r Nieuwe geest in besprekingen over Indonesië noodig Boterzwendelaars voor het Hof Duitsche massa democratisch fascistisch in wezen iSr -• ABONNEMENTSPRIJS PZB WEEK II CENT DE §CHIEDAMMER Appèl aan volk en f overheid Koningin verleent gratie Nederlandsche spion schuldig aan echec van Arnhem? Duitsche coptra-spionnage ontkent het U.V.C.-affaire in hooger beroep Fusie oud-iflegale ?;Vf' groepen Illegale nazi's blijven een gevaar in naam, maar teropypeding heeft weinig resultaat Stemmingsbeelden uit bezet West-Duitschland Nieuwe zwendel met bonnen ontdekt Drie eenvoudige maal- - 'tijden in alle restaurants mm ttJTO. EN ADM- LANOE HAVEN 141 flCHUDAM TELEFOON 6HM/ FEB KWARTAAL f A— LOSSE NUMMERS t OM ZESDE JAARGANG NO. 146 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHUT)AMSCHESINGEL <1 ROTTERDAM TELEFOON NHS. 25430 EN 69300 POSTGIRO. NO 188644 Bankier; AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM WOENSDAG 26 JUNI 1946 Moreel gezag moet herwonnen {Van onaen parlementairen redacteur) Gistermorgen bracht de kabinets-l 'oriSatcur. Jr. Dcd, ^eti bezoek san dr. G. W. M. Huysmans In diens wo ning te Den Haag. De heer Huysmans. die thans directeur Is van de.'Ier- stelbank, was minister van Flnairien in het laatste kabinct-Gerbnndy: men denkt, dat hij Is gepolst over de portefeuille van HaDdel en Nijver heid. Nader vernemen- wij, dat thans overwogen wordt, het aantal porte feuilles niet- met -drie"te verminde ren, zooals aanvankelijk ln het voor nemen lag, doch met twee." Scheep- vaart zou dan warden ondergebracht bij een ministerie van Verkeer, dat wellicht ook de posterijen tot zich zou trekken. Een der moeilijkste punten, waar over'minister Bcel zich nog moet be raden, is de Indonesische politiek, die, naar. in politieke kringen erkend werd, is vast geloop en. Het beset-dat andere methoden dan tot dusver, ge volgd moeten worden, vormde den achtergrond, waartegen de conferen tie der Nederlandsche staatslieden te Londen ia gehouden. De. formateur heeft Inzonderheid onzen ambassa deur te Londen, jhr. mr. Michlels v.':; Verduynen, willen polsen over de re actie. die deze vernieuwing in het buitenland teweeg zou brengen. Men legde er tegenover ons den na druk op. dat de nieuwe geest, .waar van onze politiek tegenover Indonesië doordrenkt moet zijn, zich niet ver draagt met geweldmethoden. Het streven van de nieuwe Nederland- sche regeering zal er op gericht zijn, een zoo groot mogeiijk moreel gezag Arn. Meijer krijgt vijf jaar Arnold Meijer Is door het bUzon: der gerechtshof te 's Hertogenboscli veroordeeld ter zake van - gezet mlsdrüf van opzettelijk In tyd van oorlog den vijand hulp vexlee- ncn",tot een gevangenisstraf vjjf jaar met aftrek van voo—r -t, waarondertevens begrepen den tijd, dien hjj, op last van het. ir*!J. talr gezag In het kamp té; Vacht heeft doorgebracht.' Hy ,werd. voorts ontzet uit het actief en passSëf kies recht voor den tijd van tien jaar. Arnold Meijer heeft acht .dagen den tijd om in casvatle té;piaiu /V, Gisteren arriveerde ln>ftoek van ...Rolland een> v.£8tigtab4EngelsChe-Jon gelui, die behulpzaam zullen zijn bij de restauratie van.de jeugdherberg - te Arnhem. - Voorts, komt nog een groep van 100 Amerlkaansche jongelui Vrijdag te Antwerpen aan, die de restauratie van de Jeugdherberg te Bergen op Zoom ter hand zullen nemen. Paroloscoop Bikini Waarom het te verhelen? overal' .in Europa hoort men onverantwoor delijk los gepraat over een derden wereldoorlog. Men bestudeere scherp en vlug de verbrelders van dergelij- tten praat en men doorgronde waar uit zij hun besmettelijk defaitisme putten. Veel. misschien wel de mees te, Dultschers spreken over zoo'n op handen zijnden derden wereldoorlog die niets meer zal heel laten aan de wereld: geen wonder, zij gunnen ledereen een ramptoestand zooals zij zichzelf op den bals-hebben gehaald en ztj zien twee lange strompelwegen voor zich die zij slechts- met tegen zin betreden, le den weg naar 'de uiterlijke en Innerlijke denazificatie van hun geheele bestaan, terwijl zij nog denken en voelen als mllitairls- ten voor wie het natjonaal-sociallsme klonk ats Walhatlamuzlek, 2e den-weg om pas na zooveel geslachten uit de. verschillende brokken bezet en afge rukt Dultschland weer een groot, sa menhangend en liefst machtig rijk te laten groeien, met welks bestaan de andere mogendheden genoegen ne men. Hongaren en lotsverwante vol- - keren zijn ook somber en kwaadaar dige somberheid voert tot een ander hetzelfde te gunnen en wat kan men tegenwoordig een ander voor ellendigers gunnen dan een oorlogT, temeer waar een oorlog, voor Europa, zootang ..de Ada haar zin niet krijgt (zie Parool- van 19—G J.I.), het sensa- tloneele verwoestingsgeheim van den atoomboom verbergt Ook in de voorma! lg-bezette gebieden loooen heel wat oorlogsprofiteurs, troebel- watervisschers en mismoedlgen rond dl© het niet kunnen verkroppen dat hun vette satansdagen voorbij zijn; zij schelden op vrede, rust, werk en normale welvaart: zij stoken. Waar nu ls dat verlammen van den zoo noodlgen wil tot vrede het sterkst? In het oude Europa Yve9 Cèzy schrijft er ook over in Le Monde. Men merkt het aan de kleinste ver schijnselen. zegt hij. o.nv aan de be langstelling voor de aangekondigde proeven met atoombommen op doode en levende have op en bU de atol Bikini (een atol ls een. kringvormig koraaleiland) In de Stille - Zuidzee. De Amerikanen, nog wel de proefne- mers, maken zich? volgens hem, daar veel minder dik om dan de Europc»- nen. Ook-gelooft de moderne AmerI-, -kaan meer In vrede dan 'de Euro- peaan. En zelfa.als zoo'n Amerikaan- ache neiging eerder gebaseerd ls op do nuchterste materialistische argu menten, dan nog Is het beschamend voor Europa dat hier geleefd wordt als ware een TH-de Wereldoorlog on afwendbaar, terwijl men ginds zegt: Vrede vWr alles. •te herwinnen bU de onderhandeling^-"" partners. Of Hierbij onzerzijds nieu we menschen -naar voren gebracht moeten worden, wordt nog onder de. oogen.gezien. - Hiermee zijn tevens de geruchten weerlegd, die nog maar steeds jhr. £mr- .rrjarria v. SmrkéhüurclïTöttchDu.- werIn. de politiek willen terugbrën- ^gen. De, heer TJarda was te Londen: niet als oud-G.G., doch ln zijn kwali teit van ambassadeur te Parijs. Zijn opneming- als minister van .Buiten- landsche Zaken zou zeker een: for matiecrisis teweegbrengen. De 'voormalige leiding van de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers en van de L. K. P., richt zich aan den vooravond van de herdenking van de. gevalle-- nen in het verzet, tot aüen:-die/be trokken zijn- bij zuivering of berech ting cn. bij het rechtsherstel van hen, die door de bezetting getroffen, zijn. Zij verwacht echter geen snelle oplossing, van deze problemen, zoo lang de, materleele verarming, de geestelijke ontwrichting en de or ganisatorische ontreddering van ons volk bljjft aanhouden. Niet in de laatste plaats moet hier. gpwezen worden op* den verbijsterenden om vang. die de corruptie ln verant woordelijke kringen van ons voik heeft aangenomen.Daar komt nog bij, dat tal van personen ln offl- cieele functies door een twijfelach tige houding in denbezettingstijd, zich naar vele. zijden meenen te moeten beschermen, waardoor zij gedwongen zijn ookanderen in be scherming te nemend die zelf schul dig, te veel van hen weten. Vele schuldigen z\jn door zooveel draden verbonden met vooraanstaande personen uit; ons openbare leven,', dat deze geen middel onbeproefd laten, om deze menschen te redden. 'Wat komt er op die wijze terecht: van; zuivering, van een snelle- -be rechting envan recht •- aan men schen uit/het verzet? De voormalige .verzetsbeweging heeft dezen teleurstellenden gang van zaken nauwelijks kunnen ver werken. Niet, in de eerste plaats om.' persoonlijk voordeel - te - behalen ;maar boven alles omi het land, dat ons allen dierbaar is; doet de lei ding derL.', O. en Lr K. P. een- dringend beroep op .overheid-/en volk en met name op alle personen, •dlex.deel uitmaken van organen, die in genoemde "zakenbeslissingen moeten„nemen,_om „wérkellj k_ rech t; te-doen. om niet te wtfken vóór', chantage/.,,yoor; corruptie,voor om- kooperij en voor schijnbaar onover komelijke moeilijkheden, maar moe-j dig' het mes te zetten iri de "vooze plekken van ons volksbestaan om zoo de band van handlangers tn het kwade te verbreken. De minister van Justitie maakt bekend, dat de Koningin aan A. L. W; Steentjes te Zaltbommel gratie heeft verleend van de doodstraf, hem opgelegdbij arrest van den bij zonderen raad van cassatie. De doodstraf is in het gratiebeslult veranderd' in een levenslange ge vangenisstraf, Steentjes heeft eeni- ge personen uit het westland we gens het verrichten van. sabotage bij de politiete Naaldwijk aange bracht, ten gevolge waarvan een hunner door de Duitschêrs werd geëxecuteerd, en een ander ln de gevangenis overleed. De heer Gil Fortoul, vroeger gezant, van Venezuela ln Frankrijk ls benoemd tot gezant bij H.M/s hof. EEN KOLOSSALE SPSIlfKEAAN, de helicopter Bell model 47 voor 1ner persoium.die rechtstdh&g lean opsteen, lean stilstaan, rechts of Itnks kan wtwxjken en nog 'vete andere bewegingen kan waken, waartoe «ormaal idkgmgsmctAin staat is. AmcriH en F.ageUni eoacn op net aagcnbUk groote bclan&stelhng aan den dag voor dit soort vHei- tuigen WAS Christlaan Lindeman, garage- houder uit Rotterdam, schuldig aan bet mislukken van -de lucht landingsoperaties bij Arnhem? Of was het bloot toeval, dat op '17 Sep tember 1944 twee Duitsche pantser divisies gevechtsklaar ten. Noordoost ten van Arnhem stonden/ daarmede Brltsche paratroopers voor eèn: .vol komen verrassingstellend? Het Bij zonder Gerechtshof te Den Haag1 zal het eerlang hebben uit te zoeken, nu het vooronderzoek Sn deze interes sante. zaak door het Bureau? Natlo- nale Veiligheid, ls afgesloten. 'De 'lei ding -van den -Dultschen--^bwehr (contrasplonnage) ontkent van de operaties bij Arnhem :- voorweten schap te hebben gehad Er zijn ech ter aanwijzingen, dat Lindeman den Britschen aanval op Eindhoven vier dagen te voren aan den,' Dpltschen Abwehr te Driebergenheeft* kunnen rapporteren. !T De. thans 33-jarige Lindeman ligt zwaar ziek ln een Neder&ndsche ge-, vangenls. Hij genoot- ln -|de-v Neder landsche -en Belgische'ritleéalUeft èn'* ook btj de Dultschers den bijnaam van King Kong, die typeerend ls voor zijn ulteriyk. Hij begon zijn aplonnage-carrlère door in 1939—1940 te Rotterdam scheepsberichten door te geven ten gunste van de Intelligence Service. In Juli 1940 trad hij al. chauffeur in dienst bij de Luftwaffe, kwam op het door. hem bereden traject Lllle Parijs ln aanraking met menschen. die politieke vluchtelingen over de demarcatielijn hielpen en gaf in Maart 1941 zijn baantje er aan om zich geheel te wijden, aan het werk op de z.g. „escape lines". Als zooda nig deed hij schitterend werk tot ln Maart 1544 een keerpunt, kwam ln zijn Illegale loopbaan, om zijn- broer te redden, die door de Dultschers was gearresteerd, wendde hij'zich tot de Duitsche contrasplonnage en bood aan, voor dezen dienst werkzaam te zijn als zijn broer, werd vrijgelaten. De Dultschers gingen op dit aanbod ln en nu brak de periode aan', waarin Lindeman op helllooze wijze afbrak wat hij ln 3 Jaren had helpen opboü- wen. Dozijnen slachtoffers kostte zijn optreden: daaronder waren personen, dle htl ln. 1941 en 1942 had weggehol pen en- die sindsdien gedropped wa ren ln bezet gebied.Een onbegrensd vertrouwen in Lindeman werd - hun noodlottig., Op 4 SepL 1944 werden Brussel. Leuven en Luik bevrijd. Twee dagen te voren had Llndemana opdrachtge ver hem gezegd te Brussel te blijven i en enkele dagen later rapport uit te brengen aan de Belgisch-Nederland- sche grens. Het kostte Lindeman uiteraard geen moeite met de gealli eerden in contact te komen, HIJ was op dat oogenblik nog commandant van een sabotagegroep der Witte Bri gade, waar men hem blindelings ver-, trouwde. Reeds enkele dagen na zijn hernieuwde kennismaking met de EngëUchen schoot hij ln.de straten ..van Antwerpentwee Dultschers dood die met een handgranaat naar een Belgischen politieagent wierpen en wondde twee anderen. Geen wonder, dat hU reeds enkele dagen later een vertrouwelijke op dracht kreeg: hU moest den comman dant der ondergrondsche strijdkrach ten te Eindhoven gaan berichten, dat deze zich gereed moest houden om op 16 Sept. assistentie te verleenen aan Brltsche valschermtrocpen. BIJ het passeeren van de gevechta- linles viel Lindeman tn handen van de Dultschers. waar.hU zich natuur- ItJk prompt kón legftlmeeren. HU werd overgebracht naar het hoofd kwartier van den Abwebr te Drieber gen. Op tfft hoofdkwartier kreeg Lin deman op of omstreeks 13 Sept. op dracht naar Eindhoven te gaan en zijn boodschap uit Brussel over te brengen.- Na Arnhem Maar de ondergrondsche te Eindho ven vertrouwde hora niet en sloot hem op in een kolenkelder, waar hij 3 dagen verbleef. Na de bevrijding van deze stad werd hU op last van de Engelschen weerIn vrijheid gesteld. Zelfs werd hij nadien door een ka pitein van den staf van prins Bern- hard, die vroeger door Lindeman- naar Spanje was geholpen, bij het hoofd kwartier geïntroduceerd. Op 28 Oc tober werd hIJ gearresteerd, verra den door een gevangengenomen Ne- derlandschen spion.: die voor de Dult schers werkte. Op 2 Nov, werd hij ter beschikking gesteld van de Brlt sche autoriteiten, die hem op .6 De cember weer aan de Nederlanders gaven.'- - -L- Het klinkt alles als een spannende roman; weldra zal het zijn ontknoo- ptog vinden, in het sobere zaaltje aan den-'KheuterdUk.;''''; Joe Louis zal op 7.September we derom. zijn titel verdedigen, ditmaal tegen Tami Mauriello. Het gevecht over 15.ronden zal evenals dat tegen Billy conn worden geleverd In het Yankee-Stadfon te New York..- Voor het Haagsche Gerechtshof verschenen vanmorgen de vijf hoofd schuldigen in de maTgarine-zwendel- affaire van 'de Unilever Verkoop Centrale t,wTt, VftR og Polder, A, •Leeser t.w.t.- C. Dingemans, j/A. C. Kolkman en. H.-A.- Honing,-die hooger. beroep hadden aangetee- kend tegen de vonnissen, hun door 'den Rotterdamschen Econonüschen Politierechter opgelegd.. Men zal zich herinneren dat directeur Van de Polder in eerste instantie tot 1 jaar en 8 maanden werd veroordeeld- De andere, verdachten kregen straf fen van 9 en 6 maanden.; Verdachte Ten Have, die tot 4 maanden ver oordeeld - was, had geen hooger beroep aangeteekend, maar de Officier van Justitie Mr. Van IJzerdoom, was tegen alle vonnissen ln beroep ge gaan, zoodat ook Ten Have we derom terechtstond. Over deze onbegrijpelijke - lage straffen vóór zoo ernstige misdaden is' al veel te doen geweest. Van alle zijden hebben protesten geklonken, het rechtsgevoel van het Nederlandsche volk was er niet door bevredigd. Deprocuratiehouder der. tJ.V.C. Jan Both is de eenige getmge charge in deze zaak. Het Hof wordt gepresideerd door mr. Cort Budde, Procureur-gene raal is mr. Vermeulen. Na /het verhoor en kruisverhoor van getuige Both-komt de getuige décharge W. A. F. L. Mair gun stige. verklaringen afleggen over verdachte ten Have, De verdacht'n zeggen, desgevraagd, te blijven - bU hun verklaringen afgelegd, by de behandeling van hun zaak tt *cotJ- terdam. De procureur-generaal houdt dan zijn requisitoir. - Wat aan deze verdachten zoo zwaar wordt aangerekend i dat zij zoo mateloos misbruik hebben gemaakt van hun positie in.'n'tijd,: dat er zoo groote_ voeds-.nood heerschte, aldus mr. Vermeulen. Spr. gaat uitvoerig naIu j de knoeierijen zijn ontstaan. In het geheel zijn er twee millioen rant^. soeilen Yerzwendeld, waarvan - 00.000. na de bevrijding. Het personeel heeft er nieu van geprofiteerd. De voordeelen Kwa men ln hoofdzaak ten goede aan de kleine kringvan Van de Pol der c.s. Zijn. verantwoording is dan ook verre weg het grootst, i. ,i- tens zijn positie en persoonlijkheld- Hlj heeft geleefd ln overdaad in een tijd dat ieder ln.de misere zat. Ook art. 2 van het Voedselbeslult heeft hij overtreden. Met de ad- -junct^dlrectcareh 'is het anders ge steld. Deze. drie verdachten Jr bben met nadrukgewezen op hun e.gen- aardige positie _bü de U. v.C. In naam waren zJJ wel adjunct-uj*ec- Zaterdagmiddag vond te Rotter dam een vergadering -plaats van vertegenwoordigers van oud-Uiègale groepen In Zuid-Holland. Na een gedachten wisseling verklaarden al len zich bereid een fusie aan te. gaan en "de eigen organisatie op te. heffen. De volgendedoelstellingen, met uitsluiting van elke /andere, .werden als basis aangenomen: zui vering,, eerherstel - van oud-illegale werkers, sociale-zorg voor zoover, het de oud-illegaliteit betreft, en be rechting, In fusie traden de G.' O. I. W. (gemeenschap van oud-ille gale werkers) van Zuid-Holland Rotterdam, de B. O. I. W. (bond van oud-illegale werkers) te Den Haag en het V. V,G. (voormalig verzet 's-Gravenhage). Eenstemmig werd besloten als or- ganisatienaam te- kiezen: „Voorma lig verzet Zuid-Holland". Tevens werd een voorloopig bestuur geko zen. WEERBERICHT Matiy» wind tus- schen Zuid-West en Noord-West, Wisselend bewolkt met een enkele re genbui. Iets lagere; temperatuur, maar ln het; algemeen meer zon dan van daag. WATER«TANDRN ROTTERDAM -Ie tU-8.40 uur; Ze'tU 1S.10 uur. N het gisteren gepü&llceérde ar tl kei, waarin een stemmingsbeeld uit. bezet West-Duitschland werd gegeven, werd gewezen op het feit, dat vele ex-nazi's van een oorlogs psychose bezeten zijn en het idee koesteren, dat een oorlog tegen Rus land een uitweg uit de ellenue en den chaos in Dultschland zou z jn. Ook op de nog steeds bestaande illegaliteit heeft deze oorlogspsy chose invloed uitgeoefend. Het oorspronkelijke idee van Uimmler om de bezetting in te gaan met een wijdvertakte centraal-gedlrigeerde volksillegaliteit is - waarsehyniyk wel mislukt, alhoewel men op dit punt natuurlijk nooit zekerheid heeft. De geallieerden hebben di rect krachtdadig Ingegrepen en belangrijke arrestaties verricht. gen: daarvan getuigt mede het oprol len van de befaamde „Kindergar ten'maar de oorlogservaring ln de bezette gebieden waarschuwt dat men ook ln dit geval al doende kan leeren. - Organisaties tot hulp aan onder duikers kent men ook, maar ntet»ln EN tweede belangrijke,factor-in *- het nadeel van Himmiers or zei was de onvoorziene soepelheid van d entegenstander, die den kleinen naziraan/om technischkirganisato- xische redenen; vrijwel; ongemoeid liet, zoowel wat zijn' persoon betrof als zijn flnancieele positie,en- vaak* zijn baantje. Daardoor voelde een deel van deze categorie-er weinig voor, zich in'een illegaliteit te betrekken, waarbij het-dit alles op het spel zette. Toen de oorlogspsy chose in deze - kringen ontstond, veranderde deze afzJjdlgheid in een afkeer. Volgens deze groep nazi's verstaat de illegaliteit de teekenen. des tljds niet. De Juiste politiek 'isvolgens hen. nu alle krachten te'bundelen om met de Engelschcn samen te wecken te gen het „Sovjetbeest". De Illegaliteit, die bestaat, uit een kleine groep ex- nazi'B, die zich bezig houdt met het organlseeren van de Hltlerjugend, bepaalt haar activiteit hoofdzakelijk tot wat wij- ln den oorlog hebben leeren .kennen uls den O.D., die zich gereed houdt om de macht over te nemen als.de bezetter verdwenen ls. Hun organisatie is zoo slordig, dat het den geallieerden vaak niet veel moeite kost, hen te pakken te krij- dlen omvang als wij'ze gekend heb-, ben, want verhoudingsgewijs is het: aantal onderduikers'klein." M -Toch ls.de Illegaliteit,al 1» ze dan? geen volksbeweging en: al ondervindt) ze zelfs van Duitsche zijde antipathie,? nog. gevaarlijk genoegals ze blijft, bestaan en ze krijgt een kans na af loop van den bezettingstijd een ge- camoufleerden - greep naar de macht te doen. en wel speciaal om het feit, dot het weinige'wat aan de herop voeding gedaan wordt, tot nu toe hjet het gqrlngite resultaat opgele verd heeft. GROOTER GEVAAR AA/ANT-dit ls wel het merkwaar* YY dlgste van üe ontwikkeling ln dezen heksenketel, die Dultsch land heet. Men noemt zich nu com munist of democraat en men scheldt op de groote nazi's als het boeven pak, dat het volk. bedrogen heeft, maar dit alles Is stechts. een gt- schermmet -namen: De impopulari teit; van de nazi's geldt slechts de personen-en niet het systeem en van de nieuwe leer, waarvan men na een aanhanger heet te -7.1)n. heeft men niet de minste voorstelling. Al deze politieke twisten en; groepsformee- rlngen raken itechts de oppervlakte; want ln wezen zün zU allen nog fascist. Vraag een Dultschen commu nist naar zijn Idealen en n hebt bet Idee. dat Hitier ln eigen persoon te gen u staat te praten. DU Is vaak evenzeer net geval bU de democra ten, van wie' men zonderlinge sug- ccstles kan. hooren als: ..democratie voor'de democratenv en „we moeten ze dwingen democraat te worden". De leiding van de diverse politieke formaties en het oude kader weten natuurlUk' heusch welwaar zU naar toe willen, maar de leden, waarop z|J steunen, denken nog .heelemaat fas cistisch. Hier schuilt «en groot ge vaar, want betzün ten slotte de aanhangers, die de partU moeten ma ken, en nietde leiding. Van de heropvoeding door middel van de nieuwe'pers komt ook al niet veel terecht. De' verschillende redac ties gaan ij> haar prlnclpieele artike len er J meestal 'van -uit, dat de lezer weet watde. beteekenls ls van het begrip democratie, iets wat het mee- rendeel van de leters ten eenenmale onbekend Is, Overigena krijgt, men den Indruk,, dat het den .aanhangers eigenlijk zooveel niet kan'schfclen hoe. of wat.de leer eigenlijk ls. Wat zij wel van hun leiders verwachten fs, dat zij. zoó snel mogelijk dë prestatie wonderen doen, die zij van Hitler gewoon zijn. Iets wat natuurlijk on mogelijk ls en wat niet na zal laten een nog grootere ontevredenheid aan alle kanten te doen. ontstaan over het democratische systeem. - DE JEUGD EN te midden van dien chaos groeit een.. Jeugd op. die nooit anders gekend heeft dan' fascisme. Ztj hebben:- het langst doorgevochten" en zij zijn nog trouw .aan het oude. Zij. -dulden geen zelfcrltiek, die volgens- hen„de waardigheid van de natie", aantast. Heropvoeding zou voor hen een kwestie van verandering van sfeer 'zijn.' Zij zouden moeien op groeien tusschen democratisch den- kende menschen, voor wie zij respect hebben en van wie zij dus Iets aan- nemen. De democratisch denkende menschen zijn'echter te dun gezaaid om een democratische sfeer te kun-r nen scheppen en overigens- heeft de jeugd - weinig respect^ voor wat in hun oogen „draaiers" zijn „die de Engelsche hielenlikkenom een baantje".Een leugd. die, als hier niet ingegrepen wordt, het kader voor een nieuwe fascistische revolutie- kan worden.V V En onder al deze stroomlngen en botsingen -aan de oppervlakte, -ligt ala een thans-nog i onbeweeglijk blok de Duitsche a-politleke massa,die alles beu ls; die zich voor niets; In teresseert, die haar. kleurlooze leven Jeldt naar een toekomst zonder uit-' zicht, die langzamerhand meer en meer demoraliseert en afstompt: en die ondertussehen droomt van den goeden ouden tijd onder Hitler, toen ze nog geen honger hoefden te lijden. Een massa, die elk., schuldbesef en -zelfcrltiek afwijst/ omdat ze te wei nig democratisch voelt om te-bes ef fen. dat ze verantwoordelijk ls voor de daden van de leiding. Een massa,-zoo doordrenkt van de oude propaganda, dat „ZIJ zelfs nu nog den anderhalven Jood.' die aan eën gruwelljken. dood ontsnapte, de schuld durftgeven van den huldl- gen chaos.Een massa, die rijkelijk gesorteerd ls ln haar. verontschuldig gingen voor" de nederlaag, van het .verraad der blauw-bloedlgen aftot het. afvallige,Italië ën de. V4, die Iets •te/Iaat kwam? Een massa? die. er geen /geheim van": maakt, dat ze haar eenl- gén". uitwegzietIn leen', nieuwe fas cistische dictatuur en die vindt, dat Hitier ln al zijn uitspraken en profe tieën rijkelijk gelijk krijgt. Een massa tenslotte, die rijp wordt voor een nieuwen profeet van het nihilisme, die haar opnieuw „den Weg zurlick" kan wijzen naar een'roe; gruwelijker oorlog „ter op heffing van dit onschuldige be proefde dappere volk uit de verne derende armoede en machteloos- heid,i', Want de geest van dien- gooche laar-hypnotiseur, den kleinen doc- tor-propagandamln:sterv leeft, "en heerscht oppermachtig,, zoowel' over' de ruïnenvelden als in de-h en en de vergaderlokalen van. het „Neue Demokratische Deutsche Relch". teuren,- maar Van de Polder had de touwtjes ln handen en trad dic tatoriaal op. Dit leek-spr. overdreven. Ver dachten vonden het best dat er ge- knoeld werd en profiteerden er ruimschoots van. De zaak had niet zoo'n omvang ge nomen als de menschen niet zoo 뻫g liiiduëu fnêcieöaan. wanneer zij al één schuchtere poging hadden gewaagd om na, de bevrijding -y. d, •Polder te remmen, dan hecht ik daar niet zooveel waarde aan. In het voor deel van Ten Have pleit, dat. hij na de bevrijding met het knoeien ls op- gehouden. Komende tot strafopleg ging zegt'spr., dat de straf van v, d. Poldér zeker voor herziening in. aan merking komt. Het vonnis van den economischen politierechter, heeft nogal reacties gewekt Ik noem dit lichtvaardig. De economische politie rechter. heeft met zijn - weloverwo gen vonnis -een knap stuk werk ge leverd- Als ik tot een andere straf korn is het 'een kwestie van Inzicht. Tenslotte eischte de procureur- generaal tegen A. v. d. Polder twee jaar en drie maanden, tegen Lee-t ser, Dlngemans en Kolkman de-* zelfde straf, namelijk acht en negen maanden, tegen.Ten Have in plaats van vier'maanden 7 maanden en tenen Honing in plaats van zes maanden acht maanden. Op het Centraal Distributie Kan toor te Vught is een omvangrijke zwendel ontdekt. Twee ambtenaren, de -groepschef A Verhoef en zijn assistent ÜL van Oosterhout, die belast waren met de vernietiging van vervallen cou pures, hebben de coupures opnieuw in omloop gebracht.-Op deze wijze hebben zij voor dertigduizend kilo gram suiker vnlschelijk toegeëigend en via handelaren in Den Haag op nieuw In distributie gebracht. Bovendien bleken aezeambtena ren een niet onbeduidende hoeveel heid -kolenbónnen, woltoe wijzingen en levensmiddelenbonnen te hebben verduisterd. De politie heeft een bedrag van ruim: 92.000, bij hen in beslag ge nomen. De politie te 's-Graven- rhage heeft den matroos H_ de Wit uit de Alexanderkazeme, afkomstig uit Den Bosch, die de tusschenper- soon voor de distributieambtenaren was gearresteerd. Zoowel te '6 Gra- venhage als te 's Hertogenbosch zijn nog meer arrestaties verricht. Nieuwe prijzenbeschikking - verschenen Ter verkrijging van betere toestan den ln hét hotel- en restaurantbedrijf ten aanzien - van prijzen, menu- voering e.d. Is dezer dagen -ln de Staatscourant verschenen een „prij- zenbeschikklng-spijzen", - die op 28 Juni ln werking treedt.'V In alle restaurants moeten thans Steeds drie eenvoudige maaltijden verkrijgbaar rijn en op de menu kaart vermeld worden, te weten een maaltUd bestaande uit soep (of voor- gerechtl, vleesch, Jus, aardappelen en groenten- en toespUs; dezelfde maalUJd zonder, vleesch en dezelfde maaltüd, doch In plaats van vleesch,- vlsch (behalve tarbot, tong en derge lijke dure soorten), In de vjer klassen^ waarin de res taurants zijn ingedeeld in. verband met inrichting, stand, bediening/ enz., mag "de vleeschmaaltijd vaii 1 1.45 tot f 2.50kosten, de vieeschlooze maal- tijd f 'L—- ;tot /f 2.05 en de vlschmaal- tijd f 1.55. tót f 2.76. Slechtsdan, wanneer elk - der drie: eenvoudige maaltijden op de kaart vermeld eu tevens verkrijg baar ls.-mogen ook'duurdere maal tijden worden opgediend, uiteraard ook slechts tegen-de daarvoor tn-de a beschikking/vermelde: prijzen. Wordt niet voldaan aan-den el^ch van het- aankondigen- ën verkrijg- - baar stellen van de eenvoudige maal- tijden, dan -mag naar gelang van de klasse per petsooi^ niet voor me er dan 1 2..tot-f 3.50 worden verstrekt,- Dit wil niet .zeggen, dat een maaltijd dan f 2.— tot f 3.50 mag gaan kosten. rntegendeel, de prijzen ln .de beschik king genoemd blijven van kracht, doch het .bedrag hetwelk de bezoe ker mag verteren, ts beperkt tot ge noemd bedrag, ook als; la carte wordt gegeten. Een uitgebreider of duurdere maaltijd,'die tegen de Offi- cleele. prijzen b.v. f, 6.— mag kosten, mag dan dus niet worden aangebo- den, noch verstrekt.' ■v.;;'/-.'- Ook; Rinkel wint in", cfë eerste ronde Op den tweeden dag van de Wim- bledonkamploenschappen -won ^nze i.- landgenootRinkel in het heeren enkelspel de eergisteren- tegen den En; Lewis ■'f.^Voken »^r- tO In straight sets 7—5, 6—4, .64. Wilton was bijzonder goed op dreef tegen den Engelschen Davis-cup speler Billington, van wlen hij met. 6—4, 7—5,7—5 won. Mevr. Blaïsse won op zeer eenvoudige wijze, van r de zwak spelende - mevr. Couper (Eng.) 6-^1, 1/ ^Echter.viel ook het eerste Nederlandshbë -slachtof- 'V fer. Van Meegeren verloor van den Amerikaan - Robertson in vier sets: 46, 7—5, 2-^6t/2—6, een strijd van schier eindelocze rallies van de baseline -af. In het dames-enkelspel trokmevr,; Hf 'irr-V'^>-K'lÉng::). "zich'/'', terug tegen mej: Godefroy,die dus.: zonder - te spelen detweede ronde - bereikte. Timmer, 'di*/ gisternacht/in het -Westminster Hospital .'is/geopereerd/ maakt hetnaar; omstandigheden tolaal werden gisteren drie Nederlandsche spelersuitgeschakeld Het tweede Nederlandsche v slacht- offer was mej.Rollln Couquerque. die ln /drie /seis van /madame Lan-- 'dry .verloor: 7—5. 16, 6—3. Zij trof/hel.;niei, dat zij aldade-/ lijk vzoo'n zware partij moest spelen.' Van Swolen Rinkelnamen.: reyan- che voor hun nederlaas op de Queen's Club, door. met 9—7. 63. 6—4 van,, de Zwitsers Buscr en Huonüer re winnen. f*--5-- 't f.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1