Lawaai om den haringprijs DE SCHIEDAMMER Breekt 1 Juli melkoorlog uit? Koningin decoreert dertig helden Speer wilde Hitier vergassen Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM ZESDE JAARGANG NO. 142 VRIJDAG 21 JUNI 1946 Op, het vliegveld Séesterberg;.JieefA'3.e. Koningin gisteren dé militaire WiRerasorde uitgcréikt öan eén aantal ntannen, de eich tijdens de Hei-. dagen, van 1940 cn, in'het, verzé^lhebl/en onderscheiden. Ooh .de prinsesjes wqrenaanwezig. Kapitein van Meerkerk"; i ;aan het woord Kapitein ;wJjJcer, 'de kapitein van de „Meerkerk", heeft in een onder houd met het Rotterdamse!) -pers bureau een verklaring; afgelegd over de ramp met het 'schip,, dat Za terdagnacht bü Westkapelle op .een mijn liep en verging. De kompassen moesten opnieuw gesteld worden en dat is buiten den Waterweg ook geschied. -Daarbij moesten -manoeu- vres worden gemaakt, die. voor een leek -merkwaardig schijnen. WQ hebben geen verkeerde koers geva ren, verklaarde de heer Wljker. De „Meerkerk" bevond zich in de voor- geschreven vaargeul toen wij door de mijn werden getroffen Eerst na de explosie,toen het schip stuur loos was'geworden, dreef het buiten vaarwater en op een - zandbank. Had men mijn bevelen gevolgd, dan zou niemand het leven- verloren' hébben.. De heer Wijker was - zeer getrof fen door, het-.verlies.-van zy'n schip en 'door de aantijgingen van de passagiers, die hij straks voor. den Raad voor de. Scheepvaart wil weerleggen'. -f-yj De directie, deelt .mede, dat de „Meerkerk" door baar .-is opgegeven Misschien kan het voorschip, dat boven water:uitsteekt, nog worden behouden De, bagage en de eigen- dommen.van passagiers en beman ning .zijn reeds: geborgen, Aan het strand te Wëstensciiou- wen 2zljn 'Woensdag--vier^slachtof- - fers van-: de scheepsramp,die -: de Meerkerk heeft getroffen, aange spoeld, n.D de vierde machinist en drie Laskaren. Kinderuitzendingei; naar Engeland stopgezet Naar wij vernemen zuil n de kin deruitzendingen naar Engeland onder auspiciën van het Nationaal Comité Uitzending Nederlandsche Itideren 1945 eind volgende maand worden stopgezet. BJJ hét n :mcn van dh be sluit heelt de toestand va 's lan - financiën den doorslag gegeven, -Moeilijkheden van anderen aard dreigden een oogenblik o de cultu- reele uitwisseling (schooljeugd, spor beoefenaren e.d.| in, gevaar - te 'bren- gen, doch er is een uitweg gevonden, zoodat dit contact tus "-en ons land en Engeland zooals men zich dat ge dacht had,' doorgang ;zal vinden,t:. V Tydens een- militaire plechtigheid, waaraan 1000 man troepen deel namen .en die de grootste-was.sedert velé. jaren^liéeffde' Koningin-giste ren op hetvliegveld Soesterberg 30 helden van de fronten, en van -het verzet gedecoreerd. De vorstin werd bij haar aan komst begroet door den chef van den generalencstaf, luit.-gen, mr. H. J. Kruis, waarna zij langs de troe pen reed, welke in groot carré op de helde stonden opgesteld. Op de startbaan, stonden degenen opgesteld, die van' de Koningin de decoraties zouden ontvangen:, gene raal H, G. Winkelman, grootkruis in de- orde van den Nederlahdschen Leeuw; prins Bemhard, comman deurskruis -der Militaire Willems orde; ridder in de Militaire Wil lemsorde: kol. W. F. Hennink,- lt.- kol. T. Beets, ma J. G. J. W„Gel derman, le It, H. J. Mulder, Te lt. J. van der Houwen, serg.-maj. A. van Vlierden, serg. J. F. C. Toelen, wachtm. A. M.Schouten, dpi. sold; C. J. H. Sleegers; bronzen leeuw: lt-kol. K. D. Scherpenhuyzen, It-koL C. Mante, maj. N. W. Sluyter, maj.' B. van der Stok, ritmeester 3. L. Hollert. Ie It. A. J. Eenhoorn,-Te it.- R. B. Lewis, 2e lt, Th. J, Vrins, -2e. It S. J. Postma, serg. C. van der Wetering, serg. .J. WiaTdi, serg. J. van Ro5sum, serg. Ch. J. P, Bakx, serg. L. Holtz, korp. L. Breevoort, korp. J. H. Mertens, korp. G. .Hek- huizen, .huzaar le kL EL A. Baren- Üreft, Luit.-ter-zee H. A. W. Goóssens, adjudant van de Koningin, Tas de samenvattingen van de door. de ge decoreerden verrichte daden van 'meed en beleid voor. Rechtop in haar auto staande, nam de Koningin na deplechtig heid de parade af. L.V.C. belegde meeting in Amsterdam In de overvolle Apollohal te Am sterdam werd Donderdagavond op eén door dé E.V.C. georganiseerde meeting ln een motie aan de regee;* ring er op aangedrongen, medewer king te verleenen een bevredigende oplossing van de huidige'staking te, verkrijgen, opdat na beëindiging mn het conflict, het recht der zeelieden, onder tusschenkomst van de door hen zelf gekozen vakorgarusaues medezeggenschap te verwerven bij de toekomstige herzieningen en aanvullingen van hun arbeidscon tract. gewaarborgd zij.. Tevoren hadden de vergaderden geluisterd naar sprekers van ver schillende overtuiging zooals H. M. van Randwijk, hoofdredacteur van „Vrij Nederland", A. J. Koejemans, hoofdredacteur van „Dé Waarheid ds. F. Kuyper en. B. Blokzijl, die het zeeliedenconflict van verschillende, zijden belichten, maar wier gemeen schappelijke conclusies in bovenver- melde motie werden neergelegd. Een gelijkgericht betoog van mr. Van Heuven Goedhart, hoofdredacteur van ..Het Parool", werd bij verhin dering van den spreker aan de ver gadering voorgelezen. Uit Rotterdam was een driehon derdtal stakers naar de meeting ge togen.;;- i-:;t'T--;;;v -v.*;. Fei jen oord op den terugweg De administrateur, van 'Feyenoord heeft vin den afgeloopen nacht het volgende telegram ontvangen: Zijn ■vandaag per vliegtuig 'van Curasao 'naar Miami vcrtrokkP"1 stop verkee- ren allen ln besten welstand en ver laten hetgastvrije West-Indië. met' weemoed en - vol blijde herinneringen stop reyenoorders en JTeyenoord-, vrienden tot a.s. Zaterdag: op Schip hol. d. Kroef. ;- Poroloscoop Bescheiden vragen De - .geruchten blijven hardnekkig,' datde Partij van den Arbeid 'en de" K.V.P. elkaar gevonden. hebben':'en wel zoo, dat een roomsch-linksch progressief kabinet onder leiding'van den demission na lr en minister - ^van jjlnnenlandsche zaken Beel tot de aan zekerheid grenzende waarschijn lijkheden behoort. Trekken nu belde partijen met hun geheelen inventaris bij elkaar in? Dezelfde hardnekklge- geruchten waarop wij. doelden, ver melden, dat het roomsch-linksche verstands-huwelijk gesloten wordt ten koste vaneenige offers, en dat de Partij, van den Arbeid haar lijst-, aanvoerder, den nog zittenden pre-, mier Schermerhorn nietv zal mee brengen ten uitzet en ook den dig nitaris' voor de Overz. Gebieden Lo ge m arm, niet. De eerste zou gelukkig gemaakt worden met het burgemees tersambt-van Amsterdam," een ambt waarvoor men altijd zeer bijzondere raenschen naodig hééft en dat altijd, een der gevoeligste plekken ln het: zelfgevoel der--hCf?fclsteéellngen is- Hij moet eigenlijk een regent zijn, de burgervader, eigenlijk, een echte Am» - sterdammer, eigenlijk dood-eenvou- ,dlg aristocraat met aanleg voor een zeer democratische populariteit; hij moet des hofs en tevens - des volks zijnr: goedmoedig, streng,, hartelijk, vol humor, respect-inboezemend voor "doproerigeT. elementen - en onpartijdig onkreukbaar voor alle anderen van links en van reebts, een duizendkunstenaar...Als men met Amsterdammers over hun burgemees ters begint, over al die. merk waardi ge, figuren sedert Bicker en Hooft tot en mét Fellegen.Van der Vlugt 'en De Boer, moet men drommels op passen wat men zegt, Zoo nu ook:' moet men zeggen: i.Schermerhorn heeft het aan zijn Jongste vérleden meer dan verdiend dat men hem de teugels over "s lands hoofdstad toe- v *trouwf of „Jammer, dat de tweede regeering na den oorJog'het stellen moet zonder deze figuur, die In binnen, en buitenland de vanen '.der1; onkreukbaarheid en. der goede bedoelingenzoo -hoog hield".: Waar om krijgt bij. achter wiens naam zich de 'heele; F, v. d. A; schaarde.: geen gelegenheid te regeeren» nu er gere geerd kan .worden?": (Even aarzelde onze' pen: „k&n worden" of .^&l. worden";-rwat moet er. staan?),, In-... derdaad: moet het land,bet rijk hier en overzee een, dergelijke -figuur af- staanaan f een- stad," alIs dié ..stad het Amsterdam waarvoor, ledereen 'respect heeft,want w". dénken' met bange schroom- aan dén hachelijk en stand dèr' Indonesische problemen ■- Welke 1 zekerheid Wordt geboden.-, welk betrouwen wordt gevoed, als'' met den progressieven schermer- horm de progressieve Logemand niet.;; waardig wordt- geacht, de Hooge "Ve- luwBehe en Bataviaansche verlan gens verder te verweven-tot en met- het goede einde, vóór het :te. .laat is en vóór het te langgaatduren? Want op z'n vroegst verluidt het uit 's Cravenhage, zal op 1 September de rijksconferentie beginnen,' als he* nieuwe, kabinet zlch: aansluit bij hel werk van het demlsslonnalrel a „Als" is dikwijls 'nTeeltik^.woordje Zwaluwen tegen Het Rotterdan-sch elftal T Voor den wedstrijd 'zwaluwen— ^Rotterdam, die Woensdagavond T uur. op.l het. A.D.O.rterrein te: Den Haag zal worden gespeeld, zijn.de volgende spelers uitgenoodigtf: Zwaluwen!- Doel: v. d. Vliet (ODSJ; Achter De Jong (ADOJ en ChouHour (Quick H); Midden: Holtzappel (Quick !H), Langelaan-.(HBS): en- Stijger (Bh-, Wit);. Voor: Neuteboom (ADO), v, d. Vegt (HBS), Engelsman (Quick Nljm.). v. d. Gijp (Emma) en Bergman (BI.- V,;-T Rotterdam. Doel: v. d. Peppel (Xerxes); Achter: v. -Lely (Sparta) en v. - d. Toorn (Xerxes); Midden: v. Buitenen (HDVS), Terlouw (DCV), Poulus (HDVS); Voor: Weber (Sparta) Rijshouwer (Xerxes), Den Boer (Sp.). Wilkes (Xerxes) en BorranI (HDVS).. UITSLAGEN ZESKAMP ZAANDAM De uitslagen van de -afgebroken partijen uit de vorige ronden Tuiden: Van der Tol—Cortlever 0—l; Cort- leyer—Szabb' >1/2^-1(2; Kottriauer— Stoltz -10; Van - der Tol—Sandlfort T-o;. i'».;.1"-.-T;:-v De stand. Juidt momenteel: 1. Sza-j bo. 31/2 uit 4; 2 Kottnauer S uit 4; 3. Cortlever 2 UZ uit 3,plus I afgebr.j T. Stoltz 1 uit .3. plus; 1 afgebr.; 5. Van der Tol. TTiit-4; 6, sandlfort 0 "uit 4 Nieuwe aardappelbonnen De bonnen: 244 en 144 aardappe len blijven t/m 29 Juni geldig: Voor de. week: van 23 t/m 29 "Juni zijn voorts aangewezen de bonnen 251 en 751 aardappelen, elk voor 1: kg aardappelen, Bij deelneming aan maaltijden van de centrale keuken moet aldaar de bon 251 aardappelen voor aard appelen - worden ingeleverd: -TT In de plaats: van .tiet tijdelijk, ver laagde aardappelrantsoen wordt voorTpersonen, geboren ;in 1^41 en vroeger, op bon 252 aardappelen 200 gram brood beschikbaar; gesteld. Personen, geboren in een der Ja ren .van 1926 tAn 1931, kunnen ge-; durende het;,, tijdvak van 23 Juni. t/m 6 Juli op bon B 65 reserve 2 kg aardappelen koopen. ^yCERBERICHT GELEIDELIJK T-- IETS WARMER 'T o ti'i ZTatèr daga vo lid Heldere nacht." Overdag vrU zon-; nig we ér, o vêrw e - gend drüog. vér-' aEder'iyké" .T wind'- Iets -.warmer. —- .v Achturige werkdag voor zeelieden De commissiederInternationale Maritieme Conferentie v-teSeattle, die belast is'met het vaststellen van loon en werkuren der. zeelleden, heeft een 'amendement aangenomen,; waarbij een achturige 'werkdag en een 48-urige' werkweek1 voor alle be manningen werd vastgesteld. /on op -J.31 uur;-, onder" Zl;0C uur.,', Maan onder .12,23: uur; op ï.o?;- uur |l„ K.) -WATERSTANDEN ROTTERDAM le ty 9.40 uur; 2e üj 22.12 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1