DE SCHIEDAMMER Atoombom valt Zondag 30 Juni Golven van 100 voet-hoog Candidatenlijsten "fe laat ingediend Vermoedelijke samenstelling Kabinet van Publicatie eerst eind dezer week Heb je al geautonummerdi RID. EN ADU. LANGE HAVEN Ml SCHIEDAM TELEFOON 6S300 ABONNEMENTSPRIJS PEB WEEK II CENT PER KWABTAAL ft— LOSSE NUMMERS f 0.01 ZESDE JAARGANG NO. 147 ADVERTENTIES EN INLICHTINGENDIENST: SCHIEDAMSCHESINGEL 41 ROTTERDAM TELEFOON NRS. 2M30 EN 83300 POSTGIRO No. 8S8844 Bankier: AMSTERD. BANK TE ROTTERDAM DONDERDAG 27 JUNI 1946 Uitbarsting sterker dan tientallen orkanen Het Amerlkaansche departement van Marine heeft medegedeeld, dat het tijdstip voor de proefneming met een atoombom bJJ het eiland Bikini voorlooplg is vastgesteld op Zondag 30 Juni 22.30 uur. Dit tydstlp is uit-, gezocht door- meteorologen, die aan nemen, dat do weersomstandigheden alsdan het meest gunstig zullen züa. De Usts meld4 nader, dat 'Amerlkaansch B-29 super-vliegend fort de bom zal werpen op een vloot van ongeveer ïoo Amerlkaansche en veroverde Japarisc'ne en Duitscho - marine-vaartuigen bij Bikini ln de Marshall-eilandengroep. Een tweede atoombom zal tot ontploffing warden gebracht op- een .nader te bepalen datum in Augustus. De bommen die bJJ.- deze proeven worden gebruik zijn van het „stan- daard"-typc, dat hij Nagasaki toege past werd, omdat dlt^het -beste en krachtigste soort is dat Amerika - be- 'c schikbaar heeft.- - Het voornaamste belang, -dat leger en vloot' hierbij in vredestijd heb- .'••ben ia,dat med. zooveel mogelijk te v-kweten 'komt omtrent' de; wapens - waarmee, zij te doen krijgen en meer vin 't'bijzonder de wapens .waartegen 'wu zij hun verdediging moeten voorbe ur k relderu i 'De natuurkrachten die bij- deze proeven ontketend worden, zijn over weldigend." Geleerden ramen dat de aanvangssnelhéld van de wind ln de' naaste omgeving van de explosie; zoo- Iets ais 1000 mijl per uur kan be- I dragen. Er kunnen golven ontstaan van: 100 voet hoogte- De explosie van ^le bom zal, vol gens experts, geen nasleep van ver giftiging van langen duur op het omringende zeegebied hebben. De waarneming De dichtstbijzijnde waarnemers zullen op tien mijl afstand blijven, echter door lood en beton beschut, met zulke ondoorschijnende brillen dat het zonlicht nauwelijks door de glazen heen kan dringen. Plat' op den - grond, met hun voeten naar Bikini toe, zullen ze op de signalen wachten, die gegeven wor den. De hoofdgroep der waarnemers zal zich op ongeveer 20 30 mijl afstand bevinden. Van Washington tot het hart van den Pacific naderen de voorberei dingen voor de proef, officieel ge- n>amd .operation crossroads" er onder;5-leiding van den Amcrlkaan- schen vlce-admlraar-W. H. P. Blan- dey, snel haar voltooiing.. De 167 inboorlingen van - Bikini zijn voor hun veiligheid geëvacueerd'naar een eiland meer. dan 100 mijl ver. weg. De ."schepenzullen',., rus Hg'."; voor y r anker-liggen, op' de vastgestelde "af-' standen van elkaar, met het -oranje-, geschilderde Amerlkaansche schip Poroloscoop Een triest iets Zaterdag J.I. vermeldde het Parool, dat de geallieerde troepen samen trokken bij Triëst; wij hadden het bericht uit den aether gevlscht oogenbllkkeüjk dachten wij: „daar komt meer te doen". En ziedaar: gisteren meldde het radlo-ochtend- nfeuws. dat een groote Amerlkaan sche kruiser zlcb eveneens naar Triëst spoedde, ter voorkoming van narigheden, en .dat Triëst een der grootste problemen voor de Groote Vier te Parijs vormt. Waarom? Om dat Triëst zoo begeerlijk Is. begeer lijk voor velén die elkaar haten. De Italianen willen het behouden: Tito wil het toevoegen aan zijn nieuwe Joegoslavië, de oostenrijkers willen het niet vergeten, zooals Iemand nooit een hoogopgevlamde Jeugdliefde vergeet, en de oorlogs overwinnaars, vereenigd ln de Groote Vier te Parijs, willen alle trieste Trlëstnarigheld op een zijspoor ran geeren door deze haven In het hoogc noordoosten van de Adrlatische Zee tien jaar.lang onder eigen (Interna tionale) contröle te brengen ln de hoop dat in 1956 de Triëster bevolking. zelve kan beslissen over haar lot. Oh, dat Triëst! Als men op het óogenblik een kaartje 2iet van Istrlë en omgeving met niets anders dan de grenslijnen erop van 1900tot nu toe, schrikt men van fie vele veranderin gen waarvan de gemêleerde bevol- king het proefkonijn ls 'geweest en het,slachtoffer ls geworden. BIJ het begin-vandeze eeuw was Triëst Oostenrijks oorlogs- en handelsha ven, Oostenrijks „long aan de Adria'V- een oude „long" overigens want'de Oostenrljksche souvereinitelt dateer de van 1382. ln den isten Wereldoor log bezetten Engelschcn en Amerika nen de oudp, mooie stad ln den uit hoek van de -onrustige Wereldzee, een Itallaansch-Sloweensche com missie kreeg, er tc zeggen. Italië iljf- de de stad ln cn gunde z'n ouden machteloos-geworden en hongqrllj- - denden aartsvijand Oostenrijk een vrij ha venzöne, maar nu, - na den Et-" den Wereldoorlog, nu Italië zelf van de genade en ongenade van de oor logsoverwinnaars afhangt, klaagt het om-Venezla Glulla (zoo heet bij de Italianen de Istriscbe landstreek, waarin Triëst ligt) met demeliden smartelijken hartstocht, als Oosten rijk dertig Jaar geleden Nog harts tochtelijker echter „dringt Ttto. -de ^nieuwe hereenlger der Slaven van ex-konfng Peter II, „en voorpost en groot-va zal van Rusland aan de Mld- delIandsche'Zee, er op aan dat 'men .hem Triëst geeft Er ls,Immers ook •sprake van dat bij Albanië mag In-. lijven Het kookt ën gist ln- Triëst, dat .itet-weet wat z'n lot wordt. Er wonen *.«30.000 menschen. meerendcels Italia nen, zoo niet. Itallaansch-dcnkenden en Itallaansch-voelenden, en die pro- beeren alles om maar geen -Joego- jlavlërs tebehoren te worden want dat beteekent op. het oogenbllk .een soort Russen".. r WEERBERICHT Zwaar, bewolkt met! eenlgcn regen. Wind tusschen Zuid en wést,, meest matig, aan de kust tüdclUk krachtig. Later Iets lagere tem peratuur. Juni Zon op 4.24 uur; onder El.06 uuri - Waterstanden Rotterdam: le tij:; 3.38 uur; 2e HJ: tc 07 our.' „Nevada", als doelwit in'- het. midden. Do bemanning vanGuineesche i blg- getjes ;is'-f.!op de gevechtspost: 4000 witte ratten "in de geve chts tor ens, aan dek, op de commandobrug, en :.In';-de machinekamers: 200 gelten. sommige geschoren; sommige met een geheime bescherming, 200 gelten, - kens met een geschoren huid,'-Inge-; smeerd met vét en lotion, waardoor de menschelljke huid zooveel, moge lijk benaderd wórdt. - .Uitwerking, Wanneer de "bom geen „blindgan ger". is, zal een straal, die het men-' scbelijk oog over een afstand van 20 en meer.mijlen .verblindt, een /uitbar sting ontketenen, die sterker zal' zjjn dan tientallen orkanen. Golven van honderd. -Ja misschien :wet van een paar honderd voet hoog zullen over de koraal-boog de Oceaan Ln rollen. Een vloedgolf zal over den Oceaan slaan, die waargenomen zal kunnen worden door gevoelige Instrumenten ln Shanghai en aan de Oostkust van Chili, ln Australië en ln Nieuw Zee-' land, In San Francisco *n zelfs aan. de Atlantische Oceaankust >an het Amcrikaansche vasteland. De aarde- 'zal door.den bodem'van de zee heen verafgelegen selsmographen ln tril- :llng brengen. Wat er met de sche-' pen zal gebeuren, weet niemand. Een veelkleurige wolk -. 2al. opstijgen tot .in de stratosfeer. Na een eerste controle van dc au- tomatisehe verslagen der instrumen ten, zullen vliegende booteD 40 voet boven den zeespiegel de radlo-activl-. telt meten, die nog ln het gebied is en de eerste ooggetuige-verslagen overbrengen. Hun bemanningen be lmoren tot de weinige menschelljke wezens, die blootgesteld zijn. aan ernstige gevaren. Twee hellcopteres zullen daarna monsters nemen van het water, dat door de. atoomkracht beroerd is. De geiten, varkens en ratten zullen verzameld en snel overgebracht wor den 'op een speciaal uitgerust ;schlp, waar dokters de uitwerking zullen beginnen te bestudeeren van de doo- dende gamma-stralen op de levende lichamen Tenslotte zal een leger van natuurkundigen en - onderzoekers het eilard binnendringen, verlangend om te-zien wat de" bom beeft aangericht. Maandenlang zal Bikini geïsoleerd blijven - totdat elk spoor van de atoomsplitsing Is verdwenen. De Gcd. Staten van Overijssel hebben beslist, dat de C.P.N. haar candidatenlljst voor de "verkiezing van leden voor den gemeente tad 'van Deventer te laat heeft inge diend, als gevolgwaarvan de can- dlöatenlgst ongeldig is verklaard. - Gedeputeerde-Statenvan- Gelder- land'- hebben W Ujst'vair candïc a ten- van de Katholieke Volkspartij voor do gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen ongeldig verklaard, om dat de lijst eenige minuten na den wettig vastgestelden ttfd op het hoofdstembureau was ingediend. Bij KJ), ts bepaald, dat het 2.g. fnvaslevoorschot aan het personeel der nijverheidsscholen voor zoover dit niet geschiedt ls, alsnog zal wor den uitbetaald. TEXTBEK TAN DE DEELNÈUEXS AAN DEN EEBSTEN FA- EOOL-KEliSENBOOTTOCKTS'NAA X JVZJK BIJ DüVBSTEDÉ Boewei het weerïgUstereiiPaüt'^e^mèewerktë: de veilingprijs van 'de Teersen den-winkelprijs.:benaderde, heerschte onder de vele honderden deelnemers eën, geselltffe ■etemvung. Aan,boord genoten jong en oud va»' poppenkast, btiitapre7„-er;:m goochelaar, vroolyke muziek van een. décor- - deonn%s$i,en kinderspelen Naters, voorzitter van; de Tweede Kamerfractie van de Partij van den Arbeid- verklaard, dat' socialisatie "van ;de Nederlandsche "Bank en de mij nen, een democratische bedryfsor- dening, een nationaal welvaartsplan, een volksverzekering met spoedre^c- img voor ouden van dagen, een ac-' tieve cultureele politiek en een fe derale opbouw van het Koninkrijk tot de punten van het regeeringspro- eramma behoorden, waarover de Partij van den Arbeid en de Katho lieke Volkspartij het eens zjjn ge worden. De P. v. d. A. heeft, aldus de heer Van der Goes van Naters, geen con cessies gedaan. Op geestelijk terrein hebber» - beide partijen de kwesties, waarvan te voren vaststond, dat zij het niet eens konden worden, voor de! komende regeeringspcriode' t'riten discussie Wij vernemen, dat pubHcatie',: van ..de lijst, van -ministers niet'eerder dan tegen het eind--dezer week te. gemoet gezien kan worden. -:v Volgens onze inlichtingen is .de portefeuille van Overzeesche Ge- biedsdeelen aanvaard door xnr. W. H. van Helsdingen. Mr.- van Helsdingen- is oudvoor- zitter ran den Volksraad; na-.de bevrijding werd hü belast met de voorbereiding van de Rijks confe rentie. i - ,\i' Mr. van' Kleffens zou in het ka-, binet worden opgenomen als minis ter zonder portefeuille, die dan ons land ln den Veiligheidsraadblijft vertegenwoordigen. Omtrent het ministerie i'an Bdi-: tenlandsche Zaken schijnt nog. geen beslissing te zijn genomen. In politieke kringen wordt aange nomen, dat het kabinet er verder .als volgt zal uitzien: Binnenlandsche Zaken en pre mier: dr. L. J. AL Beel; Financiën; prof. mr. P. Lïeftinck; Handel en - NijverheiddK.G,. B. HitysnranSf Landliouw: S. JU Mansholt; Open bare Werken: Ir. H. Vos; Verkeer: - Ne her; Sociale Zaken: WI "Dréesf Ondenvijs, Kunsten en Wetenschap pen: dr.J. J. Gielen Justitie: mr. II. van IVIaarseveen; Oorlog: luit.- koi. Ficvez of mr. J. Meyoenmari ne: vice-admiraal L. A. CIl M. Doorman of J.-M, de Booy. -Het accoord. In een te'Haarlem gehouden rede heeft jhr. 'mr. M. van der Goes-van ff Beste Jongens en Meisjes, opge- moeten delijk en netjes worden schreven. De inzendingen van onze groote prijsvraag „Heb je al ge- 3. By de Inzending autonummerd" sti-oomen bin- worden ingesloten de begaande nen. In ...Het Parool'? van Zater- rebus (opgelost). en„ onder dag J.I hebben we'jullie alles staand invulformuiier. Dit for- medegedeeld omtrent de be- muiier moet worden geteekend schikbaar gestelde prijzen, jury, door een der ouders of den enz. Zooals we jullie beloofd, vooga. De jongens en meisjes hebben zouden we het invulfor- moeten de. lijsten, aan de ouders muiier deze week nogmaals ln afgeven, die nazien, of de noo- onze krant opnemen. Hier vol- dlge netheid ls betracht, gen eveneeDs nOg de belangrijk- '4. De inzendingen moeten al- ste bepalingen, die je moet we- dus worden geadresseerd: ten voor de inzending: Autonummer wedstrijd 1. Aan de autonummerwed-„Het Parool" strijd van ',^et Parool" kan Lange Haven 141 worden deelgenomen-door kin- 'Schiedam" deren van 6 tot en met 9 en 5. De inzendingen moeten van 10 tot en met 14 jaar. De WOrden gefrankeerd met een eerste groep moet tenminste postzegel van de Nationale 300, de tweede groep tenminste Hulpactie. (De toeslag, van deze/ 600 nummers bijeen hebben. zegels is ten bate van de oor logsslachtoffers). De termijn 2. Alle autonummers zijn gel- van inzending sluit op Zondag dig, ook die van andere .landen. 30, Juni' Daarna is de aufconum-. De autonummers moeten dui- merwedstrijd ten einde.- N <y- i/.tvA 1 n/e.»- Kf.ei'. CITKNIPPEN EN INVULLEN Ondergcteekende (Vader of moeder) verklaart; dat zijn zoontje of dochtertje: iioud: Wonende: - aan hem (haar) heeft lngehverd een lijst met autonum- mers, die door hem of haargeheel zelfstandig zijn verza- neld en dat de reglementen zijn nageleefd. V/. Dnderteekening: - De oplossing van de rebus, i:: i (Door deelnemer zelf in te vullen). Geen actoord inzake -Triëst Compromis-voorstel van - Molotof ^verworpen De" ralntstcrsr7 vart buiténlandschc zaken hebben gisteravond gedurende twee unr het probleem-Triëst be sproken. Men is niet .'tot avereen-, /stenunin^gekomen. Opde bijeenkomst,welke tot/ tien minuten na middernacht duurde, werd een Sowjet-Russische conipro- mie-voorstel ter oplossing van de kwestie-Triëst verworpeu. nadat van Britsche en Amerlkaansche z^le hiertegen bezwaren waren inge bracht. Molotofsvoorstel kwam hierop neer, dat Triëst een autonoom ge bied zou*, worden onder Joegoslavi sche souvereinitelt, te. besturen; volgenseen door de groote vier' goedgekeurd statuut. Als uiterste concessie^ zou Molotofzich - willen neerleggen bij een door de Josgo- slaven en Italianen gezamenlijk uitgeoefende souvereinitelt. Amsterdamsch overheids personeel staakt niet meer De acht arbeidscontractanten en drie vaste arbeiders van de gemeen telijke handelsinrichting' te Amster dam die dezer dagen geweigerd had den lossingswerkzaamheden in de Amsterdamsche haven te vemciuen en dientengevolge met ontslag -ver- den bedreigd, zooals de wnd. bur gemeester Bern C. Franke aan de E.V.C. afgevaardigde uitdrukkelijk heeft medegedeeld, hebben zich gis teren weer 'gemeld, zoodat geen overheidspersoneel- meer in het ha- venccnfllct is betrokken. Minimumloonen voor zeelieden. Op de, internationale conference e Seattle is het minimum-loonpeil voor, zeelleden vastgesteld op 16 pond sterling, per maand. (Op de voorbereidende conferentie te Ko penhagen werd voorgesteld het mi nimumloon te brengen op 18 pond sterling; in Nederland bedra; de minimum gage voor een vo* ma troos .195 per maand, hetgeen nog altjjd meer ls dan. 18 pond sterling. Red.) Geheimzinnige moord in Amsterdam Een Amsterdamsche wandelaar, die Zondagmiddag jJL ln het IJ- bosch te Amsterdam-Noord een wandeling met vrouw en kind maakte, trof bijhet boschbessen plukken in bet struikgewas het Ujk aan van een ln een grijs geruiteu mantel gekleed meisje. De riem van haar schoudertasch was haar in den mond gepropt en de cein tuur van. haar Jurk strak aange haald om haar hals." Hij waarschuwde.onmiddellijk de politie, die thans onder leiding van hoofdinspecteur H. Dijkstranaar den moordenaar zoekt. Het slacht offer bleek. de.- 21-jarige, niet volle dig toerekeningsvatbare Helena Sturm te zijn, die bij vele bewoners om en nabij -het Rembrandtpleln onder., den naam „Lcentje" bekend" was.-- Bij de sectie op het lijk ls vastge- steld. dat het meisje door wurging om het leven is gekomen. De Ruyter verbetert record Frits de Ruyter heefttijdens de wedstrijden van de Racing Club de Bruxeilea het sedert 1942 op zijn naam staande Nederlandsche record 2000 M. hardloopen verbeterd. Hij liep den afstand. In S min. 21.4 sec. Zijn oude tijd u-as. 3 min. 2D.9 sec. Gromyko zegt als maar „neen" Na de opening van de vergade- .rine: van den Veiligheidsraad, gis teravond deelde dr. Evatt, de Aus tralische gedelegeerde, mede. dat !de commissie van drie niet tot over eenstemming had kunnen komen over de resolutie, voorgestelddoor ;den Poolschen afgevaardigde, dr Lange. - - Namens dc meerderheid 'van de commissie diende dr. E:-att een herziene resolutie in, waarin w* dt .vastgesteld, dat Spanje een moge lijke bedreiging vormt voor den in ternationalen vrede en veiligheid, /en dat de Veiligheidsraad besluit: 'om het vraagstuk op de agenda te houden zonder te prejudicieeren op de rechten van de algemeene vergadering, zoodat de raad te allen t«de de maatregelen zal kun nen nemen,' die h^j noodig acht. 1 De Tesolutle .van Evatt'werd ver volgens met negen .tegen twee stemmen aangenomen. .De voorzit ter verklaarde dat de Tesolutle was aangenomen, doch Gromyko ver klaarde; dat dit'niet het geval was,- omdat -een - der permanente leden (Rusland)' tegen.'het voorstel: ge- stemd heeft. Dr. Evatt verklaarde, dat de si tuatie, waarin de raad zich thans bevond, een schandaal was. Hij be schuldigde - Gromyko ervan - de' meerderheid van den raad te willen overstemmen en een reeds aan vaarde resolutie te willen -vernie tigen, - Mefc zijn vuist - op tafel slaande zelde hij: - „Gromyko zal moeten begrijpen, dat zyn „neen" niet kan worLen aangewend tegen alle opeenvolgen de voorstellen, totdat het enig overgebleven voorstel het zijne is. De Veiligheidsraad kan deze me thoden en tactiek niet toelaten". De raad verdaagde tenslotte zijn zitting zonder bepaalden datum. Uitbreekpoging van SS-ers verijdeld Gedetineerden groeven ontsnappingstunnel Op het zelfde oogenbük, dat dc vrijheid voor het grijpen scheen zijn veertien gedetineerden in het bcwa- ringskamp „Vianda" te Hoek van Holland, die een uitbreekpoging waagden, door de bewaking over rompeld en weer veilig opgesloten. Reeds veertien dagen geleden ontdekte de kampleiding, dat eenl- vge., .gedetineerden een- ontvluch- tingspoging voorbereidden. Zorg vuldig gecamoufleerd ,va6 ergens een steenen vloer van ongeveer 20 cm. dikte opgebroken.Door het ontstane gat kreeg men toega ig tot een kruisgang, die onder een-.deel van het kamp doorloopt. De.kamp- leiding, die wenschte .te ontdekken, wie an het acomplot meedeed, liet de betrokkenen stil hun gang gaan, doch controleerde voortdurend, hoever de poging reeds gevorderd- was: Op de plek, waar de krui kel der het dichtst bij de omh 'ng van het kamp kwam, werd de fun deering doorgebroken eneen tun nel gegraven, die gestut werd met hout, dat in den- kruipgang lag rieken nacht vorderden deuitbre kers ongeveer!75 cm.: de beuoellng was blijkbaaruit te komen op het talud van de gracht, waarna de uit brekers hoopten zwemmend te ont- kómen.!/ i-v De kampleiding schatte, .i; tri den nacht van Dinsdag op: Woens dag de definitieve ontvluchting, zoii moeten plaats hebben. De- uitgan gen werden daarom extra /bezet, om op alle verrassingen voorbereid, te zijn, en daarna concentreerden de binnênbewakers hun ar acht op- het in 'dén vloer gehakte gat, waardoor Inderdaad veertiengede tineerden successievelijk /erdwenen. Toen eeen: anderen meer/a'.nstal-! ten maakten om door het gat te 'kruipen, kwam de,, bewaking te voorschijn èn sommeerde de uitbre-: kersmaar weer,; aan de. oppervlakte te komen. Elf gaven hieraan ter stond gehoor; de drie anderen kwamen eerst te voorschijn'nadat een waarschuwingsschot gelost was De betrokkenen bleken voor het meerendeel SS-lieden te zijn. Bijzondere raad van cassatie Doodstraf voor Luyendijk De proc.' fiscaaJ van den bijzon- deren raad van cassatie heeft Woensdag het doodvonnis beves tigd tegen Hendrik Luyendjjk, die ln Maart 1942 een aantal Enge landvaarders aan den S.D. heeft verraden, nadat L. door het bijzon der gerechtshof te Rotterdam tot de doodstraf was veroordeeld. Inzake P- J- den Haan uit Lot- terdam, die in 1941 dlenstgenomen. had als magazijnbediende ririj de Kriegsmarlne. werd door den proc. fiscaal ontslag van alle rechtsver volging geconcludeerd. J. J. Theunlssen, eveneens -it; Rotterdam had volgens de tenlaste legging, in Januari 1944 te Rotter- dam twee personen, die contn 't- breuk hadden gepleegd met een Duitsche firma, opgespoord en overgebracht naar een SS Dienst- stelle. Het Btiz. Gerechtshof te Rot- terdam had hem tot 6 Jaar gevi"- genisstraf veroordeeld. De proc. fiscaal concludeerde twee Jaar met aftrek van preventief. Dr. Hirschfeld naar Indonesië Op uitnoodlging van den luit-' gouverneur-generaal zat dr. H. M Hirschfeld, gewezen secretaris-gene raal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart op 2 Juli naar Indo nesië vertrekken om over verschil lende onderwerpen van economi- schen aard advies uit te brenger, aan de regeering. Dr. Hirschfeld denkt ongeveer een maand te blij ven. Van 1925 tot 1931 was dr. Hirschfeld in Indïë als chef van de econömisch-statistische afdeeltng !van de Javasche bank werkzaam, - NIEUWE BONNEN Aanvulling bonnen!Ijst voor de tweede helft van cc "de periode 1946 (23 Juni tfm 6 Juü). 'Elk .dèï volgende bonnen geeft recht op bet koopen van: - BONKAARTEN KA. KB, KC 606 349 alg.. •- 250-gr. jam. stroop enz. 350 alg. 50 gr. thee BONKAARTEN KF 606 383 suiker 400 gr. ruwe - suiker 382 bmv 100 gr. vet BONKAARTEN LA, LB. LC 606 a 53 melk 2 liter melk b 53, c 53 melk 3i liter melk BONKAARTEN KD, KE 606- 849 alg. 250 gr. Jam, stroop enz. BONKAARTEN KG 006 883 suiker 400 gr. ruwe suiker BONKAARTEN LD. LE 606 'd 53, e 53-melk 6 liter melk. TABAKSKAARTEN ENZ. T 34 2 rantsoenen tabaksartikèlen v V/34 100 gram chocolade of suikerw. X 34 100 gram chocolade of suikerw.' Bovengenoemde bónnenkunnen- reeds op Vrijdag .28 Juni worden gebruikt,, metuitzondering van ."de bonnen voor melk, waarop eerst met ingang van Maandag 1 Juli mag ■worden-af geleverd; /-'TT Het aardappelrantsoen zal; nader en afzonderlijk worden bekend ge- mflflkt. Op de bonne 383 en 883, aange-* wezen voor ruwe suiker,kan, voor "zoover voorradig, ook. geraffineerde - suiker worden .afgeleverd. EXTRA BRANDSTOFFEN VOOR CENTRALE VERWARMING. Aan gezinnen, die wegens gemis van' een schaorsteenaanslulting Ln een woonvertrek of Ln een vertrek dat daarvoor kan diénen, zijn aan gewezen op her gebruik van een ln. hun woning aanwezige centrale ver- warmingslnstaUatie.1 zal alsnog een toeslag vaste brandstoffen worden toegekend Deze toeslag dient zoo spoedig mo gelijk door, de hiervoor in aanmer king -komende gezinshoofden per brief te worden aangevraagd hij de brandsto£fencommi55le, waaronder zij ressörteeren, Nummercoupures V Eïet'C.D.K. deelt mede, dat de plaat selijke distributiediensien. Ln de week van HO Juni; v,m. s juli nummerc'ou- purés zullen uitreiken voor: Jam 937; koffie 935; cacao 938; brood 926 (pat. bLoem), 927. (iril.' bloem), A 030 (red.),;' 928 (roggebloem); melk .A, 039, A 040;/ waschpocder. 939; aardappelen:940, 9U;v veieren-;9l0^of936;eieren (fantsqen-è bonnen)'-:art"'yn De toeslag - bedraagt voor Jam 50-pet., voor koffie, cacao, - melk en waschpoeder 10 pet Gros siers In tabak ontvangen toewlJzlO'/ gen G 78, G 79, G 80 op basis van het aantal ingeJeverde rantsoenen- dér coupures. A: 024 en A 025 vermeerderd met, So pt.c Bovenstaande nummer- toewijzingen, met ui tzondering van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor détaillsten t.m 20'. Juli; vóór-grossiers t.m. 3, Augustus. De toewijzingen voor aardappelen -zijn geldig t.m. 13 Juli a.s., de toewijzin- gen. voor melk van 7 ton. L3 Juli a.s. Politie-elftal viel geducht mee Het publiek was voor dén. aan vang van denwedstrijd Neptunus Westelijke politie maar matig te spreken over- de opstelling van het poLitle-eiftal. Meri 'had gedacht, dat er meer spelers met klinkende namen zouden deelnemen. Door hetontbre- ken van Kraak, die door een blessure niet -van de partij kon, zijn,Meek, het elftal op'papier niet .zoo sterk. De mannén van Hermandad hebben ech- ter een .zeer beffoorlljke party ge speeld (met Heyster en Hartman als uitblinkers) ën"brachten;Neptunus een ^3—3 nederlaag toe. -De;; doelpunten n3men achtereenvolgens van der Lin den, Loef, Ravenschot, Nlnaber en "Batsleer voor/hun' rekening. Direct na den wedstrijd werd het Nederlandsche polltle-elltal gekozen, dat Woensdag' 3-juli "s. avonds 7 uur in het Feyenoord-stadión tegen Xer-'V' xes-"zal spelen. "Deopstelling' is: - 'r.;- Doel: Kraak (Stormv.); achter: Gles- bers (Elndh.), Rampen (U.V.V.); mid den: Hulbrechts (B.V.V.)/ Kammeyer (Be Quick Gr.), Witkamp (Be Quick Zutphen); voor: Hartman (Haarlem), Van Eist (Theole), Van Onselen (V.S. v.), Bremen (Maurits), Nlnaber (Sant poort).. Van Swol cn Rinkel wonnen opnieuw Van Swol -heeft op den - rden dag van Wimbledon een nieuwe overwinning behaald. Hij sloeg Harper (Australië) na een on derbreking door den regen met 4—6, 8—6, 7—5, 6—3. Van Swols volgende tegenstander wordt Kho Sin Kie. Rinkel won van David (Engeland) met 64. 9—11, 6—3. 46,. 63. Wilton (Nederland) ver loor van Pails (Australië) me' J0, 64, 61. De Nederlandsche dames verloren allen. Mevr. Blaisse met 26, 1, 6—1 van miss Winthrop (V.S. en mej. Hermsen, die een snaar brak met 6—2. 6—1 van miss Patomi (Frankryk). Straubeova (Tjecho-Slowakije) sloeg mej. v. d.. Wal met 6—1, 7—5, 64. In de-eerste ronde var „et gemengd dubbel wonnen G. ndel en mej. v.: d. Wal met G4, 6—3 van het Engelsche dubbel Hare en Winthrop. Dc kwestie-Breunese De'minister van Oorlog heelt aan het NJB.L.O. bestuur Inzage aange boden van het dossier der r cvies- commlssle-Van Voorst tot V jrst, dat voor hem. na eenonderhoud met majoor Breunese, aanleiding was het in handen te stellen van den procureur-fiscaalby het -~j- zonder Gerechtshof te 's Graven- hage, opdat deze de-vervolging v n majoor Breunese. voor 'het. Hol of Tribunaal zou kunnen doen 'in vangen. De minister achtte het on- gewcnscht.dat troepen detileeren- voor een betwiste figuur als r. /oor Breunese. omtrent wiens ho- riihg noggeen definitieve uitspraak is gedaan.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1946 | | pagina 1