Heb je al geauto-nummerd De Spaansche [kwestie Yoor den Veiligheidsraad - DE SCHIEDAMMER Sjahrir stelt voorloopige over eenkomst voor Een spoedig accoord noodzakelijk MEER belasting voor hoogere MINDER voor lagere inkomens Volgende week Zater dag worden de prijsen bekend gemaakt Feyenoord versloeg Suriname met 8-1 RED EN ADM. LANGE HAVEN HI SCHIEDAM TELEFOON 6SJOO ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK *1 CENT PER KWARTAAL f 4^- LOSSE NUMMERS f O.W ZESDE JAARGANG NO. 136 HET PAROOL ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHÏEDAMSCHESIN GEL «t ROTTERDAM TELEFOON NBS. .25430 EN 88300 - POSTGIRO NO. 39864* Bankier: AMSTZBD.. BANK TE BOTTERDAM' VRIJDAG 14 JUNI 1946 Politieke geschilpunten zouden later behandeld moeten worden Sjahrir heeft gisteren in een In terview verklaard, dat de ïndone- lische tegenvoorstellen betrekking hebben op een voorloopige overeen komst, waarbij verschillende politie ke verschilpunten buiten beschou wing «uilen worden gelaten- Deze punten zullen bij de onderhandelin gen, welke later zullen worden ge houden, moeten worden bespraken. Sjahrir. verklaarde,, dat de formu leering van de Indonesische tegen voorstellen op de republikeinsche ka binetszitting van eergisteren, bespro ken was. Hij gal toe, dat de Jongste 'gebeurtenissen hiermede bedoel de hij blijkbaar den toestand in riet binnenland van Java en de kwestie- Tangerang vertraging van de de finitieve. formuleering tot gevolg hadden gehad, doch op zijn laatst zouden de tegen voorstellen aan het begin van de volgende week worden overgelegd. Deze tegenvoorstellen zullen' een antwoord vormen, op het Nederlandsche voorstel, dat dr. Van. Mook, tegen de verwachtingen der Indonesiërs in, reeds een week na zUn terugkeer uit Nederland aan de Indonesiërs heeft overhandigd. Sjah rir hóópt, dat, terwijl de oplossing "van de geschilpunten hangende is. door de tegenvoorstellen „.een voor loopige overeenkomst onder oogen zal worden gezien, die ten spoedig ste tot resultaat zal hebben, dat de Nederlanders en de Indonesiërs tot samenwerking komen,- hetgeen men zoo noodzakelijk acht met het oog op den huldigen toestand op Java. Hij gaf als zijn meening, dat, moch ten er moeilijkheden, ontstaan, deze alleen op de concrete puntenbe trekking zouden kunnen hebben en niet op den vorm en het karakter van de tegenvoorstellen. Wat betreft het bericht, dat het Nederlandsche standpunt inzake de overgangsperiode Nederlandsch- Indlsche regeeringskrmgen achten thans een kortere periode dan een generatie aanvaardbaar ver klaarde Sjahrir, dat dit een weder- zijdsche toenadering zou kunnen be vorderen. - De moordpartij te 'Tangerang Gevolg van Chineesche provocaties De republikeinsche minister van' voorlichting, Natsir, heeft op een persconferentie verklaard, dat de gebeurtenissen te Tangerang groo- tendeels aan Chineesche provoca ties moesten worden toegeschreven. Zoojuist was hij teruggekeerd van een tocht naar het gebied van Tangerang, waar hij een onderzoek met betrekking tot den massa moord op de Chineezen had inge steld. Volgens hem waren er U2 Chineezen gedood en worden er 40 vermist. Acht.bandleten warer door de TRI neergeschoten. Hij ver klaarde, dat de Nederlandsche troe pen eenige malen de rivier de Tji- eadane waren overgestoken en een groot aantal huizen in brand had den gestoken; de Indonesiërs had den een honderdtal huizen in vlammen doen opgaan. Als reactie hadden de Chineezen daarop een zelfde aantal huizen In de asch ge legd. Hij verklaarde voorts berich ten te hebben ontvangen, volgens welke de Chineezen te Tangerang de Nederlanders hadden geholpen bil het opsporen van Indonesiërs. Een deel der Chineezen was met automatische pistolen gewapend. Volgens Natsir zijn er in den al- lerlaatsten tijd geen botsingen meer geweest en keeren vele Chineezen weer naar hun dorpen terug. Over de Chineesch-Indoneslsche moeilijkheden aan Sumatra's West kust waar men voornemens is alle Chineezen te interneeren kon Natsir geen enkele inlichting geven. Speurder naar Arnold Meyer voor de rechtbank De Amsterdamsche hulprecher cheur K. die gearresteerd werd in verband met den bekenden speur tocht door Brabant naar Arnold MeJJer, zal 22 Juni om 10 uur ineen speciale openbare zitting voor de Bredasche rechtbank terecht staan. Hem wordt ten laste gelegd opzette lijke wederrechtelijk3 v nheidsberoo- ving van Janssen uit Tilburg. .Hij wordt verdedigd door mevr. mr. Ma xi rel uit Amsterdam. Officier van justitie is mr. v. d. Dussen. Er bestaat, naar wij vernemen, •He aanleiding voor de verwachtte» dat in het proces Klef de heer Koos Vorrink als getuige décharge zal optreden. Het schaaktournooi te .Zaandam De uitslagen van de' gisteren te Zaandam voor het internationale schaaktournooi In de meestergreep gespeelde partijen luiden: MuhrlngEkström f21/2: Znosko Borovsky—Eu we o—u Thomas—List 0I; Soultonbeieff—Stoltz 01; Chris- toffel—Szaba 0—1; Wood—Kramer O—I. Kampioenscompetitie Naar de K.N.V.B. mededeelt, is. het programma voor de competitie, om het kampioenschap van Neder land als volgt samengesteld: 16:;;Juni" Limburgia—N.AjC.: 22 Juni Ajax—Heerenveen, N.A.C. Limburgia, N.E.C.Haarlem; 23 Juni HeerenveenAjax. Haarlem N.E.C.28 Juni Heerenveen—Lim burgia; 29 Juni HaarlemAjax, NA.C.N.E.C.; 30 Juni Ajax— Haarlem. N.E.C.—N.A.C., Limbur- gia/Hoerenvpen; 3 Juli AIbxLim burgia) N.E.C.—Heerenveen, Haar lem—N.A.C.; 1 Juli Limburgia— Ajax, Heerenveen—N.E.C., N.A.C.— Haarlem: 10 Juli Heerenveen— N.A.C., AJaxN.E.C., Haarlem— Limburgia; 14 JuUN.A.C.—Heeren- veen, N.E.C.Ajax. Limburgia Haarlem; II Juli Haarlem—Heeren veen; 20 Juli Ajax—N.A.C., N.E.C. Limburgia; .21. Juli. Heerenveen Haarlem, N.A.C.—Ajax, Limburgia N.E.C. Wij merken hierbij op. dat uit de indeeling van Limburgia blijkt, dat het destijds door M.V.V. Ingediende protest is afgewezen, waardoor het kampioenschap van Limburgia in district VI een feit is geworden. MMi J£3Ó$t M ITALIË EK23 REPUBLIEK resultaten van het referen dum cijn bcUnd ffeworden, volpcn drulike discussies voor let Quirinaal, het Komrildtfh paleis te Lome. 7 Von Klèffens critiseert de aanbevelingen der subcommissie Compromis-resolutie van Australië De Veiligheidsraad is gistermid dag bijeen gekomen ter bespreking van het rapport der sub-commissie voor de Spaansche kwestie. Dr. Evatt {Australië) bracht een compromis-resolutie ter tafel. Deze hield in, dat aan de origineele aan beveling „een oproep van de alge- meene vergadering om de diploma tieke betrekkingen met Spanje te verbreken", het alternatief wordt toegevoegd, dat „naar het inzicht van de algemeene vergadering eeni ge: andere actie kan worden onder-" nomen, welke onder de vigeerende tijdsomstandigheden Juist en nuttig lijkt". Evatt verklaarde, datde gewij zigde' resolutie een „positieve actie" beteekent en dat de raad hierdoor een plooibaarder voorstel kon.doen, terwijl de macht van den raad er niét door zal worden verminderd. De Amerlkaansche afgevaardig de- Johnson,, verklaarde z. voor het "nieuwe voorstel- van-; diC Evatt„ en zeide, dat het den raad niet past precies.de lfjn vast te stellen, die de algemeene vergadering moet aannemen; Dr. Evatt's. nieuwe reso lutie slaagt:er voor een groot deei In deze moeilijkheid te ondervan gen. Hij verklaarde verder, dat de Vereenigde Staten zich niet gebon den voelen ten aanzien van de hou ding, welke zij in de algemeene vergadering zullen aannemen. De afgevaardigde der Sovjet- Unie, Gromyko, zeide, dat het rap port der commissie bevestigde, di t het bestaan van Franco's bewind In Spanje een ernstige bedreiging vormt voor het bewaren van den vrede. Gromyko verklaarde tenslotte, dat, aangezien de Veiligheidsraad een lichaam Is, dat practische maatregelen moet nemen om het gevaar voor oorlog te voorkomen, deze doeltreffende, snelle ea prac tische maatregelen moet emen. -welke deze bedreiging van den vre de kunnen wegnemen. De Nederlandsche afgevaardigde, ar. Van Kleffens, critiseerdt de aanbevelingen der commissie, maar 1 zeide, dat hij ter wille van de een- stemmigheid, niet tegen zou stem- Ef«en' wilde echter volledig vrij zijn indien en wanneer de kwestie door de algemeene vergadering zal .worden behandeld. Hfl was niet geestdriftig over de resolutie, van de sub-commissie, daar „indien de Veiligheidsraad het rechten goede reden heeft om in deze kwestie handelend op te tre den, hy het nn moet doen en de kwestie niet naar de algemeene vergadering verwijzen, daar wij zelf een verantwoordelijkheid heb _n» welke wfl verplicht zyn te vervul len; maar indien wU niet dergelijk recht of goede gronden hebben, laten wy dan niets doen" tot Maan dag. 'De raad werd daarna verdaagd^ Umberto vertrokken Naar uit gezaghebbende bron te Home verluidt, beert De Gasperi aan idejS*- ministerraad -medegedeeld, dat Umberto Rome heeft verlaten weg naar "Portugal. Na afscheid te hebben genomen van het personeel van het Quirinaal en zbn lijfgarde.begaf de ex-k-oning zich, vergezel d van Lucttero, den leider der democratische partij, Sog- jm, directeur van de Corclre looi- bardo en Luptnacei, directeur van het' blad Secoio, naar het .vliegveld. Het vliegtuig waarmee de ex-, koning zich in ballingschap begeeft, zal eerst Madrid aandoen, waarna de reis naar Lissabon wordt voort gezet. Vier geallieerde jagers vergezelden het vilegtutg van Umberto. Bij zijn vertrek heeft Umberto een proclamatie achtergelaten, waarin hij protesteert tegen 1 et uitroepen van de republiek vóórdat het hoogste rechtscollege over den. uitslag der verkiezingen een definitieve uit spraak had gedaan. Het vertrek van Umberto veroor zaakte in het Zuiden groote beroe ring. Opbrengst 25 milliocn gulden meer DE ingediende wijzigingen in ons .stelsel van inkomstenbelasting be oogen een verzwaring van den aanslag voor de hoogere en een verlichting voor de lagere Inkomens. Voor ongehuwden is het. voor gestelde tarief iets milder dan het bezettmgstarief. Voor gehuwden zonder kinderen wordt het belastingvrije inkomen met 1'3 verhoogd tot 1000. De loonbelasting zal zooveel mogelijk bij de inkomsten- belasting" moeten aansluiten. Zij, die loonbelasting betalen, kv men dua uit bil gaande tabel eveneens opmaken, waar zij aan toe zijn. Bij de. vermogensbelasting zal het verschil tusschen ongehuwden en gehuwden worden verkleind, eenerzij ris door een verhooging voorihn belastingvrije vermogen der ongehuwden van 7.5O0 tot ƒ.10.000 en anderzijds een verlaging van het belastingvrije' vermogen per kind Van 7.500 tot 5000. De omzetbelasting zal onder uitsluiting van de eerste levensbe hoeften worden verhoogd van op 3V», waardoor de opbrengst van dez belasting geschat wordt met 95 mtliioen te zullen toenemen, terwijl men van de wederinvoering van de weeldebelasting een bate van 35 mlllloen verwacht. Successierechten ln de rechte lijn worden verhoogd; de geschatte meeropbrengst zal 14 mlllloen bedragen. De Vennootschapsbelasting wordt tot 25'/« verlaagd, waarvan de op- brengstverminderfng op 15 mil liocn wordt geraamd, ter wij' de Vermogensbelasting op lichamen word* verlaagd (geschatte daling 22 mlllloen). Een gedeelte van de reserveerin gen voor financiering uit" eigen middelen en voor compensatie van toekomstige verliezen zei van heffing worden vrijgesteld, waar voor een belastingverlaging van f 100 millioen wordt geraamd. Onderncmingsbelasting zal tot landbouv Vdry ven worden ultge- oreid, wat een extra-^ate van 30 mlllloen moet opleveren. In totaal schat men, dat de be- last,in gopbrengsten met circa 25 millioen zullen toenemen. Inkomstenbelasting De nieuwe tarieven van de In komstenbelastingen beteekenen voor sommigen een belastingverla ging. voor anderen 'n belasti? gver- boogteg, doch minister Lleftn'-k - heeft er voor gezorgd, dat dc te'.ale opbrengst gelijk b'eef. Vo'.cns de bestaande tarieven werden de on gehuwden te zwaar belast, terwijl de groote gezinnen relatief te wei nig ln de belastingen bijdroegen. Ook gehuwden zonder kinderen, die een inkomen hebben yan minder dan 7000.— per Jaar, komen in een gunstiger positie. Het belas tingvrije minimum wordt voor hen tot 1000.— verhoogd. De kinder aftrek wordt eenigszins verruimd voor de zeer hooge inkomens, en sterker verlaging der inkomstenbe lasting is thans nog niet mógelijk, doch de minister vertrouwt, dat deze over eenipe -jaren wel zal kun nen 'plaats hebben.. Omzetbelasting Minister Lieftinck bepleit voorts een verhooging van de omzet-be- lasting. Hij wil het percentage van. twee op drie procent verhoogen. Dit moet echter gepaard gaan met een vrijstelling daarvan voor eerste levensbehoeften, als aardappelen, melk en brood. De weeldebelasting, welke ln 1940 was komen te verval len, wordt zy het in wijzigden vorm en met een aan merkelijk hooger tarief weer inge voerd. De hoogte van het percen tage van heffing zal worden vast gesteld door de Kroon, met dien verstande dat niet hooger kan wor den gegaan dan vijf en twintig. De schepen der binnenvaart en lucht, vaartuigen wil men van de omzet- belasting vrijstellen. Er wordt ech-: ter wel voor gezorgd dat de binnen scheepvaart niet boven het vervoer per trein, motorrijtuig, etc, wordt, bevoordeeld. Het internationale vervoer van goederen wil de ml. er niet ln de heffing van omzetbelas ting betrekken. Vennootschapsbelasting Dc vennootschapebeiastihè sai- over de (boek)-jaren, welke na 31; Dec. '44 eindigen, tot 25V# verlaagd worden. Hieromtrent wordt in de; toelichting- nog opgemerkt, dat oo vóór den oorlog in het grootste van de niet-Europeesche deelen ven het- Koninkrijk de vpnnóotsrhaps «las ting naar een tarief yan 25V* werd geheven. De vermogensbelasting voor'licha- gehuwden lk men zal van 5 tot 0.50 per 1000 ^.worden verlaagd, terwijl het mini mum bedrag van 120, hetwelk verschuldigd is door btanenland- scbe vennootschappen, welker ka pitaal geheel of ten deele ln aan deden Is verdeeld, zal worden te- - ruggebracht tot 6. Voorgesteld wordt deze vermogensbelasting na 1 Jan. 1947 geheel af te schaffen. Voorts mag voor het eerst bij het einde van het boekjaar, dat in of met 1946 afloopt, onder de aftrek bare passiva een onbelaste reserve 'Iiwi'itt vt'ivm- worden opgenomen. Dit geldt zoo- eenleszins ge- wel voor hen- die belastingplicht t L win voor rif* inlrornrt.pnhPlftSt.inB. nl< 4.00Ö 5AW «.100 63.40 182.60 238.00 455JM) 623.00. -760,00 l,2a3,C0 l.SlZ.flC 1.900.00 a.zeo.oo 0.031.00 29.495.00 48.134.00 66.944.00 «5.394.0D OUd 86.80 816.73 868.55 1.S37.80 t.7S5.5<r 2.107.05 3.341^5 9.880.00 32.780.00 51 953.00 71,126.00 89,089,00 nieuw •oud nieuw oud nieuw 16.90 57.20 36.30 SS.60 133.10 50.60 105.60 19,60 198.50 243,10 131.50 190,30 ,78.00 318.00 - 392.70 239,50 316.80 181,50 454,50 544,50 362,50 443.30 273.00 556,50 645,70 457,50 544,50; 160.00 965,00 1.025,20 840,00 873,40 717.00 1.145,00 1.177.00 1.011.00 1.025,20 079,00 .1.452.00 1.404,70 1.302,00 1.252,90 1.154,00 2,529,00 2.227.50 2.335.00 3.052.50 3.144,00 7.049,00 6.468,00 6.B07.00 7 6.154.50 6.766.00 24.891.00 25=459.50 24.771.00 25.063:50 24.495,00 41.846,00 41.893,50 41.644.00 41.497,50 41.439.00 59.947.00 60.500,00 59 651.00 60.500.00 59.354.00 "0.245,30 75,363.00 77.945.00 75.383,00 77.755,00 zijn voor de inkomstenbelasting, als voor lichamen, weifce onder de ven nootschapbelasting vallen. Deze on belaste reserve mag ten hoogste 20°/i bedragen van de waarde der lichamelijke zaken, welke voor de uitoefening van het bedrijf worden gebruikt of van de op deze zaken gevestigde zakelijke rechten en ICV van de waarde der bedrijfsvoorra- den, alsmede 10*A van de waarde der overige activa. Hiermede wordt een plafond aangegeven, waarboven de onbelaste reserve niet kan stij gen, Dit plafond Is echter niet al tijd even hoog en varieert naar den omvang /van het bedrijf. Voorts wordt nog overwogen de onder de bezetting ingevoerde com- missarissenbelasting te doen ver dwijnen en de opbrengst van -or. - mfessriatcu zwaarder te treffen tn de inkomstenbelasting. Ook af schaffing, vais het Besluit op de DivLdendbeperking 1941 met zijn - thans .-. niets méér opleverende superdividendbelasting: en herkaj i- talisatiebelasting is bij den minis ter in, overweging. 3 kinderen oud 17 te 80.30 147,40 243.10 354,75 443.30 721.60 873.40; 1,101.10 1.897.50 5.857.50 24.867,50 41.101.50 60.142.50 75.383,00 De jongen» en meisjes die deel nemen aan de prijsvraag van Het Parool: „Heb Je al geauto- nummerd?" moeten een paar dingen goed en héél goed onthouden. Dege nen die zich niet aan de spelregels houden.-mogen beslist niet meer mee doen. De belangrijkste spelregel Is, dat we nooit nummers mogen notee- ren als we niet op het trottoir staan. Een. vliegtocht, of een vacantlereis. een tent. of een autoped - en wat er meer aan hoofdprijzen zal komen - mogen dan erg belangrijk zjjn, we willen, beslist niet dat er ongelukken gebeuren. Er zijn er gebeurd, vóór wij de prijsvraag ultsehreven. Tbans moeten wij de "kinderen en dus voorai ook. de ouders nogmaals wij zen op het gevaar, wanneer de ver zamelaars ln hun té groote enthou siasme den rijweg opgaan. Natuur lijk zijn de autonummer-verzame laars hierbij ook-in de belangstelling dier automobilisten aanbevolen. Ook zij dienen (als altoos), goed op te let ten en de maxlmumsnelheden ln bet oog te houden. Een tweede spelregel ls. dat er des avoi. na zevenen niet meer geauto- nummerd wordt Grootere Jongens mogen later buiten, maar.'zooals gis teravond, om negen uur. willen we geen kinderen meer op straat zien. Om zeven -uur Is h afgeloopen: dan wordt er-niet meer verzameld- Deze Neurenberg wordt bekort Dr.. Wimmer getuigt voor Seyss-lnquart Het gerecht te Neurenberg heeft onder, scherp protest der verdedi gers medegedeeld, dat nieuwe maatregelen genomen zijn tot be korting van den tijdsduur van het proces. De gezamenlijke verdedigers van de individueel beschuldigden zullen voor hun pleidooien slechts veertien dagen mogen gebruiken. De aanklagers hebben genoegen ge nomen met slechts drie dagen voor hun requisitoirs. Daar de bewijs voering voor Von Papen, Neürath. Speer en Fritzsche nog drie weken zal vorderen, zal de zaak tegen de indivioueele beschuldigden dus ze ker in Juli gesloten kunnen worden met dien verstande, dat het oordeel van het gerecht eerst zal volgen na behandeling van den aanklacht tegen de organisaties. Het besluit van het tribunaal tót beperking van den tijd voot plei dooien heeft onder de beschuldig den en verdedigers groote beroering verwekt. Streichers verdediger kreeg van rijn client terstond, een briefje met de opmerking: „Daar aan ziet men weer dat het vonnis by voorbaat geveld is". Een vriend aan het woord Door technische storingen werd het verhoor van de OostenrQksche getuigen zoodanig vertraagd dat Nederland eerst in het laatste uur van de zitting van gisteren ter sprake kwam. Seysa' oude vriend Wimmer, dien hij mee naar Hol land bracht als General-komuiis- sar van-justitie, werd door Stein- bauer ln den getuigenstoel geroe pen. Hij deed zijn uiterste best om zijn vroegeren chef ln een zoo gun stig mogelijk licht te plaatsen en zijn verantwoording voor misdaden af te wentelen op de weermacht - i de politie. Ook nu waren executies on gijzelaars het voornaamste punt waarop de vérdediger inging en Wimmer gaf hiervan vrijwel de zelfde schildering als Beyss zelf gedaan heeft, Wimmer durfde zelfs zoover te gaan om te zeggen: „In werkelijk heid heeft de rijkscommissaris een paar honderd Nederlanders het leven gered". Wimmer werd door den Fran- schen aanklager Dubesnest in het kruisverhoor genomen, waarbij hij beweerde, dat Duitschland in 'Ne derland een civiel bestuur ins side, omdat het „groot belang hechtte aan een goede verstandhouding". „Was de bedoeling niet eerder van Nederland een Germaansche bonds staat te maken?" vroeg Dubesnest, doch hierop antwoordde Wimmer, dat het Seyss vanaf hét begin dui delijk was dat Nederlanders daar voor niet te Yinden waren. Ook nu kwam het Kamerling Onnes-instituut weer ter sprake ?n de aanklager zeide, dat Duitsch land het instituut had opgeëischt voor een atoomonderzoek. Wimmer zeide, dat de Dultschers er tenslot te genoegen mee hadden genomen onderzoekingen in Leiden te ver richten. WEERBERICHT Wind aanvankelijk nog tussche» Noord en West, tater veranderlijk. Gedeeltelijk bewolkt. Overwegend droog. Na een kouden naeüt mor- >gen overdag Iets war mer dan vandaag. Zon op 4.81, onder 81 1)3 uur. - Maan onder 4.40, op 38-01 uur. Waterstanden Rotterdam le i|j 4-5A 8e tu 17.08 uur. wttïic geldt natuurlijk ook voor da ouders,... Verder deelen we nog de, dat de prijwxaag bestemd is voor kinde ren t'jt 14 jaar en tenslotte nog: op Zaterdag 22 Juni zal Het Parool de vollrdlge lijst afdrukken met - de hoofd- en andere prijzen die be schikbaar zijn. Het worden er dui zenden. Doet je best. móór, blijft op het trottolrl De groote strijd tusschen Feijen- oord en Curacao, die Donderdag avond gespeeld zou worden; is tot Zondagavond r!tgesteld. In de plaats hiérvan speelde Feijenoord te gen Suriname. Evenals Aruba ver sloegen de Rotterdammers dit elf tal met 8—1. Het leek er aanvanke lijk, niet op, dat Feijenoord zoo'n groote overwinning zou behalen, want de Surinamers, die in de eer ste helft zon en passaat mee hadden, begonnen den wedstrijd met een ruim overwicht. Uit hun talrijke ge vaarlijke aanvallen kwam na 23 mi nuten een doelpunt van middenvoor Samson, en Feijenoord ging met een 1—0 achterstand de rust in. In het tweede deel had Feijenoord het voordeel van den sterken wind. Bovendien was de zon schuilgegaan achter, een wolkendek,zoodat de temperatuur wat daalde. Nu pas kwamende Rotterdammers in hun. element en het duurde niet lang o£ Van Kilsdonk scoorde met een vervaarlijk laag schot den gelijk maker. Binnen een kwartier volg den nog doelpunten van Hoek (2X) en van een der halfspelers (4—1). Doelman Visser stond intusschen met gekruiste armen onder de lat. De Surinamers waren verslagen, hun teo^nstand gebroken. Van Kus- donk, Van Munster (2X) en-Hoek zorgden voor de overige doelpunten. Feijenoord speelde in de volgende opstelling: doel: Visser; achter: Ol denburg en v. d. Heide; midden: Paauwe, Herwijnen en De Vroet; voor: Van Kilsdonk; Vrauwdeunt, Van Munster, Ho"'< en Linssén. Belastingplannen van Lieftinck SEDERT de bekende Fransc.be eco noom Jean Baptiste Say in het begin yan devorige eeuw heeft verkondigd, dat Iedere verhooging der inkomsten belasting gelijk staat met een moord, omdat hierdoor min der kan worden gepaard en dus ook minder arbeiders te werk kunnen worden gesteld, heeft iedere belas- tingverïiöogLngsoorgeUJke reacies te weeg gebracht. •Het. was- dan ook, wel haast niet anders te-verwachten...dan dat' prof. Li ftinck bij rijn nieuwe bèlasting- voorstellen hier zijn' meening tegen over kenbaar zou maken. Hij inerkt op. dat sedert het begin dezer eeuw de belastingdruk een verzwaring heeft ondergaan, die In het verleden onmogelijk werd geacht. Toch bleek, dat ln weerwil van deze verzwarin gen het economisch leven niet werd lamgelegd, terwijl noch de spaarzin, noch de charitas er onder leed. Prof, Lieftinck meent dit o.l. terecht te kunnen verklaren uit het feit, dat de belastingen, hoe vreemd dit ook moge klinken, op den duur een prik kel tot grooiere en meer ralioneele economische activiteit bewerkstelli gen. Voor zooverre de omstandighe den -dit toelaten zullen de belasting plichtigen zich namelijk meer gaan inspannen door ha der of langer te gaan werken. Dit lijkt ons .ongetwijfeld juist, doch alie3 hangt hierbij af van de woorden „voot zoover de omstandig heden dit toelaten"'. Voor de vaste inkomens en voor de pensioentrek kers geldt dit argument immers niet, ln ieder geval slechts ln beperkte mate. Vandaar, dat men bij elke ver hooging van- de belastingtarieven met deze categorieën in hef bijzonder rekening moet houden. Dit is bij de huidige wijzigingen in de Inkomsten belasting dan ook terdege geschied, zooals een ieder, die den nieuwen belastingdruk met den ouden verge^ V t, onmiddellijk kan zien. ANDERS is het echter gesteld rr t de bereidheid om risico's te aan vaarden. m.a.w. met de belastin gen die drukken op de ondernemin gen. Met het oog hierop heeft de minister dan ook gemeend, het aan vaarden van risico's niet te moeten fnuiken, tvat dus neerkomt op een verlaging der lasten, die op de on dernemingen drukken. Het Is te be grijpen. dat juist ln dezen tijd nu het voor den wederopbouw van ons land van het grootste belang geacht kan worden, dat de ondernemingen zelf middelen opzij leggen voor het herstel van haar Installaties, de op de reserv&cringin drukkende belas tingen worden verlaagd Dit alles neemt echter niet weg, dat het wel zaak zal zijn, dat de mi nister binnenkort bekend zal maken welke stijging van de kosten van le vensonderhoud uit de verhooging van de omzetbelasting zal voortvloei en. Hoewel aardappelen, brood en melk van de2e heffing zulten worden vrijgesteld is het onmogelijk nu reeds te bepalen welke Invloed, deze verhooging op het „minimumbudget" zal uitoefenen. Want één ding mag toch wel ais vaststaand worden aan genomen: de minimumloonen zijn over het algemeen dusdanig scherp gecalculeerd dat zij den laagsten in komensgroepen elke bewegingsvrij heid bij de besteding van haar In- K'tnen hebben ontnomen- Zoolang wij dan ook niet de overtuiging heb ben, dat deze daling der. Inkomst a en loonbelasting voor de laagste in komens deze stijging in de omzetbe lasting compenseert, meënen wij, dat een verhooging dezer heffing onher roepelijk tot een stijging der laagste loonen zal moéten lelden. 3 kinderen 4 kinderen 96,70 (86.00 Ï64.5t» 595.50 746,M 1.008.00 1.953,00 6.385,DO 24,219.00 41.235.00 59.036.00 77.345,00 57.20 112.20 180.40. 26S.20 342,10 607.75 - 721.60 949.30 1.732.50 5 .500.30 24-271.50 40 705.50 60 142.50 75.383.M 14.50 51,50 102.80 171,00 475.00 616,00 862.00 1.763.00 6.085.00 23.S44.00 41-030.00 58 760,00 77.046,00 68,20 112,20 159,77 200,20 455.95 568.80 797.50 1.567,50 5.253,50 23 875,51 •40.309.50 89 5S0A0 75.383.00 125.60 238.00 718.00 1.199,00 5.367.00 23.118.00 39.827.00 57 672.0 0 76.146.00 - 66.35 147.40 342.10 1.101.10 4 411.50 22 291.50 39 121.50 58 254.50 75.383,00

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1