V willen Italië de herstel betalingen schenken Engeland teggn inmenging in kwesti|-Spanj|; DE SCHIEDAMMER m 1 J Welwillende houding Paroloscoop Gebrs. de. Vilder in cassatie De prinses over den nood in de getroffen gebieden Twintig jaar geeischt tegen zeer onzuiver „musicus I wl aa '",Yf YYg BKD. EN ADM. LANGE HAVEN IU SCHIEDAM TELEFOON 83300 ABONNEMENTSPRIJS PER WEEK II CENT PER KWARTAAL 14.— LOSSE NUMMERS f 0.0» ZESDE JAARGANG NO. 139 HET PAROl ADVERTENTIES EN INTJ CHTING ENjQDCNST: SCHIEDAMSCBESINGEL - BOTTERDAM TELEFOON NRS. 254» EN 6930Q POSTGmO No. 198644 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DINSDAG 18 JUNI 1946 Verzet van Bevin en Bidault Besprekingen "■•edesverdrag met dit land vorderen van Molotov De. ministers van buïtenlandsche 2aken der groote vier zijn gister middag om vier uur voor de tweede maal te Parijs bijeengekomen. De conlerentie is, naar Reuter meldt, ten aanzien van vier van de zeven punten van het economische gedeelte van het ontwerp-vredesver- drag met Italië tot overeenstem- ming gekomen. Do overige punten zullen ter sprake komen. De groote vier zijn in beginsel tot overeenstem ming gekomen over vergoeding voor oorlogsschade aan geallieerde eigen dommen In Italië, Itallaansch bezit op het gebied der Vereenigde Na ties. afstand van Italië van elschen ten aanzien van de Vereenigde Vol ken en algemeene economische be palingen in verband met den han- del. ""andaag wordt behandeld: her-- st .«talingen; het teruggeven van eigendommen der Vereenigde Na ties; Italiaansch eigendom in afge stane gebieden. r4 Bidault verklaarde, dat Frankrijk zijn eischen op herstelbetaling nog schatte op 110.000.000 gulden. Bevin en Bymes konden nog geen schat ting opgeven, hoewel Bymes ver klaarde, dat een voorlooplge Ame- rikaansche schatting 215 millioen gulden beliep. Het is echter niet uit gesloten, dat het bedrag tenslotte niet meer zal blijken te tadraj dan vijf procent'van deze schattl Molotov was van meening, dat het onmogelijk is de herstelbetalingen van Italië te bespreken, voor men de vraag heelt beantwoord, of Italië deze wel kan opbrengen. Hij her innerde er aan, dat men de vorige maand had verklaard, dat Italië te arm was om herstelbetalingen te kunnen opbrengen. Hierom, aldus Molotov, had de Sovjet-Unie haar eisch tot een twintigste van de aan gerichte schade teruggebracht, en hy achtte het redelijk om ln dit geval hetzelfde beginsel te aanvaar-, den. Hy stelde voor, dat de minis- 6ters zouden besluiten genoegen te nemen met een gedeeltelijke schade vergoeding, terwyi zij het aan de deskundigen zouden overlaten het Juiste- bedrag-van de schade-te*! '-palen.; Op' dit moment bbocI 'Byrhes aim/' Woestijnrebus Thans Is men te Londen „hoogst onaangenaam verrast, dat Parijs den Arabischcn Pimpernel heett laten ontsnappen" (waaraan ontbrak:) „om zijn onheilzaam stokerswerk in het Nabije Oosten te hervatten. Dat Nabije Oosten dat het Suezka- naal en de olleleldingen naar Bél- roetft kan doodknellen, baart voort durend zorg te Londen. Nergens wordt zoo gelet op 't vergaderen van de Arabische Liga tn Syrië en de bij eenkomst van de zeven Arabische staatshoofden, als te Londen. Men probeert van alles om de Arabieren te paaien en de Joden ln Palestina zoo weinig mogelijk te schaden; emir AbdoeUah van Transjordanië werd koning, gemaakt, Egypte werd verrast met een Brltsche troepen- ontruimingsplan, maar zijn derge lijke late „cadeaux" negatief of po sitief T In hoeverre helpen ze Mos kou minder actief te zijn ln Voor- Azlë en minder antl-Britsch Maar schalk Tl to van Joegoslavië had ver leden Jaar den groot-moefti, als geestelijk leider der Mohammedanen, verantwoordelijk gesteld voor aller lei gruwelen, bedreven door het Mo- hammedaansche legioen In Bosnië; Ttto was nog niet op bezoek geweest ln Moskou of-hij schrapte die aan Londen welgevallige aanklacht 1 Nu'zijn er ln Engeland politici, die. om hun bczorgheld weg te praten en te doen insusscn, van leder gevaar een nuttige opzettelijkheid maken, en die thans beweren, dat Engeland de Arab, wereld wil terugwinnen met Abdoellah's koningschap en het ontruimen van Egypte, doch ook met het willens-ën-wetens laten ontsnap pen van den groot-moeftJ, die veel meer.Is dan geestelijk leider,"n.l.'een populair nationalistischeFührer der MohammedanenI Als dat: waar ts speelt Londen een drommels hoog «pel: df het voelt overal z'n zwakte, óf het is zich bewust van een nog enorme macht. „Ja", zeggen zij die deze laatste politieke theorie verkon. dlgett, „anders was Amin el Hoes- seint niet ontsnapt in een Brltsch le gervliegtuig!" „Neen", weten Amerikaanscho bla den weer beter, „het was een Ame- rikaansch legervliegtuig dat hem van Louveciennes naar Damascus deed ontsnappen". Als dat waar Is, be moeien dc Vereenigde Staten zich ook met het nabije oosten en het is alleen nog niet duidelijk óf zulks een ar.tl-Brltsche dan wel 'n antt-Russi- sch c tendens bevat. zoo belangrijk is die eene groot moefti,. dat zelfs de Palestljnsche censor den invoer van 4 boeken van onzen oud-stadgenoot, den Gorku- mer Pierre van Paassen. heeft ver boden. omdat de groot-moefti weer temidden der zijnen ls teruggekeerd (vermoedelijk gaat het om het boek ..De slag om Jeruzalem"). Maar de Arabieren hebben er zich niet door laten ontmoedigen en den lG-dec Ju-* 5? 5l3 natlonalen feestdag ge- °mdat Amin el Hoesselnl hen weer meL raad en daad bijstaat en aanvoert. Tegen den Brit. vermoeden aJle elschen tot schadevergoeding tegen Italië te laten vervallen. Bevin en Bidault verzetten zich hiertegen en Mc^tov wilde zich naar geen van; beide zijden binden. De ministers besloten een speciale commissie in te stellen,-waarin ook -frtecenwoordigers zou den worden opgenomen,, die alle eischen tot schadevergoeding op Italië zou behandelen., Molotov stelde ten aanzien van Italiaansche eigendommen op ge allieerd gebied voor, dat niet meer dan een derde gedeelte daarvan ln aanmerking zou. kunnen komen voor herstelbetalingen. Bevin ver zette zich hiertegen op - grond van het feit, dat de Italiaansche bezit tingen, in Engeland precies voldoen de waren om de Italiaansche schul den aan Engeland uit hoofde van normale h andelstransaeties te vol doen. Indien het Russische voorstel zou worden aanvaard, zou dit- be- teekenen, dat- men Italië twee-derde ■van zijn bezit schonk „als een, beloo-. nlng voor het feit? dat hetden oor log tegen ons begonnen is". Men besloot,; dat ieder land de Ttaliaan-, 'sche bezittingen zou houden, ter- wyi de details zouden Worden beslist door een commissie van deskundi gen. ■vjV -; ;.V jackson doet niet meer mee Volgens radio-Koblenz in - de Amerikaansche zöne van Duitsch- land heeft rechter Jackson, de voornaamste Amerikaansche aan klager in het proces voor oorlogs misdadigers te Neurenberg, zijn functie neergelegd. Kolonel Telford Taylor, zijn plaatsvervanger, voor de rest veö het proces als leider van de Amerikaansche pro- secutie optreden. Volgens de Zwit- sersche radio heeft Jackso. zijn functie neergelegd, omdat het pro ces in een stadium Is gekomen; „waarin men hem niet racer noodfg heeft". De reilet-jes in Duindorp SS-ers bleven rustig Officieel wordt thans bevestigd, datr-Zondagavond door:.- doopstan-, digo'*rgcdetiaecracn' in' het kamp Duindorp. o.m. de commandopost 'CU de post van do kampadministratie jn brand zijn gestoken. Bovendien ia numet zekerheid vastgesteld, dat gisterochtend wederom een doodo is gevallen.. ..Volgens, den officier van dienst zijn er „nuin 'totaal twee dooden en vier gewonden. •/-'•' In kamp Duin dorp verbleven op t pogenbÜk ongeveer 6000 gede tineerden, waaronder 30Duitschers en 350. ongewenschte vTeemdelingeii. De 27 S.S.-crs onder de gedetineer den hebben Zondagavond geen ge bruik gemaakt van de gelegenheid, hun geboden door eenige rebélleereu- de. gedetineerden, óm uithun ge- isoleerde .'verblijfplaats -binnen het kamp te komen.; liet, schoolgebouw, waarin zij ondergebracht zijn, werd door eenige gedetineerden voor hen geopend, doch de - S.S.-ers bleven binnen, -t. „WIJ ZIJN WANHOPIG" De kampleiding van het gedeti- neerdenkamp-Dulndorp is - doende met een uitgebreid onderzoek naar de beweegredenen, welke geleid hebben tot dé Jongste ongeregeld heden. v >•/-;•'•• Werd reeds gemeld, dat over plaatsing van eenige gedetineerden uit andere kampen, die daar:-vol gens hun zeggen meer beweglngs- vrijheid hadden dan in Duindorp, een aanleiding vormde tot onte vredenheid met de beken'"-gevol gen, uit het thans afgenomen ver hoor bbjkt, aldus deelt men ons mede, dat ook andere motleven een rol speelden. Zoo bbjkt uit. een ver hoor, dat de commandant van de buitenbewaking een gedetineerde afnam, dat de ongeregeldheden niet een uiting waren van ontevreden heid tegen de buitenbewaking, noch tegen de binnenbewaking. „Wy hebben", aldus deze gede tineerde, „ook geen klachten over dc behandeling, maar wjj zyn wan hopig. Velen van ons zitten hier al veertien maanden, zonder verhoord .Voor Tiet eerst se dert 1940 sullen dc passiespelen te Te- gelen 'waaraan ruim 700 inwonen titt dit dorp medé' werken, weer op- gevoerd worden. Fragment uitde Kruisgang. De Vhn&tus'figuur wordt vertolkt door dén huisschilder F eter Oehlen. Cadogan stelt voor d£'zaak voor een Inter nationaal Hpf te brengen dat .dit c^/.vertraglng van vele maanden zou be teekenen. Nadat ook de ITansche, Mexicaansche en an dere gedelegeerden zich hadden uit gesproken tegen het Brltsche voor stel, werd de vergadering verdaagd tot vandaag 18 uur. Australisch voorstel in debat V De Veiligheidsraad behandelde gisteravond de gewyzlgde^resolutie van dr. Evatt, den Australischen af gevaardigde en voorzitter der .sub commissie voor Spanje. Deze resolu tie stelt de algemeene vergadering, welke in September bUeen zal ko men, voor, den Vereenlgden Naties aan te bevelen de diplomatieke .be trekkingen met het Spanje van Franco te verbreken of een derge lijke andere actie te ondernemen, als dc algemeene vergadering ..geschikt en doelmatig" acht. V De Br. afgevaardigde, sir Alexap-1 der Cadogan sprak als eerste en' 2r de„Mynregeering betwijfelt hooge mate- de, justitieele rech/ van denVeiligheidsraadom zich ffce. mengen-in de binnenlandsche.aan-; gelegenheden van een land, tenzij;; er een klaarblijkelijke bedreiging' het behoud van" den internationalen vrede en veiligheid is. Het kan niet worden ontkend, dat de bestuurs vorm van welk. land .ook-een kwestie is van binnenlandsche jurisdlctie. §ir" Alexander stelde - een- amendement- voor, volgens hetwelk de. Spaans'che kwestie; naar de algemeene vergadëY ring-=. zon-worden* verwezen, -waarbij echter'; geen: bepaalde aanbevélingeil"" zouden worden, gedaan.., Herbert Evatt, de Australische minister van buïtenlandschezaken, gaf een antwoord op de redevan Gromyko.. tijdens de vorige zitting. Hij zeide, dat, .zooals Gromyko heeft voorgesteld, indien de Veiligheids raad het verbreken van de diploma tieke betrekkingen met Spanje zou gelasten,„de'raad voort zou moeten gaan. tot hetlaatste stadium: het voeren van oorlog tegen Spanje". In antwoord op de rede van Ca dogan zeide Evatt: „Indien het waarschijnlijk is, - dat een bewind den internationalen vrede bedreigt, ls het voortbestaan van dat bewind niet langer'een kwestie van binnen- landsch belang". Hy drong er .bij Gromyko op aan, dat de leden van den raad, die het recht van veto hebben, hiervan slechts hoogst zeld zaam gebruik, zouden maken en zich overigens voegen naar de de mocratische meerderheid van den raad. Na de rede van Evatt verlieten zeven leden van den raad de ver gaderzaal om nader overleg te plegen over de te volgen procedure. Slechts Gromyko en de Nederlandsche, de Fransche en de Mexicaansche afge vaardigden bleven wachten tijdens het vertalen van de rede. Toen de vergadering werd her opend. stelde Cadogan voor de aan- ?e!egenhe!d voor een Internationaal tof te brengen. Evatt verklaarde, te zijn, terwijl velen van de leiders, die ons indertijd hebben voorgelicht, er met eenige jaren gevangenisstraf afkomen; wy hebben deze relletjes veroorzaakt alleen om buiten wereld te laten weten, dat wij hier nog zitten".Y Y.;.- De plaatsvervangend comman dant: van de binnenbewaking ver klaarde van meening te zyn, dat het hier slechts wanhopige men- schen betreft, die gewacht hebben op en gehunkerd naar een gelegenheid om te demonstreexen. Voor den' byzonderen' raad van cassatie zijn gisteren behandeld de beroepen van A. F. de Vilder en C. F. de Vilder tegen het vonnis van het bijzonder gerechtshof te Am sterdam, waarby beiden wegens col laboratie veroordeeld zyn tot dne jaar rijkswerkinrichting. De beide .veroordeelden waren directeuren van de Amsterdamsche Ballast Maat- schappy. Hun was ten laste gelegd. :dat zy materialen hebben doen leve ren en werkzaamheden hebben doen verrichten ten behoeve- van Duitsche militaire"", vliegvelden in Nederland en de vlieghaven Schellingwoude. ,-Voorts hebben zy arbeidskrachten, beschikbaar gesteld voor: de bedie ning van machines," welke werkten ten behoeve van. de Duitsche kust verdediging." t— De procureur-fiscaal, mr. Lange- meijer, betoogde, dat allereerst moet y worden nagegaan; - welke ybeteekenls rgehecht; moet wordenaan het Jand- oorlogsreglement. De vraag' is voorts, hoever bij bezetting met requislties mag worden 'gegaan. Naar sprekers meening: gaat men wel heel ver, ais men zyn georganiseerd bedryf ter beschikking van den bezetter stelt. De vijand kan bedrijf en materiaal vorderen, maarhet wordt 'toch an ders, als men door eigen medewer king het bedrijf goed Iaat loopen. Over de strafwaardigheid van ver dachten merkte spr. op, dat men een duideiyk beeld van hun persoon heeft; voor de verantwoordelijkheid, waarvoor zy op hun post kwamen te staan,zijn zij op zeker oogenblik niet sterk genoeg gebleken. Zij zijn zwak geweest en toen kwam de brief met de mededeeling aan de bezet ters „vorder maar, dan zullen wy werken". Spr. erkent, dat later hun houding boven bet. gemiddelde, is geweest, Hy 'acht het mogelijk, dat „Wij allen zijn verantwoordelijk voor onze getroffen landgenooten" Prinses Juliana heeft gisteravond als presidente van Ned. Volksher stel over beide zenders in een rede, getiteld „Volk in nood", gesproken over baar indrukken van een reis door de getroffen gebieden. t De actie, die in de komende veer tien dagen zal worden gevoerd voor het door Nederlands Volksherstel in het leven geroepen Fonds Noodge- bieden, geeft mij, aldus de prinses, een welkome aanleiding om uiting te geven aan de gevoelens, die bij my gewekt zijn door de kennisma king met die deelen van ons volk, die het zwaarste door den oorlog getroffen zijn. "Vóór alles wil ik hier getuigen van mijn groote bewondering, voor den moed en energie, waarmede de be- woners van de noodgebieden uit puin en chaos weer hun leven aan het opbouwen zy n onder onzegbaar moeiiyke omstandigheden. Het spreekt vanzelf, dat dit niet mogelilk zou zijn-geweest, zonder de zeer krachtige regeeringsmaatrege- len, terwijl ook de. vrijwillige hulp uit binnen- en buitenland van niet te onderschatten belang was. Ik wil hier echter slechts- wijzen op de geestkracht en het uithoudingsver mogen, die de bewoners van de noodgebieden zelf hebben getoond. Het is byzonder- leerzaam, om eens een kijkje te nemen, in de kip penhokken.. schuurtjes en bunkers, waarin ook nu nog duizenden van onze landgenooten leven zonder veel lucht of daglicht, zonder electricl- teik waterleiding of gas, zonder comfort endesondanks Cof mis schien juist daardoor?) tevredener dan menig beter bedeelde.. Deze menschen, die zooveel verloren heb ben, zijn ook niet" veeleischend meer en nemen het leven eenvoudiger dan anderen. Dit alles en nog ontstellend veel meer ellende bestaat op dit oogen- blik In ons land. De materlaal- problemén voor de woningvoorzie ning kunnen slechts langzamerhand worden opgelost door de regeering, die doet wat in haar vermogen ligt. Het particulier initiatief Wt niet de taak en ook niet dc moge lijkheid," om den bewoners van hun- - kers, - kippenhokken en—te- kleine noodwoningen weer een normale, huisvestingte geven. Maar het' kan j.er wel zeer veel./.toebijdragen, om /hrinmó' leven soinsfendlgh eden --'te..versachten. Luisteraars, zoo besloot de prin ses, ik doe een dringend beroep op u om te beseffen, dat wij alsNeder- er een noodtoestand voor requlsan- ten bestond, waardoor zij niet cate gorisch konden weigeren. Maar tus- schen categorisch weigeren en wat zy hebben gedaan Ugt nog veel Ten slotte requireerde spr, tot verwer ping van het beroep van den pro cureur-generaal te* Amsterdam en. verwijzing van de zaak naar het bij zonder gerechtshofte Leeuwardf^. Na raadkamer deelde de president mede, dat de raad geen termen aan wezig acht thans in te gaan op het verzoekvan de verdediging tot in vrijheidstelling van verdachten. De uitspraak werd bepaald op Maandagl' Juli.;1 li .iT "Wisselende bewol king met enkele buien. Koel weer. matt een, tUdolljk krach, tlgen westelijken wind. 1» Juni .zon op 4.21 uur; .onder 21.05 uur. Maan onder 8.34 uur; op 0.03 uur. Waterstanden Rotterdam: lo t(] 7.16. Uur; 2e <y 13.37 otr^ Nederlaag van Feijenoord geflatteerd Curacao behaalt het kampioenschap Een telegram uit Willemstad meldt, dat de wedstrijd Columbia—Aruba in een 2—l overwinning voor Colum bia geëindigdls. Het zou een zeer spannende en. snelle wedstrijd zijn geweest en het verloop was zeer sportlef. De heer C v. d. Velde van Feijenoord trad als scheidsrechter op. Het telegram bericht verder, dat de 4—0 nederlaag van Feijenoord tegen Curasao zeer geflatteerd ls geweest, omdat er slechts één zuiver doelpunt werd gemaakt. De anderen waren 't gevolg van onjuiste scheidsrechterlij ke beslissingen. Weliswaar geeft men toe, dat Curacao verdiend heeft ge wonnen, maar het verschil ln doel- pntuon had kleiner moeten zijn. Voor dezen wedstrijd ln het Curagaosche tournooi bestond een geweldige be-, langstelling. Dagen tevoren was het RJ.F.-stadion voor den kampioens wedstrijd totaal uitverkocht. Dit was op Curasao nog nooit voorgekomen. De Curagaosche voetbalbond kreeg door het behalen van het kampioen schap door Curacao een prachtige belooning. Met nadruk wijst men er op. dat het verloop van den wedstrijd Jn alle opzichten sportlef en prettig ls Reweest. De organisatie liet niets te wenschen over en de gasten uit Aruba. Suriname, Columbia en Ne derland waren allen vol'lof voor'het I": bestuur van den Curogaoscnen voet balbond. Het telegram bestuit met de mede^; deeling, dat alle Feijenoorders Tri. goede conditie 'zijn. Het eindigt met de groeten aan alle sportvrienden in Nederland.': De eindstand van het tournpoi ls; Curasao Feijenoord Columbia Aruba Suriname 15—4 15—10 5— 6 13—'9 Zeskamp 4e Zaandam Nadat Vrijdag het. groote internat!-; onale schaaktournool te Zaandam be sloten .werd, ls Maatïdag ln het ge-'-' bouw/van de'Kamer van KoophandA; te Zaandam de Internationale zes kamp begonnen:7 Tsjech vKottnau- erl'dfe voor chet vorige tournooi had ingeschreven^ doch door visummoei lijkheden .2 dagen te; laat aank?."i en daardoor moest wórden uitgescha keld, krb'gt door dezen zes-kamp toch nog gelegenheid zijn krachten .- met zijn rivalen te:meten. De andere deelnemers in ;den zeskamp'zijn de Hongaar Szabo, de Zweed Stoltz en „de Nederlanders; Coj*i.i«ver,\-ii enSandlfort. De resultaten van den eersten dag Warëhï Y;; 'Yj-Y -é: Ko'Uuuer- Sxi-to 0—I; Sardtfcrt— Stoltz 0-1; Van'Tol—CorUever afgebr. Rotterdam. - l9g.. De 42-jarige musicus N. F. Hu- gens had,- toen hij ln 1943 werkloos werd, een baantje bij de Rotter- damsche gasfabriek gekregen (ver moedelijk had MJ 'n stem om cokes te kloppen). N.S.B.-er van de ge- vaary11-^ soort., verried hij al spoe dig aan den, SD.. dat;de werk" 'en Ducardls en: Melchers zich misprij zend over dei Duitsche, Wehrmacbf. hadden uitgelaten. De beide -man-, nen werden gearresteerd en ziju in een Duitsch concentratiekamp óm het leven gekomen. Later trad dit gevaariti're. s—gavent bij groep 10 en terroriseerde her haaldelijk de Burg. de Rcosstraat. waar hij woonde. Mede door zijn toedóen en verraad werden nóg drie Rotterdammers vermoord. Gistermiddag- moest hij zich voor het bijzonder gerechtshof alhier ver antwoorden. De advocaat-fiscaal, mr. J.C. Donker, eisch te tegen dit aartsverraderlïike heerschap 20 Jaar gevangenisstraf, v'/Y, De 267jarige .C./W. F. Jonas.die vervolgens terecht*stond, had in '43 dienstgenomen bij de Waffen S.S. Hy was echter -gedeserteerd en des wege in Februari '45door de Duit- schers ter dood veroordeeld. De exe- cutle werd «itgestfTd en zoo viel hij na de bevrijding in handen van de B.S. Waffen. S:S.-ers krijgen ge woonlijk dé/ doodstraf, maar mr. Donker maakte voor. dit geval; een uitzondering en eïschte 10 j3ar ge vangenisstraf, omdat verdachte had geweigerd in Arnhem :té vechten tegen, de geallieerden. J. J./ Reynart, een 39-Jarigedis tributie-ambtenaar, had zich als landv, achter zeer gehaat gemaakt door zijn optreden. De.advocaat-fis-' can! noemde hem -een landw?ch4er- terrorlst-sadistY.en,; plaaggeest. Zoo had hij bij /den voetbalwedstrijd Neptunus—Sparta persoonsbewijzen gecontroleerd om .onderduikers te vangen.' Vrouwen van zeelieden wees tij er. met groot 'leedvermaak op, dat er weer zooveel Engélsche: sche pen in den 'grond "waren" geboord. Tegen hem eischte mr. J. C. Donker 1jaaraevangeaistraf. Ter dood veroordeeld •- Hetbijzonder gerechtshofailhier - sprak gistermiddag het doodvonnis uit tegen den 34-Jarigen Journalist ,Chr. Harmsen.Harmsen,. die. vóór 1940 beroepsofficier in het Neder landsche leger was, nam na de ca-', pltulatie dienst als oorlogscorrespon dent bi) het vrijwilligersleg. „Neder land". In 1943 trad hij op als In specteur by de beruchte groep 10 van de Rotterdamsche politie. U.V.C.-employé^s veroordeeld Hedenmorgen veroordeelde de Arrondissementsrechtbank den pro curatiehouder van de U.V.C. Jan Both en den kantoorbediende P. J. H. Gardeniers wegens verduistering van margarinetoewijzingen tot resp. anderhalf jaar en acht maanden gevangenisstraf met- aftrek van .voorarrest. Yr Twaalf jaar gevangenis voor Dr."Carp.: - Met vernietiging van de sententie van het Byzonder Gerechtshof te:, 's-Gravenhage, waarbij dr, J.. H. C: rp, gewezen president van het Vre- degerechtshof te Den Haag, was veroordeeld tot aehttlen Jaar gevan genisstraf, heeft de Bijzondere, Raad van Cassatie hem heden, overeenkom stig den eisch veroordeeld tot twaalf Jaar gevangenisstraf wegens samen werking met den vijand. Bananen komen later De aangekondigde distributie van bananen voor kinderen geboren In 1942 of later heeft vertraging onder gaan. daar het schip met bananen, dat-op 15 Juni in Rotterdam werd- verwaent. door machinestoring - zijn route, heelt moeten wijzigen. Eind .juni wordt evenwel een tweede schip met bananen ln dehaven van Rot terdam verwacht. Een gedeelte van de lading zal dan zoo snel mogelijk in distributie worden gebracht, Zondag was het precies tien aar geleden, dat dc verkeersbrug bij Nij megen werd geopend; een brug, Ydie/ thans Averddbekendheid heeft -gekre- gen door de rol welke zij speelde'.bij- Óe „battle of. Arnhem".- i landers verantwoordelijk zijn,voor onze getroffen landgenooten in alle groote en kleine noodgebieden, en vraag u dit in de komende weken daadwerkelijk te toonen. Spoedig suikerbon voor allen? Op liet oogcTiblik worden de voor uitzichten voor hervatting dor nor male suikerdïstribntio gunstiger be oordeeld dan een weck geleden. Een dagproductie van de,iXltnteloord is ruim voldoende om een Mndcrboa tehon oxeeretij zoodat o verstrek- king, van suiker aan andere leeftijds groepen in hoofdzaakeen kwestie ia 'van zoo snel., mogelijk herbevoor- raden der grossiers en detaillisten.-. Door de. meevallendo raffinagö- capaciteit is de verwachting ge- rcehtvaardigd, dat een normale dia- tri bu tic van suikeT eerder zal kun nen woTden hervat dan aanvankelijk gehoopt werd. De stroopvoo rziening aan - consumenten cn industrie zal zonder eenige stagnatie kunnen, doorgaan, daar de Dinteloord met een maandprodnetie yan 1000 ton in de bestaande behoefte volledig kan voorzien. - Ramp van de Meerkerk De directie der Vereenigde Ned. Scheepvaart My. deelt ons mede yan den gezagvoerder van de Meer- keitt bericht te hebben ontvangen, dat het schip bij het op et., mijn loopen in voorgeschreven vaarwater stoomde. Deze verklaring ls lil strijd met het bericht, dat door Iwfc A.N.P. aanvankelijk Is doorgegeven. De directie sprak verder met klem tegen, dat de kapitein, en de be- manning zich aan nalatigheid zou den hebben schuldig - gemaakt, het-* geen eveneens in strijd is met de «verklaringen der passagiers, die-wij gisteren hebben gepubliceerd. Wij gelooven er goed aante doen de lezing' van den gezagvoerder.zoodra zf ons bereikt, te publiceeren, doch verder over de ramp niet te discus sieeren.: Te zijner tijd wordt het ongeval door den Raad voor' de Scheepvaart behandeld, wiens uit spraak ongetvrtjleld objectief zal zijn. P. v. d. A.-fractie wil samenwerken In" de gisterèri gehouden vergade ring der Tweede Kamerfractie van de Party van de Arbeid, die van 11 tot 2 uur duurde, bleek groote ge- neigdheid te bestaan tot samengaan met de K.VP., maar de uiteinde lijke beslissing wordt in handen ge legd van de leiding van de P. v. d. A., die eerst de uitspraak van den partijraad wil hooren. De partijraad kwam vandaag in. Amsterdam bij een. Het wordt waarschijnlijk ge- acht, dat de P.y. d.,A.-fractie bij een positieve beslissing haar interpreta tie van het regeeringsprogram in- zonderheid op de dubieuze punten uitvoerig schriftelijk zal vastleggen. J Verwacht wordt, dat minister Beet Woensdag een tusschentijdsch ver slag aan de Koningin zal uitbrengen. Elten verloor van Paul Goffaux -Rotter dam,;'Dinsdag'..;-;'' De bokswedstrijd in de open lucht, die Maandag door promotor Heimig op het R.F.C.-terrein werd gegeven, is geen onverdeeld succes geworden. Door het, gure .weer-bleef de publieke belangstelling tot eenige honderden., toeschouwers beperkt. De koude deed helaas ook. zijn invloed, gelden op de prestaties van de boksers; Het weder- optreden van Dorus Elten ln Rotter dam viel tegen. In zijn gevecht tegen Goffaux, den haLCzwaargewicht-kam- pioen van België, moest hij zich tien ronden lang bijna onafgebrokenIn de verdediging terugtrekken, om ten slotte op punten te verliezen, Y'" Een fraaie puntenoverwinning be haalde S. Rieger (Rd) ln een hard g 'echt-op. don-Hagenaar■-■Th. Snij- ders; Noorland (Hd) won eveneens op punten van Ameye (Den H.). De uitslagen van de amateurspar- tljen waren: Nelson (Den:„ H.) wint door opgeven van Ploeg(Rd) in de tweede ronde: wolters (Den H.) w.o.p. van Otten (Rd); de partij De Dekker over de Vest werd op medisch advies gestaakt; De Dekker werd :Wlnnaar ;op .punten; Voetbaluitslagen Reserve lc kL: Sparta 2—Sparta S 3-2. VUO 2—Ado' 22—3, Ztfep- tuniia 2-rHDVS 2,n.d.; 2B; SVV 2—HDVS; 3 3—1, De Musscüen '2 RFC 4—3, SVV 3—-Gouda 3 1—0 fonder pmte^t yan Gouda) j 3D: RFC 4Sparta 4 6—3, Schoon hoven: 2—Excelsior 4 0—2,.: Ona 3 - Overmaas 3 1—12. Steeds Hoo&cr 2—VND 4—13E: Fortuna 3Y-M:ir- tinit 2 40, Acoltis 2—I30V 2 2—23F- Hoek vnn Holland 3— DCT. 3 3-0; 3H: DCV 2—Bloem hof 2 2l, Florvsant 2—J>Hct- laat 2 30, Slikkerveer. 2—Steeds Volharden 2 2—5. Afdeclinff Rotterdam vnn den K.N.V.B.: lo klasse A: AVODcto 22, OV—A VS 2—3. RCRSeliied. Boys 31; B: SehicbruckActivitaa 43, PultershoekOns. Huis 51; -2B- Roekanje-/^Noorderkwartier 1—1, Roga—Etueku /0/-:3 fEureka kampioen); 21.': Si»£c1kwnrtier Dirkslnnd 0-7, SVDPW—NADO/V 2—3, VierpoMcrsDKS 61. De stichting Nederlandsche stu dentenhulp heeft besloten als bewijs van dank voor alle gastvrijheid en hulp, die zij van de zijde der Engelsche studenten heeft wedervaren.'.25 Biv- gelsche studenten uitte noodlgen Y voor: een. vacantie-verblijf In Neder- land. --'fY -.4' v.5j Y'-zY ::-:g Y;S ■feföi1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1