„Meerkerk" op tfiijn geloopen Vriendschappelijke sfeer op de Parijsche conferentie Gevangen NSB-ers pogen uit te breken Debuteerend „Gooi"-doeiman de held Yan den wedstrijd Vijf padvinders verdronken op de Nieuwe Maas Dubheie Deensche wielerzege DE SCHIEDAMMER WW '"T'~"r VI -• ^S7( BED EN ADM. LANGE HAVEN 141 BCHIEOAM TELEFOON «9300 j i ABONNEMENTHPBU9 PER WEE» SI CENT PER KWARTAAL 14.- LOSSE NUMMERS 10.09 I HET PARGDl ZESDE JAARGANG NO. 138 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST J SCHIEDAMSCHESINGEL 41 RSrTTERQAM TELEFOON NRS. 25130 EN 69300 POSTGIRO No, 3D8644 Benscleirj AMSTEBD. BANK TE ROTTERDAM MAANDAG 17 JUNI 1946 Zonder loods in de gevaarlijke zöne liet stoomschip „Meerkerk", op weg van Rotterdam via Antwerpen naar Australië, is Zaterdagnacht, te 2.15 uur, in de Zeeuwsche wa teren nab(j Wcstkapelle op een mijn geloopen. Honderd man, onder wie zeventien passagiers zijn door de loodsboot van het Ned. Loods wezen van boord gehaald, di h veertien Britsch Indische schepelingen en twee Nederlandsche worden vermist. Uit den mond van een der geredde passagiers, die Zondag reeds te Rotterdam was, vernamer wij bijzonderheden die op dit ongeluk een zeer merkwaardig licht werpen. Het relaas van een ooggetuige W(j plaatsen de2e mededeeling uiteraard onder voorbehoud, voor uitloopend op de ofXiciecle lezing die ons straks zal bereiken. „Zaterdagmiddag", aldus d pas sagier, „gingen wij aan. boord, we waren in totaal met ongeveer veer tien passagiers, grootendeels vrou wen, op weg naar haar mannen of familie tn Australië; voorts twee kinderen, waarvan een 2onder ge-/ leide, en enkelen, die familie of: bekenden uitgeleide deden tot Ant-J werpen. Na het diner zaten wij bijeen inr; de salon. Om halt elf verscheen deV kapitein en het leek ons toe, dat? hij onder den Invloed van sterken drank verkeerde. Om ongeveer Oen uur gingen vrij naar bed. Om kwart over twee werden wij opgeschrikt door een geweldigen stoot, die alles in de hutten omver wierp. Het licht ging uit en onmiddellijk: daarop hoorden wij het nerveuse ge schreeuw van de Britsch-Indische bedienden. Het personeel bestond uit Laskaren (Britsch-Indiërs). Zoo goed en zoo kwaad als het ging, begaven wij ons aan dek. doch nie mand waarschuwde ons of gaf ons instructies. In onze donkere hit ten zochten wij naar de zwemves ten en daarop gingen wij aan dek. Er heerschte een volslagen pa nic ks temming, geprobeerd werd de red ding boo ten uit te zetter het geen niet gelukte. De kapitein ried ons trouwens niet van boord te gaan, volgens hem zou er niets ge beuren. Doch inmiddels zagen-wij het water reeds over het middendek stroomen. De hofmeester trachtte allr-dei te redden; hij nam ook de zorg op zich voor een kleinen jon gen die zonder geleide de ren.' zon maken. Gelukkig kwam op het dreigend- ste oogenbhk een loodsboot langs zij. Opnieuw gaf de kapitein, ons den»raad niet over te stappen. Het duurde eenfgen tijd voor de;, boot —ons*kon-overnemen, doch-aangezien de -„Meerkerk" al erg diep log. kon dit tenslotte gebeuren en namen wjj onze kans waar. Bij het over brengen van een der kinderen, be leefden we angstige «ogenblikken Naar Vltssingen We werden naar Vlissmgen ge bracht. De meesten van ons waren in nachtgewaad. De H.A.R.K. zorg de er voor dat wij met be ^^rLijke kleeding in de autobus kondep gaar die ons Zondag naar Rotterdam vervoerde. Aan boord van de loodsboot, aldus tenslotte de passagier, ver namen wij, dat men aan de „Meer kerk" had geseind dat het schip zich in de gevaarlijke 2öne t.woog. Een antwoord werd echter niet ontvangen, evenmin toen later werd geseind: ..vaar achter ons aan!". Wij maakten uit wat wij hoorden op, dat de „Meerkerk" afgedrrven is. doordat het kompas nie: in orde was en omdat niet geluisterd is naar de seinen van de loodsboot." Tot zoover het relaas va- den ooggetuige. Het stoomschip .Meerkerk", van de N.V. Vereenigcle Ned. Scheep vaartmaatschappij, meet bruto 7995 ton. Het schip, aldus het A NP.. had geen loods aan boord en be vond zich buiten bet vrije vaat water. De reddingboot uit Breskens verleende assistentie, evenals uke- le sleepbooten. De kapitein en de stuurlieden bevonden zich Zondag om het middaguur nog aan boord, alsmede 7 andere -eden der beman ning. Vermist worden o.m. de vier de machinist en de assistent- /machinist, die echter wellicht nog ■giereci kunnen worden. Van de ge redden is niemand gewond. De „Meerkerk" hoort thuis te ./Rotterdam. Het is een stoomschip /voorzien van 4 masten; het werd fin 1915 gebouwd op de werf Vulkan- Vegezack e Bremen. De lengte van het schip Is 530 voet. Vroeger heeft het gevaren onder de namen -„Nienburg" en „Tamora". In tweeën gebroken» Uit Vlissingen wordt nader ver-, nomen, dat de „Meerkerk" in tweefin gebroken is; slechts de bovenbouw steekt boven water uit. De Vlissing- sche loodsboot 15 was dadelijk ter plaatse en haalde ongeveer 100 per sonen van boord. Tien leden van de bemanning, onder wie de gezagvoer der, zijn aan boord gebleven. Vijf hunner zijn daarna door een red dingboot, uit Breskens naar laatst genoemde plaats overgebracht; zoo dat zich thans nog vijf personen aan boord bevinden. Van twee leden der bemanning, de vierde machinist Jansen en de assistent-machinist Verduyn, die onmiddellijk na de explosie over. boord zijn gesprongen, is niets meer vernomen» zoodat ver moedelijk twaalf slachtoffers te be treuren zijn, twee Nederlanders en tien Laskaren. T egers voorstellen overhandigd De Indonesische tegenvc .rstellen zijn hedenmiddag door een der Britsche autoriteiten te Batavia aan dr. Van Mook overhandigd- Tien gewonden bij auto-ongeluk Zaterdagmiddag is op den rijkwveg op de grens van de gemeente Rot- terdam ter hoogte van het nieuwe viaduct aldaar een autobus op een militaire auta gereden met bet ge volg. dat de militaire auto kantelde en io personen werden gewond on der wie 3 ernstig. Twee van hen. mllita're nu*o gereden met het ge- burg werden net een hersenschud ding en andere blessures In het zul- aer-zie<enhuts te Rotterdam opgeno men, de derde, een lassetter uit Al- blasserdam werd. na ir. datzelfde zie kenhuis behandeld te zijn. per auto van den C.G.D. naar het ziekenhuis te Dordrecht vervoerd.. De overige zeven gewonden konden nu verbon- den te zijn oe reis voortzetten. Om trent de schuldvraag ts het onder zoek gaande. WEERBERICHT Meest zwaar bewolkt met tUdcl'Jk eeni?e re gen, matige wind lus- schen Zuid en West. Weinig verandering van temperatuur. Oprichting der oude' S.D.A.P. Zaterdag en Zondag werd te Utrecht een congres der', oude S.D.AJ?, belegd op initiatl van het oprichtingscomité,dat een voorloopig bestuur is omgeze' On geveer een honderdtal oud-teden der SJ3.A.P. had aan den op roep van het comité gehoor gege- ven. j.-r, De vice-voorzitter,de heer J. C. Louwerse uit Zeist, wees op het mislukken van den aangekondigden doorbraad der partijen, die velen onbevredigd heeft gelaten Mevr.de wed; Jos Loopuit. heeft het; initiatief genomen- tot wederoprichting':-van - de oude SJXAiPi- op basis van het beginselprogram vvan -1912, waar-' van de klassestrijdhet 'luidende principe vormt. De oude S.D.A.P. is voor nationalisatie en beslist anti-militaristisch. Met algemeene stemmenwerd besloten tot oprichting van de „oude sociaal-democratische arbei derspartij". Een voorloopig partij bestuur van 19 leden werd aange wezen, waarvan ais voorzitter zal optreden de heer J- C. Louwerse, Zeist. Secretaresse is Mevr. wed. Jos Loopuit. Amsterdam. Tijdens een Zaterdagmorgen ge houden bijeenkomst van het centrale comité van de Fransehe communis tische partij hebben alle sprekers zich uitgesproken tegen een regeering on der leiding van de M.B.P. Het leiderschap van Het nieuwe Arabische hooge bestuur ls door den raad van deArabische liga toe vertrouwd aan den Moefti van Jeru zalem. De verblijfplaats van den Moefti Is nog steeds, onbekend. EVC niet-ontvankelijk verklaard In haar eisch tegen den Staat] en minister Drees f De E.V.C. is niet ontvankelQfcl verklaard in ham: eisch zoowel tegen f den Staat der Nederlanden als tegen/: minister Drees. i; De president van de vierde kamer^ der Haagsche arronüissementsrecht-.i bank, mr. A. S. Rueb, heeft ovér-; wogen, dat de norm van., art. S 'den Arbeidsbemïddelingswet sléchts door- de overheid zou kunnen wordeh overtreden en in geen geval door een minister persoonlijk, ;zulk5 te-r; meer, daar van kwade trouw of van nalatigheid geen sprake Dé tweede overweging luidt,- dat - de -JJ.' V.C. geen rechtspersoon is en"-dus niet kan optreden voor bij haar aangesla ten leden,hetgeen temeer klemt, omdat de" 'geleden' schade niet de eischers, dé heeren Blokzijl c.s., in persoon - treft. 1 De president heeft niettemin wil len voldoen aan het verzoek van den raadsman van eischeres, de.,E. V.C. om een privé-oordeel te" ""ven. Het s.a. „Meerkerk van de V. N- 8, if., dat gisternacht tuiten West- Kapelle op eenmijn is geloopen en in tweeën is gebroken, zooats dit geluid zou hebben, wan neer geen gronden voor de ontvan- kelijkheidsverklaring in het geding waren geweest. Mr. Rueb is met den Staat der Nederlanden van oordeel, dat'geen handelingen zijn gepleegd, die in breuk maken op de rechten van eischeres. Wat de regeering deed, was niet in strijd, noch met de strekking, noch met de letter van de wet. Zij heeft geen voortdurende arbeidsbemiddeling verleend, doch zich slechts bepaald tot' tusschen- komst van incidenteelen aard. De regeering mag of kan niet neutraal blijven en kan stellig niet lijdelijk toezien, wanneer de voedselvoorzie ning 'en- het economisch herstel van het geheele land in gevaar komen en zy daarenboven nog het oog ge- richt moet houden, op de interna tionale verhoudingen. De president is tenslotte van oordeel, dat de kwestie van den overbruegingssteun met die der arbeidsbemiddeling niets uitstaande heeft. Eischers wordt veroordeeld in de kosten van hét geding, groot f130. Molotov plaatst ontw/kkeling in Italië op de agenda Vandaag voortzetting der besprekingen'! Zaterdag is men op de conferentie van ministers van buitenlandsche zaken te Parijs tot övereejustem- ming gekomen over een agenda van vier punten: De vijf vredesverdragen met Italië, Roemenië, Bulgarye^Hon- g-arijV.-en FinlandDuitschlrhd - fle Oostenrijksche kwestie, waart"' te vens zal worden behandeld het Amerikaansche ontwerp-verdragr, dat tijdens de vorige bijeenkomst is voorgelegd: en tenslotte op voorstel van Molotov de poli tieke ontwikkeling in Italië. De volgende bijeenkomst wordt van daag om 16.00 uur gehouden. Molotov wilde het vierde punt op de agenda geplaatst zien, omdat, naar hij zeide, de Italiaansche monarchisten niet bereid zijn zich neer te leggen bij het- oordeel van het volk. De monarchisten werden door hem pro-fascistisch genoemd en hij meende, dat de volkeren,die de declaratie van Moskou en de nieuwe wapenstilstandsvoorwaarden voor Italië hebben geteekend, ver antwoordelijk zijn voor het aan moedigen van de democratische reg' 'ing in Italië. Bevin had tegen het vierde punt geen bezwaar, doch wilde eerst de Oostenrijksehe kwes tie behandelen. Byrnes had. even min bezwaren doch zeide da vol- Geyechten in kamp Duindorp Zondagavond hebben 500 gedeti neerden oproer veroorzaakt in het interneeringskamp Duindorp bij Sche- vcningen. Op verscheidene plaatsen brak brand uit en hevige schietpar tijen ontstonden, waarbij tenminste I N.S.B.-er werd gedood en verschel- d, e andere gevangenen werden ge wond. De officieele lezing van deze pijn lijke historie bereikte ons nog niet. Een detachement gezagstroepen dat. in den loop van den avond aanrukte., kon de orde herstellen. Of er - en zoo ja hoeveel N.S.B.-ers zijn ont snapt. kunnen wij niet melden. Omstreeks zes uur, Zondag, be gonnen de ongeregeldheden. Een paar gevangenen beginnen "de binnenbe- wakers {die ongewapend zijn) te sar ren, tol een van hen een klap uit deelde. Daarop ontstond een formeel .gevecht, waarbij de N.S.B.-ers den bewakers met tafelpooten, dakpannen en stukken ijzer te., lijf gingen. Onderwijl brak op verschillende plaatsen .brand uit.' De binnenbewa king kreeg toen .assistentie van de buitenbewaking, die wel gewapend is en dje spoedig tot vuren overging Uithraakpoglng Naar bet schijnt probeerden dé overvallers een der uitgangen te be reiken. in de nabijheid van den uit gang zou in elk geval een wapende pot 'geplunderd en daarna In brand gestoken zijn. De buitenbewaking zag zich in sommige gevallen gedwon gen .over de hoofden van de andere bewakers heen te schieten. De Haag sche burgemeester, mr. De Monchy. was persoonlijk ter plaatse. De, ge meentepolitie zette de omgeving van Duindorp tot ver in den omtrek af Tegen tien uur was men de branden meestér en verlieten de drie brand weerauto's het terrein Tydens hevi- so schietpartijen word een Ceel van den Krancnburgerweg en den West- du tn weg ontruimd. ne ka mprnmmandatit over de rul. Hel kampcommando van Oulndorp deelt ir.cde: Zondagavond ca. 19 uur I oeft een tiental gedetineerden In bet bewarings- en verblljlskump Duindorp te 's-Gravenhage getracht oproer in het kamp te verwekken Met behulp van een groote groep op sensatie beluste gedetineerden werd eeo blok plots bestormd en een brandje gesticht. Omdat nel aanvan kelijk scheen, dat een massaal oproer dreigde te ontstaan, zijn door de di rect ter plaatse zijnde kampleiding en den delacheraents-commandant - zeer uitgebreide voorzorgsmaatrege len genomen,' Dank zij öe voortref "e Ujke samenwerking tussohen militai ren en binnenbewaking, ,-aarbij b eek dat ieder zijn opgelegde taak. begreep, was de rust zeer snel her- stela Doar het beheerrclite op(re den, ts bet aantal -staentoffors be perkt gebleven tot één doode en drie gewonden fallen gedettneerdon). Een zaer- groot aantal gede 'neerden heef* da.- dweiketijk getoond het niet met deze opioerige actie eens te zijn Het blijft onrustig in het kamp Nadat om ongeveer 7 uur van ochtend bij de reveille in kamp Duindorp,. de toestand al rustig geschetst 2ou kunnen worden, ont stond er, na een half uur, opnieuw eenige beweging. Verscheidene 'groepjes gevangenen weigerden nl. op. het appel te verschijnen en weer anderen wilden den gisteravond bij de ongeregeldheden gevallen delin quent eeren. Vermoedelijk vielen er heden ochtend nog één doode tn een gewonde, toen gegeven bevelen niet direct werden opgevolgd. Door den onoverzichtelijken toestand is hier omtrent nog geen zekerheid te krij gen. De alarmtoestand is gehandhaafd, de militaire bewaking blijft in'het ksx-p. Er zijn strenge voorzorgs maatregelen getroffen; de gedeti neerden moeten in de woningen blijven. Zooals bekend, bestaat it in terneeringskamp Duindorp uit een woonwijk der gemeente 's-Graven- hege, tn de nabijheid v de Sche- vemnpsche haven, welke door een drietal prikkeldraadversperringen van de buitenwereld is afgesloten. gens den Amerikaanschen inlichtin gendienst de Italiaansche regeering den toestand meester was, zoodat de besprekingen over den politieken toestand in Italië bonder worden uitgesteld. tot na de behandeling der agenda. De sfeer waarin de besprekingen werden gevoerd, was ditmaal zeer vriendschappelijk. Molotov verklaarde Ir dat zijn voorstel, om - de Italiaansche poli tieke .situatie te - behandelen» be-~ ruste op een- vereoek - van de twee geallieerde mogendheden, die di~ jrect bij dit vraagstuk betrokken waren: Hij zinspeelde erop,, dat in grijpen noodzakelijk kon zijn om te voorkomen, dat Italië «aar een burgeroorlog ging. Xerxes won op hei laatste oogenblik Geestdriftig toegejuicht door vriend en vijand, maar met tranen van spijt in de oogen verliet doelman Van der Heide van 't Gooi, die zich 90 minuten lang als een in 'fc nauw gedreven panter had geweerd, het stadionveld, omdat Wilkes met een prachtig doelpunt. Juist in de laatste minuut van den wedstrijd Xerxes— 'fc Gooi, zijn club een 3—2 overwm- ning had bezorgd- Hierdoor kwam- 'fc Gooi definitief op de onderste plaats van de rang lijst in. district I en was het degra datiegevaar voor R.F.C. geweken. Wel heeft het R.F.C.-elftal, dat op de tribune zat, zich tegelijk met de duizenden andere toeschouwers drie kwartier lang op de knokkels ge beten van emotie. Want ondanks den 2—0 voorsprong, dien Xerxes in de eerste helft door doelpunten van Rflshouwer en Koning had behaaid, betraden de Hilversummers na de rust met hernieuwde geestdrift en verdubbelden ijver het veld. Onver droten trokken zij vol animo ten aanval. Reeds na enkele minuten maakte middenvoor Mol gebruik van een mistrap van den Xerxes- spil Fontein en verkleinde mefc een voor v. d. Peppel onhoudbaar schot den achterstand. C2—1). Het tegen- punt bracht de Hilversummers in nog grocter enthousiasme-en omdat Xerxes in activiteit niet achter bleef, steeg de spanning van minuut tot minuut. Talrijk waren de uiterst ge vaarlijke schoten, die op het Gooi- sche doel werden afgevuurd. Maar doelman Van der Heide, die zijn. debuut maakte, In het eerste elftal hij was keeper van 't Gooi IV, dat ongeslagen kampioen in haar afdeelïng werd stompte en dook op miraculeuze wijze en wist de on- Goed spel van Sparta Hoewel Stormvogels den iaatsten wedstrijd tegen Sparta heeft gewon nen, kan niet gezegd worden, dat de Umuldenaren deze zege verdiend hebben. Daarvoor speelden de Spar tanen bijna een klasse beter. Prach tig combineeren, snel positie kiezen en goed vrij spelen waren, de voor naamste kenmerken, die het spel der Rotterdammers zoo aantrekke lijk maakten. Maar voor het -doel waren hun aanvallen te kort gehou den en te doorzichtig, zoodat de goédspelende - Umuidensche- achter- -hoede-r-Haak-Schippen: -het gevaar, veelal tijdig .kon afwenden. Ook Kraak was daarbij in bijzonderen vorm. Zoo gelukte het Stormvogeis den voorsprong, dien zfj ca. 10 mi nuten na het begin, uit een doel treffend schot van Van Pel' verkreeg, tot het einde te behouden Cl—O). Zeüslosp voer tegen sleeptros Een groep van 33 padvinders maakte Zondagmorgen onder leiding van den 31-jarigen, schipper J. C. Figee met de zeiisloep Karei Door man een tochtje op.de Nieuwe Maas. Ter hoogte van het Hoofd te Schiedam kwam de mast van het scheepje in aanraking met de sleep tros van het tankschip Pema, dat door de sleepbooten Drecht en Dry- dock naar. de Waalhaven werd ge sleept. Na de aanvaring, waarbij de mast van de zeiisloep afknapte, is de Karei Doorman tegen de boeg van het zeeschip terecht gekomen, kort nadat 25 padvinders in hun angst over boord waren gesprongen. Acht jongens van de groep bleven op het scheepje. Aan de bemanning van de sleepbooten gelukte het 20 padvinders te redden. Vijf zijn helaas verdronken, hoewel alle jon gens de zwemkunst machtig zouden Voetbaluitslagen Kampïoenscompetitie. Limburgia—NAC. 0I. EERSTE KLASSE District I: KDVSADO {Zater dag) 3—3; VSV—Ajax (Zaterdag1 4—~2; Xerxes—'t Gooi 3—2 ('t Gooi moet degradatiewedstrijden spelen?. District II: Haarlem—DW3 0—2: HBS—VUC (Zaterdag) 2—0; Storm vogels—Sparta 10. District rv: Baronie DNLEind hoven 4—3. District VI: PSV—Sportclub Em ma 2i DISTRICT I Promotie 2e klasse: AFC—TOG (Zaterdag) 31. 2A; ZFC—ZVV 3—3. DISTRICT n 3D: DCL—RDM 4—1. 4C: VDSDSO 2—3, HPSV—SOA 5l; 4D: Delft—Kranenburg i0. VVP—FZC 4—3, Duno-'s-Graven- zande 5—0 ('s-Gravenzande degra datie; 4E: Lenig en Snel—Zuiaeinöe 5—2; 4G: Bloemhof—Saturnus 2—0,' St.. Lodewijk—Flakkee 0—7; 4K: FlorissantHülegersberg 4—2; DEH SIOD 0—2;. OVV—VND 2—1; DONK—NHS 6—2; 41: Aeoius— Hermandad 2—3, BFC— Wlt-Rood- Wit 4—1, Dindua—Ursus 2—3; 4J: SMV—HOV 2—4, Transvalia—Dilet tant 00. Promotie 3e klasse: Scheveningen -LFO 6—0, SVW—VOO 0-2, De' Miisschen—DCV (Zaterdag) 0—3. Promotie 4e kl&sse:. WSB—Archi pel 1—5, Rijswijk—Terlaak 1—0, D DC—Merwesteijn0—1» DISTRICT IV Promotie 2e klasse: Sittardsche BoysRoermond 00 (Sit Boys promoveert naar de eerste klasse). zijn geweest. De slachtoffers zijn de 13-jarige Kees Mijnster, de 16-jarige Ale van Sandbergen, de 13-jarlge J. H. Svenson, de 24-jarige Bas Val en de 26-jarige A. C. Boekman. Het ongeluk had waarschijnlijk geen ernstige gevolgen gehad, wan neer alle padvinders aan boord waren gebleven. De rivierpolitie heeft Zondag den geheelen dag ge dregd, doch 'zonder resultaat. R.F.C. en Sittard. Boys in de eersfe klasse Door de 32 nederlaag, die t Gooi tegen Xerxes leed, moes 't Gooi degradatiewedstrijden speien. R.F.C. komt dezen keer dus cog met den schrik vrij en blijft in de 1ste klas se. In district VI veroverde de twee de klasser Sittardsche Boys 't laatst becoodigde punt op Roermond ;0-9> ora naar de eerste klasse te kunnen promo veeren. mogelükste ballen te stoppen. Ook Van de Peppel en zijn achterhoede deden goed werk, maar een minuut of tien voor het einde rechtsach ter De Leeuw was komen te vallen kon linksbuiten Blankensteln den gelijkmaker scoren (2—2). Nog twee maal moest doelman Van de Peppel vlak hierna zijn uiterste kunnen toouen. En de R.F.C.-supporters be spraken al met angst In het hart een. eventueelen beslissingswedstrijd tegen 't Gooi, toen Wilkes na een bliksemsnellen zegetocht door de Hilversumsche achterhoede het win nende doelpunt voor Xerxes maakte (3—2). NAC won eersten kampioens wedstrijd N.A.C. heeft den eersten wedstrijd, die voor 't landskampioenschap ge peeld werd met 10 van Limburgia gewonnen. De Breüanaars waren technisch iets beter, maar hun lin kervleugel Rijvers-Bouwmeester was minder goed dan anders. Vooral de Limburgia-back Van Huizum was voor hen een moeilijke tegenstander. Een gelijk spel zou de verhouding in dezen strijd ongetwijfeld beter heb ben weergegeven. N.A.C. kwam nog al goedkoop aan hefc eenige doelpunt, dat gemaakt werd. De Limburgia- doe'.man Het den bal uit de handen -vallen, waarop Pirard in schoot. Na de rust was Limburgia het mee^t in den aanval, maar door buitenspel gingen vele kansen verloren. Feijenoord verloor den Iaatsten wedstrijd Nadat hefc driemaal gewonnen had, leed Fejjan. Zondagavond in den Iaatsten besllssenden wedstrijd van het Curacaosche voetbaltour- nool een zware 4-0 nederlaag tegen Curasao, dat thans als kampioen is geëindigd. Hoewel Paauwe en zijn wannen technisch beter spel lever den dan htm tegenstanders, konden zij in de finale niet het peil berei ken, waarop zij in de vorige wed strijden waren gekomen. Het ver rassend snelle spel der Curapao'ers en hun ongekend enthousiasme brak al spoedig den Rotterdam- schen tegenstand. Het eerste doel punt ontstond uit een strafschop, die Curac-ao toegekend werd, omdat v. Heide per ongeluk hands maakte. In de 24steminuut werd het 20. - Korten tijd na" rust' 'was' Feijenoord herhaaldelijk heftig in dén aanval, maar langzamerhand nam Curasao het initiatief weer over. De midden voor vergrootte den voorsprong der West-Indiërs, door uit een kluwen van spelers plotseling langs den verrasten Visser heen te schieten. Nogmaals forceerde Feijenoord en kele aanvallen, waarbij Oldenburg en Van der Heide ver mee opdron gen. De Curacao-doel man stopte echter keurig de harde schoten van Linssen, Vrauwdeunt en Van Mun ster. Even later moest Visser voor de vierde maal den bal uit het net ophalen. Met den stand 40 kwam. het einde- De eindstand in 't tournooi-wordt waarschijnlijk de uitslag van den Zaterdagavond gespeelden wed strijd Columbia—Aruba is ons ech ter nog niet bekend 1. Curacao, 2. Feijenoord. 3. Aruba, 4. Colum bia, 5. Suriname. Wimbledon weigert Fransche spelers Wimbledon heeft de bekende Fransche tennisspelers Borotra en Cochet geweigerd. Borotra was tij dens den oorlog o.a., minister van Sport in Frankrijk en Cochet werd afgewezen, omdat hij professional Alle bewoners van Zwitserland ln den leeftijd van 20 tot 65 Jaar moeien, aan een ouderdomsverzeke- ring deelnemen. eSZ Verhoeven hield zich uitstekend Zoowel in hefc landen- als in het individueel e klassement van Olym piads amateurlandenwedstrijd rond om. de Boschbaan, is Denemarken als overwinnaar tevoorschijn ge treden. Het trio Nielsen—Emborg Rasmussen zegevierde als équipe en de blonde Nielsen werd door de jury als eerste geplaatst in de lndividu- eele rangschikking der 41 gestarte renners. (Frankrijk en Engeland deden niet mee). Met opzet schrij ven wij. dat hjj als eerste geplaatst werd, want hfj ging niet als eerste over de eindstreep. Dat presteerde de Zweed Janemar. Zijn landgenoot Sneil kwam op de 2e plaats. Doch uiterst onsportief had Janemar zijn Deenschen concurrent met delin kerhand op zij geduwd in de eind sprint van twee Zweden, twee Denen en een Zwitser, De 25.000 toeschouwers kregen echter gedurende 3 uur 53 min; en 56 sec. een pittige race over 159 km. te aanschouwen, waarbij de groote slag reeds in de eerste ronden viel. De Rotterdammer Verhoeven en Nielsen (Denem.) sprongen het eerst weg. Janemar (Zweden) en Schar (Zwitserlj voegden zich bij hen. Snell, Kleefstra (Ned.) en Em borg (Denem.)"completeerden na 4 ronden dit groepje koploopers tot een club van 7 renners, die van be gin tot einde voor bleven op het tevergeefs jagende l oofdpeloton. Niemand kreeg meer aansluiting met deze kopgroep die alleen na 100 km. 2 van de 7 renners door over vermoeidheid kwijtraakte. Dit waren juist de twee Hollanders. Onze kam pioen Kleefstra kreeg kramp in de 20ste ronde en was meteen een ronde achter. De taaie Verhoeven moest in de 24ste ronde loslaten, om af te zakken tot het 2e peloton, dat drie Belgen als voornaamste, trek kers bevatte en op bijna 1 minuut afstand volgde. De volledige uitslagen zijn: Individueele wedstrijd: 1. Nielsen (Denemarken) 3 uur 53 m. 56 sec. over 159 km.; 2 Schar (Zwitserlj; 3 Emborg (Denem.)4. janemar (Zweden)5 Snell (Zweden)6 Van Hole (België)7 Laroye (België)6 Lesage (België)9 Verhoeven (Ned.) 10. Huttmacher (Zwitserlj; 11 Hu- ser (Zwitserlj; 12 Hellberg (Zwe den) 13 Lafranehi (Zwitserlj14 R. Rasmussen (Denem.)15 De Booy (Nederland). Landenklassement1. Denemar ken (30 p.); 2 Zweden (27 p.); 3. Eelgië (27 p.)4. Zwitserland (25 p.) 5 Nederland (8 p.). Ronde van Luxemburg De uitslag van de laatste étappe van de ronde van Luxemburg. ïlseh- Luxombarg, een afstand van 1S4 km. luidt: 1. Hirclien 5 uur 44 min. 15 sec.; 2. Goldsehraidt 5.46.05, 3. Schutte 5.46.25, 4. Prat 5.46.25, 5. tofc cn mot 14 allen in denzei Eden tijd: Gallens, Wagner, Kuocht, Die- dèrieli, Poire, Scnellingerhout, Outj, Bintncr, Hamelrijekx, Clemens; 15. Vöoren 5.47.46, TG. Lambrichts zelf de tqd: 17. Majerus idem, 18. Kete loor idem, 39. Jaussens idem, 201 Boycna 5.49.09, 21, Wang 5.49.45.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1