je al geautonummerd?'7 DE SCHIEDAMMER Veto van Gromyko tegen het Australische voorstel mogelijk Met zeiljacht de wereld rond Weer geen overeenstemming te Prinselijk paar doet een beroep op ons volk red: EN ADM. LANGE HAVEN UI SCHIEDAM '-.f TELEFOON' 6SM0.' ABONNEMENTSPRIJS PES WEEK tt CENT PEB KWARTAAL f A— LOSSE NUMMERS 10.®» HET ZESDE JAARGANG NO. 140 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST! 8CHLEDAMSCET.SINGEL «3 ROTTERDAM TELEFOON NR3. 25430 EN 60300 POSTGIRO No. 188644 Bankier: AM3TERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 19 JUNI 1946 Polen wil, dat Veiligheidsraad" verbreking der betrekkingen met Spanje gelast Britseh amendement verworpen De veiligheidsraad Is gisteren weer bijeengekomen om bet debat over de Spaansche kwestie voort te zetten. Johnson, de" afgevaardigde van de V.S., verklaarde dat hij zich zou ont houden van stemming over Sir Alex ander Cadogans amendement be treffende verwijzing van de Spaan- - Bche kwestie naar de algemeene ver gadering zonder eenige - aanbeveling van den Veiligheidsraad. Dr. Van Kleffens zeide zich van stemmingover de ontwerp-resolutle te zullen onthouden, doch voegde daaraan toe, dat hij vóór het Brit se he voorstel zou stemmen. Gromyko antwoordde op- het ver zoek. dat dr. .Evatt hem had .gedaan om niethet recht van, veto te ge bruiken: „dit verzoek ls ntet geba seerd op een Juiste, waardeering van de feiten." - Dr Oscar Lange, dé Poolache gede legeerde, verklaarde zich tegen het Brltsche amendement en zeide, dat hij de oorspronkelijke.- door Evatt voorgestelde resolutie, zou steunen.' zijnde een schrede op den weg naar positief handelen. HU voegdedaaraan toe. dat indien de raad geen overeenstemming zou bereiken ten aanzien van de resolu tie van Evatt. hU een stemming zou vragen over een voorstel inhoudende, dat de raad de onmiddellUke ver breking van de diplomatieke betrek- kingen met Spanje zou gelasteiLi Cadogan zeide tot Gromyko: „Mijn. amendement wil de behandeling van de Spaansche kwestie zelfs, geen dag vertragen." - Het door Sir Alexander Cadogan voorgestelde amendement werd ver worpen met zes tegen twee stemmen LU drie onthoudingen. Cadogan ver klaarde, dat hij geen gebruik zou ma ken van zijn veto-recht tegen het voorstel van Evatt, doch ervóór zou stemmen. Het voorstel van Evatt verwierf daarop negen stemmen. bU een ont houding en de stem van Gromyko te gen. De voorzitter deelde mede, dat het voorstel niet was aangenomen, daar Gromyko er zijn veto tegen had uitgesproken. De Poolsche gedelegeerde, dr. Lan ge, d_«Uk,amecJe. :dat hij zijn oor spronkelijk voorstel, volgens'hetwelk J de Veiligheidsraad den leden van de V.N.""aanu^Jclngen zou xeven 'om -de diplomatieke betrekkingen met Span je te verbreken, wilde hernieuwen. De voorzitter, had tevoren ver klaard, dat de aanbevelingen van de subcommissie, welke de Spaansche kwestie had bestudeerd, niet wareh aanvaard, daar een van de voorname leden van den raad er zijn'stem te- gen had uitgebracht. De Veiligheidsraad verdaagde de bespreking van dr. Lange's voorstel tot aanstaanden Maandag 20 uur. Parlementair kabinet Paroloscoop Afoomvreds Ada Is een oorlogskind, net als Uno, Unesco. Unrra en hoe ze verder ajjema3l mogen heeten. Ada is het Jongs.s; r- rijn letters vormen het begin "an de drie woorden Atomic Develops- nt Authority, en zijn wieg staat In Vcreenlgde Staten van Noord-Amerika, kortweg vaak „A* m- gen---md. Dat Amerika nu kan men beschouwen als den uitvin der en monopoliehouder van de atoombomgeheimen. Meer. nog: dat. Amerika schermt niet met z'n atoom- ovcrwichl op de andere wereld, het wil vredelievend zijn en daarom ls het in de commissie voor de atoom energie met een merkwaardig voor stel gekomen, waarin het zijn be reidheid openbaart het atoomgeheim prijs te geven en ook het atoom-mo nopolie. mits de zekerheden worden geschapen, dat de atoom-krachten door nieine*"t zullen worden mis bruikt. Daartoe acht Wash'«*"-"i de organisatie van de Vereen'^d- Naties d uno.waarin de groote mogend heden - dus ook Amerika zelf - zich met een veto-recht bulten en boven de modernste vredeswetten kunnen stellen' en die (net als vroeger de C.neefsche Volkenbond) nog steeds niet over een behoorlijk-werkend sanctie-apparaat beschikt, beslist on voldoende. Washington dringt dus aan op een nieuwe organisatie met nog grooter bevoegdheden dan de Uno. een Ada met een apart handvest Deze Ada moet de winning, verdee ling en verwer,-'ng der grondstoffen voor de. atoom-energie organlseeren en coniroleerende Ada m->et het monopolie kri'»*en om ontplofffnes- proeven te nemen en de Ada moet ook de labo*-»torla en de fabrieken volkomen In eigen beheer hebben waar ter wef'd zij zich ook bevinden - men ziet -de gezichten der „concur renten" reeds i - anders dan bij de proeven die er genomen worden voor vreedzame doeleinden, al zullen ook deze on'' - "vda's oppertoezicht moe ten staan. Het n««—van de Ada zal uit ol'e landen moeten kunnen worden gekozen (nog steeds is het Amerikaansche voorstel aan 't woord en inbreuk op d- -.«-tr. Ie *et als een iniernationaie misdaad kunnen worden gestraft, onverschillig of de overtreding beeaan wordt d~-r een kleine dan wel door een groote mo gendheid moet geen veto-recht zijn dat .dat kan verhinderen. Vol- _komen los van den Veiligheidsraad moet de Ada militaire aptles kunnen ondernemen, desnoods met atoom- bommen. •P't "<kl p 'tg. en hier en daar ook geweldig mooi, maar er komt vooreerst niets van Toch is het gotd dat in een mogendheid als Amerika het br- ls dat er een ti,. tlonaie orde dient te .komen waaraan zich zelfs de sterkste moèendheld niet kan onttrekken en dat de atoom energie onder gemeenschappe!Mk be heer dient te staan. En verder is het. goed dat Barueh namen* de U.S.A. de idee van een Ada heeft geopen- Wint nu zal tedere mogend heid ztjn ware gezicht moeten ton nen - Zoover zijn wé.-een Jaar na Hlro- sjima. "'EERBHRICHT Tot Donderdag avond: Matige, aan de Uust t\J- deltJk nog., krachtige "wind tusschen Zuid- West en Noord west. Wisse- lende bevolking met vooral aanvankelijk buien, nog koud. Zon op 4.21. onder 21.05. Maan onder 9.49, op 0.29. Waterstanden Rotterdam: lö til 1U, 2« tU 20.22. - Na enkele weken onderhandel ing .schynt minister Beel met de Partij van den Arbeid tot overeenstemming te zijn.gekomen over. het Vormen, van een. parlementair kabinet, dat znl worden samengesteld "door de K.V.i*. en de P, v., d. A.,V eventueel aam gevuld' met' eenige^ vakministers. Het kabinet" 7,op hreede "basisr> ik hiermede dés definitief van 'de, baan. -"/./y:!Sr;. 'T .'"v'* Meteen onderbreking van een ha!f uur hebben gisteren, te Amster- dam .de partijraad en- hef-hoofdr bestuur van de,Partij van den Ar beid onder .voorzitterschap. van den heer. K... Vorrinfc: een geheime - ver gadering gehouden,^ van 10 uur des morgens tot na .vijven des middags. Na'afloop werdhet 'volgende com muniqué verstrekt:. Tv - ..V: „De partijraad van de Partij van .den Arbeid heeft kennis genomen 'van hét resultaat-der besprekingen; 'dié namens de Tweede Kamerfrac tie met den heer Beel zijngevoerd over de vorming van een parlemen tair kabinet, steunende op de Partij van den Arbeid en de Katholieke Volksparty. De partijraad oordeelde, dat -wat de grondslagen van een program betreft, de voorwaarden voor een vooruitstrevend bewind aanwezig zijn. Wanneer de samen stelling van bet kabinet hiervoor de noodlge waarborgen biedt en wan neer dit program en dit kabinet ook van de zijde der K.V.P. in pro gressieven geest wordt gesteund, zoo meende de partijraad, zal een con structieve welvaartspolitlek in Ne derland mogelijk zijn. De partijraad vercocht de fractie hierop niet al leen thans, maar ook tijdens het öptreden.van.\bet. te. vormen kabinet het oog - gericht te houden." f V. r De heer -Vorrlnk -weigerde "met groote beslistheid eenige - aanvulling - op dit communiqué te geven. Ook minister-president. 'Schermerhorn wilde zich over de vergadering met geen enkel woord uitlaten en vol stond glimlachend met het afwij zende antwoord: „Mijn naam is Haas". '-/v- Het oorlogseinde op Franschen grond Op 30 Juni. zal op het .hoogste punt van'het land van Retz, by de monding van de Loire, waar de laatste Duitschers, die de za. ten Zuiden van Saint Nazalre verdedig den, zich overgaven,een monument worden opgericht met de inscriptie, „hier is de oorlog in Europa ge ëindigd." s.. Jackson blijft Robert Jackson, de eerste Ameri kaansche aanklager te Neurenberg, beeft nadrukkeiyk de berichten tegengesproken, dat hy zön functie had neergelegd of het plan had dit to' doen.? v DE BEMANNING VAN DE „AJJl'^7. 'I n. r.; de scheepsbouwer,' de kapitein en de, heer Soogstrate, Een moderne Olivier van Noort i •X.-: ï'dJ' -< botterdam, óbinsdiig In. de Jachthaven ligt- een - kleip?' stevig' gebouwd" zeilscheepje.' j-Ketch-' getuigd, waarvan zoo op - het oog niet veel meer te vertellen .valt, dan dat het keurig in de verf;- zit. „De heet .dit zeer bijzondérscheep- Alk" Je, dat1 Juli zal vertrekken,,.,dm rond de 'wereldrte- zeilen! - -jr-j: We spraken met den kapitein, (die, van kind afzijn ziimen op een-reis als deze heeft gezet-en haar};zórgn vuldlg "heeftvoorbereid.'Kanitein r Van Nieuwkoop Is een mandvsa groote 'ervaring, dies'jarenlang;'ais gezagvoerder de" oceanen .'-bevarens heeft. „Hoe we zullen varen? Het-Ka-' naai, de Golf van Biscaye, Las,Pal- mas, St. Vincent...,, en dan zien, we wel verder.-Dat hangt van'zob-t veel omstandigheden af." 'rTt Behalve de kapitein, zijnr.aari boord: de heer Van Grevenstein uit i.IJsselmonde; scheepsbouwer, die ook „De Alk" .heeft gebouwd, en de heer Hoogstraté,veen- familielid van den kapitein. .Men denkt een 'Jaar of twee over rde'reis te doen. Het scheepje, dat 12.60 m lang en 3.00 m breed Tls, 'heeft een Krom-1 hout-dieselmotor van 60- pk7 waar van slechts, gebruik zal worden ge maakt- by het' binnèn- en., uitvaren: der havens en op korte afstanden' bij sterken tegenwind. .JEnde dispe- Teert niet" staat boven den-- Ingang van de kajuit geschilderd. Zij is keu ^■rig ingericht, een keukentje, waar-: van, elke huisvrouw,- en een „kaar- tenkamer"waarvan elke stuurman zou watertanden! Er wordt gekookt op butagas; en petroleum. De ver lichting is electrisch encr hangt ook een petroleumlamp. Volgende week.'vertrekt 't scheepje naar Schiedam, waar het tot 1 Juli zal blijven ilgeen. wy wenschen de bemanning eengoede reis en be houden thuiskomst! Doelstelling Prins Bernhardfonds: het bevorderen van de geestelijke weerbaarheid Vruchteloos debat óver Italiaansche herstel betalingen Rusland houdt vast - aan *ijn eiséhèiï' Na gedurende twee en een half nor besprekingen te hebben ^_-voerd over de kritieke kwestie van de Ita liaansche herstelbetaling-en zijn de ministers van bnltenlandschc zaken er niet In geslaagd tot overeen stemming te komen, hoewel er ten aanzien van de verschillende stand punten meer soepelheid viel waar te nemen dan voorheen. Wat betreft' de100 mUlioén dol lar, die Rusland van Italië eischt, bleven Byrnes en. Bevln bij hun standpunt,: dat Rusland dit bedrag zou kunnen verhalen op Italiaan sche activa in de vroegere sate >- lieten-staten op den Balkan plus de: Italiaansche schepen van marine ezr koop vaardyMolotov daarentegen hield vol, dat de Italiaansche acti va op den Balkan- plus de schepen „Satumia" en „Vulcania" de 100 millioen dollar niet vol maakten en zou de rest willen verhalen op de Italiaansche productie gedurende een periode van zes Jaar. Bldault verklaarde -van meaning te, zyn, dat Italië de herstelbeta lingen uit de. productie, zooals door Molotov voorgesteld, zou kunnen doen, als het begin van de periode: van zés jaar twee'Jaar zc" worden Wedstrijdreglement Jongens- en meisjès-autonumuie- raars Hieronder vinden jullie' het re-, glom ent voor. den grooten wedstrijd vaa ó<Het; ParoolZaterdag zullen we de" prijzen hekend maken. Dc hierby afgedrukte, rebus., .moeten jullie uitknippen en goed bewaren, want; die zenden wé straks in by de lijsten met autonummiTB. Uct spreekt vanzelf,dat niet allé kindefen een prys'V'znllch krygèn.^ Br zyn" echter"': meer dan 300Ü pry zen, waaronder hoofdprijzen, die" je je leven, laug niet vergeet. 1. Aan den outonummerwcdstrljd' van' „liét l'nruol" kan worden deelgenomen door kinderen, van 6 'tol en,met 9 en van 10 tot en met 14 jaar.'Dé eerstegroepmoet ten-: minste ".00," de* tweede groep tcie minste (100 'nummers bijeen hebben' 2 ,:AI1«* nutonummers zijn geldig, ook die van andere landen. .3. ,Er' mug alleen geautonum- «nerd worden vóór en mi schooltijd. Hierop zal zeer atrciig worden toe gezien. Vóór ''s morgens 8 uur en na 's avonils 7 uur mogen geen nummers worden genoteerd. 4. Het nummeren 'mag uitslui ten tl-gebeuren-.op de trottoirs. Meis- ,ies of jongens, die op den rijweg of op vluchtheuvels' nutonumméren, worden van deelneming uitgesloten. AVijzelf- eji ook <le politie zullen hierop btreng 'toezichthoudea. 5. De autonummers moeten dui- dcl k en netj es wo rden o pgeaehre- ven.,; f' 0. De inzendingen ..wórden inge wacht na Zaterdag 22 Juni^By da inzending moeten worden ingesloten da bijgaande rebus /opgelost) en een inge\-uld\formulier,-.dat Zater dag en nog enkele volgendedagen, in Het Paroo Izal worden afge-: drukt. Dit formulier moet worden goteekend door een der ouders of denvoogd. 7. - De jongens en meisjes die willen deelnemen moeten de lysten aan de ouders afgeven, die nazien of de noodige netheid %is betracht. De ouders moeten ook toezicht hou den op. het naleven van dit regle ment. 8. Dé inzcodingeu móeten aldus worden'geadréaseerd: Autonummcrvrcdstriyd ,';Het Parool" Bchiédnmschesingel 42 Rotterdam. 9. De inzendingen moeten wor den gefrankeerd met een postzegel van do Nationale Hulpactie, (De toeslag van deze zegels is ten bate van do oorlogsslachtoffers). 10. De .-termijn run inzending sluit op Zondag 30 Juni. Daarna is de an to n u miner wc dstr ij d ten einde. Alleen dit reglement'-moot; strikt nageleefd wordeu. Ten slotte nog dit: Een aantal' uitgesteld. Molotov zeide hierop, dat het Fransche standpunthet zyne .'zoo-dicht" naderde,dat. een" overeen-, stemfhing inogeiyk was. Bevln verklaarde zich evénwel sterk tegen het Russische -oowel als het Fransche voorstel, aangezien hierdoor, de, eergisteren overeenge komen „meestbegunstigingsclausule" te niet zou worden gedaan. Met betrekking tot de 200 mil lioen dollar herstelbetaling, die Rusland van Italië vraagt ten be hoeve, van Joegoslavië en Grieken land, was Molotov bereid de Griek- scheen Joegoslavische eischen voor te leggen am de komende 21- 1 and en-vredesconferentie, maar hy stond erop, dat de Russische eisch op de huidige conferentie zou wor- :den--"geregeld, Byrnes zeide, idat volgens econo mische deskundigen ln de V.S. de v/aarde van de Italiaansche activa op den Balkan tusschen 60 en .75 millioen dollar bedroeg. Hij schat re de waarde van de twee Italiaansche schepen op ongeveer 25 millioen dollar. :- .j.■■■i Volgens Molotov zou de waarde van de schepen slechts tusschen 7 en. 10 millioen dollar bedragen en die van de activa op den Balkan 20 millioen dollar. Byrnes en Molotov hervatten, toen de bespreking over het feit. of Ita liaansche oorlogsschepen al of niet als herstelbetaling ofoorlogsbuit, konden- worden beschouwd. In dit. verband wees Molotov op de over eenkomst van Berlijn, waarop de Duitsche vloot onder de geallieer den werd verdeeld. Hij stond er op, dat de Italiaansche vloot op de zelfde wijze zou worden behandeld en dus als herstelbetaling zou zijn uitgesloten. Byrnes antwoordde, dat de Duitsche vloot bij byzondere overeenkomst was verdeeld en niet als voorbeeld zou kunnen dienen. de besprekingen over de Itali aansche herstelbetalingen verklaar de Bevln, dat Engeland bereid was alle eischen-tot herstelbetaling van Italië op te geven, mits de andere landen hetzelfde deden. Tegen dit voorstel waren Molotov en Bldault. Men besloot daarop het vraagstuk der Italiaansche herstelbetalingen later verder te behandelen. Vandaag zullen de overige pun ten van de agenda worden behan deld, n.I. de teruggave van geal lieerde bezittingen in Italië en maatregelen ten aanzien -van Ita liaanse h bezit in gebieden, die aan andere naties afgestaan zullen worden, V'-óó-v''- Na dediscussie van de economi- s. he artikelen van het vredesver drag met Italië zullen „de volgende onderwerpen" aan1 de orde komen: de Fransch-Italiaansche grens: de: geallieerde 'verdragscommissie; het' terugtrekken van geallieerde troe pen uit Italië; de Dodecanesos; de grenzen van Italië met Joegoslavië en Oostenrijk en ten slotte de be perking van'de Italiaansche vloot. Vandaag 19 Juni, zal een r dlotelc- graf«'"^c schaak dstrlid beginnen tusschen Eng-:land en usland. waar bij de Rpelers ca 1000 mijt van elkaar verwijderd zullen ri' De wedstrijd zal worden gespeeld op 12 borden. kimlcrou heeft ons na reeds nummer- lysten toegezonden. Dit is wel wat voorbarig en dn» bobben wij de lys ten aan dc kinderen teruggezonden. Kr wnren ochfer kinderen, die huu adrïs» niet hebben vermeld. Deze kin deren' kunnen Imn lijsteu komen afha len aan onzen winkel, Scliiedam.Kche- singel 42. „Anjerdag" op 29 Juni 194D vormde de eerste uiting van massaal verzet tegen den bezetter. De anjer in. het knoopsgat ter eere van den verjaardag van Prins Bern har was „vlagvertoon" voor het vaderland, dat nog geen zes weken tevoren had moeten capituleer en. Het was een geslaagde dag, vooral in de hoofd stad, waar bovendien een spontane en ontroerende bloemenhulde werft gebracht by het standbeeld van Koningin Emma. In een persconferentie ten pa- leize Soestdyk, waarbij ook prin ses Juliana aanwezig was, heeft prins Bemhard de herinnering aan dezen dag weer wakker ge roepen tydens een korte uiteen- - zetting over het Prins Bemhard-- fonds. Opgerichtin Augustus 1940, teneinde het'aandeel-in-de geallieerde oorlogsvoering te ver- grooten,.-verzamelde dit fonds - ruim 21 millioen voor den aan-, bouw van vliegtuigen, motor- torpedobooten en den- torpedor t jager, „Jan vanGalen". Prins Bemhard deelde mede, 'dat het Prins Bemhardfonds biyft be staan, -V doch - dat- de ^-doelstelling voortaan zal. zyn het-.;bevorderen van de geestehjke weerbaarheid. Het zal de geestelijke en cultureele- zelfstandigheid van ons volk stimu leer en en het uitdragen van onze cultuur in het buitenland. Het Prins Bemhardfonds zal alleen 11- nancleelen steun verleenen aan organisaties, en geen onderscheid maken naar politieke iOf g eesteiyke Instelling. - Prins Bemhard heeft professor C^e verin ga uit Lelden bereid gevon den het voorzitterschap te aan vaarden- Op 29 Juni zal weer een anjerdag worden georganiseerd. De bloemen handel zal de anjers beschikbaar stellen voorden verkoop, xoodat ieder, die een anjer koopt het Prins Bemhardfonds steunt, Bovendien wordt dien dag een algemeene col lecte georganiseerd, Dé iiy«dgebieden Prinses Juliana, gebruik maken de van de gelegenheid, dat een groot - aantal journalisten een oogenbllk^ gastwas> ln het pal s, vestigde-inog v met „nadruk,-de aan dacht op de- situatie lh de nood- gebleden, waar zoo spoedig moge.. iyk hulp moet komen.' Tusschen Domburg en Westkapelle leven nog honderden gezinnen in de spelonk achtige bunkers. Ledikanten heeft men er niet, lakens evenmin, In Overloon woont het grootste deel der bevolking nog In kippenhokken. De tweede helft van deze maand wordt gebruikt voor een groot- scbeepsche actie, opdat meer voor de getroffen gebieden kan worden' gedaan, dan het budget der regee ring toelaat. Prinses Juliana doet een dringend beroep op ons volk om mede. te helpen de getroffen landgenooten te steunen. Zeeliedenconflict in nieuw sfadium Regeering stelt eischen aan de E.V.G. alvorens te bemiddelen De E.V.C. deelt-mede „In de afgeloopen week werd ln overleg met de E.V.C. contact met de regeering opgenomen. Tegelijker tijd werd .uit havenkringen contact gezocht mét de E.V.C. .Met de re geering werd besproken, op welke wijze eventueel door de reeders en havendirecties te nemen rancune- maatregelen konden worden tegen gegaan, In de bespreking met een vertegenwoordiger van werkgevers- zijde kwamen dezelfde voorstellen ter tafel als reeds voorgesteld aan de Nederlandsche Reedersvereenl- ging; waarop het bekende antwoord van den heer Brautigam volgde, dat een af wy king der voorstellen rinhieid. De regeering heeft -than, «iaën weten, dat zy van de E.V.C. eischt, haar, voorstellen, gedaan aan dé Nederlandsche Reedersvereenlging, in te trekken. Doet ze dit niet, dan weigert de regeering Verder haar gezag te doen gelden om bü be ëindiging der staking rancunemaat regelen van de zijde der werkgevers tegen te gaan. "t'V.;. Naar alle schyn, aldus de E.V^C,, heeft de regeering hier de zijde der meest ónverzoenlijke werkgevers ge kozen en daarmede de staking- ln een nieuwe phase gebracht. De zee lieden zullen zich thans opnieuw beraden, over wat hun te doen staat.",. - Consumenten-credieten Biykens de memorie van ant-: woord op het .voorlooplg verslag in zake het wetsontwerpder uonsu- mentencredieten ligt bet In de be doeling om dezecredieten alleen te verstrekken aan hen, die daaraan- behoefte hebben. Aan het verstrek ken van de credieten zal een spaar en afbetalingsregeling worden, ge koppeld. In byzondere gevaUen kan- de afbetaling worden verminderd of kwytgescholden. Het' credlet zal worden verstrekt door middel van voorschotboekjes met waardebon nen: maatregelen worden genomen om den handel in zulke waarde bonnen tegen te. gaan. Vermisten van „Meerkerk4* nog niet gevonden De namen van de vermiste Ne derlandsche leden der bemanning van het s.s. „Meerkerk" zijn: L. Jansen, vierde machinist, en J. L. Verduyn, - assistent-machinist, bel den afkomstig uit Middelburg. Noch van de vermiste Nederlan ders, noch van de Laskaren is tot nu toe eenig spoor ontdekt. De „Meerkerk" Js gedeeltelijk ge zonken en Ln tweeën gebroken. Het schip moet definitief als verloren wordenbeschouwd. De kapitein-is van boord gegaan. SjaHrirs voorstellen in Den Haag (Van onzen parlementsredacteur) De voorstellen van Sjahrir -zijn ln Den Haag ontvangen en worden thans op het ministerie, van Over- zeesche Gebiedsdeelen bestudeerd. Het was niet mogelijk een bevesti ging of een ontkenning, te krijgen van het - United' Press-telegram uit' Batavia, dat gewaagt van een „vrije staat"-status voor Java en Sumatra. De demissionnaire regee- ring zal het, naar hier stellig wordt f aangenomen, aan de nieuwe regee- ring overlaten, om haar standpunt ten aanzien van de voorstellen te bepalen en den luitenant-gouver neur-generaal -dienovereenkomstig instructies te geven. K.L.M.-dienst op Zuid-Amerika Begin October zal de KJh.M. een geregelden dienst openen op Zuid- Amerika. Hierdoor zal het mogelijk worden om ln ongeveer twee etma len van Amsterdam naar RIo de Janeiro en In nog geen 2"/t etmalen naar Buenos Aires te vliegen. Twee maal per week nl. Dinsdag en Vrij dag zullen comfortabele D.C. 4's van Schiphol starten voor een luchtreisvan circa 12.000, kma. vla Lissabon, Dakar, Recife (Pemam- buco)Rlo de Janeiro, San Paolo naar Buenos Aires. In omgekeerde richting vertrekken'de machines op Zaterdag en Dinsdag, Deze_ tweede .geregelde.-transatlantisch - dienst i van - de KJjlkL zal te Amsterdam aansluiting geven op vry wel alle Europeesche luchtlijnen en te Lis sabon op diensten uit Tsjecho-Slo- wakije, Zwitserland en Spanje. Het ligt in de bedoeling ln de eerstko mende maanden een drietal spe ciale vluchten naar Zuid-Amerika te maken. r.' Meer vlcesch Met ingang van 23 Juni zal het vl e each ran tso«n voor de leeftijdgroe pen boven vier Jaar worden ver-, hoogd van 150 tot 200 gram per per soon per week. Tevens zal op 20 Junt voor verbruikers boven vier Jaar een extra bon voor 100 gram vleesch worden bekend gemaakt, welke van. 23 Juni af veertien dagen geldig blijft. Zooals reeds eerder is aangekon digd, tracht de regeering de beper kingen, die het levensmiddelenpak ket o.m. door de verlaging van het broodrantsoen heeft ondergaan, aan te vullen met andere producten. Het ïlgt in het voornemen om, indien mogelijk, regelmatig boven dit .nieuwe rantsoen een extra bon voor vleesch aan te wijzen, opdat het yleeschrantsoen, behalve voor de kinderen van 0 t.m. 4 Jaar, ln dat geval gemiddeld 250 gram per. week .zal'.bedragen, - i:.i •f Extra bon 'voor een el Op 20 JunJ zal een bon worden be kend gemaakt, waarop, personen, ge boren ln 1925 of vroeger, opnieuw een el zullen kunnen koopen." Quentemeyer kampioen |o de Groot op punten geslagen Twee Nederlamiache bokskampi- oenschappén stonden er Dinsdag avond op het spel in de Amsterdam- sche Apoliohal, Terwijl de ,34-jarige Jan Nicolaaszijn uitdager Lagrand wist te weerstaan ln het llcht-gewicht verloor Jo de Groot 'h titel ln het half-zwaargewicht aan Willy Ouen- temeyeró Deze partij bracht 'asn de 5000 bezoekera aanvankelijk hevige emoties, waht de vier kilo zwaardera De Groot ging reeds in de eerst* ronde twee maal down en werd daar op van een zekere knock out .gered, doordat bij de achtste tel de gong het einde der ronde aankondigde zonder dat iemand dat hoorde ln het alge meen tumult Verwoed probeerde Quentemeyer tegen den nog jwankel op zJjn bee- nen stianJen Rotterdammer den strlid te forceereriT maar dat Lukte hem .niet, mede door fe* v -thouden van De Groot, al ging deze in de derde ronde 'ook nog tens voor B tellen neer. Tegen het einde liep De-Groot-: een goed deel van zijn.achterstand in.'doch de puntenzege van Quente- mever na t' 12e ronde was verdiend. Op technisch veel hooeer peil stond de partij tusschen Lagrand en Nico laas. Dat was uitermate fraai bokken, telkens met applaus beloond Vooral In de zesde ronde v»r/> -n Nicolaas ziel» een pun^envoo-mrong en ook hier werd de „inhaalrace" be slist ln het voordeel van den bokser, die het best begonnen was Een krant- ge puntenoverwinning van Nicolaas op zijn zeven Jaar Jongeren en één kg. lichteren uitdager! Dubbele Ned. tennisxege Op de grasbaankamploenschappen te Queensclub (Londen) won Van 'üwol ln het enkelspel van Slack 5-7. 6-4 6-1). R'-^kel sloeg P. E. Hare met 6-3.' 6-2. Renate Meehel werd ver pletterend geslagen door miss Brougti (Amerika) met 6-1, 6-0.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1