DE SCHIEDAMMER Overeenstemming tusschen K.V.P. en P.v.cLA. Autonummeren Sjahrirs antwoord ongunstig Von Papen valt uit tegen zijn aanklager 'M :-h ULO SX AD1L LAKOC HAVEN 141 SCHIEDAM TELEFOON 6MM ABONNEMEK78PBXJB PER WEEK tl CENT PEK KWARTAAL tl- LOSSE NUMMERS O M HET ZESDE JAARGANG NO. 141 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCH1EDAMSCHESLNGEL 41 ROTTERDAM TELEFOON NR8- S54M EN 5MOO POSTGIRO HO. 881844 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DONDERDAG 20 JUNI 1546 Nieuw kabinet nu binnenkort te - verwachten De Partij van den Arbeid heeft dus In beginsel besloten met de Kath. Volksparty mede te werken aan de vorming van een regeering, die, zooals wU gisteren hoorden uit drukken, radicaal en vooruitstre vend zal zijn. Reeds eergisteren heeft de formateur dr. Beel het des betreffende besluit van de Kamer fractie der Party van den Arbeid aan de Koningin kunnen meededen. Terstond is hy aan het werk gegaan om personen aan te zoeken en gis termorgen heeft hU den demission- nairen minister van Financiën, prof. P. Lieftinck, ontvangen. Het baslsprogram, waarop over eenstemming is verkregen, is nog geen regeeringsprograxn; dit laatste moet door- het kabinet zelf worden, opgesteld. Het zal ln zyn groote trekken 'uiteraard veel overeenkomst vertonnen met dr. Beds proef pro gram, dat voorziet in een welvaarts plan opwetenschappelijke grond slagen voor den lijd van vier jaar en in uitgebreide sociale voorzienin gen. Zekere objecten zullen wellicht voor socialisatie in aanmerking komen. Bijzondere aandacht zal worden besteed.aan.de versterking van de zedelijke en geestelijke grondslagen van ons volksleven. De mógelijkheid zal in studie worden genomen, hoe een einde kan worden gemaakt aan zekere door het Katholieke volksdeel als onblliyk gevoelde wettelijke be palingen. Ten aanzien van Indonesië zou de regeeringsverklaring .van 10 Febru ari 1946 het uitgangspunt vormen. Dit zijn, naar wij in politieke kringen hooren verluiden, de groote UJnen, waarbinnen straks het regee- ringsprogram zal worden ge co nel-, pieerd. Verwacht wordt, dat de for mateur een gelijk aantal K.V.P.- en P.v.d.A.-persoonlijkheden zal aan zoeken, waarbij dan gedacht wordt aan zes van elke partij, mogelijk ook vyf van elke partij, aangevuld met één vier extra-parlementaire, doch vooruitstrevende, figuren. Mogeiyke portefeuJUe-verdeeUng Vrij algemeen wordt aangenomen, dat de formateur-zelf Binnenland- sche Zaken zal houden en minister urees Sociale .taken. Daarnaast meent men te weten, dat voor Han- del en Nijverheid en voor Onderwijs .een Katholiek in-«anmerklng-karnt,*/ terwijl Financiën en Ovcrzeesche Gebiedsdeel en -zouden worden toe vertrouwd aan een bewindsman uit de kringen van de Party van den Arbeid. j De mogeiykheld, dat ir. Vos de portefeuille van Wederopbouw of ran Verkeer en Energie ln handen krijgt, wordt druk besproken, terwijl niet onvermeld mag blijven, dat men finrnmlgc ouders zijn wellicht ver ontrust over de aanmerkingen van A.N.W.B. en K.N.A.C., die de nieuwe mort, of rage, het autonummeren met klem ontraden cn het een zinlooze bezigheid noemen, temeer, daar er op gewezen wordt hoe gevaarlijk dit spelletje ls, aangezien de kinderen In hun enthousiasme er toe komen zich op den rijweg te begeven. Over de zinloosheid van kinderspe len zou een lang debat gehouden kun- nen worden. Ze tollen en hinkelen toch en ze gelooven ook' Jn St. Nlco- laas, al verklaren de oprechtste ou ders, dat die goede man al lang dood Is. Toen de rage van het auto-num meren hier reeds weken gaande was. hebben wij daarom niet gezegd: dat mag niet, maar we hebben de rage om willen buigen naar. een georden de en minder gevaarlijke liefhebbe- rif. Het Parool heeft de nieuwe sport te Rotterdam gelegd aan banden van verkeersorde, door te verbieden het autonuipmeren anders dan op het trottoir te beoefenen: aan banden van huiselijke orde. door de ouders als juryleden te laten fungeeren en het spel tusschen bepaalde uren te verbieden en we hebben een sprook je, een Illusie in werkelijkheid laten verkeeren. AI die kinderen geloof den, dat ze beloond zouden worden, als ze een bepaald aantal nummers bijeen zouden hebben; welnu, die il lusie kunnen we thans in vervulling laten gaan. Het verheugt ons. dat de Rotterdamsche verkeerspolitie, die dagelijks met het „euvel" te doen heeft, ons streven beter begrijpt dan bijvoorbeeld de Maasbode, die gister avond de „op reclame beluste redac tie van Het Parool" met grof ge schut te lijf ging en die de politie adviseert ln te grijpen. De politie denkt er anders over. zij steunt ons ln onze. taak en gaat er met de ge luidsauto op uit om, evenals wij dit reeds met al ons rijdend materiaal deden,, toe te zien, dat de verkeers regels bij het spel in achtworden genomen en om de kinderen die eventueel met de voeten bulten het trottoir zttten, te waarschuwen, dat zij op die manier niet meer mee mo gen doen. Hetautonummeren geschiedt niet alleen te Rotterdam. In andere ste- den, waar de politie optreedt, sprin gen dekinderen nochtans den weg op en niet bij honderden, maar bij duizenden Houdt dat eens tegen I onze wedstrijd met de spelregels gaat door, maar op Zondag 30 Juni ls 2?—^.ler ult- Dan ls de inzen- d ngslermlln graloten en duizenden «Jl" gelukkig. We zijn Be nieuwd, of dit ook ln oodere Ce- xS'n' m verbod, het geval zal WEERBERICHT Heldere koude nacht, morgen overdag wisselen de bewolking met! In het Oosten van bet land plaatse lijk nog enkele buien. Overdag matige, wind tus schen'West en Zuid-West. - Iets warmer. tl Jujïj: Zun op 4.21 uur; onder' 2J.06 uur. Maan, onder Ll.OV uur; op 0.49 uur. WATERSTANDEN ROTTERDAM le tl) J.4S uur; 2e tu 21.13 unr. prof. Schermerhorn eert kans geelt op Bu'.tenlandscha Zaken. Kor at op deze wijze een kabinet tot stnnd, hetgeen Inhoudt, dat belde partym zich kunnen vereenigen met de personen, die uit hetandere kamp deelnemen, dan mag worden gezegd» dat hief toch Iets meer ls gewrocht dan een zuivere verstands combinatie, zooals die vóór den oor log wel gebruikeUjk was. De nieuwe combinatie zal, zooals wij het èn bij de Party van den Arbeid èn bij de K.V.P. hoorden uitdrukken, ook een nieuwen geest ademen en als erfenis een stukje meekrijgen van de tydens de bezetting gerijpte gedachten, die ln de Nederlandsche Volksbeweging werden belichaamd.' Er zJJn duideiyke teekenen van een naar elkaar toegroeien" van dé begrippen, hetgeen ls 'gebleken uit het gemak, waarmee de partyen het eens konden worden over een ge- meenschappeiyke preambule.- Het: nieuwe kabinet, komt tot stand langs de socJaal-eoonomfoche schei- dlngsiynen, niet langs religieuze. Ziedaar de winst, die in vyf Jaar oorlog en bezetting ls behaald. Joe Louis behield zijn titel In bet met 70.000 toe.'chouwexs gevulde Yankeestadion to New .-York heeft .Toe Louis-Woensdagnacht voor de 23ste maal zijn wereldtitel ver dedigd en behouden, ditmaal tegen Billy Conn, Onder een- verschrikke lijk*" tumult van het publiek besliste. Joe Louis in de achtste ronde het, gevecht zou 15ronden duren den. strijd door zgn„tegenstander k.o. te slaan, .nadat deze ronde 2 min. en 34 ,sec. liad geduurd. Tegen 'veler verwachting .in. heeft. Conn het dus. geen 15 ronden uitgehouden'tegen- den brown-bomber; aie.iti buitenge-- wone. conditie was, c Bij de gokkers wan Billy Conn 3 tegen 1 favoriet. Mike Jacob, die de organisator was van dezen-,wedstrijd waarvoor de toegangskaarten 10 tot 100 dollar kostten behaalde een 'record- re cette van meer dan 7-»/s'. millioensgul den. Louis kreeg, hiervan .40 pet., Conn 20 pet. - i ;.r'--Ta 'de eerste Tonde varz hot gevocht vielen^nög$ geen' "Take" klappen, om dat; belde-, boksers '.v, heel:!;, voorzichtig het.^ terrvin'-werken d enBa ama-werd destrijd verf /feller en .iri de -vierde ronde kwam het voor.de eerste maal/ tot een lijf aan lijfgevecht. Louis stond aan het einde daarvan^ op pun ten voor. Toen het id de vijfde ron- de wat matiger toeging begon het op sensatie beluste publiek'; zich te roeren. Louis ging weer tot den aan val over en er volgde een hevige slagwisseling, waarbij de titelhouder iets in liét voordeel bleef. Ook na het zesde en zevende; bnginsignaal behaalde. Louis de 'meeste punten. Be "beslissende achtste' ronde verliep als -volgtditmaal ontweek Conn zijn tegenstander niet cn 'ih het mid den van den ring kwam het tot èen .uitwisseling - van slagen, waarbij Conn enkele harde linkschen moest incasseefon. Ten slotte wist Louis 'n Jinksche uppercut te plaatsen. Conn trachtte op zijn tegenstander te" han gen; -maar Louis schudde; hem van zieh af en met een flitsende recht- sche, gevolgd, door: een geweldig har de linkselie werd Conn gevloerd cn uitgeteld. Louis heeft geen enkele ronde verloren. Hij was meestentijds in den aanval en si echt s twee van de acht ronden gingen gèlyk op. Voor- den. aanval- van. dit gevecht had .Louis voorspeld, •dat- hij .in de achtsteronde zou winnen eii maxi-" mum ia tien. Deze voorspelling is dus wel uitgekomen. IN DE DIERGAARDE BLIJ DORP STAAT DE VICTORIA EE01A IN DEO El. Het blad van deze merkwaardige plant heeft een doorsnee van ,S5 m. en kan een kind dragpn. De bloemen gaan tegen den avond openbloeien wit om zich dan weer te sluiten en den volgenden avond rood te voorschijn te komen, waarna eg rich voorgoed onder touter terugtrekken om? vrucht te eetten. Ernstigeterugtredt.a.v. de voorsteilen, die in April werdén voorgelegd" De Regeerlngsvoorllchtingsdlenst'deelt mede: Op den 17den Jun! zyn aan den lult. grouvemeur-generaal vanwege den heer SJahrlr de voorstellen; overhandigd/ waarmede hU die van Nederlandsche rijde beantwoordt.' De voorstellen omvatten het .sluiten van een - verdrag, inhoudende ln hoofdzaak een de facto erkenning van het gezag der regeering van de republiek Indonesia over Java" en Sumatra en de samenwerking met die regeering tot de vestiging -'vair een Indonesischen vrijen, staat, die met Nederland in een bondgenootschap 2al treden. De vijandelijkheden zullen worden gestaakt- en van weerszijden zal geen uitbreiding worden gegeven Jaan de Ingenomen posities en-aan wezige, troepenmachten. ,v Vv- - Vertegenwoordigers der buitengewesten zullen deelnemen aan de onderhandelingen over de /vestiging van den Indonesischen -vrijen staat; Een bijzondere verhoudmgrdaartoe en tot het/Koninkrijk der Nederlanden zal worden gesclïapen voor die;gebiedsdeelên, die bezwaren maken tegen een onvoorwaardelijke toetreding. Over deze verhouding zal na drie Jaren verder bij; volksstemming worden gedecideerd. Deze voorstellen vormen een ernstigen terugtred ten aanzien van die, welke ln April j.L aan de Nederlandsche regeering ter beoordeeling zUn voorgelegd. Deze laatste toch 'voorzagen o.a.v in een Intreden van de republiek als constitueerend onderdeel van- een. vrijstaat .Indonesië in het Koninkrijk en hieldengeen beperking in .Jvan den toevoer van Nederlandsche troepen.. '.'j- In de besprekingen op.de Hooge Veluwe werd ten aanzien van twee punten-geer» overeenstemming..bereikt, Lw. de verdragsvorm (waartegen uit constitutioneele redenen' bezwaren moesten worden gemaakt) en de. erkenning, van-het de.faea? gezpg der republiek over Sumatra, hetwelk. 'incstrijd'werd-gea^b-mA^eriiMtéri.-'^^rv ;//'.- •'.*-» Verwacht mocht- warden, dat'op deze basis naar-verdere overeen- "-•'stemming zou worden gezocht..,/..:. liet plotseling loslaten van het geleidelik bereikte doet nu de hoogst ernstige vraag, rijzen „of de gesprekspartner der Nederlanders wel in een. positie verkeert, waarvan men zich resultaten mag voorstellen. De regeering bestudeert de thans ontstane situatie. Tot offers bereid Nu de tegenvoorstellen van Sjahrlr in hoofdzaak bekend zijn, mag opnieuw de vraag gesteld wor den of het niet juist zou zyn ge weest bij de -besprekingen op de- Hooge Veluwe zonder meer een overeenkomst, te aanvaardenals naar de meening van Clark Kenv •Van Mook en Sjahrir. de best moge- .lijke oplossing inhield. Zeker, ook dan stond niet geheel en al vast, dat de Indonesische - volksvertegenwoordiging en de pu blieke opinie in het binnenland daarmede accoord zouden zyn ge gaan, maar men kent nu eenmaal de beteekenis van een fait. accompli en daarom is de kans zeer groot, dat op de Hooge Veluwe resultaten zouden zijn bereikt. Men hééft echter gemeend, dat de voorstellen, die toen ter tafel kwa men, boven het maximum uitgingen dan menvan Nederlandschen kant kon toestaan en men ziet zich thans De woorden xijn er v 7: Nu de; daden- en ,,de mennekes11 HET communiqué, Vwaarmede - de Partij v.' d. Arbeid ln beginsel „ja" zegt op de vraag: samen- met de Katholieke Volkspartij in een kabinet?, spreekt van een progressief regeeringsprogram en Indien wij goed zJJn ingelicht, wordt die betiteling te recht gegeven aan de basis, waarop de kabinetsformateur, thans opereert Thansl Het zag er aanvankelijk veel minder progressief :ult, maar dr. Beel die zijn opdracht ten uitvoer legt op een systematische- err weloverwogen wij ze, blijkt dan nu toch een grond slag te. hebben kunnen formuleeren, waarop de grootste twee partijen in het parlement elkander, hebben ge-'- vondenzoolang het regeerprograra niet in details bekend ls. gemaakt, past zwijgen over de „wijze,.;waarop dr. Beel het kunststukje hééft. vol- voerd. WIJ allen - kennen van Thorbecke het sindsdien veel gebruikte en mls- brulkter„Wacht op onze daden". Die goede raad moet gegeven-worden aan, een iedèr. dle, een/„progressief .pro gram" voor,een tweepartijenregeerlng- 'lezende,'- aan het Jubelen wil slaan. Hoe. men'ri ook wendt of keert,in de Katholieke Volkspartij bestaan ten aanzien van' de belangrijkste politie ke - .vraagstukken - noemen wij aLs voorbeelden: Indonesië en de gelelde economie - ernstige verschillen van opvatting en het aandeel, van de Ka tholieke kabinetsleden moet dus éltljd het resultaat zijn van-druk en tegen druk. D& regeering. die - zoo men omtrent de - bezetting der departe menten óók nog tot pvereenstem- •mfng geraakt - straks zal optreden, moet door haar daden be\yljzct\, dat zU met-de uitvoering van haar pro gram volledig ernst maakt. Hoe noodlg- het Is, woord en daad scherp lut'elkander te houden, erkent .de lezer,'* die zich 1 nu herinnering brengt met welk een voortreffelijke en ln voortreffelijke woorden uitge drukte. 'bedoelingen het nu demls- Rlonnaire kabinet-Schermethorn ver leden Jaar- van wal is gestoken. Een lange rij van vaak Ingrijpende her vormingen werd ons aangezegd door een regeerlng. die beschouwd wilde worden als „de centrale knokploeg". Een jaar ls nadien vergleden, en ocharm. wat ls er Van de schoon» woorden maar bitter weinig ln daden omgezet. Zeker,- het schip van -Staat tieeit -in dat Jaar met harden tegen wind geworsteld-en niemand zal wil len. ontkennen, dat van -de stuurlui bovenmenscbelijke Inspanning is 'ge-: vergd. Toch zou het .oneerlijk zijn, alle- verschillen" tusschen woorden en dadert-ite schuiven op rekening van „de omstandigheden". Dat brengt ons op een volgend punt. De Friesche predikant, die Ja-, ren geleden een korte politieke be schouwing schreef onder den titer en met de hoofdgedachte ,.'t Komt op de mennekes aan" had volkomen, gelijk. Men moet er den formateurs van verleden jaar een verwijt van maken, dat zij achter hun voortreffelijk pro gram niet den waarborg, voor een Btevige uitvoering hebben gezet in den.vorm van een aantal „mennekes" van wie. stuk voor. stuk gezegd kon worden, dat zij hard konden toeslaan Hegeeren in oorlogs- en na-oorlogs- - Jaren Is niet. zich populair maken op korten, maar op zeer langen termijn. Voor het heden -Incasseert een goede regeering ondank :en crltlek. en dat moet. haar Siberisch koud laten. De „knokploeg" van Sehermerhorn - be stond grootendeels niet lui;,7»nemie- kes". De minister-president zelf won het volk door een openheid en een. onkreukbaarheid van "karakter, die ongewoon zijn In den politicus, maar hard zijn ls een kunst, die, hij niet verstond. Hard,ls helaas evenmin de man, die nu-vermoedelijk „pre mier" gaat worden,' dr. Beel. Gesteld: aan het hoofd van een nog sterk van. conservatisme doordrenkt ambtena renapparaat heeft de „knokploeg',' geen kans gezien, zich ln:eenlge. mate van .beteekenis te- doen 'gelden. Zoo ooit, dan hebben wij lm het .achter ons liggende jaar. geleerd,hoé on overwinnelijk ambtelijke weerstanden kunnen z||n. Zal de nieuwe regeering de flinkheid hebben om toe te slaan.' waar zij op openlijke of bedekte te- genwerklng. stuit?'j -J ,,'t Korat op de mennekes aanl" In de nu volgende dagen zal dr. Beel trachten/de laatste phase- van zijn opdracht te voltooien door 't „team" bijeen te zoeken, dat. de „knokploeg" van Sehermerhorn gaat aflossen. Vobrlooplg hooren wij woorden. WIJ wachten op daden. De dacfen op haar beurt wachten op de „mennekes" uit één stuk die ten slotte altijd meer beteekenen dan ook -het meest pro- gressleve regeeringsprogram. Wie zullen zij zijn? geplaatst voor een situatie, waarin de Indonesiërs volledige vrijheid hernemen en niet alleen de de facto erkenning van. de republiek Indo nesia op Java en Sumatra elschen, maar ook vragen de vorming, van een Indonesischen /vrijstaat, die tot Nederland in. geen andere dan. bondgenootschappelijke verhouding zou.staan. De vorming - van dezen vrij staat zou weliswaar mogelijk heid bieden voor uitspraken uit de buitengewesten, waarbij bepaalde gedeelten, en 'men; denkt nierbij natuurlijk aan Ambon en de Mina- hassa,- tot een meer rechtstreeksche verbinding met Nederland zouden besluiten. Maar dit alles zou na drie Jaar by volksstemmingdefinitief geregeld, moeten worden. Men kan erop rekenen, dat een eenmaal be-; staande. Indonesische vrijstaat groo te zuigkracht zou uitoefenen op die deelen van Indonesië, welke door haar omringd, nog niet tot haar- zouden behooren.' V- De vraag is nu: kunnen wij deze' voorstellen van Sjahrir zonder meer afwijzen? Dit zou beteekenen een" voortzetting, maar ook een verscher ping van :het\ Indonesische conflict '.en men moet ln Nederland er goed van doordrongen zyn, -dat het bui tenland en met name de Vereenigde Staten, aan het-einde van zijn ge duld ls gekomen en dat het -ont-. 'staan van een oorlogstoestand in Indonesië de ernstigste gevolgen op economisch gebied voor Nederland met zich zou meebrengen en hier zou leiden tot een catastropnalen toestand. Dat wil dus zeggen, dat,hoe moeilijk het ook voor ons Neder landers is om de situatie te aan vaarden, die de Indonesiërs ons voprleggen, het koele verstand de overhand zal dienen te houden, wy moeten begrijpen, dat de voorstellen,* die op de Hooge Veluwe voorons lagen, thans alweer door., den tijd achterhaald, rijn. en indien wij een oplossing: binnen het koninkrijk nog willen pogen te. verwezenlijken, dan zullen wy verder, moeten gaan dan toen. Wij zullen vooral niet; pp de onzalige gedachte mogen komen, dat nu het oogenblik aangebroken is voor het - verbreken van de onder handelingen, voor. bet beginnen van den oorlog. wy erkennen, dat het voor de te: vormen regeering uiterst moeilijk zal zljn om een formuleerlng te vinden, die het Nederlandsche en het Indonesische volk bevredigt, maar: wij moeten; beseffen, dat wij er zonder óffers niet komen en.de grootheid van ons volk kan zich hierin toonen^ dat wij bereid zijn deze offers te brengen. Bide uit president van Frankrijk Bidault Ls tot president van Frank- rijk gekozen met 384 van - de 545 stemmen. Bidault was minister van bultcn- landsche zaken in.'t kabinet-Gouin. Gouin had De Gaulle opgevolgd, toen deze -zich van het. voorjaar plotseling terugtrok. Bidault ic M. FLP.-er en De Gaullist. Gouin was socialist. Von Papen draaide gisteren ze nuwachtig in do getuigenbank heen en weer, toen Maxwell ï'yfe, de Brit- ache aanklager. Ucm non de liand van bewijsmateriaal zijn diplomatieke tweeslachtigheid ia Oostenrijk, waar hij in deu zomer van 1934 Hitlers speciale afgezant was, voor oogen stelde. Toen do Britschc aanklager een verklaring annlmalde, dat de rol van Vou Papen in Oostenrijk opper vlakkig gezien, ten doel had de diplo matieke betrekkingen in stand to houden, terwijl uiterlijk do nazi partij de invasie voorbereidde, teido Von Pupcn: „U heeft een zeer ver keerd© opvatting van mijn activi teit". De documenten bevatten nieuw bewijsmateriaal, dat Von'Pa pen de vervolging van hoogwaardig- hoidsbekleeders der RoomBcu. Katho lieke Kerk. o.w. kardinaal Innitzcr van \Vce»en, goedkeurde. Eeu.be- eedigde getuigenverklaring van den Rcrrctaris van den kardinaal be schreef een aanval ophet paleis van kardinaal Inuitzer door honderd jon- bandieten in October 193S. Fyfe vroeg, of Von Papen, als een van' de vooraanstaande katholieken in Duiwchland, liiertegon protesteer de. Von Papen r „Ik had niets met het geval te maken, rk k»m mc ook geen nadere bijzonderheden van het Voorval, dat zeker'betreurenswaardig waa, herinneren. Wat zou ik als bur-: ger hebben kunnen docnl" „U zoudt een protest aan Hitier of Goering gezonden kunnen heb ben", antwoordde Fyfe. Vervolgens kwam. de moord op „ecu welbekende persoonlijkheid" aan de ordé. Von Papen verklaarde, dat hij de identi teit van den vermoorde niet wist. „Ik heb editor uit betrouwbare bron vernomen, dat het Gregor Stnuver was, eertijds gunsteling van Hitier. cn leider van uo „linlcscho" groepee ring van de Nazi-partij", aldus Von Papen. Von Papen viel aan het eind van het kruisverhoor van 6 uur te gen den Britschen aanklageT nit: „Tk zio, dat u, sir David, het Duit- sche volk als een volk van misdadi gers beschouwt. Ik kan slechts zeg gen, dat het een volk van patriot ten is". Sir Maxwell Fyfe antwoordde koeltjes; „Do groote mogendheden Heten hun dienaren niet achter el kaar vennoorden. Ik geloof, dat or slechts één ding is, waarom u in dienst van het Nazi-regiem bleef; uw sympathie voor hun werk". Vou Papen; „Dat deukt- n. Ik ben alleen verantwoording schuldig aar® mijn geweten en het jDuitsch© volk". Romp bij Hannovck Meer dan honderd dooden door v: explosie Meer dan honderd personen heb ben het leven verloren by een ex plosie, toen. brand uitbrak In een. zoutmijn bij Heanigsen, 25 km van Hannover, waar 10.000 ton explosie ve stoffen lagen opgeslagen: Tot op het oogenblik rijn T 2000ton geëxplo deerd ln twee van dedrie verdie pingen van. de zoutmyn. Zeventig meteronder den - grond woedt het vuur nog voort en het is slechts één kilometer verwyderd van de rest der opgeslagen munitie Dit is de tweede groote munitie- ontploffing. die ln kortentijd in Duitschland plaats had. De Moefr? in Egypte Het kabinet van koning Faroek 'van Egypte heeft naar aanleiding van bet verblijf van den Moefti - in Egypte een communiqué uitgegeven. Dit zegt, dat de koning^den moefti ontvangen beeft. Om acht uur gis teravond verscheen Hadji Moham med Amin el Husseini plotseling" ln het Abdln-paleis.' Toen dit; nieuws den koning bereikte, gaf hij toe stemming tot een audiëntie. De moefti zeide den koning, dat mj m vluchtelingwas. die zich onder de hoede van de Egyptische koninklijke familie stelde. Doodstraf tegen prof/ Westra /'•••'••/-rV,geëischt Be procureur-fiscaal bij het bij zonder gerechtshof te 's-Gravenhag© elschte gistermiddag de doodstraf tegen prof. Westra," dié in dén bezettingstijd burgemeester is ge weest van 's-Gravenliage. Prijs van dameshoeden In aansluiting aan het bericht be treffende de prijzen van door hoe- denfabrikanten vervaardigde dames hoeden wordt medegedeeld, dat de; prijs voor het vervormen Inclusief opmaken van dameshoeden ten hoog ste f 7.75 mag bedragen, indien dit ln de» fabriek geschiedt. Voor op een. atelier vervormde én opgemaakte, dameshoeden gelden de genoemde maximumprijzen uiteraard nietj-j ';i_- Zeskamp te Zaandam Szabo—v.- d. Tol 1—0: Sandifort— Kottnauer01, Stoltz—Gortlever afgebroken/ Stand:1 Szabo 3 uit 3; 2! Kott- nauer 2 uit 3; Gortlever I uit 1 plus 2 afgebr.4 stoltz 1 uit 2 plus lafgebr.: 5,v. d. Tol 0 uit 2 plus 1 afgebr,; 6 Sandifort 0 uit 3. Avondvferdaagsche is //pbegonnen;'/ Meer dan 30.000 deelnemers op 50 verschillende plaatsen, zijn in ons. land gestart voor de eerste massale avondvierdaagsche sedert 1941. In alle groote steden, met uitzondering van Nijmegen, dat weer zijn eigen vier daagsche hoopt te houden, en ln tal- looze kleinere plaatsen verzamelden zich daartoe de deelnemers van alle leeftijden op een centraal punt, van- u-aarult de wandeltocht werd begon nen. De opzet van deze. door den Wandelsportbond, georganiseerde po pulaire avond vierdaagsche ls de'nlet- wandciaars ln kenrils te brengen met de wandelsport. De.af te leggen af standen zijn de eerste drie dagen 15 km per avond, den laatsten dag 20 km. Aan alle deelnemers, die den tocht, volbrengen zal de Nederland sche Wandelsportbond ter'herinnering een prestatiekruisje uitreiken. President Truman heeft een plan in- overweging genomen waarbij de Amerlkaansche vakbonden gezamen lijk de belofte „een Jaar geen Bta- king" zouden afleggen, als tegenpres tatie voor de belofte, dat de prljsbe- heerschlng in den huldigen vorm ge handhaafd zal blijven. Woensdagmorgen ls als eerste PalestUnsch stoomschip na het uitbre ken van den oorlog de „Bethlehem" uit Sfax' te R'dam aangekomen. Het schip heeft een lading phosphaat aarl boord van ca'. 750D ton en za! vermoe delijk naar. Amsterdam gedirigeerd worden teneinde, wanneer de sta- klngsomstandi^heden "net toelaten, al daar ge'.nst te worden. NIEUWE BONNEN Elk der volgende bonnen geeft ln het UJdvak van 23 Juni tot en met 6 Juli recht op het koopen van: BONKAARTEN KA. KB, KC 606 340—344 alg. 800 gram brood 345 alg. 400 gram brood 346 alg. 200 gram kaas 347 alg. 100 gram bloem 348 alg.' 100 gr. gedr. zuidvr, A 64 res. el B 64 res. 1600 gram brood C 64 res. 800 gram brood B 66 res. 100 gram kaas BONKAARTEN KF 606 380 bmv - 250 gram boter 281 bmv 125 gram margarine BONKAARTEN LA, LB, LC 606 255 vléesch 200 gram' vleesch 256 vleesch 300 gram vleesch - A. 52, melk 2 liter melk B.52, C 52 melk 3} liter melk BONKAARTEN KD, KE 606 840, 841 alg 800 gram brood 842 alg. 100 gram kaas 843 alg. 100 gram bloem -844 alg. 100 gr. gedr. zuidvr. D 64 res. 800 gram brood E 64 res. 500 gr. rijst, kinder meel of -biscuits BONKAARTEN KG 606 880 bmv 250 gram botej 881 bmv 125 gram margarine BONKAARTEN LD, LE 606 755, 756 vleesch 100 gram' vleesch ..D/53, EL52 jnelkvr6r. liter- melk - - TABAKSKAARTENENZ. -T 33 2 rantsoenen tabaksartikelen V 33 100 gr. chocolade of suikerw. ■X 33 2 rantsoenen tabaks artikelen - De' bonnen, voor melk rijn: geldig tot en" met Zaterdag 29 Juni aj. Het aardappelrantsoen zal nader' en afzonderlijk wordenbekend ge maakt. Gedurendedeze 14 dagen wordt 100 gram vleesch extra beschikbaar gesteld. Intotaal heeft men dus over 50Q gram de L-sscaücklng. Voor deweek van 30 Juni fm 6 Juli zullen nog bonnen worden aan gewezen voor melk, aardappelen, vet, jam, ..thee, tabak, versnaperin gen en huishoudzeep. Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrydag 21 Juni worden gebruikt, met uitzondering van de bonnen voor vleesch, melk en aard appelen, waarop eexst met ingang van Maandag 24 Juni mag worden afgeleverd::; Werkschoenen Tot en met 29 Juni kunnen' weder om aanvragen voor werkschoenen worden ingediend by de plaatselijke •distributiediensten,; Voor werkschoe nen komen in aanmerking rij, 'die r deze ook volgens' de" oude regeling konden aanvragen, alsmedearbei ders bij waschketel-, ophaal-, en schoonmaakdiensten, abattoirperso- neel, employé's byeen openbaar slachthuis, houtarbeiders {creosoo- teer bedrijven), veekeurmeesters, kunstmestverwerkers, ontsmetters, pa ardens talpersoneel, gem. reini gingsdiensten, straatvegers, veedrij-, vers en arbeiders in, veeteeltbedry- ven. l!.U Slechts rij. die na 1 Augustus 1945 geen bon voor werk- of .beroeps schoenen hebben ontvangen, mogen een aanvraag indienen. ...De haringprijs De minister van landbouw,- vis-:; scherij en voedselvoorziening heeft"; den maximumprijs voor maatjes- haring voor den consument gehand- haafd op 8 cent per; stuk.,.Voor het schoonmaken der haring mag ech ter één cent meer in rekenirie wor den gebracht, dan aanvankelijk'wa> bepaald, zoodat het schoonmaken der haring ten hoogste 2 cent. per; stuk kan kosten. Op .de naleving van de prijsvoorschriften voor haring zal streng worden toegezien. Ceen tabak of sigaretten op bon van 21 Juni Het zal voor de week van si t.m. 27 juni vrljweJ onmogelijk zijn tabak of sigaretten op den tabaksbon te verkrijgen. Verreweg de meeste de-: taUllsten' hebben hun voorraad uit-.; verkocht en wachten op de nieuwe soorten sigaretten en tabak, die eerst op 24 Juni ln dea handel kunnen ff wórden gebracht, daar voor de,: siga rettenpakjes bij enkele; fabrieken de v banderolles' nog niet gereed/gekomen! zijn. Zooals bekend is de accijns f op de tabaksarlikelen met no pet. ver laagd. Dit geldt niet/alleen vóór' si garetten doch eveneens voor sigaren en tabak- De tabak -zal evenals 'dè 'f; sigaretten in vier prijskiassen worden verkócht.'. mixlu-e 78'/'i et.V:; -le soort lichte shag* en'rooktabak'67V: et, an- Z. dereshag 50 CL en 2e soort 45 et., al- les per 50 gr:, belasting 1 begrepen. Nu er; geen tabak pf $]garett«t) zjjn ff kunnen fde rookers óf hun.bonnen bewaren tot.24 Juni óf hler oor 20 stgnorlta's. 12 kn.vkjes of 10 ^oote sigaren koopen.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1