuid-Afrika te peilen en als centraal orgaan voor den export: naar dit gebied te blijven fungeeren. Daartoe is opgericht het „Holland products syndicate", dat kantoren zal hebben te Johannesburg, Preto ria en Amsterdam, Vliegende babies De United Air lines, dezelfde Ame rikaansche maatschappij, die als eerste de „vliegende stewardessen" invoerde, heeft een dagelijkschen „baby-dienst" geopend tusschen Los Angeles en San Francisco- met Dou glas DC-3 toestellen, die speciaal zijn ingericht voor het vervoer van kin deren, met twee gediplomeerde kin derverpleegsters. babyvoedsel en speelgoed aan boord. Wanneer deze proef aan de verwachtingen voldoet, zullen ook op andere drukbezette lij- Radioprogramnia ZONDAG 10 JUNI 1946 HILVERSUM I (S01J M.) 8.00 Nieuws8.15 Voor het platteland; 8.50 Gr.pl; 8.55 Fostduivenber.; 9DO Aan dochters j.Ttand 9.15 Ovt- roepkoor-; 9.45i Geestelijk leven; 10.00_ Zonaagshaifwuil MJAIL Frot. kerk-, dienst; - ltDOTGr.: pl.;\ 12.30Wat vrou wen op Tt' JÏ&rt~ hebben;1210 Kon. - Mannenkoor1A.0Ó' Nieuws; 1315 Les gart de paris; 18.50 De Spoorwegen spreken - 14.00 Gri pl; 14.05 Lezing; 14AO RottPhüTiarm. Orkest o. I. v. Jan Out van -uit het Kurhaus; 16 A9 Gr. pl.; 17.00 Ge sprekken met luisteraars; 17.SO Oome Keesje; 18.00 Nieuws; 1815 Sport; 18.SO Pr. Nederl. StrJcr-; 19-00 Om- roepconcert; 19.S5v Discussie over „Vivisectie'*; SODO Nieuws; 0.05 Pinkster-avondprogr.; £0.45 .27oor spel; S1J.5 Piano; £1.30 Gr. pl; Pinkstermijmering £3.00 „Nieuws; £3-15 Dansmuziek: - HILVERSUM II (415,5 M-) 8DO Nieuws; 815 Van man tot man; SAO Prot. Studiod.; 9.80 Nieuws; 9.46 Inl. Hoogmis;10.00 Hoogmis; 11.30 Gr. pl; 11-45 Trio; 12.16 Ons Boecls- hui/s12.30 LunchconcertIS.00 DiCMi-s; 13.20 üontineial Quintet; 13.40 Apologie14D0 Rott. Philk. Ork.: 15.30 Cello; 16.00 Nachtvorst- vcrw.;. 16.30 Ziekenlof17-00 Gr. pl.; 17.30 Prat. kerkdienst; 18.45 Gr. pl; 1915 Kent gjj utü bijbel?; 19.30 Nieuws; 19.45 Kampvuur langs de evenaar; 20.05 Kurkausconcert 1.01 Hoorspel; ££.00 Nieuws£215 Avondgebed; 22.30 Ensemble; 2.45 Lezing; £3.00 Verv. ensemble; 23.15 Gramo/oonplaten MAANDAG, 10 JÜN1 HILVERSUM I, 301J Ml 8.00 Nieuws; 815 Gr. platen; 9.15 Mor genwijding; 9.30 Gr. platen; 9.40 Wij gaan naar buiten; 10.00 Jeugddienst 1010 Kerkdienst; 11.50 Rcnpva sep tet; 12.30 In 't spionnetje; 12.35 En semble Bandi BaXogh; 13-00 Nieuws; 1315 Kon. Mil. Kapel; 14.00 Piano recital; 14£5 Lezing; 15.00 Ned. pro gramma; 15.15 Reportage15.30 JBon- bonnière; 16-30 Reportage; 17.00 Rad dansorkest; 17.30 Gr. pl:; 17.45 Rijk over zee; 18.00 Nieuws; 18.15 Gr.pl; 18.30 Pr. Ned. Strijdkr.; 19.00 En nu naar' bed; 19.05 Musica Antigua; 19.45 Lesing; £0.00 Nieuws; £0.05 Omroep orkest; £115 Klankbeeld £2.00 TV eet je nog wel oudje;£2 AO Dutch swing college; 3.00 Nieuws; 315 Raemeensch orkest; £2,80 Or- leest Piet van Dijk. .V;; 'HILVERSUM II, 415,5 M.8Ó0 Nieuws; 815 Pinicsterpoëzie8A0 Hoogmis; 9.30-Nieuws; $.45 Gr. pl.; 9A0 Kerkdienst11.30 Gewijde mus.; 32.15 Orgel; 13.00 Nieuws; 18£0 Zang1XAO Gr. pl; 14DO The Tra vellers; 15.00 Korfbal NcdsBelgië; 16.00 Nachivgrstvcrw.;16.80 Lezing; 17.00 Eong. strijkkwartet; 18.00 Gr. pl; 18.15 Kon. Mar. Kapel; 19.00. Nteuws; 19.20 Vrij en blij; S0.00 Nieuws20.05 N.CN.F „-orkest; SO.45 Lezing; £2.00 Nieuws; £215 Na het nteurws£2.30 Moeilijke teksten uit Nieuwe Testament; 28.50 Gr. vlaten,- £3.50 Schriftlezing. DINSDAG21 JUN2 HILVERSUM 1, 301^5 M.: 7.00 Nieuws; 715 Ochtcndgymnj 7 SO Nieuws; 8.15 Gr. pl; 815 Piano; 9.15 Morgenwijding; 9,30 Gr. pl,; lOAO Korte gespt.; 10.36 Zang; 11.00 Voordracht; 11.15 Gr. pl.; 11.45 Fg- milicberichten; l£.0O 'U-Room ork. l£JO Ons platteland, £.40 Passage- theater Schiedam; 18,00 Nieuws 1315 Warme aarde; 14.00 Met naald en schaar; 14.20 Aeolian sex tet;. 1$DO Wat vinden vrouwen van if. politiek; 1515 Gr. pl; 15AO Ra dio Strijkkwartet; 16.00 Bont pro- gramma16AO Kindertijd 16.45 Van 14—18; 17-00 Dat kun jij ook; 17AO Gk pl; 17.45 Rijk overzee 18.00 Nieuws;. 1815 Gr. pl; 18.30 Pr. Nederl. Strijdkr.; 19.00 En nu naar bed; 19-05 Lezing; WAO Ka mer mus.;. 119.45'Departementen; 0.00 Nieuws;- £0.08 Bonte Dinsdag- avondtrein; 21.40 Voordracht; 22.00 Contact; 2215 BuitenL overzicht; £2AO Contact; 2SD0 Nieuws; 2315 Orkest Lajos Veres; 23.45 Gr. pl HILVERSUM II, 415A M. 7.00 Nieuws; 7.15 Ochiendggmn.; 7.30 Morgengebed; 7.45 Gr. pl.; 8.00 Nie u tbs 8 AO Gr. p l.8.55 Vrome en spiegel; 9,00 Gr. pl; 9AO Watersf. -en pol ber.; 9A0 Gr. pl; 10.05 Lichtbaken10AO Zang; 11.00Gr. pl; 11.15 Als de zieke luistert 11.30 Fiajio-recital; IS .15 Toor dr.; 12.80 Lunchconcert; 13.00 Nieuws; .13£0 Lunchconcert13.45 Gr. pl; 14.00 Fluga's van_ allerh. instr.; 14.30 Lezing; 14.40 Gr. pl; 15.00 Goethc tn: muziek; 16.00 Nachtvorst verw.;„ A6.30 Muz; beschouwing 17.00 Ned. Kamerorkest17.30 Ka merkoor18.00 Vibrafoon-sextet 18.50 's ^It'onds als ik slapen ga; 19.00 Nieuws; 1915 Lezing; 19AO Voor' de jongeren; £0.00 Nieuws; 20AO Kamerorkest; £115 Filmkaar- tier; £1.80 Orkest Klaas v: Beek; 22.00 Nieuws; ££.15 Avondgebed; S2A5 Ens. Nina Dolce2.45 Cau serie; 23.00 Ens. Nina Dolce; 23.40 Niet interessant? .In Amsterdam woont een man," die in de oorlogsjaren wel eens in de kerk kwam, maar nu niet meer. To-n hem gevraagd werd waarom hij nu weg bleef, was iijn antwoord: „Toen hoorde je ten minste nog eens. iets dat Interessant was". Ds. Mijnarends, die dit meedeelt In zijn blad „Hervormd Amstelveen", schrijft naar aanleiding van. deze op merking-. „ik moet deze kans aangrij pen U uit te noodigen nog eens naar de kerk te komen en een boodschap te hooren, die niet op de Duitschers of Radio-Oranje slaat, maar op u". Aangezien Amstelveen niet de eeni- ge plaats in Nederland is, waar zulke, mannen (en vrouwen) wonen, geven wij deze opmerking en dit antwoord hier door Hoe „Interessant" de oor logstijd ook geweest moge zijn, wat ons thans met meest interesseert en interesseeren moet is wat er thans van de wereld, ons volk en onszelf terechtkomt. Dengenen, die hun Ie-, ven in den oorlog gaven, heeft juist dathet meest geïnteresseerd. Wat hun interesseerde was niet de sen satie, maar de verantwoordelijkheid, niet het eigenblang, maar de gemeen schappelijke vrijheid en verbonden heid. En 'n kerk, die haar opdracht, verstaat,, richthaar. aandacht juist daarop. B. JT. Aris. r\ AT ons prijsniveau sinds 19S9 enorm steeg, is een bekend feit. Men onderscheidt groothandels- en detailhandelsprijzen; de laatste prij zen vertoonen een grootere starheid, doch zij volgen op den duur de min der stabiele groothandelsprijzen. Wanneer het Centraal Bureau voor de Statistiek ons voorrekent dat het indexcijfer voor de groothandelsprij zen voor 1932 van 100 is gestegen tot 24<k3, dan. mogen wij dat verbluffend vinden. Immers, het beteekent dat ons prijsniveau binnen niet al te lan gen tijd eveneens tot deze hoogte zal zijn gestegen, hetgeen dus neer komt op een prijsstijging van 144,3 pet. sinds 1939. Weliswaar is de: prijs stijging bij de voedingsmiddelen het geringst (92,3 pet.), doch de mensch leeft niet alleen van het allerstoffe- Lijkste. Als wij zien dat textiel- en houtwarexr^meer dan 200 pet. in prijs zijn. gestegen, wordt het ons duide-. lijk, waarom de regeeringwil over- gaan tot het verleenen van constl- mentencrediet. Hoe staat het nu-met de loonen? In de nijverheid komen, wij tot een loonsverhooging van 51 pet tegenover Mei 1940. in de landbouw evenwel is het loon reeds iets meer dan *t dub bele van dat in' Mei '40, waarbij wij in rekening moeten brengen bel abomi nabel iage loonniveau In dezen tak van bedrijvigheid vóór den oorlog. Onze verarming komt tot uitdruk king in de mate waarin ons loonni veau achter 'de prijzen aanhinkt. Wanneer onze economen het erover eens zijn, dat" ons loonniveau moet worden gestabiliseerd op 180 pet. van dat van 1939, terwijl het prijsniveau niet hooger mag komen dan het dub bele van datzelfde jaar, dan kunnen wij daarmede aecoord gaan. Wanneer het prijsniveau echter reeds ver de door hen genoemde limiet heeft over schreden, terwijl de looneis in, het algemeen nog niet aan de 1BQ pet. toe zijiw dan is ons antwoord: Hee- ren, gij hebt mooi praten, doch gij loopt met uw voorstellen achter de werkelijkheid aan, ROOKENDE VROU WEN. De Amerika aasciie vrouwen roo- 'ken 68°/» op van alle sigaretten, die in Amerika verkocht worden. Invali dl t el tsrent e Overal waar vaste in komens worden ver diend, wordt geklaagd over de onmogelijkheid om rond te komen. In het bijzonder geldt dit voor de zeer lage uit- keerlngen. De invalidi- teitsrente is in vele ge vallen zoo laag, dat de- geen die haar ontvangt op M.IL is aangewezen voor een aanvulling. Ons komt een geval ter oore, waarin de invali- diteltsrente f 6,per week bedraagt. De. vrouw van den betrok kene heeft teveel eer-' zucht om een aanvul lend bedrag in steun te. trekken; daarom ver-, dient zij bij met schrijf werk, hoewel zijzelf In ernstige mate invalide is. Zulke toestanden zijn minderwaardig; de. invaliditeitsrente voor ben die door hun werk uit hun beroep zijn ge-, stooten, mag in geen geval lager zijn dan de uitkeering uit hoofde van werkloosheid. Vermogensaanw as- belasting Zooais bekend wordt een vermogensaanwas van méér dan f 5000, belast; terwijl voor zee lieden, die zich buiten gaats voor de goede zaak hebben onder schelden, de grens op" ■f 15.000,— is gesteld. Een zeeman maakt ons er op attent, dat zijn vrouw In oorlogstijd steeds-ge ringe bedragen in zoo-: genaamde weekbrieven uitgekeerd kreeg,waar door zij f 17.000 ge-: dwongen heeft moeten besparen. Volgens onze^ zegsman zou voor de zeelieden een bedrag tenminste f 30.000 \-in de vermogensaan- wasbelasting moeten worden vrijgesteld. Zon der tekort tewillen doen aan de groote ver- diensten onzer zeelleden in oorlogstijd;-gelooven wij toch dat dit niet Juist zou zijn. Ook In Nederland hebben zich velen in oorlogstijd ver- dienstelijk gemaakt doch voor hen geldt slechts een limiet van t 5000, evenals voor.de andere Nederlanders. Dat men hier te lande ten gunste van de zee lleden - heeft gehandeld, is toe te juichen; dit mag echter niet te ver worden gevoerd. F.T.T.-Tarïeven De Posterijen geven, naar de meening van een Inzender, Inzake de prijzen een slecht voor beeld. P.T.T. heeft n-1. den prijs van de huis- aan-huisverspreiding van drukwerk met niet minder dan 100 V» ver hoogd en gebracht van van 0.35 op 0.? cent per stuk. D irmee is .zij vjjfmaal zoo duur als België. Inzender wijst er op, dat behalve groote firma's,- ook instellingen als Roode Kruis, Volks herstel en H.A.R.K.t door deze prijsverhoo^ ging worden getroffen. "VVl gevolgen f. Vele Rotterdammers zullen zich nog de ont zettende explosie ber inneren die op 18 Maart 1945 in de Treubstraat (Bergpolder) weerklonk, na het neerkomen van 'n V-l projectiel. De ra vage in deze straat was verschrikkelijk. Maar dat zelfs nu de omwonenden nog onder de gevolgen Van deze explosie moe ten lijden, gaat toch wel wat te ver. Er Is van gemeentewege nog 'alets ondernomen om 't puin te ruimen en de trot toirs te herstellen, Puin stof waalt de openstaan de ramen binnen, ter wijl het terrein der ver woesting 'n broedplaats wordt van ratten en ander ongedierte. Het wordt tijd, dat de Gem. Technische Dienst in grijpt en aan den on- houdbaren toestand in de Treubstraat snel een einde maakt. Kerkhofprobleem Iemand, wiens vader kortelings is overleden sehrfjft ons daar tk financieel er nietal te best voorsta, zou ik mijn vader slechts !n een vierde klasse graf op C rooswij k ter ruste kunnen leggen. Ik moest echter vernemen, dat er geen vierde klasse graven meer - beschik, baar zijn.- Ik werd voor de keus gesteld, mijn vader 2e: klasse te be graven of zijn over- r»p—>Af- plaats „Zuid" of Hof wijk, onder Delft ter aarde te doen bestel len. Dit laatste veroor zaakt echter, gezien de groote aLfstand van het sterfhuis, groote kos ten door het vervoer per lijkauto, die be halve kostbaar, ook zeer moeilijk te huren is. Ook de 3e klasse graven zullen over en kele maanden alle be zet zijn. Kan hier niets aangedaan worden, opdat de financieel minder draagkrachtigen niet de,, dupe worden van dezen toestand Naar anlefding van dit schrijven, kunnen', wij mededeelen, dat onderhandelingen gaande .zijn om de op Crooswïjk begraven Duttschè soldaten In één gemeenschappelijk graf bij te zetten,, waar door weer eeolge ruimte voor 4e en 3e klasae graven zal ont staan. In Noorwegen !s tnexi radicaler te werk ge gaan, door de lijken van Duitschers te ver- asschen en de urnen naar de Heimat terug te zenden. i X i I X x i i i i ii t X i i i X t 1. C SI... X X x Schoonmaakartikel Zuinig. Teraperatuurschaal SamenJdapbaar. .Behoorlijk Beschikbaar "Diner SiEethuls Deel van den dag Tekort aan tijd - Bij Juiste invulling van. de woor den, die moeten worden samenge steld uit onderstaande lettergroe pen, vormt zich op de kroisjesUjn een begrip, waarvan de appreciatie door mannen zeer verschilt van die door vrouwen. De lettergroepen ^jn: BEL ENL ID D ONO STO PDA FA H MIS .GPV TSO DSG FZU NHE ORMTfRA EBR GMAONI STA WBA AG Dl FA NT SP AL EC IG OU TIJ AR EK IT RE VO CH ER MI RE IJK Onder de inzenders van de Juiste oplossing worden drie prijzen ver loot en wel: le prijs f 7.50, 2e prijs f 5.v 3e prys 2J50. Inzendingen voor 14 Juni aan de redactie van Het Parool; op de en veloppe vermelden: Puzzle. OPLOSSING VORIGE PUZZLE. De oplossing van onze puzzle van 25 Mei is als volgt.: Aan de Noordzijde woont mijn heer Van Zuiden, kantonrechter. Aan de Oostzijde woont m3jn- ei Van Noord, gemeente-secre taris. Aan de Zuidzijde woont mijn heer Westen, notaris.. Aan de Westzijde woont mijnheer Van Oosten.' postdirecteur. Na loting werden de prijzen als volgt toegekend:.. le prijs'7.5C; A. Molenaar, v. d. Palmstraat; 2e prijs 5.—: KOo- rengevel, Aleidastraat 103, Schie dam: 3e prijs 2.50: J. de Bruin Jr.. Hillevliet 147a. De winnaars kunnen hun pnjzen -tn ontvangst nemen van Dinsdag 11 Juni af aan ons filiaal aan den Schiedamschesingel 42. Arnhem verwacht- massaten toeloop bij Vredesfeest Op den Tweeden Pinksterdag 'vindt te Arnhem plaats het zgn. Vredesfeest van het Koninklijk Ne- derlandsch Gymnastiek Verbond, waaraan 22.000 gymnasten zullen deelnemen, terwijl een even groot aantal bezoekers wordt verwacht. In verband met de te houden op tocht en demonstraties zal van des morgens 12 uur tot des middags 3 uur een.groot gedeelte van de bin nenstad in Arnhem zoowel voor "doorgaand als. voor plaatselijk ver keer afgesloten zijn. Zij, die op dien dag Arnhem wil len bezoeken, dienen rekening te houden met- verkeersomleggingen. Luïstervergunnïpg omwisselen De directeur-generaal der poste rijen, telegrafie en telefonie maakt bekend, zulks met verwijzing naar het bepaalde in artikel 1 van de radioluisterbeschikking 1945, dat de houders -van een-f>rddio-ontvangtoe- stel of van een aftakking van een radio-ontvangtoestel die in het be zit zijn van een luistervergunning met serieletter B, deze vergunning in het tijdvak 5 t/m. 15 Juni .1946 op een pcstinrichting (geen post agentschap).. moeten omwisselen. Grootste vliegtuig ter wereld In bet Engelsche Bristol concern wordt, gestadig gewerkt aan *s we relds grootste vliegtuig, de 224-per- soons Barbazon I, welk toestel over twee jaar gereed moet zijn voor* den Transatlantischen dienst. Twee film- journaa1maat5ctaappijen verfilmen deri bouw van dit vliegtuig, hetgeen dus ook twee jaar duurt EERSTE FIETSER HERDACHT Kirkpatrick McMillan, de man, die 10O jaar geleden de fiets uit vond, is dezer dagen te Courthih (Enr"> zijn geboorteplaats herdacht Er werd een gedenkplaat onthuld. McMillan .heeft overigens in zijn le ven weinig plezier "wan zijn uitvin ding gehad. Men noemde hem den „duivel op wielen" en menigmaal werd hij d Lr de politie achterna ge zeten, omdat hU zijn meöemenschen aan het schrikken maakte. anti-schroei: Eon nieuw eleetrisch strijkijzer, waarmee de juiste temperatuur voor hec streken van verschillende stoffen door middel van een knop woTdt ge regeld, wordt op liet oogcnblik in Engeland vervaardigd. De biljettenomloop der Neder- landsche Bank is" in de week van 20—27 Mei toegenomen van 2.250.6B3.180,- tot2.290.233.440,-, een toeneming dus van hatist 40 mil- lloen. ÏN een knal stuk /vlak t>Ü het, 300 «telen tellende, dorpje Odendaalg Rust, is men op een rijke goudader gestooten. Heel Zuid Afrika ls daardoor opnieuw door de ^goudkoorts aangetast, Speculaties op de beurs, gevechten 6m nandeelen, die in enkele uren stegen tot zes miliioen pond sterling, ontstonden. En dat reeds na de eerste boringen, toen nog geen ons goud was gewonnen. Het is niet moeilik te voorspel len, dat het gedeelte van den Gran de Vrijstaat, waarin Odendaals Rust alle rust verliest, in een razend tem po zal veranderen; dat er steden zullen verrijzen en spoorlijnen aan gelegd, dat duizenden mijnwerkers en technici zullen toesnellen. De groote, gouden sneeuwbui is weer aan het rollen en zal blijvsn. rollen, tenzij spoedig blijkt, dat het goud zeer diep zit. Als bij Johannesburg? Indien de ontwikkeling zich ech ter voltrekt als 60 Jaar geleden bil Johannesburg, toen nog onbekend, thans een wereldstad, dan heeft de stem van. het goud weer gesproken en zal deze over de heele wereld weerklank vinden De stad Johan nesburg verrees als een paddestoel uit den grond en toen bleek, dat de Rand-goudvelden veel rijker waren dan die in andere wereiddeeien, groeide zij uit tot een stad met wol kenkrabbers, kilometerslange stra ten, een universiteit; toen werd Jo hannesburg ongelooflijk welvarend en werd het goud er als water uit gegeven. Zuid Afrika is reeds de grootste goudproducent ter wereld. Van de 25 miliioen ounces goud die het Brit- sche imperium Jaarlijks voortbrengt, levert Zuid Afrika meer dan de helft en wanneer de nieuwe goud aders zoo rijk blijkente zijn als men verwacht, ral de economische positie, niet alleen van Zuid Afrika, maar van het heele imperium aan zienlijk versterkt worden. Wij herin neren er evenwel aan, dat het ope nen van een diepe goudmijn soms meer dan twee miliioen pond ster ling kost en dat het vijf jaar kan. duren alvorens de mijn behoorlijke hoeveelheden goud gaat producee- ren.. Niet altijd fortuin Degenen die het eerst op goud aders stootten hebben lang niet al tijd fortuin gemaakt. In 1886 werd het geheim van een zeer groote ader inWitwatersrand verkocht vcor vijf pond t60.—Al te vaak- hebben speculanten hun ondergang te wij te gehad aan de goudkoorts. Het zoeken naar goud is een grillig spel. Odendaals Rust zal voorloopig de plaats zijn, waar de duizenden spelers zich verzamelen. Gebrek aan kunstmest en krachtvoer Oiize rundveestapel ls sinds Decem ber 1945 met ruim 56,ooo stuks toe genomen. Zij bestond In Maart 1348 uit 2.238.897 dieren. Vooral de toe name van het vrouwelijk Jongvee, alsmede de uitbreiding van het aan tal melk- en Icalfkoeien neemt hier bij een belangrijke plaats in. Deze ontwikkeling heett evenwel op de melkproductie nog geen oljzon- deren invloed uitgeoefend. Het schrai» voorjaar en het tekort aan kunst mest - waardoor de vQedselrijkdom van het grasland nog steeds niet vol doende is - hebben de productie uiteraard belemmerd. Uit een vol- gelijking met 1939 blijkt dan ook. dat het vooroorlogsche peil nog lang niet bereikt ls. De varkenstelling geeft een. ander beeld. Het totaal aantal varkens was in Maart ten opzichte van December 1945 met ongeveer 150.000 stuks terug- geloopen en bedroeg 1n Maart 830.194 'di. Ten. Deze vermindering houdt ten deela verband ..iet de verrichte huisslach tingen. Tevens zijn door den zwarten handel veel varkens verloren ge gaan Een andere factor ls het tekort aan veevoeder. De aanvankelijk voorgenomen uitbreiding van den varkensstapel kan door de optreden de schaarschte aan veevoeder niet ten uitvoer worden gebracht- Zoo- als de veevoedersituatie thans is, la zelfs een verdere inkrimping van denvarkensstapel noodzakelijk. De eerste Amerikaansche In- fan terie-divisie te Neurenberg heeft voor de Amerikaansche soldaten een verbod uitgevaardigd, in het open baar met Duitsche meisjes gearmd te loopen of op andere wijze te groote aanhankelijkheid te betoonen. Voor de jeugd Gijsbert wilde door al dat ge- staar net vra gen, of hjj mis schien ietsvan ze aan had, toen Zeven buiten adem binnen kwam rennen. Hij werkte zich door de menigte en hield halt voor het rustbed van Kunikulus. /Buurman MoL geeft geen ge hoor. Pa", meld de hij. „Dat is vreemd", zei Ku nikulus. „Ik weet zeker dat hij thuis is. „Er is veel zand", zei Zeven, „maar Mol Is er niet". „Misschien is buurman wel onder het zand bedolven".- opperde er één, „hij wordt een dagje ouderHet werd plotseling een oorverdoovend lawaai en allen be- spraken het mogelijk einde van MoL. „State", riep Kunikulus, „wij moeten er heen om te zien of hij te redden ls, lk ga meel" „Man, denk aan wat de dokter heeft gezegd, rust houden", riep Kunïkula bezorgd. „Vrouw", zei Kunikulus waardig, „het gaat hier om een dierenleven! Ik ben burgemeester, waar is mijn ambtsketen?" Kunikula deed er het zwjigen toe en kwam even later aangedraafd met een fraaie ketting van boerenkoolstronkjes, die zij haar man eerbiedig omhing. Steu nend op drie kleinzoons en een eigen dochter verliet Kunikulus aan het hoofd van de reddingsbrigade het hol. Gijsbert schuifelde aarze lend achteraan. Hij moest erg wen nen aan zoveel konijnen tegeiljk Op de plaats des onheils aangeko men, hield men halt. Kunikulus be keek de zand mass a met kenners blik en sprak ten slotte: ./Sier moet een graving teweeg worden gebracht. Graaft; kinderen, wat je „graven kunt". Nu is graven iets wat- kozijnen bijzonder goed kunnen, dus alle honderd konijnenredders stortten zich op de zandhoop en be gonnen er zich als razen den in te boren. Gijsbert stond er verlegen by. Hij had'nog nooit gegraven. Als Je je hele leven tn een hok zi,t hoeft dat niet. „Wel neef", zei Ku nikulus, die hem daar zoo werke loos zag staan, „doe jij niets?" en er. was lichte verbazing in rijn stem .Eh zei Gijsbert ..ik je wordt er erg vuil van. hè?" Hij had een erge hekel aan vies worden. Per slot had hij eens een eerste prijs gewonnen, hoewel, dat wel erg lang geleden scheen nuEr stond duidelijk minachting op Kunikulus* eezicht te lezen. ..Nou ja" zei Gijs bert gauw. ,Jk bedoel - en hij begon haastte on een leeg plekje, apart van d°n anderen aanstaken tot graven te maken. „Dat zonik ook zeegen", zei Kunikulus en keekbur- semeesteraebtig Gijsbert prutste wat met zijn voorpooten en duwde het zand;onhandig op zij HIJ. gooi de het voortdurend tn zijn eigen snuit en dan moest hij ophouden om luid en uitvoerig te niezen. On derwijl gluurde hij "oprij om te zien hoe de anderen bet deden, maar er was niet veel meer te zien want d'p hadden rich al helemaal in de aarde gewerkt. GSIsbert wroette mistroostig verder, maar boe meer hij sroef, hoe. beter het ging enten slotte kreeg hij er zelfs aardigheid in. Hij wilde net tegen Kunikulus zeggen „kijk ik es", toen hij de grond onder zich voelde bewegen en het volgend ogenblik viel.hij door het pasgegraven gat en kwam met een plof in de diepte terecht. Versuft bleef hij een ogenblik zitten. Er klonk geschuifel en er kwam Iets op hem af, dat vlak voor hem bleef staan. „Van wie ben jij d'r één?"* zei een stem. „ben je eetbaar?" en twee kleine kraaloogjes keken hem van heel .dichtbij aan. Gijsbert dook ineen hij het woord eetbaar en gaf geen antwoord. Het dier voor hem was veel kleiner dan bij zelf en dat gaf hem weer wat moed. Het had kleine voorpoten, waar ontzettend grote schephanden aan zaten. „Wel. wel", zei het en hfj gluurde Gijsbert nog eens aan, „dat Is zowaar een van m'n buurkinde ren, waar kom jij vandaan?" .Door het plafond'* zei Gijsbert en wees naar boven. „Je bad wel ereis kun nen kloppen" zei het dier. ..de Jeugd fceenwoerdte is anders dan in mijn tijd". Door het gat drong nu het ru moer van de reddinzsploeg. „Wat is dat voor lawaai", vroeg die van de schephanden. Gijsbert vertelde nu. dat ze bezig waren buurman Mol te redden, omdat bij bedolven was. ..Wat riep het schep- handends'er jk bprtoïv°a? Mol, de beste vraver van het bos iet is om te lachen." Wat verfc~»lden. die domme knaazdieren zich well D'p denVoTj 3 f^id. da? ze hpter kun nen sravm dan lk! Belachelijk! wat zif is een beter soort wroe- ten. het lijkt rterpens naar!" en hij snoof van vro^ws&rdïring. „Maar al dat zand dan - - opperde GïisbPri. die bezon te bezuipen, dat biï met buurman Mol sprak -Ttend9**. ze:Mol. „als lk toch een ean? era af. moet ik toch ereens met >et zand bh'ven en bovendien fk bpb die zanc daarin laten stor- tpn omdst niets meer te halen snan ie" en hti maakte met riin har»d«n eon eetgebapr „O. tuist". outsort nou a's U dan nipt tiorinimn h*>nt dan en ik maar" otj t>ij jrctr t»«T*vsi/w: naar het zat hoven ..Hoe moet ik er nu uit?**. Trtvyaff hl! IrtalriMac. Mot k"pk hem v°rbeped OT* aan. „Ik zat ie ze* Ml fort slotte, .en ev°n on rii" H'l b°von vlle- cfortcffi'i? +e p^qveri «riet riirj VTOOte on voor rtHchurt lot tien kon teilep. had blf pen frano ge- 1 Ifltor ctenrtpn W-o op.Tl e'ndjo van waar de refld'TVSOloeg konrteaehtig aan het maakt en ee-n d< de pteat.o. nov werk was. MARFAN SMEETS. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 3