RUIMBAAN GMT IU MET mmi Pinksterwijdings dienst Werkruimte ióantoacfneu&eteft butinteu&eien NEDERL. HERVORMDE GEMEENTE SCHIEDAM cwekvtoeduft SèfuUm,;.. OPROEPING Jongen OPENBARE VERKOOP!NG MEUBILAIRE GOEDEREN WSllem*^® Jóng REGELMATIG Waarschuwing Naaimachines GROEN'S NAAIMACH. HANDEL N.V. Wed. Ahrend Zn. Tegett-1 ./Augustus gevr. net1 MekJ«,bi) kindje „v«n 2 Yj**r« verder* hulp **nwézig voor dag «f dag. en nacht. Br. ..a*; 5 423 bureauvan dit blad." DANKBETUIGING Da Heer. «n Mevr. H. v. «L KLOETvan Da alen zeggen, mede namens wederzfjdsch*; familie, hartelijk/ dank voor da vele blijken van. belang stelling bij hün huwelijk on dervonden. Botterdam. *i Mei ;1M8 PIANO ©I kleine VLEUGEL te' koop gevraagd. Opgavo van prtji. merk en ouder dom. O. van Urk, Bentlnck- laan 45c. B'dim.'TeJef 4M28 RIV1ÈRA-HAL Raad voor' Kerk en Jeugd. - - Sectie- Jeugddiensten. - ZONDAG JUNI {len Pinksterdag) voor ouderen en jongeren in de Groote Kerk» Voorganger: Ds. J. C. J.DIJKSTRA. Ned. 'V- v. - Herv. Pred,"te Rotterdam. Solozang; Me). Greetje Bernard, van Schiedam, Sopraan. Aan-. -.1 vang: 5 uur. nam. -•/ AdmloiatratlM, belastingadvïo- Mn. tvcdorl, Administratie- en Advieskant; Hooikade 2. 5chi«- <S*m. TeL. 694 40. 'v 2 &30 uur Rlvlèra Orkest -r 11-1 uur Htkrni o ale-Orkes t Kuterp* 2 - 8.S0 Uur RWièra StrtJkkwartat- /.s - 8.30-7 Uur Rlvlèra Orkest TUIN t Jonge dieren, Woelende planten en heesters PriJsiraug It ec Irtoie blij el t ttn Allo bezoekers van;B1 r Dor p gedurende d« belde Pinksterdagen worden verzocht, een.keuze te doen. uit de 22 ten toongestelde reclamebiljetten. ontworpen door. leerlingen yan de Sa/ klas der Academie van Beeldende Kunsten. De. 10 .beste Inzendersontv&nfceir een prijs. Invulblljetten worden bO de ingang verstrekt; Jóng*tul met trouwplannen, toe- kea gemeub. of ongom, woon ruimte met gebruik van keuken.. Br. no S 425 bureau van dit hL /Witten, Gébr. -KleÜheeg's Wlt- tersbédtijf, Hoofdatr, 23V." Laat nu OW woning - witten. Zendt briefkaart of boodschap. ff vraagt voor divers* afdeeiingen MEISJES boren IS'Jaar,, voor \Y-.Inpakwerk en lichte fabriekswerkxa&ra- heden./ Hoog loon. Aanmelden lederen werkdag na 2 uur (behalve Zaterdags), - Hugo de Grootstraat -U.' - Rotterdam. Ia ruil zonnige flat. 3* étage. f kamers, keuken, Y badkamer centr. verwarming en warm wa ter) 1 voor benedenwoning met fulntje. Br.1 no. S 422' bureau ran dit blad:"/ Y-->11 - -Y D* houders van polissen van levensverzekering hos. 29L385 218.286 V 230.819 234.554 245.S09-W;p. 252.548 *52.550 - 254.549 259.121: j "260.781 X: .350.223 352.251 353.434 359.058 - 362.229 -i-r 363.254 363.934 372.395 373.Ü5S 373.235 ■374.145 - 380.626. 391.494 392.495 393.819Y 411.473 415.145 417.598 417.817 418.514 415.967 419.537 419.673 421.198 -.422.233 422.988 423.747X: 425.213 429/328" 430.057 .437.033 440.092V. 442.279 433.504 447.040' 447.078 447.081 ,447.785 448.091 9491924' 453.554 459.253 459.415 461.152 462.629 466.817 475.683 'L 477.232- 1 477.234 - 479.850 484.953 494,m der NATIONALE LEVENSVERZEKERING-BANK N.V., te Rotterdam, worden: opgeroepen, zich bU dey Directie- der. Nationale kenbaar ie maken vóór 22 Juni 1&4B, zullende^ anders conform de voorwaarden van deze pólissen een" DUPLICAAT worden afgegeven, waardoor de, oorSpronke-" lijke polissen waardeloos worden. Gevraagd prima kapster. J. DE RUITER,X Keikstr. 13. £chledam, BIJ de OEMÈÉNTE-ZD5KEN- HUIZEN van Rotterdam kunnen geplaatst worden:. DIENSTBODEN /-/ en- ARBEIDSTERS Loon van volwassenen f 26.88 par week. BIJ Intern perso neel wordt f 12-24 gekort voor voeding. Inwoning, ba- wasschlng en vrijo genees kundige behandeling. Bij gebleken geschiktheid kan na een jaar aanstelling in Y' pensioengerechtigden. dienst volgen. Sollicitatie* t* richten aan het Bureau Personeelvoorrie* nlng, Kamer Ui, Raadhuis, Botterdam, onder No. *54 Jjjevr. ter opleiding koperslager plaatwerker, MOL, Nieuwe «laven 237. Sierlijk en elegant als een sprookjesscJioentje, maar niettemin bijzonder/sterk, dank zfj he| uiterst degelijke handwerk.van 'onze Brabant- sche vakliedenziedaar het dubbele voordeel dat van Haren U biedt. Onze collectieluxe: damesschoentjes is", een féést voor hel oog. En bovendien: Redelijke prijzen- in -duren tijd!. - V In de Nieuwe Veilingzaal Mellevoysstraat 54. V.;- op VRIJDAG 14 JUNI 1948 van Antiek, Schilderijen.-Kunsti Boeken, sleradep, Textlel- etc. EXOTISCHE VERZAMELING INDISCHÉ-WAPENS GHOOTE PARTIJ LUXE GEBRUIKSGOEDEREN KIJKDAGEN:- Woensdag l* en Donderdag 13 Juni 1946 Van 10uur- Veilingbedrijf „STAD -ROTTERDAM" v;.:../ jac. perridon. N-B. Op verzoek worden goederen voor de volgende velling gratis afgehaald. Inbrengen, van goederen aan de zaal en Heemraadssingel 163, Tel. 36093 JOWKFmm.V WAALWUK Gizocur ,v plm."'' 50 ml. VOOR HET INRICHTEN VAN EEN BOEKBINDERIJ teven*1 UI PJC en 1/4 P.K. motor U koop - Adres: A. TEMPELAARS, Voord* U Rotterdam Het enthousiasme van DANSEND BOTTERDAM f Cwer*w ftSSEN ENZ MAKEN WIJ M DE DOOft U WCELE- togSTOfENWERINO FEE ZEN, «/.KLEED EN LOOFERS, MEUBELEN te koop gevraagd. a P. BERLIJN, Heemraadsslngel I06b, Telefoon 32569. l\| BERGWEG65-IEL49414ADUFRTEFR U yiBW®£HISIR)HIB.5MM Huvwltcn PIANO o! kleine VLEUGEL te koop gevraagd Opgave van pry*, merk en ouder? dom. G. van Urk. Bentlnck- laan 45c, R'dam, Tel el 499a Tijdschrift voor Jonge memchen Redactie: Hénrlëtte van Eyk, Wim Hora Adeina en A. Viruly Gcudfka Xün«(cnt!rken van De frane geven nog truir-ten bescheiden indruk van wat Ruim Baai* biedt-/ ..Z;: y-.' Vul onderstaande coupon |n eo •tuur on» deze retour. wi| zullen zorgen d*t U Ruim IWn regel matig ontvangt./ |ongemen>chen. vinden in Ruim Baan de lectuur die hen regel, caiitg een prettige kemike en thteres*a."?t«/ afleiding bezorgt. De g«e*öge artikelen van Car- mlggelt - De brieven uil Amerika van Adruan van der Veen De SportbeKhouwingrn van- /toss?\ NUMWttS Waal,'Dorpstraat 159 a (veer) Rhoon. Jack en gehaktmolen. Jac. Vlve, Lambertusstroat 68. Het enthousiasme van DANSEND BOTTERDAM Is enorm „The Internationals" België's beste dansorkest isphcDOmenaal Regelmatig komen er bij ons klachten binnen over colpor teurs, di* «ach uitgeven voor onze Tirma Naaimachine- Reparaties aan huls uit', te voeren en daardoor onzen goe den naam op dit gebied'misbruiken. Laat 'Uiv toch ai reeds zoo kostbaar bezit niet door ondeskündlgen. verknoeien 1 WIJ rep ar ee ren elkmefk naaimachine en garandeeren U goede en spoedige aflevering. Dus geen maanden wachten. •Wij-koopen alle soorten/en merken naaimachines, motoren,, traptafels, enz. Defect geen bezwaar. Grootste Reparatie-Inrichting van Rotterdam. Vier ambacht jsuaat 114 1— Rotterdam .Telefoon 36653 FILIALEN.IN ALLE BELANGRIJKE PLAATSEN VAN NEDERLAND -ROTTERDAM, n: Binnenweg 'in. Tel. '35845 3 UJneal Dan kunnen wij U nog helpen I Schrijf even aan de N.R.V1, de grote nrganiaatie, die het reizen beter en goedkoper tnaakl (al. 40 jaar lang) en U ontvangt inlichtingen ovér onze reuen naar NOORDWIJK v. f 25- per week af; LUNTEREN v. 29r •per week «f; ;;>/•'<'-• EPE (Velnwe) v, f 39.-. per week af, ënz. Het zijn eenvoudige reizen, waarbij het natuurgenot hoofd* zaak ie, mAAr het zijn toch échte N.R.V.-reizen, dus: tot in de puntjes verzorgd. Er is nog plaats (ook voor gezelachap* pen), tenminste als U vlug bent. Maak du* Uw keua en schrijf dadelijk aan de Afd. G.R, NEMRiANDSCHE REISVEREENIGING Z*«atraat 100-104 Télèleon 11.70.75 DEN HAAG in Mag. d* Jq«nkcif'. Talsloon 44AS0 AMSTERDAM I—10 m TE KOOP Te koop .lichte regenjas 25.—: colbert met vest m 48 35.—. Van Houtenstraat no. 20 d. is* -Te koop z.g.a.n. geheel-, gaaf groot bjvl tuig.'16 1n2,' geklasslflceerd no. 1083. Ge vraagd gafïeltulg 10-14 ra2. Trans --Brouwer, Oóstslngeï' 127. Delft.; I Te koop zware 110 volt boortol." Markerstr. 4a. Zuid. Aangeboden een nieuwe motorblnnenband 250 x IB in ruil voor fietsbultenband X 13/2. H. Timmer. - Schansstraat 55..":' - Rond breimachine (nw.);m. a. toeb. G. v. d. Lindestraat. 50 a 1 x.bellen. Na s uur.' Te -.kóóp aaneeboden een zwarte planoin 'g. st, merk "„Korietzny. ,J. Waterre;us, M'athenesserdijfc 381. Na 6 u. 'Aangeboden: Regulateurs-i klok. pielnweg li a. Te koop autoped op lucïit- - banden, En?, stopwatch oi, rullen voor kinderwagen. -Roosendaal. KL Vlsscherljstr. tio. 13a. na 7 uur. H Te koop melsjesraantel en wit bolero-jasje ongev. 14 j - Spoorsingel 86 a !e. Te koop aangeboden: Rose wieg; kinderledlk.: gr. box; hondenmaad. Voorschoterloan 123 Tel. 2872T. Te koop: 6 zware eetkam stoelen plus 2 fauteuils, br velouijs^b? kleed; 1 nw.-vloer kleed .(Belgisch); l.hulsknm.- lamp. Br. no. 5424 Bur. Hot .Parool -• - Pension, Amsterdam, l'-k gemeubll. Kooppr. *14.000 Inl.Z.Nieuw,veld, Stadhouders- weg' 120."Tel.46491 R'dam-, Café RestAur. Hilversum. RuJm bést. Kooppr. 33.000 Inl Nieuwveld, Stacfhouders- - weg 120: Tel. 48491-R'dam- B Té koop" aangeboden r Twee smoking-costuums v. o. tegen aannemelijk bod. Br no. 5362 Bur, Het Parooi. Te kóóp; Mantelcostuum; avondjapon,- 1e<L dameasport- jaste; h.-werkcostuum. Smita, Zwaanshals 286. TeL 43484., |'T« kixjp auto-accu's al* niéuw C V. Van Aarsen, Ple- tef de Hoochweg 121. Telef 31285. Te koop: Sport en heeren rijwiel; Cothlsche boekenk en complete encyclopaedic -v Oosthoek {ook-apart). Bent- huizerstraat 121 le, na 6 uur - B Te koop 1 spiegelkast 95.—; 1 middagjap. 55.—; twee 1 pers., spreien p.st. 35.—zwarte avondschoen. m, 40 f -- 85.—; zomerschoenen en 1 p. 1 teren schoentjes m. 3T; goudlak slabak met scho tel enz. 150.—. Gajentaan. Stadhoudersweg.142.cL Te koop Moderne radio (fkbriekstoeatel) m. zlchtb. «fstemhflHg. Te bévr. J. van Offeren.? Crooswijkadhew. 85 - NIenw pand te koop. Pak huis» vrij' bovenhuis met zl.- etagn {NJ./ln te richten naar verkiezing. Br. no. 6387 Bur. 'Het'Parool. r "'/y'.;, Te koop prima «chrljfma- - chlne (Hammond) 150.—. Osseweistraat 43 a; Tel. 32S541 Te koop: Een zwarte rij broek met leeren zitting en beenkappen; koffergramoph. met platen, merk, Majestrola. Vajj SpeUkdwarsstraat fia. Te. koop Doorstroomgey* aertje. Maaskade 72 a. - Te koop 1 carrier op motorbanden, gesloten bak; 2 gesloten carriers; 1 open Ylaa'dbakcarrler; 1 open laad bak; 2 onderstellen niet compleet; 2 heerenfietsen zonder banden. J. It- IRDRRB j mm MEER'ri,- B-Te koop Hoogfreq. app. m electr. a.n. 90.—. Van Hou- tenstraat 28 d Blij dorp. Aangeboden Kabe-Eurapa- album 3939. losbl. z. g. a. met 2500 zegels (geen Neder land;, Baroniestraat 46«..HL1- legersberg. ,-:-' B Te'koop lichte 'zomerman tel m. 38 4fl. Spsrtastraat 60. Spangen. Na 5 uur. B Tc koop Haardkachel, tn staat. Van de Schee. Beukelsweg 77. Tel. 36398. B Te koop hekschómmel; dxv. kousen E i s J.; kinder- onderg.speelgoed: nwe. nru schoene n houten zool - m.- 39. Br. no. 5417 Bur. Het Pa rool. B Te koop - l haardkachel; 1 tweepltsgasstel en ,3 graan molen m. steenen van 20 cM. Rullstroat 9, na 6 uur. Te koop: mandoline.. In fóudr. 30.—; kinderledlk. »w.) .-,20.—Y Van - Krimpen. De Vllegerstraat 7 a. H Te koop; Deg. v. o. hulsk ameublement; 4 st., T crap., dressoir,, ^-.uitschuif taf eL en haardfaiiteull. moquette bek. Nw. Binnenweg 3S6 Te koop smalfilmcamera m.M. lens Bertlot 1 1.9. ook- rullen voor phototoestel klelnbeeld of 6 x 6. Jan v.- Avennesstraat 44 b' boven. B Mandoline to. koop. aangeb- W Grashoff. Raephorststraai Te koop pr. 2 pers. ca no paddels of rullen voor grnmophoonplaten. Achter haven lib. Te koop :-,gramophbon-m platen; tafel; spiegel; 2 pits gasstel; mantelcostuum'm. 44 eenige dameskleedlng;- Breltnerstraat-24 a. •>-. re Laop i. kinderwagen box; h: frame; 2 wielen ti^mmelremmen. - Btider- dijkstiï^t 19 a. V-Y..'1 B - Te koopWaschtell; waschstel;:jnó mantel; jurken; poffertjespan; 3-plts petro-' leumstel;-, elastlekerT kousen G W: Burgerplein 2 b l x b, Te 'koop 3 stuks :z.vS> a. n. hutkoffers tegen'35.— per atuk, plua eenigc.Yklelne koffers. YVeltman, Da/- Costa- straat "14. B Aangeboden: plano, kruls- snarig L g. SL Gevr.: dames- en heerenrijbroek en - laarzen m. 40 en 44. L. Veldt, Eras- musslngel 10 b; /Tel. 47684. B Te koop :slaapd!van; schuiftafel: 2 pers. eiken le dikant; 4 stoelen. Zaagmolen straat 124 a <bea.l,' -Te koop bont van steen- marters. Heemraadsslng. 274b. B ,,.,Te .koop.-, mantelpak, nw. ai/ 46. Drlevrlendenstraat *4, na" 6 uur. -•/.Y..>'./-.;;- B Te koop schoorateenloo- per;-kin der seryles je «n kln- dergramophoon, Schepenstr "b; TeL 49368./'. Te koop gouden heeren- horloge -of - rullen voor hee- rencost. m. 59—52, Breede HlIIedUk 13 b. l x b- - tb koop IJzeren 2 pers. le dikant met spiraal. Na b u., Mulder, v. Speljkstraat 121. Z koop z.g.a.n.; blank eiken 2 pers, sLkamerameu* blement 700, Gevr. 1 pers. opklapbed. Na 19 uur, Nobel- straat 8a; B Te koop Siameesche ka tertjes, 10 wV oud,; e ven f. .„te gen textiel. G. J. Mulder- itr 2b.•••"•"v:;Y; Kinderwagen te koop v.o. In goeden, staat.. Na 6 uur. Van wijngaapden, zwaans hals 342, Y Y'1Y-/' r-:Y^Y-Y' B Te koop prismakijker,- mi croscoop m. Zeialensen, mo- torlaarzen. jasje m. 48, wlnd- Radio te koop. Te bez. van 9.3012 uur. Breltnerstr. no,. TT C., Te „koop: Nw. tuinamen- biement voor 1/2, winkelprijs v. o. babycape (licht blauw). Spoed. Spaans, Davldstr. 29 a. H. li, IJsberelders -Te koop aangeb. 2 Alasea-lJs- mach. 25 1. m". motor. Te 'zfeh A. A. .Kriesch. Schleweg f- H. Te koop .slaapkamérr, ameübL;;-4 st.*, 2 .fauteuils; tafel; - plano; boekenkast; regenjas gr,- m; Beyr.; Noord- singel -J.78- - „Te koop aapgeb^Electr. broedmach, gr. 175 eieren. Te bevr._ Th.Jacobal. 47 Dver- schic/ -f;v B Te,, koop handschoenen, wit wildleer,'" nw. m. 7 3/4. 8 174,*, B 1/z. Math/" "dijk 360 a I, na 6 uur. B Te koop aangeb. 1 pr bt.;d. schoenen^ m. 39J/2; l p. W; linnen 'pumps':m. 3a, hoo- ge hak. Ligusterweg 1 bü Plataan weg. Te koop Chlq. dames mantel; "nee ren jas (nw. m.); Lastex-corselet., kl. m. Alles z. g. a. n. en v. o. kwal. Te bevr. 7—9 uur 's avonds, es- senburgslnfeel" 24 b bov. B Te koop dressoir; 4 st-: ultschulftafel; 2 kleine--tafel tjes (rond) alles v; o- massief eiken - en perman. vulhaard. Bakker, Vanl Beuningenstraat no 13. Te koop 12 voetsjol, geh. compl. 'l tuigen met "eert. Chapel,; Croosw. weg 82, Tel. B Aangeb,: open haard .85 grenieten keukengootsteen .3S- Br. no. 5443 Bur. Het Parool. H^Te koop .-herderbUond 9 mr^oiid.Yllef 'voor kinderen P. Sande, Batavierenstraat 4, 3 x bellen. B Te koop aangeb.omvor mer 12 volt In - put;, output 273 V. 110 ml ,a.,;E.„ de Wette Vroesenlaan 8-: -V Te koop okl finish 'slaap kamer met. tollet en eenige Perzische kleede-n. Sonoystr. 11 b, BHJdorp. Te koop pracht avond japon m, 40 56.—bureau lamp 12.—; 2 pr. schoenen m. .37; hooge hak Visser, Bergsdhelaan 64 c. Aangeboden badjas, nw. 25."—;: zijden Yslrandpyama. Iets 'bijzonders 45.—; nwe- léderen portefeuille 10.—; Jlu-Jllsu-boeken - drle-deellg als-nieuw 15—-schouÖer- tasch,. iéder 20.—. Lijster- beslaan 47, Schlebroek. B Té "koop salon kast met plck-up en 50 platen; 'model motorboot afm^ 80 C.M.; tus- schen" 7-^-B' uur n.m/ van Méurastraat-32 (West) le et- fl Te koop KL blanke B. M.- zelljacht in pr. staat 950.— Praat, Postbus 898,. Tel. 254B0 Te koop modern -3-deellg bankstel 400..—.Schouten; Keucheniusistraat 19 R'dam, Bergpolder. ■/'/-.; Te koop aangeb.plm. 200 •MZ.' vlaggelljn v.-, o.; plm. 12 M2. tuinslang v. O.; 2 koperen kandelaars; i meisjesmantel I. to j.Yv. o. nieuw. Br. no. 5429 Bur. Het Parool. Y Te koop: eiken radlokast voor zelfb,; benzinelamp; kl primus; tapdoo* 4/16 t. :m. i/2. le PIJnackerstraat 138 b, pak huis.' V.Y YY -:Y B Te - koopzuiver zij den wittetrouwjapon met. sleep en diadeem 165.—YDé Jong, Gordelweg .69. ;- Te koop Trouwjapon 150.—. Br. no. 5463 Bur. Het 'Parool.'f y YY': ff Zellboof te koop. Een In pr. staat zünde B. M. zeUb. 12 M2 geheel compleet cn zc-llklaar. Prijs 1300. Post box 970. Salamanderkachel le koop 23.—. Goedhart, Heer Da- n!ë!straai 58 Zuid. Te koop ventiel trombone C en lage .stemming, pr^ trompef. Van de Veldelaan 11 Hillegersberg. -• Te koop: gouden héeren remonlolrttorloge; tevens ha vengezicht, Evert Moll, zon der .lijst. 85 x 80..Br. no. 5467 Bur. Het Parool. B Te koop: electr. treinspoor O. Te bevr. na 7 uur. Van de Kroft, Voorschoterlaan 6 b. H Te koop aang€.4>»I pers. opkLapbed.-m. splraalbak en matras, ombouw en gordijn. Br na.-;5469. Bur. HetParool. B Te koop -stofzuiger. Vam- pic; r.mandoline. Lange Hllle- weg '/X7tlv-Y:."vY. fl ,:Te, koop modem- Phlllps- radlo.- .Ultra,-'- lange en korte golfafstemoog, type 845 A. Hogenbanweg 152 b Oud Ma- thenesse, Te koop: handwagen, snel weger; radiotoestel. Oude Binnenweg 122. TeL 27757. fl Te koop: 2 beige m&ntel- cost. eneen bL mantelcost. ra 38—42; Jongens jasje, leeft. 6 J. Sta tensing el 41 a bnd/ b. B Te kóóp relswleg met bedje, M. Blanker, Schans 62 e R'damYW. ■>:■*-,'v t B Te - koop rL heeren .deml coyercoat m. 52 o, kwal.; 1 theekast; 1siaande. schemer lamp; 1" banjo; A partij jon- sens leesboeken; 1. zw. man tel m.' 48; 1 pr. waterlaarzen m. 43 rdeuw; 1 petr, kachel, en wat jongenskleeding l 15 lf jaar. ,R. Sm»,"; Staring^ plein U b R'dam;. - fl Te /koop zeilboot m. 14 M. goed tuig ev. apart 375.—; B.M. 875.—;/ ze 13 cursus Bergsche Plas." Peulen, Me- rellaan' 5 H'berg/- Tel.;46 WONING RUIL fl Woblngrull. Wie ruJlt/mUn woning (ben. huis) te Haas trecht, gelegen' aan provin cialen weg, -voor woning te Rotterdam,.le etage 7 Brieven aan W. Baars, Waalhaven O Z. 9,- Rotterdam,'-; Woriingrull. BeléUge 3 k„ k.. 4 p. w. omg. Plein- weg. vóór grootere woning. Br. nor 5464 Bur. Het Parool. WoningruII Haarlem. Vrij buts; kamer ensuite, Bruin- zeel-k.. 2 sl. k. v w 2 zljk., douchecel, zolder, tuin 40.— p. m., tegen woning met si. k. R'dam Delft Dordt of omg., tot 50.— p. m. Br. no. 5461. Bur. Het Parool.- fl Wie ruilt winkelhuis 7 ruime woning, omtrek 'Mid dellandstraat voor woning met werkplaats. .Br. no. 5455 Bur. Het Parool. B WotilngrulL VrU bovenh. met 1 kamers en" keuken in Voorburg." te rullen" voor een vrij boven- of benedenhuis met.8 kamers en keuken Sn Rotterdam (Btljdorp. of Wes- ben). Br no. 544B Ruy. Het Parool. -/;• -• B nullen.' Modem zonnig huls, k., keuken, kelder en tuin, voor bei-etage, Br. no. 3436 Bur. Het Parool. Y fl WoningruII: le etage, 3 fc. ensuite, rij kamer, keuken, 25,— p. m. op netten stand K'dam-W.. voor grootere wo ning of heerenhuls R*dam-0. Br., no. 5484 Bur. Het Parool. B Woningruil. „Gevr. vrij bo^ venhuls of etage,/ bev. plm. 5 kamera met voor- doch. be slist achterbalcon. gelegen te Blijdorp of Schiedam; voor mooi/.ruJm vrij huls. 6 kam. en garage te Amstelveen. Br no. 5506 Bur, Het Parool. fl Wie ruilt le elage Berkel- schelaan. voor huisje Tuin dorp-Vreewijk r Br. no. 5447 Bur; Het Parool. - wonlngrull. Pracht le et.,; kamers, keuken, w&ranae, ij: zolderkamers, ""kolenhok; mooi uitzicht, voor ben. huls of belétage- Dordtschelaan, ?1IJ nsheeren l aa nPleinweg .01 omgeving. Br., no. 415 Adv. Bur. Betcke, BeljerUndsche- laan -no. '-ïaoYY-Yv'" Y, -y;'y-Y Wonlngrull omg. Heeren- veen'.naar R'dam of.'IJsSel- monde of ged.- van woning. Br. E. HouL«ma, Wapenstraat 27 R'dam-Zuld. Runen. Kleine woning bev. kamer, slaapkamer en, keuken, v. grootere woning. Br no. 5428 Bur..Het FarooL Rullen. Belétage, t kam, badk... keuken; gr. kelder, huur 34.—, gelegen Schle weg, voor beneden- of heel huis.- Hoogere .huur .geen be zwaar. Br. no. 63 Kiosk Schleweg. ff Woninxrull te Rotterdam. Aangeb. mooie; vri woning' 8 kamers.'keuken, 2. w.c^ bad- huiskelder, tel., 45.— p. in. voor. nette woning/met pak-.. huis- of- grooten kelder en teL Br. po. 530S Bur. Het Parool.; - '•*-•// 'G B Aangeb. vrij bovenhuis R'dam-N. voor kl. vrijstaand huisje m. flinken tuin of lapje grond ln de Laag Zestlerüi. polder of Schleland. Br. no. 5392 Bur. Het Parool. Rullen. Vrij huls. met twee kamers en aparte keuken en. grooten tuin en twee"- aparte slaapkamers, le Bergscheh- hoek, voor mooi huls f in- de stad. -Br. no. 5504 Bur. Het Parool, .Wonlngrull m. alle plaat sen d. geh. Nederland. Uw adres....Wonlngbur- A. N.'-B.» Vespucclstraat 9L A'dam-W. TramL 13 of 7 KUILEN flllgnon-schrijf machine in ruil aangeboden voor compl. damesfiets. Nwe.. Binnenweg 348 b.Y' :--'-Y-/-.:.r' Aangeb.: 2 per*, eiken slaapk. ameublement, ln rul] voor tandem en merkradlo. Nwe. Binnenweg 348 a." Telef. '39370. 2 nwe. buitenbanden 23 'x 1/2 ruilen voor banden-26 x 2. of regenjas groote maat, costuum of vloerkleed. D. Ejengs, Provenler5Str. 13 Tel. 47614. B' Rullen zw. lederen dames- mollèrea m. 39, v. m.37. II. Bruintjes, Straatweg aa c Hil legersberg. B Rullen. Bordeaux r. leder, d.schoenen 3/4 hak m. 39 In pr. st v. d. schoenen pl. hak m. 36. Courzandscheweg U Heyplaat - Wie ruilt lange br, leder, damesjas m. laarzen voor 1. g st.z. dameswintermantel of bontjaaje m. 42—44 Br. no 3468 Bur, Het Parool. B Rullen. Prachtig ledlkantje commode,1 hang*- en legkast, en fauteuiltje voor 1 pers. opklapbed m. eiken ombouw. J. M. Teeuw, Rosenveldstraat no. 43 c. Y B Ruilen 2 Eng. bulten- en binnenbanden voor Tn g. st.' z. vloerkleed 3 x 4. Te koop; z. g. a. n.' kookhaard 80.— w. J. Moellker. Gaffelstraat 42 b 3 x bellen B Wei ruilt 2 nw.binnen-., en b,banden en rugzak ra. draagstel, voor. wollen; stof y. damesjapon, damesvest of derg; Gal, Pleinweg 1M d.v B Kuilen, in goeden staat zijnd .Wlltonkarpetv, compl. wecktoestel. Br. no. 545ft Bur. Het Parool. Rullen. Engelsche fiets, kaleigh, sporimodell - rullen tegen een merkradlo. Philips Erres, Telefunken of let» dergelUks Br. no. 5449 Bur. Het Parool. B Kuileu z. g. a. n. wit linnen zomermantel m. 49—42 vcor zomer- of wlnterjapon. .m. 42, Blokland 7. Rullen. 2 1/2 M pr man telstof voor 6 kn. witte wol, event, ook te koop. Busken Huetstraat 148 b. Tc ruil aangeboden 2 k. en keuken te Amersfoort, legen dito te Rotterdam. Br. no 5441 Bur. Het Parool. Kuilen. Aangeboden nieu we donker bruine suéde dameschoenen m. 391/2 voue damesschoen, m. 371/2. geen hooge hak. Mn then esse rweg no. 29 b. B Rullen 1 p. damesmoliére® z.- f. a. n-vvoor baby-cape. y event, ook te koop. J. de Heer. Bruingtraat

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 4