HEB JE AL GEAUTO-NUMMERD 1 1 I I Duizenden prijzen uitgeloofd worden V DE SCHIEDAMMER Tegen Arnold Meijer werd vijf jaar geeischt Propaganda gemaakt- voor den vijand; Yoor zijn goede bedoelingen een te hoogen prijs betaald II Politierechter Directie van V/ilton in vrijheid Seyss' verhoor ten einde Een duur hapje TELEFOON I TELEFOON NRS. *5430 EN 693M POSTGIRO No. 398844 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM JUNI 1946 WOENSDAG Opsporing van nazi-spion verzocht ABONNEMENTSPRUB PER WEEK SI CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS i 9.OS ZESDE JAARGANG NO. 135 Opsporingskwestie ter sprake Onder groote belangstelling U gis teren voor bet Bijzonder Gerechtshof in 'Den Bosch de zaak behandeld tegen den voormaügen - leider van Nationaal Front, Arnold Meijer, wien ten laste is gelegd, dat hU in de jaren 1930 en 1941 door zijn-publicaties in het weekblad „De Weg" en het dag blad „Nederlandsch Dagblad" opzet telijk ten voordeeie van den vijand propaganda heeft gevoerd, gericht op het'breken van het geestelijk verzet van het Nederlandsche volk tegen den vUandeliJken bezetter en het on trouw worden van dat volk aan zijn regeering en de gemeenschappelijke zaak der tegep Duitschland strijden de mogendheden. Na een rel requisitoir elschte de procureur-fiscaal, mr. Deelen. tegen Arnold Meijer vUf jaren gevangenis straf, ontzetting nlt de kiesrechten en'het verbod een ambt uit te oefenen voor het geheele leven. In de tenlastelegging, met het voorlezen -yvaarvah de procureur-fis caal mr. F. A. J. Deelen de zitting begon, waren passages opgenomen van niet minder dan 28 artikelen .van de hand van Arnold Meijer en ge publiceerd in bovengenoemde pers organen. De ondervraging Gedurende zijn ondervraging be toogde Arnold Meijer, dat het schrij ven van zijn artikelen niet alleen' diende om zijn volgelingen -voor te lichten, maar ook om de bezettings autoriteiten te bewegen een voor Nederland gunstige politiek voeren. Wat ik als mijn voornaamste taak zag, aldus Meijer, was het verhinde ren, dat Mussert aan de macht kwam, want dat beteekende annexa- - tie. President mr. Th. R. J. Weijers: Uw bedoeling was misschien goed, maar objectief bezien hebt gij toch ern stige fouten gemaakt. Meijer: Als ik nu lees, wat Ik In 1041 schreef, denk Ik ook wel eens, dat het fout was, maar dat kon lk toen niet weten. Ik was er veel liever mee opgehouden, maar dan was Mussert aan het bewind gekomen. Ik moest dus alle narigheid en intimi daties van'Duitschlands zijde op den koop toe nemen en het was ook noodzakelijk, nuen dan een beetje stroop!Lkkerij te bedrijven. President: De Duitschers hebben eens de schuld voor uw krant be taald. Daaruit blijkt toch, dat de Duitschers voordeel In u zagen, Meijer:..In- zooverre, 'dat zij nie mand liever dan mij voor hun kar retje wüden spannen en. daarom trachtten zij mij te sparen. Toen de oproep aan de Amster dammers ter sprake kwam zei de president: ,,Die is toch zeker niet geschreven, om de Duitschers te grieven, U laakt daarin de sjscntane staking". Meijer: En toch was zij anti-Duitsch bedoeld. Nu ik alles weet, erken ik, dat sommige woorden ongelukkig ge kozen waren. Ik sta echter ook nu nog op het standpunt, dat deze sta king geheel was gemaakt door' de communisten en er niets spontaans aan was." „Maar als de staking er eenmaal is", zeide mr. Wijers, en zijn stem xlonk hard en verontwaardigd, „als een uiting van verzet tegen deDuit- schers en de W.A., om dan te zeg gen, dat zij dw?as en.dom is en de stakers uit te maken voor Joden knechten, dat Is dan toch een taal, die den Duitschers naar den zin moet zijn." Meijer: „De 20U 't ook niet geschre ven hebben, als ik geweten had, wat ik in 1942 wist. De communisten wil den alleen maar herrie hebben en ik wist, dat de Duitschers van plan wa ren, de staking desnoods door een bombardement te breken." Hterna werden twee getuigen in het voordeel van Meijer gehoord. .Requisitoir In de namlddagzltting begon het re quisitoir van den procureur-fiscaal, mr. F. A. G. Deelen, waarin hij een overzicht gaf van zijn beLeid inzake de arrestatie van Meijer. Dat Meijer zich nooit op de Koningshoeve te. Tilburg heeft gemeld, die door den sous-chef van het militair gezag als plaats van Jnterneering was aangewe zen, moet betreurd worden. Had hij dat wel gedaan, hij zou velen veel hebben bespaard. Meijer gaf als reden voor zijn wegblijven op, dat zijn verdediger de zaak niet duidelijk aan hem had medegedeeld, Na de Ontsnapping van Arnold Meijer zijn alle mogelijke pogingen gedaan hem te arresteeren. Spreker heeft zich ateeds alle rechten voorbehouden en, wat Arnold Meijer ook elschte, als eenlge concessie toegestaan, dat hij niet in Vught, maar elders zou wor den geïnterneerd, Op 12 April heeft spr. doen weten, dat ook deze con cessie zou warden Ingetrokken, als Meijer zich niet binnen 24 uur zou hebben gemeld. Toen Is Meijer geko men en hij werd geïnterneerd in „Ave Maria" te Tilburg. Met tegenzin, naar hU zei, doch noodgedwongen, ging mr. Deelen daarna in op de kwestie van den speurtocht naar Arnold Meijer door den RUksdultscher Kleft c.s. en de rol, die de algemeen regee- rlngsgemachtigde Koos Vorrink daar in heeft gespeeld. De wUze, waarop deze speurders zich in mijn ambts gebied hebben gedragen, aldus de procureur, zal binnenkort berecht worden voor de Bredasche rechtbank. Kleft is gearresteerd. „Geen wonder", aldus spreker, „dat de ge zamenlijke procureurs-fiscaal over wogen hebben, of zij nog langer in w.„waren de verantwoordelijkheid te blijven dragen.". Ook de minister-president Is in deze zaalc gemengd. Na een hem gebracht WEERBERICHT In het binnen land meest ma tige, langs de kust krachtige wind tusschen N.O. en K.W., half of zwaar be wolkt met kans op eenlge regen,, vooral in de O os? telUke provincies. Morgen overdag Iets koeler dan. vandaag. Zon op 4.19, onder 21.00. Maan op 21.00, onder 4.04. Waterstanden Rotterdam: le tU 4.13, Z« tü 16.3! iiur. bezoek door Kleft en Schultz heeft de minister-president tot den minister van oorloggezegd, dat hij gestooten was op een complot om Arnold Meijer uit handen van de politie te houden, en dat vermoed werd, dat Arnold Meijer ln een mili tair gebouw verborgen werd gehou den. Daarom gaf de minister van oorlog den speurders een bewijs van toegang tot militaire gebouwen. Wel iswaar bleek hem bij navraag, dat da minister-president niet volledig was ingelicht, doch de secretaresse van den algemeen gemachtigde Vorrink, die tevens zijn dochter la, verzekerde hem, dat alles tn orde was. Terwijl echter de speurders zich speciaal be riepen. op een regeerlngsopdracht is duidelijk gebleken, dat geen enkele minister, hun een opdracht heeft ge geven. Ook de heer Vorrink heeft volgens, zijn eigen verklaring geen opdracht gegeven. v Vervolgens ging mr. Deelen over tot de bespreking, vaii de ten laste legging: - •*-'• Aan den vijand bulpverleenen om vat, ook propaganda maken ten gun ste van den vijand. De geest van Metjers artikelen kan bezwaarlijk va- derlandsch worden genoemd. Terwijl alles wat jong en flink is in Nederland tracht verbinding te zoe ken met Engeland, schrijft Meijer over „het voor zijn bondgenooten ge-, nadelooze en trouwelooze Engeland", zoo ging de procureur-fiscaal voort en hij las uit elk artikel die zinnen voor „waarmede Meijer speelde in de kaart van den bezetter en zich dis- tancleerde van zijn eigen landge- nooten." „Ik wil aannemen", aldus vervolg de mr. Deelen, „dat de nationaal- fronters zich door deze „deutsch- freundliche" uitlatingen niet van de wijs hebben laten brengen, maar het waren er slechts 12.000. Men moet respect hebben voor de wUze, waarop verdachte gestreden heeft tegen de N.S.B. en spreker kent persoonlUk geen anderen dagblad schrijver, die zoo fel en zoo openlijk tegen de N.S.B. fulmineerde. Dat, boezemt ontzag in. Had h|j dezelfde houding aangenomen tegenover 'de Duitschers, verdachte zon hier niet hebben gestaan. „Ik zLe", aldus de procureur-fiscaal, „Arnold Meijer niet als een verrader, maar wel als Iemand, die door zijn geschriften een funesten Invloed had op de massa". HIJ requireerde hierna vijf jaar ge vangenisstraf. Verdediger; aan het 'woord. Vervolgens was het woor-d aan den ..Verdediger, mr. J. -J.- A. v. d. Putt, die verklaarde verheugd te zijn, dat .de. zaak thans is beland in de koele sferen des rechts. '"Hij' betoogde dat "N. y. en Arnold Meyer voor den oor log onbetwistbaar goed vaderlandsch waren.. - Er moet dus wel iets heel bij zonders gebeurd zijn, dat hij thans hier terecht kan staan wegens het opzettelijk bevoordeelen van den vijand. Ook na de bezetting echter zijn er talrijke feiten te zijnen gun ste aan te halen. Daar zijn op de eerste plaats de tallooze artikelen, brochures en redevoeringen, waarin hij niet alleen de N. S. B. heeft aan gevallen en afgemaakt zooals nie mand ln dien tijd durfde doen, maar waarin hij bovendien de onrechtvaar dige elschen van den bezetter met kracht heeft afgewezen en de eer en onafhankelijkheid van Nederland tal- looze malen hartstochtelijk heeft ver dedigd. Een andere aanwijzing ten gunste van Meyer is de houding van den bezetter tegenover hem en zijn werk. Herhaaldelijk zijn hij en zijn mede werkers ter verantwoording geroe pen. Nationaal Front is tenslotte door de Duitschers opgeheven. Ar nold Meyer zelf kreeg hulsarrest en over zijn vermogen werd een be heerder aangesteld, die het heeft ver speeld. Ben vreemde betooning voor een bevoordeeler van den vijand, aldus pleiter. Na nog te hebben gezegd, dat men aan de vruchten den boom kent, en dat vele volgelingen van Meyer zich goede Nederlanders heb ben getoond, die vaak bij het verzet betrokken waren en ln concentratie kampen zijn omgekomen, betoogde pleiter tn den breede, dat 't systeem van den procureur-fiscaal om slechts een klein aantal van de artikelen van Meyer en daaruit dan weer slechts enkeLe passages ln de tenlaste legging te gebruiken, ondeugdelijk Is. Met deze methode kan men niet alleen Arnold Meyer laten hangen, maar ledereen, die tijdens den oor log geschreven heeft. Arnold Meyer Is zeker niet minder een goed vaderlander dan de leden van *t driemanschap der Ned. Unie. Arnold 2fc\jcr bij het verlaten van het Bijzondcr Gerechtshof,in Den Bosch Nationaal Front was minder glad, minder gepolijst, misschien mag ik zeggen, minder geciviliseerd dan de Unie. Daarom is Meyerfy.misschien ook minder geciviliseerd.'behandeld dan de leden .van hetdriemanschap. Het Is de vloek, die op deze politie ke processen rust, dat er altijd on gelijkheid zal blijven ia de vervol ging en in de behandeling. Wanneer de politiek zich met bet recht be moeit, dan Is het eigenlijk :aJ mis. De vraag besprekende; of Arnold Meijer het geestelijk verzet van het Nederlandsche volk heeft'-'willen br*: ken, betoogde pl.; dat hij ook op zijn. manier en wel op zeer krachtdadige felle en openbare manier" verzet heef! gepleegd, speciaal in zijstrijd tegen' de N.S.B, Er zijn talrijkemedebur-" gers, die de methode varf.het verzet van Arnold Meijer de meest Juiste vonden, die zich gesterkt voelden door zijn artikelen. Ar. -. Pl hekelde hierna wat hij;.noemde „de letter- en ketterjacht pinds de bevrijding". Ongemerkt zijn- "rij hier gekomen - aldus mr. v.'d. Putt - op het thema van minister ^Burger: niet of iemand fouten heeft, gemaakt is beslissend ten aanzien vbd *zijn va- derlandsche gezindheid, maar of hij fout is. De opvatting van minister Burger wordt .thans wel".door. ieder een aanvaard. Het was de verstan digste opmerking, die ooit 'een minis ter over de politieke berècbtlng ge sproken heeft,.En hij la erdan ook over gevallen. Is er gedurende de bezetting een.schrijver, over politieke onderwerpen geweest, die-geenfou ten gemaakt heeft? Ja, .dét was de schrijver, dienooit iets geschreven heeft. Dit staat gelijk met de maagd! van wie de Lbtijnsche dichter gewag maakte, die kuisch was gebteven om dat niemand haar:; ooit; tets gevraagd, 'had,' y - y'. ■v.JHe||er:spreekt Tot slot sprak Arnold Meijer. HU zetde o.m.: „Ik heb gevaarlijk en gewaagd spel gespeeld met den be zetter. maar ik heb het gespeeld als een principieel aanhanger van het vorstenhuis en als een m 1, die zijn vaderland Hef heeft. Mijn eer en le ven liggen thans in Uw hand en als gij vindt, dat ito met een landsverra derlijken geest bezield was dan ver dien Ik de doodstraf. Ik zeg dit ln den ernst, die er bij past. Ik heb. tijd ln overvloed gehad er over na te denken. Een veroor deeling zou voor mij ondragelijk zijn." Een stercofoniseKe radio- uitxending - Zaterdagmiddag van half vijf tot vijf uur kan elkeen de sensatie van de eerste stereoronische radio-uit zending ter wereld ondergaan, wanneer hU vooraf in zijn huiska mer twee radio-ontvangers doe samen met een buurman, kennis of familielid! opstelt en het eene op Hilversum I afstemt en het andere op Hilversum II. Ui de studio staat een kunst- hoofd opgesteld met op elk oor een microfoon. Elk der van deze uit gaande electrische kanalen wordt naar een afzonderlijke zender ge leid. Merkwaardig Is, dat men deze „ontvangst als zat men in de zaal bij de executanten" men kan elk instrument localiseeren en de verplaatsing daarvan duidelijk vol gen zoo snel heel gewoon vindt, doch zoodra men zich op de klas sieke ontvangst hoort overgescha keld bespeurt wat men eigenlek mist. De Stichting Radio Nederland zal de ontvangst van rapporten over deze uitzending zeer op prijs stellen. „Met gesloten deuren" Soms, midden in een zitting, moe ten publiek en pers de zaal trit. De saai; wordt' behandeld met gesloten deuren". Foor het publiek is .dat niet zoo leuk, maar och, dat wacht buiten rustig tot de deuren weer opé-n gaan voor een openbare affaire. Maar wij, .arme beroepsnieuwsgierir gen, ons knaagt eoo'n verwijdering van het tooneél aan het kranten- hart. Want wat is erger voor een nieuwsgierig mcnsch dan van een geheimzinnige kwestie wel het een en ander ga-de te- slaan, maar er het ware niet van aan den weet te ko- ■ment. Daarstaan we dan op de gangby de wachtkamer, vlak achter die „gesloten deuren". Zagen we nu .maar heelemdal niets, dan was het nog tè dragen, maar we zien juist genoeg om langzamerhand wee te worden van nieuwsgierigheid. Als kind trof my eens den slag, buiten de circustent te moeten blyvon, omdat de voorstelling uitverkocht was. Ik stelde mij op terzijde van het wagenpark, hoorde de muziek daarbinnen, het applaus, de gespan nen stilte plots, en wat het ergste was: ik zag de artisten en paarden in- en -uitgaan. Geen honderd gala voorstellingen hebben dit gemis ooit kunnen goed maken. Ook nu weer zien we de artistenin- en uitgaan. Eerst de beklaagde, een vierkante vrouw van Belgisch makelij, 1net een ietwat-verwoest gelaat. De fantasie riflrt traag en zoekend. Maar ze krijgt een zweepslag ah even later de eerste getuige wordt afgeroepen. Een_beeldschoons Italiaansche schr\jdt gracieus tn de richting van de tent ik bedoel de zittingzaal. Zij is geheel in het zwart gekleed en haar groote donkere oogen staren droevig. Toch houdt s\j het hoofd met het madonna-gezichtje omhoog en als de deurwaarder de deur voor haar opent, doet hij denken aan den koster van een .kathedraal, die een versche weduwe binnenlaat. Nimmer drie dóet da fantasie zenuwachtig zigzaggen als een hond die z'n- baas kwijt ts. Het is een man met een jockey-pet en 'een wel zéér ongunstig uiterlijk. Achteloos trapt hij, alvo rens binnen te gaan, ecu halve Ca- mei uit op de frissche tegels van de gang. De verbeelding werkt nu op volle toeren. Zij veronderstelt verwerpt, combineert, raakt ver ward: die ewarè Bels heeft natuur lij; de arme zwarte engel vastge bonden, terwijl het griezelige mottige ventje-met-de-pet haar den hals afsneed. Ach, natuurlijke niet; de madonna is meegekomen om te ge tuigen. Maar hoe ter wereld .komt die combinatie dan by elkaarf-W-elk drama wordt daar nu onthuld achter die „gesloten deuren"!. Daar kom cn zo al uit de zoal, de drie hoofdrollen. Voorop de zwarte mys terievee schoonheid. Vlug loopt zij naar buiten, stapt in de. gereed staande auto en zoeft weg. De Bel- se-madom gaat linies, in de richting van het Noordplein, de- jockey-pet stevent naar rechts, op den Bergweg af.' Eaadselctchtig blijft het tot het 'einde. Nee, geen honderd openbare zaken sullen dit gemis ooit kunnen vergoeden De procureur-fiscaai bü het Bij zonder Gerechtshof te 's-Graven- hage heeft last gegeven tot in vrij heidstelling van C. H. Teschma- cher, F, Muller en A. C. Metzelaar, directeuren van de- N.V. Wilton- FJjcnoord te Schiedam, alsmede van enkele lagere functionnariss. 1 in die vennootschap. Naar wij vernemen beperken de feiten, die in deze zaak ten- laste gelegd kunnen worden, zich tot medewerking aan de uitzending van arbeiders naar Dultschlano, alsmede economische collaboratie met den vijand. Uit het voorgaande volgt dus rechtstreeks, dat invrijheidstelling is geschied hangende het nader on derzoek en in afwachting van de berechting. AUe betrokkenen 'sijn thans om trent 13 maanden gedetineerd ge- wees1- en vast staat wei, dat niet gezegd kan worden, dat zij den vijand hebben nagelooper óm bij hem in het gevlij te komen of om orders van hem te verkrijgen. Hetkruisverhoor door den Fran- schen aanklager over de rol van Seyss Inquart in Nederland werd gisteren beëindigd. Seyss zei, dat van Eet in beslag genomen joodsche ver mogen veertien millioen zjjn gebruikt om het kamp Vught in te richten De rest, ongeveer vierhonderd mil- hoen, was niet door het rijk benut, doch. nog aanwezig In het „Vermo gen- und Rentenanstalt". Seyss gaf ook toe, dat hij de - liquidatie van het vermogen der vrijmetselaars loges had uitgevoerd. „Hebt u niet gedreigd, dat het Nederlandsche volk zou hongeren voor de spoor wegstaking?" vroeg Dubenest. Seyss ?af toe een embargo op schepen te oebben gelegd, doch zeide, dat deze maatregel niet een groot practlseh effect had, daar het verkeer toch reeds was onderbroken door de scheepsvorderingen der weermacht. Ten aanzien van de economische plundering zeide Seyss,-dat hU vol komen begreep, dat het Nederland sche volk de Dultsche economische maatregelen als plnnderïng onder vond, doch htj hield vol, dat deze kwalificatie juridisch te rechtvaardi gen was. Goering had de opheffing der deviezengrens gedecreteerd en Funk was er tegen geweest. Tijdens een overzicht heeft advo caat Steinbauer de bewijskracht van het verhoor van Christiansen, eer gisteren dóór den Pranschen aan klager aangeboden, betwist. Hij bood als bewijsstuk voorts aan bet be sluit van den Hoogen Raad van 12 Januari 1942 en de sterftecijfers in Nederland, die zouden moeten aan- toonen, dat onder Seyss* civiel-be- stuur de volksgezondheid niet sterk achteruit ging. „ïvïisschien had ik nog meer kunnen verhinderen en het spijt mij wanneer dat niet ge beurd Is", aldus de woorden waar mee Seyss zijn getuigenis over Ne derland besloot. Coedewaagen gearresteerd De voormalige secretaris-generaal van het departement.van Volksvoor lichting en Kunsten, dr. T. Goede- waagen is dezer dagen in de Engel- scbe zóne in Duitschland gearres teerd. Hij was ondergedoken in het administratief apparaat van het ge allieerd hoofdkwartier te Hannover. Hij zal binnenkort worden overge bracht naar Nederland. 1 Rotterdam, Donderdag De olifanten in Diergaarde Blij- Dorp hebben gedurende de beide Pinksterdagen niet over belangstel ling te klagen gehad. Meer dan 35.000 personen zagen zij langs hun ruime terrassen trekken. Zoo'n aantal menschen brengt voor de dikhuiden-magen zooveel versnaperingen mee, dat de oppas ser het olifantenmenu op feestdagen moet rantsoeneeren, om maagover ladingen te voorkomen. Of „Willy", de olifant, die al eenige jaren erva ring heeft, met dezen maatregel niet erg ingenomen is en zich voor „Pinksterdrie" en volgende vacan- tledagen zijn portie bij voorbaat heeft willen verzekeren, of dat er een andere gedachte in „Willy" is omgegaan, wie zal het zeggen 1 In ieder geval heeft de oppasser op 2den Pinksterdag ernstig over het gedrag van z'n pleegkind te klagen gehad. Een bezoekster kwam namelijk, zeer uit het veld geslagen, vertellen, dat Willy brutaal haar handtasch met inhoud en al in zijn keel had laten glijden. De onthutste oppasser, die er om bekend staat z'n pleeg kinderen in alle eer en deugd groot te brengen, moest nu dus hooren, dat één daarvan, nog wel liefst aan een dame, een handtasch ontfutselt, inhoudend 48.en een aantal dis tributiebescheiden. Van het gestolene zal wel niet an ders te voorschijn komen dan een verwrongen beugel Een woordvoerder van. het Chl- neesche ministerie van Inlichtingen heeft verklaard, dat de berichten uit Pelplng, volgens -wélke de Chinee- sche nationalistische comandant ln Mandsjoerije de wapenstilstand van 15 dagen zou hebben opgezegd, niet juist zijn De Chlneesche regeering Is vastbesloten den wapenstilstand te eerbiedigen om het voeren van on derhandelingen te vergemakkelijken. U ZOO MOET EET NIET! De kinderencfje aan onze prjjsrrüvf i „Heb je al geautonumvicrd«ritten meedoen, motten zich ook aan dc verkeersregels houden en dus op het trottoir blijven: Be enen binnen boord! Alle Jongens en meisjes gaan natuurlijk meedoen aan de groote prijsvraag van Het Parool; „Heb Je al geauto-nutnmerd Het wordt een prijsvraag en tegelijk «en soort wedstrijd. Sommigen van jelui hebben al een 'aantal b|] elkaar. Bewaar ze gued en netjes en verzamel er zooveel je kunt, want over enkele dagen gaan we jelui vertellen wat Je. er mee verdienen kunt. Maar het moeten echte nummers zijn hoor! Niet spie ken of. overschrijven l We willen alvast vertellen, dat er duizenden prijzen worden uitgeloofd. Véél mooier dan tennisballen. Giste ren; hebben we al verklapt, dat «r een tocht met een vliegmachine van de K. L. M. kan worden verdiend en een vacantlerelsje. Maar er komt nog veel meer. We moeten bf) dezen wedstrijd een beroep doen op de ouders. Alle vaders, moeders en voogden van deelnemende kinderen worden straks benoemd In de reusachtige jury. Nadere bijzonderheden hleromLrent volgen. We willen echter dezen ouders verzoek»ji er aan mee te werken, dat het- nuto-nummerklnderspel onge vaarlijk blUft In het verkeer. Neemt daarom de leuze van Het Parool over: Allemaal auto-nummeren, mSür. blljrt op het trottoir! Als de kinderen zich niet aan deze regels houden,1 mogen ze beslist niet meer meedoen. Toch witte suiker De ongeraffineerde, i.g. „bruine" suiker, die in omloop gebracht zal worden, is voor de consumptie uit stekend geschikt, doch in thee komt ze niet zoo goed tot haar recht, om dat ze niet „neutraal" feenoeg van smaak is. Hier volgt een recept voor de „fijnproevers' 'om de suiker wit te maken, waarbij weliswaar iets van de suiker verloren gaat. Men ooet in den- filter van een gewone koffiepot inplaats van koffie een weing bruine suiker en giet dan voorzich tig. bij zéér kleine beetjes, koud wa ter over den zoeten inhoud. Het wa ter zal langzaam doordruppen en als een licht gekleurde stroop inden pot terechtkomen. Dit werkje moet zeer voorzichtig gebeuren en het op schenken bij uiterst kleine hoeveel heden, wil men voorkomen, dat de suiker oplost en geheel verloren gaat. Wanneer het doordruppelende water geen kleuring meer, vertoont, is de su;ker „gewasschen" en kan zij in de, thee worden gebruikt, zon der nasmaak. De stroop kan als zoetmiódel uitstekend in de pap ge bruikt worden. De natte suiker wordt nu uit den filter gehaald en uitge spreid om langzaam te drogen (vooral niet verhitten of ln de zon leggen). Wilhelmus Stephanus van Dam, geb. te Doetinchem 26 Aug. 1897, van beroep vischhandelaar, Laatste adres Hofwljckplein 38 Den Haag, wiens opsporing door de P.RJL te Den Haag wordt verzacht. Door verraad van Van Dam en van een zekeren Van Wezel, die onlangs ia gearresteerd, werd in 1941 de or ganisatie StJjkel, een groote groep illegale werkers bestaande uit mi litairen, politiemannen en burgers, door den SD. gearresteerd en naar Berlijn overgebracht, waar tiental len doodvonnissen zijn voltrokken. Slechts vier van hen zijn ln leven gebleven. Tegen een maandloon van 200 werkten de verraders als „Holizei-Angesteliten" van 1940 1945. Signalement van Van Dam: Groot, forsch, donker type draagt vermoedelijk een uilenbril, loopt eenigszins gebogen ln de schouders, Tewaterlating Het circa 21000 ton metende mo tor-passagiersschip, dat voor reke ning van de N.V. Rotterdamschö Lloyd op de werf „De Schelde" to Vlisslngen is gebouwd, zal Maan dag 1 Juli te water worden gelaten. NIEUWE BONNEN Aanvulling bonnenlij st voor do eerste helft van de 7e periode 1946 19 t.m. 22 Juni). Elk dervolgende - bonnen geeft recht op het koopen van: Bonkaarten KA, KB, KC 606 331 alg. 250.gram jam, stroop enz. 332 alg. 100 gram koffie 333 alg. 50 gram cacao 335 alg. 250 gram waschpoeder A 61 reserve 1 ei Bonkaarten KF 606 379 reserve .125 gram boter Bonkaarten LA, LB, LC 60G A 50 melk 2 liter melk B 50, C 50 m. 3 1/2 liter melk 244 aardapp. 1 kg. aardappelen 245 aardapp. 200 gram brood Bonkaarten KD, KE 606 831 alg. 250 gram, jam, stroop enz. 832 alg. 50 gram cacao 833 alg. 250 gram waschpoeder- Bonkaarten KG 606 877 BMV 125 gram boter 878 Suiker .400 gram suiker Bonkaarten LD, LE 606 D 50, E 50 m. 6 liter melk 744 aardapp. 1 kg. aardappelen Tabakskaarten enz. T 32 2 rants, tabaksart. V 32 100 gram chocolade of suikerwerken X 32 100 gram chocolade of suikerwerken Bovengen, bonnen kunnen reeds op Vrijdag 14 Juni worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen, waarop eerst met ingang van Maandag 17 Juni mag worden afgeleverd. De bon A 61 voor X ei blijft geldig t.m. 6 Juli. De bonnen 878 suiker voor 400 gram suiker blijven eveneens geldig tot en met 6 Juli. In verband ïnet de bevoorrading van den handel la het mogelijk, dat de suiker niet overal onmiddellijk verkrijgbaar zal zijn, Bij deelneming aan maaltijden van de centrale keuken moeten al daar de bonnen „248 of 74B vleesch" voor vleesch en „244 voor r vleesch en „244 aardappelen" r aardappelen worden ingeleverd. DROP EN HOESTARTIKELEN. Voor de periode van 8 Juni Vm 20 Juli 1946 zijn geldig verklaard de bon. nen van serie -U van de namens het prijsbureau voor genees- en verband middelen verstrekte aankoopvergun ningen voor drop- en hoestartikelen, calcium pepermunt en anüstabletten. De eenheid ts bepaald op 1 kg. De eerstvolgende bonnen aankondiging vindt plaats op 6;jull. &.s. Nieuwe petroleumbonnen Gedurende het tijdvak van 16 Juni t'm 13 Juli zal op de bonnen 334 en 834 algemeen 2 liter petro leum verkrijgbaar zijn. Prijzen van nieuwe aardappelen De nieuwe aardappelen worden met ingang van Maandrg 1? Juni in dis tributie gebracht. De aanvoer zal niet toereikend zijn om op alle bon nen directnieuwe aardappelen te verstrekken. Men zal daarom ook nog genoegen moeten nemen met oude aardappelen De prijs voor den consument be draagt voor nieuwe aardappelen 18 ceni per kg. voor de groote en 10 cent per kg. voor de kleine aardap pelen. Voor oude aardappelen blijft de prHs van 10 cent per kg. gehand haafd. Bij thuisbezorging mogen deze prij zen met 1 cent per kg. worden ver- h ogd.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1